รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420090 ชุมชนบ้านปางหมู ทอปัด  ทิพย์บุญมี ครู คศ.1 อนุมัติ
2 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420091 บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 นางชนัญญา   รักเรียน ครู อนุมัติ
3 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420091 บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 สิริภาคย์  ยอดทอง ครู อนุมัติ
4 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420092 บ้านทุ่งกองมู นางเพียงพิณ  พงษ์เพชราภรณ์ ครูคศ.1 อนุมัติ
5 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420093 บ้านสบสอย ประภัสสร  โกวิทย์ คศ.๑ อนุมัติ
6 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420094 บ้านในสอย สุพรรณษา  อินทพงค์ ครู อนุมัติ
7 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420094 บ้านในสอย กิ่งกาญจน์  กาวรรณ ครู อนุมัติ
8 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420095 บ้านไม้สะเป่ นายวรวิช  ปัญญาเยาว์ ครู คศ.1 อนุมัติ
9 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420096 บ้านสบป่อง ภูชิชย์  ชาติเวียง ครู อนุมัติ
10 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420097 บ้านใหม่ อรนุช  สายสวาท ครู อนุมัติ
11 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420109 บ้านท่าโป่งแดง อรอุมา  เชาว์เลขา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
12 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420112 บ้านห้วยเดื่อ ดุษฎี  อินยา ครู คศ.2 อนุมัติ
13 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420112 บ้านห้วยเดื่อ นางปราณี  มะโนสร้อย ครู คศ. 3 อนุมัติ
14 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420113 อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) นางสาวสกุณา  อุ่นเรือน ครู อนุมัติ
15 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420113 อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) ธฤษวรรณ  สุขโอรส ครูคศ.2 อนุมัติ
16 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420113 อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) ประภาวดี  โสภา ครู อนุมัติ
17 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420114 บ้านห้วยโป่งกาน นางอารีย์  ขัตติกุล ธุรการ อนุมัติ
18 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420116 บ้านน้ำเพียงดิน bancha  phiwphan ครู อนุมัติ
19 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420116 บ้านน้ำเพียงดิน นางสาววรารัตน์  กรอยสระน้อย ครู อนุมัติ
20 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420117 บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) วารุณี  กาบจันทร์ ครู อนุมัติ
21 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420118 บ้านป่าปุ๊ ฯ สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง ชุธิศา  เล่อกา ครู อนุมัติ
22 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420098 ชุมชนบ้านผาบ่อง ภาวินิตย์  ลุนละวัน ครู คศ.2 อนุมัติ
23 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420099 อนุบาลแม่ฮ่องสอน นางสุภาณี  ก้องพนาไพร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
24 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420099 อนุบาลแม่ฮ่องสอน นายปิ่นเทพ  กิติเลิศ ครู คศ.2 อนุมัติ
25 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420108 บ้านน้ำส่อม นายจักรพันธ์  กันทาส้ม ครู อนุมัติ
26 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420108 บ้านน้ำส่อม สมศรี  ภิญโญภาพพงษ์ ครู อนุมัติ
27 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420129 บ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก นายธง  ไหมทอง ครูชำนาญการ อนุมัติ
28 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420087 ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ นางสาวศิรินภา  เตียงศรี ครู อนุมัติ
29 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420087 ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ สุรชาติ  ไชยา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
30 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420088 บ้านห้วยมะเขือส้ม วิไลวรรณ  สุขะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
31 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420083 บ้านห้วยขาน นายสุรศักดิ์  แสงหาญ ครูชำนาญการ อนุมัติ
32 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420084 บ้านนาป่าแปก นายเอกรัตน์  กันแก้ว ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
33 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420085 บ้านรักไทย ธัญรัศม์  จสินทร์จิโรภาส ครู อนุมัติ
34 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420085 บ้านรักไทย นันทวรรณ  พรพนาสิทธิ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
35 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420086 บ้านห้วยโป่งอ่อน มยุรี  หมั่นเพียรหา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
36 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420086 บ้านห้วยโป่งอ่อน ไพลิน  ไชยสวัสดิ์ ครู คศ.2 อนุมัติ
37 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420081 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ อนุพงษ์  ปุรณะวิทย์ ครู อนุมัติ
38 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420081 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ รัตน์วดี  อินทะกนก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
39 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420082 บ้านแม่สะงา อนิวัตติ์  หนานยา พนักงานราชการ อนุมัติ
40 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420082 บ้านแม่สะงา อ้อยใจ  เพียรสะอาด ครู อนุมัติ
41 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420102 บ้านหนองขาวกลาง นางสาวสุดา  แสงสรทวีศักดิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
42 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420102 บ้านหนองขาวกลาง กาญจนา  วงค์วิลาศ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
43 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420103 บ้านห้วยปมฝาด นางสาวเครือวัลย์  ชมภู ครู อนุมัติ
44 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420104 บ้านห้วยปูลิง ศรัณยา  วงค์โพธิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
45 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420104 บ้านห้วยปูลิง ธัญญลักษณ์  แก้วใส ครู คศ.1 อนุมัติ
46 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420106 บ้านห้วยปูเลย ว่าที่ร.ต.เอษณะ  พวงทอง ครู อนุมัติ
47 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420107 บ้านห้วยตอง กรรณิกา  ใจอ้าย ครูชำนาญการ อนุมัติ
48 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420107 บ้านห้วยตอง นางศิริพร  ศิลานิรันดร์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
49 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420115 บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน นายจะทอ  พะยาจู่ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
50 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420115 บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน กานต์พนิต  ปิยศักดิ์โชติกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
51 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420119 บ้านห้วยโป่ง สาคร  บุทธิจักร์ ครู อนุมัติ
52 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420119 บ้านห้วยโป่ง ยุพิน  อินต๊ะวงศ์ ครู อนุมัติ
53 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420119 บ้านห้วยโป่ง เกศรส  นรินคำ ธุรการ อนุมัติ
54 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420120 บ้านยอดดอยวิทยา จรัญ  สุขงาม ครู คศ.2 อนุมัติ
55 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420120 บ้านยอดดอยวิทยา ศิริขวัญ  ขันติวิโรจน์โชติ พนักงานราชการ อนุมัติ
56 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420121 บ้านกลาง นางกันต์ฤทัย  สุปิณะ ครู อนุมัติ
57 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420122 บ้านแก่นฟ้า สายสมร  สิงห์พรหม ครู อนุมัติ
58 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420123 บ้านป่าลาน รัชนก  แก้วจีน ครู คศ 2 อนุมัติ
59 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420123 บ้านป่าลาน นายพิพัฒน์  อารี ครู อนุมัติ
60 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420124 บ้านห้วยช่างคำ นายกิติศักดิ์  จาพรึก ครู อนุมัติ
61 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420124 บ้านห้วยช่างคำ ประสิทธิ์  ตาสี ผู้บริหาร อนุมัติ
62 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420124 บ้านห้วยช่างคำ นายณัฐพงศ์  กิติรัตน์ ครู อนุมัติ
63 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420125 เสรีวิทยา นายชยากร  สืบเครือ ครู คศ.1 อนุมัติ
64 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420126 บ้านไม้ซางหนาม นางสาวนธีพร  ปัญญาเมา ครู คศ.1 อนุมัติ
65 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420127 บ้านแม่จ๋า ธิดา  ภพพงศ์ไพร พนักงานราชการ อนุมัติ
66 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420128 บ้านหนองเขียว นายวีรพงศ์  พานทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
67 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420130 บ้านห้วยผา นายสิทธิพงค์  วิริยะ ครูผู้สอน อนุมัติ
68 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420131 ไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) นายอนุชิต  จิตต์ประสงค์ ครู คศ.1 อนุมัติ
69 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420131 ไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) นายโอฬาริก  ครองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
70 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420132 บ้านนาปลาจาด ศรินรัตน์  เธียรกุลศักดิ์ ครู อนุมัติ
71 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420132 บ้านนาปลาจาด ดาวัลย์  กิตติวิโรจน์ชัย พนักงานราชการ อนุมัติ
72 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420132 บ้านนาปลาจาด อรสา  ปินไข ธุรการ อนุมัติ
73 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420132 บ้านนาปลาจาด สุทธิพร  สุทธิพร พวงทอง ครู อนุมัติ
74 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420133 บ้านห้วยผึ้ง วิลาวัลย์  ยิ่งยศสุข ครู อนุมัติ
75 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420133 บ้านห้วยผึ้ง นายสุลานนท์  ธนกรสกุล ครู อนุมัติ
76 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420133 บ้านห้วยผึ้ง นายวรวิทย์  ลืนคำ ครู อนุมัติ
77 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420134 บ้านคาหาน แสงทอง   วรรณทา ครู อนุมัติ
78 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420134 บ้านคาหาน นายชนะชัย  พนาสมบูรณ์ผล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
79 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420134 บ้านคาหาน สมเพ็ชร  เล่าเรียนดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
80 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420001 ขุนยวม ลดาวัลย์  มูลฟอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
81 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420001 ขุนยวม อลงกรณ์  ก๋าแก้ว ครูชำนาญการ อนุมัติ
82 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420002 อนุบาลขุนยวม จุรีรัตน์  ทิพกนก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
83 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420002 อนุบาลขุนยวม อัจจนา  คำแสน ครู คศ.2 อนุมัติ
84 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420006 บ้านแม่สุริน วิภารัตน์  กันทะมา ครู อนุมัติ
85 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420009 บ้านแม่สะเป่ใต้ วาสนา  เมฆะ ครู อนุมัติ
86 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420009 บ้านแม่สะเป่ใต้ ไพโรจน์  เลิศวงศ์รัตนกุล ครู อนุมัติ
87 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420023 ชุมชนบ้านเมืองปอน ศรีรัตน์  ่วารินทร์ ครู อนุมัติ
88 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420030 บ้านท่าหินส้ม ปรียาภรณ์  ก๋าแก้ว ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
89 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420030 บ้านท่าหินส้ม กรกนก  พรรณขาม พนักงานราชการ อนุมัติ
90 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420030 บ้านท่าหินส้ม สิทธิศักดิ์  โชคฤทัยวัลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
91 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420031 บ้านหนองแห้ง กฤตวัฒน์  คำปา ครู คศ.1 อนุมัติ
92 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420032 บ้านแม่ลาก๊ะ ปัญศรี  มีเบญจมาศ ครู อนุมัติ
93 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420035 บ้านแม่โข่จู นายอุดม  ต๊ะแก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
94 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420035 บ้านแม่โข่จู นายบุญเลิศ  อรุณแจ่มวิไล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
95 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420033 บ้านมะหินหลวง นางณัฐิกา  ปิ่นแก้ว ครู คศ.1 อนุมัติ
96 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420026 บ้านแม่กิ๊ ศิรานนท์  พันธ์งามตา ครู อนุมัติ
97 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420026 บ้านแม่กิ๊ นายศิรานนท์  พันธ์งามตา ครู อนุมัติ
98 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420028 บ้านห้วยส้าน ปัณณวัชญ์  พชรอมรรัตน์ ครูค.ศ.1 อนุมัติ
99 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420007 ห้วยต้นนุ่นวิทยา พจนา  วิชญพันธ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
100 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420005 บ้านห้วยนา นางพรพิมล  โสภณกุลทรัพย์ ครู อนุมัติ
101 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420012 ตชด.บำรุงที่ 60 นางอัจฉรา  เอกกุล ครู คศ.๑ อนุมัติ
102 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420012 ตชด.บำรุงที่ 60 นางกัณหา  ชอบเสรียิ่ง ครุชำนาญการ อนุมัติ
103 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420003 ชุมชนต่อแพวิทยา นายอภิวัฒน์  สายปัญญา ครู คศ.2 อนุมัติ
104 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420003 ชุมชนต่อแพวิทยา Thaworn  Chumsong ครู คศ.2 อนุมัติ
105 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420013 บ้านหัวปอน ยุทธนา  จันทาพูน ครู อนุมัติ
106 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420021 บ้านแม่หาด สายัณห์  กันธิยะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
107 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420019 บ้านแม่ออ วิโรจน์  เต็มสุนทรวารี ครู อนุมัติ
108 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420025 บ้านหว่าโน นายณรงค์ฤทธิ์  วงค์บุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว่าโน อนุมัติ
109 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420025 บ้านหว่าโน ธนพงษ์  ดวงเนตรงาม ครู คศ.2 อนุมัติ
110 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420025 บ้านหว่าโน วันเพ็ญ  เป็งเขียว ครู อนุมัติ
111 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420024 บ้านแม่แจ๊ะ นางสาวละไมพร  กรสุภาพ ครู อนุมัติ
112 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420027 บ้านแม่โกปี่ ทรงยศ  ประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
113 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420027 บ้านแม่โกปี่ Kanjana  Krabuansanga ครู อนุมัติ
114 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420020 บ้านปางตอง เกษม  ปวกพรมมา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
115 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420020 บ้านปางตอง จารุฉัตร  โพกุนนะ ครู อนุมัติ
116 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420020 บ้านปางตอง วีรชาติ  วรรณมณี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
117 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420017 บ้านแม่อูคอ เสาวณีย์  นภาทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
118 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420022 บ้านแม่อูคอหลวง จุฬาลักษณ์  นัคคีย์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
119 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420018 บ้านหัวแม่สุริน ขวัญฤทัย  รักสีขาว ครู อนุมัติ
120 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420014 บ้านพัฒนา นางสาวเพ็ญศิริ  นิปุณะ ครู อนุมัติ
121 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420014 บ้านพัฒนา อุทัยวรรณ  ฤทธิ์ธรรมชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
122 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420014 บ้านพัฒนา นางพิทยา  จารุจินดา ครู อนุมัติ
123 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420016 บ้านนางิ้ว ภัทรลภา  นาวรัตน์ ครูธุรการ อนุมัติ
124 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420044 บ้านทุ่งยาว พิเชียร  ชมภูศรี ครูชำนาญการ อนุมัติ
125 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420044 บ้านทุ่งยาว นางสาวนิภาพร  สิริ ธุรการ อนุมัติ
126 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420045 บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 นายเกษม  โหล่เจ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
127 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420047 บ้านแพมบก ปัญญาพร  สกุลธนาภา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
128 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420049 บ้านสบแพม นางสาวชฎาภรณ์  ศีติสาร ครู อนุมัติ
129 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420049 บ้านสบแพม นายกรรณชิต  จันทร์ดี ครูชำนาญการ อนุมัติ
130 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420050 บ้านแม่อีแลบ สุนัย  นุปาน ครู อนุมัติ
131 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420052 บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง ขวัญชนก  วิเศษนันท์ ครู อนุมัติ
132 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420052 บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง อิศรา  ชมภูศรี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
133 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420080 บ้านแม่เหมืองหลวง เกียรติศักดิ์  สิทธิกัน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
134 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420080 บ้านแม่เหมืองหลวง นายอนุวัฒน์  พอใจ ครูผุ้ช่วย อนุมัติ
135 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420080 บ้านแม่เหมืองหลวง นายวิบูลย์  ศิริคำ ครูชำนาญการ อนุมัติ
136 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420075 บ้านโป่งสา ดิเรก  รุ่งประนมกร ครู อนุมัติ
137 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420077 ปางตองประชาสรรค์ ธรรณโรจน์  ศรีจันทร์ ครู อนุมัติ
138 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420077 ปางตองประชาสรรค์ ปุญญพัฒน์  วนาสินสมบูรณ์ ครู อนุมัติ
139 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420078 บ้านขุนสาใน ภาคิไนย  นั้นหม่อง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
140 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420060 บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง สรไกร  ศรีวิชัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
141 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420060 บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง ภูวดล   ทองมนต์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
142 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420063 บ้านสบสา นางสาวแดง  เลางฝาง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
143 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420056 บ้านเมืองแปง นางกานต์พิชชา  ไชยทารินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
144 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420056 บ้านเมืองแปง ณัฏฐ์  นิยมรัตน์ ครูชนาญการ อนุมัติ
145 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420057 บ้านผาสำราญ กัลยา  ชื่นจิตร ครู อนุมัติ
146 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420057 บ้านผาสำราญ นางสาวจารุวรรณ  สกุลกสิกร ครู อนุมัติ
147 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420058 บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ นายชันษา  คณากุลศิริ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
148 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420058 บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ นายชันษา  คณากุลศิริ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
149 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420059 บ้านแกงหอม พิมพา  ชนะเกษตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
150 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420064 บ้านแม่นาเติง ไชยา  เป็งเมือง ครู อนุมัติ
151 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420064 บ้านแม่นาเติง นางสาวพัชรีญา  บุญลี ครู อนุมัติ
152 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420067 บ้านปางแปก ปริญา   พวงชมภู ครู อนุมัติ
153 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420067 บ้านปางแปก ชนัดดา  ศรีวิชัย ครู อนุมัติ
154 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420068 บ้านไทรงาม นายพิบูรณ์  ก่าดู ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
155 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420069 บ้านดอยผีลู ทิพวัลย์  ตะติยะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
156 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420069 บ้านดอยผีลู กรัณย์  ลิขิตรุ่งรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
157 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420069 บ้านดอยผีลู นายธีรศักดิ์  การินทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
158 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420070 บ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ วิสันต์  ชนะคำ ครู คศ.1 อนุมัติ
159 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420072 บ้านหมอแปง อรรถวัต  หาดสีทอง ครู อนุมัติ
160 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420073 บ้านป่ายาง ปรีชา  โหล่เจ พนักงานราชการ อนุมัติ
161 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420042 บ้านน้ำปลามุง ณรงค์  ปู่ใย ครู คศ.๑ อนุมัติ
162 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420054 บ้านแม่ปิง สาขาบ้านหวาย วันวิสา  จอมป้อ ครูฝึกสอน อนุมัติ
163 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420043 ชุมชนบ้านแม่ฮี้ นางสาวปราณปรียา  เติ๊กทอน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
164 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420043 ชุมชนบ้านแม่ฮี้ นางสาวปรานปรียา  เติ๊กทอน ครูธุระการ อนุมัติ
165 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420053 บ้านแม่ปิง นางชิตชนก   ชาวน่าน ครูชำนาญการ อนุมัติ
166 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420036 อนุบาลปาย (เวียงใต้) ลดาวัลย์  ก๊กตระกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
167 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420037 บ้านน้ำฮู สุริวงศ์  ดำรงค์ชีพ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
168 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420038 บ้านใหม่สหสัมพันธ์ วรพรรณ  สวันสุ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
169 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420039 บ้านเวียงเหนือ สลักจิต  แปงจิ่งต่า ครู อนุมัติ
170 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420039 บ้านเวียงเหนือ อภิญญา  ซาวคำเขตต์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
171 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420040 สังวาลย์วิทย์ 3 นายณัฐวุฒิ  ใจคำ ครู อนุมัติ
172 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420337 บ้านเมืองแพม นางสาวอรนุช  รัตนอารยธรรม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
173 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420339 บ้านถ้ำลอด ศิริชัย  ศักดิ์ชัยปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
174 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420339 บ้านถ้ำลอด เอื้อเอ็นดู  นันทฟู พนักงานราชการ อนุมัติ
175 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420342 บ้านผามอน นางนฤมล  คำกลาง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
176 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420342 บ้านผามอน ภาวิณี  เครือแก้ว ครู อนุมัติ
177 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420343 บ้านห้วยแห้ง แสงวิไล  ไมตรีเลิศสกุล ครูพี่เลี้ยงเด็ก อนุมัติ
178 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420343 บ้านห้วยแห้ง นายสุชาติ  อินทจักร ครู คศ.2 อนุมัติ
179 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420343 บ้านห้วยแห้ง สรณ์สิริ  นาคสืบวงศ์ ครู อนุมัติ
180 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420344 บ้านวนาหลวง นางสาวชไมพร  แดงตุ้ย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
181 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420344 บ้านวนาหลวง ศศิธร  ประยูร ครู อนุมัติ
182 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420344 บ้านวนาหลวง ศศิธร  ประยูร ครู อนุมัติ
183 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420327 บ้านนาปู่ป้อม นายสุรกานต์   วงค์จันทร์ พนักงานราชการ อนุมัติ
184 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420328 บ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล จิราพร  วงศ์พลวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
185 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420331 บ้านน้ำฮูผาเสื่อ นางสาวธีรยา  ชมภูราษฎร์ ธุรการ อนุมัติ
186 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420331 บ้านน้ำฮูผาเสื่อ ณัฏฐนันท์  ขจรลาภรุ่งเรือง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
187 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420331 บ้านน้ำฮูผาเสื่อ นางสาวพัขรินทร์  สมราช ครู อนุมัติ
188 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420333 บ้านซอแบะ ขจร  บุตรแสงโคตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
189 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420334 บ้านปางบอนวัฒนาคาร san  phadungkit ธุรการ อนุมัติ
190 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420334 บ้านปางบอนวัฒนาคาร นางกันยา  สัตยากรวุฒิกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
191 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420335 บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร มนตรี  นันทามนูญ พนังงานราชการ อนุมัติ
192 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420324 บ้านแม่ละนา สิริชัย  แสนทรงสิริ ครู อนุมัติ
193 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420324 บ้านแม่ละนา นายณัฐพล  สุริยมณฑล ครู อนุมัติ
194 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420325 บ้านจ่าโบ่ ญาตาวีมินทร์   มวลมาลารัตน์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
195 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420326 บ้านปางคาม นายปรัชญา  เลขาวิจิตร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
196 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420326 บ้านปางคาม นายอัชไนย  เทพแปง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
197 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420326 บ้านปางคาม นางอโนทัย  สนชาวไพร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
198 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420329 บ้านยาป่าแหน ประสิทธิ  เข็มสุวรรณ ครู อนุมัติ
199 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420332 บ้านห้วยเฮี๊ยะ พิมลพรรณ   คงอินทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
200 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420336 อนุบาลปางมะผ้า ชัยพร  จิระรัตน์พิศาล ครู คศ.3 อนุมัติ
201 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420336 อนุบาลปางมะผ้า นายเทิดศักดิ์  สรานนท์เมธากุล ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
202 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420338 บ้านน้ำริน นางมลิวัลย์  ปานน้อย ครู คศ.1 อนุมัติ
203 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420340 ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ ยุพิน   เคร่งครัด ครู อนุมัติ
204 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420340 ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ พนิดา  ศรีไชยอินทร์ ครู อนุมัติ
205 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420055 บ้านลุกป่าก๊อ นายพงษ์  พิทักษ์คีรีภูมิ ครู อนุมัติ
206 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420055 บ้านลุกป่าก๊อ นางปรีชาภรณ์  แสงโสม พนักงานราชการ อนุมัติ
207 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420341 บ้านกึ้ดสามสิบ นายศุภกิจ  สี่สวัสดิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
208 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420341 บ้านกึ้ดสามสิบ นางสาวสินีนาฎ  แก้วเจริญรุ่งเรือง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
209 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420362 บ้านใหม่ห้วยหวาย เจริญจิตร  พุ่มโพธิ์ทอง พนักงานราชการ อนุมัติ
210 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420363 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน สุมาลี  ส่าเหล่วา พนักงานราชการ อนุมัติ
211 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420364 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม วรวรรณ  วัฒนวงค์ ครูคศ.2 อนุมัติ
212 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420364 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม จันทร์เพ็ญ  สอาดจิตต์ ครูอัตราข้าง อนุมัติ
213 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420365 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย สัญชัย  ดีสิงห์ พนักงานราชการ อนุมัติ
214 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420366 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า นชวรรณ  คำคุณ พนักงานราชการ อนุมัติ