รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390023 บ้านดอนดี(ประชานุกูล) นางสาววารุณี  ลาภใหญ่ ธุรการ อนุมัติ
2 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390024 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) นายประเชิญ  ท่วงที ครู คศ.3 อนุมัติ
3 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390001 บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) นาย  ณรงค์ สีเทา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
4 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390001 บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) ศิริพร  จันต๊ะใจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
5 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390004 วัดต้นไคร้ กมลวรรณ  วงศารัตนโชค ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
6 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390005 บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) นายเชิด  คำปลิว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
7 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390037 รัฐราษฎร์บำรุง อนุสรณ์  พรมรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
8 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390038 บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) นายประพันธ์  บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
9 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390038 บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) ศิมาพร  พริบไหว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
10 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390033 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) กรรภิรมย์  หนองหลิ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
11 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390033 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) ดิเรก  ฉันทา ผ้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
12 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390025 อนุบาลแพร่ ธวัช  เวียงศรี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
13 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390021 บ้านแต(กวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) น.ส.กรรณิการ์  อุปนันชัย ครู อนุมัติ
14 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390021 บ้านแต(กวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) นางสาวกรรณิการ์  อุปนันชัย ครูคศ"1 อนุมัติ
15 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390019 บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) พรศักดิ์  ทานะขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
16 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390051 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) จิตฤทัย  กันจะนะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
17 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390051 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) โนรี  กาศเกษม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
18 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390046 บ้านในเวียง สุดาพร  พงษ์มณี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
19 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390011 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) พัชรินทร์  สามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
20 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390009 บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) สุวรรณ  หลายกิจพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
21 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390003 บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) พิรดา  สุกพันธ์ จนท.ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
22 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390003 บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) ประสิทธิ์  อ้นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
23 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390002 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) นพรัตน์  ส่วนบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
24 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390043 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) ฐิติพร  คณฑา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
25 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390044 วัดมณีวรรณ(ประชารัฐวิทยาคาร) นางวรุณพันธ์  ดาวดาษ ครู อนุมัติ
26 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390040 วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) กุลวิมล  อินทนา ครู อนุมัติ
27 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390029 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) กุลวดี  ปัญญาไวย จนท.ธุรการ อนุมัติ
28 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390029 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) พัชยา  วงค์ณรัตน์ ครู อนุมัติ
29 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390030 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) จุรีรัตน์  ขัตติโย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
30 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390030 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นายพงษภัทร  ตันมา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
31 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390060 บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) อนันต์  หมดห่วง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
32 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390027 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) จตุพร  แดนเหมือง ครู อนุมัติ
33 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390026 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) จารุนันท์  สุคันธมาลย์ ธุรการ อนุมัติ
34 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390035 บ้านร่องฟอง นายธนกร  ทวีสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
35 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390058 บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) นายตฤณ  จุณณวัตต์ ธุรการ อนุมัติ
36 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390013 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) นางนงนุช  เหมืองทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
37 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390014 บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) นายยงยุทธ  สุทธิดี ครูชำนาญการ อนุมัติ
38 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390015 บ้านแม่แคม นายมนต์ชัย  หมอนเขื่อน ครู อนุมัติ
39 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390016 บ้านนาคูหา มยุรีภรณ์  ถิ่นสอน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
40 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390016 บ้านนาคูหา นางอมรศรี  นามลี ครูชำนาญการ อนุมัติ
41 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390018 บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) นางสาวสุภกานต์  เขื่อนเก้า ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
42 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390018 บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) ศจีรัตน์  อ้นจันทร์ ธุรการ อนุมัติ
43 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390054 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) จุฑารัตน์  สุกใส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
44 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390055 บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) กุลธิดา  วงศ์สุขสำราญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
45 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390053 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) สรัลรัตน์  ทนันชัย จนท.ธุรการ อนุมัติ
46 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390050 บ้านกาซ้อง ลำดวน  สาสูงเนิน ครูชำนาญการ อนุมัติ
47 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390050 บ้านกาซ้อง ฉัตรชนันทร์  ถุงคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
48 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390047 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) นายจิระศักดิ์  สารพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
49 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390049 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) นายสงวน  ท้าวน้อย ผุ้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
50 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390106 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) วิไลวรรณ  วันละ ครู อนุมัติ
51 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390106 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) นางสมเพียร  ณ ลำปาง ครู อนุมัติ
52 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390107 ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) สิรินธร  ใจวงค์ ครู อนุมัติ
53 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390107 ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) ณัฐพัชญ์  ลิมปนารักษ์ ครู อนุมัติ
54 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390136 บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) ทัศนีย์  รุธีรยุทธ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
55 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390137 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) อุทัย  ใจน้ำ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
56 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390137 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) ทิพวรรณ  เกี๋ยงคำ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
57 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390123 บ้านห้วยฮ่อม น.ส.รวีวรรณ  บุญวัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
58 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390116 บ้านอ้อยวิทยาคาร พวงชมพู  เหมืองอุ่น ธุรการ อนุมัติ
59 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390124 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) หฤทัยกาญจน์  ยศตระกูลสิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
60 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390130 บ้านแม่กระทิง กนกอร  หมดทุกข์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
61 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390131 บ้านวังปึ้ง วีระพงษ์  ม้าเพ็ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
62 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390132 บ้านทุ่งคัวะ จริญญา  ธรรมประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
63 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390102 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นายพิชิตศักดิ์  เหมืองแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
64 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390114 บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) นายศุภชัย  ฐิตะภัทรพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
65 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390113 บ้านแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) สายลดา  ไชยวรรณ์ ธุรการ อนุมัติ
66 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390101 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) อนิญชกาญจน์  อัการแปลง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
67 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390101 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วรพงษ์  สุกใส ครู อนุมัติ
68 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390139 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) นายมานิตย์  ธีระวงศ์นันท์ รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
69 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390134 บ้านห้วยโรงนอก ธงชัย  คำปวง ผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติ
70 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390169 บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) อนุชิต  พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
71 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390170 บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง) ชาญ  อ้วนวิจิตร ครูชำนาญการ อนุมัติ
72 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390154 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) อัครวุฒิ  หงษ์สามสิบเจ็ด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
73 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390160 บ้านแม่แรม สุนิษา  เชียงหลวย ธุรการ อนุมัติ
74 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390160 บ้านแม่แรม เจนจิรา  ตานาคำ ธุรการ อนุมัติ
75 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390153 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางนงลักษณ์  เวียงยา ครู อนุมัติ
76 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390153 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สิริวัลยา  คงเชย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
77 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390166 ไทยรัฐวิทยา 31 เกศรินทร์  บุตรเชื้อ ธุรการ อนุมัติ
78 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390183 บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) ดีลาภ  ปราบสงบ ครู อนุมัติ
79 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390158 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) ปรีชา  เตียงเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
80 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390159 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสมพิศ  ประยูรศรี ครู ค.ศ.2 อนุมัติ
81 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390157 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) ธัญญรัตน์   คชปัญญา ครู อนุมัติ
82 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390162 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) ชนัญชิดา  ธนานุศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
83 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390162 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นางสาวธิดารัตน์  คำแป้น ธุรกาาร อนุมัติ
84 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390165 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) สุรภัส  สวนดอก ครู คศ.1 อนุมัติ
85 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390165 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) suraphat  suandok ครู อนุมัติ
86 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390152 บ้านแม่พร้าว ภิญญาพัชญ์  นันตา พนักงานราชการ อนุมัติ
87 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390150 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) ชงกล  วังกาษร ครูอัตรจ้าง อนุมัติ
88 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390151 บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) jarat  sukkawuttichai ครู อนุมัติ
89 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390146 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สิริลักษณ์  เป็งคำ ครูธุรการ อนุมัติ
90 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390148 บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) sopit  boasuk ครู อนุมัติ
91 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390149 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) สุดารัตน์  จันทร์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
92 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390144 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) ชุลีรัตน์  ขอนพิกุล ครูชำนาญการ อนุมัติ
93 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390144 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) เจษฎา  พงษ์มณี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
94 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390177 บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) วรพีรานันท์   ฐานะปัญญากุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
95 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390178 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) บุญยงค์  คำมณี ครู อนุมัติ
96 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390178 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) รมณีย์  สันป่าแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
97 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390179 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) ชาญยุทธ  สมบัตินันทนา ครูชำนาญการพิเศา อนุมัติ
98 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390180 บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) ทองคำ  ขอนดอก ครูชำนาญการ อนุมัติ
99 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390181 บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) สุสิริ  ตาคำ ครู อนุมัติ
100 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390182 บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) สุดา  พิทักษ์วาปี ครู อนุมัติ
101 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390171 บ้านสันปู่สี(ราษฎร์วิทยากุล) นางสาวสัจจา  ใจกุม ครู อนุมัติ
102 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390172 บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) นางสุวรรณา  หงษ์สามสิบเจ็ด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
103 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390172 บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) รติพร  พิวงค์ ธุรการ อนุมัติ
104 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390173 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) จักรกฤษณ์  ม่วงรัก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
105 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390174 บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) สุรสิทธิ์  ขอนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
106 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390174 บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) ณัฐรินีย์  โปทา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
107 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390175 บ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง) Natthagritta  Numnual เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
108 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390175 บ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง) สมศักดิ์  โสภารัตน์ ครู อนุมัติ
109 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390176 วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) ชำนาญ  สีสม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
110 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390176 วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) วันฉัตร  ทับทิมแท้ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
111 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390295 บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) ณภัทร  โมหา เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ อนุมัติ
112 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390295 บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) ศิริพร  จักรพรรดิ์ ธุรการ อนุมัติ
113 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390297 บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) นางสาวสายพิน  รักพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
114 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390300 บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) นายมนตรี  เค้าฝาย ครู อนุมัติ
115 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390300 บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) สุภาวดี  พิมสาร ธุรการ อนุมัติ
116 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390293 บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) กิตติศัพท์  ราชสิกข์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
117 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390293 บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) ศุภรดา  จักรพรรดิ์ ธุรการ อนุมัติ
118 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390292 บ้านหนองม่วงไข่ ทนงรัตน์    นันทสาร ครู อนุมัติ