รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.แพร่ เขต 1 390020 : บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) อัจฉริยะ  วงศ์ศิริ ครูผู้ช่วย
2 สพป.แพร่ เขต 1 390020 : บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) นางอรพิน  ไชยประพันธ์ ครู
3 สพป.แพร่ เขต 1 390023 : บ้านดอนดี(ประชานุกูล) ณิชชา  เฉลิมเลิ้ม ธุรการ
4 สพป.แพร่ เขต 1 390024 : วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) นายประเชิญ  ท่วงที ครู คศ.3
5 สพป.แพร่ เขต 1 390001 : บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) ณัฐธิดา  รุจิระพงศ์ ธุรการ
6 สพป.แพร่ เขต 1 390001 : บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) สมภพ  มุ้งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 สพป.แพร่ เขต 1 390001 : บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) นาย  ณรงค์ สีเทา ครูชำนาญการพิเศษ
8 สพป.แพร่ เขต 1 390004 : วัดต้นไคร้ ณัฐรินีย์  โปทา เจ้าหน้าที่ธุรการ
9 สพป.แพร่ เขต 1 390004 : วัดต้นไคร้ กมลวรรณ  วงศารัตนโชค ครูชำนาญการพิเศษ
10 สพป.แพร่ เขต 1 390008 : บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) คำสุก  ศิริอุดมพงศ์ ครู
11 สพป.แพร่ เขต 1 390008 : บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) ณัฐรินีย์  โปทา เจ้าหน้าที่ธุรการ
12 สพป.แพร่ เขต 1 390061 : บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) อนงวรรณ  เชียงวงค์ ครู
13 สพป.แพร่ เขต 1 390037 : รัฐราษฎร์บำรุง นายชัยณรงค์  กาศวิบูลย์ ครูอัตราจ้าง
14 สพป.แพร่ เขต 1 390037 : รัฐราษฎร์บำรุง นางสุมิตรา  เสียงหวาน พี่เลี้ยงเด็ก
15 สพป.แพร่ เขต 1 390037 : รัฐราษฎร์บำรุง นายอนุสรณ์  พรมรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 สพป.แพร่ เขต 1 390038 : บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) ศิมาพร  พริบไหว เจ้าหน้าที่ธุรการ
17 สพป.แพร่ เขต 1 390033 : บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) กรรภิรมย์  หนองหลิ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
18 สพป.แพร่ เขต 1 390033 : บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) ดิเรก  ฉันทา ผ้อำนวยการโรงเรียน
19 สพป.แพร่ เขต 1 390025 : อนุบาลแพร่ ศิริพร  ดวงใจ ธุรการโรงเรียน
20 สพป.แพร่ เขต 1 390019 : บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) เชิด  คำปลิว ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 สพป.แพร่ เขต 1 390052 : บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) ธีรพงศ์  ซื่อตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 สพป.แพร่ เขต 1 390051 : โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) โนรี  กาศเกษม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
23 สพป.แพร่ เขต 1 390051 : โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) จิตฤทัย  กันจะนะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
24 สพป.แพร่ เขต 1 390046 : บ้านในเวียง นายหอมแต่ง  อ่องลออ ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 สพป.แพร่ เขต 1 390046 : บ้านในเวียง สุดาพร  พงษ์มณี เจ้าหน้าที่ธุรการ
26 สพป.แพร่ เขต 1 390011 : บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) ธวัชชัย  นาห้วย ครู
27 สพป.แพร่ เขต 1 390011 : บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) พัชรินทร์  สามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 สพป.แพร่ เขต 1 390009 : บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) ขวัญฤทัย  ไข่คำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
29 สพป.แพร่ เขต 1 390009 : บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) อุดร  บุบผามาลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 สพป.แพร่ เขต 1 390003 : บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) พิรดา  สุกพันธ์ จนท.ธุรการโรงเรียน
31 สพป.แพร่ เขต 1 390002 : บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) นพรัตน์  ส่วนบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
32 สพป.แพร่ เขต 1 390042 : บ้านน้ำชำ(ประชาราษฎร์สามัคคี) นางสาวธนภรณ์  สุขคำ ครูผู้ช่วย
33 สพป.แพร่ เขต 1 390043 : บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) ฐิติพร  คณฑา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
34 สพป.แพร่ เขต 1 390043 : บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) นางดลพร  แสนมงคล ครูวิทยฐานะชำนาญการ
35 สพป.แพร่ เขต 1 390044 : วัดมณีวรรณ(ประชารัฐวิทยาคาร) นางวรุณพันธ์  ดาวดาษ ครู
36 สพป.แพร่ เขต 1 390044 : วัดมณีวรรณ(ประชารัฐวิทยาคาร) นายพินิจศักดิ์  จรัญ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
37 สพป.แพร่ เขต 1 390040 : วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) กุลวิมล  อินทนา ครู
38 สพป.แพร่ เขต 1 390040 : วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) นายรณยุทธ์  วงศ์พยา ผู้อำนวยการโรงเรียน
39 สพป.แพร่ เขต 1 390029 : วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) พัชยา  วงค์ณรัตน์ ครู
40 สพป.แพร่ เขต 1 390029 : วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) สุกัญญา  อะทะเสน เจ้าหน้าที่ธุรการ
41 สพป.แพร่ เขต 1 390029 : วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) กุลวดี  ปัญญาไวย จนท.ธุรการ
42 สพป.แพร่ เขต 1 390030 : บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นายพงษภัทร  ตันมา ครูชำนาญการพิเศษ
43 สพป.แพร่ เขต 1 390030 : บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) จุรีรัตน์  ขัตติโย เจ้าหน้าที่ธุรการ
44 สพป.แพร่ เขต 1 390032 : บ้านสันป่าสัก ธีรวีร์  วาณิชโยปชีวี เจ้าหน้าที่ธุรการ
45 สพป.แพร่ เขต 1 390032 : บ้านสันป่าสัก นางลัดดาวัลย์  ด้วงไพร เจ้าหน้าที๋ธุรการโรงเรียน
46 สพป.แพร่ เขต 1 390060 : บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) กวินธิดา  ศรีคำภา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
47 สพป.แพร่ เขต 1 390060 : บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) อนันต์  หมดห่วง ผู้อำนวยการโรงเรียน
48 สพป.แพร่ เขต 1 390060 : บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) อนุสรณ์  ปวงจันทร์ ครู
49 สพป.แพร่ เขต 1 390027 : บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) นางพิสมัย  แก้วทอง ครูชำนาญการพิเศษ
50 สพป.แพร่ เขต 1 390027 : บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) จตุพร  แดนเหมือง ครู
51 สพป.แพร่ เขต 1 390026 : บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) จารุนันท์  สุคันธมาลย์ ธุรการ
52 สพป.แพร่ เขต 1 390026 : บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) นางสาวทิพวรรณ  ปัญญากวาว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
53 สพป.แพร่ เขต 1 390035 : บ้านร่องฟอง เมตตา  คำหงษา ผู้อำนวยการโรงเรียน
54 สพป.แพร่ เขต 1 390035 : บ้านร่องฟอง ฉัตรชนันทร์  ถุงคำ ธุรการโรงเรียน
55 สพป.แพร่ เขต 1 390058 : บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) เนตรนภา  บุตรตะเคียน ธุรการ
56 สพป.แพร่ เขต 1 390058 : บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) นางสาวสุรีย์พร  อิ่มมาก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
57 สพป.แพร่ เขต 1 390058 : บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) นายตฤณ  จุณณวัตต์ ธุรการ
58 สพป.แพร่ เขต 1 390059 : บ้านปากห้วย ศรีพจน์  เชียงวงค์ ผู้อำนวยการ
59 สพป.แพร่ เขต 1 390057 : บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) นายตฤณ  จุณณวัตต์ ธุรการ
60 สพป.แพร่ เขต 1 390057 : บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) นางสาวสุรีย์พร  อิ่มมาก ธุรการโรงเรียน
61 สพป.แพร่ เขต 1 390057 : บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) นายตฤณ  จุณณวัตต์ ธุรการ
62 สพป.แพร่ เขต 1 390057 : บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) นายตฤณ  จุณณวัตต์ ธุรการ
63 สพป.แพร่ เขต 1 390013 : บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) นางนงนุช  เหมืองทอง ครูชำนาญการพิเศษ
64 สพป.แพร่ เขต 1 390014 : บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) ชโลบล  เนื่องพืช ครูชำนาญการพิเศษ
65 สพป.แพร่ เขต 1 390014 : บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) นายยงยุทธ  สุทธิดี ครูชำนาญการ
66 สพป.แพร่ เขต 1 390015 : บ้านแม่แคม นายมนต์ชัย  หมอนเขื่อน ครู
67 สพป.แพร่ เขต 1 390016 : บ้านนาคูหา มยุรีภรณ์  ถิ่นสอน เจ้าหน้าที่ธุรการ
68 สพป.แพร่ เขต 1 390016 : บ้านนาคูหา นางอมรศรี  นามลี ครูชำนาญการ
69 สพป.แพร่ เขต 1 390016 : บ้านนาคูหา นางสาวรัตติยา  อ่อนจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
70 สพป.แพร่ เขต 1 390018 : บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) นางสาวสุภกานต์  เขื่อนเก้า ครูชำนาญการพิเศษ
71 สพป.แพร่ เขต 1 390018 : บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) ศจีรัตน์  อ้นจันทร์ ธุรการ
72 สพป.แพร่ เขต 1 390056 : บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) นางกาญจมาศ   ทะตัน ครู
73 สพป.แพร่ เขต 1 390056 : บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) นางสาวศิริวรรณ  โกยทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
74 สพป.แพร่ เขต 1 390054 : วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) จุฑารัตน์  สุกใส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
75 สพป.แพร่ เขต 1 390055 : บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) กุลธิดา  วงศ์สุขสำราญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
76 สพป.แพร่ เขต 1 390053 : บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) สรัลรัตน์  ทนันชัย จนท.ธุรการ
77 สพป.แพร่ เขต 1 390047 : ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) นายจิระศักดิ์  สารพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
78 สพป.แพร่ เขต 1 390047 : ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) ณัฐกิตติ์  ศาสตรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
79 สพป.แพร่ เขต 1 390048 : บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา) ปราณฤทัย  ปรีดี ครู
80 สพป.แพร่ เขต 1 390049 : วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) นายสงวน  ท้าวน้อย ผุ้อำนวยการโรงเรียน
81 สพป.แพร่ เขต 1 390049 : วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) ศิริวรรณ  ธนานุศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
82 สพป.แพร่ เขต 1 390106 : บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) วิไลวรรณ  วันละ ครู
83 สพป.แพร่ เขต 1 390106 : บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) นายอิศรานุวัฒน์  หมูสาร ธุรการโรงเรียน
84 สพป.แพร่ เขต 1 390107 : ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) สิรินธร  ใจวงค์ ครู
85 สพป.แพร่ เขต 1 390136 : บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) นฤมล  อินต๊ะจัง ครู
86 สพป.แพร่ เขต 1 390136 : บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) นางสาวปราชญาพร  แช่ใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
87 สพป.แพร่ เขต 1 390136 : บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) ทัศนีย์  รุธีรยุทธ ครูชำนาญการพิเศษ
88 สพป.แพร่ เขต 1 390137 : บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) ทิพวรรณ  เกี๋ยงคำ ครูชำนาญการพิเศษ
89 สพป.แพร่ เขต 1 390137 : บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) อรนิชา  เทพิกัน อัตราจ้าง
90 สพป.แพร่ เขต 1 390137 : บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) ปราชญาพร  แช่ใจ ธุรการโรงเรียน
91 สพป.แพร่ เขต 1 390138 : บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) สุทธาทิพย์  ขุนพรม ครู
92 สพป.แพร่ เขต 1 390138 : บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) ปราชญาพร  แช่ใจ ธุรการโรงเรียน
93 สพป.แพร่ เขต 1 390123 : บ้านห้วยฮ่อม น.ส.รวีวรรณ  บุญวัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
94 สพป.แพร่ เขต 1 390123 : บ้านห้วยฮ่อม ภรทิพย์  กุลพรสิริปรีชา ธุรการ
95 สพป.แพร่ เขต 1 390116 : บ้านอ้อยวิทยาคาร พวงชมพู  เหมืองอุ่น ธุรการ
96 สพป.แพร่ เขต 1 390117 : บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) นางอัญชลี  ตาขันทะ ครู
97 สพป.แพร่ เขต 1 390118 : บ้านป่ากล้วย นายพงศ์ศักดิ์  ครองสุข ครู
98 สพป.แพร่ เขต 1 390119 : บ้านห้วยอ้อย นายภานุพงค์  ดวงจิตต์ ครู
99 สพป.แพร่ เขต 1 390119 : บ้านห้วยอ้อย รวีวรรณ  บุญวัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
100 สพป.แพร่ เขต 1 390119 : บ้านห้วยอ้อย วิสุดา  กันหมุด เจ้าหน้าที่ธุรการ
101 สพป.แพร่ เขต 1 390120 : บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) นางจรรยา  เลิศสัจจานุรักษ์ ครู
102 สพป.แพร่ เขต 1 390124 : บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) หฤทัยกาญจน์  ยศตระกูลสิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ
103 สพป.แพร่ เขต 1 390125 : บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) นายบุญมา  ศรีระวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
104 สพป.แพร่ เขต 1 390130 : บ้านแม่กะทิง สนธยา  บังวรรณ ครู
105 สพป.แพร่ เขต 1 390130 : บ้านแม่กะทิง ดุลปุริน  คลี่ใบ ครู
106 สพป.แพร่ เขต 1 390131 : บ้านวังปึ้ง นิตยา  บุตรแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
107 สพป.แพร่ เขต 1 390131 : บ้านวังปึ้ง สงวน  จันทอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
108 สพป.แพร่ เขต 1 390132 : บ้านทุ่งคัวะ นายนิยม  วิรัตนชัยวรรณ ครู
109 สพป.แพร่ เขต 1 390132 : บ้านทุ่งคัวะ จริญญา  ธรรมประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ
110 สพป.แพร่ เขต 1 390102 : บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นายพิชิตศักดิ์  เหมืองแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
111 สพป.แพร่ เขต 1 390143 : บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) จันทกานติ์  กาสาร ธุรการ
112 สพป.แพร่ เขต 1 390143 : บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) นางเยาวเรศ  ศรีมงคง ครูชำนาญการพิเศษ
113 สพป.แพร่ เขต 1 390114 : บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) นายเกรียงไกร  ขาวสะอาด ธุรการโรงเรียน
114 สพป.แพร่ เขต 1 390114 : บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) นายศุภชัย  ฐิตะภัทรพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
115 สพป.แพร่ เขต 1 390115 : บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) นางสมพิศ  แสนศิริภัทรพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
116 สพป.แพร่ เขต 1 390113 : บ้านแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) สายลดา  ไชยวรรณ์ ธุรการ
117 สพป.แพร่ เขต 1 390112 : บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) ณัฏฐกิตติ์  ได้พร เจ้าหน้าที่ธุรการ
118 สพป.แพร่ เขต 1 390112 : บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) นายเกรียงไกร  ขาวสะอาด ธุรการโรงเรียน
119 สพป.แพร่ เขต 1 390112 : บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) นางสาวจุฑามาศ  ไข่ทา พี่เลี้ยงเด็กพิการ
120 สพป.แพร่ เขต 1 390110 : บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) นายอิสระ  เดือนดาว ครูชำนาญการ
121 สพป.แพร่ เขต 1 390110 : บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) นางสาวน้ำทิพย์  พันธ์พานิช เจ้าหน้าที่ธุรการ
122 สพป.แพร่ เขต 1 390110 : บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) บุษยา  ใจบุญทา จพง
123 สพป.แพร่ เขต 1 390109 : บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) ศุภาพร  กูลโท ธุรการ
124 สพป.แพร่ เขต 1 390109 : บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) นางวีรปริยา  ภูมิพีระวิภพ ครูชำนาญการพิเศษ
125 สพป.แพร่ เขต 1 390108 : บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นายเกรียงไกร  ขาวสะอาด ธุรการโรงเรียน
126 สพป.แพร่ เขต 1 390108 : บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) สงคราม  ปันรัตน์ ครู
127 สพป.แพร่ เขต 1 390103 : บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) สุกัญญา  อุทังกาศ ครูชำนาญการพิเศษ
128 สพป.แพร่ เขต 1 390104 : บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง) อำไพ  มูลเมือง ครูชำนาญการพิเศษ
129 สพป.แพร่ เขต 1 390101 : บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) วรพงษ์  สุกใส ครู
130 สพป.แพร่ เขต 1 390101 : บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางสาวสิริวัลยา   คงเชย เจ้าหน้าที่ธุรการ
131 สพป.แพร่ เขต 1 390139 : ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) สุภัคดิ์  กาเรือน เจ้าหน้าที่ธุรการ
132 สพป.แพร่ เขต 1 390140 : บ้านใหม่จัดสรร สมคัด  กองศรี ครูพัสดุ
133 สพป.แพร่ เขต 1 390141 : บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) สุมิตรา  โนรินทร์ ครู
134 สพป.แพร่ เขต 1 390134 : บ้านห้วยโรงนอก นายชาญศักดิ์  เปรมประเสริฐ ครู
135 สพป.แพร่ เขต 1 390134 : บ้านห้วยโรงนอก นายอนุพงศ์  ยองใย ครู
136 สพป.แพร่ เขต 1 390134 : บ้านห้วยโรงนอก นายธงชัย  คำปวง ผู้บริหารสถานศึกษา
137 สพป.แพร่ เขต 1 390169 : บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) นางสาวเจษฎาพร  ผาสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
138 สพป.แพร่ เขต 1 390170 : บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง) นางฤทัยรัตน์  เพ็ชรหาญ ครูอัตราจ้าง
139 สพป.แพร่ เขต 1 390154 : บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) จักรกฤษ  ทองไหล พนักงานธุรการ
140 สพป.แพร่ เขต 1 390154 : บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) จักรกฤษ  ทองไหล พนักงานธุรการ
141 สพป.แพร่ เขต 1 390160 : บ้านแม่แรม กนกวรรณ  เดือนดาว ครู
142 สพป.แพร่ เขต 1 390153 : บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สุนิษา  เชียงหลวย ธุรการ
143 สพป.แพร่ เขต 1 390153 : บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางนงลักษณ์  เวียงยา ครู
144 สพป.แพร่ เขต 1 390167 : วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) นิรันดร์  แม่หล่าย ธุรการ
145 สพป.แพร่ เขต 1 390167 : วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) รุ่งพิทยา  ชัยศรีมา ครู
146 สพป.แพร่ เขต 1 390166 : ไทยรัฐวิทยา 31 เกศรินทร์  บุตรเชื้อ ธุรการ
147 สพป.แพร่ เขต 1 390166 : ไทยรัฐวิทยา 31 เกศสุดา  ปิงหา เจ้าหน้าที่ธุรการ
148 สพป.แพร่ เขต 1 390183 : บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) พชร  ไชยเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
149 สพป.แพร่ เขต 1 390183 : บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) ดีลาภ  ปราบสงบ ครู
150 สพป.แพร่ เขต 1 390158 : ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) ปภัสรา  พงษ์ศาลไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
151 สพป.แพร่ เขต 1 390158 : ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) สมศักดิ์  พรหมมินทร์ ครู
152 สพป.แพร่ เขต 1 390159 : อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางอรอนงค์  มะโนเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
153 สพป.แพร่ เขต 1 390159 : อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสมพิศ  ประยูรศรี ครู ค.ศ.2
154 สพป.แพร่ เขต 1 390157 : บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) ธัญญรัตน์   คชปัญญา ครู
155 สพป.แพร่ เขต 1 390157 : บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) พชร  ไชยเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
156 สพป.แพร่ เขต 1 390157 : บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) ปัญชิกา  คำเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการ
157 สพป.แพร่ เขต 1 390162 : ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) ชนัญชิดา  ธนานุศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
158 สพป.แพร่ เขต 1 390164 : บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) นางสาวณัฐนารี  วิชัยพันธ์ ธุรการ
159 สพป.แพร่ เขต 1 390164 : บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) วินัย  รักพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
160 สพป.แพร่ เขต 1 390165 : บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) สุรภัส  สวนดอก ครู คศ.1
161 สพป.แพร่ เขต 1 390165 : บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) สุภาวรรณ  ไชยวงค์ ธุรการ
162 สพป.แพร่ เขต 1 390152 : บ้านแม่พร้าว ภิญญาพัชญ์  นันตา พนักงานราชการ
163 สพป.แพร่ เขต 1 390152 : บ้านแม่พร้าว นางสาวสุภาวดี  ท้าวพันวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
164 สพป.แพร่ เขต 1 390152 : บ้านแม่พร้าว มุกดา  มังคะละ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
165 สพป.แพร่ เขต 1 390152 : บ้านแม่พร้าว นายพิชญุุตม์  คงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
166 สพป.แพร่ เขต 1 390150 : บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) ชงกล  วังกาษร ครูอัตรจ้าง
167 สพป.แพร่ เขต 1 390150 : บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) รัตนาภรณ์  ถาวร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
168 สพป.แพร่ เขต 1 390150 : บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) แคทรียา  ผิวงาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
169 สพป.แพร่ เขต 1 390151 : บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) แคทรียา  ผิวงาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
170 สพป.แพร่ เขต 1 390151 : บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) จารุวรรณ  วารีกุล ครูผู้ช่วย
171 สพป.แพร่ เขต 1 390151 : บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) จารุวรรณ  วารีกุล ครู
172 สพป.แพร่ เขต 1 390146 : บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางสาวสุภาวดี  ท้าวพันวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
173 สพป.แพร่ เขต 1 390146 : บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สิริลักษณ์  เป็งคำ ครูธุรการ
174 สพป.แพร่ เขต 1 390146 : บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางสาวอมรรัตน์   เลาหล้า ครู
175 สพป.แพร่ เขต 1 390146 : บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางสาวสุชาดา  อุตมะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
176 สพป.แพร่ เขต 1 390148 : บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) พิษณุวัฒน์  เสาร์แดน ครู
177 สพป.แพร่ เขต 1 390148 : บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) แคทรียา  ผิวงาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
178 สพป.แพร่ เขต 1 390149 : บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) แคทรียา  ผิวงาม ธุรการ
179 สพป.แพร่ เขต 1 390149 : บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) ลัคกี้  ธงชัย ครู
180 สพป.แพร่ เขต 1 390149 : บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) อัครวัฒน์  ชุ่มเชย ครูธุรการ
181 สพป.แพร่ เขต 1 390144 : บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) ณิศาชญา  ขันทะบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
182 สพป.แพร่ เขต 1 390144 : บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) ชนิษฐ์ชา  นาต๊ะ ครู
183 สพป.แพร่ เขต 1 390144 : บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) นางพิศมัย  พักตรผิว ครู
184 สพป.แพร่ เขต 1 390177 : บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) วรพีรานันท์   ฐานะปัญญากุล ครูชำนาญการพิเศษ
185 สพป.แพร่ เขต 1 390177 : บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) ดวงฤทัย   ธรรมสอน ธุรการโรงเรียน
186 สพป.แพร่ เขต 1 390178 : วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) บุญยงค์  คำมณี ครู
187 สพป.แพร่ เขต 1 390178 : วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) รมณีย์  สันป่าแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
188 สพป.แพร่ เขต 1 390179 : บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) เจนจิรา  ตานาคำ ธุรการ
189 สพป.แพร่ เขต 1 390179 : บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) ชุลีรัตน์  ขอนพิกุล ครูชำนาญการพิเศษ
190 สพป.แพร่ เขต 1 390180 : บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) ทองคำ  ขอนดอก ครูชำนาญการ
191 สพป.แพร่ เขต 1 390180 : บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) สาวิตรี  ปฏิเสน ธุรการ
192 สพป.แพร่ เขต 1 390181 : บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) สุสิริ  ตาคำ ครู
193 สพป.แพร่ เขต 1 390182 : บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) สุดา  พิทักษ์วาปี ครู
194 สพป.แพร่ เขต 1 390182 : บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) ทิพย์สุดา   ธรรมลังกา ครู
195 สพป.แพร่ เขต 1 390182 : บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) ศรสวรรค์  นันตา ธุรการ
196 สพป.แพร่ เขต 1 390171 : บ้านสันปู่สี(ราษฎร์วิทยากุล) นางสาวสัจจา  ใจกุม ครู
197 สพป.แพร่ เขต 1 390172 : บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) รติพร  พิวงค์ ธุรการ
198 สพป.แพร่ เขต 1 390172 : บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) นางสุวรรณา  หงษ์สามสิบเจ็ด ครูชำนาญการพิเศษ
199 สพป.แพร่ เขต 1 390172 : บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) ชฎาพร  ช่างทองเก่ง ธุรการ
200 สพป.แพร่ เขต 1 390173 : บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) จักรกฤษณ์  ม่วงรัก ครู
201 สพป.แพร่ เขต 1 390174 : บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) กัญญาลักษณ์  กัญญาลักษณ์ สืบจากถิ่น ธรการโรงเรียน
202 สพป.แพร่ เขต 1 390174 : บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) สุรสิทธิ์  ขอนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
203 สพป.แพร่ เขต 1 390175 : บ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง) สมศักดิ์  โสภารัตน์ ครู
204 สพป.แพร่ เขต 1 390175 : บ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง) Natthagritta  Numnual เจ้าหน้าที่ธุรการ
205 สพป.แพร่ เขต 1 390176 : วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) เพ็ญนภา  ต้าวขวดแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
206 สพป.แพร่ เขต 1 390176 : วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) บุญถนอม  ตันจันตา ผู้อำนวยการโรงเรียน
207 สพป.แพร่ เขต 1 390176 : วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) วันฉัตร  ทับทิมแท้ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
208 สพป.แพร่ เขต 1 390294 : แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) วิสุทธิ์  พิทยากิต ครู
209 สพป.แพร่ เขต 1 390295 : บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) ศิริพร  จักรพรรดิ์ ธุรการ
210 สพป.แพร่ เขต 1 390295 : บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) ธัญธเนศ  เวชขลัง ครู
211 สพป.แพร่ เขต 1 390297 : บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) นางสาวสายพิน  รักพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
212 สพป.แพร่ เขต 1 390299 : บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) วิชรปิลัณญ์  พงษ์มณี ครู
213 สพป.แพร่ เขต 1 390300 : บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) นายมนตรี  เค้าฝาย ครู
214 สพป.แพร่ เขต 1 390300 : บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) เจนจิรา  ราชสิกข์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
215 สพป.แพร่ เขต 1 390293 : บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) กิตติศัพท์  ราชสิกข์ ครูอัตราจ้าง
216 สพป.แพร่ เขต 1 390293 : บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) อนิญชกาญจน์  เสาร์แดน ธุรการ
217 สพป.แพร่ เขต 1 390293 : บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) ชลิตา  โลกคำลือ ธุรการโรงเรียน
218 สพป.แพร่ เขต 1 390293 : บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) ศุภรดา  จักรพรรดิ์ ธุรการ
219 สพป.แพร่ เขต 1 390298 : โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) นางนิตยา  วังกาวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
220 สพป.แพร่ เขต 1 390298 : โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) สายทอง  จันทอน ครูชำนาญการพิเศษ
221 สพป.แพร่ เขต 1 390292 : บ้านหนองม่วงไข่ สุภาวดี  พิมสาร ธุรการ