รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 5502 สพป.น่าน เขต 2 250229 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง นางชนิดาภา  นิลคง ครู คศ.1 อนุมัติ
2 5502 สพป.น่าน เขต 2 250225 บ้านพาน พรศิริ  ธัญญะ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
3 5502 สพป.น่าน เขต 2 250225 บ้านพาน เจริญ  หล้าแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
4 5502 สพป.น่าน เขต 2 250225 บ้านพาน ปิยนุช  พุฒหมื่น ครู อนุมัติ
5 5502 สพป.น่าน เขต 2 250228 บ้านดอนมูล (แงง) เกรียงศักดิ์  ราชภัณฑ์ ครู อนุมัติ
6 5502 สพป.น่าน เขต 2 250227 บ้านนาก้อ ถนอม  วงค์สวัสดิ์ ครู อนุมัติ
7 5502 สพป.น่าน เขต 2 250227 บ้านนาก้อ วิรัตน์  ใจการณ์ ครู อนุมัติ
8 5502 สพป.น่าน เขต 2 250226 บ้านปงสนุก ญาณินนท์  งานวิชา ครู อนุมัติ
9 5502 สพป.น่าน เขต 2 250230 บ้านนาวงศ์ สมัคร  เนตรทิพย์ ครู อนุมัติ
10 5502 สพป.น่าน เขต 2 250207 บ้านเสี้ยว สง่า  จิตอารี ครู อนุมัติ
11 5502 สพป.น่าน เขต 2 250203 บ้านแดนพนา สาคร  สะสม ครู อนุมัติ
12 5502 สพป.น่าน เขต 2 250206 บ้านหนาด ดาราณี  เทพสุคนธ์ ครู อนุมัติ
13 5502 สพป.น่าน เขต 2 250206 บ้านหนาด เอนก  ปัญญาภู ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
14 5502 สพป.น่าน เขต 2 250204 ศรีสระวงศ์ นายศุภชัย  กวาวสาย พนักงานราชการ อนุมัติ
15 5502 สพป.น่าน เขต 2 250205 บ้านห้วยท่าง นางศรีธรณ์  พิมพ์ทอง ครู อนุมัติ
16 5502 สพป.น่าน เขต 2 250199 บ้านป่าลาน มยุรา  ประดิษฐ์ษร ครู อนุมัติ
17 5502 สพป.น่าน เขต 2 250199 บ้านป่าลาน ธีระ  ไชยศิลป์ ครู/ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
18 5502 สพป.น่าน เขต 2 250196 บ้านปรางค์ บุญนาค  ไชยศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
19 5502 สพป.น่าน เขต 2 250196 บ้านปรางค์ นางนภสร  บุญสิงห์ ครู อนุมัติ
20 5502 สพป.น่าน เขต 2 250197 บ้านร้อง นทีกานต์  พรหมรักษ์ ครู อนุมัติ
21 5502 สพป.น่าน เขต 2 250197 บ้านร้อง บดินทร์  ทาราทิพย์ ครู อนุมัติ
22 5502 สพป.น่าน เขต 2 250200 บ้านขอน นายสัจจา  สุภา ครู คศ.2 อนุมัติ
23 5502 สพป.น่าน เขต 2 250200 บ้านขอน นางสุวรินทร์  ณ ฝั้น ครู อนุมัติ
24 5502 สพป.น่าน เขต 2 250198 บ้านป่าหัด นายปรมะ  อะทะวงค์ ครู อนุมัติ
25 5502 สพป.น่าน เขต 2 250242 ป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166) นางนุษณี   จันต๊ะวงค์ ครู อนุมัติ
26 5502 สพป.น่าน เขต 2 250242 ป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166) ป่ากลางมิตรภาพที่๑๖๖  สรินท์รพร แจ่มจันทร์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
27 5502 สพป.น่าน เขต 2 250243 สหราษฎร์บำรุง niladda  rattanasangpukdee ครู คศ.2 อนุมัติ
28 5502 สพป.น่าน เขต 2 250238 บ้านปางยาง นายชัชวาลย์  คีรีโชติกุล ครู คศ.2 อนุมัติ
29 5502 สพป.น่าน เขต 2 250238 บ้านปางยาง ภิรมย์  เสรีนวกุล ครู อนุมัติ
30 5502 สพป.น่าน เขต 2 250240 บ้านผาเวียง วีรณัฐ  ทนะวัง ครู อนุมัติ
31 5502 สพป.น่าน เขต 2 250240 บ้านผาเวียง ปิยะสันต์  วรรณภพ ครู คศ.2 อนุมัติ
32 5502 สพป.น่าน เขต 2 250245 พนาสวรรค์ ภัควรัตน์  จันทร์เปี้ย ครู อนุมัติ
33 5502 สพป.น่าน เขต 2 250244 ภูคาวิทยาคม สุริยา  อยู่เชื้อ ครู อนุมัติ
34 5502 สพป.น่าน เขต 2 250213 วรนคร สุวิมล  ลือยศ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
35 5502 สพป.น่าน เขต 2 250213 วรนคร ชีวัน  สวนดอกไม้ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
36 5502 สพป.น่าน เขต 2 250213 วรนคร นราธร  มะโนรส ครูชำนาญการ อนุมัติ
37 5502 สพป.น่าน เขต 2 250208 จอมแจ้งวิทยาคาร เพ็ญสิริ  กะรัตน์ ครู อนุมัติ
38 5502 สพป.น่าน เขต 2 250220 ชุมชนศิลาเพชร สาวิตรี  กองสอน ครู อนุมัติ
39 5502 สพป.น่าน เขต 2 250220 ชุมชนศิลาเพชร จงจินต์  เชื้อเมืองพาน ครู อนุมัติ
40 5502 สพป.น่าน เขต 2 250222 บ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) พนัส  ฉายาวัฒน์ ครู อนุมัติ
41 5502 สพป.น่าน เขต 2 250241 ชุมชนศิลาแลง นริศรา  ฟูใจ ครู อนุมัติ
42 5502 สพป.น่าน เขต 2 250241 ชุมชนศิลาแลง จุฑามณี  คำโน ครู อนุมัติ
43 5502 สพป.น่าน เขต 2 250241 ชุมชนศิลาแลง นายนพรัตน์   จูมปา ครู อนุมัติ
44 5502 สพป.น่าน เขต 2 250241 ชุมชนศิลาแลง นายสุมิตร   ไชยบุญเรือง ครูชำนาญการ อนุมัติ
45 5502 สพป.น่าน เขต 2 250235 ไตรประชาวิทยา เข็มทอง  คดง้วน ครู อนุมัติ
46 5502 สพป.น่าน เขต 2 250217 บ้านสกาดใต้ นายจรูณ  จันต๊ะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
47 5502 สพป.น่าน เขต 2 250217 บ้านสกาดใต้ ณหทัย  ไชยวุฒิ ครู อนุมัติ
48 5502 สพป.น่าน เขต 2 250218 สกาดพัฒนา นางวิภารัตน์  จันต๊ะวัน ครู อนุมัติ
49 5502 สพป.น่าน เขต 2 250219 บ้านนาฝาง กิ่งกาญจน์  เนตรทิพย์ ครู อนุมัติ
50 5502 สพป.น่าน เขต 2 250215 บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สมชาย  กะรัตน์ ครู อนุมัติ
51 5502 สพป.น่าน เขต 2 250215 บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) วีระ  จันต๊ะวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
52 5502 สพป.น่าน เขต 2 250216 จตุราษฎร์ศึกษา ubol  pangkurang ครู อนุมัติ
53 5502 สพป.น่าน เขต 2 250216 จตุราษฎร์ศึกษา คันธรัตน์  จิตอารีย์ ครู อนุมัติ
54 5502 สพป.น่าน เขต 2 250233 บ้านไร่ ภาคภูมิ  แบ่งทิศ ครู อนุมัติ
55 5502 สพป.น่าน เขต 2 250232 บ้านทุ่งเฮ้า กฤษดาภรณ์  อินต๊ะนัย ครู อนุมัติ
56 5502 สพป.น่าน เขต 2 250231 บ้านน้ำยาว Nannapat  Changngern ครู อนุมัติ
57 5502 สพป.น่าน เขต 2 250231 บ้านน้ำยาว sudarat  narin ครู อนุมัติ
58 5502 สพป.น่าน เขต 2 250157 บ้านยู้ ธัณย์ชิยา  โรจน์สุรฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
59 5502 สพป.น่าน เขต 2 250157 บ้านยู้ ณัฐกฤษฏิ์  ปะทิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
60 5502 สพป.น่าน เขต 2 250158 บ้านน้ำฮาว ปฐวี  ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
61 5502 สพป.น่าน เขต 2 250159 บ้านนาฝ่า สุกัลยา  ใจมูลมั่ง ครู อนุมัติ
62 5502 สพป.น่าน เขต 2 250159 บ้านนาฝ่า สมชาติ  คำรัตน์ จนท.ธุรการ อนุมัติ
63 5502 สพป.น่าน เขต 2 250160 บ้านถ่อน สุภาพ  อินต๊ะ ครู อนุมัติ
64 5502 สพป.น่าน เขต 2 250160 บ้านถ่อน นางฟองคำ  ตนะทิพย์ ครู อนุมัติ
65 5502 สพป.น่าน เขต 2 250173 บ้านสบหนอง อนุสรณ์  อ่วมสุข ครู อนุมัติ
66 5502 สพป.น่าน เขต 2 250174 บ้านสบสาย nilawan  wicha ครู อนุมัติ
67 5502 สพป.น่าน เขต 2 250174 บ้านสบสาย สาลินี  ไชยยง ครู อนุมัติ
68 5502 สพป.น่าน เขต 2 250175 ตาลชุมมิตรภาพที่ 186 สุเมศ  สรรพช่าง ครู อนุมัติ
69 5502 สพป.น่าน เขต 2 250175 ตาลชุมมิตรภาพที่ 186 นางพรรณี  ประทุม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
70 5502 สพป.น่าน เขต 2 250176 บ้านปง วิทย์  เฟยลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปง อนุมัติ
71 5502 สพป.น่าน เขต 2 250176 บ้านปง วิภาวี  ศรีชัย ครู อนุมัติ
72 5502 สพป.น่าน เขต 2 250151 บ้านวังว้า นายธนชน  คำดี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
73 5502 สพป.น่าน เขต 2 250151 บ้านวังว้า นางอัมพร  ไชยเกิด ครู อนุมัติ
74 5502 สพป.น่าน เขต 2 250151 บ้านวังว้า ชูวิทย์  วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
75 5502 สพป.น่าน เขต 2 250152 ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ประทิน  วงค์ไชย ครู อนุมัติ
76 5502 สพป.น่าน เขต 2 250147 บ้านท่าวังผา มลฤดี  อินปา ครู อนุมัติ
77 5502 สพป.น่าน เขต 2 250147 บ้านท่าวังผา ชูชาติ  อุ่นจันทร์ ครู อนุมัติ
78 5502 สพป.น่าน เขต 2 250153 ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง นางชนัฎตา   ปินตา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
79 5502 สพป.น่าน เขต 2 250153 ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง นายธงชัย  ศิริ จนท.ธุรการ อนุมัติ
80 5502 สพป.น่าน เขต 2 250155 บ้านหนองบัว เครือจิตร  ริเป๊ก ครู อนุมัติ
81 5502 สพป.น่าน เขต 2 250156 บ้านสบขุ่น นิชานาถ  เตชะพิมพ์ ครู อนุมัติ
82 5502 สพป.น่าน เขต 2 250156 บ้านสบขุ่น มนัสนันท์  ทายา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
83 5502 สพป.น่าน เขต 2 250179 บ้านนาหนุนสอง บัวหอม   อนุรักษ์ ครู อนุมัติ
84 5502 สพป.น่าน เขต 2 250179 บ้านนาหนุนสอง ศุภมาส  ยศหล้า ธุรการ อนุมัติ
85 5502 สพป.น่าน เขต 2 250179 บ้านนาหนุนสอง ธัญวรรณ  เชื้ออ้วน ครู อนุมัติ
86 5502 สพป.น่าน เขต 2 250193 บ้านสบเป็ด wattanasak  tepsen ครู อนุมัติ
87 5502 สพป.น่าน เขต 2 250194 บ้านน้ำโมงปางสา วนัฐพงษ์  จิณะไชย ครู อนุมัติ
88 5502 สพป.น่าน เขต 2 250194 บ้านน้ำโมงปางสา ณัฐณิชา  ธรรมราช ครู อนุมัติ
89 5502 สพป.น่าน เขต 2 250194 บ้านน้ำโมงปางสา รุ่งโรจน์  ริเป็ก ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
90 5502 สพป.น่าน เขต 2 250190 บ้านน้ำพุร้อน นางสาวอัจฉรารัตน์   แข็งแรง ครู อนุมัติ
91 5502 สพป.น่าน เขต 2 250191 บ้านสันเจริญ นางสาวมนรดา  ธนะขว้าง ครู อนุมัติ
92 5502 สพป.น่าน เขต 2 250191 บ้านสันเจริญ ประทีป  คำตัน ครู อนุมัติ
93 5502 สพป.น่าน เขต 2 250192 บ้านน้ำลักใต้ นางวัจนา  ญาณกรสกุล ครู อนุมัติ
94 5502 สพป.น่าน เขต 2 250187 บ้านแหน นารีรัตน์  คำบุญเรือง ครู อนุมัติ
95 5502 สพป.น่าน เขต 2 250187 บ้านแหน เยาวลักษณ์   คำวัง ครู อนุมัติ
96 5502 สพป.น่าน เขต 2 250189 บ้านน้ำแป่ง ชินดนัย  สมเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
97 5502 สพป.น่าน เขต 2 250189 บ้านน้ำแป่ง เสนาะ  อะทะ ครู อนุมัติ
98 5502 สพป.น่าน เขต 2 250161 บ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) วริทธิ์นันท์  คำภิโล ครู อนุมัติ
99 5502 สพป.น่าน เขต 2 250164 บ้านเสี้ยว นายเอกสิทธิ์   กาญจนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
100 5502 สพป.น่าน เขต 2 250162 บ้านพร้าว ชยพล  คำยะอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
101 5502 สพป.น่าน เขต 2 250162 บ้านพร้าว ธนากร  อิ่นอ้าย ครู อนุมัติ
102 5502 สพป.น่าน เขต 2 250162 บ้านพร้าว ทรงศักดิ์  มหานิล ครู อนุมัติ
103 5502 สพป.น่าน เขต 2 250163 ไตรราษฎร์วิทยา ชโลบล  ทีฆาวงค์ ครู อนุมัติ
104 5502 สพป.น่าน เขต 2 250163 ไตรราษฎร์วิทยา นางวาสนา  ถาวงศ์ ตรู อนุมัติ
105 5502 สพป.น่าน เขต 2 250149 บ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) นางเขมจิรา   เนตรวีระ ครู อนุมัติ
106 5502 สพป.น่าน เขต 2 250148 บ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) นางอนงค์  มะโนวรรณ ครู อนุมัติ
107 5502 สพป.น่าน เขต 2 250166 ชุมชนบ้านดอนตัน จักรกริช  ดอกเกี๋ยง ครู อนุมัติ
108 5502 สพป.น่าน เขต 2 250167 บ้านม่วง ชวน  อินต๊ะ ครู อนุมัติ
109 5502 สพป.น่าน เขต 2 250168 บ้านคัวะ นางชนม์นิภา  จาตุประยูร ครู คศ.3 อนุมัติ
110 5502 สพป.น่าน เขต 2 250168 บ้านคัวะ ศิวพร  แก้วคงดี ครู อนุมัติ
111 5502 สพป.น่าน เขต 2 250169 พัฒนานิคมวิทยา ชูศักดิ์  แก้วคงดี ครู อนุมัติ
112 5502 สพป.น่าน เขต 2 250171 บ้านดอยติ้ว เสาวณี  นิลกำจร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
113 5502 สพป.น่าน เขต 2 250171 บ้านดอยติ้ว นางจุไรรัตน์   อนัญญาวงศ์ ครู อนุมัติ
114 5502 สพป.น่าน เขต 2 250181 บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ ชาตรี  อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
115 5502 สพป.น่าน เขต 2 250181 บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ นางเจษฎาภรณ์   ใบยา ครู อนุมัติ
116 5502 สพป.น่าน เขต 2 250181 บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ ชาตรี  อุ่นใจ ผอ. อนุมัติ
117 5502 สพป.น่าน เขต 2 250183 แสนทองวิทยา panisa  chaisalee ครู อนุมัติ
118 5502 สพป.น่าน เขต 2 250183 แสนทองวิทยา นิสิต  สุทธหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
119 5502 สพป.น่าน เขต 2 250286 เพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางณัฐชยา   พันธุลี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
120 5502 สพป.น่าน เขต 2 250286 เพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางวศินี  ขอดเตชะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
121 5502 สพป.น่าน เขต 2 250286 เพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางกิตติพร  อินทำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
122 5502 สพป.น่าน เขต 2 250286 เพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เหมือนนภา  เตชนันท์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
123 5502 สพป.น่าน เขต 2 250287 บ้านน้ำลาด ณัฐกฤตา  ประภาพรรณพิไล ครู อนุมัติ
124 5502 สพป.น่าน เขต 2 250283 ไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) พรรณิดา  วรกมลธรรม ครู อนุมัติ
125 5502 สพป.น่าน เขต 2 250273 มณีพฤกษ์ นายจักรภาณุ   วีระวงค์ ครู อนุมัติ
126 5502 สพป.น่าน เขต 2 250273 มณีพฤกษ์ นายเทวา   ศิริวิไลซ์ ครู อนุมัติ
127 5502 สพป.น่าน เขต 2 250272 ชุมชนบ้านทุ่งช้าง วีรศักดิ์  อิ่นอ้าย ครู อนุมัติ
128 5502 สพป.น่าน เขต 2 250272 ชุมชนบ้านทุ่งช้าง sompong  meeboon teacher อนุมัติ
129 5502 สพป.น่าน เขต 2 250282 บ้านปางแก ทนงศักดิ์  สุทธหลวง ครู อนุมัติ
130 5502 สพป.น่าน เขต 2 250282 บ้านปางแก นายตะวัน  แก่นเมือง ครู อนุมัติ
131 5502 สพป.น่าน เขต 2 250275 บ้านแพะกลาง จินดา  ส่องสี ครู อนุมัติ
132 5502 สพป.น่าน เขต 2 250275 บ้านแพะกลาง ประกาย  อุทุมพร ครู อนุมัติ
133 5502 สพป.น่าน เขต 2 250276 บ้านน้ำพิ พลกวี  ปาลี ครู อนุมัติ
134 5502 สพป.น่าน เขต 2 250276 บ้านน้ำพิ นายเนติวัฒน์  ขจิตมงคลวิศน์ ครู อนุมัติ
135 5502 สพป.น่าน เขต 2 250276 บ้านน้ำพิ ศรีคาร  แสนแขก ครู อนุมัติ
136 5502 สพป.น่าน เขต 2 250288 บ้านปอน รุ้งตะวัน  รัตนพิทักษ์สกุล ครู อนุมัติ
137 5502 สพป.น่าน เขต 2 250289 บ้านน้ำเลียง วิมลรัตน์  ทักษิณ ครู คศ.2 อนุมัติ
138 5502 สพป.น่าน เขต 2 250277 บ้านเวียงสอง วิไลพร  อยู่เชื้อ ครูชำนาญการ อนุมัติ
139 5502 สพป.น่าน เขต 2 250279 บ้านน้ำสอด ชัยณรงค์  ธรรมสละ ครู อนุมัติ
140 5502 สพป.น่าน เขต 2 250274 ชุมชนบ้านเฟือยลุง สุชาดา  พิสมร ครู อนุมัติ
141 5502 สพป.น่าน เขต 2 250256 บ้านสบกอน พัชราภรณ์  อำไพ ครู อนุมัติ
142 5502 สพป.น่าน เขต 2 250256 บ้านสบกอน เชิดศักดิ์  ไชยโย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
143 5502 สพป.น่าน เขต 2 250257 ชุมชนเจดีย์เชียงโคม สมบัติ  รุ่งเรือง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
144 5502 สพป.น่าน เขต 2 250257 ชุมชนเจดีย์เชียงโคม นางศุภลักษณ์  กะมะโน ครู อนุมัติ
145 5502 สพป.น่าน เขต 2 250259 ไตรราษฎร์สามัคคี นายพิเชฐ  บุญวราเดชา ครูชำนาญการ อนุมัติ
146 5502 สพป.น่าน เขต 2 250259 ไตรราษฎร์สามัคคี วิลาวัลย์   กันศร ครู อนุมัติ
147 5502 สพป.น่าน เขต 2 250262 บ้านกอก นางบุษบา  ทองหอม ครู คศ. 3 อนุมัติ
148 5502 สพป.น่าน เขต 2 250262 บ้านกอก จิระพงษ์  คำวงค์ ครู อนุมัติ
149 5502 สพป.น่าน เขต 2 250263 ไลออนส์บ้านหนองปลา จริยา   พงษ์พันธ์ ครู อนุมัติ
150 5502 สพป.น่าน เขต 2 250264 บ้านหนอง วราภรณ์  อรินทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
151 5502 สพป.น่าน เขต 2 250264 บ้านหนอง พิมลพรรณ  ไชยวงค์ ครู อนุมัติ
152 5502 สพป.น่าน เขต 2 250265 บ้านชี นายชิตพล  แคแดง ครู อนุมัติ
153 5502 สพป.น่าน เขต 2 250270 บ้านดอนแท่น ประนอม  ยศอาลัย ครู อนุมัติ
154 5502 สพป.น่าน เขต 2 250271 บ้านใหม่ กิติชัย  สวนแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
155 5502 สพป.น่าน เขต 2 250271 บ้านใหม่ ดารณี  รินฤทธิ์ ครู อนุมัติ
156 5502 สพป.น่าน เขต 2 250251 บ้านหนองผุก กรกช  กองคำ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
157 5502 สพป.น่าน เขต 2 250246 ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 สมศักดิ์  สุทธการ ครู อนุมัติ
158 5502 สพป.น่าน เขต 2 250246 ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 นายประดิษฐ์  สุทธิแสน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
159 5502 สพป.น่าน เขต 2 250247 บ้านส้อเด่นพัฒนา จุฑามาศ  กันบุญ ครู อนุมัติ
160 5502 สพป.น่าน เขต 2 250248 บ้านดอนสบเปือ เติมศักดิ์  กุณา ครู อนุมัติ
161 5502 สพป.น่าน เขต 2 250249 ไตรคามวิทยา นภารัตน์  สิงห์ธนะ ครู อนุมัติ
162 5502 สพป.น่าน เขต 2 250249 ไตรคามวิทยา วิชายา   ผลคำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
163 5502 สพป.น่าน เขต 2 250250 บ้านน้ำอ้อ ชมเดือน  คำยันต์ ครู อนุมัติ
164 5502 สพป.น่าน เขต 2 250250 บ้านน้ำอ้อ นายพิสิษฐ์  ปัตถมสิงหไชย พนักงานราชการ อนุมัติ
165 5502 สพป.น่าน เขต 2 250250 บ้านน้ำอ้อ ปิยะ  ไวยานิกรณ์ ครู อนุมัติ
166 5502 สพป.น่าน เขต 2 250250 บ้านน้ำอ้อ พีรวัส   ยะปัญญา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
167 5502 สพป.น่าน เขต 2 250266 บ้านเกวต นายยงยุทธ  จิตอารี ครู อนุมัติ
168 5502 สพป.น่าน เขต 2 250266 บ้านเกวต นางสาวพิมพ์นารา  อนันตประเสริฐ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
169 5502 สพป.น่าน เขต 2 250258 บ้านน้ำคา นางสาวฐิวาทิพย์  บุตรพรม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
170 5502 สพป.น่าน เขต 2 250258 บ้านน้ำคา ปิยพร  พัฒนพรหม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
171 5502 สพป.น่าน เขต 2 250260 ไตรมิตรวิทยา สายสุดา  แสงรัตน์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
172 5502 สพป.น่าน เขต 2 250260 ไตรมิตรวิทยา ไพฑูรย์  ณ น่าน ครู อนุมัติ
173 5502 สพป.น่าน เขต 2 250261 บ้านผาน้ำย้อย พจนีย์  ทาทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
174 5502 สพป.น่าน เขต 2 250261 บ้านผาน้ำย้อย อุเทน  มังคละ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
175 5502 สพป.น่าน เขต 2 250255 ธาราบรรพต ประทีป  ไชยโย ครู อนุมัติ
176 5502 สพป.น่าน เขต 2 250255 ธาราบรรพต นางสาวสุรีรัตน์  จันทบุรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
177 5502 สพป.น่าน เขต 2 250252 บ้านดอนแก้ว พิศมร  สลีอ่อน บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
178 5502 สพป.น่าน เขต 2 250252 บ้านดอนแก้ว นางสาวสุรีรัตน์  จันทบุรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
179 5502 สพป.น่าน เขต 2 250253 บ้านพร้าวกลาง คำรณ  บุญเกษม ครู อนุมัติ
180 5502 สพป.น่าน เขต 2 250269 บ้านตึ๊ด นางมาลี  ดานเรือง ครูธุรการ อนุมัติ
181 5502 สพป.น่าน เขต 2 250269 บ้านตึ๊ด นางรุ่งทิวา   กิ่งก้าน ครู อนุมัติ
182 5502 สพป.น่าน เขต 2 250267 พระพุทธบาทวิทยา รัชกร  เรือนติ๊บ ครู อนุมัติ
183 5502 สพป.น่าน เขต 2 250267 พระพุทธบาทวิทยา พิพม์พรรณ  สมทรา ครู อนุมัติ
184 5502 สพป.น่าน เขต 2 250267 พระพุทธบาทวิทยา รัตน์ชุดา  กันกา ครูชำนาญการ อนุมัติ
185 5502 สพป.น่าน เขต 2 250268 บ้านเหล่าอ้อ นายถิรวัฒน์  เสารางทอย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
186 5502 สพป.น่าน เขต 2 250268 บ้านเหล่าอ้อ นายผดุงสิน   ม้าอุตส่าห์ ครู อนุมัติ
187 5502 สพป.น่าน เขต 2 250268 บ้านเหล่าอ้อ นายสวัสดิ์  ต๊ะผัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ อนุมัติ
188 5502 สพป.น่าน เขต 2 250358 บ้านสะปัน ละอองดาว  หอมดอก ครู อนุมัติ
189 5502 สพป.น่าน เขต 2 250358 บ้านสะปัน รจิตรา  ลิมป์ไพบูลย์ ครูคศ.1 อนุมัติ
190 5502 สพป.น่าน เขต 2 250358 บ้านสะปัน อุเทน  วิยา ครู อนุมัติ
191 5502 สพป.น่าน เขต 2 250359 บ้านสว้า ชลิฎา  วินา ครู อนุมัติ
192 5502 สพป.น่าน เขต 2 250359 บ้านสว้า ชุติกาญจน์  สุวรรณ ครู คศ. 1 อนุมัติ
193 5502 สพป.น่าน เขต 2 250359 บ้านสว้า ศศิธร  ปันทะ ครู อนุมัติ
194 5502 สพป.น่าน เขต 2 250362 บ้านนาขวาง นางสาวกมลลักษณ์  ธงหิมะ ครู อนุมัติ
195 5502 สพป.น่าน เขต 2 250362 บ้านนาขวาง จุฬารัตน์   รัตนบรรเทิง ครู คศ.1 (รกน.ผอ.) อนุมัติ
196 5502 สพป.น่าน เขต 2 250363 บ้านบ่อหลวง อนุสาร  ไชยวุฒิ ครู อนุมัติ
197 5502 สพป.น่าน เขต 2 250363 บ้านบ่อหลวง วาสนา  ปินตา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
198 5502 สพป.น่าน เขต 2 250365 บ้านนาคอก นางรัตติกาล  อินธรรม ครู คศ. 1 อนุมัติ
199 5502 สพป.น่าน เขต 2 250366 บ้านผักเฮือก ภูริชญา  สุทธิไส ครู อนุมัติ
200 5502 สพป.น่าน เขต 2 250366 บ้านผักเฮือก จักรกฤษณ์  อุปจักร์ ครูคศ.2 อนุมัติ
201 5502 สพป.น่าน เขต 2 250367 บ้านยอดดอยวัฒนา วริญยุพา  สุยะ ธุรการ อนุมัติ
202 5502 สพป.น่าน เขต 2 250367 บ้านยอดดอยวัฒนา อรพินท์  มณีธร ครู อนุมัติ
203 5502 สพป.น่าน เขต 2 250370 ยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว นางณชพร  พรหมมินทร์ ครููผู้ช่วย อนุมัติ
204 5502 สพป.น่าน เขต 2 250371 บ้านนาบง นายสุวรรณ  นนปินะ ครู อนุมัติ
205 5502 สพป.น่าน เขต 2 250371 บ้านนาบง ธวัช  เผ่าต๊ะไชย ครู อนุมัติ
206 5502 สพป.น่าน เขต 2 250371 บ้านนาบง นายธวัช  เผ่าต๊ะไชย ครู อนุมัติ
207 5502 สพป.น่าน เขต 2 250372 บ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง ชมพูนุช  อินต๊ะเม้า ครูผู้ช่วย อนุมัติ
208 5502 สพป.น่าน เขต 2 250360 บ้านบ่อหยวก ธนภูมิ  ฝีปากเพราะ ครู อนุมัติ
209 5502 สพป.น่าน เขต 2 250361 บ้านขุนน้ำน่าน ปนัดดา  สังฆะมณี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
210 5502 สพป.น่าน เขต 2 250368 บ้านห่างทางหลวง กัลยา  ลำใน ครู คศ.2 อนุมัติ
211 5502 สพป.น่าน เขต 2 250368 บ้านห่างทางหลวง จิระพันธ์  นุกาศ ครูวิกฤติ อนุมัติ
212 5502 สพป.น่าน เขต 2 250369 บ้านสบมาง ประภาส  จันทรา ครู อนุมัติ
213 5502 สพป.น่าน เขต 2 250369 บ้านสบมาง นายมานนท์  จันทร์เจียม ครู อนุมัติ
214 5502 สพป.น่าน เขต 2 250364 บ้านนากอก นายกิตติพงษ์  กัลยา ครู อนุมัติ
215 5502 สพป.น่าน เขต 2 250378 บ้านปางกอม อรรถพล  ภาพติ๊บ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
216 5502 สพป.น่าน เขต 2 250378 บ้านปางกอม พรพิมล  ยอดแก้ว ครู อนุมัติ
217 5502 สพป.น่าน เขต 2 250378 บ้านปางกอม รุ่งทิวา   เลาหล่าย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
218 5502 สพป.น่าน เขต 2 250379 บรรณโศภิษฐ์ พานุ  รัตนพิทักษ์สกุล ครู อนุมัติ
219 5502 สพป.น่าน เขต 2 250379 บรรณโศภิษฐ์ สุภาชาติ  วรณัฐนันท์ ครู อนุมัติ
220 5502 สพป.น่าน เขต 2 250373 บ้านสองแคว จีรภัทร  ธงหิมะ ครูวิฤต อนุมัติ
221 5502 สพป.น่าน เขต 2 250373 บ้านสองแคว นายพันธ์ยศ  ศรีนเรศพงษ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
222 5502 สพป.น่าน เขต 2 250374 บ้านปางปุก นางวรรณธนพร  อภิรักษวงศ์ ครู อนุมัติ
223 5502 สพป.น่าน เขต 2 250374 บ้านปางปุก นางศิริวรรณ  คำตัน ครู ชำนาญการ อนุมัติ
224 5502 สพป.น่าน เขต 2 250375 สมาคมพยาบาลไทย ณัฐพร  ยินดี ครู อนุมัติ
225 5502 สพป.น่าน เขต 2 250376 บ้านสองแคว สาขาบ้านน้ำโมง พรทิพย์  ยาวิไชย ครูคศ.1 อนุมัติ
226 5502 สพป.น่าน เขต 2 250381 บ้านผาสิงห์ นายประเสริฐ  ใชเด็ช ครู อนุมัติ
227 5502 สพป.น่าน เขต 2 250381 บ้านผาสิงห์ นายสัมพันธ์  คนซื่อ พนักงานราชการ อนุมัติ
228 5502 สพป.น่าน เขต 2 250383 บ้านสะเกิน นายสุริโย  กาติ๊บ ครู อนุมัติ
229 5502 สพป.น่าน เขต 2 250384 บ้านผาหลัก นพดล  ปิงยศ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
230 5502 สพป.น่าน เขต 2 250385 บ้านปางส้าน นางกมลพร  จิณะเสน ครู อนุมัติ
231 5502 สพป.น่าน เขต 2 250385 บ้านปางส้าน บรรยงค์  อินต๊ะ ครู อนุมัติ
232 5502 สพป.น่าน เขต 2 250395 บ้านเปียงซ้อ เดชา  ปิงยศ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
233 5502 สพป.น่าน เขต 2 250395 บ้านเปียงซ้อ กิติพงษ์  พันธุลี ครู อนุมัติ
234 5502 สพป.น่าน เขต 2 250396 บ้านห้วยฟอง นิกร  ไชยวงศ์ ครู อนุมัติ
235 5502 สพป.น่าน เขต 2 250396 บ้านห้วยฟอง อุเทน  เขื่อนเมือง ครู อนุมัติ
236 5502 สพป.น่าน เขต 2 250396 บ้านห้วยฟอง นางวรวรรณ  แสงศิริโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
237 5502 สพป.น่าน เขต 2 250393 บ้านด่าน วัลยา  ดีสีใส ครู อนุมัติ
238 5502 สพป.น่าน เขต 2 250394 บ้านบวกหญ้า นางนารีรัตน์  สุทธการ พนักงานราชการ อนุมัติ
239 5502 สพป.น่าน เขต 2 250390 บ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) นายชัยวัฒน์  อุปจักร์ ครูค.ศ.1 อนุมัติ
240 5502 สพป.น่าน เขต 2 250390 บ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) เสกสรร  รุณรักษา ครู อนุมัติ
241 5502 สพป.น่าน เขต 2 250390 บ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) นางสาวทัดดาว   แปงอุด พนักงานราชการ อนุมัติ
242 5502 สพป.น่าน เขต 2 250390 บ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) นายยศศักดิ์  ศศิพงศ์ธาดากุล ครู อนุมัติ
243 5502 สพป.น่าน เขต 2 250387 บ้านปางหก แสงเดือน  อูปแก้ว ครู อนุมัติ
244 5502 สพป.น่าน เขต 2 250388 บ้านห้วยโก๋น นพพงษ์  ขัติยะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
245 5502 สพป.น่าน เขต 2 250388 บ้านห้วยโก๋น ศิริภัชรพร  ใบยา ครู คศ.1 อนุมัติ
246 5502 สพป.น่าน เขต 2 250388 บ้านห้วยโก๋น เธียราภรณ์  ตนะทิพย์ ครู คศ.1 อนุมัติ
247 5502 สพป.น่าน เขต 2 250391 บ้านน้ำช้างพัฒนา ตรัยพสิษฐ์  เสรีนวกุล ครู อนุมัติ
248 5502 สพป.น่าน เขต 2 250392 บ้านน้ำรีพัฒนา นางสาวกสมา  สุตะวงค์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
249 5502 สพป.น่าน เขต 2 250392 บ้านน้ำรีพัฒนา นายชาญวิทย์  มหัสพันธ์ ครู อนุมัติ
250 5502 สพป.น่าน เขต 2 250392 บ้านน้ำรีพัฒนา สมร  สุทธหลวง ครู อนุมัติ
251 5502 สพป.น่าน เขต 2 250386 บ้านสบปืน สุชานันท์   เพียรวิทูร ครู อนุมัติ
252 5502 สพป.น่าน เขต 2 250386 บ้านสบปืน ชยกร  บุญมา ครู อนุมัติ
253 5502 สพป.น่าน เขต 2 250389 บ้านห้วยทรายขาว pimparat  lumta พนักงานราชการ อนุมัติ
254 5502 สพป.น่าน เขต 2 250389 บ้านห้วยทรายขาว นายวิทยา  ใจแก้ว ครู อนุมัติ
255 5502 สพป.น่าน เขต 2 250389 บ้านห้วยทรายขาว นางสาววรรณิศา  อุดอ้าย พนักงานราชการ อนุมัติ
256 5502 สพป.น่าน เขต 2 250397 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ จารุวัฒน์  อรินทร์ ครู อนุมัติ
257 5502 สพป.น่าน เขต 2 250397 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ นายกิตติศักดิ์  มูลเขียน ครู อนุมัติ
258 5502 สพป.น่าน เขต 2 250459 บ้านกอกจูน นายสัณหณัฐ  ปิมปา พนักงานราชการ อนุมัติ
259 5502 สพป.น่าน เขต 2 250459 บ้านกอกจูน บัณฑิตา  พงษ์ขันธ์ ครู อนุมัติ
260 5502 สพป.น่าน เขต 2 250460 บ้านน้ำปัวพัฒนา นภาดา  นภาดา เต้าเตี่ยง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
261 5502 สพป.น่าน เขต 2 250460 บ้านน้ำปัวพัฒนา นางสาวธัญลักษณ์  ปายสาร ครูชำนาญการ อนุมัติ
262 5502 สพป.น่าน เขต 2 250460 บ้านน้ำปัวพัฒนา วรวิช  อินปา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
263 5502 สพป.น่าน เขต 2 250458 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ นางอัญญ์ชิสา  ทวีรัตน์บวรกุล ครู อนุมัติ
264 5502 สพป.น่าน เขต 2 250458 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ ภาณุมาส  บุตรดวงติ๊บ ครู อนุมัติ
265 5502 สพป.น่าน เขต 2 250461 ตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน นายเสกสรรค์  ไชยช่อฟ้า ครู อนุมัติ