รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500312 อนุบาลแจ้ห่ม รัตชญาภรณ์  แสนตา ทะเบียน อนุมัติ
2 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500312 อนุบาลแจ้ห่ม กนก  รักมิตร พนักงานราชการ อนุมัติ
3 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500314 บ้านสบฟ้า นายเสถียร  หมายมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
4 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500314 บ้านสบฟ้า พรสวรรค์  ทิมัน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
5 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500315 บ้านม่วงงาม จรินทร์  คงทรัพย์ ครู อนุมัติ
6 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500316 บ้านฮ่องลี่ ศรีคุ้ม  บุญมา ครู คศ.1 อนุมัติ
7 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500318 บ้านหนองนาว สมโภช  จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
8 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500318 บ้านหนองนาว ณัฐกานต์  เป็นมูล ครู อนุมัติ
9 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500347 บ้านทุ่งผึ้ง ปรีชา  ฟังอารมณ์ ครู อนุมัติ
10 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500347 บ้านทุ่งผึ้ง นิติศาสตร์  หมื่นแก้ว ครู อนุมัติ
11 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500348 บ้านหัวฝาย นางปิยะภัทร์  ไชยยา ครู อนุมัติ
12 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500348 บ้านหัวฝาย น.ส.อรวรรณ  แต้มเก่ง ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
13 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500349 แจ้คอนวิทยา พยอม  กุญชร ครู อนุมัติ
14 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500349 แจ้คอนวิทยา จินตนา  ไหวพริบ ครู อนุมัติ
15 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500350 บ้านทุ่งฮ้าง นางสุดคนึง  ปกปิด ครู อนุมัติ
16 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500351 บ้านช่อฟ้า นายนิกร  สายวงค์ พนักงานราชการ อนุมัติ
17 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500352 บ้านช่อฟ้าสาขาบ้านแม่จอกฟ้า นายเทวฤทธิ์  เขื่อนคำ ครู อนุมัติ
18 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500325 ชุมชนบ้านสา thananop  punsoda ครู อนุมัติ
19 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500326 บ้านแป้น chanchay  roopngam ครู อนุมัติ
20 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500313 บ้านสาแพะ เสวก  จัดสวย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาแพะ อนุมัติ
21 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500313 บ้านสาแพะ เบญจวรรณ  ชำนาญยา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
22 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500336 บ้านแม่ตา วรดา  ชัยขุนพล ครูชำนาญการ อนุมัติ
23 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500336 บ้านแม่ตา เฉลิมเกียรติ  ถ้ำทอง ครู อนุมัติ
24 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500337 บ้านแม่ตาใน นางวิไล  คนฟู ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
25 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500339 บ้านปงดอน Atchara  Jaichum ครู อนุมัติ
26 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500339 บ้านปงดอน พชรมน  คำวงค์ ครู อนุมัติ
27 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500339 บ้านปงดอน chucheep  wongkrongsak ครู อนุมัติ
28 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500340 บ้านไฮ นางสุกัญญา   อุตมีมั่ง ครู อนุมัติ
29 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500341 บ้านเปียงใจ ศิราวฒิ  จันทร์เที่ยง ครโรงเรียนบ้านเปียงใจ อนุมัติ
30 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500342 บ้านเลาสู อันธิกา  จักรบุญมา ครู อนุมัติ
31 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500343 ไผ่งามวิทยา ดวงเดือน  จิตรกล้า ครูธุรการ อนุมัติ
32 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500343 ไผ่งามวิทยา chonnikan  seanpanya ครู อนุมัติ
33 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500344 บ้านนางาม นางสุวิมล  คันธวังอินทร์ ครู อนุมัติ
34 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500344 บ้านนางาม นายอภิชิต   เปนุจา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
35 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500345 บ้านแม่เบิน นายเศกสรรค์  อิทธิผล ข้าราชการ อนุมัติ
36 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500345 บ้านแม่เบิน นายวิทวัส  แก้วประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เบิน อนุมัติ
37 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500346 บ้านนาไหม้ ศุภพร  ทิศใหม่ ครู อนุมัติ
38 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500330 ผาช่อวิทยา montree  panyakeng ครู อนุมัติ
39 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500331 บ้านใหม่สามัคคี วิเชียร  เอี่ยวเฮง ครู อนุมัติ
40 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500332 บ้านศรีบุญเรือง นายสมบัติ   กัลยา ครู อนุมัติ
41 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500333 บ้านหนองกอก ธนันดา  ปินใจกุล ครูธุรการ อนุมัติ
42 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500327 บ้านแม่สุก นางอารีรัตน์  ไชยวงค์ ครู อนุมัติ
43 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500329 ทุ่งคาวิทยา นายพฤทธิกร  คำสิบ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
44 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500323 บ้านปงคอบ นงลักษณ์  หน้าผ่อง ครู อนุมัติ
45 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500323 บ้านปงคอบ อุษา  ทิพย์เนตร ครู อนุมัติ
46 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500324 บ้านสวนดอกคำ kanawut  tayai ครู อนุมัติ
47 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500319 บ้านสันมะเกลือ แก้วศรีมา  พันธ์กรกช ครู อนุมัติ
48 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500320 บ้านใหม่เหล่ายาว นายศราวุธ  เจมิวัง ครู อนุมัติ
49 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500321 บ้านใหม่ผ้าขาว สุวิสาข์  ประสม ครู อนุมัติ
50 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500183 ทุ่งฮั้ววิทยา นายสมคิด  สืบแจ้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
51 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500183 ทุ่งฮั้ววิทยา อักครชัย  ทองเขียว ครู อนุมัติ
52 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500190 บ้านทุ่งปี้ สุธาสินี  กาวิชัย ครูคศ.1 อนุมัติ
53 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500190 บ้านทุ่งปี้ นางสุธาสินี  กาวิชัย ครู อนุมัติ
54 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500190 บ้านทุ่งปี้ ภารณี  ทนดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
55 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500191 บ้านวังมน นายสมัย  บุญโสม ครู อนุมัติ
56 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500196 บ้านแม่ม่า นางปัทมาพร  จันทร์ฝั้น ผู้อำนวยการ อนุมัติ
57 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500196 บ้านแม่ม่า นางสมหมาย  พงษ์กองเงิน ครู คศ. 2 อนุมัติ
58 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500206 บ้านดอนแก้ว อรทัย  นวธีร์ชัย ครู อนุมัติ
59 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500206 บ้านดอนแก้ว แทน  จันตะมะ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
60 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500224 บ้านวังใหม่ ชรินทร์  จัดคร่อง ครูชำนาญการ อนุมัติ
61 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500224 บ้านวังใหม่ มานิตย์  อวดห้าว ผู้อำนวยการ อนุมัติ
62 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500220 บ้านทุ่งฝูง เพ็ญยา  ไชยพิกุล ครู อนุมัติ
63 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500220 บ้านทุ่งฝูง เพ็ญยา  ไชยพิกุล ครู อนุมัติ
64 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500216 ร่องเคาะวิทยา ปรัชญา  นภีตะภัฏ ครู อนุมัติ
65 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500187 บ้านแม่หีด พาริณี  แก้วนำ ครู อนุมัติ
66 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500184 วังแก้ววิทยา เริ่ม  ใจเสมอ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
67 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500194 บ้านแม่สุขใน นิดาพร  สิทธิชุม ครู อนุมัติ
68 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500195 บ้านป่าแขม สนธยา  จารุทรรศน์ ครู อนุมัติ
69 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500199 บ้านหัวทุ่ง นางสาวพิกุล  กันทา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
70 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500201 บ้านแม่สุขวังเหนือ ทับทิม  เป็งขวัญ ครู อนุมัติ
71 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500211 บ้านวังโป่ง นางสาวโยธิกา  จันตะมะ ครู อนุมัติ
72 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500211 บ้านวังโป่ง มณทิรา  โตลำมะ ครู อนุมัติ
73 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500211 บ้านวังโป่ง นายจำรัส  วงค์วิชัย ครู คศ.3 อนุมัติ
74 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500212 บ้านแม่พริก Jinda  sumala ครู อนุมัติ
75 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500214 บ้านก่อ สิงห์แก้ว  วงค์เทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก่อ อนุมัติ
76 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500214 บ้านก่อ สุภาพร  มีธรรม ครู อนุมัติ
77 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500207 บ้านทุ่งฮี เสวย  ใจไว ครูชำนาญการ อนุมัติ
78 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500207 บ้านทุ่งฮี Panee  Yotwittayakul ครู อนุมัติ
79 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500207 บ้านทุ่งฮี นงลักษณ์  วังแง่ ครู อนุมัติ
80 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500210 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) นิธิชาญ  ประมาณ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
81 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500210 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ชุมพร  สวยสด ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
82 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500202 บ้านปงถ้ำ ชโลทร  ปงลังกา ครู อนุมัติ
83 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500203 บ้านแม่เย็น ธีรพัฒน์  ลามเกษร ครูชำนาญการ อนุมัติ
84 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500204 บ้านเมืองตึง อมรรัตน์  ปงลังกา ครู อนุมัติ
85 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500205 วังทองวิทยา แสวง  กระทาง ครู อนุมัติ
86 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500205 วังทองวิทยา ภาสกร  นามมะกุนา ครู อนุมัติ
87 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500197 อนุบาลวังเหนือ อุทุมพร  พูลประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
88 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500197 อนุบาลวังเหนือ รัตติกา  สมันจิตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
89 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500193 ชุมชนบ้านใหม่ สุทัศน์  ติ๊บปาละ ครู อนุมัติ
90 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500192 บ้านทัพป่าเส้า ไกรพจน์  ศุภชาติไพบูลย์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
91 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500192 บ้านทัพป่าเส้า นายสาคร   ทิพย์เนตร ผู้อำนวยการ อนุมัติ
92 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500359 บ้านป่าเหมี้ยง นายอนันตชัย  รู้มาก ครู อนุมัติ
93 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500360 บ้านทุ่ง เมธินี   สุทธิพรมณีวัฒน์ ครู อนุมัติ
94 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500360 บ้านทุ่ง นางสาวรุ่งศศิภา  ศรีสัตตบุตร ครู อนุมัติ
95 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500361 บ้านใหม่พัฒนา นายวีระพงษ์  วงศ์ภักดี ครู อนุมัติ
96 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500361 บ้านใหม่พัฒนา นายมงคล  กาวิชัย ครู อนุมัติ
97 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500362 บ้านสบลี ปกครอง  เทพสิงห์ ครู อนุมัติ
98 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500362 บ้านสบลี บุญมา  ไชยเมืองชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
99 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500362 บ้านสบลี นางมลฤดี  แต้มดื่ม ครู คศ.3 อนุมัติ
100 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500363 แจ้ซ้อนวิทยา warin  kaewruam ครู อนุมัติ
101 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500364 บ้านหลวงแจ้ซ้อน พรรณี  สุจริต ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
102 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500364 บ้านหลวงแจ้ซ้อน สุนันท์  คำภิระแปง ครู อนุมัติ
103 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500365 บ้านแม่แจ๋ม sayan  jaipang ครู อนุมัติ
104 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500365 บ้านแม่แจ๋ม จรรยารักษ์  ผ่องใส ครู อนุมัติ
105 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500386 บ้านทุ่งจี้ ชนะ  จิตราพิทักษ์กูล ครู อนุมัติ
106 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500386 บ้านทุ่งจี้ นคร  แก้วจันทร์หล้า ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
107 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500387 บ้านทุ่งปง นางสุวรรณี  นามมะกุนา ครู อนุมัติ
108 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500389 บ้านเฮี้ย ฉวีวรรณ  ตรัสสุภาพ ครู อนุมัติ
109 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500381 ปลายนาวิทยา pankaew  kaewjanla ครู อนุมัติ
110 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500382 บ้านถ้ำ อัญชลี  ใหม่ทา ครู อนุมัติ
111 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500382 บ้านถ้ำ ดวง  อินตาคำ ครู อนุมัติ
112 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500383 อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) somboon  saikyo ครู อนุมัติ
113 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500384 บ้านจ๋ง นิระมล  เทือกมนต์ ครู อนุมัติ
114 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500385 บ้านทุ่งข่วง เพลินพิศ  รัตนโชติกุล ครู อนุมัติ
115 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500385 บ้านทุ่งข่วง ปัญญา  ใจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
116 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500373 บ้านทุ่งส้าน บัณฑิต  มีคุณ ครู อนุมัติ
117 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500379 บ้านหนอง ลำพัน  จอมฟอง ครู อนุมัติ
118 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500380 บ้านแม่กองปิน มณีรัตน์  พรหมจันทร์ ครูฃำนาญการพิเศษ อนุมัติ
119 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500374 บ้านขอวิทยา นิรันดร์  ตันจันกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
120 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500374 บ้านขอวิทยา รุจิรา  สุริยา ครู อนุมัติ
121 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500374 บ้านขอวิทยา เยาวรัตน์  เลิศพิพัฒน์กุล ครู คศ.3 อนุมัติ
122 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500375 บ้านทุ่งสะแกง สมคิด  ไปเร็ว ครู อนุมัติ
123 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500376 บ้านป่าเหว ปัทมา  ก๋าเร็ว ครู อนุมัติ
124 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500376 บ้านป่าเหว เหรียญทอง  เนตรสว่าง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
125 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500377 บ้านปางดะ Aonusa  Kittiparkdeelul ครู คศ.1 อนุมัติ
126 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500378 บ้านม่วง สุพล  ศักดิ์ดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
127 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500370 บ้านดอนแก้ว Chanatkamon  Tamkom ครู อนุมัติ
128 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500371 บ้านดอนไชย วราภรณ์  หมดดี ครู อนุมัติ
129 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500367 บ้านน้ำจำ รุ่งราวรรณ   บุญสุข ครู อนุมัติ
130 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500368 บ้านแพะ แววดาว  ขัดธะสีมา ครู อนุมัติ
131 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500369 บ้านทุ่งโป่ง เพ็ญศรี   ศรีวิไชย ครู อนุมัติ
132 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500354 บ้านต้นงุ้น ณิชาภัทร  ธนาศักดิ์ ครู อนุมัติ
133 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500354 บ้านต้นงุ้น นางสาวสุภารัตน์  คำหน่อฮวย ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
134 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500355 บ้านขาม นางสาวทัศนีย์  กองสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาม อนุมัติ
135 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500355 บ้านขาม สกุลทอง  ทองหล่อ ครู อนุมัติ
136 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500356 บ้านกล้วย ratchadaporn  chaichana ครู อนุมัติ
137 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500356 บ้านกล้วย ว่าที่ ร.ต.ณัฐวรรธน์  วรรณารักษ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
138 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500357 บ้านหัวเมือง คนึงนิตย์  วงค์ธิมา ครู อนุมัติ
139 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500357 บ้านหัวเมือง จักริน  สิงห์กันทา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
140 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500353 บ้านไร่ นคินทร์  ภูริพงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ