รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.น่าน เขต 2 250229 : โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง นางชนิดาภา  นิลคง ครู คศ.1
2 สพป.น่าน เขต 2 250225 : บ้านพาน เจริญ  หล้าแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 สพป.น่าน เขต 2 250225 : บ้านพาน วรัญญา  วังแสง ธุรการโรงเรียน
4 สพป.น่าน เขต 2 250228 : บ้านดอนมูล (แงง) เกรียงศักดิ์  ราชภัณฑ์ ครู
5 สพป.น่าน เขต 2 250227 : บ้านนาก้อ วิรัตน์  ใจการณ์ ครู
6 สพป.น่าน เขต 2 250227 : บ้านนาก้อ ถนอม  วงค์สวัสดิ์ ครู
7 สพป.น่าน เขต 2 250226 : บ้านปงสนุก ญาณินนท์  งานวิชา ครู
8 สพป.น่าน เขต 2 250230 : บ้านนาวงศ์ สมัคร  เนตรทิพย์ ครู
9 สพป.น่าน เขต 2 250230 : บ้านนาวงศ์ ณัฐนิช  สมเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนาวงศ์
10 สพป.น่าน เขต 2 250207 : บ้านเสี้ยว สง่า  จิตอารี ครู
11 สพป.น่าน เขต 2 250203 : บ้านแดนพนา สาคร  สะสม ครู
12 สพป.น่าน เขต 2 250206 : บ้านหนาด ดาราณี  เทพสุคนธ์ ครู
13 สพป.น่าน เขต 2 250206 : บ้านหนาด เอนก  ปัญญาภู ครูชำนาญการพิเศษ
14 สพป.น่าน เขต 2 250204 : ศรีสระวงศ์ นายศุภชัย  กวาวสาย พนักงานราชการ
15 สพป.น่าน เขต 2 250205 : บ้านห้วยท่าง นางศรีธรณ์  พิมพ์ทอง ครู
16 สพป.น่าน เขต 2 250199 : บ้านป่าลาน ธีระ  ไชยศิลป์ ครู/ชำนาญการพิเศษ
17 สพป.น่าน เขต 2 250199 : บ้านป่าลาน มยุรา  ประดิษฐ์ษร ครู
18 สพป.น่าน เขต 2 250196 : บ้านปรางค์ นางนภสร  บุญสิงห์ ครู
19 สพป.น่าน เขต 2 250196 : บ้านปรางค์ บุญนาค  ไชยศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ
20 สพป.น่าน เขต 2 250197 : บ้านร้อง นทีกานต์  พรหมรักษ์ ครู
21 สพป.น่าน เขต 2 250197 : บ้านร้อง บดินทร์  ทาราทิพย์ ครู
22 สพป.น่าน เขต 2 250200 : บ้านขอน นายสัจจา  สุภา ครู คศ.2
23 สพป.น่าน เขต 2 250200 : บ้านขอน นางสุวรินทร์  ณ ฝั้น ครู
24 สพป.น่าน เขต 2 250198 : บ้านป่าหัด นายปรมะ  อะทะวงค์ ครู
25 สพป.น่าน เขต 2 250242 : ป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166) นางนุษณี   จันต๊ะวงค์ ครู
26 สพป.น่าน เขต 2 250242 : ป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166) ป่ากลางมิตรภาพที่๑๖๖  สรินท์รพร แจ่มจันทร์ ธุรการโรงเรียน
27 สพป.น่าน เขต 2 250243 : สหราษฎร์บำรุง niladda  rattanasangpukdee ครู คศ.2
28 สพป.น่าน เขต 2 250238 : บ้านปางยาง นายชัชวาลย์  คีรีโชติกุล ครู คศ.2
29 สพป.น่าน เขต 2 250238 : บ้านปางยาง ภิรมย์  เสรีนวกุล ครู
30 สพป.น่าน เขต 2 250240 : บ้านผาเวียง ปิยะสันต์  วรรณภพ ครู คศ.2
31 สพป.น่าน เขต 2 250240 : บ้านผาเวียง วีรณัฐ  ทนะวัง ครู
32 สพป.น่าน เขต 2 250245 : พนาสวรรค์ ภัควรัตน์  จันทร์เปี้ย ครู
33 สพป.น่าน เขต 2 250245 : พนาสวรรค์ นริศรา  ตารินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
34 สพป.น่าน เขต 2 250244 : ภูคาวิทยาคม สุริยา  อยู่เชื้อ ครู
35 สพป.น่าน เขต 2 250213 : วรนคร สุวิมล  ลือยศ ครูชำนาญการพิเศษ
36 สพป.น่าน เขต 2 250213 : วรนคร ชีวัน  สวนดอกไม้ ครูชำนาญการพิเศษ
37 สพป.น่าน เขต 2 250213 : วรนคร นราธร  มะโนรส ครูชำนาญการ
38 สพป.น่าน เขต 2 250208 : จอมแจ้งวิทยาคาร เพ็ญสิริ  กะรัตน์ ครู
39 สพป.น่าน เขต 2 250220 : ชุมชนศิลาเพชร สาวิตรี  กองสอน ครู
40 สพป.น่าน เขต 2 250220 : ชุมชนศิลาเพชร จงจินต์  เชื้อเมืองพาน ครู
41 สพป.น่าน เขต 2 250222 : บ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) พนัส  ฉายาวัฒน์ ครู
42 สพป.น่าน เขต 2 250241 : ชุมชนศิลาแลง นายสุมิตร   ไชยบุญเรือง ครูชำนาญการ
43 สพป.น่าน เขต 2 250241 : ชุมชนศิลาแลง นริศรา  ฟูใจ ครู
44 สพป.น่าน เขต 2 250241 : ชุมชนศิลาแลง จุฑามณี  คำโน ครู
45 สพป.น่าน เขต 2 250241 : ชุมชนศิลาแลง นายนพรัตน์   จูมปา ครู
46 สพป.น่าน เขต 2 250235 : ไตรประชาวิทยา เข็มทอง  คดง้วน ครู
47 สพป.น่าน เขต 2 250217 : บ้านสกาดใต้ ณหทัย  ไชยวุฒิ ครู
48 สพป.น่าน เขต 2 250217 : บ้านสกาดใต้ นายจรูณ  จันต๊ะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
49 สพป.น่าน เขต 2 250218 : สกาดพัฒนา นางวิภารัตน์  จันต๊ะวัน ครู
50 สพป.น่าน เขต 2 250219 : บ้านนาฝาง กิ่งกาญจน์  เนตรทิพย์ ครู
51 สพป.น่าน เขต 2 250215 : บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) วีระ  จันต๊ะวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ
52 สพป.น่าน เขต 2 250215 : บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สมชาย  กะรัตน์ ครู
53 สพป.น่าน เขต 2 250215 : บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) วีระ  จันต๊ะวงค์ ครู
54 สพป.น่าน เขต 2 250216 : จตุราษฎร์ศึกษา ubol  pangkurang ครู
55 สพป.น่าน เขต 2 250216 : จตุราษฎร์ศึกษา คันธรัตน์  จิตอารีย์ ครู
56 สพป.น่าน เขต 2 250233 : บ้านไร่ ภาคภูมิ  แบ่งทิศ ครู
57 สพป.น่าน เขต 2 250233 : บ้านไร่ รัตนศักดิ์   เขื่อนธะนะ ครู
58 สพป.น่าน เขต 2 250232 : บ้านทุ่งเฮ้า กฤษดาภรณ์  อินต๊ะนัย ครู
59 สพป.น่าน เขต 2 250231 : บ้านน้ำยาว sudarat  narin ครู
60 สพป.น่าน เขต 2 250231 : บ้านน้ำยาว Nannapat  Changngern ครู
61 สพป.น่าน เขต 2 250157 : บ้านยู้ ณัฐกฤษฏิ์  ปะทิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
62 สพป.น่าน เขต 2 250157 : บ้านยู้ ธัณย์ชิยา  โรจน์สุรฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
63 สพป.น่าน เขต 2 250158 : บ้านน้ำฮาว ปฐวี  ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
64 สพป.น่าน เขต 2 250159 : บ้านนาฝ่า สมชาติ  คำรัตน์ จนท.ธุรการ
65 สพป.น่าน เขต 2 250159 : บ้านนาฝ่า สุกัลยา  ใจมูลมั่ง ครู
66 สพป.น่าน เขต 2 250160 : บ้านถ่อน สุภาพ  อินต๊ะ ครู
67 สพป.น่าน เขต 2 250160 : บ้านถ่อน นางฟองคำ  ตนะทิพย์ ครู
68 สพป.น่าน เขต 2 250173 : บ้านสบหนอง อนุสรณ์  อ่วมสุข ครู
69 สพป.น่าน เขต 2 250174 : บ้านสบสาย nilawan  wicha ครู
70 สพป.น่าน เขต 2 250174 : บ้านสบสาย สาลินี  ไชยยง ครู
71 สพป.น่าน เขต 2 250175 : ตาลชุมมิตรภาพที่ 186 สุเมศ  สรรพช่าง ครู
72 สพป.น่าน เขต 2 250175 : ตาลชุมมิตรภาพที่ 186 นางพรรณี  ประทุม ครู ชำนาญการพิเศษ
73 สพป.น่าน เขต 2 250176 : บ้านปง วิภาวี  ศรีชัย ครู
74 สพป.น่าน เขต 2 250176 : บ้านปง วิทย์  เฟยลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปง
75 สพป.น่าน เขต 2 250151 : บ้านวังว้า นางอัมพร  ไชยเกิด ครู
76 สพป.น่าน เขต 2 250151 : บ้านวังว้า ชูวิทย์  วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน
77 สพป.น่าน เขต 2 250151 : บ้านวังว้า นายธนชน  คำดี ครูอัตราจ้าง
78 สพป.น่าน เขต 2 250152 : ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ประทิน  วงค์ไชย ครู
79 สพป.น่าน เขต 2 250147 : บ้านท่าวังผา ชูชาติ  อุ่นจันทร์ ครู
80 สพป.น่าน เขต 2 250147 : บ้านท่าวังผา มลฤดี  อินปา ครู
81 สพป.น่าน เขต 2 250153 : ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ศุภมาส  ยศหล้า ธุรการ
82 สพป.น่าน เขต 2 250153 : ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง นางชนัฎตา   ปินตา ครูชำนาญการพิเศษ
83 สพป.น่าน เขต 2 250155 : บ้านหนองบัว สุธิดา  ยาปัน เจ้าหน้าที่ธรุการ
84 สพป.น่าน เขต 2 250155 : บ้านหนองบัว เครือจิตร  ริเป๊ก ครู
85 สพป.น่าน เขต 2 250156 : บ้านสบขุ่น เกวลิน  คำอินสม ธุรการ
86 สพป.น่าน เขต 2 250156 : บ้านสบขุ่น นิชานาถ  เตชะพิมพ์ ครู
87 สพป.น่าน เขต 2 250156 : บ้านสบขุ่น มนัสนันท์  ทายา ผู้อำนวยการโรงเรียน
88 สพป.น่าน เขต 2 250179 : บ้านนาหนุนสอง บัวหอม   อนุรักษ์ ครู
89 สพป.น่าน เขต 2 250179 : บ้านนาหนุนสอง ธัญวรรณ  เชื้ออ้วน ครู
90 สพป.น่าน เขต 2 250193 : บ้านสบเป็ด wattanasak  tepsen ครู
91 สพป.น่าน เขต 2 250194 : บ้านน้ำโมงปางสา ณัฐณิชา  ธรรมราช ครู
92 สพป.น่าน เขต 2 250194 : บ้านน้ำโมงปางสา วนัฐพงษ์  จิณะไชย ครู
93 สพป.น่าน เขต 2 250194 : บ้านน้ำโมงปางสา รุ่งโรจน์  ริเป็ก ครู ชำนาญการพิเศษ
94 สพป.น่าน เขต 2 250190 : บ้านน้ำพุร้อน นางสาวพัชราภร  นัคคีย์ ครูผู้ช่วย
95 สพป.น่าน เขต 2 250191 : บ้านสันเจริญ ศรัณยา  ท่าประดุจ ครูผู้ช่วย
96 สพป.น่าน เขต 2 250191 : บ้านสันเจริญ นางสาวมนรดา  ธนะขว้าง ครู
97 สพป.น่าน เขต 2 250192 : บ้านน้ำลักใต้ นางวัจนา  ญาณกรสกุล ครู
98 สพป.น่าน เขต 2 250187 : บ้านแหน นารีรัตน์  คำบุญเรือง ครู
99 สพป.น่าน เขต 2 250187 : บ้านแหน เยาวลักษณ์   คำวัง ครู
100 สพป.น่าน เขต 2 250189 : บ้านน้ำแป่ง ชินดนัย  สมเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
101 สพป.น่าน เขต 2 250189 : บ้านน้ำแป่ง เสนาะ  อะทะ ครู
102 สพป.น่าน เขต 2 250161 : บ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) วริทธิ์นันท์  คำภิโล ครู
103 สพป.น่าน เขต 2 250164 : บ้านเสี้ยว นายเอกสิทธิ์   กาญจนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
104 สพป.น่าน เขต 2 250162 : บ้านพร้าว ทรงศักดิ์  มหานิล ครู
105 สพป.น่าน เขต 2 250162 : บ้านพร้าว ธนากร  อิ่นอ้าย ครู
106 สพป.น่าน เขต 2 250162 : บ้านพร้าว ชยพล  คำยะอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน
107 สพป.น่าน เขต 2 250163 : ไตรราษฎร์วิทยา นางวาสนา  ถาวงศ์ ตรู
108 สพป.น่าน เขต 2 250163 : ไตรราษฎร์วิทยา ชโลบล  ทีฆาวงค์ ครู
109 สพป.น่าน เขต 2 250149 : บ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) นางเขมจิรา   เนตรวีระ ครู
110 สพป.น่าน เขต 2 250148 : บ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) นางอนงค์  มะโนวรรณ ครู
111 สพป.น่าน เขต 2 250166 : ชุมชนบ้านดอนตัน จักรกริช  ดอกเกี๋ยง ครู
112 สพป.น่าน เขต 2 250167 : บ้านม่วง ชวน  อินต๊ะ ครู
113 สพป.น่าน เขต 2 250168 : บ้านคัวะ ศิวพร  แก้วคงดี ครู
114 สพป.น่าน เขต 2 250168 : บ้านคัวะ นางชนม์นิภา  จาตุประยูร ครู คศ.3
115 สพป.น่าน เขต 2 250169 : พัฒนานิคมวิทยา ชูศักดิ์  แก้วคงดี ครู
116 สพป.น่าน เขต 2 250171 : บ้านดอยติ้ว นางจุไรรัตน์   อนัญญาวงศ์ ครู
117 สพป.น่าน เขต 2 250171 : บ้านดอยติ้ว เสาวณี  นิลกำจร ครูผู้ช่วย
118 สพป.น่าน เขต 2 250181 : บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ ชาตรี  อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
119 สพป.น่าน เขต 2 250181 : บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ อนุธิดา  สมเงิน ธุรการโรงเรียน
120 สพป.น่าน เขต 2 250181 : บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ นางเจษฎาภรณ์   ใบยา ครู
121 สพป.น่าน เขต 2 250183 : แสนทองวิทยา นิสิต  สุทธหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียน
122 สพป.น่าน เขต 2 250183 : แสนทองวิทยา panisa  chaisalee ครู
123 สพป.น่าน เขต 2 250286 : เพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางวศินี  ขอดเตชะ ครูชำนาญการ
124 สพป.น่าน เขต 2 250286 : เพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางกิตติพร  อินทำ ครูผู้ช่วย
125 สพป.น่าน เขต 2 250286 : เพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เหมือนนภา  เตชนันท์ ครูอัตราจ้าง
126 สพป.น่าน เขต 2 250286 : เพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางณัฐชยา   พันธุลี ผู้อำนวยการโรงเรียน
127 สพป.น่าน เขต 2 250287 : บ้านน้ำลาด ณัฐกฤตา  ประภาพรรณพิไล ครู
128 สพป.น่าน เขต 2 250287 : บ้านน้ำลาด บริมาส  เทพทิพย์ ครูผู้ช่วย
129 สพป.น่าน เขต 2 250283 : ไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) พรรณิดา  วรกมลธรรม ครู
130 สพป.น่าน เขต 2 250273 : มณีพฤกษ์ นายเทวา   ศิริวิไลซ์ ครู
131 สพป.น่าน เขต 2 250273 : มณีพฤกษ์ นายจักรภาณุ   วีระวงค์ ครู
132 สพป.น่าน เขต 2 250272 : ชุมชนบ้านทุ่งช้าง วีรศักดิ์  อิ่นอ้าย ครู
133 สพป.น่าน เขต 2 250272 : ชุมชนบ้านทุ่งช้าง sompong  meeboon teacher
134 สพป.น่าน เขต 2 250282 : บ้านปางแก นายตะวัน  แก่นเมือง ครู
135 สพป.น่าน เขต 2 250282 : บ้านปางแก ทนงศักดิ์  สุทธหลวง ครู
136 สพป.น่าน เขต 2 250275 : บ้านแพะกลาง ประกาย  อุทุมพร ครู
137 สพป.น่าน เขต 2 250275 : บ้านแพะกลาง สิบแสน  นาคทั่ง ครูธุรการ
138 สพป.น่าน เขต 2 250275 : บ้านแพะกลาง จินดา  ส่องสี ครู
139 สพป.น่าน เขต 2 250276 : บ้านน้ำพิ ศรีคาร  แสนแขก ครู
140 สพป.น่าน เขต 2 250276 : บ้านน้ำพิ นายเนติวัฒน์  ขจิตมงคลวิศน์ ครู
141 สพป.น่าน เขต 2 250276 : บ้านน้ำพิ พลกวี  ปาลี ครู
142 สพป.น่าน เขต 2 250288 : บ้านปอน รุ้งตะวัน  รัตนพิทักษ์สกุล ครู
143 สพป.น่าน เขต 2 250289 : บ้านน้ำเลียง อภิรุณ  คำตั๋น ครู
144 สพป.น่าน เขต 2 250277 : บ้านเวียงสอง วิไลพร  อยู่เชื้อ ครูชำนาญการ
145 สพป.น่าน เขต 2 250279 : บ้านน้ำสอด ชัยณรงค์  ธรรมสละ ครู
146 สพป.น่าน เขต 2 250274 : ชุมชนบ้านเฟือยลุง นางสาวสุรีรัตน์  จันทบุรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
147 สพป.น่าน เขต 2 250274 : ชุมชนบ้านเฟือยลุง สุชาดา  พิสมร ครู
148 สพป.น่าน เขต 2 250256 : บ้านสบกอน พัชราภรณ์  อำไพ ครู
149 สพป.น่าน เขต 2 250256 : บ้านสบกอน เชิดศักดิ์  ไชยโย ผู้อำนวยการโรงเรียน
150 สพป.น่าน เขต 2 250257 : ชุมชนเจดีย์เชียงโคม นางศุภลักษณ์  กะมะโน ครู
151 สพป.น่าน เขต 2 250257 : ชุมชนเจดีย์เชียงโคม สมบัติ  รุ่งเรือง ครูชำนาญการพิเศษ
152 สพป.น่าน เขต 2 250259 : ไตรราษฎร์สามัคคี วิลาวัลย์   กันศร ครู
153 สพป.น่าน เขต 2 250259 : ไตรราษฎร์สามัคคี นายพิเชฐ  บุญวราเดชา ครูชำนาญการ
154 สพป.น่าน เขต 2 250262 : บ้านกอก นางบุษบา  ทองหอม ครู คศ. 3
155 สพป.น่าน เขต 2 250262 : บ้านกอก จิระพงษ์  คำวงค์ ครู
156 สพป.น่าน เขต 2 250263 : ไลออนส์บ้านหนองปลา จริยา   พงษ์พันธ์ ครู
157 สพป.น่าน เขต 2 250264 : บ้านหนอง วราภรณ์  อรินทร์ ครูผู้ช่วย
158 สพป.น่าน เขต 2 250265 : บ้านชี นายชิตพล  แคแดง ครู
159 สพป.น่าน เขต 2 250270 : บ้านดอนแท่น ประนอม  ยศอาลัย ครู
160 สพป.น่าน เขต 2 250271 : บ้านใหม่ ดารณี  รินฤทธิ์ ครู
161 สพป.น่าน เขต 2 250271 : บ้านใหม่ กิติชัย  สวนแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
162 สพป.น่าน เขต 2 250251 : บ้านหนองผุก กรกช  กองคำ ครูชำนาญการพิเศษ
163 สพป.น่าน เขต 2 250246 : ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 สมศักดิ์  สุทธการ ครู
164 สพป.น่าน เขต 2 250246 : ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 นายประดิษฐ์  สุทธิแสน เจ้าหน้าที่ธุรการ
165 สพป.น่าน เขต 2 250247 : บ้านส้อเด่นพัฒนา จุฑามาศ  กันบุญ ครู
166 สพป.น่าน เขต 2 250248 : บ้านดอนสบเปือ เติมศักดิ์  กุณา ครู
167 สพป.น่าน เขต 2 250249 : ไตรคามวิทยา วิชายา   ผลคำ ครูผู้ช่วย
168 สพป.น่าน เขต 2 250249 : ไตรคามวิทยา นภารัตน์  สิงห์ธนะ ครู
169 สพป.น่าน เขต 2 250266 : บ้านเกวต นางสาวพิมพ์นารา  อนันตประเสริฐ ครูผู้ช่วย
170 สพป.น่าน เขต 2 250266 : บ้านเกวต นายยงยุทธ  จิตอารี ครู
171 สพป.น่าน เขต 2 250258 : บ้านน้ำคา นางสาวฐิวาทิพย์  บุตรพรม เจ้าหน้าที่ธุรการ
172 สพป.น่าน เขต 2 250258 : บ้านน้ำคา ปิยพร  พัฒนพรหม ครูชำนาญการพิเศษ
173 สพป.น่าน เขต 2 250260 : ไตรมิตรวิทยา สายสุดา  แสงรัตน์ ครูอัตราจ้าง
174 สพป.น่าน เขต 2 250260 : ไตรมิตรวิทยา ไพฑูรย์  ณ น่าน ครู
175 สพป.น่าน เขต 2 250261 : บ้านผาน้ำย้อย อุเทน  มังคละ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
176 สพป.น่าน เขต 2 250261 : บ้านผาน้ำย้อย พจนีย์  ทาทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
177 สพป.น่าน เขต 2 250252 : บ้านดอนแก้ว นางวิไลวรรณ  ปลาสุวรรณ์ ครูชำนาญการ
178 สพป.น่าน เขต 2 250253 : บ้านพร้าวกลาง คำรณ  บุญเกษม ครู
179 สพป.น่าน เขต 2 250269 : บ้านตึ๊ด พัฒน์  ขันทะสีมา ครู
180 สพป.น่าน เขต 2 250269 : บ้านตึ๊ด นางรุ่งทิวา   กิ่งก้าน ครู
181 สพป.น่าน เขต 2 250269 : บ้านตึ๊ด ณัฐพล  ขันทะสีมา เจ้าหน้าที่ธุรการ
182 สพป.น่าน เขต 2 250267 : พระพุทธบาทวิทยา รัชกร  เรือนติ๊บ ครู
183 สพป.น่าน เขต 2 250267 : พระพุทธบาทวิทยา พิพม์พรรณ  สมทรา ครู
184 สพป.น่าน เขต 2 250267 : พระพุทธบาทวิทยา รัตน์ชุดา  กันกา ครูชำนาญการ
185 สพป.น่าน เขต 2 250267 : พระพุทธบาทวิทยา นางเปรุวรรณ  กรงทอง ครู
186 สพป.น่าน เขต 2 250268 : บ้านเหล่าอ้อ นายถิรวัฒน์  เสารางทอย ธุรการโรงเรียน
187 สพป.น่าน เขต 2 250268 : บ้านเหล่าอ้อ นายผดุงสิน   ม้าอุตส่าห์ ครู
188 สพป.น่าน เขต 2 250268 : บ้านเหล่าอ้อ นายสวัสดิ์  ต๊ะผัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ
189 สพป.น่าน เขต 2 250358 : บ้านสะปัน รจิตรา  ลิมป์ไพบูลย์ ครูคศ.1
190 สพป.น่าน เขต 2 250358 : บ้านสะปัน อุเทน  วิยา ครู
191 สพป.น่าน เขต 2 250358 : บ้านสะปัน ละอองดาว  หอมดอก ครู
192 สพป.น่าน เขต 2 250359 : บ้านสว้า ศศิธร  ปันทะ ครู
193 สพป.น่าน เขต 2 250359 : บ้านสว้า ชุติกาญจน์  สุวรรณ ครู คศ. 1
194 สพป.น่าน เขต 2 250359 : บ้านสว้า ชลิฎา  วิยา ครู
195 สพป.น่าน เขต 2 250362 : บ้านนาขวาง นางสาวกมลลักษณ์  ธงหิมะ ครู
196 สพป.น่าน เขต 2 250362 : บ้านนาขวาง จุฬารัตน์   รัตนบรรเทิง ครู คศ.1 (รกน.ผอ.)
197 สพป.น่าน เขต 2 250363 : บ้านบ่อหลวง วาสนา  ปินตา ครูผู้ช่วย
198 สพป.น่าน เขต 2 250363 : บ้านบ่อหลวง อนุสาร  ไชยวุฒิ ครู
199 สพป.น่าน เขต 2 250366 : บ้านผักเฮือก จักรกฤษณ์  อุปจักร์ ครูคศ.2
200 สพป.น่าน เขต 2 250366 : บ้านผักเฮือก ภูริชญา  สุทธิไส ครู
201 สพป.น่าน เขต 2 250367 : บ้านยอดดอยวัฒนา อรพินท์  มณีธร ครู
202 สพป.น่าน เขต 2 250367 : บ้านยอดดอยวัฒนา วริญยุพา  สุยะ ธุรการ
203 สพป.น่าน เขต 2 250370 : ยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว นางณชพร  พรหมมินทร์ ครููผู้ช่วย
204 สพป.น่าน เขต 2 250371 : บ้านนาบง นายสุวรรณ  นนปินะ ครู
205 สพป.น่าน เขต 2 250371 : บ้านนาบง ธวัช  เผ่าต๊ะไชย ครู
206 สพป.น่าน เขต 2 250371 : บ้านนาบง นายธวัช  เผ่าต๊ะไชย ครู
207 สพป.น่าน เขต 2 250372 : บ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง ชมพูนุช  อินต๊ะเม้า ครูผู้ช่วย
208 สพป.น่าน เขต 2 250360 : บ้านบ่อหยวก ธนภูมิ  ฝีปากเพราะ ครู
209 สพป.น่าน เขต 2 250361 : บ้านขุนน้ำน่าน ลลิดา  ศรีอินทร์ ธุรการ
210 สพป.น่าน เขต 2 250361 : บ้านขุนน้ำน่าน ปนัดดา  สังฆะมณี ครูผู้ช่วย
211 สพป.น่าน เขต 2 250368 : บ้านห่างทางหลวง จิระพันธ์  นุกาศ ครูวิกฤติ
212 สพป.น่าน เขต 2 250368 : บ้านห่างทางหลวง กัลยา  ลำใน ครู คศ.2
213 สพป.น่าน เขต 2 250369 : บ้านสบมาง นายมานนท์  จันทร์เจียม ครู
214 สพป.น่าน เขต 2 250369 : บ้านสบมาง ประภาส  จันทรา ครู
215 สพป.น่าน เขต 2 250378 : บ้านปางกอม พรพิมล  ยอดแก้ว ครู
216 สพป.น่าน เขต 2 250378 : บ้านปางกอม พรพิมล  ยอดแก้ว ครู
217 สพป.น่าน เขต 2 250378 : บ้านปางกอม อรรถพล  ภาพติ๊บ เจ้าหน้าที่ธุรการ
218 สพป.น่าน เขต 2 250379 : บรรณโศภิษฐ์ สุภาชาติ  วรณัฐนันท์ ครู
219 สพป.น่าน เขต 2 250373 : บ้านสองแคว นายพันธ์ยศ  ศรีนเรศพงษ์ ครูชำนาญการ
220 สพป.น่าน เขต 2 250373 : บ้านสองแคว จีรภัทร  ธงหิมะ ครูวิฤต
221 สพป.น่าน เขต 2 250374 : บ้านปางปุก นางศิริวรรณ  คำตัน ครู ชำนาญการ
222 สพป.น่าน เขต 2 250374 : บ้านปางปุก นางวรรณธนพร  อภิรักษวงศ์ ครู
223 สพป.น่าน เขต 2 250375 : สมาคมพยาบาลไทย ณัฐพร  ยินดี ครู
224 สพป.น่าน เขต 2 250376 : บ้านสองแคว สาขาบ้านน้ำโมง พรทิพย์  ยาวิไชย ครูคศ.1
225 สพป.น่าน เขต 2 250381 : บ้านผาสิงห์ นายประเสริฐ  ใชเด็ช ครู
226 สพป.น่าน เขต 2 250381 : บ้านผาสิงห์ นายสัมพันธ์  คนซื่อ พนักงานราชการ
227 สพป.น่าน เขต 2 250383 : บ้านสะเกิน นายสุริโย  กาติ๊บ ครู
228 สพป.น่าน เขต 2 250383 : บ้านสะเกิน พานุ  รัตนพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา
229 สพป.น่าน เขต 2 250384 : บ้านผาหลัก นพดล  ปิงยศ ครู ชำนาญการ
230 สพป.น่าน เขต 2 250385 : บ้านปางส้าน บรรยงค์  อินต๊ะ ครู
231 สพป.น่าน เขต 2 250385 : บ้านปางส้าน นางกมลพร  จิณะเสน ครู
232 สพป.น่าน เขต 2 250395 : บ้านเปียงซ้อ เดชา  ปิงยศ ครูผู้ช่วย
233 สพป.น่าน เขต 2 250395 : บ้านเปียงซ้อ กิติพงษ์  พันธุลี ครู
234 สพป.น่าน เขต 2 250396 : บ้านห้วยฟอง นางวรวรรณ  แสงศิริโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
235 สพป.น่าน เขต 2 250396 : บ้านห้วยฟอง อุเทน  เขื่อนเมือง ครู
236 สพป.น่าน เขต 2 250396 : บ้านห้วยฟอง นิกร  ไชยวงศ์ ครู
237 สพป.น่าน เขต 2 250393 : บ้านด่าน ตรีนุช  บุญเดช ครู
238 สพป.น่าน เขต 2 250394 : บ้านบวกหญ้า นางนารีรัตน์  สุทธการ พนักงานราชการ
239 สพป.น่าน เขต 2 250390 : บ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) เสกสรร  รุณรักษา ครู
240 สพป.น่าน เขต 2 250390 : บ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) นางสาวทัดดาว   แปงอุด พนักงานราชการ
241 สพป.น่าน เขต 2 250390 : บ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) นายยศศักดิ์  ศศิพงศ์ธาดากุล ครู
242 สพป.น่าน เขต 2 250390 : บ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) นายชัยวัฒน์  อุปจักร์ ครูค.ศ.1
243 สพป.น่าน เขต 2 250387 : บ้านปางหก นางสาวสุมาลี  หอมดอก ครู
244 สพป.น่าน เขต 2 250387 : บ้านปางหก ละอองดาว  หอมดอก ครู
245 สพป.น่าน เขต 2 250388 : บ้านห้วยโก๋น เธียราภรณ์  ตนะทิพย์ ครู คศ.1
246 สพป.น่าน เขต 2 250388 : บ้านห้วยโก๋น นพพงษ์  ขัติยะ ครูผู้ช่วย
247 สพป.น่าน เขต 2 250388 : บ้านห้วยโก๋น ศิริภัชรพร  ใบยา ครู คศ.1
248 สพป.น่าน เขต 2 250391 : บ้านน้ำช้างพัฒนา ตรัยพสิษฐ์  เสรีนวกุล ครู
249 สพป.น่าน เขต 2 250392 : บ้านน้ำรีพัฒนา นายชาญวิทย์  มหัสพันธ์ ครู
250 สพป.น่าน เขต 2 250392 : บ้านน้ำรีพัฒนา นางสาวกสมา  สุตะวงค์ ครูผู้ช่วย
251 สพป.น่าน เขต 2 250392 : บ้านน้ำรีพัฒนา สมร  สุทธหลวง ครู
252 สพป.น่าน เขต 2 250386 : บ้านสบปืน สุชานันท์   เพียรวิทูร ครู
253 สพป.น่าน เขต 2 250386 : บ้านสบปืน ชยกร  บุญมา ครู
254 สพป.น่าน เขต 2 250389 : บ้านห้วยทรายขาว นางสาววรรณิศา  อุดอ้าย พนักงานราชการ
255 สพป.น่าน เขต 2 250389 : บ้านห้วยทรายขาว pimparat  lumta พนักงานราชการ
256 สพป.น่าน เขต 2 250389 : บ้านห้วยทรายขาว นายวิทยา  ใจแก้ว ครู
257 สพป.น่าน เขต 2 250397 : หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ จารุวัฒน์  อรินทร์ ครู
258 สพป.น่าน เขต 2 250459 : บ้านกอกจูน บัณฑิตา  พงษ์ขันธ์ ครู
259 สพป.น่าน เขต 2 250459 : บ้านกอกจูน นายสัณหณัฐ  ปิมปา พนักงานราชการ
260 สพป.น่าน เขต 2 250460 : บ้านน้ำปัวพัฒนา นภาดา  นภาดา เต้าเตี่ยง ครูผู้ช่วย
261 สพป.น่าน เขต 2 250460 : บ้านน้ำปัวพัฒนา วรวิช  อินปา ครูอัตราจ้าง
262 สพป.น่าน เขต 2 250460 : บ้านน้ำปัวพัฒนา นางสาวธัญลักษณ์  ปายสาร ครูชำนาญการ
263 สพป.น่าน เขต 2 250458 : ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ นางอัญญ์ชิสา  ทวีรัตน์บวรกุล ครู
264 สพป.น่าน เขต 2 250458 : ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ ภาณุมาส  บุตรดวงติ๊บ ครู
265 สพป.น่าน เขต 2 250461 : ตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน นายเสกสรรค์  ไชยช่อฟ้า ครู