รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.พะเยา เขต 2 320069 : บ้านสร้อยศรี นางฆริกา  มหายศ ครู
2 สพป.พะเยา เขต 2 320069 : บ้านสร้อยศรี นายปิยชาติ  ธงสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 สพป.พะเยา เขต 2 320070 : บ้านดอนมูล มัลลิกา  ศรีธนะ ธุรการ
4 สพป.พะเยา เขต 2 320064 : บ้านจุน กันยารัตน์  ชูไว ธุรการโรงเรียน
5 สพป.พะเยา เขต 2 320064 : บ้านจุน นายสมเกียรติ  แสนป้อ ครู
6 สพป.พะเยา เขต 2 320064 : บ้านจุน นายภาดล  ชำนาญญา ครู
7 สพป.พะเยา เขต 2 320065 : บ้านห้วยกั้ง พันธ์ุทิพย์  ใจกล้า ครู
8 สพป.พะเยา เขต 2 320065 : บ้านห้วยกั้ง เจนจิรา  บุญวิลัย ธุรการ
9 สพป.พะเยา เขต 2 320076 : บ้านร่องแมด ฉวีวรรณ  มาระแซม ครูชำนาญการพิเศษ
10 สพป.พะเยา เขต 2 320077 : บ้านสันหลวง นายอนุพงศ์  ไชยมงคล ธุรการโรงเรียน
11 สพป.พะเยา เขต 2 320078 : บ้านห้วยไคร้ เสาวนีย์  คำแสน ครูธุรการ
12 สพป.พะเยา เขต 2 320079 : ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว ประสิทธิ์  ชูศรีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 สพป.พะเยา เขต 2 320068 : บ้านแม่ทะลาย เจนจิรา  บุญวิลัย ธุรการ
14 สพป.พะเยา เขต 2 320068 : บ้านแม่ทะลาย เกรียงศักดิ์  เรืองนภารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
15 สพป.พะเยา เขต 2 320066 : บ้านธาตุขิงแกง รัฐศาสตร์  สมฤทธฺ์ ครู
16 สพป.พะเยา เขต 2 320066 : บ้านธาตุขิงแกง ณิชกานต์  เดชะบุญ ธุรการ
17 สพป.พะเยา เขต 2 320067 : บ้านแม่วังช้าง ชยุติมันต์  ประจันทร์ ธุรการ
18 สพป.พะเยา เขต 2 320067 : บ้านแม่วังช้าง อารีย์  ขรรค์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 สพป.พะเยา เขต 2 320071 : บ้านร่องย้าง นายจรูญ  สุพรรณนนท์ รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องย้าง
20 สพป.พะเยา เขต 2 320072 : บ้านเวียงลอ นางนวลจันทร์   วัฒนจันทร์ ครูคศ.2
21 สพป.พะเยา เขต 2 320073 : บ้านศรีเมืองชุม นายสุพจน์  นวลดั้ว ครูคศ.2
22 สพป.พะเยา เขต 2 320074 : บ้านน้ำจุน นายสิงหา  กาชัย ผฝุ้อำนวยการโรงเรียน
23 สพป.พะเยา เขต 2 320080 : บ้านพวงพยอม กฤษฎาพร  เวียงลอ ธุรการ
24 สพป.พะเยา เขต 2 320082 : บ้านสักลอ นายชรินทร์  ธิวงค์ ครู
25 สพป.พะเยา เขต 2 320082 : บ้านสักลอ ลักษณา  จันธิมา ผู้อำนวยการ
26 สพป.พะเยา เขต 2 320083 : บ้านสักทุ่ง อุไรรัตน์  จันธิมา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
27 สพป.พะเยา เขต 2 320083 : บ้านสักทุ่ง นายประจวบ  อินสุวรรณ์ ครู
28 สพป.พะเยา เขต 2 320056 : อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) จารุวรรณ์  คำมูล จนท.ธุรการ
29 สพป.พะเยา เขต 2 320058 : ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) นายศัจกร  ไชยจำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 สพป.พะเยา เขต 2 320058 : ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) พีรวิชญ์  คุณารูป ครูธุรการ
31 สพป.พะเยา เขต 2 320058 : ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) นายณภัทร  คะมณีวรรณ ครู
32 สพป.พะเยา เขต 2 320059 : บ้านกิ่วแก้ว วุฒิสิทธิ์  ฤทธิศร ครู
33 สพป.พะเยา เขต 2 320057 : บ้านปงสนุก นายพีรวิชญ์  คุณารูป ครูธุรการ
34 สพป.พะเยา เขต 2 320057 : บ้านปงสนุก srisaket  yodmuang ครู
35 สพป.พะเยา เขต 2 320060 : บ้านยางขาม กาญจนา  หอมนาน ครู
36 สพป.พะเยา เขต 2 320061 : บ้านหัวขัว นางเพลิน  บุญยศยิ่ง ครู
37 สพป.พะเยา เขต 2 320090 : บ้านวังเค็มใหม่ นางผ่องผิว  ศรีจันทร์ ครู
38 สพป.พะเยา เขต 2 320090 : บ้านวังเค็มใหม่ อัจฉรารภรณ์  นาซีก ครู
39 สพป.พะเยา เขต 2 320092 : บ้านดอนลาว นางสาวสุนา  สุยะวงศ์ ธุรการ
40 สพป.พะเยา เขต 2 320094 : ปัวพิทยา นางสาวศิริภา  ดวงแก้วปั๋น ครู
41 สพป.พะเยา เขต 2 320095 : บ้านร่องค้อม ดวงตา  สัมพันธ์สิทธิ์ ครู
42 สพป.พะเยา เขต 2 320095 : บ้านร่องค้อม เฉลิมศรี  หิมพานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
43 สพป.พะเยา เขต 2 320105 : บ้านปัวศรีพรม amphorn  sawangpon ธุรการ
44 สพป.พะเยา เขต 2 320106 : บ้านฝายกวาง สุพิชา  งามเจริญ ธุรการ
45 สพป.พะเยา เขต 2 320111 : บ้านแม่ต๋ำ เอนก  ยารังษี ผู้อำนวยการโรงเรียน
46 สพป.พะเยา เขต 2 320112 : บ้านแวน มยุรี  อ่อนคำ ครู
47 สพป.พะเยา เขต 2 320118 : บ้านสันปูเลย นางศุภิสรา   สุพนธนา ธุรการโรงเรียน
48 สพป.พะเยา เขต 2 320119 : บ้านปางมดแดง นางดวงจันทร์  จ้องสาระ ครู
49 สพป.พะเยา เขต 2 320113 : ชุมชนบ้านเชียงบาน อัมพร  วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน
50 สพป.พะเยา เขต 2 320114 : บ้านทุ่งมอก กฤตพร  กันทะมาลา ธุรการ
51 สพป.พะเยา เขต 2 320115 : บ้านปางวัว ภัทถกฤต  พุทธอาสน์ ครู
52 สพป.พะเยา เขต 2 320116 : บ้านผาฮาว นายเสมอพงษ์  ิ่ิอินปั๋น ผู้อำนวยการโรงเรียน
53 สพป.พะเยา เขต 2 320117 : บ้านหัวทุ่ง อนัญญา  ทรินทร์ ธุรการ
54 สพป.พะเยา เขต 2 320100 : บ้านร่องส้าน อำภา  กอใหญ่ ครูธุรการ
55 สพป.พะเยา เขต 2 320091 : บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) นางสุพินิจ  กวาวเจริญ ครู
56 สพป.พะเยา เขต 2 320093 : บ้านโจ้โก้ นายยงยุทธิ์  แดงศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
57 สพป.พะเยา เขต 2 320093 : บ้านโจ้โก้ ธีรพรรณ   แจ้ใส ครู
58 สพป.พะเยา เขต 2 320098 : บ้านโจ้โก้ สาขาบ้านห้วยสา นางสาวพิมพ์ปวีณ์  สนชาวไพร ครู
59 สพป.พะเยา เขต 2 320096 : บ้านใหม่ร่มเย็น นางสิริกัญญา  ชัยศรี ธุรการโรงเรียน
60 สพป.พะเยา เขต 2 320096 : บ้านใหม่ร่มเย็น ณัฐนันท์  แสงศรีจันทร์ ครู
61 สพป.พะเยา เขต 2 320096 : บ้านใหม่ร่มเย็น นางณัฐนันท์  แสงศรีจันทร์ ครู
62 สพป.พะเยา เขต 2 320096 : บ้านใหม่ร่มเย็น บรรจง  ทะนานแก้ว ครู
63 สพป.พะเยา เขต 2 320097 : บ้านปางถ้ำ ชยพล  กรุงริรันดร์ ครูธุรการ
64 สพป.พะเยา เขต 2 320109 : บ้านทุ่งเย็น ณัฐ  คำมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
65 สพป.พะเยา เขต 2 320109 : บ้านทุ่งเย็น พัฒนี   กลิ่นดี ธุรการโรงเรียน
66 สพป.พะเยา เขต 2 320110 : บ้านสบทุ(คีรีราษฏร์สงเคราะห์) นายปรีชา  โสภาเคน ผู้อำนวยการโรงเรียน
67 สพป.พะเยา เขต 2 320104 : บ้านถ้ำผาลาด นายนพดล  ธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียน
68 สพป.พะเยา เขต 2 320099 : บ้านต้นผึ้ง เกษม  บุตรดาจันทร์ ครู
69 สพป.พะเยา เขต 2 320099 : บ้านต้นผึ้ง ชุมพร  ไชยสาร ครูชำนาญการ
70 สพป.พะเยา เขต 2 320101 : บ้านคะแนง ศศิ  พรสุรพิชญางกูร ธุรการโรงเรียน
71 สพป.พะเยา เขต 2 320102 : บ้านน้ำมิน สายชล  ชัยวัน ครู
72 สพป.พะเยา เขต 2 320102 : บ้านน้ำมิน ธมนวรรณ  จันทร์มา ธุรการ
73 สพป.พะเยา เขต 2 320103 : บ้านแฮะ นายสมบัติ  ราษี ผู้อำนวยการสถานศึกษา
74 สพป.พะเยา เขต 2 320088 : บ้านไชยพรม อภิรดี  ปัญจะศรี ธุรการโรงเรียน
75 สพป.พะเยา เขต 2 320089 : บ้านปี้ ดวงกมล  ใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
76 สพป.พะเยา เขต 2 320089 : บ้านปี้ สุพจน์  ใจดี ครู
77 สพป.พะเยา เขต 2 320087 : บ้านพระนั่งดิน นางพิรพรรณ  ภูสมมาตร์ ครูฃำนาญการพิเศษ
78 สพป.พะเยา เขต 2 320086 : บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) นางจันทร์ฟอง   ปัญญาวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
79 สพป.พะเยา เขต 2 320084 : อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) รัชนี  พันตา ธุรการ
80 สพป.พะเยา เขต 2 320085 : อนุบาลเชียงคำฯ สาขาบ้านแดนเมือง นายอดุลย์  อ่อนนวล ผู้อำนวยการโรงเรียน
81 สพป.พะเยา เขต 2 320108 : บ้านแวนโค้ง อาจารี  แสงแก้ว ครู
82 สพป.พะเยา เขต 2 320108 : บ้านแวนโค้ง ชัญญานุช  รูปกลม ครูอัตราจ้าง
83 สพป.พะเยา เขต 2 320107 : บ้านทุ่งหล่ม มนัด  คำถิน ผู้อำนวยการ
84 สพป.พะเยา เขต 2 320120 : บ้านหนองบัวเงิน นางวันเพ็ญ  บุญยืน ครู
85 สพป.พะเยา เขต 2 320120 : บ้านหนองบัวเงิน สุกัญญา  กาติ๊บ ธุรการ
86 สพป.พะเยา เขต 2 320122 : บ้านจำบอน นายรุจวิภู  จักรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
87 สพป.พะเยา เขต 2 320121 : บ้านผาลาด เดือนนภา  ณ ลำปาง ครู
88 สพป.พะเยา เขต 2 320121 : บ้านผาลาด วทันย์  หมั่นเหมาะ ธุรการ
89 สพป.พะเยา เขต 2 320123 : ชัยชุมภู อักษราพร  แสงศรีจันทร์ ครู
90 สพป.พะเยา เขต 2 320123 : ชัยชุมภู preeyaporn   nasinsoi ธุรการ
91 สพป.พะเยา เขต 2 320124 : บ้านไชยสถาน สมบูรณ์  แสนอุ้ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
92 สพป.พะเยา เขต 2 320124 : บ้านไชยสถาน พรกรวรรณ  คล่องแคล่ว ครู
93 สพป.พะเยา เขต 2 320124 : บ้านไชยสถาน ผุสรัตน์  บำรุงนา ธุรการโรงเรียน
94 สพป.พะเยา เขต 2 320125 : บ้านท่าม่าน ศิริรัตน์  ฟองคำ ครู
95 สพป.พะเยา เขต 2 320125 : บ้านท่าม่าน นางชนิสรา  ช้างสาร ธุรการ
96 สพป.พะเยา เขต 2 320126 : ชุมชนบ้านหลวง นิคุณ  เหล่ากาวี ครู
97 สพป.พะเยา เขต 2 320126 : ชุมชนบ้านหลวง แพรวพรรณ  น้ำสา ธุรการ
98 สพป.พะเยา เขต 2 320126 : ชุมชนบ้านหลวง นริศรา  เร่งเร็ว ครูธุรการ
99 สพป.พะเยา เขต 2 320127 : บ้านหล่ายทุ่ง วุฒิชัย  แทนรอด ครูชำนาญการ
100 สพป.พะเยา เขต 2 320128 : บ้านปงสนุก นายวรภพ  สุหิตานุเคราะห์ ครู
101 สพป.พะเยา เขต 2 320131 : บ้านบ่อเบี้ย สุดายงค์  เทียมทอง ครู
102 สพป.พะเยา เขต 2 320131 : บ้านบ่อเบี้ย พรพิมล  เทียมใจ พนักงานราชการ
103 สพป.พะเยา เขต 2 320131 : บ้านบ่อเบี้ย วิลาสินี  วิลาสินี สุวรรณโน ธุรการโรงเรียน
104 สพป.พะเยา เขต 2 320129 : อนุบาลเชียงม่วน นายประทีป  สร้อยนาค ผู้อำนวยการโรงเรียน
105 สพป.พะเยา เขต 2 320129 : อนุบาลเชียงม่วน โยธิน  เชิดชู ครู
106 สพป.พะเยา เขต 2 320135 : บ้านท่าฟ้าใต้ อรพินท์  พุฒดี ครูธุรการ
107 สพป.พะเยา เขต 2 320137 : บ้านนาบัว มนตรี  เรือนไสว รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบัว
108 สพป.พะเยา เขต 2 320137 : บ้านนาบัว นายวิญญู   บุษบก ครูชำนาญการ
109 สพป.พะเยา เขต 2 320136 : บ้านทุ่งมอก ณิชญาภา  ฟ้าแลบ ธุรการ
110 สพป.พะเยา เขต 2 320136 : บ้านทุ่งมอก นางกนกรัตน์  แกนขุนทด ครู
111 สพป.พะเยา เขต 2 320132 : บ้านสระ นายจักรพันธ์  ภาชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
112 สพป.พะเยา เขต 2 320133 : บ้านทุ่งหนอง นางคำเอ้ย  มูลศรี ครู
113 สพป.พะเยา เขต 2 320134 : บ้านท่าฟ้าเหนือ พอนญ์  เทพเสาร์ ครูโรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ
114 สพป.พะเยา เขต 2 320187 : บ้านวังบง นายสมชาย  บุญเทพ ครูธุรการ
115 สพป.พะเยา เขต 2 320187 : บ้านวังบง เครือสวรรค์  แสงสุข ครู
116 สพป.พะเยา เขต 2 320220 : บ้านใหม่น้ำเงิน สมพล  สุขศรี ครู
117 สพป.พะเยา เขต 2 320220 : บ้านใหม่น้ำเงิน นายสุนทรา   ปาละวงษ์ ครู
118 สพป.พะเยา เขต 2 320221 : ชุมชนบ้านดอนไชย พิเชียร  ศรีวิชิต ครู
119 สพป.พะเยา เขต 2 320221 : ชุมชนบ้านดอนไชย ไกรศร  รูปเรียบ พนักงานราชการ
120 สพป.พะเยา เขต 2 320223 : บ้านควรเก๊าเงา นางกรพันธุ์   จินะเทศ ธุรการ
121 สพป.พะเยา เขต 2 320223 : บ้านควรเก๊าเงา นิลุบล  กาติ๊บ ธุรการ
122 สพป.พะเยา เขต 2 320218 : บ้านเลี้ยว ศักยะ  เย็นใจ ครู
123 สพป.พะเยา เขต 2 320219 : บ้านแบ่ง ปุณยนุช  จันทะวัง ครู
124 สพป.พะเยา เขต 2 320217 : บ้านปัว นายระเบียบ  พรมฐาน ครู
125 สพป.พะเยา เขต 2 320217 : บ้านปัว กัญญาวีร์  หมื่นจันทร์ ธุรการ
126 สพป.พะเยา เขต 2 320217 : บ้านปัว พิชยา  จันต๊ะ ครูธุรการ
127 สพป.พะเยา เขต 2 320222 : บ้านปางผักหม นภวรรณ  แสนเมืองใจ ครู
128 สพป.พะเยา เขต 2 320222 : บ้านปางผักหม นายจินดา  ตาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
129 สพป.พะเยา เขต 2 320188 : บ้านสีพรม สุทัศน์  ทอดเสียง ครู
130 สพป.พะเยา เขต 2 320190 : บ้านป่าคา ชนาธิป  นะรัก ครู
131 สพป.พะเยา เขต 2 320190 : บ้านป่าคา สมปอง  เสมอใจ ครู ชำนาญการ
132 สพป.พะเยา เขต 2 320190 : บ้านป่าคา ทิพย์วิมล  มั่งมูล ธุรการโรงเรียน
133 สพป.พะเยา เขต 2 320191 : บ้านใหม่พัฒนา นายศาสตรา  ทิวาศิริ ครู
134 สพป.พะเยา เขต 2 320192 : บ้านควรดง พวงผกา  ไชยอินทร์ ธุรการโรงเรียน
135 สพป.พะเยา เขต 2 320200 : บ้านดอนแก้ว ศราวุธ  ชาญเชี่ยว จนท.ธุรการ
136 สพป.พะเยา เขต 2 320201 : บ้านดอนเงิน นายธัชชัย  สมมุติแก้ว ครูอัตราจ้าง
137 สพป.พะเยา เขต 2 320202 : บ้านหลวง เบญญาภา  อินต๊ะวงค์ ครู
138 สพป.พะเยา เขต 2 320202 : บ้านหลวง บุญเนียม  สิทธิ์คงงเชื้อ ครู
139 สพป.พะเยา เขต 2 320203 : บ้านดอนไชยป่าแขม อาทิตย์  บุญถึง ครู
140 สพป.พะเยา เขต 2 320203 : บ้านดอนไชยป่าแขม อณิรุจน์  สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียน
141 สพป.พะเยา เขต 2 320203 : บ้านดอนไชยป่าแขม มณิการ์  มั่งคั่ง ธุรการโรงเรียน
142 สพป.พะเยา เขต 2 320204 : บ้านหล่ายฝายแก้ว พศวีร์  ศรีวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
143 สพป.พะเยา เขต 2 320204 : บ้านหล่ายฝายแก้ว รัชพล  แก้วหน่อ ธุรการโรงเรียน
144 สพป.พะเยา เขต 2 320206 : บ้านสันกลางนาดอ สุวิมล  ศรีคำ ธุรการ
145 สพป.พะเยา เขต 2 320208 : บ้านแฮะ วิเชียร  ปิงยศ ครู
146 สพป.พะเยา เขต 2 320210 : บ้านทุ่งแต สุพรรณ  สุทธวงค์ ครู
147 สพป.พะเยา เขต 2 320184 : บ้านหนองท่าควาย นางสาวเกื้อกูล  ไชยอักษร ครู
148 สพป.พะเยา เขต 2 320180 : อนุบาลปง ประเวศน์  ขันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปง
149 สพป.พะเยา เขต 2 320182 : บ้านห้วยแม่แดง พัทธิตา  ใจแน่น ครูธุรการ
150 สพป.พะเยา เขต 2 320182 : บ้านห้วยแม่แดง สุกัญญา  วงศ์วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง
151 สพป.พะเยา เขต 2 320183 : บ้านหมุ้น มงคล  สีใจออน ธุรการโรงเรียน
152 สพป.พะเยา เขต 2 320183 : บ้านหมุ้น นางศรีแพร  หาญสมุทร ครู
153 สพป.พะเยา เขต 2 320173 : บ้านดู่ นางจุฑารัตน์  ขลุ่ยนาค ครูธุรการ
154 สพป.พะเยา เขต 2 320174 : ชุมชนบ้านบอน อัญญารัตน์  ฟูแสง ธุรการโรงเรียน
155 สพป.พะเยา เขต 2 320174 : ชุมชนบ้านบอน ฑัชธรรม  สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
156 สพป.พะเยา เขต 2 320174 : ชุมชนบ้านบอน นายอุดม  ปงคำเฟย ครู
157 สพป.พะเยา เขต 2 320174 : ชุมชนบ้านบอน นางสาววนิดา   บัวผัด ครู
158 สพป.พะเยา เขต 2 320175 : บ้านหนุน สว่างจิต  วรรณโกฏิ ครู
159 สพป.พะเยา เขต 2 320176 : บ้านม่วง นายพิเชษฐ์  ไชยบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน
160 สพป.พะเยา เขต 2 320178 : บ้านบุญเรือง แสงวล  บัวคำ ครู
161 สพป.พะเยา เขต 2 320178 : บ้านบุญเรือง นางกรพันธุ์  จินะเทศ ูธุรการ
162 สพป.พะเยา เขต 2 320178 : บ้านบุญเรือง ศุภวุฒิ  อุดคำเที่ยง ครูอัตราจ้าง
163 สพป.พะเยา เขต 2 320178 : บ้านห้วยสิงห์ นางกรพันธุ์  จินะเทศ ูธุรการ
164 สพป.พะเยา เขต 2 320178 : บ้านห้วยสิงห์ ศุภวุฒิ  อุดคำเที่ยง ครูอัตราจ้าง
165 สพป.พะเยา เขต 2 320178 : บ้านห้วยสิงห์ แสงวล  บัวคำ ครู
166 สพป.พะเยา เขต 2 320211 : ราชานุเคราะห์ นครินทร์  ปัญจขันธ์ ครู
167 สพป.พะเยา เขต 2 320212 : บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) วนิฐา  ปัญญาส่อง ครูธุรการ
168 สพป.พะเยา เขต 2 320205 : บ้านแม่ทาย นายสุวัฒน์  โยปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน
169 สพป.พะเยา เขต 2 320215 : บ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก กัลยา  นางสาวกัลยา บัวเงิน พนักงานราชการ
170 สพป.พะเยา เขต 2 320215 : บ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก นางสาวณัฐพร  ช่างเหลา พนักงานราชการ
171 สพป.พะเยา เขต 2 320197 : บ้านขุนกำลัง นายอนันตชัย  ทำดี ครู
172 สพป.พะเยา เขต 2 320197 : บ้านขุนกำลัง ญาณิน  สีตนไชย ครู
173 สพป.พะเยา เขต 2 320197 : บ้านขุนกำลัง นุชธิดา  สมณะ ธุรการโรงเรียน
174 สพป.พะเยา เขต 2 320197 : บ้านขุนกำลัง นายกฤษณพล  ไชยมงคล ครูธุรการ
175 สพป.พะเยา เขต 2 320198 : บ้านสันติสุข จิตรา  คนดี ธุรการโรงเรียน
176 สพป.พะเยา เขต 2 320198 : บ้านสันติสุข จิราพร  สวยเจริญ ครูผู้ช่วย
177 สพป.พะเยา เขต 2 320198 : บ้านสันติสุข วิไล  ไชยรุ่งเรือง ธุรการโรงเรียน
178 สพป.พะเยา เขต 2 320198 : บ้านสันติสุข วรวุธ  อุทธวัง ครูธุการ
179 สพป.พะเยา เขต 2 320194 : บ้านนาอ้อม วิวัฒน์  พนาบำรุง ครูชำนาญการ
180 สพป.พะเยา เขต 2 320193 : บ้านสบขาม นิธิศ  ไชยปิน ผู้อำนวยการ
181 สพป.พะเยา เขต 2 320195 : บ้านผาตั้ง เกศยามณชุ์   ศิริคำ ครู
182 สพป.พะเยา เขต 2 320196 : บ้านน้ำปุก เบญญาภา  สุดแสวง ธุรการ
183 สพป.พะเยา เขต 2 320196 : บ้านน้ำปุก สมพงษ์  สืบเครือพรม ผู้อำนวยการ
184 สพป.พะเยา เขต 2 320251 : บ้านดอนมูล เอื้อมเดือน  บุญยืน ครู
185 สพป.พะเยา เขต 2 320251 : บ้านดอนมูล ชุติมันต์  เจริญวัชรวิทย์ ธุรการ
186 สพป.พะเยา เขต 2 320252 : บ้านสะแล่ง ปรานอม  รัตนขอดสกุล ครู
187 สพป.พะเยา เขต 2 320253 : บ้านร้องเชียงแรง เอกภพ  วงศ์ชัย ครู
188 สพป.พะเยา เขต 2 320254 : บ้านน้ำเปื๋อย นายไหล่  ธนะ ครู
189 สพป.พะเยา เขต 2 320255 : บ้านดอนไชย สายทอง  จันทาพูน ครู
190 สพป.พะเยา เขต 2 320274 : บ้านก๊อน้อย นางสาวสุพรรณิการ์    ไชยะ ครู
191 สพป.พะเยา เขต 2 320274 : บ้านก๊อน้อย วิสิทธิ์  เมืองมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
192 สพป.พะเยา เขต 2 320272 : บ้านทุ่งกล้วย นายอินทอง  เชียงทา ผู้อำนวยการโรงเรียน
193 สพป.พะเยา เขต 2 320272 : บ้านทุ่งกล้วย เสาวลักษณ์  อุ่นคำ ครู
194 สพป.พะเยา เขต 2 320273 : บ้านก๊อหลวง พรนิสา  อยู่ทิม ครู
195 สพป.พะเยา เขต 2 320267 : บ้านแกใหม่นิคม เกษร  ปวงคำ ธุรการ
196 สพป.พะเยา เขต 2 320271 : บ้านสา มนตรี  วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน
197 สพป.พะเยา เขต 2 320271 : บ้านสา นายจิรยุทธ์  รวมสุข ครู
198 สพป.พะเยา เขต 2 320264 : ชุมชนบ้านหนองเลา อภิสรา  สมฤทธิ์ ครูธุรการ
199 สพป.พะเยา เขต 2 320264 : ชุมชนบ้านหนองเลา วรรณฤดี  บุญประเสริฐ ครู
200 สพป.พะเยา เขต 2 320264 : ชุมชนบ้านหนองเลา นายดำรงค์  วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา
201 สพป.พะเยา เขต 2 320265 : บ้านป่าสัก นางวิจิตรา   ก๋องติ๊บ ครู
202 สพป.พะเยา เขต 2 320262 : บ้านสถาน วรพันธ์  บุญประเสริฐ ครู
203 สพป.พะเยา เขต 2 320262 : บ้านสถาน นางทัศนวรรณ  อะนาโรจน์ ครูธุรการ
204 สพป.พะเยา เขต 2 320261 : บ้านทุ่งติ้ว นายสุภัทร์   เขียนโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
205 สพป.พะเยา เขต 2 320266 : บ้านแก วิญญูฤทธิ์  กาติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียน
206 สพป.พะเยา เขต 2 320256 : บ้านสบบง นายสมัย  มีสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบบง
207 สพป.พะเยา เขต 2 320270 : บ้านปง ศิริประภา  คนงาน ธุรการโรงเรียน
208 สพป.พะเยา เขต 2 320270 : บ้านปง ครองทรัพย์  พงษ์ด้วง ครู
209 สพป.พะเยา เขต 2 320270 : บ้านปง สุกันญา  ตามสมัย ธุรการโรงเรียน
210 สพป.พะเยา เขต 2 320259 : บ้านฮวก นางสาวคันธรส  ปิ่นศักดิ์ ครูผู้ช่วย
211 สพป.พะเยา เขต 2 320259 : บ้านฮวก ณัฐวดี  ชมภูชนะภัย ธุรการโรงเรียน
212 สพป.พะเยา เขต 2 320257 : อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ชญาภา  สร้อยสวิง ธุรการโรงเรียน
213 สพป.พะเยา เขต 2 320257 : อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) นายเพทาย  ศรีจันทร์ ครู
214 สพป.พะเยา เขต 2 320269 : บ้านปงใหม่ สุพรรษา  อินคำวงศ์ ครูธุรการ
215 สพป.พะเยา เขต 2 320269 : บ้านปงใหม่ ปวรัศ  วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน