รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390223 บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรร) นายคงฤทธิ์  นาสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
2 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390224 บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์) นายศักด์สิทธิ์  ชื่นบาน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
3 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390225 บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) นางกอบกุล  พรหมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
4 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390208 บ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล) รุ่งฤดี  ขุนชุ่ม ครู อนุมัติ
5 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390209 ปากจอกวิทยา อรุจิวัฒน์  วิระคำ ครู อนุมัติ
6 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390210 บ้านวังเลียง สิทธิพร  อุดคำมี ครู อนุมัติ
7 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390211 บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) จิระพงศ์  อ่อนเป็ง อนุมัติ
8 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390213 ประชารัฐวิทยาคาร ชาติชาย  ชาติพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
9 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390203 บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) อนุพงศ์  โมพันธุ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
10 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390204 บ้านค้างตะนะวิทยา นางอัชรี  ปัญนะราศรี ครู อนุมัติ
11 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390200 บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) นางสมพัฒ  นันตา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
12 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390198 บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์) เบญจพร  เอกจิตร ครู อนุมัติ
13 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390194 บ้านบ่อ นายสายัน  ปิลาผล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
14 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390196 อนุสรณ์รัฐประชา นางนิตยา  ผงพลอย ครู อนุมัติ
15 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390197 บ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา) ปราณี  แก้วแดง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
16 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390192 บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) นายชุมพร  กาวีเปิ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
17 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390193 บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) รจนา  สิมะจารึก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
18 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390214 บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) นายสาโรช  วิริยะเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากกาง อนุมัติ
19 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390216 บ้านท่าเดื่อ นายณัฐวรรธน์  โชติกะชีวิน ครูธุรการ อนุมัติ
20 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390217 บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์) นายพนม  แจ้งใจ ครู อนุมัติ
21 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390199 บ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ) นางจีราวรรณ  ตนะวิไชย ครุชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
22 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390218 บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) ภูวนาท  เทพจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
23 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390218 บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) พัฒนายุทธ  หิรัตนพันธุ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
24 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390219 บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี) นางอุดมพร  ถิ่นทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
25 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390220 บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) นายสง่า  พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
26 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390222 บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา) กรวรรณ  พันนพพงศ์ ครู อนุมัติ
27 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390191 บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) นายบดินทร์  กาทองทุ่ง ครู อนุมัติ
28 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390187 บ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์) นายอภิสิทธิ์  สอนแก้ว ครู คศ.3 อนุมัติ
29 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390201 บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) นายไพโรจน์  สุยะสา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง อนุมัติ
30 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390202 บ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร) นายบัณฑิต  ธิมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
31 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390205 บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) นายเด็จจพงษ์  กาญจนพงษ์ชัย ครู อนุมัติ
32 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390207 บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46 นายอุทัย  มโนตุลาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ล้อม อนุมัติ
33 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390081 ดอนมูลวิทยาคาร นางเยาวลักษณ์  อุปนันชัยชนะ ผอ.ร.ร. อนุมัติ
34 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390084 บ้านหัวดง นายพูลศักดิ์  สุปินนะ ผอ.ร.ร อนุมัติ
35 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390086 บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง) นายสุวรรณ  ถือแก้ว ผอ.ร.ร. อนุมัติ
36 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390096 บ้านร่องแค (ป่าผึ้งสามัคคี) นางเนาวรัตน์  โด่งดัง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
37 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390098 บ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) วิภาพรรณ  วงค์เวียน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
38 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390099 ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) พรสี  ศิริวรรณวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
39 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390100 ชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) นริศรา  อ่องลออ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
40 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390100 ชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวธนัฐนันท์  วุฒิยิ่งยง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
41 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390079 บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล) ขจรศักดิ์  วิเศษกาศ ครู อนุมัติ
42 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390078 บ้านม่วง(ม่วงเกษมวิทยาคาร) บุญยิ่ง  จันทร์ศรี ครู อนุมัติ
43 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390064 บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) นางพรรณออน  กาวีวน ครู อนุมัติ
44 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390064 บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) นางสาวสุดาวรรณ  ดังก้อง ผอ.ร.ร. อนุมัติ
45 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390062 บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) ณัฐพงศ์  เมฆอากาศ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
46 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390090 บ้านปงพร้าว(ประชารัฐวิทยา) นายโรมเพ็ชร  เสาร์แดน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
47 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390091 บ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ) นางสาวธราวัลย์  พริบไหว ครู อนุมัติ
48 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390092 ชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร) จำลอง  เกาะกลาง ครู อนุมัติ
49 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390092 ชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร) มนัส  ทองอินทร์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
50 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390093 บ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ) นายทรงศักดิ์  ชมสวน ผู้อำนวยการ อนุมัติ
51 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390080 วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์) ชัยรัตน์  อิ่นคำ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
52 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390080 วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์) ชีวารัตน์  ปรารมภ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
53 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390075 บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) นายพลัฎฐ์  สุดเสน่ห์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
54 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390076 บ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง) นายประธาน  ตาวิยะ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
55 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390074 บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร) นายไตรยศ  เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
56 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390089 บ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา) นายคนอง   วงศ์ขันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
57 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390088 บ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์) นางสาวสุทธิดา  ผาทอง ครู อนุมัติ
58 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390088 บ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์) นายประยุทธ   กาศวิลาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
59 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390067 สูงเม่นวิทยาคาร ศุภนุช  ผาทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
60 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390068 วัดสร่างโศก จารุวรรณ  ใจเจริญ ครู อนุมัติ
61 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390069 วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) ณัฐจิตรา  ปินใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
62 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390072 บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) สมทรง  พิศพันธ์ ครู อนุมัติ
63 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390094 วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) ธีรพงษ์  มณีกาศ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
64 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390283 บ้านห้วยกูด นางดวงเดือน  เนื้ออ่อน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
65 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390284 เด่นทัพชัย สุรีย์รัตน์  เทพสืบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
66 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390285 เด่นไชยประชานุกูล นางเสาวภาคย์  จอมพุทรา ครู อนุมัติ
67 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390288 บ้านน้ำโค้ง นางศิริกุล   ชุมภูขอด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
68 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390279 บ้านป่าไผ่ นายจิรายุศ  ประกาศ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
69 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390280 บ้านปางเคาะ นางสาวฐิติภัทรา  เหล่ากาวี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
70 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390286 บ้านเด่นชุมพล นางสุพัตรา   กันยะมี ครู อนุมัติ
71 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390287 ชุมชนบ้านปงป่าหวาย นางอัจฉริยาภรณ์  ขำฉา ครู อนุมัติ
72 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390290 บ้านแม่ยุ้น นางสาวอัญชลีภรณ์  กันฉิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
73 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390291 บ้านสวนหลวง นางวัชรี  จิตตประมวลบุญ ครู อนุมัติ
74 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390273 บ้านดงสุระ(แก้วอินตาราษฎร์บำรุง) นางวราภรณ์  ศรีเครือมา ครู อนุมัติ
75 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390273 บ้านดงสุระ(แก้วอินตาราษฎร์บำรุง) นางสุพรรษา  พงศ์สัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
76 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390274 บ้านห้วยไร่ นางวรินทร์ดา  วรินทร์ ครู อนุมัติ
77 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390275 บ้านห้วยลากปืน นางเหรานรี  เหรา ครู อนุมัติ
78 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390276 บ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์) นายพิชิต   ตระกูลสว่าง ครู อนุมัติ
79 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390254 บ้านแม่แปง นางสาวมีนวิกา  อุดมพิทักษ์เดชา ครู อนุมัติ
80 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390268 บ้านนาปลากั้ง ไกรเลิศ  วงศ์สิงห์ ครู อนุมัติ
81 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390269 บ้านวังลึก ธงชัย  ไววาง ครู อนุมัติ
82 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390269 บ้านวังลึก อังคณา  สำนัก ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
83 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390270 บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155) ณิชานันท์  ครั่งสี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
84 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390271 บ้านไร่หลวง ธิติพร  ยางเขียว ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
85 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390267 บ้านนาพูน วรรณธิกา  กองเพชร ธุรการ อนุมัติ
86 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390232 บ้านป่าสักปางไม้ ศศิวิมล  จำปาหอม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
87 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390233 บ้านแม่กระต๋อม มณีรัตน์  เครือสิงห์แก้ว ครู อนุมัติ
88 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390238 บ้านสองแคว นายปัญญา  แก้วมุกดา ครู อนุมัติ
89 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390245 บ้านแม่สิน นางสาวจุฑามาศ   แมตสอง ครู คศ.1 อนุมัติ
90 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390246 บ้านสบป้าก นายพจน์  ปิติจะ ครู อนุมัติ
91 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390229 บ้านสลก วราพร  พงศ์อนันตกูล ครู อนุมัติ
92 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390247 บ้านแช่ฟ้า นางสาวสุวิมล  หนองช้าง ครู อนุมัติ
93 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390247 บ้านแช่ฟ้า ณัฐพริษฐ์  กันยะมี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
94 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390243 บ้านแม่บงเหนือ นางเบญจมาศ  พรมท้าว ครู อนุมัติ
95 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390243 บ้านแม่บงเหนือ นันทนา  ชาฎา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
96 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390240 ชุมชนบ้านแม่ป้าก กมลพรรณ  ปราบหงษ์ ครู อนุมัติ
97 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390241 บ้านแม่จอก นางสาววันเพ็ญ  เที่ยมแสน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
98 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390242 บ้านแม่บงใต้ นางธนาพร  ไชยแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
99 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390258 บ้านค้างปินใจ สุภาพ   วงค์ปินตา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
100 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390259 บ้านค้างคำปัน ปัทมาวรรณ  ดวงจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
101 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390265 บ้านปางมะโอ อัมพิกา  เพ็ชรครุฑ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
102 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390261 บ้านแม่แฮด นายชาญยุทธ  อันปัญญา ครูชำนาญการ อนุมัติ
103 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390262 บ้านแม่ตื้ด นายนันทชัย  พญามงคล ครู อนุมัติ
104 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390263 บ้านป่าคาป่าม่วง นายสมคิด  ทาชุ่ม ครูคศ.3 อนุมัติ
105 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390264 บ้านปางไฮ นายบุญธรรม  เพิ่มขึ้น ครู อนุมัติ
106 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390249 บ้านวังชิ้น นางอรุณี   กันทะหล้า ครู อนุมัติ
107 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390250 บ้านวังเบอะ สุพัฒน์  มีวรรณสุขกุล ครู อนุมัติ
108 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390251 บ้านวังแฟน นางบานเย็น  ใจเอื้อน ครู อนุมัติ
109 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390253 บ้านหาดรั่ว นางสาวธนัชญา  สุยานะ ครู อนุมัติ
110 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390227 บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) นางสาวนัฐทิชา  คำนวน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
111 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390228 บ้านนาใหม่ นิรามัย  อินเมืองคำ ครู อนุมัติ
112 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390235 บ้านแม่ขมิง นางสาวธิติธร  สืบสมุทร ครู คศ.1 อนุมัติ
113 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390236 บ้านแม่ขมวก สุรีย์  พาญมงคล ครู อนุมัติ
114 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390236 บ้านแม่ขมวก ฐาปนี  ขอนเคียน ครู อัตราจ้าง อนุมัติ
115 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390234 บ้านม่วงคำ นายเอกรินทร์  ชัยวิรัช เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
116 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390234 บ้านม่วงคำ นางมัสลิน  เครือนวล ครู คศ.1 อนุมัติ
117 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390231 ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย นายพิสิษฐ์  เลิศชูเกียรติ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ