รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.แพร่ เขต 2 390223 : บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) เกษมสันต์  ยะตินันท์ ครู
2 สพป.แพร่ เขต 2 390224 : บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์) วรัญญา  ยะขอด เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 สพป.แพร่ เขต 2 390225 : บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) นางกอบกุล  พรหมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 สพป.แพร่ เขต 2 390225 : บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) นายเกียรติศักดิ์  เสนาธรรม ธุรการ
5 สพป.แพร่ เขต 2 390208 : บ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล) ชลันดา  ใจคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
6 สพป.แพร่ เขต 2 390208 : บ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล) รุ่งฤดี  ขุนชุ่ม ครู
7 สพป.แพร่ เขต 2 390209 : ปากจอกวิทยา อรุจิวัฒน์  วิระคำ ครู
8 สพป.แพร่ เขต 2 390210 : บ้านวังเลียง กัญฐภา  ตาบัว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
9 สพป.แพร่ เขต 2 390211 : บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) จิระพงศ์  อ่อนเป็ง
10 สพป.แพร่ เขต 2 390211 : บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) นางสาวนงลักษณ์   ฝั้นแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
11 สพป.แพร่ เขต 2 390213 : ประชารัฐวิทยาคาร สมชาย  สัณหาภิรมย์กุล ครู
12 สพป.แพร่ เขต 2 390203 : บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) อนุพงศ์  โมพันธุ์ พนักงานราชการ
13 สพป.แพร่ เขต 2 390204 : บ้านค้างตะนะวิทยา อัจฉราวรรณ  ฟูน้อย ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
14 สพป.แพร่ เขต 2 390200 : บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) คุณวุฒิ  ปัญญาปลิว ธุรการ
15 สพป.แพร่ เขต 2 390198 : บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์) เปมิกา  แสงสร้อย ธุรการ
16 สพป.แพร่ เขต 2 390194 : บ้านบ่อ นายสายัน  ปิลาผล ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 สพป.แพร่ เขต 2 390194 : บ้านบ่อ ธารารัตน์  อัศวะมงคล เจ้าหน้าที่ธุรการ
18 สพป.แพร่ เขต 2 390196 : อนุสรณ์รัฐประชา วุฒิชัย  เชียงลา เจ้าหน้าที่ธุรการ
19 สพป.แพร่ เขต 2 390197 : บ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา) เครือวัลย์  อยู่เป็ง ครู
20 สพป.แพร่ เขต 2 390192 : บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) แคทลียา  แก้วธรรม ธุรการโรงเรียน
21 สพป.แพร่ เขต 2 390193 : บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) รจนา  สิมะจารึก ครูชำนาญการพิเศษ
22 สพป.แพร่ เขต 2 390214 : บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ลอราช  จองนันตา ึครูชำนาญการ
23 สพป.แพร่ เขต 2 390217 : บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์) นางวรรณรดา  ภูจอมจิตร ครู ชำนาญการพิเศษ
24 สพป.แพร่ เขต 2 390199 : บ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ) นางสาวนันทิกา  วงค์ใยคำ ครูผู้ช่วย
25 สพป.แพร่ เขต 2 390218 : บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) ภูวนาท  เทพจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
26 สพป.แพร่ เขต 2 390219 : บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี) นางสาวพรชนก  เรือนแก้ว ครู
27 สพป.แพร่ เขต 2 390220 : บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) นายสง่า  พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 สพป.แพร่ เขต 2 390222 : บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา) กรวรรณ  พันนพพงศ์ ครู
29 สพป.แพร่ เขต 2 390222 : บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา) รุจิเรข  กำทอง ครู
30 สพป.แพร่ เขต 2 390222 : บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา) รุจิเรข  กำทอง ครู
31 สพป.แพร่ เขต 2 390190 : รักเมืองไทย 2 พิมผกา  เรียงรอง ธุรการ
32 สพป.แพร่ เขต 2 390186 : บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) กรชวัล  เมืองลอง ธุรการ
33 สพป.แพร่ เขต 2 390187 : บ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์) พีรยุทธ  การหมั่น ธุรการ
34 สพป.แพร่ เขต 2 390188 : บ้านนาแก ศิริรัตน์  ทนันชัย ครู
35 สพป.แพร่ เขต 2 390184 : อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร อโณทัย  ชัยลอม ธุรการ
36 สพป.แพร่ เขต 2 390201 : บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) นางสาวฐาปนีย์  ฉลอม เจ้าหน้าที่ธุรการ
37 สพป.แพร่ เขต 2 390202 : บ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร) นายบัณฑิต  ธิมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
38 สพป.แพร่ เขต 2 390205 : บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) ทิพวรรณ  มีแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
39 สพป.แพร่ เขต 2 390207 : บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46 ศุภกิจ  เกษม ครู
40 สพป.แพร่ เขต 2 390081 : ดอนมูลวิทยาคาร นายนัยวัฒน์  เสียงหวาน ครูชำนาญการ
41 สพป.แพร่ เขต 2 390081 : ดอนมูลวิทยาคาร ศิริพงศ์  โปร่งใจ ธรุการโรงเรียน
42 สพป.แพร่ เขต 2 390084 : บ้านหัวดง นายรัฐพล  เครือสนธิ์ ครูผู้ช่วย
43 สพป.แพร่ เขต 2 390086 : บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง) มณฑกานต์  อู่เงิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
44 สพป.แพร่ เขต 2 390086 : บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง) นางอุดมพร  ไขรัศมี ครูชำนาญการพิเศษ
45 สพป.แพร่ เขต 2 390086 : บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง) นายเอกพล  เทียมแสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
46 สพป.แพร่ เขต 2 390096 : บ้านร่องแค (ป่าผึ้งสามัคคี) ปราณี  แพรสร้อย ครูชำนาญการพิเศษ
47 สพป.แพร่ เขต 2 390098 : บ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) นายญาณิพัฒน์  ชัยชนะ ครูธุรการ
48 สพป.แพร่ เขต 2 390098 : บ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) วิภาพรรณ  วงค์เวียน ครูชำนาญการพิเศษ
49 สพป.แพร่ เขต 2 390099 : ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) นางสาวจารุวรรณ  ธะวิชัย ครู
50 สพป.แพร่ เขต 2 390099 : ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) ธิติ  สุขประภาภรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
51 สพป.แพร่ เขต 2 390100 : ชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) ธนาพันธุ์  บุญตา ครู
52 สพป.แพร่ เขต 2 390065 : บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา) นายเสนีย์  คำหงษา ผู้อำนวยการโรงเรียน
53 สพป.แพร่ เขต 2 390066 : วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) นายไกรฤกษ์  กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
54 สพป.แพร่ เขต 2 390079 : บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล) ขจรศักดิ์  วิเศษกาศ ครู
55 สพป.แพร่ เขต 2 390079 : บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล) กนกวรรณ  เพิ่มพูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
56 สพป.แพร่ เขต 2 390078 : บ้านม่วง(ม่วงเกษมวิทยาคาร) บุญยิ่ง  จันทร์ศรี ครู
57 สพป.แพร่ เขต 2 390070 : บ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล) พรรณธิกา  รอบเมือง ครู
58 สพป.แพร่ เขต 2 390071 : บ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง) วัชรีภรณ์  อุุปนันไชย ครู
59 สพป.แพร่ เขต 2 390064 : บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) ยุทธพงศ์  เชื้อวงศ์ ธุรการ
60 สพป.แพร่ เขต 2 390064 : บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) พัชราภรณ์  วังกาวรรณ ครูอัตราจ้าง
61 สพป.แพร่ เขต 2 390062 : บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) นายวุฒิพงษ์  พงค์คีรีแสน เจ้าหน้าที่ธุรการสถานศึกษา
62 สพป.แพร่ เขต 2 390062 : บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) ณัฐพงศ์  เมฆอากาศ เจ้าหน้าที่ธุรการ
63 สพป.แพร่ เขต 2 390063 : วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) วราภรณ์  หนองกลางน้ำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
64 สพป.แพร่ เขต 2 390063 : วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) นายทนัน  เหล่ากอ ผู้อำนวยการโรงเรียน
65 สพป.แพร่ เขต 2 390085 : วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์) นิตยา  ผงพลอย ครู
66 สพป.แพร่ เขต 2 390090 : บ้านปงพร้าว(ประชารัฐวิทยา) เบญจวรรณ    เดือนดาว ธุรการ
67 สพป.แพร่ เขต 2 390091 : บ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ) นางสาวธราวัลย์  พริบไหว ครู
68 สพป.แพร่ เขต 2 390092 : ชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร) มนัส  ทองอินทร์ ผู้อำนวยการ
69 สพป.แพร่ เขต 2 390093 : บ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ) นายทรงศักดิ์  ชมสวน ผู้อำนวยการ
70 สพป.แพร่ เขต 2 390080 : วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์) ชัยรัตน์  อิ่นคำ ผู้อำนวยการ
71 สพป.แพร่ เขต 2 390075 : บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) รุ่งทิวา  เจริญมงคลรัตน์ ครู
72 สพป.แพร่ เขต 2 390075 : บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) ตุลาภรณ์  ขันเพ็ชร เจ้าหน้าที่ธุรการ
73 สพป.แพร่ เขต 2 390076 : บ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง) รุ่งนภา  เสรีรักษ์ ครู
74 สพป.แพร่ เขต 2 390074 : บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร) มัทนา  อุ่นกอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
75 สพป.แพร่ เขต 2 390074 : บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร) พวงทอง  ชมภูศรี ครู
76 สพป.แพร่ เขต 2 390089 : บ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา) นางสาวชิดชนก  สมใจ ธุรการ
77 สพป.แพร่ เขต 2 390088 : บ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์) พรไพลิน  เมฆอากาศ ครูธุรการ
78 สพป.แพร่ เขต 2 390067 : สูงเม่นวิทยาคาร ศุภนุช  ผาทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
79 สพป.แพร่ เขต 2 390068 : วัดสร่างโศก จารุวรรณ  ใจเจริญ ครู
80 สพป.แพร่ เขต 2 390069 : วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) จันทร์จิรา  แก้วมาเรียน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
81 สพป.แพร่ เขต 2 390072 : บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) เทิดขวัญ  มิ่งขวัญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
82 สพป.แพร่ เขต 2 390095 : บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) มัทนา  คำแปง ธุรการ
83 สพป.แพร่ เขต 2 390073 : ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ วรรณวิษา  โนใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
84 สพป.แพร่ เขต 2 390094 : วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) ธีรพงษ์  มณีกาศ ธุรการโรงเรียน
85 สพป.แพร่ เขต 2 390283 : บ้านห้วยกูด นางสาวณัฐณิชา  รัตนผล เจ้าหน้าที่ธุรการ
86 สพป.แพร่ เขต 2 390284 : เด่นทัพชัย วัชรินทร์ภรณ์  ชำนาญยา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
87 สพป.แพร่ เขต 2 390285 : เด่นไชยประชานุกูล นางเสาวภาคย์  จอมพุทรา ครู
88 สพป.แพร่ เขต 2 390288 : บ้านน้ำโค้ง นางศิริกุล   ชุมภูขอด ครูชำนาญการพิเศษ
89 สพป.แพร่ เขต 2 390278 : บ้านบ่อแก้ว ประเสริฐศักดิ์  เชิงแก้ว ธุรการโรงเรียน
90 สพป.แพร่ เขต 2 390279 : บ้านป่าไผ่ นางนงคราญ  จิตรัตน์ ครู
91 สพป.แพร่ เขต 2 390279 : บ้านป่าไผ่ ปวีณ์สุดา  โสดา เจ้าหน้าที่ธุรการ
92 สพป.แพร่ เขต 2 390280 : บ้านปางเคาะ นางสาวธัญญานุช  เพลิดเพลิน ครูอัตราจ้าง
93 สพป.แพร่ เขต 2 390281 : บ้านไทรย้อย(ราษฎร์รังสรรค์) ดวงมณี  ก๊กไม้ ธุรการโรงเรียน
94 สพป.แพร่ เขต 2 390282 : บ้านปากปาน(สีมารัตน์วิทยานุสรณ์) ฐิติภัทรา  เหล่ากาวี เจ้าหน้าที่ธุรการ
95 สพป.แพร่ เขต 2 390282 : บ้านปากปาน(สีมารัตน์วิทยานุสรณ์) อุทัยวรรณ  บุญมาตร ครู
96 สพป.แพร่ เขต 2 390286 : บ้านเด่นชุมพล ฐิติมา  อวดสี เจ้าหน้าที่ธุรการ
97 สพป.แพร่ เขต 2 390286 : บ้านเด่นชุมพล นางสุพัตรา  กันยะมี ครู
98 สพป.แพร่ เขต 2 390287 : ชุมชนบ้านปงป่าหวาย อัจฉริยาภรณ์  ขำฉา ครู
99 สพป.แพร่ เขต 2 390290 : บ้านแม่ยุ้น นางสาวอัญชลีภรณ์  กันฉิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
100 สพป.แพร่ เขต 2 390291 : บ้านสวนหลวง วัชรี  จิตตประมวลบุญ ครู
101 สพป.แพร่ เขต 2 390272 : บ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์) บุษยา  วิวุฒิ ครู
102 สพป.แพร่ เขต 2 390273 : บ้านดงสุระ(แก้วอินตาราษฎร์บำรุง) นางวราภรณ์  ศรีเครือมา ครู
103 สพป.แพร่ เขต 2 390274 : บ้านห้วยไร่ (รัฐราษฎร์อนุกูล) นางวรินทร์ดา  วรินทร์ ครูชำนาญการ
104 สพป.แพร่ เขต 2 390275 : บ้านห้วยลากปืน จิตตา  สติ ธุรการ
105 สพป.แพร่ เขต 2 390276 : บ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์) นางกมลลักษณ์  ใจไว ครูชำนาญ
106 สพป.แพร่ เขต 2 390276 : บ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์) อุไรวรรณ  ปวงขจร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
107 สพป.แพร่ เขต 2 390254 : บ้านแม่แปง มีนวิกา  อุดมพิทักษ์เดชา ครู
108 สพป.แพร่ เขต 2 390268 : บ้านนาปลากั้ง ไกรเลิศ  วงศ์สิงห์ ครู
109 สพป.แพร่ เขต 2 390269 : บ้านวังลึก อำไพ  บุญมาเทพ ครู
110 สพป.แพร่ เขต 2 390270 : บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155) นางสาวราตรี   รอดใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
111 สพป.แพร่ เขต 2 390271 : บ้านไร่หลวง ธนพล   ม่วงทา ครูผู้ช่วย
112 สพป.แพร่ เขต 2 390271 : บ้านไร่หลวง อรนลิน  ไชยสลี ครูอัตราจ้าง
113 สพป.แพร่ เขต 2 390267 : บ้านนาพูน นพรัตน์  ศักลอ ครู
114 สพป.แพร่ เขต 2 390267 : บ้านนาพูน วีระชาติ  โมทารัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
115 สพป.แพร่ เขต 2 390232 : บ้านป่าสักปางไม้ ศศิวิมล  จำปาหอม เจ้าหน้าที่ธุรการ
116 สพป.แพร่ เขต 2 390233 : บ้านแม่กระต๋อม รัตติยา  หงษ์แก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
117 สพป.แพร่ เขต 2 390238 : บ้านสองแคว เกียรติศักดิ์  เต็มชุ่ม ธุรการ
118 สพป.แพร่ เขต 2 390244 : บ้านค้างใจ นางสาวณัฐชานันท์  อินมี ครู
119 สพป.แพร่ เขต 2 390245 : บ้านแม่สิน ทรงพล  เวียงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สิน
120 สพป.แพร่ เขต 2 390245 : บ้านแม่สิน เอกภพ  จำรูญ พนักงานราชการ
121 สพป.แพร่ เขต 2 390246 : บ้านสบป้าก นายพจน์  ปิติจะ ครู
122 สพป.แพร่ เขต 2 390229 : บ้านสลก วราพร  พงศ์อนันตกูล ครู
123 สพป.แพร่ เขต 2 390247 : บ้านแช่ฟ้า นายนฤเบศ  เพ็งเเสน ธุรการ
124 สพป.แพร่ เขต 2 390247 : บ้านแช่ฟ้า นางสาวสุวิมล  หนองช้าง ครู
125 สพป.แพร่ เขต 2 390243 : บ้านแม่บงเหนือ นางนันทนา  ชาฎา ครูอัตราจ้าง
126 สพป.แพร่ เขต 2 390240 : ชุมชนบ้านแม่ป้าก นายสุดเขต  ฉาใจ ครู
127 สพป.แพร่ เขต 2 390241 : บ้านแม่จอก นางสาววันเพ็ญ  เทียมแสน ธุรการโรงเรียน
128 สพป.แพร่ เขต 2 390242 : บ้านแม่บงใต้ นางธนาพร  ไชยแก้ว ครู
129 สพป.แพร่ เขต 2 390256 : บ้านวังขอนป่าไผ่ นายสุกิจ  ไชยขันแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
130 สพป.แพร่ เขต 2 390257 : บ้านวังกวาง นางสาวปัทมาวรรณ  ดวงจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
131 สพป.แพร่ เขต 2 390258 : บ้านค้างปินใจ อังคณา  ปาคำ ธุรการโรงเรียน
132 สพป.แพร่ เขต 2 390259 : บ้านค้างคำปัน สุกัญญา  มะโนโฮ้ง ครู
133 สพป.แพร่ เขต 2 390260 : บ้านขุนห้วย นางศิริพร   นะทีสี ครูชำนาญการ
134 สพป.แพร่ เขต 2 390265 : บ้านปางมะโอ วิจิตรา  หลวงแก้ว ครู
135 สพป.แพร่ เขต 2 390266 : สวนป่าแม่สรอย นางสุนิสา  ตาแสน ครู
136 สพป.แพร่ เขต 2 390261 : บ้านแม่แฮด นายโสภณ  ผูกจิต ครู
137 สพป.แพร่ เขต 2 390262 : บ้านแม่ตื้ด วารุณี  ศรีอ้าย พนักงานราชการ
138 สพป.แพร่ เขต 2 390263 : บ้านป่าคาป่าม่วง นายสมคิด  ทาชุ่ม ครูคศ.3
139 สพป.แพร่ เขต 2 390264 : บ้านปางไฮ บุญธรรม  เพิ่มขึ้น ครู
140 สพป.แพร่ เขต 2 390249 : บ้านวังชิ้น นางลุเดีย  เขื่อนวิเศษ ธุรการ
141 สพป.แพร่ เขต 2 390250 : บ้านวังเบอะ ปิยะวัฒน์  วงศ์ทนะ ครู
142 สพป.แพร่ เขต 2 390251 : บ้านวังแฟน นางอริศรา  จันทยุทธ ครู
143 สพป.แพร่ เขต 2 390252 : บ้านป่ายุบ เปรมหทัย  ไชยวุฒิ ครู
144 สพป.แพร่ เขต 2 390253 : บ้านหาดรั่ว ชไมพร  ก้อนอาทร ธุรการ
145 สพป.แพร่ เขต 2 390227 : บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) วัชรินทร์พร  บูรณะชาต ธุรการโรงเรียน
146 สพป.แพร่ เขต 2 390228 : บ้านนาใหม่ วชิราพร  ตาจา เจ้าหน้าที่ธุรการ
147 สพป.แพร่ เขต 2 390237 : บ้านแพะทุ่งเจริญ พิชิต  ติ๊บแสน เจ้าหน้าที่ธุรการ
148 สพป.แพร่ เขต 2 390235 : บ้านแม่ขมิง นาถนภา   จันทราช ครูธุรการ
149 สพป.แพร่ เขต 2 390234 : บ้านม่วงคำ สิรินภรณ์  อ้ายมา ธุรการ
150 สพป.แพร่ เขต 2 390231 : ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย สันติ  แสนเป็ก ครูผู้ช่วย