รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120247 เจริญเมืองวิทยา จีระศักดิ์  คุณากรการัณย์ ครู อนุมัติ
2 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120249 บ้านป่าตึง นางสาวอุไรวรรณ  ตาเรือน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
3 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120249 บ้านป่าตึง นางปวริสร  กันจินะ ครู อนุมัติ
4 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120250 บ้านป่าบง นางสาวสิริลักษณ์  เขียววรรณ ธุรการ อนุมัติ
5 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120302 บ้านสิบสอง นางสาวนฤมล  กันจินะ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
6 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120302 บ้านสิบสอง นางสาวศิริพร  ไชวงค์ ธุรการ อนุมัติ
7 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120304 สันหนองควาย สมัญญา  ดวงตา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
8 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120242 ร่องธารวิทยา พนิตา  ตาชมภู เจ้าหน้าธุรการโรงเรียน อนุมัติ
9 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120245 บ้านโป่งแดง นายประเมต  นันตาเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
10 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120281 บ้านร่องคตสันปูเลย ศศิกานต์  กาวิโล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
11 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120282 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) ณัฏยา  ไชยคำ ธุรการ อนุมัติ
12 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120282 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) นายถวิล  ตาสาย ครู อนุมัติ
13 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120283 บ้านดงเวียง ภาพธิดา  ไทยมี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
14 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120238 บ้านสันมะแฟน คำดา  นรากุลอนันต์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
15 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120239 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) อินทิราวดี  ดวงจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
16 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120285 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด นิตยา  มาลา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
17 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120289 บ้านศาลา พรรณี  สมใจ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
18 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120290 บ้านปางเกาะทราย ผจญ  เอกจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางเกาะทราย อนุมัติ
19 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120290 บ้านปางเกาะทราย กิตติพศ  เสนาบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
20 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120291 ริมวัง ๑ นภา  ทิพย์สอน ครู คศ.3 อนุมัติ
21 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120292 ริมวัง ๒ ราชัน  มานะกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนริมวัง๒ อนุมัติ
22 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120269 บ้านม่วงคำ นายนิคม  ฟองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
23 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120270 บ้านสันต้นผึ้ง นายมานพ  เลี่ยมสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
24 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120270 บ้านสันต้นผึ้ง sasithon  toonsiri ครู อนุมัติ
25 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120271 บ้านฝั่งตื้น นายสมัย  อิ่มอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งตื้น อนุมัติ
26 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120271 บ้านฝั่งตื้น ณัฐพัชร์  ฉัตรกิตตินันทร์ ครู อนุมัติ
27 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120265 บ้านหนองบัว วิไล  วิชัยพรม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
28 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120264 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) ณัฐฐิญา  ดวงปินตา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
29 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120256 พานพสกสวัสดิ์ พรรณี  แก้วดี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
30 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120275 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวสุทิน  ทาวงศ์ ครู อนุมัติ
31 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120276 บ้านป่าสัก นางพรรษสรณ์  คงศุภโชคสุพงศ์ ครู อนุมัติ
32 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120278 บ้านดง นายสมชาย   สายทิ ครู อนุมัติ
33 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120279 บ้านสันต้นแหน นางพิชชา   ดวงมณีพร ครู อนุมัติ
34 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120293 บ้านจำผักกูดทรายทอง ลาภิสรา  อุ่นปิง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
35 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120294 โป่งทะลายใหม่เจริญ นายประพันธ์  ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
36 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120295 บ้านแม่แก้วเด่นชัย นายบุญยงค์  ใจลำปาง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
37 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120296 บ้านแม่แก้วเหนือ นายนิเทพ  อุประ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
38 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120298 บ้านแม่แก้วใต้ นายเชษฐ์สาทร  อินทา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
39 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120299 บ้านแม่อ้อนอก บรรหาร  ไชยเรือน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
40 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120255 บ้านแม่คาวหลวง Aphichart  Chernchoo ครู อนุมัติ
41 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120253 สันกลางวิทยา ธวัท  ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
42 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120253 สันกลางวิทยา นางพุทะชาติ  รินคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
43 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120254 บ้านถ้ำ Surat  Khunpinee ครู อนุมัติ
44 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120252 บ้านป่าต้าก Watchataree  Putipin ครู อนุมัติ
45 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120258 บ้านสันติวัน พัฒนา  เจียมสกุล ครู อนุมัติ
46 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120306 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง นางสาวโชติอุมา  โรจนมนัสพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
47 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120307 ชุมชนสันมะเค็ด นายประพันธ์  สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด อนุมัติ
48 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120309 บ้านสันต้นดู่ สาวิตรี  แสนอินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
49 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120310 บ้านกล้วย นายประสิทธิ์  ยารังษี ครู อนุมัติ
50 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120314 บ้านหนองฮ่างสันหลวง นิภา  บุญเลิศ ครู อนุมัติ
51 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120313 ป่าแดงวิทยา บุญฤทธิ์  จำรัส ครู อนุมัติ
52 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120228 บ้านป่าแงะ ศุภสันติ์  บริบูรณ์หิรัญธนา ธุรการ อนุมัติ
53 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120230 บ้านใหม่พัฒนา เกศนี  สุริยะ ครู อนุมัติ
54 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120226 บ้านใหม่ใต้ พัทธนันท์  ต่อสวย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
55 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120222 บ้านสักพัฒนา นางสาวกนกวรรณ  แสนศิริ ครู อนุมัติ
56 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120223 บ้านแม่พุง นางศรีตนุ  ชัยวร ครู อนุมัติ
57 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120224 โรงช้างวิทยา ยนต์  ปัญญางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
58 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120225 บ้านโป่ง ศิริรัตน์   ยารังษี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
59 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120235 ศรีโพธิ์เงินวิทยา ยุพรัตน์  มาฟู ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
60 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120236 บ้านวังวิทยา สรัณย์พร  ปวนสุรินทร์ ครู อนุมัติ
61 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120234 ชุมชนบ้านสันมะค่า ปรวีร์  วรรณสาร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
62 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120397 บ้านร้องบง นางผ่องศรี  เรืองฤทธิ์ ครู อนุมัติ
63 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120397 บ้านร้องบง เสริมศักดิ์  รุ่งเรือง ครู อนุมัติ
64 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120397 บ้านร้องบง รุจีรัฐ  ทะนาวา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
65 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120398 เจดีย์หลวงพิทยา มยุรฉัตร  ปัญญาวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
66 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120399 บ้านห้วยหมอเฒ่า นายปกาศิต  อนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
67 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120400 บ้านสันก้างปลา นายพิษณุกร  แก้วนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันก้างปลา อนุมัติ
68 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120407 บ้านแม่ผักแหละ นางสาวสุจินดา  เบ้ารักษา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
69 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120409 บ้านแม่ต๋ำ ประภากร  กล้าณรงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
70 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120410 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา วันทนา  ผลจันทร์ ครูธุรการ อนุมัติ
71 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120413 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา สุริยะ  กวางประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
72 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120394 บ้านห้วยมะแกง สุพรรณ  ปัญญาเหมือง ครู อนุมัติ
73 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120395 บ้านห้วยสะลักวิทยา Thamonwam  Puttima เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
74 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120388 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) นายสมเพชร  กาบคำ ครู อนุมัติ
75 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120389 ชุมชนบ้านโป่ง เกรียงไกร  ฟูธรรม ครู อนุมัติ
76 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120390 บ้านดอนสลี ภักดี  สุภาวะ ครู อนุมัติ
77 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120391 บ้านหัวฝาย สุรีพร  ไชยรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
78 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120391 บ้านหัวฝาย นางอัมพิกา  ยะมะโน ครู อนุมัติ
79 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120392 บ้านห้วยหญ้าไซ อรรถสิทธิ์  สุขพันธ์ ครูผู่ช่วย อนุมัติ
80 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120393 บ้านแม่ตาช้าง เบญจวรรณ  สุขพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
81 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120387 บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก นายศักดา  ประกอบกิจ ธุรการ อนุมัติ
82 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120383 ชุมชนบ้านสันจำปา นางศิริขวัญ  สิทธิบุญมา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
83 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120383 ชุมชนบ้านสันจำปา นายระงับ  กันทอน ครู อนุมัติ
84 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120377 บ้านโป่งปูเฟือง สามมุ่ย  ปุนคำ ครู อนุมัติ
85 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120377 บ้านโป่งปูเฟือง นางนิศาสินี  พาสอน ครู อนุมัติ
86 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120379 บ้านหนองผำ นายยุทธพงษ์  ฤทธิวาจา ครู อนุมัติ
87 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120380 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ นางสาวอรสา  ยานะสิทธิ์ ครู อนุมัติ
88 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120375 อนุบาลแม่สรวย นางสาวอัญชลี  เผ่าแจ้ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
89 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120414 บ้านวาวี ชาติชาย  ไชยชมภู เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
90 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120415 บ้านมังกาล่า สมเดช  พิศาลไพโรจน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
91 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120415 บ้านมังกาล่า adchara  unanta ครู อนุมัติ
92 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120417 บ้านเลาลี อาภาศิริ  โกฏิสิงห์ ครู อนุมัติ
93 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120418 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) นายเกียรติศักดิ์  ปุณยพุฒิพร ครู อนุมัติ
94 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120418 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) ประทุมวรรณ์  ตาลำ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
95 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120419 บ้านแม่โมงเย้า วาริณี  คำร้อย ครู อนุมัติ
96 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120419 บ้านแม่โมงเย้า จำรูญ  นิธิชนาธร ครู อนุมัติ
97 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120431 ดอยเวียงวิทยา siriporn  sepan ครูผู้ช่วย อนุมัติ
98 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120416 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ นางสาวเกื้อหทัย  กาชัย ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
99 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120416 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ นางสาวจตุรพร  พรมปัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
100 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120424 บ้านขุนสรวย นายพงษ์ศักดิ์  ใจแก้ว ครู อนุมัติ
101 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120426 บ้านห้วยไคร้ พิชิต  เปล่งใส ครู อนุมัติ
102 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120427 บ้านห้วยน้ำเย็น ทิวาพร  แม่นหมาย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
103 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120429 บ้านห้วยกล้า นายชนก  วรรณสอน ครู คศ.2 อนุมัติ
104 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120430 บ้านผาแดงหลวง นายอุดร  สุภิรับ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
105 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120420 บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) สุภาพ  คำปุก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
106 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120421 บ้านแสนเจริญ เอื้องคำ  หาญแก้ว ครู อนุมัติ
107 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120421 บ้านแสนเจริญ ณรงค์ฤทธิ์  บัวศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
108 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120421 บ้านแสนเจริญ นายอินจันทร์  ใจเสน ครู อนุมัติ
109 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120422 บ้านดอยช้าง นายสยาม  ตาวงค์ ครู อนุมัติ
110 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120422 บ้านดอยช้าง ปัญจพล  มโนหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
111 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120423 บ้านห้วยมะซาง Kittiya  Phakham ครู อนุมัติ
112 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120425 บ้านห้วยขี้เหล็ก นายศุภเดช  ไปรเวทย์ ครู อนุมัติ
113 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120402 บ้านห้วยเฮี้ย พรรณี  พรหมทะนันท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
114 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120403 บ้านแม่ยางมิ้น พรรณี   พรหมทะนันท์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
115 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120405 เวียงผาวิทยา จันทร์จีรา  ดอนชาไพร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
116 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120482 บ้านลังกา อภิวัฒน์  กุนทะวนนณา เจ้าหน้าที่ธุรกรโรงเรียน อนุมัติ
117 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120483 บ้านโป่งเทวี นายชยกร  กิจรักษ์ ครู อนุมัติ
118 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120492 บ้านป่าตึง นางสาวเนรัญชลา  อินต๊ะนางแล ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
119 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120493 บ้านห้วยหินลาดใน จัตุพล  นันทโภคิน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
120 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120493 บ้านห้วยหินลาดใน นางพณารัตน์  สุตันคำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
121 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120484 บ้านป่าสัก สุภาภรณ์  กัณทะชัยวรรณ ครู อนุมัติ
122 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120484 บ้านป่าสัก ชัยมงคล  ใจยะทัศน์ เจ้าที่ธุการโรงเรียน อนุมัติ
123 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120485 บ้านฮ่างต่ำ นางสาวสุรีรัตน์  มั่งมูล ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
124 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120485 บ้านฮ่างต่ำ ณรงค์ศักดิ์  เมฆวงค์ ึครู อนุมัติ
125 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120488 ป่างิ้ววิทยา นางนฤภร  ใจยะทัศน์ ครู อนุมัติ
126 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120488 ป่างิ้ววิทยา พงษ์ศักดิ์  แสนชุมภู ครู อนุมัติ
127 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120509 ไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม) อนุพงษ์  อุปธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
128 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120510 อนุบาลแม่ขะจาน นิภาพร  สัญญะวงค์ ครู อนุมัติ
129 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120510 อนุบาลแม่ขะจาน สุธาทิพย์  หลวงธรรม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
130 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120511 บ้านป่าแงะ นางสาววิภาณี  ศิลป์ประดิษฐ์ จนท.ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
131 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120512 บ้านทุ่งยาว paisan  jina ครู อนุมัติ
132 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120513 ปางมะกาดวิทยา วลัยทิพย์  แสนซาว ครู อนุมัติ
133 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120507 บ้านห้วยม่วง ศราวุฒิ  จำหงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
134 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120502 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู นางสาวมยุรี  พวงอาภัย ครู อนุมัติ
135 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120505 บ้านขุนลาว นภาพร  ยะเวียง รกน.ผู้อำนวยการ อนุมัติ
136 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120500 บ้านแม่เจดีย์ นายชวลิต  ปัญญาวิชา จนท.ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
137 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120501 บ้านโฮ่ง ภัชณุดา  สัปรุณรังษี ธุรการ อนุมัติ
138 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120475 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) นางสาวกฤติกา   คงชม ครู อนุมัติ
139 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120479 ดอยเวียงผาพิทยา จีรวิทย์   มณีวรรณ์ ครู อนุมัติ
140 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120479 ดอยเวียงผาพิทยา พิษณุกร  แก้วนาค ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
141 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120490 บ้านแม่ปูนหลวง ศศิพัชร์  ชงโคสันติสุข ครูผู้ช่วย อนุมัติ
142 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120498 เวียงกาหลงวิทยา นางไพรินทร์  จันตาเดช ครูผู้รับผิดชอบงานข้อมูล อนุมัติ
143 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120498 เวียงกาหลงวิทยา ภัทร์สุดา  ธรรมอินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
144 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120499 บ้านป่าจั่น ภัทร์สุดา  ธรรมอินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
145 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120499 บ้านป่าจั่น ภัทร์สุดา  ธรรมอินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
146 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120495 บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา นายธนภูวนันต์  เมืองมูล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
147 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120497 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ นายสมคิด  เชื้อดวงขาว ครู อนุมัติ
148 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120497 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ ภัทร์สุดา  ธรรมอินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
149 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120473 บ้านเด่นศาลา สุรศักดิ์  สุรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
150 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120477 บ้านแม่ตะละ ธันวา  ดวงนิตย์ เจ้าหน้าธุรการโรงเรียน อนุมัติ
151 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120480 บ้านโป่งนก นิ่มนุช  พินิจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
152 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120470 บ้านโป่งเหนือ เตือนจิต  ไฝเอ้ย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
153 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120470 บ้านโป่งเหนือ สยาม  ยุงรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ อนุมัติ
154 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120471 ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา สุทธิพงษ์  พรมเทพ ครู อนุมัติ
155 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120641 อนุบาลจอมหมอกแก้ว นาวสันต์  อุปไพร ครู/ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
156 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120643 บ้านท่ามะโอ นางสมทรง  ไชยยะ ครู อนุมัติ
157 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120634 บ้านดงมะดะ ไกรชาติ  อินต๊ะรัตน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
158 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120635 อนุบาลแม่ลาว นายจรุณ  ไชยชมภู เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
159 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120636 บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) ดาริกา  เสมาทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
160 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120638 บ้านหนองเก้าห้อง นางสาวปราณี  ไชยสมบัติ ครู อนุมัติ
161 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120652 บ้านต้นง้าว อารมย์  มูลสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
162 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120650 บัวสลีวิทยา นายเมธี  ภาวะดี ครู อนุมัติ
163 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120650 บัวสลีวิทยา กชกร  เอื้องคำ ครู อนุมัติ
164 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120651 บ้านต้นยาง นางสาวสายอรุณ  มูลสถาน ครู อนุมัติ
165 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120651 บ้านต้นยาง นางสำเร้จ  นันไชย ครู อนุมัติ
166 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120648 บ้านโป่งมอญ ถนอม  ชัยลังกา ครู อนุมัติ
167 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120649 บ้านแม่ผง นายอำนวย  ยศหนัก ครู อนุมัติ
168 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120647 ชุมชนบ้านป่าก่อดำ สงกรานต์  อินสวรรค์ ครู อนุมัติ
169 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120647 ชุมชนบ้านป่าก่อดำ ธมลวรรณ  หวายคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
170 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120646 บ้านห้วยส้านพลับพลา นางสาวรัชนีกร  รักขันแสง ครู อนุมัติ
171 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120645 โป่งแพร่วิทยา นางวัชรี  ยากองโค ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ