รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120083 บ้านโป่งเกลือ สุนีย์  ชุ่มมะโน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
2 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120083 บ้านโป่งเกลือ มยุรา  เนตรสุวรรณ ครู อนุมัติ
3 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120084 บ้านโป่งช้าง จักรี  ราชบุญยืน ครู อนุมัติ
4 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120085 ดอยลานพิทยา ณัฐกฤษฎ์  อินเตชะ ครู อนุมัติ
5 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120086 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม สุรชัย  ชมภู ครู ชำนาญการ อนุมัติ
6 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120088 บ้านจำหวาย ณัฐกานต์  ขันติธรรม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
7 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120089 บ้านจำบอน นางกัลยา  สุริยะโชติ ครู อนุมัติ
8 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120040 บ้านผาเสริฐ รติรัตน์  พุทธรักษา ครู อนุมัติ
9 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120042 บ้านโป่งนาคำ สุนันท์  เพชรโพธหาร ครูชำนาญการ อนุมัติ
10 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120044 บ้านดอยฮาง อนรรฆพร  ไวดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
11 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120060 บ้านโป่งน้ำร้อน ยุพิน  เตมิยะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
12 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120069 บ้านท่าสาย surapong   suttapreeda ครู อนุมัติ
13 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120070 บ้านหัวดอย มาลินี  พัวตระกุล ครู อนุมัติ
14 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120029 ห้วยพลูพิทยา Amornrat  Nuengwong ครูชำนาญการ อนุมัติ
15 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120030 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด นายอนันต์  สิงห์หา ครู อนุมัติ
16 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120031 บ้านถ้ำผาตอง ่สุจิตราภรณ์  จันทร์เลน ครู อนุมัติ
17 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120031 บ้านถ้ำผาตอง เศรษฐพร  ใจวงค์ ครู อนุมัติ
18 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120032 บ้านบ่อทอง นายวุฒิภัทร   อุทธิยา ครู อนุมัติ
19 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120028 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) กมลพรรณ  วงศ์ดวง พนักงานราชการ อนุมัติ
20 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120026 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) ธีร์สุดา  รวมจิตต์ ครู วิทยฐานะชำนาญการ อนุมัติ
21 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120027 บ้านนางแลใน กิ่งกาน  สุภิมล ครู อนุมัติ
22 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120024 บ้านนางแล ชลดา  เชื้อเมืองพาน ครู อนุมัติ
23 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120025 บ้านสันต้นขาม นางพาฝัน  เขื่อนเพชร ครู อนุมัติ
24 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120022 บ้านโป่งพระบาท นางกรรณิกา  มะโนหาญ ครูโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท อนุมัติ
25 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120022 บ้านโป่งพระบาท นางสาวศิริกานดา  คำจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท อนุมัติ
26 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120023 บ้านโป่งน้ำตก ปริศนา  หงษ์เวียงจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
27 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120023 บ้านโป่งน้ำตก สายทอง  ปงกันมูล ครู อนุมัติ
28 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120019 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) วนิดา  รัศมี ครู อนุมัติ
29 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120020 บ้านขัวแคร่ นิคม  ศรียอด ครู อนุมัติ
30 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120021 บ้านป่าสักไก่ กุลรภัส  กาบตุ้ม พนักงานราชการ อนุมัติ
31 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120021 บ้านป่าสักไก่ เกษณี  จารุสาร ครู อนุมัติ
32 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120061 บ้านริมลาว Chantra  prommin ครู อนุมัติ
33 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120061 บ้านริมลาว ทรงศักดิ์  หงษ์หิน ครู อนุมัติ
34 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120062 บ้านป่าอ้อดอนชัย นางวาสนา  อินต๊ะรัตน์ ครู อนุมัติ
35 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120063 บ้านห้วยทราย จ่าสิบเอกสยาม  จันปุย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
36 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120064 บ้านปุยคำ สัจวรรณ  อินเทพ ครู อนุมัติ
37 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120065 บ้านสันกลาง สุจิตตรา  อินยาศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
38 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120065 บ้านสันกลาง ชญานิษฐ์  ศรีบุญมี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
39 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120067 บ้านหนองหม้อ สุวัฒน์  พลนรัตน์ ครู อนุมัติ
40 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120053 บ้านแม่กรณ์ นายฉวิง  เครื่องพนัส ครู อนุมัติ
41 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120054 บ้านปางริมกรณ์ สุพรรณ  แก้วเป็ง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
42 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120057 บ้านปางคึก นางเรวดี  วงค์แสง ครู อนุมัติ
43 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120052 บ้านปางลาว เมธินี  สุวรรณ์ ครูฃำนาญการ อนุมัติ
44 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120050 บ้านเวียงกลาง นางศิริลักษณ์  น้องรักษ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
45 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120046 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง นางสาวอภิญญา  มะโนคำ ครู อนุมัติ
46 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120047 ห้วยเจริญวิทยา นงลักษณ์  ตันตระกูล ครู อนุมัติ
47 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120048 บ้านหนองบัวแดง ประทีปทอง  พลเยี่ยม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
48 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120049 บ้านโล๊ะป่าห้า นางสาวกฤษณา  วรรณกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
49 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120038 บ้านห้วยทรายขาว นางบัวผัน  ชอบธรรม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
50 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120039 บ้านรวมมิตร นายศราวุฒิ  คำอ้าย ครู อนุมัติ
51 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120041 ผาขวางวิทยา สุริยันต์  หน่อคำหล้า ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
52 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120033 แม่ยาววิทยา ว่าที่ร้อยตรีหงษ์เพชร   ทองอินทร์ ครู อนุมัติ
53 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120034 บ้านทุ่งหลวง นายพนาสัน  กันธิยะ ครู อนุมัติ
54 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120036 บ้านห้วยขม พัชรนันท์   ทิพย์นพคุณ ครู อนุมัติ
55 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120036 บ้านห้วยขม สุธน  ไวดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
56 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120003 อนุบาลหัวฝาย สุพักตร์  แสนทวีสุข ครู อนุมัติ
57 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120004 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) ทองเดิน  เผ่าดี ผู้อำนวยการโรงเรีย อนุมัติ
58 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120004 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) ทวีศักดิ์  จิตต์สุวรรณ ครู อนุมัติ
59 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120006 บ้านป่ายางมน ดวงฤทัย  จินดาหลวง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
60 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120018 บ้านป่ายางหลวง กุสาวดี  โยธา ครู อนุมัติ
61 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120014 บ้านน้ำลัด Tanawan  Chandang ครู อนุมัติ
62 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120016 บ้านเวียงกือนา นายเกรียงไกร  เตชวงศ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
63 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120002 อนุบาลเชียงราย วรพจน์  อุ่นบ้าน รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
64 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120001 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ศิริวิมล  ไชยชุมศักดิ์ ครู อนุมัติ
65 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120068 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) บุญชัช  ผลทิพย์ ครู อนุมัติ
66 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120005 บ้านห้วยชมภู นายชิติพัทธ์  เที่ยงมงคลชัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
67 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120009 บ้านปางขอน ปวีณา  ช่างแท้ ครู อนุมัติ
68 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120010 บ้านผาลั้ง รชวิศว์   บุญธรรม ครู โรงเรียนบ้านผาลั้ง วิทยฐานะชำนาญการ รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาลั้ง อนุมัติ
69 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120011 บ้านจะคือ นางสาวกิ่งกาญจน์  ประสม ครู อนุมัติ
70 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120055 บ้านห้วยแม่เลี่ยม จำเริญ  มาดี ครู อนุมัติ
71 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120059 แม่มอญวิทยา เอกชัย  วงศ์คำ ครู อนุมัติ
72 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120037 บ้านห้วยแม่ซ้าย นางพุธแก้ว  กำแพงคำ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
73 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120081 บ้านป่าก๊อ นายโสภณ  เทพอุดม ครุ อนุมัติ
74 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120082 บ้านหัวดง นายวิชัย  ไชยวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
75 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120077 บ้านดงป่าเหมี้ยง นคร  อินต๊ะทราย ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
76 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120078 บ้านป่าแหย่ง นางปิยะวรรณ์  แสงทองล้วน ครู อนุมัติ
77 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120078 บ้านป่าแหย่ง นางสาวลดาวัลย์  สิงห์แก้วทอง ครู อนุมัติ
78 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120079 บ้านโป่งฮึ้ง จรรยา  สวามิวัสดุ์ ครู อนุมัติ
79 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120080 บ้านร่องปลาขาว ชัยวัฒน์  สกุลวิไล ครูชำนาญการ อนุมัติ
80 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120074 อนุบาลห้วยสัก ชลิตา  มะโนวรรณ์ ครู อนุมัติ
81 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120075 บ้านร่องเผียว มิธทิรา  แก้วร่วง ครู อนุมัติ
82 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120076 ร่องเบ้อวิทยา อภิชาติ  แสนสิทธิ์ ครู อนุมัติ
83 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120523 บ้านดอน นายทองแดง  วุฒิเศลา ครู อนุมัติ
84 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120524 บ้านชัยพฤกษ์ พิกุล  วรรณโน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
85 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120525 บ้านช่องลม เกษรินทร์  พรมแจ้ ครู อนุมัติ
86 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120526 บ้านจอเจริญ นางสุชาดา  ศรีเกิด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
87 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120528 บ้านดอยงาม ดิลก  สาระคำ ครู อนุมัติ
88 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120529 บ้านสมานมิตร จินดารัตน์  สาระคำ ครู อนุมัติ
89 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120535 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา นางอินทิรา  รอดสุวรรณ ครู อนุมัติ
90 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120535 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ธิดารัตน์  ใจนวล ครู อนุมัติ
91 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120536 บ้านร่องห้า ทิวารัตน์  ชมภูเขา ครู อนุมัติ
92 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120537 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา นิภา  สุ่ยแดง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
93 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120538 บ้านป่าบง นายจีระศักดิ์  รัตนแสง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
94 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120539 บ้านหนองบัวผาบ่ม นางธัญรดา  หัวนา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
95 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120519 บ้านเมืองชุม ศิลปี  ธำรงอัตนาถ ครู อนุมัติ
96 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120520 เวียงแก้ววิทยา นางรัติยา  ศุขมณี ครู อนุมัติ
97 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120517 บ้านศรีเวียง วรรณิภา  กันธิยะ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
98 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120514 บ้านเวียงชัย มนทิตา  ถาแดง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
99 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120515 อนุบาลเวียงชัย ครองสิน  ถีระแก้ว ครู อนุมัติ
100 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120515 อนุบาลเวียงชัย นางลาวัลย์  สุขเกษม ครู อนุมัติ
101 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120531 บ้านเวียงเดิม จีรานุช  สกุลเวช ครู อนุมัติ
102 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120659 อนุบาลดงมหาวัน นายมานัส  มณีวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
103 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120660 บ้านปงเคียน นางสาวพันวิภา  กาวินจ๊ะ ครู อนุมัติ
104 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120661 บ้านร่องหวาย ณัฐพล  อินถานา ครู อนุมัติ
105 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120658 บ้านโป่ง ไชยศักดิ์  อินโต ครูชำนาญการ อนุมัติ
106 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120658 บ้านโป่ง คนึงนิจ  ยาป้อม ครู อนุมัติ
107 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120656 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) อพันตรี  คำคุณเมือง ครู อนุมัติ
108 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120653 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) พิณทิพย์  สมใจ ครู อนุมัติ
109 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120654 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง พรหมจรินทร์  ชั่งทอง ครู ชำนาญการ อนุมัติ
110 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120655 เวียงเชียงรุ้งวิทยา มัลลิกา  เครือแก้ว ครู อนุมัติ
111 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120663 บ้านป่าซาง นายเกรียงศักดิ์  สนชาวไพร ครู อนุมัติ
112 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120664 บ้านห้วยหมากเอียก ชนัญชิตา  บุญคำปัน ครู อนุมัติ
113 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120665 บ้านห้วยห้างป่าสา กัญจน์ณิษา  สิทธิขันแก้ว พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
114 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120666 บ้านห้วยขี้เหล็ก นางสาวอัญชิษฐา  ประสันใจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
115 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120667 บ้านป่าซางเหนือ ศิริพร  ไชยวงค์ษา ครู อนุมัติ
116 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120693 บ้านกกน้อยวิทยา นายสหัศทยา  สุวรรณ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
117 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120045 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ นางพยุง  เพ็ชรรัตน์ ครู อนุมัติ
118 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120692 ผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ พิมพ์นารี  ธนะเรือง ครู อนุมัติ