รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690061 บ้านเหล่าป่าสา สมคิด  ติ่งหมาย ครู อนุมัติ
2 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690061 บ้านเหล่าป่าสา ประเมิน  คำเพ็ง ครู อนุมัติ
3 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690062 บ้านขุนฝาง นางวนิดา  ทาจ๋อย ครู อนุมัติ
4 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690062 บ้านขุนฝาง มะลิ   เข็มเพ็ชร์ ครู อนุมัติ
5 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690012 บ้านบ่อพระ ไกรฤกษ์  ทองคำนุช ครู อนุมัติ
6 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690013 บ้านหาดเสือเต้น pakjira  Mongckoltaspron ครู อนุมัติ
7 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690014 บ้านคุ้งตะเภา นพพาพร  เนียมเปีย พนักงานธุรการ อนุมัติ
8 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690015 ป่าขนุนเจริญวิทยา นายเจษฎาธรณ์  พรมโสภา ครูคศ.1 อนุมัติ
9 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690016 ป่ากล้วยเสริมวิทยา นางปิยนาถ  น่วมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
10 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690017 บ้านหัวหาด พลสรรค์  ขาวนวล ครู อนุมัติ
11 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690043 วัดศรีธาราม นายทวีสิน  เหลี่ยมสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
12 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690039 ชุมชนเมืองปากฝาง นางสาวสุวรรณา  สุขสา ครูธุรการ อนุมัติ
13 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690040 บ้านงิ้วงาม นายสุรพล  ทำนุพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
14 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690040 บ้านงิ้วงาม นางพนิดา  อรุณศรี ครู อนุมัติ
15 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690041 บ้านน้ำไผ่ อัญชลี  เมืองก้อน ครู อนุมัติ
16 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690042 มิตรภาพที่ 39(ส.ท.ถนอม อุประ อนุสรณ์) นายพิษณุ   จันทร์ยวง ครู อนุมัติ
17 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690002 บ้านวังถ้ำ นายพีรวัส  ทองตีฆา ครู อนุมัติ
18 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690007 บ้านห้วยฉลอง ทรงลักษณ์  เกตุปั้น ครู อนุมัติ
19 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690033 วัดอรัญญิการาม นางนิรัญญา  เครือฟั่น ครู คศ.3 อนุมัติ
20 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690033 วัดอรัญญิการาม อุดม  รัตนสังข์ ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
21 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690034 วัดดอย ชาติชาย  เปียวิเศษ ครู อนุมัติ
22 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690035 ม่อนดินแดงวิทยาคม วาสนา  ขีดขิน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
23 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690036 พิชัยดาบหัก 1 ประภาส  แดงโชติ ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
24 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690036 พิชัยดาบหัก 1 ทวีพงษ์  กาทอง ครู อนุมัติ
25 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690032 อนุบาลอุตรดิตถ์ นายประกาศ  เพียสามารถ ครูเชี่ยวชาญ อนุมัติ
26 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690052 น้ำริดราษฎร์บำรุง วิษณุ  แสงรัศมี ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
27 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690053 ชายเขาวิทยา ธีรพล  ศรีทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
28 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690053 ชายเขาวิทยา สุวรรณี  ไชยศรี ครู อนุมัติ
29 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690054 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี สุปราณี  ศรีเขื่อนแก้ว พนักงานธุรการ อนุมัติ
30 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690031 วัดคุ้งวารี พนอ  คำลือ ครู อนุมัติ
31 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690030 บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) ดวงเนตร  แขงามขำ ครู อนุมัติ
32 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690064 บ้านเด่นด่าน สุฑณ  ดวงตาน้อย ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
33 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690065 สามัคยาราม ศุภชัย  ขรรวาระนาท ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
34 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690008 วัดคุ้งยาง สิงหา  บุญเอี่ยม ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
35 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690055 ปางต้นผึ้ง แสงเดือน  หน่อเทพ ครู อนุมัติ
36 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690056 ราษฎร์อุปถัมภ์สาขาหนองน้ำเขียว ทิพย์วรรณ  นิมิศิลป์ ครู อนุมัติ
37 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690050 ราษฎร์อุปถัมภ์ nuttanun  boonsong พนักงานธุรการ อนุมัติ
38 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690050 ราษฎร์อุปถัมภ์ มนตรี  รักนิยม ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
39 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690051 บ้านน้ำไคร้ นายณัฏฐนันท์  บุญส่ง พนักงานธุรการ อนุมัติ
40 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690051 บ้านน้ำไคร้ วัชระพงษ์  ตลอดพงษ์ ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
41 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690045 ชุมชนด่านวิทยา นางสิรินันท์  ศักดิ์ประเสริฐ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
42 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690045 ชุมชนด่านวิทยา จตุพร  เที่ยงบูทวี ครู อนุมัติ
43 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690046 วัดแม่เฉย ภราดร  เชียงส่ง ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
44 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690047 ราษฎร์อํานวย ณธกร  ขวัญมุข ครู อนุมัติ
45 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690047 ราษฎร์อํานวย เศรษฐวิชญ์  วงษ์สละ ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
46 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690048 ประชาชนอุทิศ อารัญญู  แก้วอุดรศรี ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
47 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690049 ราษฎร์ดําริ วลีรัตน์  ปัญญาดี ครู อนุมัติ
48 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690023 หนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา) นางพัชรินทร์  ชำนาญ ครู อนุมัติ
49 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690024 สวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์ บุษกร  คุ้มอักษร ครู อนุมัติ
50 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690025 วัดทุ่งเศรษฐี สมชาย  รอดเกลี้ยง ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
51 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690057 วัดวังยาง นายเทวิน  ปัญญาธิ ครู อนุมัติ
52 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690004 วัดผาจักร นายนิทัศน์  ทิงาม พนักงานธุรการ อนุมัติ
53 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690004 วัดผาจักร ภุมรินทร์   จันทะคุณ ครู อนุมัติ
54 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690059 วัดคลองนาพง เพ็ญแข  อุทธา ครู อนุมัติ
55 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690003 วัดพระฝาง หรรษา  ภูมิประเทศ ครู อนุมัติ
56 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690003 วัดพระฝาง นายอภิรักษ์  สุรสอน ครู อนุมัติ
57 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690026 บ้านวังโป่ง พรพรรณ   สอนศรี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
58 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690027 วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) ทองวัน  นันทภาณุวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
59 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690027 วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) สำราญ  แก้วเมธีกุล ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
60 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690028 วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) นางรุ่งรัศมิ์  จันทรา ครู อนุมัติ
61 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690028 วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) นางประนอม  มหายศนันท์ ครู อนุมัติ
62 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690044 บ้านหนองป่าไร่ นายถกลเกียรติ  ใหม่ตาจักร์ ครู คศ.3 อนุมัติ
63 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690067 บ้านวังดิน พิไลลักษณ์  จู่คำสี ครู อนุมัติ
64 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690067 บ้านวังดิน นิรัตน์  ผ่องใส ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
65 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690066 สามัคคีวิทยา วุฒิบัตร  คำเหม็ง พนักงานธุรการ อนุมัติ
66 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690066 สามัคคีวิทยา นางสมคิด  อ่อนทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
67 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690071 วัดสิงห์ศรีสว่าง นิวัติ  เสรีวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
68 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690071 วัดสิงห์ศรีสว่าง ภาวิไล  ผ่องใส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง อนุมัติ
69 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690001 วัดดอยแก้ว Suphawit  Thatoi ครู อนุมัติ
70 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690018 บ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง) นางสายพิณ  เรียงสา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
71 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690019 วัดวังหมู(นิมมานโกวิท) กิตตินันท์  แก้วพันยู ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
72 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690019 วัดวังหมู(นิมมานโกวิท) นางสาววิชญาภรณ์  มุขไกร พนักงานธุรการ อนุมัติ
73 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690020 บ้านซ่านสามัคคี ประจวบ  อยู่นิ่ม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
74 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690021 ไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์) นางอารีย์  ต๊ะถิน ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
75 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690022 บ้านดงช้างดี ชัยโรจน์  บุตรสกุลกุญชร ครู อนุมัติ
76 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690068 นาน้อยวิทยา ฉลามชัย  สกุลโพน ครู อนุมัติ
77 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690005 วัดช่องลม ปฤษณะ  บุญปั๋น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
78 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690005 วัดช่องลม ฉันทนา  มณีขาว ครู อนุมัติ
79 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690069 บ้านหาดงิ้ว นายอุเทน  แก้วทิ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
80 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690070 บ้านวังแดง เศกสรรค์  นพศิริ ครู อนุมัติ
81 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690076 บ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) ตระการ  ปั้นคุ่ย ครู อนุมัติ
82 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690077 บ้านแหลมถ่อนสามัคคี นางสาวสาวิตรี  ขำฉา พนักงานธุรการ อนุมัติ
83 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690078 ศรีอุทิศ นายชูศักดิ์  แดงกองโค ครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
84 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690078 ศรีอุทิศ จิตตวดี  สีตาล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
85 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690079 บ้านข่อยสูง นายจรัญ  เกิดเชื้อ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
86 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690087 บ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) สุมิตรา  พ่วงคุ้ม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
87 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690088 บ้านไชยมงคล นายสุรเชษฐ์  ดวงแก้ว ครู อนุมัติ
88 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690088 บ้านไชยมงคล นางสมใจ  สุริยะวงค์ ครู อนุมัติ
89 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690089 บ้านเหล่า นางกาญจนา  อภัยภักดี ครู อนุมัติ
90 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690094 บ้านชําทอง อารีรัตน์  กังขอนนอก ครู อนุมัติ
91 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690095 ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) สรัญญา  จารุชาต ครู อนุมัติ
92 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690084 หมู่สี่พัฒนา ภัทราภรณ์  โกฎแสง ครู อนุมัติ
93 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690085 พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) suchin  paungput ครู อนุมัติ
94 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690082 ชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) นเรศ  เภารอด ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
95 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690082 ชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) นายมานพ  นาจวิจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
96 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690083 หมู่ห้าสามัคคี สนิท  แทนเทือก ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
97 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690090 บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) อำนวย  สุขเงิน ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
98 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690093 วัดบ้านใหม่ เกรียงศักดิ์  วงษ์ยิ้มใย ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
99 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690074 บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) อาคเนย์  บานบู่ ครู อนุมัติ
100 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690075 บ้านหัวดาน เสวียน   จู่คำสี ครู อนุมัติ
101 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690080 บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) นางวีระวรรณ  แดงกองโค ครู อนุมัติ
102 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690080 บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) เจม  เม่นวังแดง ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
103 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690072 ชุมชนบ้านวังหิน ชำนาญ  สิงห์ใส ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
104 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690072 ชุมชนบ้านวังหิน ประดับ  สุวรรณศรี ครู อนุมัติ
105 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690073 บ้านท่าอวน นางณัฐชา  วงศ์ชัย ครู อนุมัติ
106 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690086 บ้านเด่นสําโรง พรรณิดา  เอกา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
107 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690086 บ้านเด่นสําโรง นางอนุกูล  แทนเทือก ครู อนุมัติ
108 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690092 บ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์) สุนีย์  ธิช่างทอง ครู อนุมัติ
109 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690096 บ้านหาดสองแคว ปฐมพงศ์  แดงกองโค ครู อนุมัติ
110 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690186 บ้านคลองกล้วย จิราพร  ราศรี ธุรการ อนุมัติ
111 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690186 บ้านคลองกล้วย ปรีชา  แก้วส่องศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
112 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690186 บ้านคลองกล้วย ประพันธ์  ทำมา ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
113 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690187 บ้านปากคลอง นายจตุรงค์  บุญเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
114 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690187 บ้านปากคลอง นางธนัชชา  แก้วกก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
115 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690188 บ้านกองโค กนต์ธร  เกิดบำรุง ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
116 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690188 บ้านกองโค นายเอนก  ดีท่า ครู คศ.3 อนุมัติ
117 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690188 บ้านกองโค นายสิทธิชัย  รุ่งรังษี ธุรการโรงเรียนบ้านกองโค อนุมัติ
118 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690191 บ้านท่าเดื่อ พิกุล  เครือนวล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
119 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690191 บ้านท่าเดื่อ รัชดา  อ่อนแพง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
120 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690192 บ้านป่าแต้ว นิรัติ  บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
121 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690193 บ้านบึงท่ายวน เชิดศักดิ์  สุขสาด ครู อนุมัติ
122 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690203 บ้านป่ากะพี้ สมพงษ์  ธรรมชัย ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
123 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690204 วัดดอกไม้ สมชาย  โตลำดับ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
124 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690204 วัดดอกไม้ เยาวภรณ์  สมโภชน์ พนักงานธุรการ อนุมัติ
125 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690179 บ้านหาดทับยา ลมโชย  เสมา ครู อนุมัติ
126 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690216 บ้านท่าสัก นัธวุฒิ  อ่อนแพง ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
127 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690216 บ้านท่าสัก สมคิด  กอบกำ ครู อนุมัติ
128 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690218 บ้านชําสอง สุริยา  มาติดต่อ ครู อนุมัติ
129 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690221 บ้านชําหนึ่ง นางนาตยา   เกตุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
130 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690221 บ้านชําหนึ่ง เบญจวรรณ  ป้อมสาหร่าย ครู อนุมัติ
131 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690221 บ้านชําหนึ่ง สร้อยทิพย์  เอี่ยมบุญฤทธิ์ ครู อนุมัติ
132 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690223 บ้านชําตก วสันต์  ศิริกุล ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
133 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690200 บ้านเต่าไหเหนือ นางจำเนียร  กล่อมทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
134 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690229 บ้านหนองกวาง นายธนะรัตน์  อินชายเขา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
135 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690229 บ้านหนองกวาง ศิริลักษณ์   เกียรติญัติอังกูร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
136 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690225 บ้านนายาง เอก  กิ่งจันทร์ ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
137 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690226 บ้านหลักร้อย นายกิตติกุล  แย้งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
138 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690226 บ้านหลักร้อย นายสมปอง   มาศรี ครู อนุมัติ
139 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690227 บ้านนาอิซาง นายเฉลิม  มั่นกำเหนิด เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
140 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690227 บ้านนาอิซาง เสกสรร  น้อยยอด ครู คศ.1 อนุมัติ
141 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690228 บ้านนาคะนึง พงษ์สวัสดิ์  ฟองจันทร์ ครู อนุมัติ
142 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690228 บ้านนาคะนึง นายสมพร  สุริยะวงค์ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
143 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690212 แหลมนกแก้ว แสงระวี  แสงเดช ครูค.ศ.1 อนุมัติ
144 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690212 แหลมนกแก้ว เอนก  พลอยเล็ก ครู อนุมัติ
145 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690214 บ้านฟากบึง ระภาพรรณ  จันทร์ดำ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
146 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690209 นาอินวิทยาคม ชญานิษฐ์  กาใจตรง ครู อนุมัติ
147 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690209 นาอินวิทยาคม ชุมพร  แก้วเปี้ย ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
148 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690180 บ้านหน้าพระธาตุ ธวัช  เทศคลัง ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
149 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690181 บ้านคลองละวาน เรณู  สุวะ ครู อนุมัติ
150 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690182 บ้านหัวค่าย วิชาดา  ชาบาง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
151 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690185 บ้านคลองกะชี กนกกาญจน์  บัวอ่วม ครู อนุมัติ
152 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690177 บ้านในเมือง ประดิษฐ์  มีกลิ่นหอม ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
153 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690177 บ้านในเมือง ชานนท์  กิ่งพวง ครู อนุมัติ
154 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690210 ชุมชนบ้านโคน ประวิณ  แก้วอุดรศรี ครู อนุมัติ
155 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690213 บ้านคลองเรียงงาม รพีพร  พรหมน้อย ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
156 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690211 บ้านคลองกะพั้ว Manat  Akadecho ครู อนุมัติ
157 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690219 บ้านดารา ประดิษฐ์  ทิพย์ลุ้ย ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
158 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690219 บ้านดารา จิราภรณ์  เพ็ชรสว่างเกิด ครู อนุมัติ
159 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690194 วัดบ้านเกาะ เบญจรัตน์  แสงรัศมี ครู อนุมัติ
160 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690194 วัดบ้านเกาะ อดุลย์  อู่ตุ้ม ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
161 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690195 บ้านวังสําโม ทนงศักดิ์  คำยา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
162 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690195 บ้านวังสําโม ประกิจ  สนโต ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
163 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690220 บ้านวังสะโม สุรธีร์  แสงจันทร์ ครู อนุมัติ
164 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690184 บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 พยนต์  เงินเมือง ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
165 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690190 บ้านท้ายน้ำ นารี  ขวัญอ่อน ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
166 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690190 บ้านท้ายน้ำ ทวีศักดิ์   จูเจียม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
167 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690183 วัดโรงม้า ดุษฏี  ทองปากน้ำ ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
168 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690178 บ้านดอนโพ เทียนชัย  ลิ้มสกุล ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
169 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690202 วัดพญาปันแดน สิริรัตน์  ศรีพรหมมา พนักงานธุรการ อนุมัติ
170 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690201 ชุมชนบ้านดง วิโรจน์  ปลิกแสง ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
171 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690201 ชุมชนบ้านดง วัชรินทร์  เพชรนิล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
172 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690208 บ้านขอม ระเบียบ  บุญมา ผู้อำนวยการโรงเีีรียน อนุมัติ
173 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690206 บ้านท่ามะปราง สงกรานต์  ม่วงยิ้ม ครู อนุมัติ
174 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690207 บ้านทุ่งป่ากระถิน นางสาวศิริรัตน์  โอ่งวัน ครู รักษาการ อนุมัติ
175 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690189 บ้านคลองละมุง ดิเรก  สวัสดี ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
176 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690189 บ้านคลองละมุง อานนท์  หน่ายแก้ว ครู อนุมัติ
177 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690198 วัดวังผักรุง เอกวิทย์  นาคหอม ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
178 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690198 วัดวังผักรุง นางสุธาสินี  รักเส็ง ครูชำนาญการ อนุมัติ
179 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690199 บ้านดินแดง นางศิริพร  ปาณะจำนงค์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
180 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690217 วัดไร่อ้อย ธราธร  พรหมพิทักษ์ ครูผู้สอน อนุมัติ
181 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690217 วัดไร่อ้อย จิตรา  ทันนิเทศ ครู อนุมัติ
182 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690197 ไร่อ้อย นางปรียา  ปานเอี่ยม ครูชำนาญการ อนุมัติ
183 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690258 วัดน้ำใส นายสมรัฐ  แย้งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
184 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690259 วัดนาทะเล อรสา  พรหมฝาย ครู อนุมัติ
185 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690260 วัดห้องสูง Srithon   Santa ครู อนุมัติ
186 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690260 วัดห้องสูง นายอนาวิล  จันทร์แก้ว จนท.ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
187 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690267 บ้านชําผักหนาม มณเฑียร  แก้วกูล ครู อนุมัติ
188 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690267 บ้านชําผักหนาม นิคม  ทนันไชย ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
189 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690268 บ้านห้วยทราย นายมนัส  แย้งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
190 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690268 บ้านห้วยทราย ธงชัย  ถาดี ครู อนุมัติ
191 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690269 ด่านแม่คํามัน นายโกวิทย์  จันทร์แจ่มศรี ครู อนุมัติ
192 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690269 ด่านแม่คํามัน สุรินทร์  เนียมแก้ว ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
193 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690261 ฤาษีพหลวิทยา นวลฉวี  ขันมณี ครู อนุมัติ
194 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690264 ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) นายบุญชุม  มีรัตน์ ครู อนุมัติ
195 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690270 ชุมชนวัดบรมธาตุ Niyomporn  ์Nophasri ครู อนุมัติ
196 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690252 นานกกก เพ็ญนภา  สาหร่าย ครู อนุมัติ
197 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690252 นานกกก สิทธิศักดิ์  จันทร์ดุ้ง ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
198 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690276 วัดดงสระแก้ว ศักดา  แป้นไทย ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
199 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690276 วัดดงสระแก้ว วัชระ  วงศ์หล้า ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
200 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690274 วัดโพธิ์ทอง เดือนกวี  ทองก้อน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
201 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690275 วัดสว่าง นางวิไลรัตน์  ถายา ครู อนุมัติ
202 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690272 วัดไผ่ล้อม สุพจน์  แก้วมูล ครู อนุมัติ
203 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690273 ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา นางปัทมา  รอดทั่ง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
204 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690255 วัดท้องลับแล(ธรรมเนตรโศภณ) โกวิทย์  ดีมูล ครูชำนาญการ อนุมัติ
205 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690256 หนองนาเกลือวิทยา พินิจ  เอื้อโภไคยกุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
206 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690257 วัดดอนสัก อัญชลี  เบาใจ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
207 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690253 วัดใหม่ นายบุญประเสริฐ  ทะปัญญา ครูชำนาญการ อนุมัติ
208 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690253 วัดใหม่ วันทนา  วงษ์เดช ครู อนุมัติ
209 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690251 บ้านห้วยใต้ เกียรติศักดิ์  จันแจ ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
210 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690249 อนุบาลชุมชนหัวดง นางมาลี  จันทร์ดวงดี ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
211 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690249 อนุบาลชุมชนหัวดง กิตติภพ  ขุนผา ครู อนุมัติ
212 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690249 อนุบาลชุมชนหัวดง นฤมล  ฑีฆากูล เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
213 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690308 บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 นางสาวจีรนันท์  สงนา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
214 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690313 บ้านห้วยปลาดุก รจนา  มั่นสวาทะไพบูลย์ ครู อนุมัติ
215 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690314 บ้านหนองหิน RUNGROJ  YOOBANG ครู อนุมัติ
216 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690293 บ้านแสนขัน ไพรัตน์  สืบคำ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
217 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690294 บ้านแพะ กวีชัย  ปิ่นนาค อนุมัติ
218 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690295 บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) ชาญชัย  ขำฉา พนักงานธุรการ อนุมัติ
219 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690296 บ้านปางหมิ่น เชาว์  ใจปวง ครู อนุมัติ
220 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690297 บ้านท่าช้าง นเรศ  สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
221 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690297 บ้านท่าช้าง ประโยชน์  ยะเขตต์กรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
222 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690298 บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) วัชรา  ภุมราดี ครู อนุมัติ
223 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690298 บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) นายสมชาติ   มีศิริพันธ์ ครู อนุมัติ
224 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690299 เลอเดชประชานุสรณ์ อานนท์  แช่มช้อย ครู อนุมัติ
225 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690311 บ้านนาลับแลง นายภานุวัฒน์   มั่นสวาทะไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
226 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690311 บ้านนาลับแลง สุพจน์   ทิศอาจ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
227 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690311 บ้านนาลับแลง นางพิราภรณ์   จันทร์ทับทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
228 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690312 บ้านไร่ห้วยพี้ นิลรัตน์  น้อยท่าช้าง ครู อนุมัติ
229 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690312 บ้านไร่ห้วยพี้ สุรีย์พร   แหยมคง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
230 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690309 บ้านนาป่าคาย ภาณุ   พรหมน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
231 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690309 บ้านนาป่าคาย พัชรีวรรณ   ยะเขตต์กรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
232 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690310 บ้านวังปรากฏ วัน  ดวงแก้ว ครู อนุมัติ
233 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690310 บ้านวังปรากฏ นายสุทัศน์  ทองจันทร์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
234 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690300 บ้านน้ำหมีใหญ่ กมล  เมิดไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
235 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690301 วังโป่งดํารงวิทย์ สรศักดิ์  รุ่งอินทร์ ครู อนุมัติ
236 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690301 วังโป่งดํารงวิทย์ ปวณรินทร์  อินยา พนักงานธุรการ อนุมัติ
237 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690302 บ้านร้องลึก ธัญญพร  อ่องดา ครู อนุมัติ
238 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690303 บ้านปางวุ้น ศิวพร  เพ็งดี พนักงานธุรการ อนุมัติ
239 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690303 บ้านปางวุ้น นายขวัญธิชล  บุญกาวิน ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
240 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690304 บ้านผักขวง รุ่งฤทัย  ทองเณร ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ