รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 5501 สพป.น่าน เขต 1 250005 บ้านนาผา วีระ  แสงทอง ครู อนุมัติ
2 5501 สพป.น่าน เขต 1 250006 บ้านน้ำครกใหม่ พีรพร  ม้าอุตส่าห์ ครู อนุมัติ
3 5501 สพป.น่าน เขต 1 250009 บ้านธงหลวง ณัฐพงศ์  เคร่งครัด เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
4 5501 สพป.น่าน เขต 1 250009 บ้านธงหลวง นงค์เนตร  จงดี ครู อนุมัติ
5 5501 สพป.น่าน เขต 1 250020 บ้านไชยสถาน เด่น  วงศ์ไชยา ครู อนุมัติ
6 5501 สพป.น่าน เขต 1 250024 บ้านศรีเกิด พิชญาภา  เหลี่ยมวิรัช ครูธุรการ อนุมัติ
7 5501 สพป.น่าน เขต 1 250024 บ้านศรีเกิด นิตยา  ธงสามสิบเจ็ด พนักงานราชการ อนุมัติ
8 5501 สพป.น่าน เขต 1 250003 ชุมชนบ้านดู่ใต้ กนกวรรณ  พงศ์ธนาพร ครู อนุมัติ
9 5501 สพป.น่าน เขต 1 250026 บ้านถืมตอง ณัฐวุฒิ  หลวงขันธุ์ ข้าราชการครู อนุมัติ
10 5501 สพป.น่าน เขต 1 250012 บ้านซาวหลวง อรไท  วัฒนะ ครู อนุมัติ
11 5501 สพป.น่าน เขต 1 250012 บ้านซาวหลวง นางสาวรัตติการ  สถานอุ่น ครูธุรการ อนุมัติ
12 5501 สพป.น่าน เขต 1 250014 บ้านนวราษฎร์ นงลักษณ์  สุภานิล ครู อนุมัติ
13 5501 สพป.น่าน เขต 1 250015 บ้านนาซาว chanathip  Zuiharn ครู อนุมัติ
14 5501 สพป.น่าน เขต 1 250019 ดอนสะไมย์วิทยา ortai  kano เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
15 5501 สพป.น่าน เขต 1 250002 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) นายอำนาจ  ศรีตระกูลวงค์ รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
16 5501 สพป.น่าน เขต 1 250007 ราชานุบาล กรกนก  แสวงผล ครู อนุมัติ
17 5501 สพป.น่าน เขต 1 250038 บ้านวังหมอ ทัศนีย์  รัตนศิริ ครู อนุมัติ
18 5501 สพป.น่าน เขต 1 250039 บ้านสะละภูเวียง นางวรามาศ  สีหราช ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
19 5501 สพป.น่าน เขต 1 250041 บ้านสันติภาพ นายฆนรุจ  กันคุ้ม ครู อนุมัติ
20 5501 สพป.น่าน เขต 1 250042 บ้านทรายทอง รัชดา  สายอนันท์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
21 5501 สพป.น่าน เขต 1 250034 บ้านน้ำงาว นายณัฐพงษ์  สุยาว ครู อนุมัติ
22 5501 สพป.น่าน เขต 1 250035 บ้านผาขวาง ณัฐติยากร  มัชฌิมะ ครูธุรการ อนุมัติ
23 5501 สพป.น่าน เขต 1 250036 บ้านผาตูบ นายดำรงค์  รอวิลาน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
24 5501 สพป.น่าน เขต 1 250037 บ้านผาสิงห์ สุทน  เตมีศักดิ์ ผู้บริหาร อนุมัติ
25 5501 สพป.น่าน เขต 1 250025 บ้านศรีนาป่าน นางสาวทัศนีย์  ศรีจันทร์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
26 5501 สพป.น่าน เขต 1 250025 บ้านศรีนาป่าน นิธิพัตท์  วงศ์สิริบวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
27 5501 สพป.น่าน เขต 1 250031 บ้านห้วยมอญ นายชูชาติ  ดวงคำ พนักงานราชการ อนุมัติ
28 5501 สพป.น่าน เขต 1 250023 บ้านเรือง นางกมลวรรณ  รวมคำ ครู อนุมัติ
29 5501 สพป.น่าน เขต 1 250021 บ้านดอนเฟือง อรสิริ  หมื่นโฮ้ง ครู อนุมัติ
30 5501 สพป.น่าน เขต 1 250018 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ นางลำเทียน  อุตมา ครู อนุมัติ
31 5501 สพป.น่าน เขต 1 250016 บ้านบ่อสวก นางเพียงรวี  อินน้อย ครู อนุมัติ
32 5501 สพป.น่าน เขต 1 250017 บ้านป่าคา มนทิรา  จุณณวัตต์ ครูจ้าง อนุมัติ
33 5501 สพป.น่าน เขต 1 250017 บ้านป่าคา นางจีราวรรณ   ไวยประพีร์ ครู อนุมัติ
34 5501 สพป.น่าน เขต 1 250013 บ้านต้าม นางธีรภรณ์  พุฒนา ครู อนุมัติ
35 5501 สพป.น่าน เขต 1 250011 บ้านเชียงยืน นายวันชัย  จันทาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
36 5501 สพป.น่าน เขต 1 250011 บ้านเชียงยืน นางสาวพิมประภา  โลนันท์ ธุรการ อนุมัติ
37 5501 สพป.น่าน เขต 1 250027 บ้านน้ำโค้ง อนุสรณ์  วรรณภูษิต ครู คศ.1 อนุมัติ
38 5501 สพป.น่าน เขต 1 250033 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน นายกฤษติกร  แปงผางา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
39 5501 สพป.น่าน เขต 1 250029 บ้านสะเนียน นายสงัด  ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
40 5501 สพป.น่าน เขต 1 250029 บ้านสะเนียน ศุภฤกษ์   ชินายศ ครูธุรการ อนุมัติ
41 5501 สพป.น่าน เขต 1 250030 บ้านสองแคว ขวัญจิต   ปาละ ครู อนุมัติ
42 5501 สพป.น่าน เขต 1 250032 บ้านปางเป๋ย pratumporn  suttakan ครูชำนาญการ อนุมัติ
43 5501 สพป.น่าน เขต 1 250032 บ้านปางเป๋ย ปิยวัฒน์  ทิพย์ปิยสกุล ครู อนุมัติ
44 5501 สพป.น่าน เขต 1 250043 บ้านกาใส นางวัชรี  นุแปงถา ครู อนุมัติ
45 5501 สพป.น่าน เขต 1 250044 บ้านวังตาว นางวรนุช  ศรีธิ ครู อนุมัติ
46 5501 สพป.น่าน เขต 1 250045 บ้านห้วยปุก นางสาวศศิประภา  อุ่นเรือน ครู อนุมัติ
47 5501 สพป.น่าน เขต 1 250045 บ้านห้วยปุก นงเยาว์  มูลหงษ์ ครู อนุมัติ
48 5501 สพป.น่าน เขต 1 250046 บ้านห้วยเฮือ นางชิรญา  พิชัยวงศ์ ครู อนุมัติ
49 5501 สพป.น่าน เขต 1 250047 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี เชาว์  เมืองคำ ครู อนุมัติ
50 5501 สพป.น่าน เขต 1 250048 บ้านห้วยละเบ้ายา จิรโรจน์  คำลือเลิศ ครู อนุมัติ
51 5501 สพป.น่าน เขต 1 250302 บ้านน้ำปาย กาญจนา  สมคำ ครู อนุมัติ
52 5501 สพป.น่าน เขต 1 250302 บ้านน้ำปาย อัจฉรา  อุ้มเมือง ธุรการ อนุมัติ
53 5501 สพป.น่าน เขต 1 250303 บ้านป่าสัก จรัสลัดษณ์  คำลือเลิศ ครู อนุมัติ
54 5501 สพป.น่าน เขต 1 250305 บ้านน้ำปูน นางสาวดวงรชฏ  มหาวงศนันท์ ครู อนุมัติ
55 5501 สพป.น่าน เขต 1 250306 บ้านน้ำพาง siriwan  singsri ครู อนุมัติ
56 5501 สพป.น่าน เขต 1 250310 มิตรมวลชน 3 วิจิตรา  เจริญพรพาณิชกุล ครู อนุมัติ
57 5501 สพป.น่าน เขต 1 250311 บ้านร่มเกล้า พงศกร  ศิริมาตย์ ครู อนุมัติ
58 5501 สพป.น่าน เขต 1 250301 บ้านน้ำตวง ปฐมพงษ์  ทะแสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
59 5501 สพป.น่าน เขต 1 250290 บ้านตอง มณทิรา  คำปา ครู อนุมัติ
60 5501 สพป.น่าน เขต 1 250291 บ้านก้อ นายฐิติพงษ์  อุตยะราช เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
61 5501 สพป.น่าน เขต 1 250293 บ้านแคว้ง เอกชัย  ปิจดี ครู อนุมัติ
62 5501 สพป.น่าน เขต 1 250294 บ้านพรหม บัญชา  พรพิชัยเวทย์ ครู อนุมัติ
63 5501 สพป.น่าน เขต 1 250294 บ้านพรหม ชวลิต  จันทร์ผง ครู อนุมัติ
64 5501 สพป.น่าน เขต 1 250295 ชุมชนบ้านนาคา อัญธิกา  พรมเกษา ครู อนุมัติ
65 5501 สพป.น่าน เขต 1 250295 ชุมชนบ้านนาคา กฤษฎาพร  กันใจมา ธุรการ อนุมัติ
66 5501 สพป.น่าน เขต 1 250300 บ้านกิ่วน้ำ กันต์กฤช  ไชยโพธิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
67 5501 สพป.น่าน เขต 1 250297 บ้านห้วยบง หนึ่งหทัย  วิชาธิ ครู อนุมัติ
68 5501 สพป.น่าน เขต 1 250316 บ้านพี้ใต้ นายอานนท์  ขันทะยศ ครู อนุมัติ
69 5501 สพป.น่าน เขต 1 250317 บ้านพี้เหนือ สราวุธ  สุขยิ่ง ครู อนุมัติ
70 5501 สพป.น่าน เขต 1 250317 บ้านพี้เหนือ สรรพวุธ  อินทร ครู อนุมัติ
71 5501 สพป.น่าน เขต 1 250320 บ้านเป้า มานพ  มาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้า อนุมัติ
72 5501 สพป.น่าน เขต 1 250319 บ้านฟ้า วิทยา  เมฆะ ครู อนุมัติ
73 5501 สพป.น่าน เขต 1 250314 บ้านวังยาว สุไมตรี  มหาวรรณ เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
74 5501 สพป.น่าน เขต 1 250314 บ้านวังยาว ภัคภิญญ  วุฒิกร ธุรการ อนุมัติ
75 5501 สพป.น่าน เขต 1 250314 บ้านวังยาว ปวิสา  ลำคำ ครู อนุมัติ
76 5501 สพป.น่าน เขต 1 250315 รัฐราษฎร์นุเคราะห์ สุนีย์  คุ้มฤทธิ์ ครู อนุมัติ
77 5501 สพป.น่าน เขต 1 250322 บ้านดอนหล่ายทุ่ง เพ็ญจันทร์  จันต๊ะกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง อนุมัติ
78 5501 สพป.น่าน เขต 1 250312 ชุมชนบ้านหลวง ศิวพร  ขัติยะ ครู อนุมัติ
79 5501 สพป.น่าน เขต 1 250312 ชุมชนบ้านหลวง สุนทรี  จันทร์ผง ครู อนุมัติ
80 5501 สพป.น่าน เขต 1 250119 บ้านน้ำหิน สวัสดิ์  หาดจันทร์ ครู อนุมัติ
81 5501 สพป.น่าน เขต 1 250120 บ้านเชียงของ นายภานุมาศ  ปาฟอง ผอ.ร.ร. อนุมัติ
82 5501 สพป.น่าน เขต 1 250126 บ้านห้วยเลา วรายุทธ์  เสนนะ พนักงานราชการ อนุมัติ
83 5501 สพป.น่าน เขต 1 250116 บ้านนาหล่าย สมชาย  สารเถื่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
84 5501 สพป.น่าน เขต 1 250117 บ้านบุ้ง นายสุทธิเกียรติ  ขันคำนันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
85 5501 สพป.น่าน เขต 1 250114 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นางพชรพร  ใจบุญภักดีพันธ์ ธุรการ อนุมัติ
86 5501 สพป.น่าน เขต 1 250115 ชุมชนบ้านนาหลวง นางคุณากร  ประสมสวย ครู อนุมัติ
87 5501 สพป.น่าน เขต 1 250134 บ้านพืชเจริญ น.ส.นาถตยา  ตันถา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
88 5501 สพป.น่าน เขต 1 250135 บ้านน้ำพุ ศิราพร  ผาบสละ พนักงานราชการ อนุมัติ
89 5501 สพป.น่าน เขต 1 250137 บ้านเปา นายพรชัย  คำฟู ครู อนุมัติ
90 5501 สพป.น่าน เขต 1 250138 ชุมชนบ้านอ้อย กันยากร  วงศ์สารัตน์ ครู อนุมัติ
91 5501 สพป.น่าน เขต 1 250139 บ้านนาไค้ บัณฑิยา  โนอินทร์ ครู อนุมัติ
92 5501 สพป.น่าน เขต 1 250139 บ้านนาไค้ พัฒน์นรี  ศิริเลิศวิมล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
93 5501 สพป.น่าน เขต 1 250143 บ้านทัพม่าน นิภา  พรมฝั้น ครู อนุมัติ
94 5501 สพป.น่าน เขต 1 250121 บ้านใหม่ ฉัตรชัย  ละพรม ครู อนุมัติ
95 5501 สพป.น่าน เขต 1 250122 บ้านหัวเมือง นายศฤงคาร  เรืองการินทร์ ครู อนุมัติ
96 5501 สพป.น่าน เขต 1 250122 บ้านหัวเมือง พิรุณพร  อินถา ครู อนุมัติ
97 5501 สพป.น่าน เขต 1 250124 บ้านน้ำหก นางบรรยาย  ธีรเวโรจน์ ครู อนุมัติ
98 5501 สพป.น่าน เขต 1 250125 บ้านหนองบัว พรรณิการ์  เรืองนาราบ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
99 5501 สพป.น่าน เขต 1 250127 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 บุญครอง  อินแสง ครู อนุมัติ
100 5501 สพป.น่าน เขต 1 250129 บ้านศาลา พิเชษฐ์  ปัญญาอุด ครู อนุมัติ
101 5501 สพป.น่าน เขต 1 250130 บ้านสถาน นางโสภา  นันต๊ะ ครู อนุมัติ
102 5501 สพป.น่าน เขต 1 250131 บ้านนา จินตนา  มูลน้ำอ่าง ครู อนุมัติ
103 5501 สพป.น่าน เขต 1 250131 บ้านนา นางเพลิน  โรงคำ ครู อนุมัติ
104 5501 สพป.น่าน เขต 1 250132 บ้านน้ำลัด วิชัย  วงศ์นันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
105 5501 สพป.น่าน เขต 1 250132 บ้านน้ำลัด เสาวลักษณ์  เวชมะโน ครู อนุมัติ
106 5501 สพป.น่าน เขต 1 250140 บ้านสันทะ artit  suwankeereeyong ครู อนุมัติ
107 5501 สพป.น่าน เขต 1 250140 บ้านสันทะ สุทธิพร  ทะนันไชย ครู อนุมัติ
108 5501 สพป.น่าน เขต 1 250144 บ้านเชตวัน มัทนา  เทพสุคนธ์ ครู อนุมัติ
109 5501 สพป.น่าน เขต 1 250141 บ้านห้วยส้ม นิคม  กาศวิบูลย์ ครู อนุมัติ
110 5501 สพป.น่าน เขต 1 250142 บ้านห้วยจอย นางสมคิด  ปริกเพชร ครู อนุมัติ
111 5501 สพป.น่าน เขต 1 250145 บ้านส้าน ชญานันทน์  มาขวา ธุรการ อนุมัติ
112 5501 สพป.น่าน เขต 1 250146 ประกิตเวชศักดิ์ นายพุฒิพงศ์  ยาท้วม ครูชำนาญการ อนุมัติ
113 5501 สพป.น่าน เขต 1 250049 ศรีเวียงสาวิทยาคาร จันทร์เพ็ญ  ธนะภาษี ครู อนุมัติ
114 5501 สพป.น่าน เขต 1 250049 ศรีเวียงสาวิทยาคาร ทิชาภัทร์  เหล็กแ้ม ครู อนุมัติ
115 5501 สพป.น่าน เขต 1 250050 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) นางทิวาพร  พิมพ์แสงจันทร์ ครู อนุมัติ
116 5501 สพป.น่าน เขต 1 250050 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) แจ่มศรี  พุทธวงศ์ ครู อนุมัติ
117 5501 สพป.น่าน เขต 1 250051 บ้านดอนไชย นงลักษณ์  มะโนชัย ครู อนุมัติ
118 5501 สพป.น่าน เขต 1 250052 บ้านไชยสถาน นางสายอรุณ  ธรรมไชย ครู อนุมัติ
119 5501 สพป.น่าน เขต 1 250062 บ้านขึ่งงามมงคล สิทธิณี  นันทะน้อย ครู อนุมัติ
120 5501 สพป.น่าน เขต 1 250063 บ้านท่าลี่ นางจิราพร  อินทะนิล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
121 5501 สพป.น่าน เขต 1 250103 บ้านหลับมืนพรวน เรณู  หมื่นพรมแสน ครู อนุมัติ
122 5501 สพป.น่าน เขต 1 250103 บ้านหลับมืนพรวน ศิริวิมล  อภิวัน ครู อนุมัติ
123 5501 สพป.น่าน เขต 1 250056 จอมจันทร์วิทยาคาร รัชดา  หอมนวล ครูธุรการ อนุมัติ
124 5501 สพป.น่าน เขต 1 250057 บ้านปางสา สุภาพร  นันโต ธุรการ อนุมัติ
125 5501 สพป.น่าน เขต 1 250057 บ้านปางสา นางจินตนา  เวียงนาค ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
126 5501 สพป.น่าน เขต 1 250059 บ้านนาเคียน นางมยุรา  ทองหลิ้ม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
127 5501 สพป.น่าน เขต 1 250059 บ้านนาเคียน สุภาพร  นันโต ธุรการ อนุมัติ
128 5501 สพป.น่าน เขต 1 250060 บ้านครกคำ สุรศักดิ์  หทัยงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
129 5501 สพป.น่าน เขต 1 250060 บ้านครกคำ นางเมทินี  หลวงเทพ ครู อนุมัติ
130 5501 สพป.น่าน เขต 1 250058 บ้านนากอก จงจิตร  วงค์พุทธคำ ครู อนุมัติ
131 5501 สพป.น่าน เขต 1 250055 บ้านป่าสัก นายสมชาย   สารถ้อย ครู อนุมัติ
132 5501 สพป.น่าน เขต 1 250054 ตาลชุมศึกษาลัย ณัฏฐนันท์  ยศอาจ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
133 5501 สพป.น่าน เขต 1 250054 ตาลชุมศึกษาลัย อัจฉริยาภรณ์ กรมทะนา  กรมทะนา ครู อนุมัติ
134 5501 สพป.น่าน เขต 1 250069 ทุ่งศรีทอง นางนิสากร  ยศประสงค์ ครู อนุมัติ
135 5501 สพป.น่าน เขต 1 250070 ศรีนาชื่น วรินธร  บุญตา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
136 5501 สพป.น่าน เขต 1 250070 ศรีนาชื่น wutigrai  jaiyos ครู อนุมัติ
137 5501 สพป.น่าน เขต 1 250100 บ้านนาเหลืองไชยราม จันทนา  ธิคำ ครู อนุมัติ
138 5501 สพป.น่าน เขต 1 250101 ริมฝั่งน่านวิทยา ศรีอำไพ  ก้อนสมบัติ ครู อนุมัติ
139 5501 สพป.น่าน เขต 1 250104 บ้านนาเหลืองใน สุวรรณา  พรมมา ธุรการ อนุมัติ
140 5501 สพป.น่าน เขต 1 250067 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว sathit  papuan ครู อนุมัติ
141 5501 สพป.น่าน เขต 1 250068 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 นายจำเริญ  จ่าแสน ครู อนุมัติ
142 5501 สพป.น่าน เขต 1 250071 บ้านวังม่วง นางพัฒนา  ปันธะนะ ครู อนุมัติ
143 5501 สพป.น่าน เขต 1 250099 บ้านสาลี่ ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรนุช  อิทธิพลจันทร์ ครู อนุมัติ
144 5501 สพป.น่าน เขต 1 250097 บ้านน้ำมวบ นายนิติพันธ์  ปางน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
145 5501 สพป.น่าน เขต 1 250097 บ้านน้ำมวบ รัชดา  ปันทะนะ ครูธุรการ อนุมัติ
146 5501 สพป.น่าน เขต 1 250073 บ้านแม่ขะนิง นางสาวธันย์ชนก  ศรีประสม ครู อนุมัติ
147 5501 สพป.น่าน เขต 1 250074 ภูเค็งพัฒนา มาโนช  มาเฟือง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
148 5501 สพป.น่าน เขต 1 250074 ภูเค็งพัฒนา นายคำนวณ  มาเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
149 5501 สพป.น่าน เขต 1 250077 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ วิเดชศิลป์  อินต๊ะวิชัย ครู อนุมัติ
150 5501 สพป.น่าน เขต 1 250075 ไตรธารวิทยา นายไพโรจน์  ต๊ะเขียวหล้า ครู อนุมัติ
151 5501 สพป.น่าน เขต 1 250083 บ้านหัวนา ดารุนีย์  กองยักษี ครู อนุมัติ
152 5501 สพป.น่าน เขต 1 250079 บ้านวัวแดง ปิยะนุช  จ่าแสน ครู อนุมัติ
153 5501 สพป.น่าน เขต 1 250079 บ้านวัวแดง นางกนกทอง  ใจดี ครู อนุมัติ
154 5501 สพป.น่าน เขต 1 250087 บ้านสาคร นายเทวรรณ  สีโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
155 5501 สพป.น่าน เขต 1 250088 บ้านท่ามงคล ณัฐิดา  พลังฤทธิ์ ครู อนุมัติ
156 5501 สพป.น่าน เขต 1 250089 บ้านจะเข้ภูหอม ดวงพร  ลาดทะนุ ครูชำนาญการ อนุมัติ
157 5501 สพป.น่าน เขต 1 250089 บ้านจะเข้ภูหอม นายถวัลย์  แก้วด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
158 5501 สพป.น่าน เขต 1 250090 บ้านไพรอุดม นายประจวบ  ตระกูลอิ่น ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
159 5501 สพป.น่าน เขต 1 250090 บ้านไพรอุดม สุภาวดี  คำสิทธิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
160 5501 สพป.น่าน เขต 1 250112 บ้านฮากฮาน อเนกพงศ์  ไชยวุฒิ ครู อนุมัติ
161 5501 สพป.น่าน เขต 1 250113 บ้านบ่อหอย ณัฐดนัย  อินทรสมใจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
162 5501 สพป.น่าน เขต 1 250108 บ้านสะเลียม นายสุรัติ   ปัญญารัตนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
163 5501 สพป.น่าน เขต 1 250109 บ้านห้วยหลอด จิตศิรินทร์  ลำน้อย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
164 5501 สพป.น่าน เขต 1 250110 บ้านป่าหุ่ง นายฉัตรชัย  พรมยะ ครู อนุมัติ
165 5501 สพป.น่าน เขต 1 250111 บ้านนาก้า ขวัญชนก  แก้วสี ครู อนุมัติ
166 5501 สพป.น่าน เขต 1 250064 บ้านผาเวียง ชัยยันต์  มูลทิ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
167 5501 สพป.น่าน เขต 1 250065 บ้านสาลีก คนิท  แจ่มเที่ยงตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
168 5501 สพป.น่าน เขต 1 250061 ชุมชนบ้านใหม่ นายพิทักษ์  บุญตา ครู อนุมัติ
169 5501 สพป.น่าน เขต 1 250093 หาดทรายทองวิทยาคาร ชนาธร  เหมือนโพธิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
170 5501 สพป.น่าน เขต 1 250093 หาดทรายทองวิทยาคาร ชัยวัฒน์  กาวิชา ครู อนุมัติ
171 5501 สพป.น่าน เขต 1 250098 บ้านส้านนาหนองใหม่ นายประพันธ์  ค่ายบุรี ครู อนุมัติ
172 5501 สพป.น่าน เขต 1 250095 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์ นายนิยม  กอบแก้ว ครู อนุมัติ
173 5501 สพป.น่าน เขต 1 250096 บ้านนาสา นายนิตย์  กิวัฒนา ครู อนุมัติ
174 5501 สพป.น่าน เขต 1 250091 บ้านไหล่น่าน นางหัทยาพร  วิชาเหล็ก ครู อนุมัติ
175 5501 สพป.น่าน เขต 1 250094 ริมฝั่งว้าวิทยา กรองกาญจ์  ศุภวาร ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
176 5501 สพป.น่าน เขต 1 250107 บ้านชมพู ดารารัตน์  ไชยเขียวแก้ว ครู อนุมัติ
177 5501 สพป.น่าน เขต 1 250066 บ้านม่วงเนิ้ง จินตนา  ุถิ่นทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
178 5501 สพป.น่าน เขต 1 250105 บ้านฝั่งหมิ่น นายไพรวัน  มีเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
179 5501 สพป.น่าน เขต 1 250106 บ้านห้วยน้ำอุ่น พรชัย  แก้วขอด ผอ. อนุมัติ
180 5501 สพป.น่าน เขต 1 250086 บ้านพะเยา นายณัฐวุฒิ  ศิริพจน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
181 5501 สพป.น่าน เขต 1 250086 บ้านพะเยา นางกัลยู  วิศววงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
182 5501 สพป.น่าน เขต 1 250084 บ้านอ่ายนาผา นายสุทัศน์  ปันสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
183 5501 สพป.น่าน เขต 1 250085 บ้านนาไลย สุพิน  เสนสุวรณกุล ครู อนุมัติ
184 5501 สพป.น่าน เขต 1 250078 บ้านปงสนุก ประทุม  ยอดคำ ครู อนุมัติ
185 5501 สพป.น่าน เขต 1 250078 บ้านปงสนุก นางพิมลรัตน์  บุญเรือง ครู อนุมัติ
186 5501 สพป.น่าน เขต 1 250329 ชุมชนบ้านนาทะนุง พิณนภา  เพชรสุข ครู อนุมัติ
187 5501 สพป.น่าน เขต 1 250330 บ้านค้างอ้อย ณัฐธิดา  ครุธเกตุ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
188 5501 สพป.น่าน เขต 1 250331 บ้านน้ำเลา เกศินี  ธิปันแก้ว ครู อนุมัติ
189 5501 สพป.น่าน เขต 1 250331 บ้านน้ำเลา วริตรา  ตันอิ่น ครู อนุมัติ
190 5501 สพป.น่าน เขต 1 250332 บ้านห้วยนาย กัญญารัตน์  อุดแดง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
191 5501 สพป.น่าน เขต 1 250327 บ้านคำเรือง วนิดา  ธิเขียว ครู อนุมัติ
192 5501 สพป.น่าน เขต 1 250327 บ้านคำเรือง บำเพ็ญ  ธนาสนิทกุล ครู อนุมัติ
193 5501 สพป.น่าน เขต 1 250328 บ้านนาบอน นางอัจฉราภรณ์  อินปาต๊ะ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
194 5501 สพป.น่าน เขต 1 250328 บ้านนาบอน นางอัจฉราภรณ์  อินปาต๊ะ ครู อนุมัติ
195 5501 สพป.น่าน เขต 1 250325 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว ขวัญชัย  สุทธเขตต์ ธุรการ อนุมัติ
196 5501 สพป.น่าน เขต 1 250326 บ้านนายาง นางปราณี  ใหม่เทวินทร์ ครู อนุมัติ
197 5501 สพป.น่าน เขต 1 250335 บ้านปิงใน นายปิยพงษ์  เฟื่องฟู พนักงานราชการ อนุมัติ
198 5501 สพป.น่าน เขต 1 250336 บ้านปิงหลวง วชิระ  ธุระกิจเสรี ครู ค.ศ. 1 อนุมัติ
199 5501 สพป.น่าน เขต 1 250337 บ้านน้ำแพะ ดำรงค์ศักดิ์  สุธรรมจา ธุรการ อนุมัติ
200 5501 สพป.น่าน เขต 1 250338 บ้านน้ำลี วิไลวรรณ  กองนันท์ พนักงานราชการ อนุมัติ
201 5501 สพป.น่าน เขต 1 250339 บ้านน้ำเคิม รมิดา  สิ่งต๊ะนะ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
202 5501 สพป.น่าน เขต 1 250340 บ้านนาคา นางสาวศรสวรรค์  จันทร์วัง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
203 5501 สพป.น่าน เขต 1 250340 บ้านนาคา พิสิษฐ์กร  สารเถื่อนแก้ว ครู อนุมัติ
204 5501 สพป.น่าน เขต 1 250341 อนุบาลเมืองลี ณัฐกิตติ์  อิสูง พนักงานราชการครู อนุมัติ
205 5501 สพป.น่าน เขต 1 250342 บ้านน้ำอูน ยอดยิ่ง  จินะแปง ครู อนุมัติ
206 5501 สพป.น่าน เขต 1 250342 บ้านน้ำอูน รัตน์ชนก  นวลแขว่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
207 5501 สพป.น่าน เขต 1 250347 บ้านโป่งคำ ดุจเดือน  ยากอง ครู อนุมัติ
208 5501 สพป.น่าน เขต 1 250347 บ้านโป่งคำ นายพิษณุ  มะโนชัย ครู อนุมัติ
209 5501 สพป.น่าน เขต 1 250350 บ้านดู่พงษ์ วิลาสธนัน  ขำบาง ครู อนุมัติ
210 5501 สพป.น่าน เขต 1 250345 บ้านสบยาง สรัญญา  กุดนาน้อย ครู อนุมัติ
211 5501 สพป.น่าน เขต 1 250345 บ้านสบยาง เดือนฉาย  จันนะ ครู อนุมัติ
212 5501 สพป.น่าน เขต 1 250346 บ้านป่าอ้อย สุพิน  ปันทะวัง ครู อนุมัติ
213 5501 สพป.น่าน เขต 1 250343 ป่าแลวหลวงวิทยา พิพัฒน์  พังจันทร์ตา ครู อนุมัติ
214 5501 สพป.น่าน เขต 1 250351 บ้านป่าแดด นางพิมพาภรณ์  ศิริรักษา ครู อนุมัติ
215 5501 สพป.น่าน เขต 1 250352 บ้านศรีบุญเรือง นายชูวิทย์  เชี่ยวสุวรรณ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
216 5501 สพป.น่าน เขต 1 250353 บ้านห้วยแฮ้ว นายนุสาสดิ์  เกิดกุล ครู อนุมัติ
217 5501 สพป.น่าน เขต 1 250353 บ้านห้วยแฮ้ว นายปิยะพงค์  ดู่อินทร์ ครู อนุมัติ
218 5501 สพป.น่าน เขต 1 250354 บ้านศรีนาม่าน จิราพร  นันลังค์ ครู อนุมัติ
219 5501 สพป.น่าน เขต 1 250355 ราษฎร์รัฐพัฒนา ธีระวัฒน์  วิละปิง ครู อนุมัติ
220 5501 สพป.น่าน เขต 1 250356 บ้านดอนไพรวัลย์ นงคราญ  อิศรางกูร ณ อยุธยา ครู อนุมัติ
221 5501 สพป.น่าน เขต 1 250357 บ้านปางช้าง ราตรี  แก้วอินทร์ ครู อนุมัติ
222 5501 สพป.น่าน เขต 1 250357 บ้านปางช้าง อัญชลี  ทองมา ครู อนุมัติ
223 5501 สพป.น่าน เขต 1 250424 บ้านหัวนา ว่าที่ ร.ต.สิทธิเดช  ดีสีใส ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
224 5501 สพป.น่าน เขต 1 250425 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 นางมนตรา  ฟักมงคล ผู้อำนยการโรงเรยน อนุมัติ
225 5501 สพป.น่าน เขต 1 250425 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 นฤมล  ชมภูรักษ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
226 5501 สพป.น่าน เขต 1 250423 บ้านม่วงใหม่ นายวีระพันธ์  วรรณวัต ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
227 5501 สพป.น่าน เขต 1 250422 บ้านน้ำลัดสบแก่น นายนิวัฒน์  อัทธยศ ครูชำนาญการ อนุมัติ
228 5501 สพป.น่าน เขต 1 250422 บ้านน้ำลัดสบแก่น นายกิตติชัย  ศรีตนไชย ธุรการ อนุมัติ
229 5501 สพป.น่าน เขต 1 250399 บ้านน้ำเกี๋ยน รินมนัส  กาละเสน ครู อนุมัติ
230 5501 สพป.น่าน เขต 1 250400 บ้านน้ำแก่นกลาง วรรณิศา  ธนะ ครู อนุมัติ
231 5501 สพป.น่าน เขต 1 250401 บ้านน้ำแก่นเหนือ รจนา  สุขสุวรรณ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
232 5501 สพป.น่าน เขต 1 250405 บ้านทุ่งน้อย เกษม  ศรีวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
233 5501 สพป.น่าน เขต 1 250408 บ้านฝายแก้ว กัญญาณัฐ  สุทธหลวง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
234 5501 สพป.น่าน เขต 1 250408 บ้านฝายแก้ว นางสาววจี   มูลหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
235 5501 สพป.น่าน เขต 1 250410 บ้านห้วยคำ นายอนันต์  สายสูง ครู อนุมัติ
236 5501 สพป.น่าน เขต 1 250410 บ้านห้วยคำ อัมพันธุ์  ดาวนันท์ ครู อนุมัติ
237 5501 สพป.น่าน เขต 1 250411 บ้านห้วยไฮ ทินกร  กระบิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไฮ อนุมัติ
238 5501 สพป.น่าน เขต 1 250402 บ้านป่าสัก นายธนูชัย  อ่อนชำนิ ครู อนุมัติ
239 5501 สพป.น่าน เขต 1 250412 บ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์) นายพัฒนา  ไชยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
240 5501 สพป.น่าน เขต 1 250414 บ้านบุปผาราม เฟื่องฟ้า  ลัมวุฒิ ผู้อำนายการโรงเรียนบ้านบุปผาราม อนุมัติ
241 5501 สพป.น่าน เขต 1 250419 บ้านหัวเวียงเหนือ วาสนา  สิทธิ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
242 5501 สพป.น่าน เขต 1 250403 บ้านม่วงตึ๊ด นายภูวนารถ  ทาตาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
243 5501 สพป.น่าน เขต 1 250415 บ้านเมืองจัง sombat  rungruang ครู อนุมัติ
244 5501 สพป.น่าน เขต 1 250415 บ้านเมืองจัง มัตติกา  รพีสันติ ครูธุรการ อนุมัติ
245 5501 สพป.น่าน เขต 1 250417 บ้านหาดเค็ด ampaiphan  sanpuranaphan ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดเค็ด อนุมัติ