รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390223 บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรร) นายคงฤทธิ์  นาสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
2 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390223 บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรร) นายปรีชาชาญ  อินทรชิต ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
3 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390224 บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์) นายสิงห์หา  เวียงเงิน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
4 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390224 บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์) นายศักด์สิทธิ์  ชื่นบาน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
5 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390225 บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) นางพิมพร  การบรรจง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
6 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390225 บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) นางกอบกุล  พรหมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
7 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390208 บ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล) รุ่งฤดี  ขุนชุ่ม ครู อนุมัติ
8 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390209 ปากจอกวิทยา อรุจิวัฒน์  วิระคำ ครู อนุมัติ
9 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390210 บ้านวังเลียง ลภัสกร  โกศัย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
10 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390211 บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) จิระพงศ์  อ่อนเป็ง อนุมัติ
11 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390213 ประชารัฐวิทยาคาร สมชาย  สัณหาภิรมย์กุล ครู อนุมัติ
12 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390213 ประชารัฐวิทยาคาร ชาติชาย  ชาติพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
13 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390203 บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) อนุพงศ์  โมพันธุ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
14 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390204 บ้านค้างตะนะวิทยา นางอัชรี  ปัญนะราศรี ครู อนุมัติ
15 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390200 บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) นางสมพัฒ  นันตา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
16 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390198 บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์) เบญจพร  เอกจิตร ครู อนุมัติ
17 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390194 บ้านบ่อ นายสายัน  ปิลาผล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
18 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390196 อนุสรณ์รัฐประชา พลอยไพริน  ขุนเงิน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
19 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390196 อนุสรณ์รัฐประชา มัทนา  อุ่นกอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
20 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390197 บ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา) ปราณี  แก้วแดง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
21 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390192 บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) แคทลียา  วัฒนสัจจานุกูล ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
22 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390192 บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) ไพรวัลย์  วรสาร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
23 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390193 บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) รจนา  สิมะจารึก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
24 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390214 บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) นายสาโรช  วิริยะเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากกาง อนุมัติ
25 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390214 บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) นายมานพ  สวนโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
26 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390214 บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) ลอราช  จองนันตา ึครูชำนาญการ อนุมัติ
27 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390217 บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์) นายพนม  แจ้งใจ ครู อนุมัติ
28 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390199 บ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ) นายสมพงษ์  โกละนันท์ ครู อนุมัติ
29 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390218 บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) ภูวนาท  เทพจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
30 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390218 บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) พัฒนายุทธ  หิรัตนพันธุ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
31 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390219 บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี) นางสาวพรชนก  เรือนแก้ว ครู อนุมัติ
32 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390219 บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี) นางอุดมพร  ถิ่นทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
33 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390220 บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) นายสง่า  พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
34 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390220 บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) นางสาวจตุภัทร  ใจกลม ครู อนุมัติ
35 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390222 บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา) นายบุญมี  เหลาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
36 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390222 บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา) กรวรรณ  พันนพพงศ์ ครู อนุมัติ
37 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390191 บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) ณัฐกานต์  อินใจ ครู อนุมัติ
38 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390191 บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) นายสุทธิชัย  ณ น่าน ครู อนุมัติ
39 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390186 บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) นางการะเกด  กันทะเขียว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
40 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390187 บ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์) พิมพรรณ  แดนโพธิ์ ครู อนุมัติ
41 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390188 บ้านนาแก นายบัณฑิต  ธิมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
42 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390184 อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร อโณทัย  ชัยลอม ธุรการ อนุมัติ
43 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390184 อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร นายพัลลภ  ธิจีณกุล ครูชำนาญการ อนุมัติ
44 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390201 บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) นายไพโรจน์  สุยะสา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง อนุมัติ
45 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390201 บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) นางสาวรุ่งนภา  อุดแบน พนักงานราชการ อนุมัติ
46 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390202 บ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร) นายบัณฑิต  ธิมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
47 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390205 บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) นายเด็จจพงษ์  กาญจนพงษ์ชัย ครู อนุมัติ
48 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390207 บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46 นายศุภกิจ  เกษม ครู อนุมัติ
49 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390207 บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46 นายอุทัย  มโนตุลาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ล้อม อนุมัติ
50 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390207 บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46 นางสาวฐาปนีย์   ฉลอม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
51 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390081 ดอนมูลวิทยาคาร เปียทิพย์  สีคำทา ครู อนุมัติ
52 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390081 ดอนมูลวิทยาคาร นางเยาวลักษณ์  อุปนันชัยชนะ ผอ.ร.ร. อนุมัติ
53 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390084 บ้านหัวดง นายรัฐพล  เครือสนธิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
54 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390084 บ้านหัวดง พัชราพร  ดอกจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
55 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390084 บ้านหัวดง นายพูลศักดิ์  สุปินนะ ผอ.ร.ร อนุมัติ
56 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390086 บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง) นายเอกพล  เทียมแสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
57 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390096 บ้านร่องแค (ป่าผึ้งสามัคคี) ปราณี  แพรสร้อย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
58 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390098 บ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) วิภาพรรณ  วงค์เวียน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
59 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390099 ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) นางสาวจารุวรรณ  ธะวิชัย ครู อนุมัติ
60 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390099 ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) พรสี  ศิริวรรณวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
61 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390100 ชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) นริศรา  อ่องลออ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
62 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390100 ชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวธนัฐนันท์  วุฒิยิ่งยง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
63 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390065 บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา) นายเสนีย์  คำหงษา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
64 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390066 วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) นายไกรฤกษ์  กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
65 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390079 บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล) นางชูเกียรติ  กาศเกษม ครู อนุมัติ
66 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390079 บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล) ขจรศักดิ์  วิเศษกาศ ครู อนุมัติ
67 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390079 บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล) บังเอิญ   รัตนตระกู่ลวงศ์ ครู อนุมัติ
68 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390078 บ้านม่วง(ม่วงเกษมวิทยาคาร) บุญยิ่ง  จันทร์ศรี ครู อนุมัติ
69 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390070 บ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล) พรรณธิกา  รอบเมือง ครู อนุมัติ
70 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390071 บ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง) วัชรีภรณ์  อุุปนันไชย ครู อนุมัติ
71 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390064 บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) นางสาวสุดาวรรณ  ดังก้อง ผอ.ร.ร. อนุมัติ
72 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390064 บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) พัชราภรณ์  วังกาวรรณ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
73 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390064 บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) นางพรรณออน  กาวีวน ครู อนุมัติ
74 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390062 บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) ณัฐพงศ์  เมฆอากาศ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
75 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390062 บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) นายสงกรานต์  พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
76 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390063 วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) นายทนัน  เหล่ากอ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
77 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390085 วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์) นิตยา  ผงพลอย ครู อนุมัติ
78 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390090 บ้านปงพร้าว(ประชารัฐวิทยา) นางอรชร  ร่มเย็น ครู อนุมัติ
79 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390090 บ้านปงพร้าว(ประชารัฐวิทยา) นายโรมเพ็ชร  เสาร์แดน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
80 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390091 บ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ) นางสาวธราวัลย์  พริบไหว ครู อนุมัติ
81 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390092 ชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร) มนัส  ทองอินทร์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
82 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390092 ชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร) จำลอง  เกาะกลาง ครู อนุมัติ
83 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390093 บ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ) นายทรงศักดิ์  ชมสวน ผู้อำนวยการ อนุมัติ
84 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390080 วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์) ชัยรัตน์  อิ่นคำ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
85 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390080 วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์) ชีวารัตน์  ปรารมภ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
86 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390075 บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) รุ่งทิวา  เจริญมงคลรัตน์ ครู อนุมัติ
87 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390075 บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) ภัสสร  อินประชา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ อนุมัติ
88 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390076 บ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง) รุ่งนภา  เสรีรักษ์ ครู อนุมัติ
89 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390074 บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร) พวงทอง  ชมภูศรี ครู อนุมัติ
90 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390074 บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร) นายไตรยศ  เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
91 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390089 บ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา) นางสาวจุรีรัตน์  อิ่มใจ ครู อนุมัติ
92 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390089 บ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา) นายคนอง   วงศ์ขันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
93 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390088 บ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์) นางสาวสุทธิดา  ผาทอง ครู อนุมัติ
94 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390088 บ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์) นายประยุทธ   กาศวิลาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
95 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390067 สูงเม่นวิทยาคาร ศุภนุช  ผาทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
96 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390068 วัดสร่างโศก จารุวรรณ  ใจเจริญ ครู อนุมัติ
97 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390069 วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) ณัฐจิตรา  ปินใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
98 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390069 วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) วริศรา  พุ่มดอกไม้ ครู อนุมัติ
99 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390072 บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) ฐิติพร  ฉลวย พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
100 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390095 บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) ธีรพงษ์  มณีกาศ ธุรการ อนุมัติ
101 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390073 ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ วิจิตรา  จัดของ ครู อนุมัติ
102 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390094 วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) ปิยาพร  ปินตา ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
103 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390283 บ้านห้วยกูด สุรีย์รัตน์  เทพสืบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
104 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390284 เด่นทัพชัย นางสาวฤทัย  เยาวพันธ์ ครู อนุมัติ
105 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390285 เด่นไชยประชานุกูล นางเสาวภาคย์  จอมพุทรา ครู อนุมัติ
106 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390288 บ้านน้ำโค้ง นางศิริกุล   ชุมภูขอด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
107 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390278 บ้านบ่อแก้ว นางสุมาลี   ไชยวงศ์ ครู อนุมัติ
108 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390278 บ้านบ่อแก้ว ประเสริฐศักดิ์  เชิงแก้ว ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
109 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390279 บ้านป่าไผ่ นางนงคราญ  จิตรัตน์ ครู อนุมัติ
110 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390280 บ้านปางเคาะ นางสาวธัญญานุช  เพลิดเพลิน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
111 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390281 บ้านไทรย้อย(ราษฎร์รังสรรค์) วันวิสาข์  เครื่องสนุก พนักงานราชการ อนุมัติ
112 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390282 บ้านปากปาน(สีมารัตน์วิทยานุสรณ์) อุทัยวรรณ  บุญมาตร ครู อนุมัติ
113 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390286 บ้านเด่นชุมพล นางสุพัตรา  กันยะมี ครู อนุมัติ
114 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390287 ชุมชนบ้านปงป่าหวาย อัจฉริยาภรณ์  ขำฉา ครู อนุมัติ
115 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390290 บ้านแม่ยุ้น นางสาวอัญชลีภรณ์  กันฉิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
116 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390290 บ้านแม่ยุ้น ณัฐพร  วัฒนาโกศัย ครูชำนาญการ อนุมัติ
117 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390290 บ้านแม่ยุ้น นางสายยัน  แก้วพรม ครู อนุมัติ
118 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390291 บ้านสวนหลวง วัชรี  จิตตประมวลบุญ ครู อนุมัติ
119 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390272 บ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์) บุษยา  วิวุฒิ ครู อนุมัติ
120 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390273 บ้านดงสุระ(แก้วอินตาราษฎร์บำรุง) นางวราภรณ์  ศรีเครือมา ครู อนุมัติ
121 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390273 บ้านดงสุระ(แก้วอินตาราษฎร์บำรุง) นางสุพรรษา  พงศ์สัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
122 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390274 บ้านห้วยไร่ นางวรินทร์ดา  วรินทร์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
123 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390275 บ้านห้วยลากปืน นางสาวอุไรวรรณ  ปวงขจร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
124 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390276 บ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์) นางกมลลักษณ์  ใจไว ครูชำนาญ อนุมัติ
125 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390254 บ้านแม่แปง มีนวิกา  อุดมพิทักษ์เดชา ครู อนุมัติ
126 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390268 บ้านนาปลากั้ง ไกรเลิศ  วงศ์สิงห์ ครู อนุมัติ
127 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390269 บ้านวังลึก อำไพ  บุญมาเทพ ครู อนุมัติ
128 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390270 บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155) หทัยรัตน์  วิใจคำ ธุรการ อนุมัติ
129 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390270 บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155) ณิชานันท์  ครั่งสี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
130 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390271 บ้านไร่หลวง ธิติพร  ยางเขียว ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
131 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390271 บ้านไร่หลวง อรนลิน  ไชยสลี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
132 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390271 บ้านไร่หลวง ธนพล  ม่วงทา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
133 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390267 บ้านนาพูน นพรัตน์  ศักลอ ครู อนุมัติ
134 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390267 บ้านนาพูน วรรณธิกา  กองเพชร ธุรการ อนุมัติ
135 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390232 บ้านป่าสักปางไม้ ศศิวิมล  จำปาหอม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
136 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390233 บ้านแม่กระต๋อม จิรทีปต์  สถานอุ่น ครู อนุมัติ
137 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390233 บ้านแม่กระต๋อม รัตติยา  หงษ์แก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
138 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390238 บ้านสองแคว สุณิสา  หลวงสุ พนักงานราชการ อนุมัติ
139 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390244 บ้านค้างใจ อำนวย  สีสด ครู อนุมัติ
140 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390245 บ้านแม่สิน นางสาวจุฑามาศ   แมตสอง ครู คศ.1 อนุมัติ
141 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390245 บ้านแม่สิน ทรงพล  เวียงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สิน อนุมัติ
142 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390246 บ้านสบป้าก นายพจน์  ปิติจะ ครู อนุมัติ
143 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390229 บ้านสลก วราพร  พงศ์อนันตกูล ครู อนุมัติ
144 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390247 บ้านแช่ฟ้า ณัฐพริษฐ์  กันยะมี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
145 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390247 บ้านแช่ฟ้า นางสาวสุวิมล  หนองช้าง ครู อนุมัติ
146 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390243 บ้านแม่บงเหนือ นางนันทนา  ชาฎา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
147 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390243 บ้านแม่บงเหนือ นางแสงเดือน  สุภาผล ครู อนุมัติ
148 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390240 ชุมชนบ้านแม่ป้าก กมลพรรณ  ปราบหงษ์ ครู อนุมัติ
149 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390240 ชุมชนบ้านแม่ป้าก นายสุดเขต  ฉาใจ ครู อนุมัติ
150 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390241 บ้านแม่จอก นางสาววันเพ็ญ  เทียมแสน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
151 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390242 บ้านแม่บงใต้ นางธนาพร  ไชยแก้ว ครู อนุมัติ
152 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390256 บ้านวังขอนป่าไผ่ นายสุกิจ  ไชยขันแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
153 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390257 บ้านวังกวาง นางสาวปัทมาวรรณ  ดวงจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
154 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390258 บ้านค้างปินใจ ณชนก  แปงอินต๊ะ ครู อนุมัติ
155 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390258 บ้านค้างปินใจ สุภาพ   วงค์ปินตา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
156 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390259 บ้านค้างคำปัน สุกัญญา  มะโนโฮ้ง ครู อนุมัติ
157 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390260 บ้านขุนห้วย นางศิริพร   นะทีสี ครูชำนาญการ อนุมัติ
158 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390265 บ้านปางมะโอ อัมพิกา  เพ็ชรครุฑ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
159 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390266 สวนป่าแม่สรอย นายชานนท์  เมืองฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
160 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390261 บ้านแม่แฮด นายชาญยุทธ  อันปัญญา ครูชำนาญการ อนุมัติ
161 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390261 บ้านแม่แฮด ภัทรพงษ์   ถิ่นทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
162 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390262 บ้านแม่ตื้ด นายนันทชัย  พญามงคล ครู อนุมัติ
163 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390262 บ้านแม่ตื้ด วารุณี  ศรีอ้าย พนักงานราชการ อนุมัติ
164 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390262 บ้านแม่ตื้ด จิราพร  แมตสิบสอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตื้ด อนุมัติ
165 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390263 บ้านป่าคาป่าม่วง มนทิรา  เปียงบุญทา ครู อนุมัติ
166 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390263 บ้านป่าคาป่าม่วง นายสมคิด  ทาชุ่ม ครูคศ.3 อนุมัติ
167 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390264 บ้านปางไฮ บุญธรรม  เพิ่มขึ้น ครู อนุมัติ
168 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390249 บ้านวังชิ้น นายยรรยง  ธรรมโท ครู อนุมัติ
169 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390249 บ้านวังชิ้น นภาพร  จารเมือง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
170 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390250 บ้านวังเบอะ นายปิยะวัฒน์  วงศ์ทนะ ครู อนุมัติ
171 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390250 บ้านวังเบอะ สุพัฒน์  มีวรรณสุขกุล ครู อนุมัติ
172 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390251 บ้านวังแฟน นางบานเย็น  ใจเอื้อน ครู อนุมัติ
173 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390251 บ้านวังแฟน นางอริศรา  จันทยุทธ ครู อนุมัติ
174 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390251 บ้านวังแฟน นางสาวธัญญลักษณ์  สิงห์ขร ธุรการ อนุมัติ
175 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390252 บ้านป่ายุบ นางสาวสุพัฒน์  มีวรรณสุขกุล ครู อนุมัติ
176 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390252 บ้านป่ายุบ เปรมหทัย  ไชยวุฒิ ครู อนุมัติ
177 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390253 บ้านหาดรั่ว ชไมพร  ก้อนอาทร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
178 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390253 บ้านหาดรั่ว นางสาวธนัชญา  สุยานะ ครู อนุมัติ
179 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390253 บ้านหาดรั่ว ทวี  อินทร์ต๊ะวิชัย ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
180 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390227 บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) อภิญญา  ไชยอ้าย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
181 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390227 บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) วัชรินทร์พร  บูรณะชาต ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
182 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390227 บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) นางสาวนัฐทิชา  คำนวน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
183 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390228 บ้านนาใหม่ อนงค์  ปินตาวงศ์ ครู อนุมัติ
184 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390228 บ้านนาใหม่ นิรามัย  อินเมืองคำ ครู อนุมัติ
185 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390228 บ้านนาใหม่ วชิราพร  ตาจา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
186 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390237 บ้านแพะทุ่งเจริญ พิสิษฐ์  เลิศชูเกียรติ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
187 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390235 บ้านแม่ขมิง นายสฐาน  ลังกาเทพ ครู อนุมัติ
188 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390234 บ้านม่วงคำ นายเอกรินทร์  ชัยวิรัช เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
189 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390234 บ้านม่วงคำ ณัฐพงษ์  คำเขิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
190 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390234 บ้านม่วงคำ นางมัสลิน  เครือนวล ครู คศ.1 อนุมัติ
191 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390231 ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย สันติ  แสนเป็ก ครูผู้ช่วย อนุมัติ