รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 5502 สพป.น่าน เขต 2 250229 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง นางชนิดาภา  นิลคง ครู คศ.1 อนุมัติ
2 5502 สพป.น่าน เขต 2 250225 บ้านพาน เจริญ  หล้าแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
3 5502 สพป.น่าน เขต 2 250225 บ้านพาน ปิยนุช  พุฒหมื่น ครู อนุมัติ
4 5502 สพป.น่าน เขต 2 250228 บ้านดอนมูล (แงง) ทัศน์  ปานเรือง ครู อนุมัติ
5 5502 สพป.น่าน เขต 2 250227 บ้านนาก้อ วิรัตน์  ใจการณ์ รก.ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
6 5502 สพป.น่าน เขต 2 250226 บ้านปงสนุก ญาณินนท์  งานวิชา ครู อนุมัติ
7 5502 สพป.น่าน เขต 2 250230 บ้านนาวงศ์ สมัคร  เนตรทิพย์ ครู อนุมัติ
8 5502 สพป.น่าน เขต 2 250207 บ้านเสี้ยว สง่า  จิตอารี ครู อนุมัติ
9 5502 สพป.น่าน เขต 2 250203 บ้านแดนพนา สาคร  สะสม ครู อนุมัติ
10 5502 สพป.น่าน เขต 2 250206 บ้านหนาด ดาราณี  เทพสุคนธ์ ครู อนุมัติ
11 5502 สพป.น่าน เขต 2 250206 บ้านหนาด เอนก  ปัญญาภู ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
12 5502 สพป.น่าน เขต 2 250204 ศรีสระวงศ์ นายศุภชัย  กวาวสาย พนักงานราชการ อนุมัติ
13 5502 สพป.น่าน เขต 2 250205 บ้านห้วยท่าง นางศรีธรณ์  พิมพ์ทอง ครู อนุมัติ
14 5502 สพป.น่าน เขต 2 250199 บ้านป่าลาน ธีระ  ไชยศิลป์ ครู/ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
15 5502 สพป.น่าน เขต 2 250196 บ้านปรางค์ บุญนาค  ไชยศิลป์ ครู อนุมัติ
16 5502 สพป.น่าน เขต 2 250197 บ้านร้อง บดินทร์  ทาราทิพย์ ครู อนุมัติ
17 5502 สพป.น่าน เขต 2 250200 บ้านขอน นายสัจจา  สุภา ครู คศ.2 อนุมัติ
18 5502 สพป.น่าน เขต 2 250198 บ้านป่าหัด polsak  sirirat ครู อนุมัติ
19 5502 สพป.น่าน เขต 2 250242 ป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166) สรินทร์พร  วิจิตรบัญชา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
20 5502 สพป.น่าน เขต 2 250242 ป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166) นางนุษณี   จันต๊ะวงค์ ครู อนุมัติ
21 5502 สพป.น่าน เขต 2 250243 สหราษฎร์บำรุง niladda  rattanasangpukdee ครู คศ.2 อนุมัติ
22 5502 สพป.น่าน เขต 2 250238 บ้านปางยาง นายชัชวาลย์  คีรีโชติกุล ครู คศ.2 อนุมัติ
23 5502 สพป.น่าน เขต 2 250240 บ้านผาเวียง ปิยะสันต์  วรรณภพ ครู คศ.2 อนุมัติ
24 5502 สพป.น่าน เขต 2 250245 พนาสวรรค์ ภัควรัตน์  จันทร์เปี้ย ครู อนุมัติ
25 5502 สพป.น่าน เขต 2 250244 ภูคาวิทยาคม ณิชาพัฒน์  ดนุเดชเมธา ครู อนุมัติ
26 5502 สพป.น่าน เขต 2 250213 วรนคร สุวิมล  ลือยศ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
27 5502 สพป.น่าน เขต 2 250213 วรนคร นายนราธร  มะโนรส ครู อนุมัติ
28 5502 สพป.น่าน เขต 2 250208 จอมแจ้งวิทยาคาร เพ็ญสิริ  กะรัตน์ ครู อนุมัติ
29 5502 สพป.น่าน เขต 2 250220 ชุมชนศิลาเพชร จงจินต์  เชื้อเมืองพาน ครู อนุมัติ
30 5502 สพป.น่าน เขต 2 250222 บ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) พนัส  ฉายาวัฒน์ ครู อนุมัติ
31 5502 สพป.น่าน เขต 2 250241 ชุมชนศิลาแลง นายสุมิตร   ไชยบุญเรือง ครูชำนาญการ อนุมัติ
32 5502 สพป.น่าน เขต 2 250241 ชุมชนศิลาแลง จุฑามณี  คำโน ครู อนุมัติ
33 5502 สพป.น่าน เขต 2 250235 ไตรประชาวิทยา เข็มทอง  คดง้วน ครู อนุมัติ
34 5502 สพป.น่าน เขต 2 250217 บ้านสกาดใต้ นายจรูณ  จันต๊ะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
35 5502 สพป.น่าน เขต 2 250218 สกาดพัฒนา สัณหณัฐ   ปิมปา พนักงานราชการ อนุมัติ
36 5502 สพป.น่าน เขต 2 250218 สกาดพัฒนา นางวิภารัตน์  จันต๊ะวัน ครู อนุมัติ
37 5502 สพป.น่าน เขต 2 250219 บ้านนาฝาง กิ่งกาญจน์  เนตรทิพย์ ครู อนุมัติ
38 5502 สพป.น่าน เขต 2 250215 บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สมชาย  กะรัตน์ ครู อนุมัติ
39 5502 สพป.น่าน เขต 2 250215 บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) วีระ  จันต๊ะวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
40 5502 สพป.น่าน เขต 2 250216 จตุราษฎร์ศึกษา ubol  pangkurang ครู อนุมัติ
41 5502 สพป.น่าน เขต 2 250216 จตุราษฎร์ศึกษา คันธรัตน์  จิตอารีย์ ครู อนุมัติ
42 5502 สพป.น่าน เขต 2 250233 บ้านไร่ ภาคภูมิ  แบ่งทิศ ครู อนุมัติ
43 5502 สพป.น่าน เขต 2 250232 บ้านทุ่งเฮ้า กฤษดาภรณ์  อินต๊ะนัย ครู อนุมัติ
44 5502 สพป.น่าน เขต 2 250231 บ้านน้ำยาว Nannapat  Changngern ครู อนุมัติ
45 5502 สพป.น่าน เขต 2 250231 บ้านน้ำยาว sudarat  narin ครู อนุมัติ
46 5502 สพป.น่าน เขต 2 250158 บ้านน้ำฮาว ปฐวี  ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
47 5502 สพป.น่าน เขต 2 250159 บ้านนาฝ่า สมชาติ  คำรัตน์ จนท.ธุรการ อนุมัติ
48 5502 สพป.น่าน เขต 2 250160 บ้านถ่อน นางฟองคำ  ตนะทิพย์ ครู อนุมัติ
49 5502 สพป.น่าน เขต 2 250160 บ้านถ่อน สุภาพ  อินต๊ะ ครู อนุมัติ
50 5502 สพป.น่าน เขต 2 250173 บ้านสบหนอง อนุสรณ์  อ่วมสุข ครู อนุมัติ
51 5502 สพป.น่าน เขต 2 250174 บ้านสบสาย nilawan  wicha ครู อนุมัติ
52 5502 สพป.น่าน เขต 2 250175 ตาลชุมมิตรภาพที่ 186 สุเมศ  สรรพช่าง ครู อนุมัติ
53 5502 สพป.น่าน เขต 2 250175 ตาลชุมมิตรภาพที่ 186 นางพรรณี  ประทุม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
54 5502 สพป.น่าน เขต 2 250176 บ้านปง วิทย์  เฟยลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปง อนุมัติ
55 5502 สพป.น่าน เขต 2 250176 บ้านปง วิภาวี  ศรีชัย ครู อนุมัติ
56 5502 สพป.น่าน เขต 2 250151 บ้านวังว้า นางอัมพร  ไชยเกิด ครู อนุมัติ
57 5502 สพป.น่าน เขต 2 250152 ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ประทิน  วงค์ไชย ครู อนุมัติ
58 5502 สพป.น่าน เขต 2 250147 บ้านท่าวังผา ชูชาติ  อุ่นจันทร์ ครู อนุมัติ
59 5502 สพป.น่าน เขต 2 250153 ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง นางชนัฎตา   ปินตา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
60 5502 สพป.น่าน เขต 2 250153 ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง นายธงชัย  ศิริ จนท.ธุรการ อนุมัติ
61 5502 สพป.น่าน เขต 2 250155 บ้านหนองบัว นายเกรียงศักดิ์  เขื่อนอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
62 5502 สพป.น่าน เขต 2 250179 บ้านนาหนุนสอง ศุภมาส  ยศหล้า ธุรการ อนุมัติ
63 5502 สพป.น่าน เขต 2 250179 บ้านนาหนุนสอง บัวหอม   อนุรักษ์ ครู อนุมัติ
64 5502 สพป.น่าน เขต 2 250193 บ้านสบเป็ด wattanasak  tepsen ครู อนุมัติ
65 5502 สพป.น่าน เขต 2 250194 บ้านน้ำโมงปางสา มลฤดี  อินปา ครู อนุมัติ
66 5502 สพป.น่าน เขต 2 250194 บ้านน้ำโมงปางสา รุ่งโรจน์  ริเป็ก ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
67 5502 สพป.น่าน เขต 2 250190 บ้านน้ำพุร้อน นางสาววันทนา  สุฤทธิ์ ครุธุรการ อนุมัติ
68 5502 สพป.น่าน เขต 2 250190 บ้านน้ำพุร้อน นางนารีรัตน์  คำบุญเรือง ครู คศ.2 อนุมัติ
69 5502 สพป.น่าน เขต 2 250191 บ้านสันเจริญ นางสาวมนรดา  ธนะขว้าง ครู อนุมัติ
70 5502 สพป.น่าน เขต 2 250191 บ้านสันเจริญ ประทีป  คำตัน ครู อนุมัติ
71 5502 สพป.น่าน เขต 2 250192 บ้านน้ำลักใต้ นางวัจนา  ญาณกรสกุล ครู อนุมัติ
72 5502 สพป.น่าน เขต 2 250187 บ้านแหน เยาวลักษณ์   คำวัง ครู อนุมัติ
73 5502 สพป.น่าน เขต 2 250189 บ้านน้ำแป่ง ชินดนัย  สมเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
74 5502 สพป.น่าน เขต 2 250161 บ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) วริทธิ์นันท์  คำภิโล ครู อนุมัติ
75 5502 สพป.น่าน เขต 2 250164 บ้านเสี้ยว นายเอกสิทธิ์   กาญจนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
76 5502 สพป.น่าน เขต 2 250162 บ้านพร้าว ทรงศักดิ์  มหานิล ครู อนุมัติ
77 5502 สพป.น่าน เขต 2 250163 ไตรราษฎร์วิทยา นางวาสนา  ถาวงศ์ ตรู อนุมัติ
78 5502 สพป.น่าน เขต 2 250149 บ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) นางเขมจิรา   เนตรวีระ ครู อนุมัติ
79 5502 สพป.น่าน เขต 2 250148 บ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) นางอนงค์  มะโนวรรณ ครู อนุมัติ
80 5502 สพป.น่าน เขต 2 250166 ชุมชนบ้านดอนตัน จักรกริช  ดอกเกี๋ยง ครู อนุมัติ
81 5502 สพป.น่าน เขต 2 250167 บ้านม่วง ชวน  อินต๊ะ ครู อนุมัติ
82 5502 สพป.น่าน เขต 2 250168 บ้านคัวะ ศิวพร  แก้วคงดี ครู อนุมัติ
83 5502 สพป.น่าน เขต 2 250168 บ้านคัวะ นางชนม์นิภา  จาตุประยูร ครู คศ.3 อนุมัติ
84 5502 สพป.น่าน เขต 2 250169 พัฒนานิคมวิทยา ชูศักดิ์  แก้วคงดี ครู อนุมัติ
85 5502 สพป.น่าน เขต 2 250171 บ้านดอยติ้ว นางจุไรรัตน์   อนัญญาวงศ์ ครู อนุมัติ
86 5502 สพป.น่าน เขต 2 250181 บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ ชาตรี  อุ่นใจ ผอ. อนุมัติ
87 5502 สพป.น่าน เขต 2 250181 บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ ชาตรี  อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
88 5502 สพป.น่าน เขต 2 250183 แสนทองวิทยา panisa  chaisalee ครู อนุมัติ
89 5502 สพป.น่าน เขต 2 250286 เพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางวศิณี  ขอดเตชะ ครู อนุมัติ
90 5502 สพป.น่าน เขต 2 250286 เพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วศินี  ขอดเตชะ ครู อนุมัติ
91 5502 สพป.น่าน เขต 2 250287 บ้านน้ำลาด ณัฐกฤตา  ประภาพรรณพิไล ครู อนุมัติ
92 5502 สพป.น่าน เขต 2 250283 ไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) บัวรมย์  นาชัยเวียง ครู อนุมัติ
93 5502 สพป.น่าน เขต 2 250273 มณีพฤกษ์ วีรศักดิ์  อิ่นอ้าย ครู อนุมัติ
94 5502 สพป.น่าน เขต 2 250273 มณีพฤกษ์ นายจักรภาณุ   วีระวงค์ ครู อนุมัติ
95 5502 สพป.น่าน เขต 2 250272 ชุมชนบ้านทุ่งช้าง sompong  meeboon teacher อนุมัติ
96 5502 สพป.น่าน เขต 2 250282 บ้านปางแก ทนงศักดิ์  สุทธหลวง ครู อนุมัติ
97 5502 สพป.น่าน เขต 2 250275 บ้านแพะกลาง ประกาย  อุทุมพร ครู อนุมัติ
98 5502 สพป.น่าน เขต 2 250275 บ้านแพะกลาง จินดา  ส่องสี ครู อนุมัติ
99 5502 สพป.น่าน เขต 2 250276 บ้านน้ำพิ ศรีคาร  แสนแขก ครู อนุมัติ
100 5502 สพป.น่าน เขต 2 250288 บ้านปอน รุ้งตะวัน  รัตนพิทักษ์สกุล ครู อนุมัติ
101 5502 สพป.น่าน เขต 2 250289 บ้านน้ำเลียง วิมลรัตน์  ทักษิณ ครู คศ.2 อนุมัติ
102 5502 สพป.น่าน เขต 2 250277 บ้านเวียงสอง วิไลพร  อยู่เชื้อ ครูชำนาญการ อนุมัติ
103 5502 สพป.น่าน เขต 2 250279 บ้านน้ำสอด ชัยณรงค์  ธรรมสละ ครู อนุมัติ
104 5502 สพป.น่าน เขต 2 250274 ชุมชนบ้านเฟือยลุง สุชาดา  พิสมร ครู อนุมัติ
105 5502 สพป.น่าน เขต 2 250256 บ้านสบกอน พัชราภรณ์  อำไพ ครู อนุมัติ
106 5502 สพป.น่าน เขต 2 250256 บ้านสบกอน เชิดศักดิ์  ไชยโย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
107 5502 สพป.น่าน เขต 2 250257 ชุมชนเจดีย์เชียงโคม นางศุภลักษณ์  กะมะโน ครู อนุมัติ
108 5502 สพป.น่าน เขต 2 250257 ชุมชนเจดีย์เชียงโคม สมบัติ  รุ่งเรือง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
109 5502 สพป.น่าน เขต 2 250259 ไตรราษฎร์สามัคคี นายพิเชฐ  บุญวราเดชา ครูชำนาญการ อนุมัติ
110 5502 สพป.น่าน เขต 2 250259 ไตรราษฎร์สามัคคี วิลาวัลย์   กันศร ครู อนุมัติ
111 5502 สพป.น่าน เขต 2 250262 บ้านกอก นางบุษบา  ทองหอม ครู คศ. 3 อนุมัติ
112 5502 สพป.น่าน เขต 2 250262 บ้านกอก จิระพงษ์  คำวงค์ ครู อนุมัติ
113 5502 สพป.น่าน เขต 2 250263 ไลออนส์บ้านหนองปลา จริยา   พงษ์พันธ์ ครู อนุมัติ
114 5502 สพป.น่าน เขต 2 250263 ไลออนส์บ้านหนองปลา ดารณี  รินฤทธิ์ ครุ อนุมัติ
115 5502 สพป.น่าน เขต 2 250264 บ้านหนอง วราภรณ์  อรินทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
116 5502 สพป.น่าน เขต 2 250264 บ้านหนอง พิมลพรรณ  ไชยวงค์ ครู อนุมัติ
117 5502 สพป.น่าน เขต 2 250265 บ้านชี นายชิตพล  แคแดง ครู อนุมัติ
118 5502 สพป.น่าน เขต 2 250270 บ้านดอนแท่น ประนอม  ยศอาลัย ครู อนุมัติ
119 5502 สพป.น่าน เขต 2 250271 บ้านใหม่ กิติชัย  สวนแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
120 5502 สพป.น่าน เขต 2 250251 บ้านหนองผุก กรกช  กองคำ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
121 5502 สพป.น่าน เขต 2 250246 ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 นายประดิษฐ์  สุทธิแสน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
122 5502 สพป.น่าน เขต 2 250247 บ้านส้อเด่นพัฒนา จุฑามาศ  กันบุญ ครู อนุมัติ
123 5502 สพป.น่าน เขต 2 250248 บ้านดอนสบเปือ เติมศักดิ์  กุณา ครู อนุมัติ
124 5502 สพป.น่าน เขต 2 250249 ไตรคามวิทยา วิชายา   ผลคำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
125 5502 สพป.น่าน เขต 2 250250 บ้านน้ำอ้อ นายพิสิษฐ์  ปัตถมสิงหไชย พนักงานราชการ อนุมัติ
126 5502 สพป.น่าน เขต 2 250258 บ้านน้ำคา ปิยพร  พัฒนพรหม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
127 5502 สพป.น่าน เขต 2 250260 ไตรมิตรวิทยา นางสาวสายสุดา  แสงรัตน์ ครู อนุมัติ
128 5502 สพป.น่าน เขต 2 250260 ไตรมิตรวิทยา ไพฑูรย์  ณ น่าน ครู อนุมัติ
129 5502 สพป.น่าน เขต 2 250261 บ้านผาน้ำย้อย พจนีย์  ทาทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
130 5502 สพป.น่าน เขต 2 250261 บ้านผาน้ำย้อย อุเทน  มังคละ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
131 5502 สพป.น่าน เขต 2 250255 ธาราบรรพต ประทีป  ไชยโย ครู อนุมัติ
132 5502 สพป.น่าน เขต 2 250252 บ้านดอนแก้ว สพัตรา  กลัดคำ ธุรการ อนุมัติ
133 5502 สพป.น่าน เขต 2 250253 บ้านพร้าวกลาง คำรณ  บุญเกษม ครู อนุมัติ
134 5502 สพป.น่าน เขต 2 250269 บ้านตึ๊ด นางรุ่งทิวา   กิ่งก้าน ครู อนุมัติ
135 5502 สพป.น่าน เขต 2 250269 บ้านตึ๊ด นางมาลี  ดานเรือง ครูธุรการ อนุมัติ
136 5502 สพป.น่าน เขต 2 250267 พระพุทธบาทวิทยา รัชกร  เรือนติ๊บ ครู อนุมัติ
137 5502 สพป.น่าน เขต 2 250267 พระพุทธบาทวิทยา รัตน์ชุดา  กันกา ครูชำนาญการ อนุมัติ
138 5502 สพป.น่าน เขต 2 250268 บ้านเหล่าอ้อ นายผดุงสิน   ม้าอุตส่าห์ ครู อนุมัติ
139 5502 สพป.น่าน เขต 2 250358 บ้านสะปัน รจิตรา  ลิมป์ไพบูลย์ ครูคศ.1 อนุมัติ
140 5502 สพป.น่าน เขต 2 250358 บ้านสะปัน อุเทน  วิยา ครู อนุมัติ
141 5502 สพป.น่าน เขต 2 250359 บ้านสว้า ชุติกาญจน์  สุวรรณ ครู คศ. 1 อนุมัติ
142 5502 สพป.น่าน เขต 2 250359 บ้านสว้า ศศิธร  ปันทะ ครู อนุมัติ
143 5502 สพป.น่าน เขต 2 250362 บ้านนาขวาง จุฬารัตน์   รัตนบรรเทิง ครู คศ.1 (รกน.ผอ.) อนุมัติ
144 5502 สพป.น่าน เขต 2 250362 บ้านนาขวาง นางสาวกมลลักษณ์  ธงหิมะ ครู อนุมัติ
145 5502 สพป.น่าน เขต 2 250363 บ้านบ่อหลวง อนุสาร  ไชยวุฒิ ครู อนุมัติ
146 5502 สพป.น่าน เขต 2 250363 บ้านบ่อหลวง วาสนา  ปินตา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
147 5502 สพป.น่าน เขต 2 250365 บ้านนาคอก นางรัตติกาล  อินธรรม ครู คศ. 1 อนุมัติ
148 5502 สพป.น่าน เขต 2 250365 บ้านนาคอก สุวรรณ   นนปินะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
149 5502 สพป.น่าน เขต 2 250366 บ้านผักเฮือก นายตะวัน  แก่นเมือง ครู คศ.1 อนุมัติ
150 5502 สพป.น่าน เขต 2 250366 บ้านผักเฮือก จักรกฤษณ์  อุปจักร์ ครูคศ.2 อนุมัติ
151 5502 สพป.น่าน เขต 2 250367 บ้านยอดดอยวัฒนา อรพินท์  มณีธร ครู อนุมัติ
152 5502 สพป.น่าน เขต 2 250367 บ้านยอดดอยวัฒนา วริญยุพา  สุยะ ธุรการ อนุมัติ
153 5502 สพป.น่าน เขต 2 250372 บ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง ชมพูนุช  อินต๊ะเม้า ครูผู้ช่วย อนุมัติ
154 5502 สพป.น่าน เขต 2 250361 บ้านขุนน้ำน่าน ปนัดดา  สังฆะมณี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
155 5502 สพป.น่าน เขต 2 250368 บ้านห่างทางหลวง จิระพันธ์  นุกาศ ครูวิกฤติ อนุมัติ
156 5502 สพป.น่าน เขต 2 250368 บ้านห่างทางหลวง กัลยา  ลำใน ครู คศ.2 อนุมัติ
157 5502 สพป.น่าน เขต 2 250369 บ้านสบมาง ประภาส  จันทรา ครู อนุมัติ
158 5502 สพป.น่าน เขต 2 250369 บ้านสบมาง นายมานนท์  จันทร์เจียม ครู อนุมัติ
159 5502 สพป.น่าน เขต 2 250364 บ้านนากอก นายกิตติพงษ์  กัลยา ครู อนุมัติ
160 5502 สพป.น่าน เขต 2 250378 บ้านปางกอม พรพิมล  ยอดแก้ว ครู อนุมัติ
161 5502 สพป.น่าน เขต 2 250378 บ้านปางกอม อรรถพล  ภาพติ๊บ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
162 5502 สพป.น่าน เขต 2 250379 บรรณโศภิษฐ์ สุภาชาติ  วรณัฐนันท์ ครู อนุมัติ
163 5502 สพป.น่าน เขต 2 250373 บ้านสองแคว นายพันธ์ยศ  ศรีนเรศพงษ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
164 5502 สพป.น่าน เขต 2 250373 บ้านสองแคว จีรภัทร  ธงหิมะ ครูวิฤต อนุมัติ
165 5502 สพป.น่าน เขต 2 250374 บ้านปางปุก นายศิริ  ไชยช่อฟ้า ครู ชำนาญการ อนุมัติ
166 5502 สพป.น่าน เขต 2 250375 สมาคมพยาบาลไทย ณัฐพร  ยินดี ครู อนุมัติ
167 5502 สพป.น่าน เขต 2 250376 บ้านสองแคว สาขาบ้านน้ำโมง ประเสริฐ  ใชเด็ช ครู อนุมัติ
168 5502 สพป.น่าน เขต 2 250376 บ้านสองแคว สาขาบ้านน้ำโมง พรทิพย์  ยาวิไชย ครูคศ.1 อนุมัติ
169 5502 สพป.น่าน เขต 2 250381 บ้านผาสิงห์ นายสัมพันธ์  คนซื่อ พนักงานราชการ อนุมัติ
170 5502 สพป.น่าน เขต 2 250381 บ้านผาสิงห์ นางอนุรักษ์  ทายา ครู อนุมัติ
171 5502 สพป.น่าน เขต 2 250383 บ้านสะเกิน นายสุริโย  กาติ๊บ ครู อนุมัติ
172 5502 สพป.น่าน เขต 2 250384 บ้านผาหลัก นพดล  ปิงยศ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
173 5502 สพป.น่าน เขต 2 250385 บ้านปางส้าน นางกมลพร  จิณะเสน ครู อนุมัติ
174 5502 สพป.น่าน เขต 2 250385 บ้านปางส้าน บรรยงค์  อินต๊ะ ครู อนุมัติ
175 5502 สพป.น่าน เขต 2 250395 บ้านเปียงซ้อ เดชา  ปิงยศ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
176 5502 สพป.น่าน เขต 2 250393 บ้านด่าน นายธนภูมิ  ฝีปากเพราะ พนักงานราชการ อนุมัติ
177 5502 สพป.น่าน เขต 2 250394 บ้านบวกหญ้า นางสาวนารีรัตน์  การัตน์ พนักงานราชการ อนุมัติ
178 5502 สพป.น่าน เขต 2 250390 บ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) นายชัยวัฒน์  อุปจักร์ ครูค.ศ.1 อนุมัติ
179 5502 สพป.น่าน เขต 2 250390 บ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) นางสาวทัดดาว   แปงอุด พนักงานราชการ อนุมัติ
180 5502 สพป.น่าน เขต 2 250387 บ้านปางหก แสงเดือน  อูปแก้ว ครู อนุมัติ
181 5502 สพป.น่าน เขต 2 250388 บ้านห้วยโก๋น ศิริภัชรพร  ใบยา ครู คศ.1 อนุมัติ
182 5502 สพป.น่าน เขต 2 250388 บ้านห้วยโก๋น เธียราภรณ์  ตนะทิพย์ ครู คศ.1 อนุมัติ
183 5502 สพป.น่าน เขต 2 250391 บ้านน้ำช้างพัฒนา สุรวุฑ  เสรีนวกุล ครู อนุมัติ
184 5502 สพป.น่าน เขต 2 250392 บ้านน้ำรีพัฒนา นายชาญวิทย์  มหัสพันธ์ ครู อนุมัติ
185 5502 สพป.น่าน เขต 2 250392 บ้านน้ำรีพัฒนา นางสาวกสมา  สุตะวงค์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
186 5502 สพป.น่าน เขต 2 250386 บ้านสบปืน สุชานันท์   เพียรวิทูร ครู อนุมัติ
187 5502 สพป.น่าน เขต 2 250386 บ้านสบปืน ชยกร  บุญมา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
188 5502 สพป.น่าน เขต 2 250389 บ้านห้วยทรายขาว pimparat  lumta พนักงานราชการ อนุมัติ
189 5502 สพป.น่าน เขต 2 250389 บ้านห้วยทรายขาว นายวิทยา  ใจแก้ว ครู อนุมัติ
190 5502 สพป.น่าน เขต 2 250397 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ จารุวัฒน์  อรินทร์ ครู อนุมัติ
191 5502 สพป.น่าน เขต 2 250397 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ นายกิตติศักดิ์  มูลเขียน ครู อนุมัติ
192 5502 สพป.น่าน เขต 2 250459 บ้านกอกจูน บัณฑิตา  พงษ์ขันธ์ ครู อนุมัติ
193 5502 สพป.น่าน เขต 2 250460 บ้านน้ำปัวพัฒนา นางสาวธัญลักษณ์  ปายสาร ครูชำนาญการ อนุมัติ
194 5502 สพป.น่าน เขต 2 250458 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ ภาณุมาส  บุตรดวงติ๊บ ครู อนุมัติ
195 5502 สพป.น่าน เขต 2 250461 ตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน นายเสกสรรค์  ไชยช่อฟ้า ครู อนุมัติ