รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120116 บ้านศรีลานนา kiatsuda  jarupeng ครู อนุมัติ
2 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120117 บ้านหลวง ฐิตินันท์   สนิทดี ครู อนุมัติ
3 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120117 บ้านหลวง นายพงพุธ   หมุดปิน ผู้อำนวยการ อนุมัติ
4 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120118 บ้านครึ่ง วาริศา  อัครเสถยรพงศ์ ครูธุรการ อนุมัติ
5 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120119 บ้านครึ่งใต้ นายสงวนศักดิ์  บุบผาชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
6 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120119 บ้านครึ่งใต้ นางอมรา  ศรีวิชัย ครู อนุมัติ
7 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120114 บ้านส้าน รำพึง  วิชัยคำ ครู อนุมัติ
8 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120114 บ้านส้าน วิลาวรรณ  โสรจสฤษฎ์กุล ครู อนุมัติ
9 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120115 บ้านตองม่วงชุม รัชดา  ตลับทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
10 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120115 บ้านตองม่วงชุม รัชดา  ตลับทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
11 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120111 บ้านหก นางจันทร์ฉาย  เทพวงศ์ ครู อนุมัติ
12 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120111 บ้านหก กรรณิการ์   จรัลอารีกุล ครู คศ.1 อนุมัติ
13 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120112 บ้านบุญเรือง ธัชชัย  นาระถี ครู อนุมัติ
14 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120112 บ้านบุญเรือง นายประจวบ  ธรรมสรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
15 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120113 บ้านต้นปล้องแดนเมือง นางสิริกาญจน์  ดวงสุข ครูชำนาญการ อนุมัติ
16 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120097 บ้านเมืองกาญจน์ ทองลี  ศรีเตชะ ครู อนุมัติ
17 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120097 บ้านเมืองกาญจน์ นายสวัสดิ  แสงงาม ครู อนุมัติ
18 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120097 บ้านเมืองกาญจน์ นางสาวรพีพรรณ  หลวงแก้ว ครูชำนาญการ อนุมัติ
19 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120098 บ้านสองพี่น้อง นายณัฐชัย  มังคลาด ครู อนุมัติ
20 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120096 ริมโขงวิทยา โชติกา  มหาโชคสกุล ครู อนุมัติ
21 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120096 ริมโขงวิทยา ชัชชัยกรณ์  อาดนนท์ลา ครู อนุมัติ
22 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120090 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) วรัญญา  กันทะมา ครู อนุมัติ
23 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120090 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) นายยุทธนา  สมจิตต์ อนุมัติ
24 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120090 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) นายภานุพงศ์  กาวิชา ครู อนุมัติ
25 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120091 อนุบาลเชียงของ นายชนะไพร   ยอดบุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
26 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120091 อนุบาลเชียงของ นายอัครเดช  ยมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
27 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120092 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา อำพันธ์  ไชยมงคล ครู อนุมัติ
28 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120092 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา มนัส  ปันแก้ว ครู อนุมัติ
29 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120093 บ้านทุ่งนาน้อย ไกรสิทธิ์  อุดอาจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
30 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120094 บ้านดอนมหาวัน ณัฐชยา  แพงสกุล ครู อนุมัติ
31 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120095 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) นางมัญชรี  วรรณธรรม ครู อนุมัติ
32 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120110 บ้านปากอิง นายชลอ  แดงไฟ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
33 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120110 บ้านปากอิง อุมา  ยะฝั้น ครู อนุมัติ
34 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120110 บ้านปากอิง ณัชชา  แสงศรีจันทร์ ครู อนุมัติ
35 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120108 บ้านหวาย นภัสดล  แปงกลาง ครู อนุมัติ
36 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120104 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย แสงจันทร์  แสงเพชร ครู อนุมัติ
37 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120104 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย นางนิภารัตน์  มาเมืองกล ครู อนุมัติ
38 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120105 บ้านลุงท่าเจริญ มะลิวัลย์  ม่วงคุณ ครู อนุมัติ
39 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120106 บ้านทุ่งซางดงหลวง นายนัฐพงษ์   ม่วงคุณ ครู อนุมัติ
40 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120107 บ้านเขียะ นางอำพันธ์  ภูชมศรี ครู อนุมัติ
41 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120100 บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) Aunchalee  Nusen ครู อนุมัติ
42 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120100 บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) ว่าที่ ร.อ.วิทยา  สุดชาติ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
43 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120101 บ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) ทนง  ตายัน ครู อนุมัติ
44 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120101 บ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) วัลลภ  ตลับทอง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
45 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120102 บ้านทุ่งอ่าง รจนา  จันระวังยศ ครู อนุมัติ
46 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120103 บ้านน้ำม้า นภาพร  อุตสา ครู อนุมัติ
47 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120099 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) sill  Pinchai ครู อนุมัติ
48 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120120 บ้านแก่นวิทยา เรวดี  ครึ่งธิ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
49 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120120 บ้านแก่นวิทยา นายสว่าง  จองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
50 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120121 บ้านเกี๋ยง นายบัญญัติ  ชอบจิตต์ ครู อนุมัติ
51 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120121 บ้านเกี๋ยง สุนันทา   จันตา ครู อนุมัติ
52 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120122 บ้านห้วยซ้อ นางสาวญาณิศา  คำมา ครู อนุมัติ
53 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120122 บ้านห้วยซ้อ นายอมรพงศ์  ไชยชนะ ครู อนุมัติ
54 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120123 บ้านเวียงหมอก รุจิราภาย์  ราชไชย ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
55 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120123 บ้านเวียงหมอก นายเอกพงษ์  เมืองแก่น ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
56 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120174 ศรีสว่าง สุดสงวน  มุงเมือง ครู อนุมัติ
57 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120175 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม รติกานต์  คักกันหา ครู อนุมัติ
58 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120176 บ้านงิ้วใหม่ นางสาวจรวยพร  นาธิเลศ ครู อนุมัติ
59 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120177 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) กัลยา  สุทธศิลป์ ครู อนุมัติ
60 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120177 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) นางหทัยกาญจน์  เทียมสระคู ครู อนุมัติ
61 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120178 บ้านตุ้มเหนือ ศรินทิพย์  ธนะวดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
62 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120178 บ้านตุ้มเหนือ พิพรรธน์  หงษาคำ ครู อนุมัติ
63 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120179 บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) ศศิธร  เมืองอินทร์ ครู อนุมัติ
64 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120180 บ้านขอนซุง นรินทร์  จนใจ ครูธุรการ อนุมัติ
65 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120217 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) ยุวรี  เขตต์สิริวรกุล ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
66 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120217 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) นางธิดา  บัณฑิตชูสกุล ครู อนุมัติ
67 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120218 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) ศราวุฒิ  เมืองมาหล้า ครู อนุมัติ
68 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120219 บ้านก๊อ ปริญทิพย์  ท่าว่อง ครู อนุมัติ
69 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120198 บ้านขุนห้วยไคร้ ภัสริน  ไชยะ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
70 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120204 เพียงหลวง 16 นายโกศล  เป็กสาร ครู คศ.2 อนุมัติ
71 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120204 เพียงหลวง 16 กุลณัฏฐา   วงศ์ไชย ธุรการ อนุมัติ
72 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120204 เพียงหลวง 16 วาสนา  เตวิน ครู อนุมัติ
73 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120205 เพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า นางสมจิตร   มูลลา ครู คศ.2 อนุมัติ
74 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120206 บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย นายสมบัติ  บุญศรี ครู คศ.2 อนุมัติ
75 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120207 เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย นายจักรกฤช   ณ เชียงใหม่ ครู คศ.3 อนุมัติ
76 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120207 เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย นางสาวมาลินี  วิศิษฏ์โสทร ครูผู้สอน อนุมัติ
77 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120208 บ้านรักแผ่นดิน ประภัสสร  คุณปัญญา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
78 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120208 บ้านรักแผ่นดิน นายพิชัย  ตาหล้า ครู อนุมัติ
79 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120209 บ้านแผ่นดินทอง นายสุรศิลป์  ยอดปัญญา ครู อนุมัติ
80 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120210 บ้านราษฏ์ภักดี somkuan  chomkham ครู อนุมัติ
81 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120210 บ้านราษฏ์ภักดี นายบุญเลิศ  มธุรส ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
82 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120197 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) ดารารัตน์  อินต๊ะสิน ครู อนุมัติ
83 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120197 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) นายบุญเสริม  ยาวิลาศ ครู อนุมัติ
84 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120199 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี ประสิทธิ์  ลิมสมนึก ครู อนุมัติ
85 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120200 บ้านตีนเป็ด นายนิตย์  อินต๊ะวิยะ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
86 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120202 บ้านปางค่า นายชาติอุทัย   เวียงเงิน ครู อนุมัติ
87 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120181 บ้านดอนดินแดง ธีรพล  จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
88 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120183 บ้านปล้องตลาด มัทนา  โสภายิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
89 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120184 จำไฮบ้านเหล่า ยุพิน  วีระฤทธิพันธ์ ครูชำนาญ อนุมัติ
90 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120185 บ้านปล้องใต้ จันทร์ฉาย  ไชยยังคำ ครู อนุมัติ
91 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120185 บ้านปล้องใต้ นางดวงเดือน  ปาละมี ครู อนุมัติ
92 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120186 บ้านปล้องส้าน นางรุ่งกาญจน์  ผดุงกิจ ครูชำนาญการ อนุมัติ
93 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120213 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) นางสาวอัจจิมา  จันธิมา ครู อนุมัติ
94 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120213 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) นางสาวอัจจิมา  จันธิมา ครู อนุมัติ
95 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120215 บ้านแม่ลอยไร่ นายขจร   กาวี ครู อนุมัติ
96 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120216 บ้านเกี๋ยงใต้ คนึง  ธรรมโชติ ครู อนุมัติ
97 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120216 บ้านเกี๋ยงใต้ คนึง  ธรรมโชติ ครู อนุมัติ
98 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120169 วัดพระเกิดคงคาราม นางลำดวน  วันวะนา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
99 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120164 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) อรุณวดี  กันทะสิงห์ หัวหน้าพัสดุ อนุมัติ
100 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120165 บ้านใหม่ พรรวรรษา   สภานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
101 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120165 บ้านใหม่ ขนิษฐา  บุตรดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
102 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120166 บ้านร่องแช่ jongjit  philanoi ครู อนุมัติ
103 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120167 บ้านทุ่งโห้ง นางนงเยาว์  กองวงศ์ ครู อนุมัติ
104 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120167 บ้านทุ่งโห้ง นิภา   แปลงล้วน ครู อนุมัติ
105 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120168 บ้านห้วยไคร้ ชวลิต  มูลย่อง ครู อนุมัติ
106 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120214 บ้านป่าตึงงาม ชญาภา  อ้วนวุฒิ ครู อนุมัติ
107 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120211 บ้านป่ารวก นางแววตา  วงศ์ภักดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
108 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120212 ศรีดอนไชยวิทยา ภัทฐิตา  ดอนสินเพิ่ม ครูชำนาญการ อนุมัติ
109 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120170 บ้านสันทรายมูล เมธี  คำแดง ครู อนุมัติ
110 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120170 บ้านสันทรายมูล กัญจน์ปพฤกษ์   ทิพยวงศ์ ครู อนุมัติ
111 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120171 สันทรายงามวิทยา บุญโฮม  พิมพ์หอม ครู อนุมัติ
112 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120172 บ้านหนองบัว โกวิท  วงศ์วุฒิ ครู อนุมัติ
113 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120190 บ้านสันป่าบง ปรารถนา  อินปั๋น ครู อนุมัติ
114 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120192 บ้านบุญนาค รัชนีวรรณ  อ้นกลิ้ง ครู อนุมัติ
115 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120192 บ้านบุญนาค พิจิตรา  เหมะธุรินทร์ ครู อนุมัติ
116 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120192 บ้านบุญนาค พัชรินทร์  ดีปัญญา ครู อนุมัติ
117 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120201 บ้านดอนแยง ธรรมิกา  ถานะตาล ครู อนุมัติ
118 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120201 บ้านดอนแยง นาย  นางสร้อยสุนีย์ ธิโนชัย ครู คศ.3 อนุมัติ
119 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120194 บ้านท่าข้าม นางสุกัญญา  ยาวิลาศ ครู อนุมัติ
120 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120195 บ้านดอนไชย นางสาวนงนุช  อยู่ดี ครู อนุมัติ
121 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120187 หนองแรดวิทยา วาสนา  คุสินธ์ ครูชำนาฐการพิเศษ อนุมัติ
122 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120187 หนองแรดวิทยา นายฤทธิกร   สายบัว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
123 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120187 หนองแรดวิทยา นบพร  พรมมา ครูชำนาญการ อนุมัติ
124 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120188 บ้านม่อนป่ายาง วรวุฒิ  กิตติเดชะนันทน์ ครู อนุมัติ
125 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120188 บ้านม่อนป่ายาง สมคิด  เวี่ยงเกตุ ครู อนุมัติ
126 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120559 อนุบาลตาดควัน นายบุญตรง  มูลพร้อม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
127 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120559 อนุบาลตาดควัน วณัฐยา  คนเก่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
128 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120560 บ้านใหม่สุขสันต์ ดิเรกฤทธิ์  รักษาศิลป์ ครู อนุมัติ
129 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120560 บ้านใหม่สุขสันต์ นายสมศักดิ์  แดงเครื่อง ครู คศ.3 อนุมัติ
130 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120558 บ้านใหม่โชคชัย เจนจิรา  ระเรือง ครู อนุมัติ
131 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120558 บ้านใหม่โชคชัย นางมารินา  ลาดปะละ ครู อนุมัติ
132 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120549 บ้านเวียงหวาย วรวุฒิ  รวมสุข ครู อนุมัติ
133 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120550 บ้านหนองบัวคำ นายศักดิ์ธนา  ใจมา ครู อนุมัติ
134 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120550 บ้านหนองบัวคำ ยุทธนา  เกริกการัณย์ ครู อนุมัติ
135 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120541 บ้านหนองเสา นางศศิธร  วิลาวัลย์ ครู คศ.3 อนุมัติ
136 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120541 บ้านหนองเสา นางอัจฉราภรณ์  บัวนวล ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
137 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120542 บ้านสันป่าสัก นางสาวนงเยาว์  ปินคำ ครู อนุมัติ
138 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120543 สันสะลีกวิทยา นิพล  เมืองก้อนกาศ ครู อนุมัติ
139 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120543 สันสะลีกวิทยา นายสุรชัย  ตื้อยศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
140 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120543 สันสะลีกวิทยา สุนทร  เหลี่ยมใส ครู อนุมัติ
141 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120547 บ้านป่าซาง กนกนาฎ  สุกใส ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
142 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120547 บ้านป่าซาง นางวรวีร์  โสภาบุตร ครู อนุมัติ
143 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120557 บ้านป่าม่วง กันติทัต  บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
144 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120555 บ้านแม่ต๋ำกลาง กรุง  ทาโน ครู อนุมัติ
145 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120556 บ้านบ่อแสง ธัญรดา  ประยศ ครูธุรการ อนุมัติ
146 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120556 บ้านบ่อแสง ภาณุพงศ์  อัครเสถียรพงศ์ ครู อนุมัติ
147 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120544 บ้านทุ่งเจ้า นงนุช  ตันกูล ครู อนุมัติ
148 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120545 บ้านแม่เปา นางสาวนาที  ปิ่นสุวรรณ ครูชำนาญการ อนุมัติ
149 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120546 ชุมชนบ้านสบเปา อินสม  ศรีคำ ครู อนุมัติ
150 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120546 ชุมชนบ้านสบเปา ฐิติยา  ปินคำ ครู อนุมัติ
151 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120551 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี ภาณุวิชญ์  เตชะบูรณ์ ครู อนุมัติ
152 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120551 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี นายรัตน์  สุทธศิลป์ ครู อนุมัติ
153 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120552 บ้านกระแล นายวิชัย  กาวิน ครู อนุมัติ
154 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120552 บ้านกระแล นางสาวนิตยา  ปาละ ครูชำนาญการ อนุมัติ
155 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120553 บ้านสันหลวงสามัคคี นางสาวรุ่งพร   จิตมะโนวรรณ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
156 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120553 บ้านสันหลวงสามัคคี น้ำทิพย์  พิงคำขา ครูชำนาญการ อนุมัติ
157 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120567 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา อำนวย  ยศคำ ครู อนุมัติ
158 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120567 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา ธนัญญา  แสงคำ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
159 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120563 บ้านไม้ยามิตรภาพที่168 ทรงศักดิ์  สุโพธิณะ ครู อนุมัติ
160 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120566 บ้านห้วยก้าง อดุลย์   ป้องฉิม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
161 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120578 ขุนขวากพิทยา prawit  moonyoung ครู อนุมัติ
162 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120578 ขุนขวากพิทยา ชูสกุล  เขตรักษา ครู อนุมัติ
163 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120579 บ้านท่าข้าม มะริษา  ตามสมัย ครู อนุมัติ
164 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120580 ปางหัดสหศาสตร์ นางภัชษนัญฑ์  พวงมาลา ครู อนุมัติ
165 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120580 ปางหัดสหศาสตร์ แมงค์  แซ่ฟ้า ครูชำนาญการ อนุมัติ
166 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120577 บ้านโล๊ะวังผา ฐิติรัตน์  ไชยประเสริฐ ครูชำนาญการ อนุมัติ
167 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120581 บ้านผาแล บุษกร  กาจินา ครู อนุมัติ
168 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120581 บ้านผาแล อนินทิตา   บุญนะ ครู อนุมัติ
169 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120582 บ้านห้วยหาน ชัยพร  กันศรีเวียง ครูชำนาญการ อนุมัติ
170 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120584 บ้านห้วยคุ มลิวัลย์  ชัยรินทร์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
171 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120576 ปอวิทยา ทัศนีย์   ลือชา ครู อนุมัติ
172 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120589 บ้านหนองเตา ชลิตา  พรหมรักษ์ ครู อนุมัติ
173 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120589 บ้านหนองเตา นายสันติ  จรัลอารีกุล ครู คศ.1 อนุมัติ
174 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120586 ไตรมิตรวิทยา ศิริประภา  บุญสูง ครู คศ.1 อนุมัติ
175 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120586 ไตรมิตรวิทยา สุทธิพงศ์  ชัยวงค์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
176 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120586 ไตรมิตรวิทยา อนุชา  เชื้อเมืองพาน ครู อนุมัติ
177 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120587 บรรพตวิทยา วิรุต  นิพัทธ์สกุล ครู อนุมัติ
178 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120588 บ้านทรายทอง นายซามูละ  นายยอย เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
179 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120588 บ้านทรายทอง จำรัส  สมควร ครู อนุมัติ
180 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120573 บ้านห้วยลึก อัจฉรี  บุดดี ครู อนุมัติ
181 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120571 บ้านหลู้ วราภรณ์  แก้วแพร่ ครู อนุมัติ
182 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120572 บ้านไทยสมบูรณ์ กชพรรณ  รวมจิตร ครู คศ.2 อนุมัติ
183 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120572 บ้านไทยสมบูรณ์ กณกพิมพ์  คำศิริ ครู อนุมัติ
184 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120568 บ้านม่วงยาย พูนผล  พิลาจันทร์ ครู อนุมัติ
185 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120569 บ้านแจมป๋อง มัทติกา  ไชยแสงคำ ครู อนุมัติ
186 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120569 บ้านแจมป๋อง นางวิภารัตน์  สมณช้างเผือก ครู อนุมัติ
187 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120570 อนุบาลเวียงแก่น ปริศนา  บัวแสง ครู อนุมัติ
188 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120574 บ้านทุ่งคำ วิลาวัลย์  ยานัน ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
189 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120575 บ้านห้วยเอียน นายศุภเกียรติ  สมณ้างเผือก ครู อนุมัติ
190 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120622 บ้านห้วยโป่ง นางศรีเวียง  สุขทัย ครู อนุมัติ
191 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120622 บ้านห้วยโป่ง ณาตยาณี  เทือกตา ครู อนุมัติ
192 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120623 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) ศุภกร  อะสะนิธิ เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
193 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120623 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สัญญา  นพวงศ์ ครู อนุมัติ
194 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120625 ชุมชนบ้านต้าตลาด ยลดา  อุตมะ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
195 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120625 ชุมชนบ้านต้าตลาด ดวงมณี   นันติ ครู คศ.1 อนุมัติ
196 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120626 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) นางสาวสุดา  เหลืองปัญญากิจ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
197 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120626 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) นางสาวอุษณีย์  มาลัยวัลย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
198 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120627 บ้านต้านาล้อม นายรุ่ง  ใจมา ครู อนุมัติ
199 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120627 บ้านต้านาล้อม พรรณพา  ธินะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
200 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120627 บ้านต้านาล้อม นางวลิดา  บุญประเสริฐ ครู คศ.3 อนุมัติ
201 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120620 บ้านร่องขุ่นป่าข่า นายสุรวิทย์  จอมอาจ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
202 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120620 บ้านร่องขุ่นป่าข่า นายอุดม   ชิดชม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
203 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120621 บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) นางอัญญานี  ฉันทะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
204 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120621 บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) นางสุรีย์  สอนจิตต์ ครู อนุมัติ
205 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120618 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) นายชาญเดช  ศิริเทพ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
206 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120618 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) นางสาววิลิม  รู้ทำนอง ครู คศ.3 อนุมัติ
207 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120628 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) นางสุพัตรา  อินเรือง ครูชำนาญการ อนุมัติ
208 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120628 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) หทัยรัตน์   กันทะเลิศ ครู อนุมัติ
209 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120629 อนุบาลยางฮอม นางอัมพิกา  ลือชา ครู อนุมัติ
210 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120630 บ้านพญาพิภักดิ์ นายสินชัย  ตาหล้า ครู อนุมัติ
211 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120630 บ้านพญาพิภักดิ์ นายพงศกร  กากูล ครู อนุมัติ
212 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120631 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง นางกัลยา  จันทร์เปล่งแสง ครู อนุมัติ
213 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120632 บ้านชมภู thanchanok  somrit ครู อนุมัติ
214 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120633 บ้านป่าแดงห้วยหลวง นางสาวสายใจ  เป่งป่า ครู อนุมัติ
215 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120691 เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง นายสิทธิศักดิ์  ผดุงกิจ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
216 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120741 เพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว ณรงค์  พละดร ครู อนุมัติ
217 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 120742 สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ต.ช.ด.อนุสรณ์) รัตนา  จินดาธรรม ครู อนุมัติ