รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390020 บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) นางอรพิน  ไชยประพันธ์ ครู อนุมัติ
2 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390023 บ้านดอนดี(ประชานุกูล) นางสาววารุณี  ลาภใหญ่ ธุรการ อนุมัติ
3 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390024 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) นายประเชิญ  ท่วงที ครู คศ.3 อนุมัติ
4 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390001 บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) สมภพ  มุ้งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
5 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390001 บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) นาย  ณรงค์ สีเทา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
6 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390001 บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) ศิริพร  จันต๊ะใจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
7 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390004 วัดต้นไคร้ กิตติยา  วัฒนสัจจานุกูล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
8 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390004 วัดต้นไคร้ กมลวรรณ  วงศารัตนโชค ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
9 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390005 บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) นายเชิด  คำปลิว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
10 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390008 บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) คำสุก  ศิริอุดมพงศ์ ครู อนุมัติ
11 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390061 บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) อนงวรรณ  เชียงวงค์ ครู อนุมัติ
12 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390037 รัฐราษฎร์บำรุง นายอนุสรณ์  พรมรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
13 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390037 รัฐราษฎร์บำรุง อนุสรณ์  พรมรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
14 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390037 รัฐราษฎร์บำรุง นางสุมิตรา  เสียงหวาน พี่เลี้ยงเด็ก อนุมัติ
15 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390037 รัฐราษฎร์บำรุง นายชัยณรงค์  กาศวิบูลย์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
16 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390038 บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) นายประพันธ์  บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
17 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390038 บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) ศิมาพร  พริบไหว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
18 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390033 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) กรรภิรมย์  หนองหลิ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
19 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390033 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) ดิเรก  ฉันทา ผ้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
20 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390025 อนุบาลแพร่ ศิริพร  จันต๊ะใจ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
21 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390021 บ้านแต(กวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) นางสาวกรรณิการ์  อุปนันชัย ครูคศ"1 อนุมัติ
22 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390021 บ้านแต(กวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) น.ส.กรรณิการ์  อุปนันชัย ครู อนุมัติ
23 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390019 บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) พรศักดิ์  ทานะขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
24 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390052 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) ธีรพงศ์  ซื่อตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
25 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390051 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) จิตฤทัย  กันจะนะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
26 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390051 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) โนรี  กาศเกษม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
27 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390046 บ้านในเวียง นายหอมแต่ง  อ่องลออ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
28 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390046 บ้านในเวียง สุดาพร  พงษ์มณี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
29 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390011 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) พัชรินทร์  สามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
30 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390011 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) ธวัชชัย  นาห้วย ครู อนุมัติ
31 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390009 บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) อุดร  บุบผามาลา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
32 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390003 บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) ประสิทธิ์  อ้นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
33 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390003 บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) พิรดา  สุกพันธ์ จนท.ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
34 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390002 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) นพรัตน์  ส่วนบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
35 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390042 บ้านน้ำชำ(ประชาราษฎร์สามัคคี) นางสาวธนภรณ์  สุขคำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
36 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390043 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) นางดลพร  แสนมงคล ครูวิทยฐานะชำนาญการ อนุมัติ
37 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390043 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) ฐิติพร  คณฑา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
38 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390044 วัดมณีวรรณ(ประชารัฐวิทยาคาร) นางวรุณพันธ์  ดาวดาษ ครู อนุมัติ
39 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390044 วัดมณีวรรณ(ประชารัฐวิทยาคาร) นายพินิจศักดิ์  จรัญ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
40 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390040 วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) กุลวิมล  อินทนา ครู อนุมัติ
41 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390040 วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) นายรณยุทธ์  วงศ์พยา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
42 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390029 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) กุลวดี  ปัญญาไวย จนท.ธุรการ อนุมัติ
43 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390029 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) พัชยา  วงค์ณรัตน์ ครู อนุมัติ
44 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390030 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) จุรีรัตน์  ขัตติโย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
45 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390030 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นายพงษภัทร  ตันมา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
46 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390032 บ้านสันป่าสัก ธีรวีร์  วาณิชโยปชีวี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
47 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390060 บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) อนุสรณ์  ปวงจันทร์ ครู อนุมัติ
48 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390060 บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) อนันต์  หมดห่วง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
49 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390027 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) จตุพร  แดนเหมือง ครู อนุมัติ
50 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390027 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) นางพิสมัย  แก้วทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
51 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390026 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) จารุนันท์  สุคันธมาลย์ ธุรการ อนุมัติ
52 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390026 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) นางสาวทิพวรรณ  ปัญญากวาว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
53 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390035 บ้านร่องฟอง เมตตา  คำหงษา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
54 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390058 บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) นางสาวสุรีย์พร  อิ่มมาก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
55 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390058 บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) นายตฤณ  จุณณวัตต์ ธุรการ อนุมัติ
56 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390059 บ้านปากห้วย ศรีพจน์  เชียงวงค์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
57 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390057 บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) นางสาวสุรีย์พร  อิ่มมาก ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
58 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390057 บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) นายตฤณ  จุณณวัตต์ ธุรการ อนุมัติ
59 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390057 บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) นายตฤณ  จุณณวัตต์ ธุรการ อนุมัติ
60 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390057 บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) นายตฤณ  จุณณวัตต์ ธุรการ อนุมัติ
61 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390013 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) นางนงนุช  เหมืองทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
62 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390014 บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) นายยงยุทธ  สุทธิดี ครูชำนาญการ อนุมัติ
63 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390015 บ้านแม่แคม นายมนต์ชัย  หมอนเขื่อน ครู อนุมัติ
64 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390016 บ้านนาคูหา นางอมรศรี  นามลี ครูชำนาญการ อนุมัติ
65 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390016 บ้านนาคูหา มยุรีภรณ์  ถิ่นสอน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
66 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390018 บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) นางสาวสุภกานต์  เขื่อนเก้า ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
67 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390018 บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) ศจีรัตน์  อ้นจันทร์ ธุรการ อนุมัติ
68 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390056 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) นางกาญจมาศ   ทะตัน ครู อนุมัติ
69 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390054 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) จุฑารัตน์  สุกใส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
70 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390055 บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) กุลธิดา  วงศ์สุขสำราญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
71 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390053 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) สรัลรัตน์  ทนันชัย จนท.ธุรการ อนุมัติ
72 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390050 บ้านกาซ้อง ฉัตรชนันทร์  ถุงคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
73 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390047 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) นายจิระศักดิ์  สารพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
74 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390047 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) ณัฐกิตติ์  ศาสตรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
75 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390048 บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา) ปราณฤทัย  ปรีดี ครู อนุมัติ
76 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390049 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) นายสงวน  ท้าวน้อย ผุ้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
77 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390049 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) ศิริวรรณ  ธนานุศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
78 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390106 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) วิไลวรรณ  วันละ ครู อนุมัติ
79 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390107 ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) สิรินธร  ใจวงค์ ครู อนุมัติ
80 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390136 บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) ปราชญาพร  แช่ใจ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
81 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390136 บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) นฤมล  อินต๊ะจัง ครู อนุมัติ
82 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390136 บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) ทัศนีย์  รุธีรยุทธ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
83 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390137 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) ทิพวรรณ  เกี๋ยงคำ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
84 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390137 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) ปราชญาพร  แช่ใจ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
85 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390137 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) อรนิชา  เทพิกัน อัตราจ้าง อนุมัติ
86 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390138 บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) ปราชญาพร  แช่ใจ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
87 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390138 บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) สุทธาทิพย์  ขุนพรม ครู อนุมัติ
88 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390123 บ้านห้วยฮ่อม น.ส.รวีวรรณ  บุญวัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
89 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390116 บ้านอ้อยวิทยาคาร พวงชมพู  เหมืองอุ่น ธุรการ อนุมัติ
90 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390117 บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) นางอัญชลี  ตาขันทะ ครู อนุมัติ
91 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390118 บ้านป่ากล้วย นายพงศ์ศักดิ์  ครองสุข ครู อนุมัติ
92 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390119 บ้านห้วยอ้อย รวีวรรณ  บุญวัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
93 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390119 บ้านห้วยอ้อย นายภานุพงค์  ดวงจิตต์ ครู อนุมัติ
94 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390120 บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) นางจรรยา  เลิศสัจจานุรักษ์ ครู อนุมัติ
95 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390124 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) หฤทัยกาญจน์  ยศตระกูลสิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
96 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390125 บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) นายบุญมา  ศรีระวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
97 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390130 บ้านแม่กระทิง สนธยา  บังวรรณ ครู อนุมัติ
98 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390131 บ้านวังปึ้ง สงวน  จันทอน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
99 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390132 บ้านทุ่งคัวะ นายนิยม  วิรัตนชัยวรรณ ครู อนุมัติ
100 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390132 บ้านทุ่งคัวะ จริญญา  ธรรมประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
101 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390102 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นายพิชิตศักดิ์  เหมืองแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
102 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390143 บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) นางเยาวเรศ  ศรีมงคง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
103 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390114 บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) นายเกรียงไกร  ขาวสะอาด ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
104 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390114 บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) นายศุภชัย  ฐิตะภัทรพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
105 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390115 บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) นางสมพิศ  แสนศิริภัทรพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
106 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390113 บ้านแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) สายลดา  ไชยวรรณ์ ธุรการ อนุมัติ
107 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390112 บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) นางสาวจุฑามาศ  ไข่ทา พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
108 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390112 บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) นายเกรียงไกร  ขาวสะอาด ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
109 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390110 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) บุษยา  ใจบุญทา จพง อนุมัติ
110 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390110 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) นายอิสระ  เดือนดาว ครูชำนาญการ อนุมัติ
111 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390110 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) นายเกรียงไกร  ขาวสะอาด ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
112 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390109 บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) นางวีรปริยา  ภูมิพีระวิภพ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
113 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390108 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) สงคราม  ปันรัตน์ ครู อนุมัติ
114 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390108 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นายเกรียงไกร  ขาวสะอาด ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
115 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390103 บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) สุกัญญา  อุทังกาศ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
116 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390104 บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง) อำไพ  มูลเมือง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
117 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390101 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางสาวสิริวัลยา   คงเชย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
118 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390101 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วรพงษ์  สุกใส ครู อนุมัติ
119 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390139 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) สุภัคดิ์  กาเรือน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
120 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390140 บ้านใหม่จัดสรร สมคัด  กองศรี ครูพัสดุ อนุมัติ
121 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390141 บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) สุมิตรา  โนรินทร์ ครู อนุมัติ
122 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390134 บ้านห้วยโรงนอก ธงชัย  คำปวง ผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติ
123 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390134 บ้านห้วยโรงนอก นายชาญศักดิ์  เปรมประเสริฐ ครู อนุมัติ
124 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390134 บ้านห้วยโรงนอก นายอนุพงศ์  ยองใย ครู อนุมัติ
125 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390169 บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) ฤทัยรัตน์  เพ็ชรหาญ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
126 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390170 บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง) ชาญ  อ้วนวิจิตร ครูชำนาญการ อนุมัติ
127 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390154 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) อัครวุฒิ  หงษ์สามสิบเจ็ด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
128 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390160 บ้านแม่แรม นางสาวเกศสุดา  ปิงหา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
129 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390160 บ้านแม่แรม กนกวรรณ  เดือนดาว ครู อนุมัติ
130 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390153 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สุนิษา  เชียงหลวย ธุรการ อนุมัติ
131 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390153 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางนงลักษณ์  เวียงยา ครู อนุมัติ
132 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390167 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) รุ่งพิทยา  ชัยศรีมา ครู อนุมัติ
133 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390166 ไทยรัฐวิทยา 31 เกศรินทร์  บุตรเชื้อ ธุรการ อนุมัติ
134 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390183 บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) ดีลาภ  ปราบสงบ ครู อนุมัติ
135 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390183 บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) พชร  ไชยเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
136 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390158 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) สมศักดิ์  พรหมมินทร์ ครู อนุมัติ
137 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390159 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางอรอนงค์  มะโนเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
138 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390159 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสมพิศ  ประยูรศรี ครู ค.ศ.2 อนุมัติ
139 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390157 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) พชร  ไชยเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
140 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390157 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) ปัญชิกา  คำเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
141 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390157 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) ธัญญรัตน์   คชปัญญา ครู อนุมัติ
142 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390162 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) ชนัญชิดา  ธนานุศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
143 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390164 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) วินัย  รักพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
144 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390165 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) สุรภัส  สวนดอก ครู คศ.1 อนุมัติ
145 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390152 บ้านแม่พร้าว ภิญญาพัชญ์  นันตา พนักงานราชการ อนุมัติ
146 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390152 บ้านแม่พร้าว นางสาวสุภาวดี  ท้าวพันวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
147 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390152 บ้านแม่พร้าว นายพิชญุุตม์  คงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
148 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390152 บ้านแม่พร้าว นางสาวสุชาดา  อุตมะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
149 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390150 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) แคทรียา  ผิวงาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
150 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390150 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) ชงกล  วังกาษร ครูอัตรจ้าง อนุมัติ
151 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390151 บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) แคทรียา  ผิวงาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
152 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390151 บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) จารุวรรณ  วารีกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
153 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390151 บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) จารุวรรณ  วารีกุล ครู อนุมัติ
154 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390146 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สิริลักษณ์  เป็งคำ ครูธุรการ อนุมัติ
155 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390146 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางสาวสุภาวดี  ท้าวพันวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
156 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390146 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางสาวอมรรัตน์   เลาหล้า ครู อนุมัติ
157 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390146 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางสาวสุชาดา  อุตมะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
158 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390148 บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) พิษณุวัฒน์  เสาร์แดน ครู อนุมัติ
159 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390148 บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) แคทรียา  ผิวงาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
160 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390149 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) ลัคกี้  ธงชัย ครู อนุมัติ
161 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390149 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) แคทรียา  ผิวงาม ธุรการ อนุมัติ
162 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390144 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) นางพิศมัย  พักตรผิว ครู อนุมัติ
163 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390144 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) ชนิษฐ์ชา  นาต๊ะ ครู อนุมัติ
164 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390177 บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) วรพีรานันท์   ฐานะปัญญากุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
165 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390178 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) รมณีย์  สันป่าแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
166 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390178 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) บุญยงค์  คำมณี ครู อนุมัติ
167 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390179 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) เจนจิรา  ตานาคำ ธุรการ อนุมัติ
168 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390180 บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) ทองคำ  ขอนดอก ครูชำนาญการ อนุมัติ
169 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390181 บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) สุสิริ  ตาคำ ครู อนุมัติ
170 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390182 บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) สุดา  พิทักษ์วาปี ครู อนุมัติ
171 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390182 บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) ทิพย์สุดา   ธรรมลังกา ครู อนุมัติ
172 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390171 บ้านสันปู่สี(ราษฎร์วิทยากุล) นางสาวสัจจา  ใจกุม ครู อนุมัติ
173 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390172 บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) นางสุวรรณา  หงษ์สามสิบเจ็ด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
174 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390172 บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) รติพร  พิวงค์ ธุรการ อนุมัติ
175 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390173 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) จักรกฤษณ์  ม่วงรัก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
176 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390174 บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) สุรสิทธิ์  ขอนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
177 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390174 บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) ณัฐรินีย์  โปทา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
178 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390175 บ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง) Natthagritta  Numnual เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
179 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390175 บ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง) สมศักดิ์  โสภารัตน์ ครู อนุมัติ
180 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390176 วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) บุญถนอม  ตันจันตา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
181 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390176 วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) วันฉัตร  ทับทิมแท้ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
182 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390294 แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) วิสุทธิ์  พิทยากิต ครู อนุมัติ
183 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390295 บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) ศิริพร  จักรพรรดิ์ ธุรการ อนุมัติ
184 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390295 บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) ณภัทร  โมหา เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ อนุมัติ
185 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390295 บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) ธัญธเนศ  เวชขลัง ครู อนุมัติ
186 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390297 บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) นางสาวสายพิน  รักพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
187 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390299 บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) วิชรปิลัณญ์  พงษ์มณี ครู อนุมัติ
188 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390300 บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) สุภาวดี  พิมสาร ธุรการ อนุมัติ
189 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390300 บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) นายมนตรี  เค้าฝาย ครู อนุมัติ
190 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390293 บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) ศุภรดา  จักรพรรดิ์ ธุรการ อนุมัติ
191 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390293 บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) กิตติศัพท์  ราชสิกข์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
192 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390293 บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) อนิญชกาญจน์  เสาร์แดน ธุรการ อนุมัติ
193 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390298 บ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) สายทอง  จันทอน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
194 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390292 บ้านหนองม่วงไข่ ประมวล  เตชวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
195 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390292 บ้านหนองม่วงไข่ ธนพงค์  ลอยลม ผู้บริหาร อนุมัติ