รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420217 ดอนชัยวิทยา ณัฐธิกา  กิจเมือง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
2 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420218 บ้านสบหาร นางนุชศลา  ชิงชัย ครู คศ.3 อนุมัติ
3 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420221 บ้านแม่หาร นายสุพจน์  สุขสมหวัง ครู คศ.2 อนุมัติ
4 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420222 บ้านแม่ต้อบใต้ นางอรทัย  ยวงศิริ ครู คศ.3 อนุมัติ
5 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420224 บ้านป่าหมาก นายนัทธพงศ์  มงคลปัญญากุล ครู คศ.1 อนุมัติ
6 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420225 บ้านแม่เกาะ นางสาวศุภลักษณ์  พิลาศสายธารา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
7 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420226 บ้านขุนแม่ต้อบ นายมงคล  อุทธิยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ อนุมัติ
8 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420205 บ้านพะมอลอ กรรณิกา  มระศิริ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
9 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420238 รัตนประทีปวิทยา นายดำรงค์เดช  วงศ์ละม่อม ครู คศ.2 อนุมัติ
10 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420239 บ้านแม่อุมลอง อลงกต  จูด้วง ครู คศ.3 อนุมัติ
11 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420240 บ้านแม่อุมป๊อก วรวลัญช์  กันภิบาล ครู คศ.3 อนุมัติ
12 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420241 บ้านแม่อุมลองหลวง ศรายุทธ  บัวคลี่ ครู คศ.1 อนุมัติ
13 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420242 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 นายพรชัย  สุนภาสถาพร ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
14 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420244 บ้านห้วยฮากไม้เหนือ สุรีย์พร  ไทสวัสดิ์กุล ครูชำนาญการ อนุมัติ
15 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420245 บ้านห้วยเดื่อ จุฬาลักษณ์  อิ่นแก้ว ครู อนุมัติ
16 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420245 บ้านห้วยเดื่อ วิวัฒน์  อินต๊ะยศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
17 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420246 บ้านแม่ปุ๋น นายสิงห์ทอง  เกียรติฟูเฟื่อง ครู อนุมัติ
18 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420254 บ้านแม่ละ กาญจนา  กรองสติปัญญา ครู คศ.1 อนุมัติ
19 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420216 บ้านจอซิเดอเหนือ ธีรยุทธ  แสงนิลัน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
20 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420235 บ้านห้วยแห้ง นายนคร  ถนัดใจธรรม พนักงานราชการ อนุมัติ
21 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420235 บ้านห้วยแห้ง นคร  ถนัดใจธรรม พนักงานราชการ อนุมัติ
22 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420231 บ้านห้วยโผ วาสนา  ใจน่าน ครู คศ.2 อนุมัติ
23 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420230 บ้านแม่กองแป พัชรินทร์  สามแสน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
24 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420204 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) พัชรินทร์  พรหมศรี ครูชำนาญการ อนุมัติ
25 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420253 บ้านแม่ลิด นิธิกร  นุภาดี พนักงานราชการ อนุมัติ
26 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420259 บ้านดอยเลี่ยม ญานิชศภัค  สิธิปุก ครู อนุมัติ
27 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420260 บ้านแม่สวรรค์น้อย สุนทรีลักษณ์  วรรณชาติ ครู อนุมัติ
28 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420261 บ้านสุดห้วยนา ปัญญา  ขำเลิศ ครู อนุมัติ
29 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420264 บ้านแม่สวรรค์หลวง นางสาวดวงพาพร  กันเต็ง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
30 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420250 บ้านแม่จ๊าง นายสราวุฒิ  อาสาไพร ครู คศ.1 อนุมัติ
31 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420263 บ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย วรรณภา  กุนนา ครู อนุมัติ
32 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420229 เพียงหลวง ๑๑ ฯ สุภาภรณ์  หมูคำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
33 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420166 บ้านแม่อมลาน ขจีรัตน์  สุวรรณสิงห์ราช ครู อนุมัติ
34 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420168 บ้านป่าแก่ Banpakae  420168 ครู อนุมัติ
35 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420164 บ้านขุนแม่ลา จตุรงค์  เดชะวงศ์ ครู อนุมัติ
36 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420155 บ้านแม่กวางใต้ นางสาววรัญญา  อุ่นเรือน ครู อนุมัติ
37 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420157 บ้านแม่โถ นายเฉลิมพล  ทรัพย์ธนสาร ครู อนุมัติ
38 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420159 บ้านห้วยไม้ซาง วุฒิชัย  กองแก้ว ครู คศ.1 อนุมัติ
39 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420161 บ้านแม่อุมพาย เกษร  มีกำไร ครู อนุมัติ
40 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420162 บ้านแม่จอ ศุภกิจ  หล้าพระบาง ครู อนุมัติ
41 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420163 บ้านห้วยผึ้งใหม่ ชินดนัย  ติวรรณะ ครูผู้ช่วน อนุมัติ
42 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420197 บ้านแม่นาจางเหนือ ธวัชชัย  ธนะฤทธิ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
43 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420194 บ้านแม่ขีด ธนาคาร  โกศัย ครู อนุมัติ
44 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420142 ลุ่มน้ำวิทยา Panumas  ภาณุมาศ วงศ์สาย ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
45 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420144 บ้านป่าหมากวิทยา ฟ้าหงษ์  ธรรมขันธ์ ครู อนุมัติ
46 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420136 อนุบาลแม่ลาน้อย พิมพ์วิภา  นิลุบลไพบูลย์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
47 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420138 บ้านท่าสองแคว นางสาวรัชฎาภรณ์  ธรรมขันธ์ ครู อนุมัติ
48 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420182 บ้านหัวลา นางสาวกรวิกา  เอกชัยเสถียร ครูชำนาญการ อนุมัติ
49 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420187 บ้านห้วยมะกอก ลีลาวดี  จรุงฐิติกานต์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
50 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420195 บ้านกะริคี นางสุพรรณี  กันหม่อง ครู อนุมัติ
51 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420177 บ้านแม่และ ปาณิศา  เภตรา ครู คศ.1 อนุมัติ
52 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420178 บ้านดงใหม่ คนึงนิตย์  ปองพรนิมิต พนักงานราชการ อนุมัติ
53 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420171 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง นางสาวโสภา  กิจโชคประเสริฐ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
54 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420173 บ้านห้วยห้า อรรถพล  เกษมจิตร ครู อนุมัติ
55 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420281 บ้านผาเยอ นพดล   สุขสาร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
56 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420285 บ้านห้วยวอก อรรถพล  แก้วสำอางค์ ครู อนุมัติ
57 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420276 บ้านแม่ลาย อรญา  บัญชาบันลือยศ ครูธุรการ อนุมัติ
58 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420277 บ้านห้วยกุ้ง กรรณารา  อุ่นจาย พนักงานราชการ อนุมัติ
59 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420278 บ้านกองแปใต้ นางสุภัทรา  คุณประดิษฐ์ ครู อนุมัติ
60 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420279 บ้านป่าโปง นายณัฐวัฒน์  พูลธวัช ครู อนุมัติ
61 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420280 บ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ ปราณี  ประสมทรัพย์ ครู อนุมัติ
62 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420272 บ้านอุมดาใต้ นายสมเกียรติ  กำแพงทิพย์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
63 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420271 บ้านอุมดาเหนือ อินทุวัทน์  ทาปัญญา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
64 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420271 บ้านอุมดาเหนือ อิสรา  รุ้งประนมกร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
65 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420265 ชุมชนบ้านผาผ่า ชลินทรา  ศรีชัยชนะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
66 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420290 บ้านแม่หลุย สันติชัย  ดาทู ครู อนุมัติ
67 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420315 บ้านแม่ตอละ ยุทธชัย  แสงทองนภารุ่ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
68 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420321 บ้านสบเมย ภาณุพงศ์  เลขอิน พนักงานราชการ อนุมัติ
69 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420323 บ้านบุญเลอ ดุษฎี  อารมณ์สมมิตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
70 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420305 บ้านเครอะบอ ณรงค์  กุณต๊ะคำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
71 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420311 บ้านห้วยน้ำใส นางพิชารี  ขงเขตคราม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
72 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420313 บ้านทิยาเพอ นายนพรัตน์  ทวีวงศ์อำไพ ครู คศ.1 อนุมัติ
73 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420299 บ้านแม่คะตวน อัจฉรา  ทองประดิษฐ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
74 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420300 บ้านห้วยกองมูล นายวสันต์  คงแดง ครู อนุมัติ
75 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420302 บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ ดีไชย  มีการพัฒนา ครู อนุมัติ
76 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420303 บ้านแม่ทะลุ อ้อมใจ  วนาศิริ ครู อนุมัติ
77 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420306 บ้านดอยงาม กรรณิกา  จินดาวงศ์ ครู อนุมัติ
78 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420308 บ้านเลโคะ ธนพัฒน์  สมบูรณ์ ครู อนุมัติ
79 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420309 บ้านแม่ลามา ชาญชัย  จันทร์ทิพย์ ครู คศ.1 อนุมัติ
80 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420310 บ้านเวฬุวัน นางสาวกัลยา   ธรรมดา คศ.1 อนุมัติ