รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ลำปาง เขต 3 500312 : อนุบาลแจ้ห่ม กนก  รักมิตร พนักงานราชการ
2 สพป.ลำปาง เขต 3 500312 : อนุบาลแจ้ห่ม รัตชญาภรณ์  แสนตา ทะเบียน
3 สพป.ลำปาง เขต 3 500314 : บ้านสบฟ้า พรสวรรค์  ทิมัน ครูผู้ช่วย
4 สพป.ลำปาง เขต 3 500314 : บ้านสบฟ้า นายเสถียร  หมายมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 สพป.ลำปาง เขต 3 500315 : บ้านม่วงงาม จรินทร์  คงทรัพย์ ครู
6 สพป.ลำปาง เขต 3 500316 : บ้านฮ่องลี่ ศรีคุ้ม  บุญมา ครู คศ.1
7 สพป.ลำปาง เขต 3 500318 : บ้านหนองนาว สมโภช  จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 สพป.ลำปาง เขต 3 500318 : บ้านหนองนาว สมหญิง  มะโนคำ ครูธุรการ
9 สพป.ลำปาง เขต 3 500318 : บ้านหนองนาว ณัฐกานต์  เป็นมูล ครู
10 สพป.ลำปาง เขต 3 500347 : บ้านทุ่งผึ้ง นิติศาสตร์  หมื่นแก้ว ครู
11 สพป.ลำปาง เขต 3 500347 : บ้านทุ่งผึ้ง ปรีชา  ฟังอารมณ์ ครู
12 สพป.ลำปาง เขต 3 500347 : บ้านทุ่งผึ้ง รัชฎากร  กันทหล้า ธุรการ
13 สพป.ลำปาง เขต 3 500348 : บ้านหัวฝาย นางปิยะภัทร์  ไชยยา ครู
14 สพป.ลำปาง เขต 3 500348 : บ้านหัวฝาย นฤมล  อดเหนียว ธุรการโรงเรียนบ้านหัวฝาย
15 สพป.ลำปาง เขต 3 500349 : แจ้คอนวิทยา จินตนา  ไหวพริบ ครู
16 สพป.ลำปาง เขต 3 500349 : แจ้คอนวิทยา พยอม  กุญชร ครู
17 สพป.ลำปาง เขต 3 500350 : บ้านทุ่งฮ้าง จันทิมา  สัตย์มาก ธุรการ
18 สพป.ลำปาง เขต 3 500350 : บ้านทุ่งฮ้าง นางสุดคนึง  ปกปิด ครู
19 สพป.ลำปาง เขต 3 500351 : บ้านช่อฟ้า นายนิกร  สายวงค์ พนักงานราชการ
20 สพป.ลำปาง เขต 3 500352 : บ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า นายเทวฤทธิ์  เขื่อนคำ ครู
21 สพป.ลำปาง เขต 3 500325 : ชุมชนบ้านสา วรรนิศา  งามสม ธุรการ
22 สพป.ลำปาง เขต 3 500325 : ชุมชนบ้านสา thananop  punsoda ครู
23 สพป.ลำปาง เขต 3 500326 : บ้านแป้น chanchay  roopngam ครู
24 สพป.ลำปาง เขต 3 500326 : บ้านแป้น ศศิวิมล  แก้วน้อย ธุรการ
25 สพป.ลำปาง เขต 3 500313 : บ้านสาแพะ เบญจวรรณ  ชำนาญยา ครูผู้ช่วย
26 สพป.ลำปาง เขต 3 500313 : บ้านสาแพะ เสวก  จัดสวย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาแพะ
27 สพป.ลำปาง เขต 3 500336 : บ้านแม่ตา เฉลิมเกียรติ  ถ้ำทอง ครู
28 สพป.ลำปาง เขต 3 500336 : บ้านแม่ตา มณฑิรา  ถานะกอง ธุรการ
29 สพป.ลำปาง เขต 3 500336 : บ้านแม่ตา วรดา  ชัยขุนพล ครูชำนาญการ
30 สพป.ลำปาง เขต 3 500337 : บ้านแม่ตาใน ณัฐวิภา  ทองใบ เจ้าหน้าที่ธุรการ
31 สพป.ลำปาง เขต 3 500337 : บ้านแม่ตาใน นางวิไล  คนฟู ครูชำนาญการพิเศษ
32 สพป.ลำปาง เขต 3 500339 : บ้านปงดอน Atchara  Jaichum ครู
33 สพป.ลำปาง เขต 3 500339 : บ้านปงดอน พชรมน  คำวงค์ ครู
34 สพป.ลำปาง เขต 3 500339 : บ้านปงดอน นายวีระพล  เทพวงค์ ธุรการ
35 สพป.ลำปาง เขต 3 500339 : บ้านปงดอน chucheep  wongkrongsak ครู
36 สพป.ลำปาง เขต 3 500340 : บ้านไฮ นางสุกัญญา   อุตมีมั่ง ครู
37 สพป.ลำปาง เขต 3 500340 : บ้านไฮ สมฤทัย  คำจันทร์ ธุรการ
38 สพป.ลำปาง เขต 3 500341 : บ้านเปียงใจ ศิราวฒิ  จันทร์เที่ยง ครโรงเรียนบ้านเปียงใจ
39 สพป.ลำปาง เขต 3 500342 : บ้านเลาสู อันธิกา  จักรบุญมา ครู
40 สพป.ลำปาง เขต 3 500343 : ไผ่งามวิทยา ดวงเดือน  จิตรกล้า ครูธุรการ
41 สพป.ลำปาง เขต 3 500343 : ไผ่งามวิทยา chonnikan  seanpanya ครู
42 สพป.ลำปาง เขต 3 500344 : บ้านนางาม ดาราพร  ดีมาก ครูธุรการ
43 สพป.ลำปาง เขต 3 500344 : บ้านนางาม นางสุวิมล  คันธวังอินทร์ ครู
44 สพป.ลำปาง เขต 3 500344 : บ้านนางาม นายอภิชิต   เปนุจา ครูอัตราจ้าง
45 สพป.ลำปาง เขต 3 500345 : บ้านแม่เบิน นายเศกสรรค์  อิทธิผล ข้าราชการ
46 สพป.ลำปาง เขต 3 500345 : บ้านแม่เบิน นายวิทวัส  แก้วประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เบิน
47 สพป.ลำปาง เขต 3 500346 : บ้านนาไหม้ ศุภพร  ทิศใหม่ ครู
48 สพป.ลำปาง เขต 3 500346 : บ้านนาไหม้ ชมพูเพ็ญ   ศิริคาม ธุรการ
49 สพป.ลำปาง เขต 3 500330 : ผาช่อวิทยา วรพันธ์  วรรณศิริ ึีครูธุรการโรงเรียน
50 สพป.ลำปาง เขต 3 500330 : ผาช่อวิทยา montree  panyakeng ครู
51 สพป.ลำปาง เขต 3 500331 : บ้านใหม่สามัคคี ประพจน์  ขันแก้ว ครู
52 สพป.ลำปาง เขต 3 500331 : บ้านใหม่สามัคคี วิเชียร  เอี่ยวเฮง ครู
53 สพป.ลำปาง เขต 3 500332 : บ้านศรีบุญเรือง นายสมบัติ   กัลยา ครู
54 สพป.ลำปาง เขต 3 500333 : บ้านหนองกอก นางสาวชมพูนุท  เครือวิเสน ครูธุรการ
55 สพป.ลำปาง เขต 3 500333 : บ้านหนองกอก ธนันดา  ปินใจกุล ครูธุรการ
56 สพป.ลำปาง เขต 3 500327 : บ้านแม่สุก นางอารีรัตน์  ไชยวงค์ ครู
57 สพป.ลำปาง เขต 3 500327 : บ้านแม่สุก เจษฎา  ทาจิตต์ ธุรการโรงเรียน
58 สพป.ลำปาง เขต 3 500329 : ทุ่งคาวิทยา นายพฤทธิกร  คำสิบ ครูผู้ช่วย
59 สพป.ลำปาง เขต 3 500323 : บ้านปงคอบ นงลักษณ์  หน้าผ่อง ครู
60 สพป.ลำปาง เขต 3 500323 : บ้านปงคอบ อุษา  ทิพย์เนตร ครู
61 สพป.ลำปาง เขต 3 500323 : บ้านปงคอบ จิรภิญญา   หน้างาม ธุรการ
62 สพป.ลำปาง เขต 3 500324 : บ้านสวนดอกคำ อัญชลี  ปันดี ธุรการโรงเรียน
63 สพป.ลำปาง เขต 3 500324 : บ้านสวนดอกคำ kanawut  tayai ครู
64 สพป.ลำปาง เขต 3 500319 : บ้านสันมะเกลือ จีรวรรณ  เครือสบจาง ครูผู้ช่วย
65 สพป.ลำปาง เขต 3 500319 : บ้านสันมะเกลือ แก้วศรีมา  พันธ์กรกช ครู
66 สพป.ลำปาง เขต 3 500320 : บ้านใหม่เหล่ายาว นายศราวุธ  เจมิวัง ครู
67 สพป.ลำปาง เขต 3 500320 : บ้านใหม่เหล่ายาว วลัยรัติ  วสุสันห์ ธุรการโรงเรียน
68 สพป.ลำปาง เขต 3 500321 : บ้านใหม่ผ้าขาว สุวิสาข์  ประสม ครู
69 สพป.ลำปาง เขต 3 500321 : บ้านใหม่ผ้าขาว ศิริพร  พนาพันธุ์ ธุรการโรงเรียน
70 สพป.ลำปาง เขต 3 500183 : ทุ่งฮั้ววิทยา นายสมคิด  สืบแจ้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
71 สพป.ลำปาง เขต 3 500183 : ทุ่งฮั้ววิทยา อักครชัย  ทองเขียว ครู
72 สพป.ลำปาง เขต 3 500183 : ทุ่งฮั้ววิทยา ฉัตรวรุณ  คิดอ่าน ธุรการโรงเรียน
73 สพป.ลำปาง เขต 3 500190 : บ้านทุ่งปี้ ภารณี  ทนดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
74 สพป.ลำปาง เขต 3 500190 : บ้านทุ่งปี้ นางสุธาสินี  กาวิชัย ครู
75 สพป.ลำปาง เขต 3 500190 : บ้านทุ่งปี้ นางสาววชิรา อานนท์  อานนท์ ธุรการโรงเรียน
76 สพป.ลำปาง เขต 3 500191 : บ้านวังมน นายสมัย  บุญโสม ครู
77 สพป.ลำปาง เขต 3 500191 : บ้านวังมน ศิริพร  อุ่นอก ธุรการโรงเรียน
78 สพป.ลำปาง เขต 3 500196 : บ้านแม่ม่า วินัย  อวดเหลี้ยม ธุรการโรงเรียนบ้านแม่ม่า
79 สพป.ลำปาง เขต 3 500196 : บ้านแม่ม่า นางปัทมาพร  จันทร์ฝั้น ผู้อำนวยการ
80 สพป.ลำปาง เขต 3 500206 : บ้านดอนแก้ว แทน  จันตะมะ ผู้อำนวยการ
81 สพป.ลำปาง เขต 3 500206 : บ้านดอนแก้ว จุฑามาศ  การเพียร ธุรการ
82 สพป.ลำปาง เขต 3 500206 : บ้านดอนแก้ว อรทัย  นวธีร์ชัย ครู
83 สพป.ลำปาง เขต 3 500224 : บ้านวังใหม่ ชรินทร์  จัดคร่อง ครูชำนาญการ
84 สพป.ลำปาง เขต 3 500224 : บ้านวังใหม่ มานิตย์  อวดห้าว ผู้อำนวยการ
85 สพป.ลำปาง เขต 3 500224 : บ้านวังใหม่ เจนวรินญ์  มุงเมือง ธุรการโรงเรียน
86 สพป.ลำปาง เขต 3 500216 : ร่องเคาะวิทยา ฐิติรัตน์  วงค์ขัดแก้ว ธุรการ
87 สพป.ลำปาง เขต 3 500216 : ร่องเคาะวิทยา ปรัชญา  นภีตะภัฏ ครู
88 สพป.ลำปาง เขต 3 500187 : บ้านแม่หีด พาริณี  แก้วนำ ครู
89 สพป.ลำปาง เขต 3 500184 : วังแก้ววิทยา ลลิตา  วรรณเสถียร ธุรการโรงเรียน
90 สพป.ลำปาง เขต 3 500194 : บ้านแม่สุขใน นิดาพร  สิทธิชุม ครู
91 สพป.ลำปาง เขต 3 500194 : บ้านแม่สุขใน ณัฐเกศ  เสรีสวัสดิ์ ธุรการโรงเรียน
92 สพป.ลำปาง เขต 3 500195 : บ้านป่าแขม ศิราพร  คำเหล็ก ธุรการ
93 สพป.ลำปาง เขต 3 500195 : บ้านป่าแขม สนธยา  จารุทรรศน์ ครู
94 สพป.ลำปาง เขต 3 500199 : บ้านหัวทุ่ง นางสาวพิกุล  กันทา ครูอัตราจ้าง
95 สพป.ลำปาง เขต 3 500199 : บ้านหัวทุ่ง สุทธิศักดิ์  ใจคม ธุรการ
96 สพป.ลำปาง เขต 3 500201 : บ้านแม่สุขวังเหนือ โสธิยา  โชคดี ธุรการโรงเรียน
97 สพป.ลำปาง เขต 3 500201 : บ้านแม่สุขวังเหนือ ทับทิม  เป็งขวัญ ครู
98 สพป.ลำปาง เขต 3 500211 : บ้านวังโป่ง นางสาวโยธิกา  จันตะมะ ครู
99 สพป.ลำปาง เขต 3 500211 : บ้านวังโป่ง สโรชิณี  เม็ดดี ธุรการ
100 สพป.ลำปาง เขต 3 500211 : บ้านวังโป่ง มณทิรา  โตลำมะ ครู
101 สพป.ลำปาง เขต 3 500212 : บ้านแม่พริก อภิญญา  ตามวงค์ ธุรการ
102 สพป.ลำปาง เขต 3 500212 : บ้านแม่พริก Jinda  sumala ครู
103 สพป.ลำปาง เขต 3 500214 : บ้านก่อ สุภาพร  มีธรรม ครู
104 สพป.ลำปาง เขต 3 500214 : บ้านก่อ สิงห์แก้ว  วงค์เทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก่อ
105 สพป.ลำปาง เขต 3 500214 : บ้านก่อ ปภาวรินทร์  ดีงาม ธุรการโรงเรียน
106 สพป.ลำปาง เขต 3 500207 : บ้านทุ่งฮี ปิยะวรรณ  ใจไหว ธุรการ
107 สพป.ลำปาง เขต 3 500207 : บ้านทุ่งฮี นางสาวนงลักษณ์  วังแง่ ครู
108 สพป.ลำปาง เขต 3 500210 : วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) พิรุณทิพย์  ด้วงบาง ธุรการโรงเรียน
109 สพป.ลำปาง เขต 3 500210 : วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) นิธิชาญ  ประมาณ ครูผู้ช่วย
110 สพป.ลำปาง เขต 3 500210 : วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ชุมพร  สวยสด ผู้อำนวยการโรงเรียน
111 สพป.ลำปาง เขต 3 500202 : บ้านปงถ้ำ ชโลทร  ปงลังกา ครู
112 สพป.ลำปาง เขต 3 500202 : บ้านปงถ้ำ สกาวเดือน  ฝั้นวิละ ธุรการ
113 สพป.ลำปาง เขต 3 500203 : บ้านแม่เย็น ชลลยา  ชุ่มใจ ธุรการโรงเรียน
114 สพป.ลำปาง เขต 3 500203 : บ้านแม่เย็น ธีรพัฒน์  ลามเกษร ครูชำนาญการ
115 สพป.ลำปาง เขต 3 500204 : บ้านเมืองตึง นางสาวอรสา  เมืองมอง พนักงานราชการ
116 สพป.ลำปาง เขต 3 500204 : บ้านเมืองตึง นางพิมลพรรณ  อุทัยหิรัญทวี ครู
117 สพป.ลำปาง เขต 3 500204 : บ้านเมืองตึง อรพรรณ   คิดอ่าน ธุรการโรงเรียน
118 สพป.ลำปาง เขต 3 500205 : วังทองวิทยา นางสาวประพิมพรรณ  จานเก่า ธุรการ
119 สพป.ลำปาง เขต 3 500205 : วังทองวิทยา ภาสกร  นามมะกุนา ครู
120 สพป.ลำปาง เขต 3 500205 : วังทองวิทยา แสวง  กระทาง ครู
121 สพป.ลำปาง เขต 3 500197 : อนุบาลวังเหนือ สุรีย์รัตน์  อย่าเก่ง ธุรการโรงเรียน
122 สพป.ลำปาง เขต 3 500197 : อนุบาลวังเหนือ อุทุมพร  พูลประสิทธิ์ ครู
123 สพป.ลำปาง เขต 3 500193 : ชุมชนบ้านใหม่ ไกรพจน์  ศุภชาติไพบูลย์ ธุรการโรงเรียน
124 สพป.ลำปาง เขต 3 500192 : บ้านทัพป่าเส้า พรทิพย์  จันตะมะ ธุรการ
125 สพป.ลำปาง เขต 3 500359 : บ้านป่าเหมี้ยง พิมลวรรณ   มัดทุ เจ้าหน้าที่ธุรการ
126 สพป.ลำปาง เขต 3 500359 : บ้านป่าเหมี้ยง นายอนันตชัย  รู้มาก ครู
127 สพป.ลำปาง เขต 3 500360 : บ้านทุ่ง นางสาวรุ่งศศิภา  ศรีสัตตบุตร ครู
128 สพป.ลำปาง เขต 3 500360 : บ้านทุ่ง สุภาวิณี  ยอดหล้า ธุรการโรงเรียน
129 สพป.ลำปาง เขต 3 500360 : บ้านทุ่ง เมธินี   สุทธิพรมณีวัฒน์ ครู
130 สพป.ลำปาง เขต 3 500361 : บ้านใหม่พัฒนา อำภา  ราชสีห์ ธุรการโรงเรียน
131 สพป.ลำปาง เขต 3 500361 : บ้านใหม่พัฒนา นายมงคล  กาวิชัย ครู
132 สพป.ลำปาง เขต 3 500361 : บ้านใหม่พัฒนา นายวีระพงษ์  วงศ์ภักดี ครู
133 สพป.ลำปาง เขต 3 500362 : บ้านสบลี นางมลฤดี  แต้มดื่ม ครู คศ.3
134 สพป.ลำปาง เขต 3 500362 : บ้านสบลี พัชรีพร  มักได้ ธุรการ
135 สพป.ลำปาง เขต 3 500362 : บ้านสบลี บุญมา  ไชยเมืองชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียน
136 สพป.ลำปาง เขต 3 500362 : บ้านสบลี ปกครอง  เทพสิงห์ ครู
137 สพป.ลำปาง เขต 3 500363 : แจ้ซ้อนวิทยา นิศราคม  ดวงส่งเสริม ูธุรการ
138 สพป.ลำปาง เขต 3 500363 : แจ้ซ้อนวิทยา warin  kaewruam ครู
139 สพป.ลำปาง เขต 3 500364 : บ้านหลวงแจ้ซ้อน พรรณี  สุจริต ครูชำนาญการพิเศษ
140 สพป.ลำปาง เขต 3 500364 : บ้านหลวงแจ้ซ้อน สุนันท์  คำภิระแปง ครู
141 สพป.ลำปาง เขต 3 500364 : บ้านหลวงแจ้ซ้อน มยุรา  รัญจวน ธุรการโรงเรียน
142 สพป.ลำปาง เขต 3 500365 : บ้านแม่แจ๋ม จรรยารักษ์  ผ่องใส ครู
143 สพป.ลำปาง เขต 3 500365 : บ้านแม่แจ๋ม กนกนันท์  นิตย์สุข ธุรการโรงเรียน
144 สพป.ลำปาง เขต 3 500365 : บ้านแม่แจ๋ม sayan  jaipang ครู
145 สพป.ลำปาง เขต 3 500386 : บ้านทุ่งจี้ ชนะ  จิตราพิทักษ์กูล ครู
146 สพป.ลำปาง เขต 3 500386 : บ้านทุ่งจี้ นคร  แก้วจันทร์หล้า ครูชำนาญการพิเศษ
147 สพป.ลำปาง เขต 3 500386 : บ้านทุ่งจี้ พรวิสาข์  จันทรบุญมาวงศ์ ธุรการ
148 สพป.ลำปาง เขต 3 500387 : บ้านทุ่งปง ดวงใจ  จันทิมา ธุรการ
149 สพป.ลำปาง เขต 3 500387 : บ้านทุ่งปง นางสุวรรณี  นามมะกุนา ครู
150 สพป.ลำปาง เขต 3 500389 : บ้านเฮี้ย ฉวีวรรณ  ตรัสสุภาพ ครู
151 สพป.ลำปาง เขต 3 500381 : ปลายนาวิทยา pankaew  kaewjanla ครู
152 สพป.ลำปาง เขต 3 500382 : บ้านถ้ำ นัยนา  เครือสุข ธุรการ
153 สพป.ลำปาง เขต 3 500382 : บ้านถ้ำ ดวง  อินตาคำ ครู
154 สพป.ลำปาง เขต 3 500382 : บ้านถ้ำ อัญชลี  ใหม่ทา ครู
155 สพป.ลำปาง เขต 3 500383 : อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) somboon  saikyo ครู
156 สพป.ลำปาง เขต 3 500383 : อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) ชลลดา  แอบอุ่น ธุรการ
157 สพป.ลำปาง เขต 3 500384 : บ้านจ๋ง นางสาวนนิตยา   โกวฤทธิ์ ธุรการ
158 สพป.ลำปาง เขต 3 500384 : บ้านจ๋ง นิระมล  เทือกมนต์ ครู
159 สพป.ลำปาง เขต 3 500385 : บ้านทุ่งข่วง เมทินี  ลับแล ธุรการ
160 สพป.ลำปาง เขต 3 500385 : บ้านทุ่งข่วง เพลินพิศ  รัตนโชติกุล ครู
161 สพป.ลำปาง เขต 3 500373 : บ้านทุ่งส้าน จันทร์วิมล  ตับไหว ธุรการ
162 สพป.ลำปาง เขต 3 500373 : บ้านทุ่งส้าน บัณฑิต  มีคุณ ครู
163 สพป.ลำปาง เขต 3 500379 : บ้านหนอง นายพงศกร  จานุวี ธุรการ
164 สพป.ลำปาง เขต 3 500379 : บ้านหนอง ลำพัน  จอมฟอง ครู
165 สพป.ลำปาง เขต 3 500380 : บ้านแม่กองปิน ภัทรมน  สวยแท้ ธุรการโรงเรียน
166 สพป.ลำปาง เขต 3 500380 : บ้านแม่กองปิน มณีรัตน์  พรหมจันทร์ ครูฃำนาญการพิเศษ
167 สพป.ลำปาง เขต 3 500374 : บ้านขอวิทยา เยาวรัตน์  เลิศพิพัฒน์กุล ครู คศ.3
168 สพป.ลำปาง เขต 3 500374 : บ้านขอวิทยา รุจิรา  สุริยา ครู
169 สพป.ลำปาง เขต 3 500374 : บ้านขอวิทยา นิรันดร์  ตันจันกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
170 สพป.ลำปาง เขต 3 500374 : บ้านขอวิทยา โชติกา  ทองเรือง ธุรการ
171 สพป.ลำปาง เขต 3 500375 : บ้านทุ่งสะแกง สมคิด  ไปเร็ว ครู
172 สพป.ลำปาง เขต 3 500375 : บ้านทุ่งสะแกง กิตติพล  สามสี ธุรการ
173 สพป.ลำปาง เขต 3 500376 : บ้านป่าเหว ศุพันธณัฐ   อุ๊ดปวง ธุรการ
174 สพป.ลำปาง เขต 3 500376 : บ้านป่าเหว ปัทมา  ก๋าเร็ว ครู
175 สพป.ลำปาง เขต 3 500376 : บ้านป่าเหว เหรียญทอง  เนตรสว่าง ครูชำนาญการพิเศษ
176 สพป.ลำปาง เขต 3 500377 : บ้านปางดะ กาญจนา  จะตุนัน ธุรการโรงเรียน
177 สพป.ลำปาง เขต 3 500377 : บ้านปางดะ Aonusa  Kittiparkdeelul ครู คศ.1
178 สพป.ลำปาง เขต 3 500378 : บ้านม่วง สุพล  ศักดิ์ดี ครูชำนาญการพิเศษ
179 สพป.ลำปาง เขต 3 500378 : บ้านม่วง อาริดา  เต็มสมุทร ธุุรการโรงเรียน
180 สพป.ลำปาง เขต 3 500370 : บ้านดอนแก้ว Chanatkamon  Tamkom ครู
181 สพป.ลำปาง เขต 3 500370 : บ้านดอนแก้ว พีรญา  ใจเอื้อ ธุรการโรงเรียน
182 สพป.ลำปาง เขต 3 500371 : บ้านดอนไชย กวินตรา  เอื้อจริง ธุรการโรงเรียน
183 สพป.ลำปาง เขต 3 500371 : บ้านดอนไชย วราภรณ์  หมดดี ครู
184 สพป.ลำปาง เขต 3 500367 : บ้านน้ำจำ ตรัย  กาไว ธุรการโรงเรียน
185 สพป.ลำปาง เขต 3 500367 : บ้านน้ำจำ รุ่งราวรรณ   บุญสุข ครู
186 สพป.ลำปาง เขต 3 500368 : บ้านแพะ มัทนา   กาละ ธุรการ
187 สพป.ลำปาง เขต 3 500368 : บ้านแพะ แววดาว  ขัดธะสีมา ครู
188 สพป.ลำปาง เขต 3 500369 : บ้านทุ่งโป่ง เพ็ญศรี   ศรีวิไชย ครู
189 สพป.ลำปาง เขต 3 500369 : บ้านทุ่งโป่ง ธีระพล  สุภาพ ธุรการโรงเรียน
190 สพป.ลำปาง เขต 3 500354 : บ้านต้นงุ้น นางสาวสุภารัตน์  คำหน่อฮวย ครูอัตราจ้าง
191 สพป.ลำปาง เขต 3 500354 : บ้านต้นงุ้น นฤชา  สมฟอง ครูผู้ช่วย
192 สพป.ลำปาง เขต 3 500355 : บ้านขาม สกุลทอง  ทองหล่อ ครู
193 สพป.ลำปาง เขต 3 500355 : บ้านขาม นางสาวทัศนีย์  กองสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาม
194 สพป.ลำปาง เขต 3 500356 : บ้านกล้วย ว่าที่ ร.ต.ณัฐวรรธน์  วรรณารักษ์ ครูอัตราจ้าง
195 สพป.ลำปาง เขต 3 500356 : บ้านกล้วย ratchadaporn  chaichana ครู
196 สพป.ลำปาง เขต 3 500356 : บ้านกล้วย มนฑิตา  ภักดี ธุรการโรงเรียน
197 สพป.ลำปาง เขต 3 500357 : บ้านหัวเมือง คนึงนิตย์  วงค์ธิมา ครู
198 สพป.ลำปาง เขต 3 500357 : บ้านหัวเมือง อำภาพร  ศรีจันทร์ ธุระการโรงเรียน
199 สพป.ลำปาง เขต 3 500357 : บ้านหัวเมือง จักริน  สิงห์กันทา ครูผู้ช่วย
200 สพป.ลำปาง เขต 3 500353 : บ้านไร่ ณัฐพร  รักพงษ์ ธุรการ
201 สพป.ลำปาง เขต 3 500353 : บ้านไร่ นคินทร์  ภูริพงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา