รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.พะเยา เขต 1 320011 : บ้านจำป่าหวาย นางสาวเรณู  วงค์ปัญญา ครู
2 สพป.พะเยา เขต 1 320011 : บ้านจำป่าหวาย นางนราลักษณ์  ซุ้นเจริญ ครู ชำนาญการ
3 สพป.พะเยา เขต 1 320012 : บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) มงคล  ปราศรัย ครู
4 สพป.พะเยา เขต 1 320012 : บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) นางพวงพิศ  ปิงเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ
5 สพป.พะเยา เขต 1 320053 : บ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์) นายยงยศ  สุขเจริญ ครู
6 สพป.พะเยา เขต 1 320054 : บ้านศาลา สุนีย์  การเร็ว ธุรการโรงเรียน
7 สพป.พะเยา เขต 1 320027 : บ้านต๋อม นายศัสตราวุธ  วงศ์ราษฎร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
8 สพป.พะเยา เขต 1 320032 : ตำบลสันป่าม่วง เกษราภรณ์  จันต๊ะสาร ครู
9 สพป.พะเยา เขต 1 320049 : บ้านร่องห้า อรุณี  นาแพร่ ครู คศ.3
10 สพป.พะเยา เขต 1 320034 : บ้านต๊ำพระแล นางจารุพรรณ  นันทาทอง เจ้าหน้าที่พัสดุ
11 สพป.พะเยา เขต 1 320037 : ชุมชนบ้านตุ้มท่า ไปยวิตร  ยะตา ธุรการ
12 สพป.พะเยา เขต 1 320038 : บ้านต๊ำเหล่า เจริญศรี  ไชยวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
13 สพป.พะเยา เขต 1 320026 : บ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง) สุภารัช  สองคำชุม ครู
14 สพป.พะเยา เขต 1 320021 : บ้านสันเวียงใหม่ สาธิต  อินชมภู ครู
15 สพป.พะเยา เขต 1 320023 : บ้านสาง ruttanaphong  chaigarn ครู
16 สพป.พะเยา เขต 1 320023 : บ้านสาง ตรีชฎา  ชาวน่าน เจ้าหน้าที่ธุรการ
17 สพป.พะเยา เขต 1 320048 : บ้านโป่ง นายสะอาด  ทนทาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่ง
18 สพป.พะเยา เขต 1 320047 : บ้านใหม่ นางสาวกมลวรรณ  เหล็กแก้ว ธุรการ
19 สพป.พะเยา เขต 1 320016 : บ้านแม่กา ปิติ  ตรีสุวรรณ ครู
20 สพป.พะเยา เขต 1 320013 : บ้านห้วยเคียน สุภาพร  กาวาท เจ้าหน้าที่ธุรการ
21 สพป.พะเยา เขต 1 320014 : บ้านแม่ต๋ำบุญโยง พิษณุพงศ์  สันทราย ธุรการ
22 สพป.พะเยา เขต 1 320015 : อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก นางสุพรรณ  สันทราย ครู
23 สพป.พะเยา เขต 1 320008 : บ้านร่องคำ คชา  อ่องคำ ครู
24 สพป.พะเยา เขต 1 320006 : บ้านไร่ พนิดา  มหาวงศ์ ธุรการ
25 สพป.พะเยา เขต 1 320006 : บ้านไร่ นันธิฌา  ศรีจันทร์ ครู
26 สพป.พะเยา เขต 1 320007 : บ้านแม่นาเรือใต้ เทวัญ  หาลือ ครู
27 สพป.พะเยา เขต 1 320046 : บ้านภูเงิน ณัฐสินี  ยาดี ครู
28 สพป.พะเยา เขต 1 320046 : บ้านภูเงิน พัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนบ้านภูเงิน
29 สพป.พะเยา เขต 1 320046 : บ้านภูเงิน ชนรดา  ดำรงวิริยะนุภาพ ครู
30 สพป.พะเยา เขต 1 320042 : บ้านห้วยบง นางพัชราภรณ์  สุวรรณชัยโฆษิต ครู คศ.3
31 สพป.พะเยา เขต 1 320043 : บ้านป่าคา นางสาวโสภิดา  เพชรกูล ครูชำนาญการ
32 สพป.พะเยา เขต 1 320040 : บ้านต๊ำม่อน นางสาวแสงเดือน  สาคร ครู
33 สพป.พะเยา เขต 1 320040 : บ้านต๊ำม่อน จันทร์ฉาย  สุวรรณมาลัย ครู
34 สพป.พะเยา เขต 1 320001 : ชุมชนบ้านแม่ใส นายบัญชา   คำวังจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
35 สพป.พะเยา เขต 1 320001 : ชุมชนบ้านแม่ใส ปรียาภรณ์  บุญเรือง ธุรการโรงเรียน
36 สพป.พะเยา เขต 1 320055 : อนุบาลพะเยา นางเอธยา   หงษ์ทอง ครู
37 สพป.พะเยา เขต 1 320055 : อนุบาลพะเยา นัยนา  แผ่นทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
38 สพป.พะเยา เขต 1 320055 : อนุบาลพะเยา คมกริช  เป็งเมือง ครู
39 สพป.พะเยา เขต 1 320168 : บ้านหนองหล่ม จุรีย์  จันทร์สุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ
40 สพป.พะเยา เขต 1 320169 : บ้านแม่พริก อรพรรณ  ดวงแก้ว ธุรการ
41 สพป.พะเยา เขต 1 320169 : บ้านแม่พริก โชติมล   คำใจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
42 สพป.พะเยา เขต 1 320170 : บ้านใหม่ พรรณวรท  แท่งเงิน ธุรการโรงเรียน
43 สพป.พะเยา เขต 1 320152 : บ้านดง นายดิเรก  สุปิ ครู
44 สพป.พะเยา เขต 1 320152 : บ้านดง นายกิติคุณ  เมฆอากาศ ครู
45 สพป.พะเยา เขต 1 320144 : บ้านจำไก่ นายประสงค์  สารนวน ครูชำนาญการ
46 สพป.พะเยา เขต 1 320139 : บ้านดอกคำใต้ นางมณฑกาญจน์  คำวงค์ษา ครู
47 สพป.พะเยา เขต 1 320140 : ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้) เผด็จ  ลาวตุม ครูชำนาญการพิเศษ
48 สพป.พะเยา เขต 1 320162 : บ้านถ้ำประชาบำรุง สันติ  เผ่าต๊ะใจ ธุรการโรงเรียน
49 สพป.พะเยา เขต 1 320161 : บ้านถ้ำประชานุเคราะห์ เอกนรินทร์  พรมแปง ครู
50 สพป.พะเยา เขต 1 320171 : บ้านปางงุ้น ดวงแข  อุ่นทา ครู
51 สพป.พะเยา เขต 1 320148 : บ้านทุ่งหลวง นางวันจันทร์  กาโน ครูชำนาญการพิเศษ
52 สพป.พะเยา เขต 1 320148 : บ้านทุ่งหลวง นางสาวดวงมาณี  บุญวัน ครูผู้ช่วย
53 สพป.พะเยา เขต 1 320150 : บ้านสันจกปก ธารารัตน์  เทพวงศ์ ครู
54 สพป.พะเยา เขต 1 320154 : บ้านค่า นายเอกนรินทร์  อินสมบัติ ครู
55 สพป.พะเยา เขต 1 320155 : บ้านค่าบน วิทวัฒน์   ยินดี ธุรการ
56 สพป.พะเยา เขต 1 320142 : บ้านร่องจว้า เสน่ห์  อัศวมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน
57 สพป.พะเยา เขต 1 320142 : บ้านร่องจว้า นางสุนา  อินโต ครู
58 สพป.พะเยา เขต 1 320146 : อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน) สุพรรณ  วงศ์ประสิทธิ์ ครู
59 สพป.พะเยา เขต 1 320147 : บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) ศิริวรรณ  ไชยวงศ์ ธุรการ
60 สพป.พะเยา เขต 1 320163 : บ้านปาง อารีรัตน์  โพธาวัน ครู
61 สพป.พะเยา เขต 1 320165 : บ้านโพธิ์ทอง นายวรายุทธ์  วงศ์โยธา ครู
62 สพป.พะเยา เขต 1 320166 : บ้านปิน เกศราภรณ์  ช่างฆ้อง ธุรการ
63 สพป.พะเยา เขต 1 320160 : บ้านวังขอนแดง ยุพดี  วังกาวรรณ ครู
64 สพป.พะเยา เขต 1 320156 : ชุมชนบ้านห้วยลาน สังวร  จันทร ครู คศ.2
65 สพป.พะเยา เขต 1 320158 : บ้านทุ่งต้นศรี kaset  wongprasit ครู
66 สพป.พะเยา เขต 1 320159 : บ้านเนินสมบูรณ์ บุญทัน  อินยาศรี ครู ค.ศ.2
67 สพป.พะเยา เขต 1 320243 : บ้านสันต้นม่วง นางบวร  เดชพิชัย ครู
68 สพป.พะเยา เขต 1 320243 : บ้านสันต้นม่วง นางเย็นจิตต์  คำจันตา ครู
69 สพป.พะเยา เขต 1 320248 : บ้านป่าแฝกเหนือ สหัสยา  ธิอุ่น ธุรการโรงเรียน
70 สพป.พะเยา เขต 1 320248 : บ้านป่าแฝกเหนือ เพ็ญพิชชา  มหาวงค์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
71 สพป.พะเยา เขต 1 320228 : บ้านดงอินตา ไหว  บุญมาเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียน
72 สพป.พะเยา เขต 1 320230 : บ้านดงบุญนาค อนวัช  สอนภักดี ธุรการ
73 สพป.พะเยา เขต 1 320225 : บ้านเหล่า อลิษา  จินะวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
74 สพป.พะเยา เขต 1 320226 : บ้านไร่อ้อย หรินทร์  อินสุขิน ครู คศ.1
75 สพป.พะเยา เขต 1 320226 : บ้านไร่อ้อย เกียรติศักดิ์  ตะเขียว ครู
76 สพป.พะเยา เขต 1 320244 : บ้านห้วยเจริญราษฏร์ SOMMAI  BUNWARADECHA ครูชำนาญการพิเศษ
77 สพป.พะเยา เขต 1 320245 : ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี นายเมืองศรี  กาวินคำ ครู คศ.2
78 สพป.พะเยา เขต 1 320246 : บ้านหนองสระ นรา  สุยะเพี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระ
79 สพป.พะเยา เขต 1 320227 : บ้านป่าตึง ปารวีย์  สุปันตา ครู
80 สพป.พะเยา เขต 1 320224 : บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) นายเกรียงศักดิ์   หลวงหาญ ครู
81 สพป.พะเยา เขต 1 320232 : ชุมชนบ้านแม่สุก ขวัญตา  วีระตา ครู
82 สพป.พะเยา เขต 1 320232 : ชุมชนบ้านแม่สุก บุญเถียร  เมืองใจ ครูชำนาญการพิเศษ
83 สพป.พะเยา เขต 1 320232 : ชุมชนบ้านแม่สุก นางธิดา  ก๋าคำ ครู
84 สพป.พะเยา เขต 1 320233 : บ้านแม่จว้า นายเชิดชัย  วิชัยโน ครูชำนาญการ
85 สพป.พะเยา เขต 1 320233 : บ้านแม่จว้า นายกฤษดาพันธ์  พรมเผ่า ธุรการโรงเรียน
86 สพป.พะเยา เขต 1 320234 : บ้านแม่จว้าใต้ นางชลิดาวรรณ  มณีพรม ครูชำนาญการ
87 สพป.พะเยา เขต 1 320235 : อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) Sirapatsorn  Khamthaworn ครู
88 สพป.พะเยา เขต 1 320237 : บ้านป่าสักสามัคคี อำพัน  วินันท์ ครู
89 สพป.พะเยา เขต 1 320237 : บ้านป่าสักสามัคคี นางนวลจันทร์  ปรังเขียว ครูชำนาญการ
90 สพป.พะเยา เขต 1 320238 : บ้านทุ่งป่าข่า อาทิตยา  ใจมูลมั่ง ครูชำนาญการ
91 สพป.พะเยา เขต 1 320239 : เจริญใจ นายสมนึก  คำทา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
92 สพป.พะเยา เขต 1 320250 : บ้านป่าแฝกใต้ รุจิพรรณ  ทาตรี ธุรการ
93 สพป.พะเยา เขต 1 320250 : บ้านป่าแฝกใต้ นายสรพงษ์  ปัญญา ครู คศ.2
94 สพป.พะเยา เขต 1 320275 : บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) นายเอกพจน์  ฟองจำ ครูำชำนาญการ
95 สพป.พะเยา เขต 1 320276 : อนุบาลภูกามยาว สุภาคินี  โพธา ธุรการ
96 สพป.พะเยา เขต 1 320276 : อนุบาลภูกามยาว นายวิชัย  ประสาท ครู
97 สพป.พะเยา เขต 1 320277 : บ้านแม่อิง นางสาวฐิตาภา  ภาชนะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
98 สพป.พะเยา เขต 1 320277 : บ้านแม่อิง ศกุนต์  ขันคำ ธุรการโรงเรียน
99 สพป.พะเยา เขต 1 320280 : บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) สกล  ธุระ ครู
100 สพป.พะเยา เขต 1 320281 : บ้านร่องปอ เบญยวรรณ์  ก๋าซ้อน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
101 สพป.พะเยา เขต 1 320281 : บ้านร่องปอ นายสุทธิพร   เภตรา ครู
102 สพป.พะเยา เขต 1 320281 : บ้านร่องปอ นายชัยยุทธ   ภักดิ์สันติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
103 สพป.พะเยา เขต 1 320279 : บ้านสันต้นผึ้ง มงคล  สมณาศักดิ์ ครูชำนาญการ
104 สพป.พะเยา เขต 1 320284 : บ้านอิงโค้ง นายกฤษฎา  เดชะบุญ ครูชำนาญการพิเศษ
105 สพป.พะเยา เขต 1 320285 : บ้านห้วยแก้ว นายสุพจน์  นันตา ครู
106 สพป.พะเยา เขต 1 320286 : บ้านม่วงคำ นายลักษณ์  ทิศสุขใส ผู้อำนวยการโรงเรียน
107 สพป.พะเยา เขต 1 320287 : บ้านกาดถี kannika  KUNCHAI ธุรการโรงเรียน
108 สพป.พะเยา เขต 1 320289 : บ้านหนองลาว สริญญา  สุวรรณเกษม ธุรการโรงเรียน
109 สพป.พะเยา เขต 1 320290 : บ้านห้วยทรายขาว นายเทียนไชย  วงศ์ไชย ครู
110 สพป.พะเยา เขต 1 320290 : บ้านห้วยทรายขาว Tinakorn  Pumvichean ผู้บริหารโรงเรียน
111 สพป.พะเยา เขต 1 320290 : บ้านห้วยทรายขาว นายชุมพล  ชุ่มใจ ครู