รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420217 : ดอนชัยวิทยา ณัฐธิกา  กิจเมือง ครูชำนาญการพิเศษ
2 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420218 : บ้านสบหาร ประพัฒน์  พันธุ์วนา ผู้ปฏิบัติงานธุรการ
3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420218 : บ้านสบหาร นางนุชศลา  ชิงชัย ครู คศ.3
4 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420219 : บ้านแพะพิทยา จักรวาล  รักสกุลใหม่ ครูชำนาญการพิเศษ
5 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420219 : บ้านแพะพิทยา วาสนา  เราเท่า ครุผู้ช่วย
6 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420221 : บ้านแม่หาร นายสุพจน์  สุขสมหวัง ครู คศ.2
7 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420221 : บ้านแม่หาร นายไพโรจน์   โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการ
8 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420221 : บ้านแม่หาร นางสิตญา  ปันทะวัง ครูชำนาญการ
9 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420222 : บ้านแม่ต้อบใต้ นางอรพิณ  อัยกร ครูชำนาญการพิเศษ
10 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420222 : บ้านแม่ต้อบใต้ วิเชียร  ใต้ตา ครูผู้ช่วย
11 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420222 : บ้านแม่ต้อบใต้ ปิยะฉัตร  ชิปานันท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
12 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420222 : บ้านแม่ต้อบใต้ นางอรทัย  ยวงศิริ ครู คศ.3
13 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420223 : บ้านแม่ต้อบเหนือ กฤษณา  สุวรรณลพ ครูชำนาญการพิเศษ
14 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420224 : บ้านป่าหมาก นายนัทธพงศ์  มงคลปัญญากุล ครู คศ.1
15 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420225 : บ้านแม่เกาะ นางจิตราภรณ์  เฮียงโฮม ครูชำนาญการพิเศษ
16 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420225 : บ้านแม่เกาะ พิมพร  สังฆสาโร เจ้าหน้าที่ธุรการ
17 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420225 : บ้านแม่เกาะ นางสาวศุภลักษณ์  พิลาศสายธารา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
18 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420226 : บ้านขุนแม่ต้อบ นางวราภรณ์   ส่าปร่ามู ครูชำนาญการพิเศษ
19 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420226 : บ้านขุนแม่ต้อบ นายมงคล  อุทธิยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ
20 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420226 : บ้านขุนแม่ต้อบ ศรีวรรณ  จำเริญภัทรสกุล เจ้าหน้าที่ะุรการ
21 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420200 : อนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง) นายชัยวัฒน์  มีบุญ ครูชำนาญการพิเศษ
22 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420202 : อนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม นายธีรยุทธิ์  เกี๋ยงคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
23 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420205 : บ้านพะมอลอ กรรณิกา  มระศิริ ครูอัตราจ้าง
24 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420205 : บ้านพะมอลอ ดนิตา  ดีเพียร ครูชำนาญการ
25 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420238 : รัตนประทีปวิทยา นายดำรงค์เดช  วงศ์ละม่อม ครู คศ.2
26 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420239 : บ้านแม่อุมลอง อลงกต  จูด้วง ครู คศ.3
27 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420239 : บ้านแม่อุมลอง ศรีวลัย  ไตรแก้ว ครู
28 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420240 : บ้านแม่อุมป๊อก นายณรงศักดิ์    ศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420240 : บ้านแม่อุมป๊อก วรวลัญช์  กันภิบาล ครู คศ.3
30 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420242 : เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 นายพรชัย  สุนภาสถาพร ครู ค.ศ.1
31 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420243 : บ้านห้วยฮากไม้ใต้ นายประภาส  แปงมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
32 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420243 : บ้านห้วยฮากไม้ใต้ ธนภัทร  อภัยรุณ ครู
33 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420243 : บ้านห้วยฮากไม้ใต้ ปิยะมาศ  มะโนรา ครู
34 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420244 : บ้านห้วยฮากไม้เหนือ สุรีย์พร  ไทสวัสดิ์กุล ครูชำนาญการ
35 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420245 : บ้านห้วยเดื่อ วิวัฒน์  อินต๊ะยศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
36 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420245 : บ้านห้วยเดื่อ จุฬาลักษณ์  อิ่นแก้ว ครู
37 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420246 : บ้านแม่ปุ๋น นายสิงห์ทอง  เกียรติฟูเฟื่อง ครู
38 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420254 : บ้านแม่ละ กาญจนา  กรองสติปัญญา ครู คศ.1
39 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420255 : บ้านอมพาย ภูเบศวร์  รัตนมงคล ครู
40 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420256 : บ้านช่างหม้อ นายเฉลิมพงษ์  สุขสมพนารักษ์ ครู
41 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420257 : บ้านสันติสุข นายปิยะวิทย์  ปิยะโกศล ครู
42 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420215 : บ้านแม่สะลาบ พรรณิภา  จันทร์ละ ชำนาญการพิเศษ
43 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420216 : บ้านจอซิเดอเหนือ ศราวุฒิ  ศรีธิ ครูผู้ช่วย
44 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420216 : บ้านจอซิเดอเหนือ ชัชวาลย์  ภูแซมแสง ครูผู้ช่วย
45 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420216 : บ้านจอซิเดอเหนือ ธีรยุทธ  แสงนิลัน ครูผู้ช่วย
46 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420235 : บ้านห้วยแห้ง เสาวณี  คิดอำนวยสวัสดิ์ ครู
47 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420236 : บ้านห้วยหมูพิทยา วรพงศ์  บงกชกุสุมาลย์ ครูผู้ช่วย
48 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420236 : บ้านห้วยหมูพิทยา กุลฉัตร  ฉัตรอินตา พนักงานราชการ
49 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420237 : บ้านแม่ก๋อน ธนะสิทธิ์   มูลเจริญ ครู
50 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420237 : บ้านแม่ก๋อน นางสาวสาลิณี  บุญทวี ครู
51 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420209 : บ้านศรีมูลเมือง นางสาวนันทกานต์   ขยันกิจโอฟาร ครูผู้ช่วย
52 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420209 : บ้านศรีมูลเมือง นภควรรณ  ธิมา ครูชำนาญการพิเศษ
53 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420233 : บ้านห้วยห้อม นายเอกลักษณ์  อ้ายนันท์ รกท ผอ รร
54 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420234 : บ้านท่าตาฝั่ง นายศุภัฎฎ์ไชย  เดียวสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง
55 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420231 : บ้านห้วยโผ วาสนา  ใจน่าน ครู คศ.2
56 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420232 : บ้านแม่กองคา กัณชลีย์  มะโนธรรม ครูชำนาญการพิเศษ
57 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420212 : บ้านทุ่งแพม นายจำลอง   ปันทวัง ผู้อำนวยการโรงเรียน
58 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420213 : บ้านห้วยทราย สมคิด  สิงห์สูตร ครูชำนาญการพิเศษ
59 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420214 : บ้านห้วยสิงห์ ชาญณรงค์  ยุทธกิจรัตนา ครู
60 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420214 : บ้านห้วยสิงห์ พนมไพร  ใจขัด ครู
61 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420230 : บ้านแม่กองแป พัชรินทร์  สามแสน ครูผู้ช่วย
62 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420210 : ชุมชนบ้านน้ำดิบ สุภาพร  รัตนะวนา ครู
63 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420211 : บ้านคะปวง สุธีรัตน์   กาญจนมยูร เจ้าหน้าที่ธุรการ
64 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420211 : บ้านคะปวง นายวัฒนา  คุณประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
65 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420204 : ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) พัชรินทร์  พรหมศรี ครูชำนาญการ
66 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420206 : บ้านแม่สะเรียง อดิศักดิ์  คงคาใส ครูชำนาญการพิเศษ
67 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420199 : ทองสวัสดิ์วิทยาคาร จีรภา  แก้ววงค์ ครู
68 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420201 : บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 สุกานดา  ประยูร ครูชำนาญการ
69 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420203 : บ้านไร่วิทยา นายชัชวาลย์  สุทน ครูชำนาญการพิเศษ
70 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420247 : สังวาลย์วิทยา จำรัส  ปันทวัง ผอ
71 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420247 : สังวาลย์วิทยา พัฒนพงษ์  เกิดมงคล ครู
72 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420247 : สังวาลย์วิทยา พัฒนพงษ์  เกิดมงคล ครู
73 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420253 : บ้านแม่ลิด อนุพงษ์  สง่าเพียรศิริบุญ ธุรการ
74 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420253 : บ้านแม่ลิด นิธิกร  นุภาดี พนักงานราชการ
75 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420259 : บ้านดอยเลี่ยม ญานิชศภัค  สิธิปุก ครู
76 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420260 : บ้านแม่สวรรค์น้อย สุนทรีลักษณ์  วรรณชาติ ครู
77 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420261 : บ้านสุดห้วยนา ปัญญา  ขำเลิศ ครู
78 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420264 : บ้านแม่สวรรค์หลวง สุรจิตต์  ใจน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน
79 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420264 : บ้านแม่สวรรค์หลวง นางสาวดวงพาพร  กันเต็ง ครูอัตราจ้าง
80 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420207 : บ้านห้วยปางผาง สุวนี  ระลึกไพรพนา ธุรการ
81 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420207 : บ้านห้วยปางผาง นางสาววิภา  ศรีวนรัตน์ ครูธุรการ
82 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420249 : บ้านแม่กะไน ธนพล  หมั่นสกุล ครู
83 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420250 : บ้านแม่จ๊าง นายสราวุฒิ  อาสาไพร ครู คศ.1
84 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420251 : บ้านห้วยปลากั้ง ปาริฉัตร  สมพุทธวงศ์ ครู
85 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420251 : บ้านห้วยปลากั้ง จุฬารัตน์  ว่องไว ครูอัตราจ้าง
86 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420252 : บ้านขุนวง ประยุทธ  บุญยืน ครู
87 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420258 : บ้านดงกู่ รัตนาภรณ์  วงค์เรือง ครูผู้ช่วย
88 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420262 : บ้านขุนวงเหนือ นางสาวผ่องศรี  แก้วนิลตา ครูผู้ช่วย
89 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420262 : บ้านขุนวงเหนือ นางมาติกา  สุนทรไพร ครูชำนาญการ
90 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420263 : บ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย ธนาพศิษฐ์  สุกศิริเมธีกุล ครูผู้ช่วย
91 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420263 : บ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย วรรณภา  กุนนา ครู
92 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420227 : บ้านโพซอ นายศิวกร  เชื้อหมอ ครู
93 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420228 : บ้านเสาหิน สุเมธ  มงคลมณีเนตร พนักงานราชการ
94 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420229 : เพียงหลวง ๑๑ ฯ สุภาภรณ์  หมูคำ ครูผู้ช่วย
95 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420165 : บ้านส้มป่อย นายจีระศักดิ์  อิ่นแก้ว ครู
96 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420165 : บ้านส้มป่อย ณัฏฐพล  มณีธร ครูผู้ช่วย
97 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420166 : บ้านแม่อมลาน ยุทธการ  โสภารัตน์ ครูผู้ช่วย
98 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420166 : บ้านแม่อมลาน ขจีรัตน์  สุวรรณสิงห์ราช ครู
99 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420167 : บ้านฟักทอง นายวรวิทย์  ธารพระคุณ ครู
100 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420168 : บ้านป่าแก่ Banpakae  420168 ครู
101 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420168 : บ้านป่าแก่ นายนรินทร์  ปันจา ครู
102 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420169 : บ้านแม่ลาผาไหว ธีรดา  ศิริปัญญา พนักงานราชการ
103 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420164 : บ้านขุนแม่ลา จตุรงค์  เดชะวงศ์ ครู
104 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420154 : บ้านห้วยผึ้ง วรัญญา  อุ่นเรือน ครู
105 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420155 : บ้านแม่กวางใต้ สุริยัน  อุปสอด ครู
106 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420137 : บ้านท่าผาปุ้ม วิเชียร  สันจันตา ครูชำนาญการ
107 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420137 : บ้านท่าผาปุ้ม นางปริศนา   เอกกุล ครู
108 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420141 : บ้านแม่เตี๋ย อำภาพร   จันแดง เจ้าหน้าที่ธุรการ
109 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420147 : บ้านห้วยหมากหนุน นางสาวนันทวิกา  บุญเมือง ครู
110 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420148 : บ้านแม่สะกั๊วะ สุภัทรศยา  พรรณสุข ครู ชำนาญการ
111 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420148 : บ้านแม่สะกั๊วะ อรพรรณ  กิตติวงค์ ครูธุรการ
112 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420151 : บ้านแม่กวางเหนือ เสาวนีย์  สิงห์พงไพร ครู
113 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420152 : บ้านแม่สะกึ๊ด สุภาพร  บุญยืน ครูจ้างสอน
114 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420153 : บ้านแม่ปอถ่า สุพันท์  สิงขรบรรจง ครู
115 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420157 : บ้านแม่โถ นายเฉลิมพล  ทรัพย์ธนสาร ครู
116 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420158 : บ้านแม่โถใต้ นางสาวทิพวรรณ  สุรินแก้ว ครู
117 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420159 : บ้านห้วยไม้ซาง วุฒิชัย  กองแก้ว ครู คศ.1
118 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420160 : บ้านหัวแม่โถ นายสรชัย  ช่างแต่ง ครู
119 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420161 : บ้านแม่อุมพาย ชัชวาล  ต้าวแอ้ม เจ้าหน้าที่ธุรการ
120 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420161 : บ้านแม่อุมพาย เกษร  มีกำไร ครู
121 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420161 : บ้านแม่อุมพาย ไกรลาศ  รบชนะ ผู้อำนวยการ
122 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420162 : บ้านแม่จอ ศุภกิจ  หล้าพระบาง ครู
123 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420162 : บ้านแม่จอ กิตติรัช  แบนใจวาง ครู คศ
124 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420163 : บ้านห้วยผึ้งใหม่ ชินดนัย  ติวรรณะ ครู
125 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420188 : บ้านผาแดงหลวง อนันต์  ประวัง ผู้อำนวยการ
126 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420197 : บ้านแม่นาจางเหนือ ปริศรา  วิริยะภาพ ครูผู้ช่วย
127 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420197 : บ้านแม่นาจางเหนือ ธวัชชัย  ธนะฤทธิ์ พนักงานราชการ
128 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420194 : บ้านแม่ขีด ธนาคาร  โกศัย ครู
129 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420194 : บ้านแม่ขีด นายสมยงค์  ฐานะวิชัย ครู
130 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420196 : บ้านแม่นาจาง อดุลย์  เขียวมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
131 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420196 : บ้านแม่นาจาง นายบรรเจิด  สังกิจ ครู
132 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420190 : บ้านหนองม่วน นายปฐมพงค์  เมืองอินทร์ ครู
133 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420190 : บ้านหนองม่วน พนารัตน์  ดวงงา ครู
134 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420191 : บ้านแม่สะแมง ศิริวรรณ  งอกงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
135 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420191 : บ้านแม่สะแมง เจริญ  คุ้มครองโชค ครูผู้ช่วย
136 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420192 : บ้านกอกหลวง อภิเดช  ใจธรรมโน ครู
137 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420193 : บ้านแม่ฮุ นายจักรพร  สะตะ ครู
138 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420198 : บ้านพระบาทห้วยผึ้ง ธนู  จิตอารี ครู
139 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420139 : บ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง ชยาภรณ์  แจ้งจิตร ครูชำนาญการพิเศษ
140 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420140 : บ้านแม่แลบ อรรถพล  เกษมจิตร ครู
141 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420142 : ลุ่มน้ำวิทยา พิมพา  ผาติธำรงศักดิ์ ครู
142 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420142 : ลุ่มน้ำวิทยา Panumas  ภาณุมาศ วงศ์สาย ครูอัตราจ้าง
143 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420144 : บ้านป่าหมากวิทยา ฟ้าหงษ์  ธรรมขันธ์ ครู
144 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420149 : บ้านแม่งะ เสกสรรค์  บุญปลูก ครู
145 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420156 : บ้านแม่สะปึ๋งใต้ บัญชา  ประสมสงค์ ครูอัตราจ้าง
146 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420189 : บ้านแม่สะปึ๋ง นายมารุต  ศรีรัตนพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
147 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420136 : อนุบาลแม่ลาน้อย อำไพวรรณ  วงศ์ศิลป์ ครูชำนาญการ
148 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420136 : อนุบาลแม่ลาน้อย พิมพ์วิภา  นิลุบลไพบูลย์ ครูอัตราจ้าง
149 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420138 : บ้านท่าสองแคว นางสาวรัชฎาภรณ์  ธรรมขันธ์ ครู
150 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420186 : บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา อารีย์  วรสาร ครูชำนาญการพิเศษ
151 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420180 : ชุมชนแม่ลาศึกษา ผ่องพรรณ  คันทะ ครู
152 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420181 : บ้านแม่สุ นงนุช  กรรณิกา ครูชำนาญการพิเศษ
153 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420183 : บ้านห้วยกองเป๊าะ ชนิตา  พรมใจ ครูผู้ช่วย
154 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420184 : บ้านห้วยกู่ป๊ะ ชนกพร   ปาลามา ครู
155 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420182 : บ้านหัวลา นางสาวกรวิกา  เอกชัยเสถียร ครูชำนาญการ
156 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420185 : บ้านแม่ปาง ชิดชไม พงษ์พันธ์  พงษ์พันธ์ ครู ชำนาญการ
157 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420187 : บ้านห้วยมะกอก ลีลาวดี  ขจรศักดิ์ศรี ครูอัตราจ้าง
158 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420187 : บ้านห้วยมะกอก กาญจนา  เจริญเต็มเปี่ยม ครูอัตราจ้าง
159 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420195 : บ้านกะริคี นางสุพรรณี  กันหม่อง ครู
160 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420195 : บ้านกะริคี นางจันจิรา  ตาสา ครู
161 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420176 : บ้านดูลาเปอร์ นางขวัญฤทัย  ฤทัยกริ่ม ธุรการ
162 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420177 : บ้านแม่และ ปาณิศา  เภตรา ครู คศ.1
163 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420177 : บ้านแม่และ อนัญญา  งามละออ ครูผู้ช่วย
164 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420178 : บ้านดงใหม่ คนึงนิตย์  ปองพรนิมิต พนักงานราชการ
165 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420178 : บ้านดงใหม่ อุบล   ดีเสอร์ ครู
166 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420179 : บ้านละอูบ นางธนาพร  มั่นอ่าว ครูชำนาญการพิเศษ
167 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420171 : ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง สายสมร  กิ่งแก้วเพชร ครู
168 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420171 : ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง นางสาวโสภา  กิจโชคประเสริฐ ครูผู้ช่วย
169 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420173 : บ้านห้วยห้า อัญชลี  เรืองอร่าม ครูผู้ช่วย
170 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420175 : บ้านสาม สุรศักดิ์  ปาลิไล ครู
171 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420175 : บ้านสาม นายปรัชญาณุพงษ์  คำน้อย ครู
172 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420273 : บ้านกองก๋อย นางสาวฐิตินันท์  ใจยายอง ครู
173 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420274 : บ้านแม่แพ รัตติการณ์   ไชยวรรณวงศ์ ครูชำนาญการ
174 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420275 : บ้านแม่แพน้อย บรรพต  ฉัตรคำ ครู
175 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420281 : บ้านผาเยอ นพดล   สุขสาร ครูผู้ช่วย
176 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420284 : บ้านทะโลงเหนือ สุพันธ์  สุขเกษม ครู
177 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420284 : บ้านทะโลงเหนือ วัชราภรณ์   กล่ำแย้ม ครู
178 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420285 : บ้านห้วยวอก อรรถพล  แก้วสำอางค์ ครู
179 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420286 : บ้านห้วยไก่ป่า วัฒนะ  หน่อแก้ว ครู
180 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420276 : บ้านแม่ลาย สรวิศ  กาวรรณ์ ครูอัตราจ้าง
181 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420277 : บ้านห้วยกุ้ง มานะ  มุกวิมลมาศ ธุรการ
182 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420278 : บ้านกองแปใต้ นางสุภัทรา  คุณประดิษฐ์ ครู
183 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420279 : บ้านป่าโปง นายณัฐวัฒน์  พูลธวัช ครู
184 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420279 : บ้านป่าโปง กฤษกร  ุสมบุตร ครู
185 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420280 : บ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ ปราณี  ประสมทรัพย์ ครู
186 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420282 : บ้านต้นงิ้ว สมภพ  เกรียงไกรรุ่ง พนักงานราชการ
187 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420283 : บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ เกษแก้ว  สาริกานนท์ ครูอัตราจ้าง
188 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420283 : บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ กฤตานน  สุวรรณลพ ธุรการ
189 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420272 : บ้านอุมดาใต้ นายสมเกียรติ  กำแพงทิพย์ ครูชำนาญการ
190 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420272 : บ้านอุมดาใต้ ศศิประภา  ต่อวรรณะ ครูชำนาญการ
191 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420270 : บ้านแม่ออกเหนือ นางสาวเพ็ญผกา  ขวัญใจ ครูผู้ช่วย
192 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420271 : บ้านอุมดาเหนือ อิสรา  รุ้งประนมกร ครูผู้ช่วย
193 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420271 : บ้านอุมดาเหนือ อินทุวัทน์  ทาปัญญา ครูผู้ช่วย
194 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420265 : ชุมชนบ้านผาผ่า ชลินทรา  ศรีชัยชนะ ครู
195 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420266 : อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) เฉลิมพลอย  ไชยวงศ์ษา เจ้าหน้าที่ธุรการ
196 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420266 : อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) นายสิรวิชญ์  มะโนธรรม ครู
197 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420268 : บ้านแม่เกาะวิทยา นางรุจิกาญจน์  ปุ๊ดพรม ครูชำนาญการพิเศษ
198 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420268 : บ้านแม่เกาะวิทยา นางปรานี  เต๋จ๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ
199 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420269 : บ้านแม่ออก จิราภรณ์  จันตา พนักงานราชการ
200 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420269 : บ้านแม่ออก พัฒนมงคล   กำจัด ผู้อำนวยการ
201 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420287 : บ้านแม่สวด พรพรรณ  ทะนันไชย ครู
202 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420288 : บ้านห้วยม่วง นางสุกัญญา  เกียรติยศ ครู
203 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420290 : บ้านแม่หลุย สันติชัย  ดาทู ครู
204 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420291 : บ้านนาดอย อลงกรณ์  เซนักค้า ครู
205 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420292 : บ้านแม่หาด กิตติพงษ์  สมภาร ครู
206 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420292 : บ้านแม่หาด นายเทวฤทธิ์  ประสมสงค์ ครูผู้ช่วย
207 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420293 : บ้านแม่แพหลวง จิรพัส  ปันดิษ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
208 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420294 : ล่องแพวิทยา พัดชา  รักเกียรติดี ครูผู้ช่วย
209 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420296 : บ้านอุมโละเหนือ อินทรายุธ  เพ็ญจิตต์ ครู
210 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420296 : บ้านอุมโละเหนือ นางสาววิไลพร  เฉลิมชัยวิวัฒนา ครู
211 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420297 : บ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม นางปาณิสรา  คฤหาสน์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
212 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420297 : บ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม สุทธิพร  ขวัญคีรี ครู
213 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420297 : บ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม ผดุงศิลป์  สิริศิลป์มิ่งขวัญ ครู
214 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420298 : บ้านแม่เงา จารุณี  แสนดั่งใจ ครู
215 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420316 : บ้านแม่สามแลบ ธีรวุฒิ  พิชคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
216 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420316 : บ้านแม่สามแลบ ธีรวุฒิ  นายธีรวุฒิ พิชคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
217 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420317 : บ้านห้วยกองก้าด บรรจง  สิงขรบรรจง พนักงานราชการ
218 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420318 : บ้านซิวาเดอ จันทร  ศักดิ์สุรเดช ธุรการโรงเรียน
219 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420318 : บ้านซิวาเดอ ณัฐพล  วุฒิพุทธศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
220 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420319 : บ้านกอมูเดอ นางปัทมา  วรรณโกฐ ครูชำนาญการ
221 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420320 : บ้านกลอเซโล กรรณิการ์  ธีรภิญโญกุล ครู
222 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420307 : บ้านแม่แคะ กุลนันท์  ปุ๊ดพรม ครู
223 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420315 : บ้านแม่ตอละ ยุทธชัย  แสงทองนภารุ่ง ครูผู้ช่วย
224 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420321 : บ้านสบเมย ว่าที่ร้อยตรีชรินทร์  อยู่ไทย ครูผู้ช่วย
225 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420322 : บ้านห้วยกระต่าย กนกวรรณ  สิงขรบรรจง ครูผู้ข่วย
226 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420323 : บ้านบุญเลอ ดุษฎี  อารมณ์สมมิตร ครูผู้ช่วย
227 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420323 : บ้านบุญเลอ วิชัย  หน้อยวงค์ ครูผู้ช่วย
228 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420323 : บ้านบุญเลอ เดชบดินทร์  เดชพิพัฒน์โชติกุล พนักงานราชการ
229 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420305 : บ้านเครอะบอ มนธวัล  ฟองลอย ครูผู้ช่วย
230 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420305 : บ้านเครอะบอ ณรงค์  กุณต๊ะคำ ครูผู้ช่วย
231 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420311 : บ้านห้วยน้ำใส พิชารี  ขงเขตคราม ครู
232 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420312 : บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ สิทธิชัย  ใจทอง ครู
233 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420312 : บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ จักรพันธ์  ขันธ์ศรี ครู
234 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420313 : บ้านทิยาเพอ นายนพรัตน์  ทวีวงศ์อำไพ ครู คศ.1
235 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420313 : บ้านทิยาเพอ ทิฆัมพร  ไชยสิทธิ์ ครู
236 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420313 : บ้านทิยาเพอ ขวัญชัย  คำมา ครู
237 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420314 : บ้านทีฮือลือ เทอดพงษ์  ฟ้าอร่ามศรี ครู
238 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420299 : บ้านแม่คะตวน อัจฉรา  ทองประดิษฐ์ ครู คศ.3
239 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420300 : บ้านห้วยกองมูล นายวสันต์  คงแดง ครู
240 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420301 : บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน นิลรัตน์   ซ้อนเขียว ครู
241 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420301 : บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน เดือนนภา  ดวงทิพย์ ครู
242 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420302 : บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ วิสัน  จันทร์วัน ครู
243 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420302 : บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ ฉัตรสุดา่   รัตนชมภู ครู
244 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420303 : บ้านแม่ทะลุ ณิชกมล  นันทประเสริฐสุข ครู
245 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420303 : บ้านแม่ทะลุ อ้อมใจ  วนาศิริ ครู
246 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420303 : บ้านแม่ทะลุ ภาวินี  คำใส ครู
247 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420304 : บ้านปู่แก้ว นลินี  ใจกลม ครู
248 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420304 : บ้านปู่แก้ว จินตนา  กรชมชื่น ธุรการ
249 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420304 : บ้านปู่แก้ว สุนทรี  ศิลาชาญ ครูผู้ช่วย
250 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420306 : บ้านดอยงาม กรรณิกา  จินดาวงศ์ ครู
251 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420308 : บ้านเลโคะ อัยยุบ  วงค์อิสลาม พนักงานราชการ
252 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420308 : บ้านเลโคะ ธนพัฒน์  สมบูรณ์ ครู
253 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420309 : บ้านแม่ลามา ชาญชัย  จันทร์ทิพย์ ครู คศ.1
254 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420310 : บ้านเวฬุวัน นางสาวกัลยา   ธรรมดา คศ.1
255 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420310 : บ้านเวฬุวัน นางสาวสุวิตรา  เอกจันทร์ ครู
256 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420360 : ล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ วรัชญ์  ดุลย์สุข ครูผู้ช่วย
257 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420360 : ล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ สยาม  เรืองสุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียน