รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320069 บ้านสร้อยศรี นางฆริกา  มหายศ ครู อนุมัติ
2 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320069 บ้านสร้อยศรี นายปิยชาติ  ธงสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
3 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320070 บ้านดอนมูล มัลลิกา  ศรีธนะ ธุรการ อนุมัติ
4 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320064 บ้านจุน นายสมเกียรติ  แสนป้อ ครู อนุมัติ
5 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320064 บ้านจุน นายภาดล  ชำนาญญา ครู อนุมัติ
6 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320064 บ้านจุน กันยารัตน์  ชูไว ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
7 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320065 บ้านห้วยกั้ง พันธ์ุทิพย์  ใจกล้า ครู อนุมัติ
8 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320065 บ้านห้วยกั้ง เจนจิรา  บุญวิลัย ธุรการ อนุมัติ
9 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320076 บ้านร่องแมด ฉวีวรรณ  มาระแซม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
10 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320077 บ้านสันหลวง นายอนุพงศ์  ไชยมงคล ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
11 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320078 บ้านห้วยไคร้ เสาวนีย์  คำแสน ครูธุรการ อนุมัติ
12 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320079 ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว ประสิทธิ์  ชูศรีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
13 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320068 บ้านแม่ทะลาย เจนจิรา  บุญวิลัย ธุรการ อนุมัติ
14 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320068 บ้านแม่ทะลาย เกรียงศักดิ์  เรืองนภารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
15 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320066 บ้านธาตุขิงแกง ณิชกานต์  เดชะบุญ ธุรการ อนุมัติ
16 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320066 บ้านธาตุขิงแกง รัฐศาสตร์  สมฤทธฺ์ ครู อนุมัติ
17 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320067 บ้านแม่วังช้าง อารีย์  ขรรค์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
18 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320067 บ้านแม่วังช้าง ชยุติมันต์  ประจันทร์ ธุรการ อนุมัติ
19 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320071 บ้านร่องย้าง นายจรูญ  สุพรรณนนท์ รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องย้าง อนุมัติ
20 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320072 บ้านเวียงลอ นางนวลจันทร์   วัฒนจันทร์ ครูคศ.2 อนุมัติ
21 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320073 บ้านศรีเมืองชุม นายสุพจน์  นวลดั้ว ครูคศ.2 อนุมัติ
22 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320074 บ้านน้ำจุน นายสิงหา  กาชัย ผฝุ้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
23 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320080 บ้านพวงพยอม กฤษฎาพร  เวียงลอ ธุรการ อนุมัติ
24 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320082 บ้านสักลอ นายชรินทร์  ธิวงค์ ครู อนุมัติ
25 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320082 บ้านสักลอ ลักษณา  จันธิมา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
26 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320083 บ้านสักทุ่ง นายประจวบ  อินสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
27 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320083 บ้านสักทุ่ง อุไรรัตน์  จันธิมา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
28 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320056 อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) จารุวรรณ์  คำมูล จนท.ธุรการ อนุมัติ
29 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320058 ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) นายศัจกร  ไชยจำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
30 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320058 ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) พีรวิชญ์  คุณารูป ครูธุรการ อนุมัติ
31 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320058 ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) นายณภัทร  คะมณีวรรณ ครู อนุมัติ
32 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320059 บ้านกิ่วแก้ว วุฒิสิทธิ์  ฤทธิศร ครู อนุมัติ
33 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320057 บ้านปงสนุก นายพีรวิชญ์  คุณารูป ครูธุรการ อนุมัติ
34 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320057 บ้านปงสนุก srisaket  yodmuang ครู อนุมัติ
35 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320060 บ้านยางขาม กาญจนา  หอมนาน ครู อนุมัติ
36 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320061 บ้านหัวขัว นางเพลิน  บุญยศยิ่ง ครู อนุมัติ
37 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320090 บ้านวังเค็มใหม่ นางผ่องผิว  ศรีจันทร์ ครู อนุมัติ
38 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320090 บ้านวังเค็มใหม่ อัจฉรารภรณ์  นาซีก ครู อนุมัติ
39 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320092 บ้านดอนลาว นางสาวสุนา  สุยะวงศ์ ธุรการ อนุมัติ
40 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320094 ปัวพิทยา นางสาวศิริภา  ดวงแก้วปั๋น ครู อนุมัติ
41 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320095 บ้านร่องค้อม ดวงตา  สัมพันธ์สิทธิ์ ครู อนุมัติ
42 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320095 บ้านร่องค้อม เฉลิมศรี  หิมพานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
43 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320105 บ้านปัวศรีพรม amphorn  sawangpon ธุรการ อนุมัติ
44 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320106 บ้านฝายกวาง สุพิชา  งามเจริญ ธุรการ อนุมัติ
45 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320111 บ้านแม่ต๋ำ เอนก  ยารังษี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
46 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320112 บ้านแวน มยุรี  อ่อนคำ ครู อนุมัติ
47 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320118 บ้านสันปูเลย นางศุภิสรา   สุพนธนา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
48 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320119 บ้านปางมดแดง นางดวงจันทร์  จ้องสาระ ครู อนุมัติ
49 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320113 ชุมชนบ้านเชียงบาน อัมพร  วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
50 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320114 บ้านทุ่งมอก กฤตพร  กันทะมาลา ธุรการ อนุมัติ
51 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320115 บ้านปางวัว ภัทถกฤต  พุทธอาสน์ ครู อนุมัติ
52 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320116 บ้านผาฮาว นายเสมอพงษ์  ิ่ิอินปั๋น ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
53 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320117 บ้านหัวทุ่ง อนัญญา  ทรินทร์ ธุรการ อนุมัติ
54 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320100 บ้านร่องส้าน อำภา  กอใหญ่ ครูธุรการ อนุมัติ
55 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320091 บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) นางสุพินิจ  กวาวเจริญ ครู อนุมัติ
56 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320093 บ้านโจ้โก้ นายยงยุทธิ์  แดงศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
57 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320093 บ้านโจ้โก้ ธีรพรรณ   แจ้ใส ครู อนุมัติ
58 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320098 บ้านโจ้โก้ สาขาบ้านห้วยสา นางสาวพิมพ์ปวีณ์  สนชาวไพร ครู อนุมัติ
59 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320096 บ้านใหม่ร่มเย็น นางณัฐนันท์  แสงศรีจันทร์ ครู อนุมัติ
60 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320096 บ้านใหม่ร่มเย็น นางสิริกัญญา  ชัยศรี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
61 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320096 บ้านใหม่ร่มเย็น บรรจง  ทะนานแก้ว ครู อนุมัติ
62 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320096 บ้านใหม่ร่มเย็น ณัฐนันท์  แสงศรีจันทร์ ครู อนุมัติ
63 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320097 บ้านปางถ้ำ ชยพล  กรุงริรันดร์ ครูธุรการ อนุมัติ
64 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320109 บ้านทุ่งเย็น ณัฐ  คำมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
65 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320109 บ้านทุ่งเย็น พัฒนี   กลิ่นดี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
66 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320110 บ้านสบทุ(คีรีราษฏร์สงเคราะห์) นายปรีชา  โสภาเคน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
67 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320104 บ้านถ้ำผาลาด นายนพดล  ธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
68 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320099 บ้านต้นผึ้ง เกษม  บุตรดาจันทร์ ครู อนุมัติ
69 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320099 บ้านต้นผึ้ง ชุมพร  ไชยสาร ครูชำนาญการ อนุมัติ
70 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320101 บ้านคะแนง ศศิ  พรสุรพิชญางกูร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
71 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320102 บ้านน้ำมิน สายชล  ชัยวัน ครู อนุมัติ
72 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320103 บ้านแฮะ นายสมบัติ  ราษี ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
73 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320088 บ้านไชยพรม อภิรดี  ปัญจะศรี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
74 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320089 บ้านปี้ ดวงกมล  ใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
75 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320089 บ้านปี้ สุพจน์  ใจดี ครู อนุมัติ
76 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320087 บ้านพระนั่งดิน นางพิรพรรณ  ภูสมมาตร์ ครูฃำนาญการพิเศษ อนุมัติ
77 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320086 บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) นางจันทร์ฟอง   ปัญญาวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
78 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320084 อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) รัชนี  พันตา ธุรการ อนุมัติ
79 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320085 อนุบาลเชียงคำฯ สาขาบ้านแดนเมือง นายอดุลย์  อ่อนนวล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
80 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320108 บ้านแวนโค้ง อาจารี  แสงแก้ว ครู อนุมัติ
81 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320108 บ้านแวนโค้ง ชัญญานุช  รูปกลม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
82 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320107 บ้านทุ่งหล่ม มนัด  คำถิน ผู้อำนวยการ อนุมัติ
83 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320120 บ้านหนองบัวเงิน สุกัญญา  กาติ๊บ ธุรการ อนุมัติ
84 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320120 บ้านหนองบัวเงิน นางวันเพ็ญ  บุญยืน ครู อนุมัติ
85 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320122 บ้านจำบอน วัฒนา  กองมงคล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
86 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320121 บ้านผาลาด เดือนนภา  ณ ลำปาง ครู อนุมัติ
87 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320121 บ้านผาลาด ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์   กาติ๊บ ครู อนุมัติ
88 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320123 ชัยชุมภู อักษราพร  แสงศรีจันทร์ ครู อนุมัติ
89 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320123 ชัยชุมภู preeyaporn   nasinsoi ธุรการ อนุมัติ
90 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320124 บ้านไชยสถาน สมบูรณ์  แสนอุ้ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
91 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320124 บ้านไชยสถาน พรกรวรรณ  คล่องแคล่ว ครู อนุมัติ
92 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320124 บ้านไชยสถาน ผุสรัตน์  บำรุงนา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
93 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320125 บ้านท่าม่าน นางชนิสรา  ช้างสาร ธุรการ อนุมัติ
94 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320125 บ้านท่าม่าน ศิริรัตน์  ฟองคำ ครู อนุมัติ
95 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320126 ชุมชนบ้านหลวง นิคุณ  เหล่ากาวี ครู อนุมัติ
96 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320126 ชุมชนบ้านหลวง นริศรา  เร่งเร็ว ครูธุรการ อนุมัติ
97 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320126 ชุมชนบ้านหลวง แพรวพรรณ  น้ำสา ธุรการ อนุมัติ
98 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320127 บ้านหล่ายทุ่ง วุฒิชัย  แทนรอด ครูชำนาญการ อนุมัติ
99 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320128 บ้านปงสนุก นายวรภพ  สุหิตานุเคราะห์ ครู อนุมัติ
100 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320131 บ้านบ่อเบี้ย พรพิมล  เทียมใจ พนักงานราชการ อนุมัติ
101 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320131 บ้านบ่อเบี้ย วิลาสินี  วิลาสินี สุวรรณโน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
102 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320131 บ้านบ่อเบี้ย สุดายงค์  เทียมทอง ครู อนุมัติ
103 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320129 อนุบาลเชียงม่วน โยธิน  เชิดชู ครู อนุมัติ
104 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320129 อนุบาลเชียงม่วน นายประทีป  สร้อยนาค ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
105 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320135 บ้านท่าฟ้าใต้ อรพินท์  พุฒดี ครูธุรการ อนุมัติ
106 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320137 บ้านนาบัว มนตรี  เรือนไสว รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบัว อนุมัติ
107 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320137 บ้านนาบัว นายวิญญู   บุษบก ครูชำนาญการ อนุมัติ
108 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320136 บ้านทุ่งมอก ณิชญาภา  ฟ้าแลบ ธุรการ อนุมัติ
109 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320136 บ้านทุ่งมอก นางกนกรัตน์  แกนขุนทด ครู อนุมัติ
110 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320132 บ้านสระ นายจักรพันธ์  ภาชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
111 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320133 บ้านทุ่งหนอง นางคำเอ้ย  มูลศรี ครู อนุมัติ
112 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320134 บ้านท่าฟ้าเหนือ พอนญ์  เทพเสาร์ ครูโรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ อนุมัติ
113 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320187 บ้านวังบง นายสมชาย  บุญเทพ ครูธุรการ อนุมัติ
114 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320187 บ้านวังบง เครือสวรรค์  แสงสุข ครู อนุมัติ
115 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320220 บ้านใหม่น้ำเงิน นายสุนทรา   ปาละวงษ์ ครู อนุมัติ
116 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320220 บ้านใหม่น้ำเงิน สมพล  สุขศรี ครู อนุมัติ
117 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320221 ชุมชนบ้านดอนไชย พิเชียร  ศรีวิชิต ครู อนุมัติ
118 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320221 ชุมชนบ้านดอนไชย ไกรศร  รูปเรียบ พนักงานราชการ อนุมัติ
119 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320223 บ้านควรเก๊าเงา นิลุบล  กาติ๊บ ธุรการ อนุมัติ
120 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320223 บ้านควรเก๊าเงา นางกรพันธุ์   จินะเทศ ธุรการ อนุมัติ
121 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320218 บ้านเลี้ยว ศักยะ  เย็นใจ ครู อนุมัติ
122 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320219 บ้านแบ่ง ปุณยนุช  จันทะวัง ครู อนุมัติ
123 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320217 บ้านปัว กัญญาวีร์  หมื่นจันทร์ ธุรการ อนุมัติ
124 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320217 บ้านปัว นายระเบียบ  พรมฐาน ครู อนุมัติ
125 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320217 บ้านปัว พิชยา  จันต๊ะ ครูธุรการ อนุมัติ
126 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320222 บ้านปางผักหม นภวรรณ  แสนเมืองใจ ครู อนุมัติ
127 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320222 บ้านปางผักหม นายจินดา  ตาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
128 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320188 บ้านสีพรม สุทัศน์  ทอดเสียง ครู อนุมัติ
129 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320190 บ้านป่าคา ชนาธิป  นะรัก ครู อนุมัติ
130 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320190 บ้านป่าคา สมปอง  เสมอใจ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
131 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320190 บ้านป่าคา ทิพย์วิมล  มั่งมูล ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
132 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320191 บ้านใหม่พัฒนา นายศาสตรา  ทิวาศิริ ครู อนุมัติ
133 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320192 บ้านควรดง พวงผกา  ไชยอินทร์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
134 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320200 บ้านดอนแก้ว ศราวุธ  ชาญเชี่ยว จนท.ธุรการ อนุมัติ
135 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320201 บ้านดอนเงิน นายธัชชัย  สมมุติแก้ว ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
136 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320202 บ้านหลวง บุญเนียม  สิทธิ์คงงเชื้อ ครู อนุมัติ
137 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320202 บ้านหลวง เบญญาภา  อินต๊ะวงค์ ครู อนุมัติ
138 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320203 บ้านดอนไชยป่าแขม มณิการ์  มั่งคั่ง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
139 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320203 บ้านดอนไชยป่าแขม อาทิตย์  บุญถึง ครู อนุมัติ
140 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320203 บ้านดอนไชยป่าแขม อณิรุจน์  สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
141 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320204 บ้านหล่ายฝายแก้ว รัชพล  แก้วหน่อ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
142 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320204 บ้านหล่ายฝายแก้ว พศวีร์  ศรีวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
143 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320206 บ้านสันกลางนาดอ สุวิมล  ศรีคำ ธุรการ อนุมัติ
144 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320208 บ้านแฮะ วิเชียร  ปิงยศ ครู อนุมัติ
145 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320210 บ้านทุ่งแต สุพรรณ  สุทธวงค์ ครู อนุมัติ
146 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320184 บ้านหนองท่าควาย นางสาวเกื้อกูล  ไชยอักษร ครู อนุมัติ
147 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320180 อนุบาลปง ประเวศน์  ขันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปง อนุมัติ
148 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320182 บ้านห้วยแม่แดง พัทธิตา  ใจแน่น ครูธุรการ อนุมัติ
149 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320182 บ้านห้วยแม่แดง สุกัญญา  วงศ์วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง อนุมัติ
150 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320183 บ้านหมุ้น มงคล  สีใจออน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
151 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320183 บ้านหมุ้น นางศรีแพร  หาญสมุทร ครู อนุมัติ
152 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320173 บ้านดู่ นางจุฑารัตน์  ขลุ่ยนาค ครูธุรการ อนุมัติ
153 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320174 ชุมชนบ้านบอน นายอุดม  ปงคำเฟย ครู อนุมัติ
154 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320174 ชุมชนบ้านบอน นางสาววนิดา   บัวผัด ครู อนุมัติ
155 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320174 ชุมชนบ้านบอน ฑัชธรรม  สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
156 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320174 ชุมชนบ้านบอน อัญญารัตน์  ฟูแสง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
157 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320175 บ้านหนุน สว่างจิต  วรรณโกฏิ ครู อนุมัติ
158 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320176 บ้านม่วง นายพิเชษฐ์  ไชยบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
159 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320178 บ้านบุญเรือง นางกรพันธุ์  จินะเทศ ูธุรการ อนุมัติ
160 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320178 บ้านบุญเรือง ศุภวุฒิ  อุดคำเที่ยง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
161 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320178 บ้านบุญเรือง แสงวล  บัวคำ ครู อนุมัติ
162 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320178 บ้านห้วยสิงห์ นางกรพันธุ์  จินะเทศ ูธุรการ อนุมัติ
163 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320178 บ้านห้วยสิงห์ ศุภวุฒิ  อุดคำเที่ยง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
164 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320178 บ้านห้วยสิงห์ แสงวล  บัวคำ ครู อนุมัติ
165 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320211 ราชานุเคราะห์ นครินทร์  ปัญจขันธ์ ครู อนุมัติ
166 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320212 บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) วนิฐา  ปัญญาส่อง ครูธุรการ อนุมัติ
167 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320205 บ้านแม่ทาย นายสุวัฒน์  โยปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
168 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320215 บ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก กัลยา  นางสาวกัลยา บัวเงิน พนักงานราชการ อนุมัติ
169 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320215 บ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก นางสาวณัฐพร  ช่างเหลา พนักงานราชการ อนุมัติ
170 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320197 บ้านขุนกำลัง ญาณิน  สีตนไชย ครู อนุมัติ
171 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320197 บ้านขุนกำลัง นายอนันตชัย  ทำดี ครู อนุมัติ
172 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320197 บ้านขุนกำลัง นุชธิดา  สมณะ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
173 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320197 บ้านขุนกำลัง นายกฤษณพล  ไชยมงคล ครูธุรการ อนุมัติ
174 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320198 บ้านสันติสุข จิตรา  คนดี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
175 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320198 บ้านสันติสุข วรวุธ  อุทธวัง ครูธุการ อนุมัติ
176 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320198 บ้านสันติสุข วิไล  ไชยรุ่งเรือง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
177 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320198 บ้านสันติสุข จิราพร  สวยเจริญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
178 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320194 บ้านนาอ้อม วิวัฒน์  พนาบำรุง ครูชำนาญการ อนุมัติ
179 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320193 บ้านสบขาม นิธิศ  ไชยปิน ผู้อำนวยการ อนุมัติ
180 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320195 บ้านผาตั้ง เกศยามณชุ์   ศิริคำ ครู อนุมัติ
181 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320196 บ้านน้ำปุก สมพงษ์  สืบเครือพรม ผู้อำนวยการ อนุมัติ
182 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320196 บ้านน้ำปุก เบญญาภา  สุดแสวง ธุรการ อนุมัติ
183 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320251 บ้านดอนมูล เอื้อมเดือน  บุญยืน ครู อนุมัติ
184 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320251 บ้านดอนมูล ชุติมันต์  เจริญวัชรวิทย์ ธุรการ อนุมัติ
185 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320252 บ้านสะแล่ง ปรานอม  รัตนขอดสกุล ครู อนุมัติ
186 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320253 บ้านร้องเชียงแรง เอกภพ  วงศ์ชัย ครู อนุมัติ
187 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320254 บ้านน้ำเปื๋อย นายไหล่  ธนะ ครู อนุมัติ
188 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320255 บ้านดอนไชย สายทอง  จันทาพูน ครู อนุมัติ
189 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320274 บ้านก๊อน้อย นางสาวสุพรรณิการ์    ไชยะ ครู อนุมัติ
190 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320274 บ้านก๊อน้อย วิสิทธิ์  เมืองมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
191 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320272 บ้านทุ่งกล้วย เสาวลักษณ์  อุ่นคำ ครู อนุมัติ
192 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320272 บ้านทุ่งกล้วย นายอินทอง  เชียงทา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
193 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320273 บ้านก๊อหลวง พรนิสา  อยู่ทิม ครู อนุมัติ
194 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320267 บ้านแกใหม่นิคม เกษร  ปวงคำ ธุรการ อนุมัติ
195 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320271 บ้านสา มนตรี  วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
196 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320271 บ้านสา นายจิรยุทธ์  รวมสุข ครู อนุมัติ
197 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320264 ชุมชนบ้านหนองเลา นายดำรงค์  วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา อนุมัติ
198 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320264 ชุมชนบ้านหนองเลา อภิสรา  สมฤทธิ์ ครูธุรการ อนุมัติ
199 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320264 ชุมชนบ้านหนองเลา วรรณฤดี  บุญประเสริฐ ครู อนุมัติ
200 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320265 บ้านป่าสัก นางวิจิตรา   ก๋องติ๊บ ครู อนุมัติ
201 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320262 บ้านสถาน วรพันธ์  บุญประเสริฐ ครู อนุมัติ
202 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320262 บ้านสถาน นางทัศนวรรณ  อะนาโรจน์ ครูธุรการ อนุมัติ
203 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320261 บ้านทุ่งติ้ว นายสุภัทร์   เขียนโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
204 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320266 บ้านแก วิญญูฤทธิ์  กาติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
205 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320256 บ้านสบบง นายสมัย  มีสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบบง อนุมัติ
206 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320270 บ้านปง ศิริประภา  คนงาน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
207 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320270 บ้านปง ครองทรัพย์  พงษ์ด้วง ครู อนุมัติ
208 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320270 บ้านปง สุกันญา  ตามสมัย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
209 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320259 บ้านฮวก ณัฐวดี  ชมภูชนะภัย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
210 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320259 บ้านฮวก นางสาวคันธรส  ปิ่นศักดิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
211 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320257 อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ชญาภา  สร้อยสวิง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
212 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320257 อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) นายเพทาย  ศรีจันทร์ ครู อนุมัติ
213 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320269 บ้านปงใหม่ ปวรัศ  วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
214 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320269 บ้านปงใหม่ สุพรรษา  อินคำวงศ์ ครูธุรการ อนุมัติ