รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เชียงราย เขต 3 120354 : อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) กชพร  จับใจนาย ครู
2 สพป.เชียงราย เขต 3 120354 : อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) จารุวรรณ  รัตนพันธ์ ครู
3 สพป.เชียงราย เขต 3 120356 : บ้านขี้เหล็กดอดยดินแดง นางนงเยาว์  จินดาคำ พนักงานราชการ
4 สพป.เชียงราย เขต 3 120356 : บ้านขี้เหล็กดอดยดินแดง นางสาวสมหญิง  ชัยมงคล ธุรการโรงเรียน
5 สพป.เชียงราย เขต 3 120365 : บ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) นายบุญช่วย   พิงคะสัน ครู ชำนาญการพิเศษ
6 สพป.เชียงราย เขต 3 120365 : บ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) สมศักดิ์  แสนคำหล่อ ครู
7 สพป.เชียงราย เขต 3 120358 : ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) พิทักษ์  ปานกลาง ครู
8 สพป.เชียงราย เขต 3 120360 : บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น จุฬาลักษณ์  นารินคำ ครู
9 สพป.เชียงราย เขต 3 120364 : บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) จีระศักดิ์  กัลญาณกุล ครู
10 สพป.เชียงราย เขต 3 120364 : บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) เกียรติยศ  ยะมา ผู้บริหาร
11 สพป.เชียงราย เขต 3 120357 : บ้านกิ่วพร้าว จรัสโฉม  กุมมาลือ ครูชำนาญการพิเศษ
12 สพป.เชียงราย เขต 3 120368 : บ้านท่าข้าวเปลือก สุรศักดิ์  คำไฝ ครู
13 สพป.เชียงราย เขต 3 120373 : บ้านทับกุมารทอง นายณัฐพงษ์  แก้วอุด ครู
14 สพป.เชียงราย เขต 3 120373 : บ้านทับกุมารทอง รชนิศ  อภิวงศ์ พนักงานราชการ
15 สพป.เชียงราย เขต 3 120374 : ผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ นายเชน  จินดาคำ ครู
16 สพป.เชียงราย เขต 3 120374 : ผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ นงเยาว์  กาบขิง ครู
17 สพป.เชียงราย เขต 3 120369 : บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม นายทวี  สีเสน ครู
18 สพป.เชียงราย เขต 3 120369 : บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม ศรินญา  กัลญานกุล ครู
19 สพป.เชียงราย เขต 3 120370 : บ้านแม่แพง สายหยุด  โพธิ์แก้ว ครู
20 สพป.เชียงราย เขต 3 120370 : บ้านแม่แพง ธัญญธรณ์  เสนนะ ครู
21 สพป.เชียงราย เขต 3 120372 : บ้านแม่ลากเนินทอง นายบุญรัตน์   พิมขาลี ผอ
22 สพป.เชียงราย เขต 3 120372 : บ้านแม่ลากเนินทอง นิ่ม  ชัยแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ
23 สพป.เชียงราย เขต 3 120372 : บ้านแม่ลากเนินทอง Rujira  Athan ครู
24 สพป.เชียงราย เขต 3 120372 : บ้านแม่ลากเนินทอง นายสุนทร  สิทธิ ครูชำนาญการพิเศษ
25 สพป.เชียงราย เขต 3 120341 : บ้านแม่คี-หนองอ้อ นางศิริทร  ปฐมวงค์ ครู
26 สพป.เชียงราย เขต 3 120333 : บ้านแม่สลองใน นางอัจฉราภรณ์  จอมปุ๊ก ครู
27 สพป.เชียงราย เขต 3 120333 : บ้านแม่สลองใน ณัฎฐาพร  เขจร ครูผู้ช่วย
28 สพป.เชียงราย เขต 3 120338 : นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา นิรันดร์  วงศ์อรินทร์ ครู
29 สพป.เชียงราย เขต 3 120339 : บ้านใหม่สามัคคี Banmaisamakkee  Khankam ครู
30 สพป.เชียงราย เขต 3 120339 : บ้านใหม่สามัคคี ภูริภัทร์อรรถพรเดชา  ติยวลีป์ ครู
31 สพป.เชียงราย เขต 3 120340 : บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) วรรณชัย  พินิจ ครู
32 สพป.เชียงราย เขต 3 120340 : บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) นางสาวเมวิกา  เหมืองทรายมูล ครู อัตราจ้าง
33 สพป.เชียงราย เขต 3 120340 : บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) รุ่่งหฤทัย  ตาไฝ ครู
34 สพป.เชียงราย เขต 3 120332 : บ้านรวมใจ นายสมชาย  สมชาติ ครูผู้ช่วย
35 สพป.เชียงราย เขต 3 120324 : บ้านป่าบงแม่จัน ยุวเรศ  สุรินตา ครูคศ.2
36 สพป.เชียงราย เขต 3 120324 : บ้านป่าบงแม่จัน วรานนท์  ดีมงคล ครู
37 สพป.เชียงราย เขต 3 120325 : บ้านสันโค้ง พิมประภา  สิงห์ตา ครู
38 สพป.เชียงราย เขต 3 120326 : บ้านโป่งน้ำร้อน เนาวรัตน์  ใสมรรคา ครู
39 สพป.เชียงราย เขต 3 120326 : บ้านโป่งน้ำร้อน สมบัติ   ทุ่งพรวน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
40 สพป.เชียงราย เขต 3 120328 : ประชารัฐพัฒนา เฉลิมศรี  ไชยมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ
41 สพป.เชียงราย เขต 3 120329 : บ้านห้วยมะหินฝน นางสาวสำเนียง  จุลฤทธิ์ ครูชำนาญการ
42 สพป.เชียงราย เขต 3 120330 : บ้านปางสา นายชูศักดิ์  ขอบคุณ ครูผู้ช่วย
43 สพป.เชียงราย เขต 3 120331 : บ้านสันติสุข นายเทอดทูล  ธนัญชัย ครู
44 สพป.เชียงราย เขต 3 120331 : บ้านสันติสุข ทรงธรรม   สร้อยยานะ ครูผู้ช่วย
45 สพป.เชียงราย เขต 3 120323 : บ้านป่าตึง (วิทยประสาท) ธนิดา  ธรรมวงค์ ครู
46 สพป.เชียงราย เขต 3 120323 : บ้านป่าตึง (วิทยประสาท) นางมะลิ  ตาจันทร์ดี ครู ชำนาญการพิเศษ
47 สพป.เชียงราย เขต 3 120323 : บ้านป่าตึง (วิทยประสาท) นางสาว  พรพรรณ ชัยมูลมั่ง ครู
48 สพป.เชียงราย เขต 3 120342 : บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) แสงเดือน  ชัยปัญหา ครู
49 สพป.เชียงราย เขต 3 120342 : บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) นริศรา  โกเสนตอ ครู
50 สพป.เชียงราย เขต 3 120342 : บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) ปฏิภาณ  นาดี ครูผู้ช่วย
51 สพป.เชียงราย เขต 3 120343 : บ้านหนองแหย่ง โสภา  สมบูรณ์ ครูชำนาญการ
52 สพป.เชียงราย เขต 3 120343 : บ้านหนองแหย่ง นารีรัตน์  นาใจ ครู
53 สพป.เชียงราย เขต 3 120346 : บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ ศิริพร  โปธา ครู
54 สพป.เชียงราย เขต 3 120347 : บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย นายพินิจ  อนุวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ
55 สพป.เชียงราย เขต 3 120347 : บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย นางสาวพัชราภรณ์  หมื่นวังใน ครู ผู้ช่วย
56 สพป.เชียงราย เขต 3 120322 : ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 โชคดี  ศรีอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน
57 สพป.เชียงราย เขต 3 120319 : บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) วีระพงษ์  ภิมาลย์ ครู
58 สพป.เชียงราย เขต 3 120321 : บ้านหนองแว่น ชนิดา  ศรีภา ครู
59 สพป.เชียงราย เขต 3 120348 : บ้านสันกอง สนธกานต์  จันทวาลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
60 สพป.เชียงราย เขต 3 120348 : บ้านสันกอง ณิภาวี  บุญเย็น ครู
61 สพป.เชียงราย เขต 3 120350 : บ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย ทวี  โปธา ครู
62 สพป.เชียงราย เขต 3 120335 : สันสลีหลวง-สันนายาว วารินทร์  กาบแก้ว ครู
63 สพป.เชียงราย เขต 3 120335 : สันสลีหลวง-สันนายาว เยาวลักษณ์  กันธิพร้าว ครู
64 สพป.เชียงราย เขต 3 120336 : อนุบาลศรีค้ำ จีราวรรณ  เมืองเปรม ครู
65 สพป.เชียงราย เขต 3 120336 : อนุบาลศรีค้ำ นายสุพจน์   แสงศรี ครู
66 สพป.เชียงราย เขต 3 120336 : อนุบาลศรีค้ำ อุบลวรรณ  การงาน ครู
67 สพป.เชียงราย เขต 3 120351 : สันทราย(พรหมณีวิทยา) อินทิรา  ปินคำ ครู
68 สพป.เชียงราย เขต 3 120353 : บ้านแหลว-นาล้อม นายชูจิตร  รุจิพจน์ ครู
69 สพป.เชียงราย เขต 3 120353 : บ้านแหลว-นาล้อม อรพิน  ยอดใส ครู
70 สพป.เชียงราย เขต 3 120145 : ป่าตึงพิทยานุกูล นางสาวสร้อยฟ้า  แสงเพชร ครู
71 สพป.เชียงราย เขต 3 120145 : ป่าตึงพิทยานุกูล ธรรมนูญ  ต๊ะผัด ครู
72 สพป.เชียงราย เขต 3 120147 : บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี ลินลดา  พลรัฐ ครู ค.ศ.๒
73 สพป.เชียงราย เขต 3 120147 : บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี จิราวรรธ  โสดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา
74 สพป.เชียงราย เขต 3 120150 : แม่แอบวิทยาคม สมนึก  ทิตา ครู
75 สพป.เชียงราย เขต 3 120150 : แม่แอบวิทยาคม สรัลชนา  ชุ่มมงคล ครู
76 สพป.เชียงราย เขต 3 120151 : บ้านศรีกองงาม นายอำพล  ณ น่าน ครู
77 สพป.เชียงราย เขต 3 120151 : บ้านศรีกองงาม นายศักดิ์สยาม  กันแก้ว ครู
78 สพป.เชียงราย เขต 3 120152 : บ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) สันติ  ระวีวรรณ ครู
79 สพป.เชียงราย เขต 3 120153 : บ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา) สุภาภรณ์  โชตา ธุรการ
80 สพป.เชียงราย เขต 3 120155 : ชุมชนบ้านป่าสักน้อย นายสุริยา  เทพวงษ์ ครูชำนาญการ
81 สพป.เชียงราย เขต 3 120156 : บ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) อนัญญา  นันชา ครู
82 สพป.เชียงราย เขต 3 120156 : บ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) บุญมาก  โกเสนตอ ผู้อำนวยการโรงเรียน
83 สพป.เชียงราย เขต 3 120156 : บ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) เจษฎา  สายปัญญา ครู
84 สพป.เชียงราย เขต 3 120158 : บ้านปงของ (ธรรมราษฎร์นุกูล) นายนพดล  ไชยช่อฟ้า ครู
85 สพป.เชียงราย เขต 3 120159 : ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน เชิงชาย  รัตนชัย ครู
86 สพป.เชียงราย เขต 3 120159 : ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน นายยงยุทธ  วงศ์ชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา
87 สพป.เชียงราย เขต 3 120160 : บ้านแม่คำ รัตติกาล  กันติ๊บ ครู
88 สพป.เชียงราย เขต 3 120160 : บ้านแม่คำ ดวงใจ  เศวตศิริ ครูชำนาญการ
89 สพป.เชียงราย เขต 3 120160 : บ้านแม่คำ พิชัยวัฒน์   ต้นแก้ว ผู้บริหารสถานศึกษา
90 สพป.เชียงราย เขต 3 120161 : บ้านไร่ นายดำเนิน  สินธุชัย ครู
91 สพป.เชียงราย เขต 3 120161 : บ้านไร่ ทดสอบ  ทดสอบ ทดสอบ
92 สพป.เชียงราย เขต 3 120130 : บ้านดอยจัน กัมพล  อนันตเดชาทรัพย์ ครูธุรการ
93 สพป.เชียงราย เขต 3 120130 : บ้านดอยจัน นางสาวพรสวรรค์  โลจันตี ครู
94 สพป.เชียงราย เขต 3 120130 : บ้านดอยจัน ธัญญะ  เนียมแตง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
95 สพป.เชียงราย เขต 3 120131 : โยนกวิทยา วิไลพร  สร้อยวงค์ ครู
96 สพป.เชียงราย เขต 3 120131 : โยนกวิทยา สินธพ  ศรีลารักษ์ ครู
97 สพป.เชียงราย เขต 3 120131 : โยนกวิทยา นิกร  จตุนาม ครู
98 สพป.เชียงราย เขต 3 120132 : บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม นงลักษณ์  จันทาพูน ครู
99 สพป.เชียงราย เขต 3 120132 : บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม ธีริศรา  ปงลังกา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
100 สพป.เชียงราย เขต 3 120132 : บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม พุฒิพงษ์  หวายคำ ครู
101 สพป.เชียงราย เขต 3 120133 : บ้านสันธาตุ เมธาพร  ชีวชยาภรณ์ ครู
102 สพป.เชียงราย เขต 3 120129 : บ้านสบคำ กานดา  สิทธิแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
103 สพป.เชียงราย เขต 3 120125 : ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ว่าที่ร้อยตรีเอนก  หมื่นคำสี ครู
104 สพป.เชียงราย เขต 3 120126 : บ้านสบรวก สุดารัตน์  สุนทรวุฒิ ครู
105 สพป.เชียงราย เขต 3 120127 : บ้านวังลาว รัตนา   แก้วตั้ง ครู
106 สพป.เชียงราย เขต 3 120128 : บ้านห้วยเกี๋ยง ละเอียด  ทันใจ ครู
107 สพป.เชียงราย เขต 3 120128 : บ้านห้วยเกี๋ยง อันธิกา  สุภาอิน ครู คศ.3
108 สพป.เชียงราย เขต 3 120135 : บ้านเวียงแก้ว กิ่งกาญจน์  สวาสดิ์พันธ์ ครู
109 สพป.เชียงราย เขต 3 120135 : บ้านเวียงแก้ว ยุพิน  แซ่มัว ครู
110 สพป.เชียงราย เขต 3 120135 : บ้านเวียงแก้ว ฆณิชา  ป้อมประเสริฐ ครู
111 สพป.เชียงราย เขต 3 120141 : บ้านศรีดอนมูล จินตนา  แสงแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
112 สพป.เชียงราย เขต 3 120143 : บ้านดอยสะโง๊ะ ภคพร  ก้างยาง ครูผู้ช่วย
113 สพป.เชียงราย เขต 3 120436 : บ้านป่าแดง สมเกียรติ  สาคร ครู
114 สพป.เชียงราย เขต 3 120437 : บ้านศรีป่าแดง สุวิทย์  ใจภิภักดิ์ ครู
115 สพป.เชียงราย เขต 3 120438 : บ้านม่วงคำ อำพันธ์  กล้าหาญ ครู
116 สพป.เชียงราย เขต 3 120439 : บ้านปางห้า พิมลพรรณ  สุวรรณศักดิ์ ครู
117 สพป.เชียงราย เขต 3 120439 : บ้านปางห้า เจษฎา  อินต๊ะใฝ เจ้าหน้าที่ธุรการ
118 สพป.เชียงราย เขต 3 120440 : บ้านสันนา มธุรสณี  กวางทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
119 สพป.เชียงราย เขต 3 120440 : บ้านสันนา kamol  saiyont ครู
120 สพป.เชียงราย เขต 3 120440 : บ้านสันนา มงคล  คุณทรงแสน ครู
121 สพป.เชียงราย เขต 3 120440 : บ้านสันนา นายสุพจน์  พันธ์พืช ผู้อำนวยการโรงเรียน
122 สพป.เชียงราย เขต 3 120441 : บ้านสันบุญเรือง ไสว  ไชยหมื่น ครู
123 สพป.เชียงราย เขต 3 120441 : บ้านสันบุญเรือง ไสว  ไชยหมื่น ครู
124 สพป.เชียงราย เขต 3 120442 : บ้านสันหลวง ศศิธร  บุญตัน ครู
125 สพป.เชียงราย เขต 3 120442 : บ้านสันหลวง วิรงรอง  เตจ๊ะ ครู
126 สพป.เชียงราย เขต 3 120443 : บ้านเหมืองแดงน้อย กิ่งกาญจน์   ก้อใจ ครู
127 สพป.เชียงราย เขต 3 120463 : บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ รัฐพล  โหนขุนทด ครู
128 สพป.เชียงราย เขต 3 120463 : บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ ชนก  แสนติยศ ครู
129 สพป.เชียงราย เขต 3 120463 : บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สายรุ้ง  โหนขุนทด ครู
130 สพป.เชียงราย เขต 3 120449 : บ้านถ้ำ วรรณวริน  ชุมภู ครู
131 สพป.เชียงราย เขต 3 120450 : บ้านโป่ง นายวุฒิชัย  วงค์ปัญญา ครู
132 สพป.เชียงราย เขต 3 120450 : บ้านโป่ง นายถนอม  จันธิมา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
133 สพป.เชียงราย เขต 3 120451 : บ้านถ้ำ ตชด. ภักพิง  พิลาลีย ครู
134 สพป.เชียงราย เขต 3 120451 : บ้านถ้ำ ตชด. เจษฎามาศ  ไชยยา ครูผู้ช่วย
135 สพป.เชียงราย เขต 3 120452 : บ้านถ้ำปลา นายสมบัติ  สุทธิชัยกุล ครู
136 สพป.เชียงราย เขต 3 120452 : บ้านถ้ำปลา ณัฐชาต  ไชยรินคำ ครู
137 สพป.เชียงราย เขต 3 120469 : บ้านผาฮี้ นายชยพล  วงศ์วิธูน ครู โรงเรียนบ้านผาฮี้
138 สพป.เชียงราย เขต 3 120469 : บ้านผาฮี้ ปาลิตา  หงส์เพชรรัศมี ครู
139 สพป.เชียงราย เขต 3 120469 : บ้านผาฮี้ วิกูล  ใจพลแสน ครูผู้ช่วย
140 สพป.เชียงราย เขต 3 120444 : บ้านน้ำจำ นิรมล  พุทธวงค์ ธุรการโรงเรียน
141 สพป.เชียงราย เขต 3 120444 : บ้านน้ำจำ นางศรีพรรณ  เป็งดล ครู
142 สพป.เชียงราย เขต 3 120453 : บ้านจ้อง ทิชากร  สุขศรี ครู
143 สพป.เชียงราย เขต 3 120446 : บ้านป่าแฝ - หนองอ้อ-สันทรายมูล ชีวิน  วันรส ครู
144 สพป.เชียงราย เขต 3 120446 : บ้านป่าแฝ - หนองอ้อ-สันทรายมูล พายุ  ศรีวงค์ ครู
145 สพป.เชียงราย เขต 3 120447 : บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) วิลาวัลย์  สิงเค้า ครู
146 สพป.เชียงราย เขต 3 120433 : ชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169 กุลธิดา  ซาวคำเขตต์ ครู
147 สพป.เชียงราย เขต 3 120433 : ชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169 สุพจน์  ทองซิว ครู
148 สพป.เชียงราย เขต 3 120434 : บ้านสันทราย ธนกฤต  ดั้นเมฆ ครู
149 สพป.เชียงราย เขต 3 120435 : บ้านสันมะนะ ณรงค์  ใจมูลมั่ง ครู
150 สพป.เชียงราย เขต 3 120466 : บ้านป่ายาง ปิยวัฒน์  ก๋าใจคำ ครู
151 สพป.เชียงราย เขต 3 120432 : บ้านเหมืองแดง สุวพิชญ์  คำเงิน ครู
152 สพป.เชียงราย เขต 3 120468 : เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ นพดล  ไข่กา ครู
153 สพป.เชียงราย เขต 3 120465 : บ้านเวียงพาน มัตยา  บุตรแก้ว ครู
154 สพป.เชียงราย เขต 3 120465 : บ้านเวียงพาน วิโรจน์  สุวรรณฤทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
155 สพป.เชียงราย เขต 3 120467 : บ้านป่าเหมือด นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู ครู
156 สพป.เชียงราย เขต 3 120467 : บ้านป่าเหมือด กาญจนา  คำดี ครู
157 สพป.เชียงราย เขต 3 120464 : อนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) มธุรดา  ปิ๊จจะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
158 สพป.เชียงราย เขต 3 120454 : บ้านสันถนน เนตรนภา  สุทธกุล ครู
159 สพป.เชียงราย เขต 3 120457 : บ้านสันโค้ง อิทธิพล  คนซื่อ ครู โรงเรียนบ้านสันโค้ง
160 สพป.เชียงราย เขต 3 120458 : บ้านห้วยไคร้ นายบุญศรี  มาละดา ครู ชำนาญการพิเศษ
161 สพป.เชียงราย เขต 3 120458 : บ้านห้วยไคร้ ทิพวรรณ  มูลทาศรี ครู
162 สพป.เชียงราย เขต 3 120459 : บ้านสันยาว สันลิดไม้ นายศิริชัย  คำเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
163 สพป.เชียงราย เขต 3 120460 : บ้านฮ่องแฮ่ สุกานดา  เมืองมาคำ ครู
164 สพป.เชียงราย เขต 3 120460 : บ้านฮ่องแฮ่ นรรนธวรรณ  หมอเก่ง ครูอัตราจ้าง
165 สพป.เชียงราย เขต 3 120595 : บ้านเทอดไทย นายนิพล  ชัยวงษ์วัน ครู
166 สพป.เชียงราย เขต 3 120596 : บ้านพญาไพร นายเสรี  หว้าสิริวงศ์ ครู
167 สพป.เชียงราย เขต 3 120597 : บ้านแม่หม้อ กิตติพงษ์  บุญไชย ครูผู้ช่วย
168 สพป.เชียงราย เขต 3 120597 : บ้านแม่หม้อ นายสมพร  ประเสริฐไทย ครู
169 สพป.เชียงราย เขต 3 120597 : บ้านแม่หม้อ นางชลลดา  ไชยธรรม ครูผู้ช่วย
170 สพป.เชียงราย เขต 3 120598 : พญาไพรไตรมิตร ดาริน  จันผา ครูผู้ช่วย
171 สพป.เชียงราย เขต 3 120598 : พญาไพรไตรมิตร นายธนากร  ดอนแก้ว ครู
172 สพป.เชียงราย เขต 3 120598 : พญาไพรไตรมิตร นายธนวัฒน์  จวรรณตุม ครู
173 สพป.เชียงราย เขต 3 120599 : บ้านจะตี ประทิน  จันทร์ตะละ ครู
174 สพป.เชียงราย เขต 3 120599 : บ้านจะตี นายอัครพล  กันทะดง ครู
175 สพป.เชียงราย เขต 3 120600 : รัฐราษฎร์วิทยา นายพิศิษฐ์  คำฮ้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ
176 สพป.เชียงราย เขต 3 120600 : รัฐราษฎร์วิทยา โชติกา  มณีภูวนัตถ์ ครูผู้ช่วย
177 สพป.เชียงราย เขต 3 120600 : รัฐราษฎร์วิทยา รักชาติ  ขจีจิตร์ พนักงานราชการ
178 สพป.เชียงราย เขต 3 120601 : สามัคคีพัฒนา วิทยา  จันทร์ทนะ ครู
179 สพป.เชียงราย เขต 3 120601 : สามัคคีพัฒนา กฤษฎา  เจริญวัย ครูผู้ช่วย
180 สพป.เชียงราย เขต 3 120602 : บ้านปางมะหัน ปราณี  สุภาพ ครู
181 สพป.เชียงราย เขต 3 120602 : บ้านปางมะหัน บุญญาดา  คำบุญ ครูผู้ช่วย
182 สพป.เชียงราย เขต 3 120602 : บ้านปางมะหัน นายคมเพชร  อิ่นสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
183 สพป.เชียงราย เขต 3 120603 : บ้านห้วยอื้น รุจิกาญจน์  กันทาใจ ครู คศ.2
184 สพป.เชียงราย เขต 3 120606 : บ้านผาจี วัชระ  งามเริง ครููธุรการ
185 สพป.เชียงราย เขต 3 120593 : บ้านขาแหย่งพัฒนา ภาระวี  อินนวล ครู
186 สพป.เชียงราย เขต 3 120594 : บ้านป่าซางนาเงิน วีระยุทธ  ใจสุราช ครู
187 สพป.เชียงราย เขต 3 120594 : บ้านป่าซางนาเงิน จิตฏิพร  สอนราษฎร์ ครู
188 สพป.เชียงราย เขต 3 120594 : บ้านป่าซางนาเงิน อำพล  บุญศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา
189 สพป.เชียงราย เขต 3 120591 : บ้านห้วยไร่สามัคคี พนม  สมยง ครูชำนาญการ
190 สพป.เชียงราย เขต 3 120592 : อนุบาลแม่ฟ้าหลวง สวาท  เย็นใจมา ครู
191 สพป.เชียงราย เขต 3 120592 : อนุบาลแม่ฟ้าหลวง นายคงเดช  แก้วรากมุข ครู
192 สพป.เชียงราย เขต 3 120612 : บ้านสันติคีรี ศรติศักดิ์  แสนก๋องคำ ครู
193 สพป.เชียงราย เขต 3 120612 : บ้านสันติคีรี นายศิวนาถ  ประสาวะถา ครูชำนาญการ
194 สพป.เชียงราย เขต 3 120613 : บ้านใหม่สันติ เอกรัฐ  น้อยมา ครู
195 สพป.เชียงราย เขต 3 120614 : บ้านกลาง สุรศักดิ์  โนภิวงค์ ครูผู้ช่วย
196 สพป.เชียงราย เขต 3 120615 : บ้านพนาสวรรค์ ปิยะวดี  สุขสา พนักงานราชการ
197 สพป.เชียงราย เขต 3 120615 : บ้านพนาสวรรค์ นายจิตอิสรภาพ  ใจอารีย์ ครู ค.ศ.๑
198 สพป.เชียงราย เขต 3 120616 : ราษฎร์พัฒนา ศิรินทร์ทิพย์  เชียงแรง ครู
199 สพป.เชียงราย เขต 3 120616 : ราษฎร์พัฒนา สันติ  ใจเฉื่อย ครู
200 สพป.เชียงราย เขต 3 120616 : ราษฎร์พัฒนา บุญชนิต  ธรรมสาร ครู
201 สพป.เชียงราย เขต 3 120617 : บ้านแม่เต๋อ นายบัญชา  อารี พนักงานราชการ
202 สพป.เชียงราย เขต 3 120617 : บ้านแม่เต๋อ ธีร์วรา  ใจเย็น ครู
203 สพป.เชียงราย เขต 3 120608 : บ้านมนตรีวิทยา นางสาวเกษรินทร์  ไชยวุฒิ ครูโรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา
204 สพป.เชียงราย เขต 3 120608 : บ้านมนตรีวิทยา นายธรรมรัตน์  แก้วปันมา พนักงานราชการ
205 สพป.เชียงราย เขต 3 120608 : บ้านมนตรีวิทยา นายอภินันท์  ยังชัยสิริกุล ครู
206 สพป.เชียงราย เขต 3 120609 : ชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป นายโกวิท  โกเสนตอ ครู
207 สพป.เชียงราย เขต 3 120609 : ชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป นางสาวพัชรี  สิงห์ฉลาด ครู
208 สพป.เชียงราย เขต 3 120610 : บ้านผาเดื่อ นายวิทวัส  พีระวงศ์ ครูผู้ช่วย
209 สพป.เชียงราย เขต 3 120610 : บ้านผาเดื่อ ธนาวุฒิ  ศรีบริบูรณ์ ครู
210 สพป.เชียงราย เขต 3 120611 : ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) วุฒิภัทร  ยศบดินทร์ ครูผู้ช่วย
211 สพป.เชียงราย เขต 3 120607 : บ้านห้วยผึ้ง กิตติกร  ต๊ะคำ ครู
212 สพป.เชียงราย เขต 3 120607 : บ้านห้วยผึ้ง สงคราม  กิตติกาจ ครู
213 สพป.เชียงราย เขต 3 120681 : อนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) นิโลบล  เรืองไชย ครูผู้ช่วย
214 สพป.เชียงราย เขต 3 120683 : บ้านทุ่งกวาง นิศาชล  ละอองศรี ครู
215 สพป.เชียงราย เขต 3 120683 : บ้านทุ่งกวาง นางพิมพิรา  เทือกตา ครู
216 สพป.เชียงราย เขต 3 120684 : บ้านดอย นางวิรัตน์  ปันโปธา ครู
217 สพป.เชียงราย เขต 3 120685 : บ้านดอนงาม สิทธานนท์  แซ่ลี ครู
218 สพป.เชียงราย เขต 3 120686 : บ้านขุนแม่บง ตชด. กาศินันท์  กอเจอ ครู
219 สพป.เชียงราย เขต 3 120686 : บ้านขุนแม่บง ตชด. ชลพงษ์  มหาภาส ครู
220 สพป.เชียงราย เขต 3 120686 : บ้านขุนแม่บง ตชด. นายภูวดล  บุญตันตา ครู
221 สพป.เชียงราย เขต 3 120669 : อนุบาลดอยหลวง สายสวัสดิ์  ปงกันมูล ครู
222 สพป.เชียงราย เขต 3 120669 : อนุบาลดอยหลวง วันชัย  ปัญญาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
223 สพป.เชียงราย เขต 3 120670 : บ้านป่าลัน นางบุปผา  มาระวิชัย ครู
224 สพป.เชียงราย เขต 3 120670 : บ้านป่าลัน พนิดา  ทองใบ ครูผู้ช่วย
225 สพป.เชียงราย เขต 3 120671 : บ้านห้วยไร่ นายณฐกร  วงค์ใหญ่ ครู
226 สพป.เชียงราย เขต 3 120672 : ผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ นางสาวสุรินทร  พรมเมือง ครูอัตราจ้าง
227 สพป.เชียงราย เขต 3 120672 : ผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ นภาลัย  ใจมิภักดิ์ ครูอัตราจ้าง
228 สพป.เชียงราย เขต 3 120674 : บ้านไทรทอง ณรัก  จอมสวรรค์ ครูธุรการ
229 สพป.เชียงราย เขต 3 120674 : บ้านไทรทอง เสาวณีย์  ไชยชมภู ครูชำนาญการ
230 สพป.เชียงราย เขต 3 120674 : บ้านไทรทอง ศุภชัย  แสงคำ ครู
231 สพป.เชียงราย เขต 3 120676 : บ้านหนองป่าก่อ อารีย์  ภูครองทุ่ง ครู
232 สพป.เชียงราย เขต 3 120676 : บ้านหนองป่าก่อ ทรงเดช  ชัยปัญหา ผู้อำนวยการสถานศึกษา
233 สพป.เชียงราย เขต 3 120678 : บ้านใหม่พัฒนา สรยุทธ  ฤกษ์ดี ครู
234 สพป.เชียงราย เขต 3 120678 : บ้านใหม่พัฒนา นรินทร์   ยกยอน ครู
235 สพป.เชียงราย เขต 3 120679 : บ้านป่าซางงาม วรัญญา  สุเตนันท์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
236 สพป.เชียงราย เขต 3 120679 : บ้านป่าซางงาม ธัญชนก  เชื้อเมืองพาน ครู
237 สพป.เชียงราย เขต 3 120604 : บ้านห้วยหก เบญจวรรณ  เทพสมรส ครู
238 สพป.เชียงราย เขต 3 120605 : บ้านห้วยหยวกป่าโซ ธิดารัตน์  ศรีวิราช ครูผู้ช่วย
239 สพป.เชียงราย เขต 3 120162 : บ้านธารทอง นายสวาท  สงวนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
240 สพป.เชียงราย เขต 3 120162 : บ้านธารทอง สายฝน  อกแผ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
241 สพป.เชียงราย เขต 3 120162 : บ้านธารทอง นายอิทธิพล  แสงจันทร์ ครู
242 สพป.เชียงราย เขต 3 120737 : ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ. 344 อุปถัมภ์) จามร  แจ่มเกิด ครู
243 สพป.เชียงราย เขต 3 120738 : ตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๓ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๔ ดลใจ  ทนุตัน ครู
244 สพป.เชียงราย เขต 3 120739 : ตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ สุจิตรา  สงคราม ครู
245 สพป.เชียงราย เขต 3 120739 : ตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ กิตติพงษ์  อินสุขิน ครูผู้ช่วย
246 สพป.เชียงราย เขต 3 120740 : ตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 จงกลณี  จันธิมา ผู้อำนวยการโรงเรียน