รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690134 ท่าปลาอนุสรณ์ 2 นารี  สิงห์ทอง ครู อนุมัติ
2 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690134 ท่าปลาอนุสรณ์ 2 วันวิสาข์  วงษ์ยอด ครู อนุมัติ
3 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690135 บ้านสีเสียดบํารุง ทัศนา  ยมเกิด ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
4 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690136 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 สุริยันต์  พิมใจ ครู อนุมัติ
5 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690137 คุรุประชาสรรค์ศึกษา ชลดา  เพชรเล็ก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
6 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690138 จริมอนุสรณ์ 2 พัสตราภรณ์  บัวศรี ธุรการ อนุมัติ
7 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690138 จริมอนุสรณ์ 2 สุจีรา  จดจำ ครู อนุมัติ
8 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690139 ท่าแฝกอนุสรณ์ 4 อรรถพล  แถมครบุรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
9 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690139 ท่าแฝกอนุสรณ์ 4 ณัฐพล  สุวรรณชื่น ครู อนุมัติ
10 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690142 บ้านกิ่วเคียน กัญญารัตน์  นาคมูล ครู อนุมัติ
11 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690127 ท่าปลาอนุสรณ์ 1 สิริวรุณ  ทรัพย์ส่วน ธุรการ อนุมัติ
12 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690128 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 นายสิทธิศักดิ์   พรวนแก้ว ครู อนุมัติ
13 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690128 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 สมพิศ  แจ้งเพิ่ม ครู อนุมัติ
14 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690129 น้ำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) วรุณยุพา  ทองสาย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
15 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690130 สิงห์คอมพิทยา วชิรวิทย์  เตชะสืบ ครู อนุมัติ
16 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690115 ป่ากั้งวิทยา ประภา  ประกิจ ครู อนุมัติ
17 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690116 บ้านห้วยผึ้ง กรรนิกา  จิตรักญาติ ธุรการ อนุมัติ
18 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690116 บ้านห้วยผึ้ง นายทองหมุน  เจริญเรือง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
19 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690119 ไผ่งามวิทยา นิตยา  สายซอ ครู อนุมัติ
20 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690112 บ้านงอมมด นงนุช  จันทร์โสดา ธุรการ อนุมัติ
21 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690112 บ้านงอมมด นายพฤทธิกร  สุรีย์ ครู อนุมัติ
22 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690114 ราชประชานุเคราะห์ ๑๓ ประไพ  ขุนพิพัฒ ครู อนุมัติ
23 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690117 น้ำพร้าสามัคคี ธีระพันธ์  ยั่งยืนทวี ครู อนุมัติ
24 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690117 น้ำพร้าสามัคคี ธีระพันธ์  ยั่งยืนทวี ครู อนุมัติ
25 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690117 น้ำพร้าสามัคคี จีรพงศ์  ซาซง ครู อนุมัติ
26 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690118 บ้านห้วยต้าวิทยา ชนิกานต์  แสงดี บำเรอสุข ครูผู้ช่วย อนุมัติ
27 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690118 บ้านห้วยต้าวิทยา กรองกาญจน์  มังคละ ครู อนุมัติ
28 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690120 บ้านน้ำหมัน ธัญญารัตน์  สอนสา ครู อนุมัติ
29 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690121 บ้านวังหัวดอย เฉลิมพล  นิ่มพญา ครูโรงเรียนบ้านวังหัวดอย อนุมัติ
30 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690122 บ้านนาต้นโพธิ์ จันทรี  วิชัยสุนทร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
31 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690123 บ้านน้ำลี พิมพารัตน์  สมหน่อ ครู อนุมัติ
32 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690123 บ้านน้ำลี วิษณุ  เขียวอ่อน พนักงานราชการ อนุมัติ
33 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690124 บ้านน้ำต๊ะ อัญชลี  จุมพลศรี ครู อนุมัติ
34 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690126 จริมอนุสรณ์1 นางนงค์นุช  ไพรสนธิ์ ครู อนุมัติ
35 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690101 บ้านย่านดู่ นายละเมียน  พรมไพร ครู อนุมัติ
36 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690102 บ้านซําบ้อ นายจรัญ  อู่รอด ครู อนุมัติ
37 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690102 บ้านซําบ้อ นางบุญเสริม  ทองพันธุ์ ครู อนุมัติ
38 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690097 ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร นายพสิษฐ์  เลิศอารีพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
39 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690097 ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร นายสมหมาย  สาแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
40 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690105 อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) สุนัน  ต๊ะปึง ธุรการ อนุมัติ
41 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690107 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 ดาราวรรณ  จันต๊ะหล้า ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
42 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690108 ท่าแฝกอนุสรณ์ 1 ประจวบ  ทองแดง ครู อนุมัติ
43 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690108 ท่าแฝกอนุสรณ์ 1 ประจวบ  ทองแดง ครู อนุมัติ
44 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690132 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 นฤมล  อินทรีย์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
45 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690133 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 ปวันรัตน์  ทองหลวง ครู อนุมัติ
46 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690140 ท่าแฝกอนุสรณ์ 2 นายประทุม  ปลิวทอง ครู อนุมัติ
47 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690161 บ้านเด่นเหล็ก นางสาวจิราภรณ์  พิมสาร ครู อนุมัติ
48 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690175 บ้านปางเกลือ จุฑามณี  ไชยทิง ธุรการ อนุมัติ
49 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690172 ชุมชนบ้านนากล่ำ นายประดิษ  คำไท้ ครู อนุมัติ
50 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690172 ชุมชนบ้านนากล่ำ พรทิพย์  คำบ้านฝาย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
51 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690173 บ้านห้วยแมง นิตยา  ผาเจริญ ครู อนุมัติ
52 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690174 บ้านน้ำไคร้ วันรงค์  โพธิ์เจริญ ครู อนุมัติ
53 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690169 บ้านนาผักฮาด นางสาวศิริพร  จันลิ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
54 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690151 บ้านห้วยคอม นางวาสนา  วงค์ชารี ครู อนุมัติ
55 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690155 บ้านห้วยเดื่อ เกียรติพงษ์  ฟูแสง ครู อนุมัติ
56 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690157 บ้านม่วง นางนฤนาท  จรัสศรี ครู อนุมัติ
57 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690158 บ้านทรายขาว สุปราณี  พิชัย ครูชำนาญชำนาญการ อนุมัติ
58 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690159 บ้านหนองแห้ว นายนริศ  รณรงค์ฤทธิ์ ครู อนุมัติ
59 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690159 บ้านหนองแห้ว นางสาวปรีณาภา   ยาวิใจ ธุรการ อนุมัติ
60 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690149 บ้านใหม่ นางภิญญา  ขันลา ครู อนุมัติ
61 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690146 บ้านปากปาด รวิสรา  หมื่นคำ ครู อนุมัติ
62 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690143 ชุมชนไกรลาสวิทยาคม โชกฤษฎิ์ติมา  สิทธิจินดา ธุรการ อนุมัติ
63 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690144 บ้านห้วยไคร้ นางสิริทศพร  เพียรพิศเนตร ครู อนุมัติ
64 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690144 บ้านห้วยไคร้ วิไลวรรณ  โตวงอ่วม ธุรการ อนุมัติ
65 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690165 บ้านห้วยมุ่น นายไชยวัฒน์  ดวงสุภา ครู อนุมัติ
66 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690166 บ้านห้วยโป่ง นายพงศ์เทพ  กันยะมี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
67 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690166 บ้านห้วยโป่ง นางสาวศิรินันท์  สิงห์หะ ครู อนุมัติ
68 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690168 บ้านโป่งพาน ศิวพร  มากทรัพย์ ธุรการ อนุมัติ
69 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690235 ชุมชนวัดมหาธาตุ ประเดิมศักดิ์  ปิตุภูมิสวัสดิ์ ธุรการ อนุมัติ
70 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690235 ชุมชนวัดมหาธาตุ มานพ  มีมา ครู อนุมัติ
71 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690238 บ้านห้วยลึก ประเดิมศักดิ์  ปิตุภูมิสวัสดิ์ ธุรการ อนุมัติ
72 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690238 บ้านห้วยลึก เนตรนภา  ประสุนิง ครู อนุมัติ
73 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690247 บ้านนาไพร นางรัชดาภรณ์  ฝั้นเต็ม ครูชำนาญการ อนุมัติ
74 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690244 วัดโพธิ์ชัย นายเหล็ง  ขันลา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
75 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690244 วัดโพธิ์ชัย กานต์พิชชา  รอดเข็ม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
76 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690245 บ้านนาหน่ำ จุฑามาศ  คำสะใบ ครู อนุมัติ
77 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690245 บ้านนาหน่ำ นางสุรีย์มาศ  พุฒลา ครูคศ.1 อนุมัติ
78 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690246 วัดปากไพร นายณรงค์เดช  มูลคำ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
79 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690243 บ้านไร่ตีนตก นายวินัย  พวงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
80 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690243 บ้านไร่ตีนตก นายวินัย  พวงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
81 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690239 วัดวังกอง ศุภชัย  ลื้อแก้ว ูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
82 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690239 วัดวังกอง นางกิตติยาพร  ปิ่นเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
83 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690239 วัดวังกอง นายมานพ  มีหอม ครู คศ.1 โรงเรียนวัดวังกอง อนุมัติ
84 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690239 วัดวังกอง นางสาวกชณิภา  พิมพานิช ครูผู้ช่วย อนุมัติ
85 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690241 อนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) นายธเนศ  พุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
86 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690242 บ้านห้วยสูน เกียรติขจร  ไทยวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
87 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690242 บ้านห้วยสูน ปราณี  ฟุ้งสมุทร ครู อนุมัติ
88 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690232 บ้านนาแซง คำเพียร  อุปรีทอง ครู อนุมัติ
89 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690232 บ้านนาแซง ปัทมพร  จูมปา ธุรการ อนุมัติ
90 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690233 บ้านเดิ่น กัญกฤษ  เบี้ยวน้อย ครูชำนาญการ อนุมัติ
91 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690234 บ้านนาไร่เดียว นางอุษา  สิมศรี ครู อนุมัติ
92 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690234 บ้านนาไร่เดียว เฉลิมพล  ทุมประเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
93 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690234 บ้านนาไร่เดียว ประเดิมศักดิ์  ปิตุภูมิสวัสดิ์ ธุรการ อนุมัติ
94 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690278 บ้านม่วงชุม ลดาวัลย์  เล็กกระจ่าง ครู อนุมัติ
95 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690278 บ้านม่วงชุม เปรมมาศ  เหล็กเงิน ธุรการ อนุมัติ
96 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690279 วัดนาขุม นางสาวสุภัทริน  ฝายแดง ครูชำนาญการ อนุมัติ
97 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690280 ไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) นายกิตติชัย  สิมมา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
98 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690289 บ้านปางคอม โสภิต  อวรรณา ครู อนุมัติ
99 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690290 บ้านบ่อเบี้ย ธัญญา  สุดสังข์ ครู อนุมัติ
100 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690290 บ้านบ่อเบี้ย เพ็ญนภา  กัลยา ครู อนุมัติ
101 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690291 บ้านเด่นชาติ กมลชนก  พากันหา ครูวิทย์ อนุมัติ
102 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690292 บ้านห้วยยาง นายคณิต  ทิพย์โอสถ ครู อนุมัติ
103 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690292 บ้านห้วยยาง กุหลาบ  ท้าวทะ ครู อนุมัติ
104 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690283 บ้านน้ำแพ ปริณัฐ  สามงามไฝ ครู อนุมัติ
105 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690281 อนุบาลบ้านโคก ปนัดดา  กาวิชัย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
106 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690281 อนุบาลบ้านโคก อนุสรา  สีกา ธุรการ อนุมัติ
107 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690282 บ้านห้วยครั่ง สมพิศ  เกษแก้ว ครู อนุมัติ
108 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690284 วัดจอมแจ้ง สุดธนู  ปัญญาสงค์ ครู อนุมัติ
109 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690286 วัดวังสัมพันธ์ นางสาวสุชัญญา   เอ็บมูล ธุรการ อนุมัติ
110 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690287 ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 ธีรโชติ  หล่ายโท้ ครู อนุมัติ
111 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690288 บ้านน้ำลัดสามัคคี อรพิน  ศรีวรวิทย์ ครู อนุมัติ