รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120354 อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) กชพร  จับใจนาย ครู อนุมัติ
2 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120354 อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) จารุวรรณ  รัตนพันธ์ ครู อนุมัติ
3 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120356 บ้านขี้เหล็กดอดยดินแดง นางนงเยาว์  จินดาคำ พนักงานราชการ อนุมัติ
4 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120365 บ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) นายบุญช่วย   พิงคะสัน ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
5 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120358 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) พิทักษ์  ปานกลาง ครู อนุมัติ
6 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120360 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น จุฬาลักษณ์  นารินคำ ครู อนุมัติ
7 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120364 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) นเรศ  เครือประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
8 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120364 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) จีระศักดิ์  กัลญาณกุล ครู อนุมัติ
9 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120357 บ้านกิ่วพร้าว ไพฑูรย์  โพธิ์ลี ครู คศ.3 อนุมัติ
10 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120368 บ้านท่าข้าวเปลือก สุรศักดิ์  คำไฝ ครู อนุมัติ
11 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120373 บ้านทับกุมารทอง นายณัฐพงษ์  แก้วอุด ครู อนุมัติ
12 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120373 บ้านทับกุมารทอง รชนิศ  อภิวงศ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
13 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120374 ผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ นงเยาว์  กาบขิง ครู อนุมัติ
14 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120374 ผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ นายเชน  จินดาคำ ครู อนุมัติ
15 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120369 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม ศรินญา  กัลญานกุล ครู อนุมัติ
16 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120369 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม นายทวี  สีเสน ครู อนุมัติ
17 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120370 บ้านแม่แพง ธัญญธรณ์  เสนนะ ครู อนุมัติ
18 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120370 บ้านแม่แพง สายหยุด  โพธิ์แก้ว ครู อนุมัติ
19 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120372 บ้านแม่ลากเนินทอง นายสุนทร  สิทธิ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
20 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120372 บ้านแม่ลากเนินทอง Rujira  Athan ครู อนุมัติ
21 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120341 บ้านแม่คี-หนองอ้อ นางศิริทร  ปฐมวงค์ ครู อนุมัติ
22 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120333 บ้านแม่สลองใน ณัฎฐาพร  เขจร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
23 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120333 บ้านแม่สลองใน นางอัจฉราภรณ์  จอมปุ๊ก ครู อนุมัติ
24 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120338 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา วรภพ  หมื่่นโฮ้ง ครู อนุมัติ
25 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120339 บ้านใหม่สามัคคี Banmaisamakkee  Khankam ครู อนุมัติ
26 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120339 บ้านใหม่สามัคคี ภูริภัทร์อรรถพรเดชา  ติยวลีป์ ครู อนุมัติ
27 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120340 บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) รุ่่งหฤทัย  ตาไฝ ครู อนุมัติ
28 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120340 บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) คมกฤช  บังวรรณ ครู อนุมัติ
29 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120340 บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) วรรณชัย  พินิจ ครู อนุมัติ
30 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120332 บ้านรวมใจ นายสมชาย  สมชาติ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
31 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120324 บ้านป่าบงแม่จัน ยุวเรศ  สุรินตา ครูคศ.2 อนุมัติ
32 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120324 บ้านป่าบงแม่จัน วรานนท์  ดีมงคล ครู อนุมัติ
33 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120325 บ้านสันโค้ง พิมประภา  สิงห์ตา ครู อนุมัติ
34 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120326 บ้านโป่งน้ำร้อน สมบัติ   ทุ่งพรวน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน อนุมัติ
35 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120326 บ้านโป่งน้ำร้อน เนาวรัตน์  ใสมรรคา ครู อนุมัติ
36 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120328 ประชารัฐพัฒนา เฉลิมศรี  ไชยมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
37 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120329 บ้านห้วยมะหินฝน นางสาวสำเนียง  จุลฤทธิ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
38 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120330 บ้านปางสา นายชูศักดิ์  ขอบคุณ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
39 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120331 บ้านสันติสุข ทรงธรรม   สร้อยยานะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
40 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120331 บ้านสันติสุข นายเทอดทูล  ธนัญชัย ครู อนุมัติ
41 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120323 บ้านป่าตึง (วิทยประสาท) นางสาว  พรพรรณ ชัยมูลมั่ง ครู อนุมัติ
42 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120323 บ้านป่าตึง (วิทยประสาท) ธนิดา  ธรรมวงค์ ครู อนุมัติ
43 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120323 บ้านป่าตึง (วิทยประสาท) นางมะลิ  ตาจันทร์ดี ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
44 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120342 บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) แสงเดือน  ชัยปัญหา ครู อนุมัติ
45 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120342 บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) ปฏิภาณ  นาดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
46 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120342 บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) นริศรา  โกเสนตอ ครู อนุมัติ
47 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120343 บ้านหนองแหย่ง นารีรัตน์  นาใจ ครู อนุมัติ
48 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120343 บ้านหนองแหย่ง โสภา  สมบูรณ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
49 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120346 บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ ศิริพร  โปธา ครู อนุมัติ
50 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120347 บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย นายพินิจ  อนุวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
51 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120347 บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย วิรันดา  แก้วเป็ง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
52 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120322 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 พัชราวลัย  ไชยมั่น ครู อนุมัติ
53 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120322 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 เจมรินี  ใจเรือน ครู อนุมัติ
54 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120322 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 เจมรินี  ใจเรือน ครู อนุมัติ
55 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120322 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 โชคดี  ศรีอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
56 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120322 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 ปรีชา  ชูฤกษ์ ไม่มี อนุมัติ
57 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120319 บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) นายธีระศักดิ์  มะลิวงค์ ครู อนุมัติ
58 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120321 บ้านหนองแว่น ชนิดา  ศรีภา ครู อนุมัติ
59 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120348 บ้านสันกอง ณิภาวี  บุญเย็น ครู อนุมัติ
60 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120348 บ้านสันกอง สนธกานต์  จันทวาลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
61 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120350 บ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย ทวี  โปธา ครู อนุมัติ
62 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120335 สันสลีหลวง-สันนายาว เยาวลักษณ์  กันธิพร้าว ครู อนุมัติ
63 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120335 สันสลีหลวง-สันนายาว วารินทร์  กาบแก้ว ครู อนุมัติ
64 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120336 อนุบาลศรีค้ำ อุบลวรรณ  การงาน ครู อนุมัติ
65 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120336 อนุบาลศรีค้ำ จีราวรรณ  เมืองเปรม ครู อนุมัติ
66 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120336 อนุบาลศรีค้ำ นายสุพจน์   แสงศรี ครู อนุมัติ
67 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120351 สันทราย(พรหมณีวิทยา) อินทิรา  ปินคำ ครู อนุมัติ
68 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120353 บ้านแหลว-นาล้อม นายชูจิตร  รุจิพจน์ ครู อนุมัติ
69 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120353 บ้านแหลว-นาล้อม อรพิน  ยอดใส ครู อนุมัติ
70 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120145 ป่าตึงพิทยานุกูล ธรรมนูญ  ต๊ะผัด ครู อนุมัติ
71 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120147 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี ลินลดา  พลรัฐ ครู ค.ศ.๒ อนุมัติ
72 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120147 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี จิราวรรธ  โสดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
73 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120149 บ้านห้วยกว๊าน วสันต์  สวัสดิ์สุข ครู อนุมัติ
74 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120149 บ้านห้วยกว๊าน จันทร์เฉลียว  ใจหนัก ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
75 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120150 แม่แอบวิทยาคม สรัลชนา  ชุ่มมงคล ครู อนุมัติ
76 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120150 แม่แอบวิทยาคม สมนึก  ทิตา ครู อนุมัติ
77 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120151 บ้านศรีกองงาม นายอำพล  ณ น่าน ครู อนุมัติ
78 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120151 บ้านศรีกองงาม นายศักดิ์สยาม  กันแก้ว ครู อนุมัติ
79 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120152 บ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) สันติ  ระวีวรรณ ครู อนุมัติ
80 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120153 บ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา) สุวรรณ  แก้วดำ ครู ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
81 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120155 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย นายสุริยา  เทพวงษ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
82 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120156 บ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) บุญมาก  โกเสนตอ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
83 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120156 บ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) อนัญญา  นันชา ครู อนุมัติ
84 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120156 บ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) เจษฎา  สายปัญญา ครู อนุมัติ
85 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120157 บ้านสันมะเค็ด นางราตรี  เนียมแตง ครู อนุมัติ
86 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120157 บ้านสันมะเค็ด นายศรียนต์  ลาภใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
87 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120157 บ้านสันมะเค็ด เกษรา  แก้วคำฟู ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
88 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120158 บ้านปงของ (ธรรมราษฎร์นุกูล) สุกฤตา  เป็งวงศ์ ครู อนุมัติ
89 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120158 บ้านปงของ (ธรรมราษฎร์นุกูล) นายนพดล  ไชยช่อฟ้า ครู อนุมัติ
90 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120159 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน เชิงชาย  รัตนชัย ครู อนุมัติ
91 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120159 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน นายยงยุทธ  วงศ์ชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
92 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120160 บ้านแม่คำ ดวงใจ  เศวตศิริ ครูชำนาญการ อนุมัติ
93 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120160 บ้านแม่คำ รัตติกาล  กันติ๊บ ครู อนุมัติ
94 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120160 บ้านแม่คำ พิชัยวัฒน์   ต้นแก้ว ผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติ
95 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120161 บ้านไร่ นายดำเนิน  สินธุชัย ครู อนุมัติ
96 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120161 บ้านไร่ ทดสอบ  ทดสอบ ทดสอบ อนุมัติ
97 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120163 บ้านสันต้นเปา เอกชัย  บุญสาม ธุรการ อนุมัติ
98 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120163 บ้านสันต้นเปา ว่าที่ร.ต.ปาริชาต  ขัติกันทา ครูธุรการ อนุมัติ
99 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120130 บ้านดอยจัน อนุสรา  พันอุโมง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
100 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120130 บ้านดอยจัน จุฑามาศ  แสงอรุณ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
101 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120130 บ้านดอยจัน สุจินดา  โสภา ครู อนุมัติ
102 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120130 บ้านดอยจัน ธัญญะ  เนียมแตง ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
103 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120131 โยนกวิทยา วิไลพร  สร้อยวงค์ ครู อนุมัติ
104 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120131 โยนกวิทยา นิกร  จตุนาม ครู อนุมัติ
105 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120131 โยนกวิทยา สินธพ  ศรีลารักษ์ ครู อนุมัติ
106 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120132 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม พุฒิพงษ์  หวายคำ ครู อนุมัติ
107 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120132 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม นงลักษณ์  จันทาพูน ครู อนุมัติ
108 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120133 บ้านสันธาตุ เมธาพร  ชีวชยาภรณ์ ครู อนุมัติ
109 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120129 บ้านสบคำ กานดา  สิทธิแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
110 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120125 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) บัญญัติ  ยานะ ครู อนุมัติ
111 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120125 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ราชประชา  15 ครู อนุมัติ
112 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120126 บ้านสบรวก สุดารัตน์  สุนทรวุฒิ ครู อนุมัติ
113 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120127 บ้านวังลาว รณภพ  เมฆกุญชร ครู อนุมัติ
114 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120127 บ้านวังลาว รัตนา   แก้วตั้ง ครู อนุมัติ
115 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120128 บ้านห้วยเกี๋ยง อันธิกา  สุภาอิน ครู คศ.3 อนุมัติ
116 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120128 บ้านห้วยเกี๋ยง ละเอียด  ทันใจ ครู อนุมัติ
117 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120134 บ้านแม่มะ นางจินตนา  ใจยะเขียว ครูชำนาญการ อนุมัติ
118 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120135 บ้านเวียงแก้ว ยุพิน  แซ่มัว ครู อนุมัติ
119 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120135 บ้านเวียงแก้ว ฆณิชา  ป้อมประเสริฐ ครู อนุมัติ
120 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120135 บ้านเวียงแก้ว กิ่งกาญจน์  สวาสดิ์พันธ์ ครู อนุมัติ
121 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120136 บ้านสันต้นธง นวลศรี  คำเพียร ครู อนุมัติ
122 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120137 บ้านป่าก๋อย ชาญชัย  นายชาญชัย จินะกอง ครูชำนาญการ อนุมัติ
123 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120141 บ้านศรีดอนมูล จินตนา  แสงแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
124 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120142 บ้านหนองปลาสะเด็ด วัฒนา  ภิระบรรณ์ ครู อนุมัติ
125 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120143 บ้านดอยสะโง๊ะ ภคพร  ก้างยาง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
126 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120436 บ้านป่าแดง สมเกียรติ  สาคร ครู อนุมัติ
127 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120437 บ้านศรีป่าแดง สุวิทย์  ใจภิภักดิ์ ครู อนุมัติ
128 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120438 บ้านม่วงคำ จีรนันท์  ธรรมศิริ ครู อนุมัติ
129 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120438 บ้านม่วงคำ อำพันธ์  กล้าหาญ ครู อนุมัติ
130 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120439 บ้านปางห้า พิมลพรรณ  สุวรรณศักดิ์ ครู อนุมัติ
131 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120440 บ้านสันนา นายสุพจน์  พันธ์พืช ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
132 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120440 บ้านสันนา มงคล  คุณทรงแสน ครู อนุมัติ
133 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120440 บ้านสันนา มธุรสณี  กวางทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
134 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120440 บ้านสันนา kamol  saiyont ครู อนุมัติ
135 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120441 บ้านสันบุญเรือง ไสว  ไชยหมื่น ครู อนุมัติ
136 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120441 บ้านสันบุญเรือง ไสว  ไชยหมื่น ครู อนุมัติ
137 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120442 บ้านสันหลวง ศศิธร  บุญตัน ครู อนุมัติ
138 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120442 บ้านสันหลวง วิรงรอง  เตจ๊ะ ครู อนุมัติ
139 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120443 บ้านเหมืองแดงน้อย กิ่งกาญจน์   ก้อใจ ครู อนุมัติ
140 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120463 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สายรุ้ง  โหนขุนทด ครู อนุมัติ
141 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120463 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ รัฐพล  โหนขุนทด ครู อนุมัติ
142 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120463 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ ชนก  แสนติยศ ครู อนุมัติ
143 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120449 บ้านถ้ำ วรรณวริน  ศรีคำภา ครู อนุมัติ
144 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120450 บ้านโป่ง นายวุฒิชัย  วงค์ปัญญา ครู อนุมัติ
145 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120450 บ้านโป่ง นายถนอม  จันธิมา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
146 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120451 บ้านถ้ำ ตชด. ภักพิง  พิลาลีย ครู อนุมัติ
147 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120451 บ้านถ้ำ ตชด. เจษฎามาศ  ไชยยา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
148 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120452 บ้านถ้ำปลา นายสมบัติ  สุทธิชัยกุล ครู อนุมัติ
149 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120452 บ้านถ้ำปลา ณัฐชาต  ไชยรินคำ ครู อนุมัติ
150 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120469 บ้านผาฮี้ ปาลิตา  หงส์เพชรรัศมี ครู อนุมัติ
151 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120469 บ้านผาฮี้ นายชยพล  วงศ์วิธูน ครู โรงเรียนบ้านผาฮี้ อนุมัติ
152 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120469 บ้านผาฮี้ วิกูล  ใจพลแสน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
153 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120444 บ้านน้ำจำ นิรมล  พุทธวงค์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
154 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120444 บ้านน้ำจำ นางศรีพรรณ  เป็งดล ครู อนุมัติ
155 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120453 บ้านจ้อง ทิชากร  สุขศรี ครู อนุมัติ
156 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120446 บ้านป่าแฝ - หนองอ้อ-สันทรายมูล พายุ  ศรีวงค์ ครู อนุมัติ
157 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120446 บ้านป่าแฝ - หนองอ้อ-สันทรายมูล ชีวิน  วันรส ครู อนุมัติ
158 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120447 บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) วิลาวัลย์  สิงเค้า ครู อนุมัติ
159 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120433 ชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169 กุลธิดา  ซาวคำเขตต์ ครู อนุมัติ
160 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120433 ชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169 สุพจน์  ทองซิว ครู อนุมัติ
161 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120434 บ้านสันทราย ธนกฤต  ดั้นเมฆ ครู อนุมัติ
162 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120435 บ้านสันมะนะ ณรงค์  ใจมูลมั่ง ครู อนุมัติ
163 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120466 บ้านป่ายาง ปิยวัฒน์  ก๋าใจคำ ครู อนุมัติ
164 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120432 บ้านเหมืองแดง สุวพิชญ์  คำเงิน ครู อนุมัติ
165 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120468 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ นพดล  ไข่กา ครู อนุมัติ
166 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120465 บ้านเวียงพาน วิโรจน์  สุวรรณฤทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
167 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120465 บ้านเวียงพาน มัตยา  บุตรแก้ว ครู อนุมัติ
168 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120467 บ้านป่าเหมือด นางรุ้งลาวัลย์  อยู่ดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
169 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120467 บ้านป่าเหมือด กาญจนา  คำดี ครู อนุมัติ
170 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120464 อนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) มธุรดา  ปิ๊จจะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
171 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120454 บ้านสันถนน poungluck  hayrunya ครู อนุมัติ
172 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120454 บ้านสันถนน เนตรนภา  สุทธกุล ครู อนุมัติ
173 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120455 บ้านสันธาตุ กรณิการ์  รินนายรักษ์ ครู อนุมัติ
174 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120455 บ้านสันธาตุ อุทัย  ก้างออนตา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
175 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120456 บ้านทุ่งเกลี้ยง วินัย  สันติสุข ครู อนุมัติ
176 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120457 บ้านสันโค้ง อิทธิพล  คนซื่อ ครู โรงเรียนบ้านสันโค้ง อนุมัติ
177 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120458 บ้านห้วยไคร้ ทิพวรรณ  มูลทาศรี ครู อนุมัติ
178 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120458 บ้านห้วยไคร้ นายบุญศรี  มาละดา ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
179 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120459 บ้านสันยาว สันลิดไม้ นายศิริชัย  คำเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
180 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120460 บ้านฮ่องแฮ่ นรรนธวรรณ  หมอเก่ง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
181 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120460 บ้านฮ่องแฮ่ สุกานดา  เมืองมาคำ ครู อนุมัติ
182 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120595 บ้านเทอดไทย นายนิพล  ชัยวงษ์วัน ครู อนุมัติ
183 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120596 บ้านพญาไพร นายเสรี  หว้าสิริวงศ์ ครู อนุมัติ
184 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120597 บ้านแม่หม้อ กิตติพงษ์  บุญไชย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
185 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120597 บ้านแม่หม้อ นายอุดม  เหล็กเพ็ชร ครูชำนาญการ อนุมัติ
186 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120597 บ้านแม่หม้อ นายสมพร  ประเสริฐไทย ครู อนุมัติ
187 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120598 พญาไพรไตรมิตร นายธนากร  ดอนแก้ว ครู อนุมัติ
188 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120598 พญาไพรไตรมิตร นายธนวัฒน์  จวรรณตุม ครู อนุมัติ
189 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120598 พญาไพรไตรมิตร ดาริน  จันผา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
190 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120599 บ้านจะตี นายอัครพล  กันทะดง ครู อนุมัติ
191 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120599 บ้านจะตี ประทิน  จันทร์ตะละ ครู อนุมัติ
192 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120600 รัฐราษฎร์วิทยา โชติกา  มณีภูวนัตถ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
193 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120600 รัฐราษฎร์วิทยา รักชาติ  ขจีจิตร์ พนักงานราชการ อนุมัติ
194 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120601 สามัคคีพัฒนา วิทยา  จันทร์ทนะ ครู อนุมัติ
195 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120602 บ้านปางมะหัน บุญญาดา  คำบุญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
196 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120602 บ้านปางมะหัน ปราณี  สุภาพ ครู อนุมัติ
197 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120602 บ้านปางมะหัน นายคมเพชร  อิ่นสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
198 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120603 บ้านห้วยอื้น พชรภรณ์  ชพานนท์ ครู คศ.1 อนุมัติ
199 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120606 บ้านผาจี วัชรินทร์  ปอใจ พนักงานราชการ อนุมัติ
200 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120593 บ้านขาแหย่งพัฒนา ภาระวี  อินนวล ครู อนุมัติ
201 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120593 บ้านขาแหย่งพัฒนา นางเนรัญญา  อะทะไชย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
202 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120594 บ้านป่าซางนาเงิน วีระยุทธ  ใจสุราช ครู อนุมัติ
203 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120594 บ้านป่าซางนาเงิน จิตฏิพร  สอนราษฎร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
204 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120591 บ้านห้วยไร่สามัคคี พนม  สมยง ครูชำนาญการ อนุมัติ
205 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120592 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง นายคงเดช  แก้วรากมุข ครู อนุมัติ
206 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120592 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง สวาท  เย็นใจมา ครู อนุมัติ
207 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120612 บ้านสันติคีรี ศรติศักดิ์  แสนก๋องคำ ครู อนุมัติ
208 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120612 บ้านสันติคีรี นายศิวนาถ  ประสาวะถา ครูชำนาญการ อนุมัติ
209 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120613 บ้านใหม่สันติ เอกรัฐ  น้อยมา ครู อนุมัติ
210 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120614 บ้านกลาง ธนิตพงศ์  มงคล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
211 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120615 บ้านพนาสวรรค์ นายจิตอิสรภาพ  ใจอารีย์ ครู ค.ศ.๑ อนุมัติ
212 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120615 บ้านพนาสวรรค์ ปิยะวดี  สุขสา พนักงานราชการ อนุมัติ
213 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120616 ราษฎร์พัฒนา ศิรินทร์ทิพย์  เชียงแรง ครู อนุมัติ
214 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120616 ราษฎร์พัฒนา บุญชนิต  ธรรมสาร ครู อนุมัติ
215 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120616 ราษฎร์พัฒนา สันติ  ใจเฉื่อย ครู อนุมัติ
216 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120617 บ้านแม่เต๋อ ธีร์วรา  ใจเย็น ครู อนุมัติ
217 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120617 บ้านแม่เต๋อ นายบัญชา  อารี พนักงานราชการ อนุมัติ
218 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120608 บ้านมนตรีวิทยา นายธรรมรัตน์  แก้วปันมา พนักงานราชการ อนุมัติ
219 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120608 บ้านมนตรีวิทยา นางสาวเกษรินทร์  ไชยวุฒิ ครูโรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา อนุมัติ
220 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120608 บ้านมนตรีวิทยา นายอภินันท์  ยังชัยสิริกุล ครู อนุมัติ
221 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120609 ชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป นายโกวิท  โกเสนตอ ครู อนุมัติ
222 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120609 ชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป นางสาวพัชรี  สิงห์ฉลาด ครู อนุมัติ
223 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120610 บ้านผาเดื่อ นายวิทวัส  พีระวงศ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
224 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120610 บ้านผาเดื่อ ธนาวุฒิ  ศรีบริบูรณ์ ครู อนุมัติ
225 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120611 ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) ภานุวัฒน์  งามเจริญ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
226 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120611 ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) วุฒิภัทร  ยศบดินทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
227 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120607 บ้านห้วยผึ้ง กิตติกร  ต๊ะคำ ครู อนุมัติ
228 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120681 อนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) นิโลบล  เรืองไชย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
229 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120683 บ้านทุ่งกวาง นางพิมพิรา  เทือกตา ครู อนุมัติ
230 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120683 บ้านทุ่งกวาง สมปราญ  สุขเกษม ช่างไม้ อนุมัติ
231 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120684 บ้านดอย นางวิรัตน์  ปันโปธา ครู อนุมัติ
232 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120685 บ้านดอนงาม สิทธานนท์  แซ่ลี ครู อนุมัติ
233 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120686 บ้านขุนแม่บง ตชด. นายภูวดล  บุญตันตา ครู อนุมัติ
234 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120669 อนุบาลดอยหลวง สายสวัสดิ์  ปงกันมูล ครู อนุมัติ
235 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120669 อนุบาลดอยหลวง วันชัย  ชื่นตา ครู อนุมัติ
236 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120669 อนุบาลดอยหลวง วันชัย  ปัญญาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
237 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120670 บ้านป่าลัน นางบุปผา  มาระวิชัย ครู อนุมัติ
238 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120671 บ้านห้วยไร่ อมรชัย  ปงลังกา ครูชำนาญการ อนุมัติ
239 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120671 บ้านห้วยไร่ นายณฐกร  วงค์ใหญ่ ครู อนุมัติ
240 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120672 ผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ นายบุญช่วย  ละวงศ์เยอ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
241 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120672 ผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ นภาลัย  ใจมิภักดิ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
242 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120672 ผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ นางสาวสุรินทร  พรมเมือง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
243 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120674 บ้านไทรทอง ณรัก  จอมสวรรค์ ครูธุรการ อนุมัติ
244 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120674 บ้านไทรทอง เสาวณีย์  ไชยชมภู ครูชำนาญการ อนุมัติ
245 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120674 บ้านไทรทอง ศุภชัย  แสงคำ ครู อนุมัติ
246 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120676 บ้านหนองป่าก่อ อารีย์  ภูครองทุ่ง ครู อนุมัติ
247 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120678 บ้านใหม่พัฒนา สรยุทธ  ฤกษ์ดี ครู อนุมัติ
248 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120678 บ้านใหม่พัฒนา นรินทร์   ยกยอน ครู อนุมัติ
249 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120679 บ้านป่าซางงาม ธัญชนก  เชื้อเมืองพาน ครู อนุมัติ
250 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120679 บ้านป่าซางงาม วรัญญา  สุเตนันท์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
251 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120604 บ้านห้วยหก เบญจวรรณ  เทพสมรส ครู อนุมัติ
252 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120604 บ้านห้วยหก นายสมคิด  อนุุเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
253 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120605 บ้านห้วยหยวกป่าโซ ธิดารัตน์  ศรีวิราช ครูผู้ช่วย อนุมัติ
254 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120605 บ้านห้วยหยวกป่าโซ สุกัญพล  วันดี ผู้อำนวยการ อนุมัติ
255 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120162 บ้านธารทอง นางสาวสุนีรัตน์  พงษ์ประสิทธิื์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
256 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120162 บ้านธารทอง นายอิทธิพล  แสงจันทร์ ครู อนุมัติ
257 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120162 บ้านธารทอง สายฝน  อกแผ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ อนุมัติ
258 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120737 ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ. 344 อุปถัมภ์) จามร  แจ่มเกิด ครู อนุมัติ
259 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120738 ตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๓ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๔ ดลใจ  ทนุตัน ครู อนุมัติ
260 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120739 ตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ กิตติพงษ์  อินสุขิน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
261 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120739 ตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ สุจิตรา  สงคราม ครู อนุมัติ
262 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120740 ตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 จงกลณี  จันธิมา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ