รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120247 เจริญเมืองวิทยา นายจีระศักดิ์  คุณากรการัณย์ ครู อนุมัติ
2 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120248 บ้านเจริญเมือง รัตนา  มณเฑียร ครูผู้สอน อนุมัติ
3 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120249 บ้านป่าตึง นางปวริสร  กันจินะ ครู อนุมัติ
4 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120250 บ้านป่าบง นางสาวสิริลักษณ์  เขียววรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
5 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120302 บ้านสิบสอง รดา  ไฝเอ้ย ครู อนุมัติ
6 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120303 บ้านจำคาวตอง ชูชาติ  ตาคำ ครู อนุมัติ
7 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120304 สันหนองควาย นางทองพูน  ยอดแก้ว ครู อนุมัติ
8 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120242 ร่องธารวิทยา พนิตา  ตาชมภู เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
9 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120245 บ้านโป่งแดง นายสุทธิสันติ์  ลำพงษ์เหลือ ครู อนุมัติ
10 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120281 บ้านร่องคตสันปูเลย ปิยวรรณ  พันต๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
11 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120282 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) นางสาววรกัญญา  จันแก้ว ครู อนุมัติ
12 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120239 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) นางสาวอินทิราวดี  ดวงจิตร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
13 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120285 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด นางสาวพัชราพร  คำทา ครูชำนาญการ อนุมัติ
14 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120286 บ้านป่าหัดป่าแขม นางสาวอำพร  ศิริกุล ครูชำนาญการ อนุมัติ
15 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120289 บ้านศาลา นางพรรณี  สมใจ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
16 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120290 บ้านปางเกาะทราย รัชนีย์  ศิริล้วน ครู อนุมัติ
17 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120290 บ้านปางเกาะทราย กิตติพศ   เสนาบุตร ธุรการ อนุมัติ
18 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120291 ริมวัง ๑ วราเมธ  อุ่นใจ ครู อนุมัติ
19 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120292 ริมวัง ๒ มนัญญา  อุปธิ ครู อนุมัติ
20 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120269 บ้านม่วงคำ นายอนิรุทธิ์  ตุ้ยระพิงค์ ครู อนุมัติ
21 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120270 บ้านสันต้นผึ้ง นางจิราพร  วงศ์ษา ครู อนุมัติ
22 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120271 บ้านฝั่งตื้น นางสาวศศิธร  ทูลศิริ ครู อนุมัติ
23 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120265 บ้านหนองบัว นางสาวนัยนา  อินจัน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
24 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120266 บ้านป่าส้าน นางสาวพัทธนนัท์  ต่อสวย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
25 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120264 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) ณัฐฐิญา  ดวงปินตา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
26 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120256 พานพสกสวัสดิ์ พรรณี  แก้วดี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
27 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120275 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สุทิน  ทาวงศ์ ครู อนุมัติ
28 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120293 บ้านจำผักกูดทรายทอง ปรานอม  แสนโคตร ครู อนุมัติ
29 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120294 โป่งทะลายใหม่เจริญ นายประเสริฐ  คำน้อย ครูชำนาญการ อนุมัติ
30 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120295 บ้านแม่แก้วเด่นชัย นายนิเทพ  อุประ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
31 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120296 บ้านแม่แก้วเหนือ ศรัญญา  พัชรศักดิ์ดาธร ครู อนุมัติ
32 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120297 บ้านแม่แก้ว นฤมล  กันจินะ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
33 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120298 บ้านแม่แก้วใต้ อนงค์วรรณ  ใจลำปาง ครู อนุมัติ
34 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120301 บ้านปอเรียง พนาวัลย์  ติยะพงษ์ ครู อนุมัติ
35 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120299 บ้านแม่อ้อนอก นางวชิรา  มูลกลาง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
36 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120300 บ้านแม่อ้อ ถวิล  มาจันทร์ ครู อนุมัติ
37 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120316 เวียงห้าววิทยา นางสาวจันทนิภา  รินเที่ยง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
38 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120253 สันกลางวิทยา ธวัท  ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
39 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120254 บ้านถ้ำ นางพุทธชาติ  รินคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
40 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120252 บ้านป่าต้าก นางวัชรี  ปูธิปิน ครู อนุมัติ
41 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120261 บ้านเหมืองง่า ภูริชญา  มั่นเหมาะ ครู อนุมัติ
42 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120258 บ้านสันติวัน พัฒนา  เจียมสกุล ึครู อนุมัติ
43 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120306 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง นายรธาราธิป  ยอดวงศ์ ครู อนุมัติ
44 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120307 ชุมชนสันมะเค็ด นางสาวสรัณย์พร  ปวนสุรินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด อนุมัติ
45 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120309 บ้านสันต้นดู่ นายประพันธ์  สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
46 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120310 บ้านกล้วย ลาภิสรา  อุ่นปิง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
47 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120312 บ้านป่าแดงงาม นายธวัช  อินทรจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
48 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120315 บ้านป่าคา นางมณีวรรณ์  สุวรรณกุล ครู อนุมัติ
49 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120313 ป่าแดงวิทยา นางสาวสมัญญา  ดวงตา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
50 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120228 บ้านป่าแงะ ทิพวรรณ  วงศ์ตะวัน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
51 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120228 บ้านป่าแงะ สามินี  ไชยประเสริฐ ครู อนุมัติ
52 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120222 บ้านสักพัฒนา กนกวรรณ  แสนศิริ ครู อนุมัติ
53 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120223 บ้านแม่พุง ศรีตนุ  ชัยวร ครู อนุมัติ
54 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120224 โรงช้างวิทยา ยนต์  ปัญญางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
55 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120225 บ้านโป่ง สัญญา  ทะกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่ง อนุมัติ
56 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120235 ศรีโพธิ์เงินวิทยา นายประเสริฐ   ชินวะโร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
57 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120236 บ้านวังวิทยา นายถวิล  สุริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
58 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120234 ชุมชนบ้านสันมะค่า นางรุ่งจิตร  ลือยศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
59 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120396 บ้านป่าตึงงาม นางสาวพรวิมล  เทพรักษา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
60 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120397 บ้านร้องบง ชัญญา  จันต๊ะเวช พนักงานราชการ อนุมัติ
61 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120398 เจดีย์หลวงพิทยา นายสิงห์คาร  จินะกาศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
62 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120399 บ้านห้วยหมอเฒ่า นายปกาศิต  อนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
63 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120400 บ้านสันก้างปลา นางเนตรนภา  แสนศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
64 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120404 บ้านแม่ตาแมว นางณัฐฐิดา  ช่วยแก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
65 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120406 บ้านดินดำ อลงกรณ์  ไทยโอพาส เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
66 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120407 บ้านแม่ผักแหละ นายสุรชัย  ภิยารมณ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
67 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120407 บ้านแม่ผักแหละ เมธี อภิวงค์  อภิวงค์ ครู อนุมัติ
68 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120408 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) นายปฐมทัศน์  อวดห้าว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) อนุมัติ
69 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120409 บ้านแม่ต๋ำ ประภากร  กล้าณรงค์ ธุรการ อนุมัติ
70 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120410 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา นางสาวภัณฑิรา  สุวรรณโสภา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
71 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120411 บ้านปางหลวง นายชาญณรงค์  อมรศิริสิงขร ครู อนุมัติ
72 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120412 บ้านปางหก กนกวลี  ท้วมจันทร์ ครู อนุมัติ
73 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120413 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา สุริยะ  กวางประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
74 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120394 บ้านห้วยมะแกง นางสาวสุภาพร   สมจิตต ครูผู้ช่วย อนุมัติ
75 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120395 บ้านห้วยสะลักวิทยา นางสาวกานต์นิภา  มะโนชัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
76 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120388 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) นายสมเพชร  กาบคำ ครู อนุมัติ
77 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120389 ชุมชนบ้านโป่ง นายวราห์  นาวิชัย ครู อนุมัติ
78 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120390 บ้านดอนสลี นายภักดี  สุภาวะ ครู อนุมัติ
79 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120391 บ้านหัวฝาย อัมพิกา  ยะมะโน ครู อนุมัติ
80 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120391 บ้านหัวฝาย สุรีพร  ไขยรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
81 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120392 บ้านห้วยหญ้าไซ อรรถสิทธิ์  สุขพันธ์ ครู อนุมัติ
82 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120393 บ้านแม่ตาช้าง เบญจวรรณ  สุขพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
83 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120386 บ้านปางอ้อย รัตน์วรา  สุขคำปา พนักงานราชการ อนุมัติ
84 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120386 บ้านปางอ้อย จรรยา  สิริการ ครู อนุมัติ
85 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120387 บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก สุทธิลักษณ์  กันธิพันธ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
86 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120387 บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก อนัญญา  อุโมงค์ ครู อนุมัติ
87 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120382 บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) ศักดา  ประกอบกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
88 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120383 ชุมชนบ้านสันจำปา นายระงับ  กันทอน ครู อนุมัติ
89 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120377 บ้านโป่งปูเฟือง นายสามมุ่ย   ปุนคำ ครูชำนาญการ อนุมัติ
90 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120377 บ้านโป่งปูเฟือง นางเบญจวรรณ  บัวบาน ครู อนุมัติ
91 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120379 บ้านหนองผำ นางสาววศินา  บุตรหล่อ ครู อนุมัติ
92 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120380 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ นางสาวอรสา  ยานะสิทธิ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
93 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120375 อนุบาลแม่สรวย นิมิตร  มาก๋า ครู อนุมัติ
94 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120376 บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) นงลักษณ์  บุญระชัยสวรรค์ พนักงานราชการ อนุมัติ
95 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120414 บ้านวาวี เปล่งศรี  ลิ้มขจร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
96 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120415 บ้านมังกาล่า จารุพรรณ  ไชยบาล ครู อนุมัติ
97 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120417 บ้านเลาลี กุลทิพย์  ฟองสนิท ครู อนุมัติ
98 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120418 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) นายนทีกานต์  อินต๊ะวงศ์ ครูผู้ชวย อนุมัติ
99 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120418 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) เบญจมาศ  ใจรัตน์ ครู อนุมัติ
100 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120419 บ้านแม่โมงเย้า รัชรินทร์  บุญยงค์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
101 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120431 ดอยเวียงวิทยา อรพินท์  แก้วฤาชา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
102 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120416 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ นายอดิศักดิ์   ศรีอ่อน ครู อนุมัติ
103 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120424 บ้านขุนสรวย นายพงษ์ศักดิ์  ใจแก้ว ครู อนุมัติ
104 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120426 บ้านห้วยไคร้ นางสาวพรพรรณ  คำมา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
105 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120427 บ้านห้วยน้ำเย็น บวรเดช  นัยติ๊บ ครู อนุมัติ
106 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120429 บ้านห้วยกล้า ชาวิณี  สำลี ครู อนุมัติ
107 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120430 บ้านผาแดงหลวง นายสมพิธ  บุณโยทยาน รษก โรงเรียน อนุมัติ
108 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120420 บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) นางสุคนธ์ทิพย์  น้อยหมอ ครู อนุมัติ
109 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120421 บ้านแสนเจริญ นางสาวเอื้องคำ  หาญแก้ว ครู อนุมัติ
110 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120422 บ้านดอยช้าง นายวงศพัทธ์  กาละดี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
111 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120423 บ้านห้วยมะซาง นิตยา  พรมศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
112 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120425 บ้านห้วยขี้เหล็ก สมจินต์  อุปละ พนักงานราชการ อนุมัติ
113 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120401 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา ณัทอร  สิทธิบุญมา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
114 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120402 บ้านห้วยเฮี้ย นายสมจิตร  จิตอารีย์ ครู อนุมัติ
115 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120403 บ้านแม่ยางมิ้น นางสาวอริสา  ปัญจมา ครุ อนุมัติ
116 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120405 เวียงผาวิทยา จักรพล  เด่นรัศมี ครู อนุมัติ
117 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120481 บ้านสัน นายสุริยัน   สุภาคำ ครู อนุมัติ
118 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120481 บ้านสัน ว่าที่ร้อยตรีมงคล  กันติ๊บ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
119 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120481 บ้านสัน ศิริวรรณ   ยศวิทยากุ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
120 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120482 บ้านลังกา นางบัวจันทร์  แดงตะนะ ครู อนุมัติ
121 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120483 บ้านโป่งเทวี นายชยกร  กิจรักษ์ ครู อนุมัติ
122 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120492 บ้านป่าตึง นายพงษ์ศักดิ์   ภัทรพาณิชย์กุล ผู้อำนวยการ อนุมัติ
123 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120493 บ้านห้วยหินลาดใน นางพณารัตน์  สุตันคำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
124 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120484 บ้านป่าสัก สุภาภรณ์  กัณทะชัยวรรณ ครู อนุมัติ
125 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120484 บ้านป่าสัก นางสาวสุภาภรณ์  กัณทะชัยวรรณ ครู อนุมัติ
126 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120485 บ้านฮ่างต่ำ นายณรงค์ศักดิ์  เมฆวงค์ ครู อนุมัติ
127 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120488 ป่างิ้ววิทยา นางนฤภร  ใจยะทัศน์ ครู อนุมัติ
128 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120509 ไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม) นายอนุพงษ์  อุปธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
129 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120510 อนุบาลแม่ขะจาน นางสุธาทิพย์  หลวงธรรม ครู อนุมัติ
130 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120511 บ้านป่าแงะ นางสาววิสุดา  วีระศิลป์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
131 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120512 บ้านทุ่งยาว นายสราวุฒิ  ศรียานะ ครู อนุมัติ
132 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120513 ปางมะกาดวิทยา มนัญชยา  ปั๋นเปี้ย ครู อนุมัติ
133 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120506 บ้านห้วยโป่ง เอกพล  ใจยะเสน ครู อนุมัติ
134 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120507 บ้านห้วยม่วง นางสมนึก  คฤหานนท์ ครู อนุมัติ
135 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120502 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู มยุรี  พวงอาภัย ครู อนุมัติ
136 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120503 โป่งน้ำร้อนวิทยา ณรงค์ฤทธิ์  หลักมั่น ครู อนุมัติ
137 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120504 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) นางสาวณัฐกฤตา  นรชาญ ครู อนุมัติ
138 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120505 บ้านขุนลาว วชิราภรณ์   เชาว์วิเศษโกมล ครู อนุมัติ
139 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120501 บ้านโฮ่ง รัฐชฑรณ์  จักร์แก้ว ครู อนุมัติ
140 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120501 บ้านโฮ่ง รัฐชฑรณ์  จักร์แก้ว ครู อนุมัติ
141 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120501 บ้านโฮ่ง ภณิดา  พรหมเรืองฤทธิ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
142 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120474 อนุบาลเวียงป่าเป้า ณัฐวุฒิ  มากสุข ครู อนุมัติ
143 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120475 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) นางสาวเนรัญชลา  อินต๊ะนางแล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
144 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120476 บ้านหนองยาว นายธีรพล  เกียรติเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
145 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120479 ดอยเวียงผาพิทยา จีรวิทย์   มณีวรรณ์ ครู อนุมัติ
146 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120490 บ้านแม่ปูนหลวง จักรภพ  ทองสุวรรณ ครู อนุมัติ
147 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120498 เวียงกาหลงวิทยา อัจฉรา   สุอินต๊ะ ครู อนุมัติ
148 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120499 บ้านป่าจั่น ภัทร์สุดา  ธรรมอินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
149 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120495 บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา นายณรงค์  พิริยะชนานุสรณ์ ครู อนุมัติ
150 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120496 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน นายวิรัตน์  วังหมื่น ครู อนุมัติ
151 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120497 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ นายสมคิด   เชื้อดวงขาว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
152 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120473 บ้านเด่นศาลา อุดร  สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
153 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120477 บ้านแม่ตะละ พิทยา  เลิศพงษ์สุข ครู อนุมัติ
154 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120478 บ้านปางมะขามป้อม นางสาวรวิวรรณ   เชื้อเมืองพาน ครู อนุมัติ
155 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120480 บ้านโป่งนก นางสาวมานิสา  เกตุจันต๊ะ ครู อนุมัติ
156 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120480 บ้านโป่งนก นางสาวกาญจนา  ศรีมูล ครู อนุมัติ
157 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120470 บ้านโป่งเหนือ นางอัจฉราภรณ์  พังจันทร์ตา ครู อนุมัติ
158 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120471 ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา สุรศักดิ์  สุรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
159 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120472 บ้านสันสลี ธันวา  ดวงนิตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
160 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120641 อนุบาลจอมหมอกแก้ว นายวสันต์  อุปไพร ครู อนุมัติ
161 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120643 บ้านท่ามะโอ นายชัชวาล  ปัญญาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
162 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120634 บ้านดงมะดะ นางเพ็ญศรี  กระถินทอง ครู อนุมัติ
163 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120635 อนุบาลแม่ลาว นายจรุณ  ไชยชมภู ครูธุรการ อนุมัติ
164 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120636 บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) เกวลิน  อนุรักษ์ ครู อนุมัติ
165 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120637 ห้วยส้านยาววิทยา สุรัฐชัย  มโนใจ ครู อนุมัติ
166 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120638 บ้านหนองเก้าห้อง นางสาวดอกรัก  สมบัติหลาย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
167 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120652 บ้านต้นง้าว นางสุธีพร  เฟื่องฟู ครู อนุมัติ
168 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120650 บัวสลีวิทยา นางกชกร  เอื้องคำ ครู อนุมัติ
169 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120651 บ้านต้นยาง สำเร็จ  นันไชย ครู อนุมัติ
170 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120648 บ้านโป่งมอญ อุทัย  ปัญญาทิพย์ ครู อนุมัติ
171 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120649 บ้านแม่ผง นางรัชนีวรรณ  ชัยลังกา ครู อนุมัติ
172 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120647 ชุมชนบ้านป่าก่อดำ วาสนา  อินต๊ะยศ ครู อนุมัติ
173 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120646 บ้านห้วยส้านพลับพลา วิชิตา  หัตถกอง ครูชำนาญการ อนุมัติ
174 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120645 โป่งแพร่วิทยา เมธี  นันต๊ะรัตน์ ครู อนุมัติ