รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ลำปาง เขต 3 500312 : อนุบาลแจ้ห่ม รัตชญาภรณ์  แสนตา ทะเบียน
2 สพป.ลำปาง เขต 3 500312 : อนุบาลแจ้ห่ม กนก  รักมิตร พนักงานราชการ
3 สพป.ลำปาง เขต 3 500314 : บ้านสบฟ้า นายเสถียร  หมายมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 สพป.ลำปาง เขต 3 500314 : บ้านสบฟ้า พรสวรรค์  ทิมัน ครูผู้ช่วย
5 สพป.ลำปาง เขต 3 500315 : บ้านม่วงงาม จรินทร์  คงทรัพย์ ครู
6 สพป.ลำปาง เขต 3 500316 : บ้านฮ่องลี่ ศรีคุ้ม  บุญมา ครู คศ.1
7 สพป.ลำปาง เขต 3 500318 : บ้านหนองนาว สมโภช  จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 สพป.ลำปาง เขต 3 500318 : บ้านหนองนาว ณัฐกานต์  เป็นมูล ครู
9 สพป.ลำปาง เขต 3 500347 : บ้านทุ่งผึ้ง นิติศาสตร์  หมื่นแก้ว ครู
10 สพป.ลำปาง เขต 3 500347 : บ้านทุ่งผึ้ง ปรีชา  ฟังอารมณ์ ครู
11 สพป.ลำปาง เขต 3 500348 : บ้านหัวฝาย นางปิยะภัทร์  ไชยยา ครู
12 สพป.ลำปาง เขต 3 500348 : บ้านหัวฝาย น.ส.อรวรรณ  แต้มเก่ง ครูธุรการโรงเรียน
13 สพป.ลำปาง เขต 3 500349 : แจ้คอนวิทยา จินตนา  ไหวพริบ ครู
14 สพป.ลำปาง เขต 3 500349 : แจ้คอนวิทยา พยอม  กุญชร ครู
15 สพป.ลำปาง เขต 3 500350 : บ้านทุ่งฮ้าง นางสุดคนึง  ปกปิด ครู
16 สพป.ลำปาง เขต 3 500351 : บ้านช่อฟ้า นายนิกร  สายวงค์ พนักงานราชการ
17 สพป.ลำปาง เขต 3 500352 : บ้านช่อฟ้าสาขาบ้านแม่จอกฟ้า นายเทวฤทธิ์  เขื่อนคำ ครู
18 สพป.ลำปาง เขต 3 500325 : ชุมชนบ้านสา thananop  punsoda ครู
19 สพป.ลำปาง เขต 3 500326 : บ้านแป้น chanchay  roopngam ครู
20 สพป.ลำปาง เขต 3 500313 : บ้านสาแพะ เสวก  จัดสวย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาแพะ
21 สพป.ลำปาง เขต 3 500313 : บ้านสาแพะ เบญจวรรณ  ชำนาญยา ครูผู้ช่วย
22 สพป.ลำปาง เขต 3 500336 : บ้านแม่ตา เฉลิมเกียรติ  ถ้ำทอง ครู
23 สพป.ลำปาง เขต 3 500336 : บ้านแม่ตา วรดา  ชัยขุนพล ครูชำนาญการ
24 สพป.ลำปาง เขต 3 500337 : บ้านแม่ตาใน นางวิไล  คนฟู ครูชำนาญการพิเศษ
25 สพป.ลำปาง เขต 3 500339 : บ้านปงดอน Atchara  Jaichum ครู
26 สพป.ลำปาง เขต 3 500339 : บ้านปงดอน chucheep  wongkrongsak ครู
27 สพป.ลำปาง เขต 3 500339 : บ้านปงดอน พชรมน  คำวงค์ ครู
28 สพป.ลำปาง เขต 3 500340 : บ้านไฮ นางสุกัญญา   อุตมีมั่ง ครู
29 สพป.ลำปาง เขต 3 500341 : บ้านเปียงใจ ศิราวฒิ  จันทร์เที่ยง ครโรงเรียนบ้านเปียงใจ
30 สพป.ลำปาง เขต 3 500342 : บ้านเลาสู อันธิกา  จักรบุญมา ครู
31 สพป.ลำปาง เขต 3 500343 : ไผ่งามวิทยา ดวงเดือน  จิตรกล้า ครูธุรการ
32 สพป.ลำปาง เขต 3 500343 : ไผ่งามวิทยา chonnikan  seanpanya ครู
33 สพป.ลำปาง เขต 3 500344 : บ้านนางาม นางสุวิมล  คันธวังอินทร์ ครู
34 สพป.ลำปาง เขต 3 500344 : บ้านนางาม นายอภิชิต   เปนุจา ครูอัตราจ้าง
35 สพป.ลำปาง เขต 3 500345 : บ้านแม่เบิน นายเศกสรรค์  อิทธิผล ข้าราชการ
36 สพป.ลำปาง เขต 3 500345 : บ้านแม่เบิน นายวิทวัส  แก้วประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เบิน
37 สพป.ลำปาง เขต 3 500346 : บ้านนาไหม้ ศุภพร  ทิศใหม่ ครู
38 สพป.ลำปาง เขต 3 500330 : ผาช่อวิทยา montree  panyakeng ครู
39 สพป.ลำปาง เขต 3 500331 : บ้านใหม่สามัคคี วิเชียร  เอี่ยวเฮง ครู
40 สพป.ลำปาง เขต 3 500332 : บ้านศรีบุญเรือง นายสมบัติ   กัลยา ครู
41 สพป.ลำปาง เขต 3 500333 : บ้านหนองกอก ธนันดา  ปินใจกุล ครูธุรการ
42 สพป.ลำปาง เขต 3 500327 : บ้านแม่สุก นางอารีรัตน์  ไชยวงค์ ครู
43 สพป.ลำปาง เขต 3 500329 : ทุ่งคาวิทยา นายพฤทธิกร  คำสิบ ครูผู้ช่วย
44 สพป.ลำปาง เขต 3 500323 : บ้านปงคอบ นงลักษณ์  หน้าผ่อง ครู
45 สพป.ลำปาง เขต 3 500323 : บ้านปงคอบ อุษา  ทิพย์เนตร ครู
46 สพป.ลำปาง เขต 3 500324 : บ้านสวนดอกคำ kanawut  tayai ครู
47 สพป.ลำปาง เขต 3 500319 : บ้านสันมะเกลือ แก้วศรีมา  พันธ์กรกช ครู
48 สพป.ลำปาง เขต 3 500320 : บ้านใหม่เหล่ายาว นายศราวุธ  เจมิวัง ครู
49 สพป.ลำปาง เขต 3 500321 : บ้านใหม่ผ้าขาว สุวิสาข์  ประสม ครู
50 สพป.ลำปาง เขต 3 500183 : ทุ่งฮั้ววิทยา นายสมคิด  สืบแจ้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
51 สพป.ลำปาง เขต 3 500183 : ทุ่งฮั้ววิทยา อักครชัย  ทองเขียว ครู
52 สพป.ลำปาง เขต 3 500190 : บ้านทุ่งปี้ สุธาสินี  กาวิชัย ครูคศ.1
53 สพป.ลำปาง เขต 3 500190 : บ้านทุ่งปี้ ภารณี  ทนดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
54 สพป.ลำปาง เขต 3 500190 : บ้านทุ่งปี้ นางสุธาสินี  กาวิชัย ครู
55 สพป.ลำปาง เขต 3 500191 : บ้านวังมน นายสมัย  บุญโสม ครู
56 สพป.ลำปาง เขต 3 500196 : บ้านแม่ม่า นางปัทมาพร  จันทร์ฝั้น ผู้อำนวยการ
57 สพป.ลำปาง เขต 3 500196 : บ้านแม่ม่า นางสมหมาย  พงษ์กองเงิน ครู คศ. 2
58 สพป.ลำปาง เขต 3 500206 : บ้านดอนแก้ว อรทัย  นวธีร์ชัย ครู
59 สพป.ลำปาง เขต 3 500206 : บ้านดอนแก้ว แทน  จันตะมะ ผู้อำนวยการ
60 สพป.ลำปาง เขต 3 500224 : บ้านวังใหม่ ชรินทร์  จัดคร่อง ครูชำนาญการ
61 สพป.ลำปาง เขต 3 500224 : บ้านวังใหม่ มานิตย์  อวดห้าว ผู้อำนวยการ
62 สพป.ลำปาง เขต 3 500220 : บ้านทุ่งฝูง เพ็ญยา  ไชยพิกุล ครู
63 สพป.ลำปาง เขต 3 500220 : บ้านทุ่งฝูง เพ็ญยา  ไชยพิกุล ครู
64 สพป.ลำปาง เขต 3 500216 : ร่องเคาะวิทยา ปรัชญา  นภีตะภัฏ ครู
65 สพป.ลำปาง เขต 3 500187 : บ้านแม่หีด พาริณี  แก้วนำ ครู
66 สพป.ลำปาง เขต 3 500184 : วังแก้ววิทยา เริ่ม  ใจเสมอ ผู้อำนวยการโรงเรียน
67 สพป.ลำปาง เขต 3 500194 : บ้านแม่สุขใน นิดาพร  สิทธิชุม ครู
68 สพป.ลำปาง เขต 3 500195 : บ้านป่าแขม สนธยา  จารุทรรศน์ ครู
69 สพป.ลำปาง เขต 3 500199 : บ้านหัวทุ่ง นางสาวพิกุล  กันทา ครูอัตราจ้าง
70 สพป.ลำปาง เขต 3 500201 : บ้านแม่สุขวังเหนือ ทับทิม  เป็งขวัญ ครู
71 สพป.ลำปาง เขต 3 500211 : บ้านวังโป่ง นางสาวโยธิกา  จันตะมะ ครู
72 สพป.ลำปาง เขต 3 500211 : บ้านวังโป่ง มณทิรา  โตลำมะ ครู
73 สพป.ลำปาง เขต 3 500211 : บ้านวังโป่ง นายจำรัส  วงค์วิชัย ครู คศ.3
74 สพป.ลำปาง เขต 3 500212 : บ้านแม่พริก Jinda  sumala ครู
75 สพป.ลำปาง เขต 3 500214 : บ้านก่อ สิงห์แก้ว  วงค์เทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก่อ
76 สพป.ลำปาง เขต 3 500214 : บ้านก่อ สุภาพร  มีธรรม ครู
77 สพป.ลำปาง เขต 3 500207 : บ้านทุ่งฮี Panee  Yotwittayakul ครู
78 สพป.ลำปาง เขต 3 500207 : บ้านทุ่งฮี เสวย  ใจไว ครูชำนาญการ
79 สพป.ลำปาง เขต 3 500207 : บ้านทุ่งฮี นงลักษณ์  วังแง่ ครู
80 สพป.ลำปาง เขต 3 500210 : วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ชุมพร  สวยสด ผู้อำนวยการโรงเรียน
81 สพป.ลำปาง เขต 3 500210 : วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) นิธิชาญ  ประมาณ ครูผู้ช่วย
82 สพป.ลำปาง เขต 3 500202 : บ้านปงถ้ำ ชโลทร  ปงลังกา ครู
83 สพป.ลำปาง เขต 3 500203 : บ้านแม่เย็น ธีรพัฒน์  ลามเกษร ครูชำนาญการ
84 สพป.ลำปาง เขต 3 500204 : บ้านเมืองตึง อมรรัตน์  ปงลังกา ครู
85 สพป.ลำปาง เขต 3 500205 : วังทองวิทยา แสวง  กระทาง ครู
86 สพป.ลำปาง เขต 3 500205 : วังทองวิทยา ภาสกร  นามมะกุนา ครู
87 สพป.ลำปาง เขต 3 500197 : อนุบาลวังเหนือ อุทุมพร  พูลประสิทธิ์ ครู
88 สพป.ลำปาง เขต 3 500197 : อนุบาลวังเหนือ รัตติกา  สมันจิตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
89 สพป.ลำปาง เขต 3 500193 : ชุมชนบ้านใหม่ สุทัศน์  ติ๊บปาละ ครู
90 สพป.ลำปาง เขต 3 500192 : บ้านทัพป่าเส้า ไกรพจน์  ศุภชาติไพบูลย์ ธุรการโรงเรียน
91 สพป.ลำปาง เขต 3 500192 : บ้านทัพป่าเส้า นายสาคร   ทิพย์เนตร ผู้อำนวยการ
92 สพป.ลำปาง เขต 3 500359 : บ้านป่าเหมี้ยง นายอนันตชัย  รู้มาก ครู
93 สพป.ลำปาง เขต 3 500360 : บ้านทุ่ง นางสาวรุ่งศศิภา  ศรีสัตตบุตร ครู
94 สพป.ลำปาง เขต 3 500360 : บ้านทุ่ง เมธินี   สุทธิพรมณีวัฒน์ ครู
95 สพป.ลำปาง เขต 3 500361 : บ้านใหม่พัฒนา นายมงคล  กาวิชัย ครู
96 สพป.ลำปาง เขต 3 500361 : บ้านใหม่พัฒนา นายวีระพงษ์  วงศ์ภักดี ครู
97 สพป.ลำปาง เขต 3 500362 : บ้านสบลี ปกครอง  เทพสิงห์ ครู
98 สพป.ลำปาง เขต 3 500362 : บ้านสบลี บุญมา  ไชยเมืองชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียน
99 สพป.ลำปาง เขต 3 500362 : บ้านสบลี นางมลฤดี  แต้มดื่ม ครู คศ.3
100 สพป.ลำปาง เขต 3 500363 : แจ้ซ้อนวิทยา warin  kaewruam ครู
101 สพป.ลำปาง เขต 3 500364 : บ้านหลวงแจ้ซ้อน พรรณี  สุจริต ครูชำนาญการพิเศษ
102 สพป.ลำปาง เขต 3 500364 : บ้านหลวงแจ้ซ้อน สุนันท์  คำภิระแปง ครู
103 สพป.ลำปาง เขต 3 500365 : บ้านแม่แจ๋ม sayan  jaipang ครู
104 สพป.ลำปาง เขต 3 500365 : บ้านแม่แจ๋ม จรรยารักษ์  ผ่องใส ครู
105 สพป.ลำปาง เขต 3 500386 : บ้านทุ่งจี้ ชนะ  จิตราพิทักษ์กูล ครู
106 สพป.ลำปาง เขต 3 500386 : บ้านทุ่งจี้ นคร  แก้วจันทร์หล้า ครูชำนาญการพิเศษ
107 สพป.ลำปาง เขต 3 500387 : บ้านทุ่งปง นางสุวรรณี  นามมะกุนา ครู
108 สพป.ลำปาง เขต 3 500389 : บ้านเฮี้ย ฉวีวรรณ  ตรัสสุภาพ ครู
109 สพป.ลำปาง เขต 3 500381 : ปลายนาวิทยา pankaew  kaewjanla ครู
110 สพป.ลำปาง เขต 3 500382 : บ้านถ้ำ ดวง  อินตาคำ ครู
111 สพป.ลำปาง เขต 3 500382 : บ้านถ้ำ อัญชลี  ใหม่ทา ครู
112 สพป.ลำปาง เขต 3 500383 : อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) somboon  saikyo ครู
113 สพป.ลำปาง เขต 3 500384 : บ้านจ๋ง นิระมล  เทือกมนต์ ครู
114 สพป.ลำปาง เขต 3 500385 : บ้านทุ่งข่วง เพลินพิศ  รัตนโชติกุล ครู
115 สพป.ลำปาง เขต 3 500385 : บ้านทุ่งข่วง ปัญญา  ใจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
116 สพป.ลำปาง เขต 3 500373 : บ้านทุ่งส้าน บัณฑิต  มีคุณ ครู
117 สพป.ลำปาง เขต 3 500379 : บ้านหนอง ลำพัน  จอมฟอง ครู
118 สพป.ลำปาง เขต 3 500380 : บ้านแม่กองปิน มณีรัตน์  พรหมจันทร์ ครูฃำนาญการพิเศษ
119 สพป.ลำปาง เขต 3 500374 : บ้านขอวิทยา เยาวรัตน์  เลิศพิพัฒน์กุล ครู คศ.3
120 สพป.ลำปาง เขต 3 500374 : บ้านขอวิทยา นิรันดร์  ตันจันกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
121 สพป.ลำปาง เขต 3 500374 : บ้านขอวิทยา รุจิรา  สุริยา ครู
122 สพป.ลำปาง เขต 3 500375 : บ้านทุ่งสะแกง สมคิด  ไปเร็ว ครู
123 สพป.ลำปาง เขต 3 500376 : บ้านป่าเหว ปัทมา  ก๋าเร็ว ครู
124 สพป.ลำปาง เขต 3 500376 : บ้านป่าเหว เหรียญทอง  เนตรสว่าง ครูชำนาญการพิเศษ
125 สพป.ลำปาง เขต 3 500377 : บ้านปางดะ Aonusa  Kittiparkdeelul ครู คศ.1
126 สพป.ลำปาง เขต 3 500378 : บ้านม่วง สุพล  ศักดิ์ดี ครูชำนาญการพิเศษ
127 สพป.ลำปาง เขต 3 500370 : บ้านดอนแก้ว Chanatkamon  Tamkom ครู
128 สพป.ลำปาง เขต 3 500371 : บ้านดอนไชย วราภรณ์  หมดดี ครู
129 สพป.ลำปาง เขต 3 500367 : บ้านน้ำจำ รุ่งราวรรณ   บุญสุข ครู
130 สพป.ลำปาง เขต 3 500368 : บ้านแพะ แววดาว  ขัดธะสีมา ครู
131 สพป.ลำปาง เขต 3 500369 : บ้านทุ่งโป่ง เพ็ญศรี   ศรีวิไชย ครู
132 สพป.ลำปาง เขต 3 500354 : บ้านต้นงุ้น นางสาวสุภารัตน์  คำหน่อฮวย ครูอัตราจ้าง
133 สพป.ลำปาง เขต 3 500354 : บ้านต้นงุ้น ณิชาภัทร  ธนาศักดิ์ ครู
134 สพป.ลำปาง เขต 3 500355 : บ้านขาม สกุลทอง  ทองหล่อ ครู
135 สพป.ลำปาง เขต 3 500355 : บ้านขาม นางสาวทัศนีย์  กองสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาม
136 สพป.ลำปาง เขต 3 500356 : บ้านกล้วย ว่าที่ ร.ต.ณัฐวรรธน์  วรรณารักษ์ ครูอัตราจ้าง
137 สพป.ลำปาง เขต 3 500356 : บ้านกล้วย ratchadaporn  chaichana ครู
138 สพป.ลำปาง เขต 3 500357 : บ้านหัวเมือง คนึงนิตย์  วงค์ธิมา ครู
139 สพป.ลำปาง เขต 3 500357 : บ้านหัวเมือง จักริน  สิงห์กันทา ครูผู้ช่วย
140 สพป.ลำปาง เขต 3 500353 : บ้านไร่ นคินทร์  ภูริพงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา