รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320011 บ้านจำป่าหวาย นางนราลักษณ์  ซุ้นเจริญ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
2 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320012 บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) มงคล  ปราศรัย ครู อนุมัติ
3 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320012 บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) นางพวงพิศ  ปิงเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
4 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320053 บ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์) นายยงยศ  สุขเจริญ ครู อนุมัติ
5 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320054 บ้านศาลา สุนีย์  การเร็ว ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
6 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320027 บ้านต๋อม นายศัสตราวุธ  วงศ์ราษฎร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
7 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320032 ตำบลสันป่าม่วง เกษราภรณ์  จันต๊ะสาร ครู อนุมัติ
8 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320049 บ้านร่องห้า อรุณี  นาแพร่ ครู คศ.3 อนุมัติ
9 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320034 บ้านต๊ำพระแล นางจารุพรรณ  นันทาทอง เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
10 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320037 ชุมชนบ้านตุ้มท่า ไปยวิตร  ยะตา ธุรการ อนุมัติ
11 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320038 บ้านต๊ำเหล่า เจริญศรี  ไชยวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
12 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320026 บ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง) สุภารัช  สองคำชุม ครู อนุมัติ
13 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320021 บ้านสันเวียงใหม่ สาธิต  อินชมภู ครู อนุมัติ
14 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320023 บ้านสาง ruttanaphong  chaigarn ครู อนุมัติ
15 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320023 บ้านสาง ตรีชฎา  ชาวน่าน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
16 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320048 บ้านโป่ง นายสะอาด  ทนทาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่ง อนุมัติ
17 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320047 บ้านใหม่ นางสาวกมลวรรณ  เหล็กแก้ว ธุรการ อนุมัติ
18 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320016 บ้านแม่กา ปิติ  ตรีสุวรรณ ครู อนุมัติ
19 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320013 บ้านห้วยเคียน สุภาพร  กาวาท เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
20 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320014 บ้านแม่ต๋ำบุญโยง พิษณุพงศ์  สันทราย ธุรการ อนุมัติ
21 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320015 อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก นางสุพรรณ  สันทราย ครู อนุมัติ
22 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320008 บ้านร่องคำ คชา  อ่องคำ ครู อนุมัติ
23 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320006 บ้านไร่ นันธิฌา  ศรีจันทร์ ครู อนุมัติ
24 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320006 บ้านไร่ พนิดา  มหาวงศ์ ธุรการ อนุมัติ
25 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320007 บ้านแม่นาเรือใต้ เทวัญ  หาลือ ครู อนุมัติ
26 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320007 บ้านแม่นาเรือใต้ มยุรี  ทะระมา ครูคศ.2 อนุมัติ
27 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320046 บ้านภูเงิน ชนรดา  ดำรงวิริยะนุภาพ ครู อนุมัติ
28 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320046 บ้านภูเงิน พัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนบ้านภูเงิน อนุมัติ
29 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320046 บ้านภูเงิน ณัฐสินี  ยาดี ครู อนุมัติ
30 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320042 บ้านห้วยบง นางพัชราภรณ์  สุวรรณชัยโฆษิต ครู คศ.3 อนุมัติ
31 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320043 บ้านป่าคา นางสาวโสภิดา  เพชรกูล ครูชำนาญการ อนุมัติ
32 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320039 บ้านต๊ำดอนมูล นางสาวดวงฤทัย  นันชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
33 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320040 บ้านต๊ำม่อน จันทร์ฉาย  สุวรรณมาลัย ครู อนุมัติ
34 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320040 บ้านต๊ำม่อน นางสาวแสงเดือน  สาคร ครู อนุมัติ
35 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320001 ชุมชนบ้านแม่ใส นายบัญชา   คำวังจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
36 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320001 ชุมชนบ้านแม่ใส ปรียาภรณ์  บุญเรือง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
37 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320055 อนุบาลพะเยา นางเอธยา   หงษ์ทอง ครู อนุมัติ
38 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320055 อนุบาลพะเยา คมกริช  เป็งเมือง ครู อนุมัติ
39 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320055 อนุบาลพะเยา นัยนา  แผ่นทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
40 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320168 บ้านหนองหล่ม จุรีย์  จันทร์สุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
41 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320169 บ้านแม่พริก โชติมล   คำใจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
42 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320169 บ้านแม่พริก อรพรรณ  ดวงแก้ว ธุรการ อนุมัติ
43 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320170 บ้านใหม่ พรรณวรท  แท่งเงิน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
44 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320152 บ้านดง นายกิติคุณ  เมฆอากาศ ครู อนุมัติ
45 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320152 บ้านดง นายดิเรก  สุปิ ครู อนุมัติ
46 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320144 บ้านจำไก่ นายประสงค์  สารนวน ครูชำนาญการ อนุมัติ
47 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320145 บ้านห้วยทรายเลื่อน นายพงษ์พันธ์  พันธ์ปัญญา ครูชำนาญการ อนุมัติ
48 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320145 บ้านห้วยทรายเลื่อน พรพิมล  โพธิ์งาม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
49 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320139 บ้านดอกคำใต้ นางมณฑกาญจน์  คำวงค์ษา ครู อนุมัติ
50 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320140 ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้) เผด็จ  ลาวตุม ครูชำนาญการ อนุมัติ
51 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320162 บ้านถ้ำประชาบำรุง สันติ  เผ่าต๊ะใจ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
52 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320161 บ้านถ้ำประชานุเคราะห์ เอกนรินทร์  พรมแปง ครู อนุมัติ
53 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320171 บ้านปางงุ้น ดวงแข  อุ่นทา ครู อนุมัติ
54 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320148 บ้านทุ่งหลวง นางสาวดวงมาณี  บุญวัน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
55 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320148 บ้านทุ่งหลวง นางวันจันทร์  กาโน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
56 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320150 บ้านสันจกปก ธารารัตน์  เทพวงศ์ ครู อนุมัติ
57 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320154 บ้านค่า นายมานพ  อูปแก้ว ครู อนุมัติ
58 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320155 บ้านค่าบน วิทวัฒน์   ยินดี ธุรการ อนุมัติ
59 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320142 บ้านร่องจว้า นางสุนา  อินโต ครู อนุมัติ
60 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320142 บ้านร่องจว้า เสน่ห์  อัศวมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
61 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320146 อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน) สุพรรณ  วงศ์ประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
62 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320147 บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) ศิริวรรณ  ไชยวงศ์ ธุรการ อนุมัติ
63 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320163 บ้านปาง อารีรัตน์  โพธาวัน ครู อนุมัติ
64 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320165 บ้านโพธิ์ทอง นายวรายุทธ์  วงศ์โยธา ครู อนุมัติ
65 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320166 บ้านปิน เกศราภรณ์  ช่างฆ้อง ธุรการ อนุมัติ
66 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320160 บ้านวังขอนแดง ยุพดี  วังกาวรรณ ครู อนุมัติ
67 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320156 ชุมชนบ้านห้วยลาน สังวร  จันทร ครู คศ.2 อนุมัติ
68 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320158 บ้านทุ่งต้นศรี kaset  wongprasit ครู อนุมัติ
69 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320159 บ้านเนินสมบูรณ์ บุญทัน  อินยาศรี ครู ค.ศ.2 อนุมัติ
70 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320243 บ้านสันต้นม่วง นางเย็นจิตต์  คำจันตา ครู อนุมัติ
71 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320243 บ้านสันต้นม่วง นางบวร  เดชพิชัย ครู อนุมัติ
72 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320248 บ้านป่าแฝกเหนือ เพ็ญพิชชา  มหาวงค์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
73 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320248 บ้านป่าแฝกเหนือ สหัสยา  ธิอุ่น ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
74 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320228 บ้านดงอินตา ไหว  บุญมาเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
75 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320230 บ้านดงบุญนาค อนวัช  สอนภักดี ธุรการ อนุมัติ
76 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320225 บ้านเหล่า อลิษา  จินะวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
77 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320226 บ้านไร่อ้อย เกียรติศักดิ์  ตะเขียว ครู อนุมัติ
78 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320226 บ้านไร่อ้อย หรินทร์  อินสุขิน ครู คศ.1 อนุมัติ
79 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320244 บ้านห้วยเจริญราษฏร์ SOMMAI  BUNWARADECHA ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
80 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320245 ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี นายเมืองศรี  กาวินคำ ครู คศ.2 อนุมัติ
81 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320246 บ้านหนองสระ นรา  สุยะเพี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระ อนุมัติ
82 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320227 บ้านป่าตึง ราตรีรัตน์  ใจวงค์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
83 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320227 บ้านป่าตึง นายทัศนพงษ์  ต๊ะคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
84 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320224 บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) นายเกรียงศักดิ์   หลวงหาญ ครู อนุมัติ
85 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320232 ชุมชนบ้านแม่สุก ขวัญตา  วีระตา ครู อนุมัติ
86 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320232 ชุมชนบ้านแม่สุก บุญเถียร  เมืองใจ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
87 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320232 ชุมชนบ้านแม่สุก นางธิดา  ก๋าคำ ครู อนุมัติ
88 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320233 บ้านแม่จว้า นายวุฒิไกร  เหล็กกล้า ครูชำนาญการ อนุมัติ
89 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320233 บ้านแม่จว้า นายเชิดชัย  วิชัยโน ครูชำนาญการ อนุมัติ
90 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320234 บ้านแม่จว้าใต้ นางชลิดาวรรณ  มณีพรม ครูชำนาญการ อนุมัติ
91 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320235 อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) Sirapatsorn  Khamthaworn ครู อนุมัติ
92 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320237 บ้านป่าสักสามัคคี นางนวลจันทร์  ปรังเขียว ครูชำนาญการ อนุมัติ
93 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320237 บ้านป่าสักสามัคคี อำพัน  วินันท์ ครู อนุมัติ
94 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320238 บ้านทุ่งป่าข่า อาทิตยา  ใจมูลมั่ง ครูชำนาญการ อนุมัติ
95 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320239 เจริญใจ นายสมนึก  คำทา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
96 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320250 บ้านป่าแฝกใต้ รุจิพรรณ  ทาตรี ธุรการ อนุมัติ
97 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320250 บ้านป่าแฝกใต้ นายสรพงษ์  ปัญญา ครู คศ.2 อนุมัติ
98 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320275 บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) นายเอกพจน์  ฟองจำ ครูำชำนาญการ อนุมัติ
99 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320276 อนุบาลภูกามยาว นายวิชัย  ประสาท ครู อนุมัติ
100 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320276 อนุบาลภูกามยาว สุภาคินี  โพธา ธุรการ อนุมัติ
101 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320277 บ้านแม่อิง นางสาวฐิตาภา  ภาชนะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
102 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320277 บ้านแม่อิง ศกุนต์  ขันคำ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
103 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320280 บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) สกล  ธุระ ครู อนุมัติ
104 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320281 บ้านร่องปอ เบญยวรรณ์  ก๋าซ้อน ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
105 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320281 บ้านร่องปอ นายชัยยุทธ   ภักดิ์สันติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
106 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320281 บ้านร่องปอ นายสุทธิพร   เภตรา ครู อนุมัติ
107 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320279 บ้านสันต้นผึ้ง มงคล  สมณาศักดิ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
108 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320284 บ้านอิงโค้ง นายกฤษฎา  เดชะบุญ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
109 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320285 บ้านห้วยแก้ว นายสุพจน์  นันตา ครู อนุมัติ
110 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320286 บ้านม่วงคำ นายลักษณ์  ทิศสุขใส ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
111 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320287 บ้านกาดถี kannika  KUNCHAI ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
112 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320289 บ้านหนองลาว สริญญา  สุวรรณเกษม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
113 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320290 บ้านห้วยทรายขาว นายเทียนไชย  วงศ์ไชย ครู อนุมัติ
114 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320290 บ้านห้วยทรายขาว นายชุมพล  ชุ่มใจ ครู อนุมัติ
115 5601 สพป.พะเยา เขต 1 320290 บ้านห้วยทรายขาว Tinakorn  Pumvichean ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ