รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320069 บ้านสร้อยศรี วสัน  ดาวศรประศาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
2 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320070 บ้านดอนมูล มัลลิกา  ศรีธนะ ธุรการ อนุมัติ
3 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320065 บ้านห้วยกั้ง เจนจิรา  บุญวิลัย ธุรการ อนุมัติ
4 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320076 บ้านร่องแมด ฉวีวรรณ  มาระแซม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
5 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320077 บ้านสันหลวง นายอนุพงศ์  ไชยมงคล ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
6 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320078 บ้านห้วยไคร้ เสาวนีย์  คำแสน ครูธุรการ อนุมัติ
7 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320068 บ้านแม่ทะลาย เจนจิรา  บุญวิลัย ธุรการ อนุมัติ
8 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320066 บ้านธาตุขิงแกง รัฐศาสตร์  สมฤทธฺ์ ครู อนุมัติ
9 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320067 บ้านแม่วังช้าง ชยุติมันต์  ประจันทร์ ธุรการ อนุมัติ
10 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320072 บ้านเวียงลอ นางนวลจันทร์   วัฒนจันทร์ ครูคศ.2 อนุมัติ
11 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320073 บ้านศรีเมืองชุม นายสุพจน์  นวลดั้ว ครูคศ.2 อนุมัติ
12 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320080 บ้านพวงพยอม กฤษฎาพร  เวียงลอ ธุรการ อนุมัติ
13 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320082 บ้านสักลอ นายชรินทร์  ธิวงค์ ครู อนุมัติ
14 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320083 บ้านสักทุ่ง นายประจวบ  อินสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
15 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320056 อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) จารุวรรณ์  คำมูล จนท.ธุรการ อนุมัติ
16 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320058 ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) นายศัจกร  ไชยจำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
17 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320058 ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) นายณภัทร  คะมณีวรรณ ครู อนุมัติ
18 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320058 ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) พีรวิชญ์  คุณารูป ครูธุรการ อนุมัติ
19 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320057 บ้านปงสนุก srisaket  yodmuang ครู อนุมัติ
20 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320057 บ้านปงสนุก นายพีรวิชญ์  คุณารูป ครูธุรการ อนุมัติ
21 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320090 บ้านวังเค็มใหม่ นางผ่องผิว  ศรีจันทร์ ครู อนุมัติ
22 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320090 บ้านวังเค็มใหม่ อัจฉรารภรณ์  นาซีก ครู อนุมัติ
23 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320092 บ้านดอนลาว นางสาวสุนา  สุยะวงศ์ ธุรการ อนุมัติ
24 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320094 ปัวพิทยา นางสาวศิริภา  ดวงแก้วปั๋น ครู อนุมัติ
25 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320095 บ้านร่องค้อม เฉลิมศรี  หิมพานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
26 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320105 บ้านปัวศรีพรม amphorn  sawangpon ธุรการ อนุมัติ
27 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320106 บ้านฝายกวาง สุพิชา  งามเจริญ ธุรการ อนุมัติ
28 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320118 บ้านสันปูเลย นางศุภิสรา   สุพนธนา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
29 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320119 บ้านปางมดแดง นางดวงจันทร์  จ้องสาระ ครู อนุมัติ
30 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320114 บ้านทุ่งมอก กฤตพร  กันทะมาลา ธุรการ อนุมัติ
31 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320115 บ้านปางวัว ภัทถกฤต  พุทธอาสน์ ครู อนุมัติ
32 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320117 บ้านหัวทุ่ง อนัญญา  ทรินทร์ ธุรการ อนุมัติ
33 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320100 บ้านร่องส้าน อำภา  กอใหญ่ ครูธุรการ อนุมัติ
34 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320093 บ้านโจ้โก้ ธีรพรรณ   แจ้ใส ครู อนุมัติ
35 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320096 บ้านใหม่ร่มเย็น บรรจง  ทะนานแก้ว ครู อนุมัติ
36 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320096 บ้านใหม่ร่มเย็น นางสิริกัญญา  ชัยศรี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
37 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320097 บ้านปางถ้ำ ชยพล  กรุงริรันดร์ ครูธุรการ อนุมัติ
38 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320109 บ้านทุ่งเย็น ณัฐ  คำมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
39 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320109 บ้านทุ่งเย็น พัฒนี   กลิ่นดี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
40 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320110 บ้านสบทุ(คีรีราษฏร์สงเคราะห์) นายไพฑูรย์  มาวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
41 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320099 บ้านต้นผึ้ง เกษม  บุตรดาจันทร์ ครู อนุมัติ
42 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320101 บ้านคะแนง ศศิ  พรสุรพิชญางกูร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
43 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320088 บ้านไชยพรม อภิรดี  ปัญจะศรี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
44 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320089 บ้านปี้ ดวงกมล  ใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
45 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320084 อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) รัชนี  พันตา ธุรการ อนุมัติ
46 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320120 บ้านหนองบัวเงิน สุกัญญา  กาติ๊บ ธุรการ อนุมัติ
47 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320122 บ้านจำบอน วัฒนา  กองมงคล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
48 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320121 บ้านผาลาด ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์   กาติ๊บ ครู อนุมัติ
49 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320121 บ้านผาลาด เดือนนภา  ณ ลำปาง ครู อนุมัติ
50 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320123 ชัยชุมภู preeyaporn   nasinsoi ธุรการ อนุมัติ
51 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320123 ชัยชุมภู อักษราพร  แสงศรีจันทร์ ครู อนุมัติ
52 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320124 บ้านไชยสถาน ผุสรัตน์  บำรุงนา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
53 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320124 บ้านไชยสถาน สมบูรณ์  แสนอุ้ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
54 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320125 บ้านท่าม่าน นางชนิสรา  ช้างสาร ธุรการ อนุมัติ
55 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320126 ชุมชนบ้านหลวง นิคุณ  เหล่ากาวี ครู อนุมัติ
56 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320126 ชุมชนบ้านหลวง นริศรา  เร่งเร็ว ครูธุรการ อนุมัติ
57 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320127 บ้านหล่ายทุ่ง วุฒิชัย  แทนรอด ครูชำนาญการ อนุมัติ
58 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320135 บ้านท่าฟ้าใต้ อรพินท์  พุฒดี ครูธุรการ อนุมัติ
59 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320137 บ้านนาบัว นายวิญญู   บุษบก ครูชำนาญการ อนุมัติ
60 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320136 บ้านทุ่งมอก ณิชญาภา  ฟ้าแลบ ธุรการ อนุมัติ
61 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320187 บ้านวังบง นายสมชาย  บุญเทพ ครูธุรการ อนุมัติ
62 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320187 บ้านวังบง เครืิอสวรรค์  แสงสุข ครู อนุมัติ
63 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320220 บ้านใหม่น้ำเงิน นายสุนทรา   ปาละวงษ์ ครู อนุมัติ
64 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320221 ชุมชนบ้านดอนไชย ไกรศร  รูปเรียบ พนักงานราชการ อนุมัติ
65 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320221 ชุมชนบ้านดอนไชย พิเชียร  ศรีวิชิต ครู อนุมัติ
66 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320223 บ้านควรเก๊าเงา นิลุบล  กาติ๊บ ธุรการ อนุมัติ
67 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320218 บ้านเลี้ยว ศักยะ  เย็นใจ ครู อนุมัติ
68 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320219 บ้านแบ่ง ปุณยนุช  จันทะวัง ครู อนุมัติ
69 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320217 บ้านปัว พิชยา  จันต๊ะ ครูธุรการ อนุมัติ
70 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320217 บ้านปัว นายระเบียบ  พรมฐาน ครู อนุมัติ
71 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320222 บ้านปางผักหม นายจินดา  ตาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
72 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320222 บ้านปางผักหม นภวรรณ  แสนเมืองใจ ครู อนุมัติ
73 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320190 บ้านป่าคา ทิพย์วิมล  มั่งมูล ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
74 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320191 บ้านใหม่พัฒนา นายศาสตรา  ทิวาศิริ ครู อนุมัติ
75 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320192 บ้านควรดง พวงผกา  ไชยอินทร์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
76 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320200 บ้านดอนแก้ว ศราวุธ  ชาญเชี่ยว จนท.ธุรการ อนุมัติ
77 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320201 บ้านดอนเงิน นายธัชชัย  สมมุติแก้ว ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
78 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320202 บ้านหลวง ศิริประภา  คนงาน ธุรการโรเรียน อนุมัติ
79 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320206 บ้านสันกลางนาดอ สุวิมล  ศรีคำ ธุรการ อนุมัติ
80 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320208 บ้านแฮะ วิเชียร  ปิงยศ ครู อนุมัติ
81 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320180 อนุบาลปง ประเวศน์  ขันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปง อนุมัติ
82 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320182 บ้านห้วยแม่แดง พัทธิตา  ใจแน่น ครูธุรการ อนุมัติ
83 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320182 บ้านห้วยแม่แดง สุกัญญา  วงศ์วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง อนุมัติ
84 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320183 บ้านหมุ้น มงคล  สีใจออน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
85 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320173 บ้านดู่ นางจุฑารัตน์  ขลุ่ยนาค ครูธุรการ อนุมัติ
86 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320174 ชุมชนบ้านบอน ฑัชธรรม  สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
87 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320176 บ้านม่วง กนกวรรณ  มะโนแสน ธุรการ อนุมัติ
88 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320211 ราชานุเคราะห์ นครินทร์  ปัญจขันธ์ ครู อนุมัติ
89 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320212 บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) วนิฐา  ปัญญาส่อง ครูธุรการ อนุมัติ
90 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320205 บ้านแม่ทาย นายสุวัฒน์  โยปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
91 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320197 บ้านขุนกำลัง นายอนันตชัย  ทำดี ครู อนุมัติ
92 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320197 บ้านขุนกำลัง นายกฤษณพล  ไชยมงคล ครูธุรการ อนุมัติ
93 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320198 บ้านสันติสุข จิตรา  คนดี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
94 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320198 บ้านสันติสุข วรวุธ  อุทธวัง ครูธุการ อนุมัติ
95 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320195 บ้านผาตั้ง จิรปรียา  สุพรม ครู อนุมัติ
96 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320196 บ้านน้ำปุก เบญญาภา  สุดแสวง ธุรการ อนุมัติ
97 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320251 บ้านดอนมูล ชุติมันต์  เจริญวัชรวิทย์ ธุรการ อนุมัติ
98 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320251 บ้านดอนมูล เอื้อมเดือน  บุญยืน ครู อนุมัติ
99 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320252 บ้านสะแล่ง ปรานอม  รัตนขอดสกุล ครู อนุมัติ
100 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320253 บ้านร้องเชียงแรง เอกภพ  วงศ์ชัย ครู อนุมัติ
101 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320254 บ้านน้ำเปื๋อย นายไหล่  ธนะ ครู อนุมัติ
102 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320255 บ้านดอนไชย เกษร  ปวงคำ ธุรการ อนุมัติ
103 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320264 ชุมชนบ้านหนองเลา วรรณฤดี  บุญประเสริฐ ครู อนุมัติ
104 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320264 ชุมชนบ้านหนองเลา อภิสรา  สมฤทธิ์ ครูธุรการ อนุมัติ
105 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320262 บ้านสถาน วรพันธ์  บุญประเสริฐ ครู อนุมัติ
106 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320262 บ้านสถาน นางทัศนวรรณ  อะนาโรจน์ ครูธุรการ อนุมัติ
107 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320256 บ้านสบบง นายสมัย  มีสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบบง อนุมัติ
108 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320270 บ้านปง สุกันญา  ตามสมัย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
109 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320270 บ้านปง ศิริประภา  คนงาน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
110 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320257 อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ชญาภา  สร้อยสวิง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
111 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320257 อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) นายเพทาย  ศรีจันทร์ ครู อนุมัติ
112 5602 สพป.พะเยา เขต 2 320269 บ้านปงใหม่ สุพรรษา  อินคำวงศ์ ครูธุรการ อนุมัติ