รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.แพร่ เขต 2 390223 : บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรร) นายปรีชาชาญ  อินทรชิต ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 สพป.แพร่ เขต 2 390223 : บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรร) นายคงฤทธิ์  นาสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
3 สพป.แพร่ เขต 2 390224 : บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์) นายสิงห์หา  เวียงเงิน ครูอัตราจ้าง
4 สพป.แพร่ เขต 2 390224 : บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์) นายศักด์สิทธิ์  ชื่นบาน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
5 สพป.แพร่ เขต 2 390225 : บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) นางกอบกุล  พรหมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 สพป.แพร่ เขต 2 390225 : บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) นางพิมพร  การบรรจง เจ้าหน้าที่ธุรการ
7 สพป.แพร่ เขต 2 390208 : บ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล) รุ่งฤดี  ขุนชุ่ม ครู
8 สพป.แพร่ เขต 2 390209 : ปากจอกวิทยา อรุจิวัฒน์  วิระคำ ครู
9 สพป.แพร่ เขต 2 390210 : บ้านวังเลียง ลภัสกร  โกศัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
10 สพป.แพร่ เขต 2 390211 : บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) จิระพงศ์  อ่อนเป็ง
11 สพป.แพร่ เขต 2 390213 : ประชารัฐวิทยาคาร สมชาย  สัณหาภิรมย์กุล ครู
12 สพป.แพร่ เขต 2 390213 : ประชารัฐวิทยาคาร ชาติชาย  ชาติพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 สพป.แพร่ เขต 2 390203 : บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) อนุพงศ์  โมพันธุ์ พนักงานราชการ
14 สพป.แพร่ เขต 2 390204 : บ้านค้างตะนะวิทยา นางอัชรี  ปัญนะราศรี ครู
15 สพป.แพร่ เขต 2 390200 : บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) นางสมพัฒ  นันตา ครูชำนาญการพิเศษ
16 สพป.แพร่ เขต 2 390198 : บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์) เบญจพร  เอกจิตร ครู
17 สพป.แพร่ เขต 2 390194 : บ้านบ่อ นายสายัน  ปิลาผล ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 สพป.แพร่ เขต 2 390196 : อนุสรณ์รัฐประชา พลอยไพริน  ขุนเงิน ครูผู้ช่วย
19 สพป.แพร่ เขต 2 390196 : อนุสรณ์รัฐประชา มัทนา  อุ่นกอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
20 สพป.แพร่ เขต 2 390197 : บ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา) ปราณี  แก้วแดง ครูชำนาญการพิเศษ
21 สพป.แพร่ เขต 2 390192 : บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) แคทลียา  วัฒนสัจจานุกูล ธุรการโรงเรียน
22 สพป.แพร่ เขต 2 390192 : บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) ไพรวัลย์  วรสาร ครูชำนาญการพิเศษ
23 สพป.แพร่ เขต 2 390193 : บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) รจนา  สิมะจารึก ครูชำนาญการพิเศษ
24 สพป.แพร่ เขต 2 390214 : บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) นายสาโรช  วิริยะเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากกาง
25 สพป.แพร่ เขต 2 390214 : บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ลอราช  จองนันตา ึครูชำนาญการ
26 สพป.แพร่ เขต 2 390214 : บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) นายมานพ  สวนโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
27 สพป.แพร่ เขต 2 390217 : บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์) นายพนม  แจ้งใจ ครู
28 สพป.แพร่ เขต 2 390199 : บ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ) นายสมพงษ์  โกละนันท์ ครู
29 สพป.แพร่ เขต 2 390218 : บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) พัฒนายุทธ  หิรัตนพันธุ์ ครูชำนาญการ
30 สพป.แพร่ เขต 2 390218 : บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) ภูวนาท  เทพจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
31 สพป.แพร่ เขต 2 390219 : บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี) นางสาวพรชนก  เรือนแก้ว ครู
32 สพป.แพร่ เขต 2 390219 : บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี) นางอุดมพร  ถิ่นทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
33 สพป.แพร่ เขต 2 390220 : บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) นายสง่า  พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน
34 สพป.แพร่ เขต 2 390220 : บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) นางสาวจตุภัทร  ใจกลม ครู
35 สพป.แพร่ เขต 2 390222 : บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา) นายบุญมี  เหลาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
36 สพป.แพร่ เขต 2 390222 : บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา) กรวรรณ  พันนพพงศ์ ครู
37 สพป.แพร่ เขต 2 390190 : รักเมืองไทย 2 พิมผกา  เรียงรอง ธุรการ
38 สพป.แพร่ เขต 2 390191 : บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) นายสุทธิชัย  ณ น่าน ครู
39 สพป.แพร่ เขต 2 390191 : บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) ณัฐกานต์  อินใจ ครู
40 สพป.แพร่ เขต 2 390186 : บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) นางการะเกด  กันทะเขียว ครูชำนาญการพิเศษ
41 สพป.แพร่ เขต 2 390187 : บ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์) พิมพรรณ  แดนโพธิ์ ครู
42 สพป.แพร่ เขต 2 390188 : บ้านนาแก นายบัณฑิต  ธิมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
43 สพป.แพร่ เขต 2 390184 : อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร นายพัลลภ  ธิจีณกุล ครูชำนาญการ
44 สพป.แพร่ เขต 2 390184 : อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร อโณทัย  ชัยลอม ธุรการ
45 สพป.แพร่ เขต 2 390201 : บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) นางสาวรุ่งนภา  อุดแบน พนักงานราชการ
46 สพป.แพร่ เขต 2 390202 : บ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร) นายบัณฑิต  ธิมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
47 สพป.แพร่ เขต 2 390205 : บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) นายเด็จจพงษ์  กาญจนพงษ์ชัย ครู
48 สพป.แพร่ เขต 2 390207 : บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46 นายอุทัย  มโนตุลาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ล้อม
49 สพป.แพร่ เขต 2 390207 : บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46 นางสาวฐาปนีย์   ฉลอม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
50 สพป.แพร่ เขต 2 390207 : บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46 นายศุภกิจ  เกษม ครู
51 สพป.แพร่ เขต 2 390081 : ดอนมูลวิทยาคาร นายนัยวัฒน์  เสียงหวาน ครูชำนาญการ
52 สพป.แพร่ เขต 2 390081 : ดอนมูลวิทยาคาร เปียทิพย์  สีคำทา ครู
53 สพป.แพร่ เขต 2 390081 : ดอนมูลวิทยาคาร นางเยาวลักษณ์  อุปนันชัยชนะ ผอ.ร.ร.
54 สพป.แพร่ เขต 2 390084 : บ้านหัวดง พัชราพร  ดอกจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
55 สพป.แพร่ เขต 2 390084 : บ้านหัวดง นายพูลศักดิ์  สุปินนะ ผอ.ร.ร
56 สพป.แพร่ เขต 2 390084 : บ้านหัวดง นายรัฐพล  เครือสนธิ์ ครูผู้ช่วย
57 สพป.แพร่ เขต 2 390086 : บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง) นางอุดมพร  ไขรัศมี ครูชำนาญการพิเศษ
58 สพป.แพร่ เขต 2 390086 : บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง) นายเอกพล  เทียมแสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
59 สพป.แพร่ เขต 2 390096 : บ้านร่องแค (ป่าผึ้งสามัคคี) ปราณี  แพรสร้อย ครูชำนาญการพิเศษ
60 สพป.แพร่ เขต 2 390098 : บ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) วิภาพรรณ  วงค์เวียน ครูชำนาญการพิเศษ
61 สพป.แพร่ เขต 2 390099 : ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) พรสี  ศิริวรรณวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
62 สพป.แพร่ เขต 2 390099 : ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) นางสาวจารุวรรณ  ธะวิชัย ครู
63 สพป.แพร่ เขต 2 390100 : ชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) นริศรา  อ่องลออ ครูชำนาญการพิเศษ
64 สพป.แพร่ เขต 2 390100 : ชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวธนัฐนันท์  วุฒิยิ่งยง เจ้าหน้าที่ธุรการ
65 สพป.แพร่ เขต 2 390065 : บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา) นายเสนีย์  คำหงษา ผู้อำนวยการโรงเรียน
66 สพป.แพร่ เขต 2 390066 : วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) นายไกรฤกษ์  กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
67 สพป.แพร่ เขต 2 390079 : บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล) นางชูเกียรติ  กาศเกษม ครู
68 สพป.แพร่ เขต 2 390079 : บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล) ขจรศักดิ์  วิเศษกาศ ครู
69 สพป.แพร่ เขต 2 390079 : บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล) บังเอิญ   รัตนตระกู่ลวงศ์ ครู
70 สพป.แพร่ เขต 2 390078 : บ้านม่วง(ม่วงเกษมวิทยาคาร) บุญยิ่ง  จันทร์ศรี ครู
71 สพป.แพร่ เขต 2 390070 : บ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล) พรรณธิกา  รอบเมือง ครู
72 สพป.แพร่ เขต 2 390071 : บ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง) วัชรีภรณ์  อุุปนันไชย ครู
73 สพป.แพร่ เขต 2 390064 : บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) นางสาวสุดาวรรณ  ดังก้อง ผอ.ร.ร.
74 สพป.แพร่ เขต 2 390064 : บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) พัชราภรณ์  วังกาวรรณ ครูอัตราจ้าง
75 สพป.แพร่ เขต 2 390064 : บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) นางมาลัย  มณีกาศ ครูชำนาญการ
76 สพป.แพร่ เขต 2 390064 : บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) นางพรรณออน  กาวีวน ครู
77 สพป.แพร่ เขต 2 390062 : บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) ณัฐพงศ์  เมฆอากาศ เจ้าหน้าที่ธุรการ
78 สพป.แพร่ เขต 2 390062 : บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) นายสงกรานต์  พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน
79 สพป.แพร่ เขต 2 390063 : วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) นายทนัน  เหล่ากอ ผู้อำนวยการโรงเรียน
80 สพป.แพร่ เขต 2 390085 : วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์) นิตยา  ผงพลอย ครู
81 สพป.แพร่ เขต 2 390090 : บ้านปงพร้าว(ประชารัฐวิทยา) นางอรชร  ร่มเย็น ครู
82 สพป.แพร่ เขต 2 390090 : บ้านปงพร้าว(ประชารัฐวิทยา) นายโรมเพ็ชร  เสาร์แดน ผู้อำนวยการโรงเรียน
83 สพป.แพร่ เขต 2 390091 : บ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ) นางสาวธราวัลย์  พริบไหว ครู
84 สพป.แพร่ เขต 2 390092 : ชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร) มนัส  ทองอินทร์ ผู้อำนวยการ
85 สพป.แพร่ เขต 2 390092 : ชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร) จำลอง  เกาะกลาง ครู
86 สพป.แพร่ เขต 2 390093 : บ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ) นายทรงศักดิ์  ชมสวน ผู้อำนวยการ
87 สพป.แพร่ เขต 2 390080 : วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์) ชีวารัตน์  ปรารมภ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
88 สพป.แพร่ เขต 2 390080 : วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์) ชัยรัตน์  อิ่นคำ ผู้อำนวยการ
89 สพป.แพร่ เขต 2 390075 : บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) ภัสสร  อินประชา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
90 สพป.แพร่ เขต 2 390075 : บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) รุ่งทิวา  เจริญมงคลรัตน์ ครู
91 สพป.แพร่ เขต 2 390076 : บ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง) รุ่งนภา  เสรีรักษ์ ครู
92 สพป.แพร่ เขต 2 390074 : บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร) นายไตรยศ  เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการ
93 สพป.แพร่ เขต 2 390074 : บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร) พวงทอง  ชมภูศรี ครู
94 สพป.แพร่ เขต 2 390089 : บ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา) นางสาวจุรีรัตน์  อิ่มใจ ครู
95 สพป.แพร่ เขต 2 390089 : บ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา) นายคนอง   วงศ์ขันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
96 สพป.แพร่ เขต 2 390088 : บ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์) นางสาวสุทธิดา  ผาทอง ครู
97 สพป.แพร่ เขต 2 390088 : บ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์) นายประยุทธ   กาศวิลาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
98 สพป.แพร่ เขต 2 390067 : สูงเม่นวิทยาคาร ศุภนุช  ผาทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
99 สพป.แพร่ เขต 2 390068 : วัดสร่างโศก จารุวรรณ  ใจเจริญ ครู
100 สพป.แพร่ เขต 2 390069 : วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) ณัฐจิตรา  ปินใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
101 สพป.แพร่ เขต 2 390069 : วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) วริศรา  พุ่มดอกไม้ ครู
102 สพป.แพร่ เขต 2 390072 : บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) ฐิติพร  ฉลวย พี่เลี้ยงเด็กพิการ
103 สพป.แพร่ เขต 2 390095 : บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) ธีรพงษ์  มณีกาศ ธุรการ
104 สพป.แพร่ เขต 2 390073 : ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ วิจิตรา  จัดของ ครู
105 สพป.แพร่ เขต 2 390094 : วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) ปิยาพร  ปินตา ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
106 สพป.แพร่ เขต 2 390283 : บ้านห้วยกูด สุรีย์รัตน์  เทพสืบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
107 สพป.แพร่ เขต 2 390284 : เด่นทัพชัย นางสาวฤทัย  เยาวพันธ์ ครู
108 สพป.แพร่ เขต 2 390285 : เด่นไชยประชานุกูล นางเสาวภาคย์  จอมพุทรา ครู
109 สพป.แพร่ เขต 2 390288 : บ้านน้ำโค้ง นางศิริกุล   ชุมภูขอด ครูชำนาญการพิเศษ
110 สพป.แพร่ เขต 2 390278 : บ้านบ่อแก้ว นางสุมาลี   ไชยวงศ์ ครู
111 สพป.แพร่ เขต 2 390278 : บ้านบ่อแก้ว ประเสริฐศักดิ์  เชิงแก้ว ธุรการโรงเรียน
112 สพป.แพร่ เขต 2 390279 : บ้านป่าไผ่ นางนงคราญ  จิตรัตน์ ครู
113 สพป.แพร่ เขต 2 390280 : บ้านปางเคาะ นางสาวธัญญานุช  เพลิดเพลิน ครูอัตราจ้าง
114 สพป.แพร่ เขต 2 390281 : บ้านไทรย้อย(ราษฎร์รังสรรค์) วันวิสาข์  เครื่องสนุก พนักงานราชการ
115 สพป.แพร่ เขต 2 390282 : บ้านปากปาน(สีมารัตน์วิทยานุสรณ์) อุทัยวรรณ  บุญมาตร ครู
116 สพป.แพร่ เขต 2 390286 : บ้านเด่นชุมพล นางสุพัตรา  กันยะมี ครู
117 สพป.แพร่ เขต 2 390287 : ชุมชนบ้านปงป่าหวาย อัจฉริยาภรณ์  ขำฉา ครู
118 สพป.แพร่ เขต 2 390290 : บ้านแม่ยุ้น ณัฐพร  วัฒนาโกศัย ครูชำนาญการ
119 สพป.แพร่ เขต 2 390290 : บ้านแม่ยุ้น นางสาวอัญชลีภรณ์  กันฉิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
120 สพป.แพร่ เขต 2 390290 : บ้านแม่ยุ้น นางสายยัน  แก้วพรม ครู
121 สพป.แพร่ เขต 2 390291 : บ้านสวนหลวง วัชรี  จิตตประมวลบุญ ครู
122 สพป.แพร่ เขต 2 390272 : บ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์) บุษยา  วิวุฒิ ครู
123 สพป.แพร่ เขต 2 390273 : บ้านดงสุระ(แก้วอินตาราษฎร์บำรุง) นางสุพรรษา  พงศ์สัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
124 สพป.แพร่ เขต 2 390273 : บ้านดงสุระ(แก้วอินตาราษฎร์บำรุง) นางวราภรณ์  ศรีเครือมา ครู
125 สพป.แพร่ เขต 2 390274 : บ้านห้วยไร่ นางวรินทร์ดา  วรินทร์ ครูชำนาญการ
126 สพป.แพร่ เขต 2 390275 : บ้านห้วยลากปืน นางสาวอุไรวรรณ  ปวงขจร เจ้าหน้าที่ธุรการ
127 สพป.แพร่ เขต 2 390276 : บ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์) นางกมลลักษณ์  ใจไว ครูชำนาญ
128 สพป.แพร่ เขต 2 390254 : บ้านแม่แปง มีนวิกา  อุดมพิทักษ์เดชา ครู
129 สพป.แพร่ เขต 2 390268 : บ้านนาปลากั้ง ไกรเลิศ  วงศ์สิงห์ ครู
130 สพป.แพร่ เขต 2 390269 : บ้านวังลึก อำไพ  บุญมาเทพ ครู
131 สพป.แพร่ เขต 2 390270 : บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155) ณิชานันท์  ครั่งสี เจ้าหน้าที่ธุรการ
132 สพป.แพร่ เขต 2 390270 : บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155) หทัยรัตน์  วิใจคำ ธุรการ
133 สพป.แพร่ เขต 2 390271 : บ้านไร่หลวง ธนพล  ม่วงทา ครูผู้ช่วย
134 สพป.แพร่ เขต 2 390271 : บ้านไร่หลวง อรนลิน  ไชยสลี ครูอัตราจ้าง
135 สพป.แพร่ เขต 2 390271 : บ้านไร่หลวง ธิติพร  ยางเขียว ครูอัตราจ้าง
136 สพป.แพร่ เขต 2 390267 : บ้านนาพูน วรรณธิกา  กองเพชร ธุรการ
137 สพป.แพร่ เขต 2 390267 : บ้านนาพูน นพรัตน์  ศักลอ ครู
138 สพป.แพร่ เขต 2 390232 : บ้านป่าสักปางไม้ ศศิวิมล  จำปาหอม เจ้าหน้าที่ธุรการ
139 สพป.แพร่ เขต 2 390233 : บ้านแม่กระต๋อม รัตติยา  หงษ์แก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
140 สพป.แพร่ เขต 2 390233 : บ้านแม่กระต๋อม จิรทีปต์  สถานอุ่น ครู
141 สพป.แพร่ เขต 2 390238 : บ้านสองแคว สุณิสา  หลวงสุ พนักงานราชการ
142 สพป.แพร่ เขต 2 390244 : บ้านค้างใจ อำนวย  สีสด ครู
143 สพป.แพร่ เขต 2 390245 : บ้านแม่สิน ทรงพล  เวียงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สิน
144 สพป.แพร่ เขต 2 390245 : บ้านแม่สิน นางสาวจุฑามาศ   แมตสอง ครู คศ.1
145 สพป.แพร่ เขต 2 390246 : บ้านสบป้าก นายพจน์  ปิติจะ ครู
146 สพป.แพร่ เขต 2 390229 : บ้านสลก วราพร  พงศ์อนันตกูล ครู
147 สพป.แพร่ เขต 2 390247 : บ้านแช่ฟ้า ณัฐพริษฐ์  กันยะมี เจ้าหน้าที่ธุรการ
148 สพป.แพร่ เขต 2 390247 : บ้านแช่ฟ้า นางสาวสุวิมล  หนองช้าง ครู
149 สพป.แพร่ เขต 2 390243 : บ้านแม่บงเหนือ นางแสงเดือน  สุภาผล ครู
150 สพป.แพร่ เขต 2 390243 : บ้านแม่บงเหนือ นางนันทนา  ชาฎา ครูอัตราจ้าง
151 สพป.แพร่ เขต 2 390240 : ชุมชนบ้านแม่ป้าก นายสุดเขต  ฉาใจ ครู
152 สพป.แพร่ เขต 2 390240 : ชุมชนบ้านแม่ป้าก กมลพรรณ  ปราบหงษ์ ครู
153 สพป.แพร่ เขต 2 390241 : บ้านแม่จอก นางสาววันเพ็ญ  เทียมแสน ธุรการโรงเรียน
154 สพป.แพร่ เขต 2 390242 : บ้านแม่บงใต้ นางธนาพร  ไชยแก้ว ครู
155 สพป.แพร่ เขต 2 390256 : บ้านวังขอนป่าไผ่ นายสุกิจ  ไชยขันแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
156 สพป.แพร่ เขต 2 390257 : บ้านวังกวาง นางสาวปัทมาวรรณ  ดวงจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
157 สพป.แพร่ เขต 2 390258 : บ้านค้างปินใจ ณชนก  แปงอินต๊ะ ครู
158 สพป.แพร่ เขต 2 390258 : บ้านค้างปินใจ สุภาพ   วงค์ปินตา ครูชำนาญการพิเศษ
159 สพป.แพร่ เขต 2 390259 : บ้านค้างคำปัน สุกัญญา  มะโนโฮ้ง ครู
160 สพป.แพร่ เขต 2 390260 : บ้านขุนห้วย นางศิริพร   นะทีสี ครูชำนาญการ
161 สพป.แพร่ เขต 2 390265 : บ้านปางมะโอ อัมพิกา  เพ็ชรครุฑ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
162 สพป.แพร่ เขต 2 390266 : สวนป่าแม่สรอย นายชานนท์  เมืองฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
163 สพป.แพร่ เขต 2 390261 : บ้านแม่แฮด นายชาญยุทธ  อันปัญญา ครูชำนาญการ
164 สพป.แพร่ เขต 2 390261 : บ้านแม่แฮด ภัทรพงษ์   ถิ่นทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
165 สพป.แพร่ เขต 2 390262 : บ้านแม่ตื้ด นายนันทชัย  พญามงคล ครู
166 สพป.แพร่ เขต 2 390262 : บ้านแม่ตื้ด วารุณี  ศรีอ้าย พนักงานราชการ
167 สพป.แพร่ เขต 2 390262 : บ้านแม่ตื้ด จิราพร  แมตสิบสอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตื้ด
168 สพป.แพร่ เขต 2 390263 : บ้านป่าคาป่าม่วง นายสมคิด  ทาชุ่ม ครูคศ.3
169 สพป.แพร่ เขต 2 390263 : บ้านป่าคาป่าม่วง มนทิรา  เปียงบุญทา ครู
170 สพป.แพร่ เขต 2 390264 : บ้านปางไฮ บุญธรรม  เพิ่มขึ้น ครู
171 สพป.แพร่ เขต 2 390249 : บ้านวังชิ้น นภาพร  จารเมือง ครูผู้ช่วย
172 สพป.แพร่ เขต 2 390249 : บ้านวังชิ้น นายยรรยง  ธรรมโท ครู
173 สพป.แพร่ เขต 2 390250 : บ้านวังเบอะ นายปิยะวัฒน์  วงศ์ทนะ ครู
174 สพป.แพร่ เขต 2 390250 : บ้านวังเบอะ สุพัฒน์  มีวรรณสุขกุล ครู
175 สพป.แพร่ เขต 2 390251 : บ้านวังแฟน นางบานเย็น  ใจเอื้อน ครู
176 สพป.แพร่ เขต 2 390251 : บ้านวังแฟน นางสาวธัญญลักษณ์  สิงห์ขร ธุรการ
177 สพป.แพร่ เขต 2 390251 : บ้านวังแฟน นางอริศรา  จันทยุทธ ครู
178 สพป.แพร่ เขต 2 390252 : บ้านป่ายุบ เปรมหทัย  ไชยวุฒิ ครู
179 สพป.แพร่ เขต 2 390252 : บ้านป่ายุบ นางสาวสุพัฒน์  มีวรรณสุขกุล ครู
180 สพป.แพร่ เขต 2 390253 : บ้านหาดรั่ว ชไมพร  ก้อนอาทร เจ้าหน้าที่ธุรการ
181 สพป.แพร่ เขต 2 390253 : บ้านหาดรั่ว ทวี  อินทร์ต๊ะวิชัย ครูอัตราจ้าง
182 สพป.แพร่ เขต 2 390253 : บ้านหาดรั่ว นางสาวธนัชญา  สุยานะ ครู
183 สพป.แพร่ เขต 2 390227 : บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) วัชรินทร์พร  บูรณะชาต ธุรการโรงเรียน
184 สพป.แพร่ เขต 2 390227 : บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) นางสาวนัฐทิชา  คำนวน เจ้าหน้าที่ธุรการ
185 สพป.แพร่ เขต 2 390227 : บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) อภิญญา  ไชยอ้าย ครูผู้ช่วย
186 สพป.แพร่ เขต 2 390228 : บ้านนาใหม่ นิรามัย  อินเมืองคำ ครู
187 สพป.แพร่ เขต 2 390228 : บ้านนาใหม่ วชิราพร  ตาจา เจ้าหน้าที่ธุรการ
188 สพป.แพร่ เขต 2 390228 : บ้านนาใหม่ อนงค์  ปินตาวงศ์ ครู
189 สพป.แพร่ เขต 2 390237 : บ้านแพะทุ่งเจริญ พิสิษฐ์  เลิศชูเกียรติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
190 สพป.แพร่ เขต 2 390235 : บ้านแม่ขมิง นายสฐาน  ลังกาเทพ ครู
191 สพป.แพร่ เขต 2 390234 : บ้านม่วงคำ ณัฐพงษ์  คำเขิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
192 สพป.แพร่ เขต 2 390234 : บ้านม่วงคำ นางมัสลิน  เครือนวล ครู คศ.1
193 สพป.แพร่ เขต 2 390234 : บ้านม่วงคำ นายเอกรินทร์  ชัยวิรัช เจ้าหน้าที่ธุรการ
194 สพป.แพร่ เขต 2 390231 : ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย สันติ  แสนเป็ก ครูผู้ช่วย