รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690061 : บ้านเหล่าป่าสา สุทธิกร  ธรรมสุทธิ์ ครูผู้ช่วย
2 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690061 : บ้านเหล่าป่าสา ประเมิน  คำเพ็ง ครู
3 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690062 : บ้านขุนฝาง มะลิ   เข็มเพ็ชร์ ครู
4 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690062 : บ้านขุนฝาง นางวนิดา  ทาจ๋อย ครู
5 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690012 : บ้านบ่อพระ ไกรฤกษ์  ทองคำนุช ครู
6 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690013 : บ้านหาดเสือเต้น pakjira  Mongckoltaspron ครู
7 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690014 : บ้านคุ้งตะเภา นพพาพร  เนียมเปีย พนักงานธุรการ
8 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690015 : ป่าขนุนเจริญวิทยา นายเจษฎาธรณ์  พรมโสภา ครูคศ.1
9 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690016 : ป่ากล้วยเสริมวิทยา ฉัตรชัย  เพ็ชรช้าง ครู
10 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690017 : บ้านหัวหาด พลสรรค์  ขาวนวล ครู
11 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690043 : วัดศรีธาราม นายทวีสิน  เหลี่ยมสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
12 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690039 : ชุมชนเมืองปากฝาง นางสาวสุวรรณา  สุขสา ครูธุรการ
13 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690040 : บ้านงิ้วงาม นายสุรพล  ทำนุพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690040 : บ้านงิ้วงาม นางพนิดา  อรุณศรี ครู
15 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690042 : มิตรภาพที่ 39(ส.ท.ถนอม อุประ อนุสรณ์) นายพิษณุ   จันทร์ยวง ครู
16 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690002 : บ้านวังถ้ำ นายพีรวัส  ทองตีฆา ครู
17 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690007 : บ้านห้วยฉลอง ทรงลักษณ์  เกตุปั้น ครู
18 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690033 : วัดอรัญญิการาม นางนิรัญญา  เครือฟั่น ครู คศ.3
19 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690033 : วัดอรัญญิการาม อุดม  รัตนสังข์ ผู้บริหารโรงเรียน
20 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690034 : วัดดอย ชาติชาย  เปียวิเศษ ครู
21 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690035 : ม่อนดินแดงวิทยาคม วาสนา  ขีดขิน ครูชำนาญการพิเศษ
22 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690036 : พิชัยดาบหัก 1 ทวีพงษ์  กาทอง ครู
23 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690036 : พิชัยดาบหัก 1 ประภาส  แดงโชติ ผู้บริหารโรงเรียน
24 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690032 : อนุบาลอุตรดิตถ์ นายประกาศ  เพียสามารถ ครูเชี่ยวชาญ
25 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690052 : น้ำริดราษฎร์บำรุง วิษณุ  แสงรัศมี ผู้บริหารโรงเรียน
26 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690053 : ชายเขาวิทยา สุวรรณี  ไชยศรี ครู
27 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690053 : ชายเขาวิทยา ธีรพล  ศรีทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690054 : บ้านไผ่ล้อมสามัคคี สุปราณี  ศรีเขื่อนแก้ว พนักงานธุรการ
29 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690031 : วัดคุ้งวารี นางนิตยา  ชัยหัง ครู
30 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690031 : วัดคุ้งวารี พนอ  คำลือ ครู
31 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690030 : บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) ดวงเนตร  แขงามขำ ครู
32 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690064 : บ้านเด่นด่าน สุฑณ  ดวงตาน้อย ผู้บริหารโรงเรียน
33 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690065 : สามัคยาราม ศุภชัย  ขรรวาระนาท ผู้บริหารโรงเรียน
34 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690008 : วัดคุ้งยาง สิงหา  บุญเอี่ยม ผู้บริหารโรงเรียน
35 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690055 : ปางต้นผึ้ง แสงเดือน  หน่อเทพ ครู
36 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690056 : ราษฎร์อุปถัมภ์สาขาหนองน้ำเขียว ทิพย์วรรณ  นิมิศิลป์ ครู
37 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690050 : ราษฎร์อุปถัมภ์ มนตรี  รักนิยม ผู้บริหารโรงเรียน
38 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690050 : ราษฎร์อุปถัมภ์ nuttanun  boonsong พนักงานธุรการ
39 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690051 : บ้านน้ำไคร้ วัชระพงษ์  ตลอดพงษ์ ผู้บริหารโรงเรียน
40 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690051 : บ้านน้ำไคร้ นายณัฏฐนันท์  บุญส่ง พนักงานธุรการ
41 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690045 : ชุมชนด่านวิทยา นางสิรินันท์  ศักดิ์ประเสริฐ เจ้าหน้าที่พัสดุ
42 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690045 : ชุมชนด่านวิทยา จตุพร  เที่ยงบูทวี ครู
43 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690046 : วัดแม่เฉย ภราดร  เชียงส่ง ผู้บริหารโรงเรียน
44 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690047 : ราษฎร์อํานวย ณธกร  ขวัญมุข ครู
45 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690047 : ราษฎร์อํานวย เศรษฐวิชญ์  วงษ์สละ ผู้บริหารโรงเรียน
46 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690048 : ประชาชนอุทิศ อารัญญู  แก้วอุดรศรี ผู้บริหารโรงเรียน
47 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690049 : ราษฎร์ดําริ วลีรัตน์  ปัญญาดี ครู
48 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690023 : หนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา) นางพัชรินทร์  ชำนาญ ครู
49 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690024 : สวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์ บุษกร  คุ้มอักษร ครู
50 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690025 : วัดทุ่งเศรษฐี นายธนกฤต  เขมภัทร์ภากิตติ พนักงานธุรการ
51 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690025 : วัดทุ่งเศรษฐี สมชาย  รอดเกลี้ยง ผู้บริหารโรงเรียน
52 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690057 : วัดวังยาง นายเทวิน  ปัญญาธิ ครู
53 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690004 : วัดผาจักร นายนิทัศน์  ทิงาม พนักงานธุรการ
54 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690059 : วัดคลองนาพง เพ็ญแข  อุทธา ครู
55 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690003 : วัดพระฝาง หรรษา  ภูมิประเทศ ครู
56 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690003 : วัดพระฝาง นายอภิรักษ์  สุรสอน ครู
57 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690026 : บ้านวังโป่ง พรพรรณ   สอนศรี ธุรการโรงเรียน
58 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690027 : วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) สำราญ  แก้วเมธีกุล ผู้บริหารโรงเรียน
59 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690027 : วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) ทองวัน  นันทภาณุวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ
60 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690028 : วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) นางประนอม  มหายศนันท์ ครู
61 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690028 : วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) นางรุ่งรัศมิ์  จันทรา ครู
62 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690044 : บ้านหนองป่าไร่ นายถกลเกียรติ  ใหม่ตาจักร์ ครู คศ.3
63 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690067 : บ้านวังดิน พิไลลักษณ์  จู่คำสี ครู
64 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690067 : บ้านวังดิน นิรัตน์  ผ่องใส ผู้บริหารโรงเรียน
65 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690066 : สามัคคีวิทยา วุฒิบัตร  คำเหม็ง พนักงานธุรการ
66 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690066 : สามัคคีวิทยา นางสมคิด  อ่อนทอง ครูชำนาญการพิเศษ
67 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690071 : วัดสิงห์ศรีสว่าง นิวัติ  เสรีวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
68 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690001 : วัดดอยแก้ว ปฤษณะ  บุญปั๋น พนักงานธุรการ
69 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690001 : วัดดอยแก้ว Suphawit  Thatoi ครู
70 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690018 : บ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง) นางสายพิณ  เรียงสา ครูชำนาญการพิเศษ
71 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690019 : วัดวังหมู(นิมมานโกวิท) กิตตินันท์  แก้วพันยู ผู้บริหารโรงเรียน
72 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690019 : วัดวังหมู(นิมมานโกวิท) นางสาววิชญาภรณ์  มุขไกร พนักงานธุรการ
73 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690020 : บ้านซ่านสามัคคี ประจวบ  อยู่นิ่ม ครูชำนาญการพิเศษ
74 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690021 : ไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์) นางอารีย์  ต๊ะถิน ครู ชำนาญการพิเศษ
75 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690022 : บ้านดงช้างดี ชัยโรจน์  บุตรสกุลกุญชร ครู
76 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690068 : นาน้อยวิทยา ฉลามชัย  สกุลโพน ครู
77 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690005 : วัดช่องลม ฉันทนา  มณีขาว ครู
78 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690069 : บ้านหาดงิ้ว นายอุเทน  แก้วทิ ผู้อำนวยการ
79 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690070 : บ้านวังแดง เศกสรรค์  นพศิริ ครู
80 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690076 : บ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) ตระการ  ปั้นคุ่ย ครู
81 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690077 : บ้านแหลมถ่อนสามัคคี นางสาวสาวิตรี  ขำฉา พนักงานธุรการ
82 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690078 : ศรีอุทิศ จิตตวดี  สีตาล เจ้าหน้าที่ธุรการ
83 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690079 : บ้านข่อยสูง นายจรัญ  เกิดเชื้อ ครูชำนาญการพิเศษ
84 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690087 : บ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) สุมิตรา  พ่วงคุ้ม ธุรการโรงเรียน
85 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690088 : บ้านไชยมงคล นางสมใจ  สุริยะวงค์ ครู
86 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690089 : บ้านเหล่า นางกาญจนา  อภัยภักดี ครู
87 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690094 : บ้านชําทอง อารีรัตน์  กังขอนนอก ครู
88 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690095 : ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) สรัญญา  จารุชาต ครู
89 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690085 : พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) suchin  paungput ครู
90 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690082 : ชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) ทนงศักดิ์  คำยา ธุรการ
91 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690082 : ชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) นเรศ  เภารอด ผู้บริหารโรงเรียน
92 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690082 : ชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) นายมานพ  นาจวิจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
93 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690083 : หมู่ห้าสามัคคี สนิท  แทนเทือก ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
94 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690090 : บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) อำนวย  สุขเงิน ผู้บริหารโรงเรียน
95 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690093 : วัดบ้านใหม่ เกรียงศักดิ์  วงษ์ยิ้มใย ผู้บริหารโรงเรียน
96 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690074 : บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) อาคเนย์  บานบู่ ครู
97 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690080 : บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) เจม  เม่นวังแดง ผู้บริหารโรงเรียน
98 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690080 : บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) นางวีระวรรณ  แดงกองโค ครู
99 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690072 : ชุมชนบ้านวังหิน ชำนาญ  สิงห์ใส ผู้บริหารโรงเรียน
100 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690072 : ชุมชนบ้านวังหิน ประดับ  สุวรรณศรี ครู
101 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690073 : บ้านท่าอวน นางณัฐชา  วงศ์ชัย ครู
102 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690086 : บ้านเด่นสําโรง พรรณิดา  เอกา ครูอัตราจ้าง
103 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690086 : บ้านเด่นสําโรง นางอนุกูล  แทนเทือก ครู
104 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690092 : บ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์) สุนีย์  ธิช่างทอง ครู
105 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690096 : บ้านหาดสองแคว ปฐมพงศ์  แดงกองโค ครู
106 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690186 : บ้านคลองกล้วย ปรีชา  แก้วส่องศรี ครูชำนาญการพิเศษ
107 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690186 : บ้านคลองกล้วย ประพันธ์  ทำมา ผู้บริหารโรงเรียน
108 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690187 : บ้านปากคลอง นายจตุรงค์  บุญเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียน
109 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690187 : บ้านปากคลอง นางธนัชชา  แก้วกก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
110 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690188 : บ้านกองโค กนต์ธร  เกิดบำรุง ผู้บริหารโรงเรียน
111 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690188 : บ้านกองโค นายเอนก  ดีท่า ครู คศ.3
112 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690188 : บ้านกองโค นายสิทธิชัย  รุ่งรังษี ธุรการโรงเรียนบ้านกองโค
113 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690191 : บ้านท่าเดื่อ รัชดา  อ่อนแพง ผู้อำนวยการโรงเรียน
114 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690191 : บ้านท่าเดื่อ พิกุล  เครือนวล ครูชำนาญการพิเศษ
115 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690192 : บ้านป่าแต้ว นิรัติ  บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
116 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690193 : บ้านบึงท่ายวน เชิดศักดิ์  สุขสาด ครู
117 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690203 : บ้านป่ากะพี้ สมพงษ์  ธรรมชัย ผู้บริหารโรงเรียน
118 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690204 : วัดดอกไม้ สมชาย  โตลำดับ ผู้อำนวยการ
119 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690204 : วัดดอกไม้ เยาวภรณ์  สมโภชน์ พนักงานธุรการ
120 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690179 : บ้านหาดทับยา ลมโชย  เสมา ครู
121 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690216 : บ้านท่าสัก นัธวุฒิ  อ่อนแพง ผู้บริหารโรงเรียน
122 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690216 : บ้านท่าสัก สมคิด  กอบกำ ครู
123 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690218 : บ้านชําสอง สุริยา  มาติดต่อ ครู
124 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690221 : บ้านชําหนึ่ง เบญจวรรณ  ป้อมสาหร่าย ครู
125 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690221 : บ้านชําหนึ่ง สร้อยทิพย์  เอี่ยมบุญฤทธิ์ ครู
126 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690223 : บ้านชําตก วสันต์  ศิริกุล ผู้บริหารโรงเรียน
127 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690200 : บ้านเต่าไหเหนือ นางจำเนียร  กล่อมทอง ครูชำนาญการพิเศษ
128 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690229 : บ้านหนองกวาง ศิริลักษณ์   เกียรติญัติอังกูร ผู้อำนวยการโรงเรียน
129 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690229 : บ้านหนองกวาง นายธนะรัตน์  อินชายเขา ครูชำนาญการพิเศษ
130 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690225 : บ้านนายาง เอก  กิ่งจันทร์ ผู้บริหารโรงเรียน
131 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690226 : บ้านหลักร้อย นายกิตติกุล  แย้งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
132 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690226 : บ้านหลักร้อย นายสมปอง   มาศรี ครู
133 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690227 : บ้านนาอิซาง เสกสรร  น้อยยอด ครู คศ.1
134 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690227 : บ้านนาอิซาง นายเฉลิม  มั่นกำเหนิด เจ้าหน้าที่ธุรการ
135 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690228 : บ้านนาคะนึง พงษ์สวัสดิ์  ฟองจันทร์ ครู
136 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690228 : บ้านนาคะนึง นายสมพร  สุริยะวงค์ ครู ชำนาญการ
137 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690212 : แหลมนกแก้ว แสงระวี  แสงเดช ครูค.ศ.1
138 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690212 : แหลมนกแก้ว เอนก  พลอยเล็ก ครู
139 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690214 : บ้านฟากบึง ระภาพรรณ  จันทร์ดำ ธุรการโรงเรียน
140 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690209 : นาอินวิทยาคม ชุมพร  แก้วเปี้ย ผู้บริหารโรงเรียน
141 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690209 : นาอินวิทยาคม ชญานิษฐ์  กาใจตรง ครู
142 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690180 : บ้านหน้าพระธาตุ ธวัช  เทศคลัง ผู้บริหารโรงเรียน
143 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690181 : บ้านคลองละวาน เรณู  สุวะ ครู
144 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690182 : บ้านหัวค่าย วิชาดา  ชาบาง ครูชำนาญการพิเศษ
145 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690185 : บ้านคลองกะชี กนกกาญจน์  บัวอ่วม ครู
146 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690177 : บ้านในเมือง ประดิษฐ์  มีกลิ่นหอม ผู้บริหารโรงเรียน
147 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690177 : บ้านในเมือง ชานนท์  กิ่งพวง ครู
148 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690210 : ชุมชนบ้านโคน ประวิณ  แก้วอุดรศรี ครู
149 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690213 : บ้านคลองเรียงงาม รุ่งรดา  ผดุงณธีกุล ผู้บริหารโรงเรียน
150 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690211 : บ้านคลองกะพั้ว Manat  Akadecho ครู
151 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690219 : บ้านดารา จิราภรณ์  เพ็ชรสว่างเกิด ครู
152 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690219 : บ้านดารา ประดิษฐ์  ทิพย์ลุ้ย ผู้บริหารโรงเรียน
153 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690194 : วัดบ้านเกาะ อดุลย์  อู่ตุ้ม ผู้บริหารโรงเรียน
154 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690194 : วัดบ้านเกาะ เบญจรัตน์  แสงรัศมี ครู
155 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690195 : บ้านวังสําโม ประกิจ  สนโต ผู้บริหารโรงเรียน
156 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690220 : บ้านวังสะโม สุรธีร์  แสงจันทร์ ครู
157 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690184 : บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 พยนต์  เงินเมือง ผู้บริหารโรงเรียน
158 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690190 : บ้านท้ายน้ำ ทวีศักดิ์   จูเจียม ธุรการโรงเรียน
159 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690190 : บ้านท้ายน้ำ นารี  ขวัญอ่อน ผู้บริหารโรงเรียน
160 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690183 : วัดโรงม้า ดุษฏี  ทองปากน้ำ ผู้บริหารโรงเรียน
161 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690178 : บ้านดอนโพ เทียนชัย  ลิ้มสกุล ผู้บริหารโรงเรียน
162 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690202 : วัดพญาปันแดน สิริรัตน์  ศรีพรหมมา พนักงานธุรการ
163 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690201 : ชุมชนบ้านดง วิโรจน์  ปลิกแสง ผู้บริหารโรงเรียน
164 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690201 : ชุมชนบ้านดง วัชรินทร์  เพชรนิล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
165 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690208 : บ้านขอม ระเบียบ  บุญมา ผู้อำนวยการโรงเีีรียน
166 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690206 : บ้านท่ามะปราง สงกรานต์  ม่วงยิ้ม ครู
167 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690207 : บ้านทุ่งป่ากระถิน ณัฐฐินันท์  นวลหมวก ผู้อำนวยการโรงเรียน
168 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690207 : บ้านทุ่งป่ากระถิน ณัฐฐินันท์  นวลหมวก ผู้อำนวยการโรงเรียน
169 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690189 : บ้านคลองละมุง ดิเรก  สวัสดี ผู้บริหารโรงเรียน
170 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690189 : บ้านคลองละมุง อานนท์  หน่ายแก้ว ครู
171 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690198 : วัดวังผักรุง เอกวิทย์  นาคหอม ผู้บริหารโรงเรียน
172 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690198 : วัดวังผักรุง นางสุธาสินี  รักเส็ง ครูชำนาญการ
173 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690199 : บ้านดินแดง นางศิริพร  ปาณะจำนงค์ ครูชำนาญการพิเศษ
174 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690217 : วัดไร่อ้อย ธราธร  พรหมพิทักษ์ ครูผู้สอน
175 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690217 : วัดไร่อ้อย จิตรา  ทันนิเทศ ครู
176 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690197 : ไร่อ้อย นางปรียา  ปานเอี่ยม ครูชำนาญการ
177 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690258 : วัดน้ำใส นายสมรัฐ  แย้งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
178 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690259 : วัดนาทะเล อรสา  พรหมฝาย ครู
179 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690260 : วัดห้องสูง Srithon   Santa ครู
180 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690260 : วัดห้องสูง นายอนาวิล  จันทร์แก้ว จนท.ธุรการโรงเรียน
181 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690267 : บ้านชําผักหนาม มณเฑียร  แก้วกูล ครู
182 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690268 : บ้านห้วยทราย ธงชัย  ถาดี ครู
183 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690268 : บ้านห้วยทราย นายมนัส  แย้งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
184 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690269 : ด่านแม่คํามัน นายโกวิทย์  จันทร์แจ่มศรี ครู
185 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690269 : ด่านแม่คํามัน สุรินทร์  เนียมแก้ว ผู้บริหารโรงเรียน
186 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690264 : ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) นายบุญชุม  มีรัตน์ ครู
187 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690270 : ชุมชนวัดบรมธาตุ Niyomporn  ์Nophasri ครู
188 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690252 : นานกกก ภคพรรณ  กลเรียน ธุรการ
189 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690252 : นานกกก เกียรติศักดิ์  จันแจ ผู้บริหารโรงเรียน
190 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690252 : นานกกก เพ็ญนภา  สาหร่าย ครู
191 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690276 : วัดดงสระแก้ว ศักดา  แป้นไทย ผู้บริหารโรงเรียน
192 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690276 : วัดดงสระแก้ว วัชระ  วงศ์หล้า ธุรการโรงเรียน
193 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690274 : วัดโพธิ์ทอง เดือนกวี  ทองก้อน ครูชำนาญการพิเศษ
194 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690275 : วัดสว่าง นางวิไลรัตน์  ถายา ครู
195 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690272 : วัดไผ่ล้อม สุพจน์  แก้วมูล ครู
196 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690273 : ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา นางปัทมา  รอดทั่ง ครูชำนาญการพิเศษ
197 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690257 : วัดดอนสัก อัญชลี  เบาใจ ครู ชำนาญการ
198 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690253 : วัดใหม่ นายบุญประเสริฐ  ทะปัญญา ครูชำนาญการ
199 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690253 : วัดใหม่ วันทนา  วงษ์เดช ครู
200 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690251 : บ้านห้วยใต้ นาตยา  เกตุวงศ์ ผู้บริหารโรงเรียน
201 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690249 : อนุบาลชุมชนหัวดง นางมาลี  จันทร์ดวงดี ครู ชำนาญการพิเศษ
202 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690249 : อนุบาลชุมชนหัวดง กิตติภพ  ขุนผา ครู
203 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690308 : บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 นางสาวจีรนันท์  สงนา เจ้าหน้าที่ธุรการ
204 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690313 : บ้านห้วยปลาดุก รจนา  มั่นสวาทะไพบูลย์ ครู
205 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690314 : บ้านหนองหิน RUNGROJ  YOOBANG ครู
206 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690293 : บ้านแสนขัน ไพรัตน์  สืบคำ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
207 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690294 : บ้านแพะ กวีชัย  ปิ่นนาค
208 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690295 : บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) ชาญชัย  ขำฉา พนักงานธุรการ
209 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690296 : บ้านปางหมิ่น เชาว์  ใจปวง ครู
210 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690297 : บ้านท่าช้าง ประโยชน์  ยะเขตต์กรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
211 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690297 : บ้านท่าช้าง นางปรมพร  ทิพย์พรม ครูผู้ช่วย
212 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690298 : บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) วัชรา  ภุมราดี ครู
213 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690298 : บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) นายสมชาติ   มีศิริพันธ์ ครู
214 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690299 : เลอเดชประชานุสรณ์ อานนท์  แช่มช้อย ครู
215 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690309 : บ้านนาป่าคาย ภาณุ   พรหมน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน
216 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690310 : บ้านวังปรากฏ นายสุทัศน์  ทองจันทร์ ธุรการโรงเรียน
217 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690310 : บ้านวังปรากฏ วัน  ดวงแก้ว ครู
218 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690300 : บ้านน้ำหมีใหญ่ กมล  เมิดไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียน
219 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690301 : วังโป่งดํารงวิทย์ สรศักดิ์  รุ่งอินทร์ ครู
220 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690301 : วังโป่งดํารงวิทย์ ปวณรินทร์  อินยา พนักงานธุรการ
221 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690302 : บ้านร้องลึก ธัญญพร  อ่องดา ครู
222 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690303 : บ้านปางวุ้น ศิวพร  เพ็งดี พนักงานธุรการ
223 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690303 : บ้านปางวุ้น นายขวัญธิชล  บุญกาวิน ผู้บริหารโรงเรียน
224 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690304 : บ้านผักขวง รุ่งฤทัย  ทองเณร ผู้บริหารโรงเรียน