รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420217 ดอนชัยวิทยา ณัฐธิกา  กิจเมือง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
2 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420217 ดอนชัยวิทยา สาธิตา  บรรจง ครู อนุมัติ
3 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420218 บ้านสบหาร นางนุชศลา  ชิงชัย ครู คศ.3 อนุมัติ
4 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420219 บ้านแพะพิทยา จักรวาล  รักสกุลใหม่ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
5 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420221 บ้านแม่หาร นางสิตญา  ปันทะวัง ครูชำนาญการ อนุมัติ
6 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420221 บ้านแม่หาร นายไพโรจน์   โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการ อนุมัติ
7 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420221 บ้านแม่หาร นายสุพจน์  สุขสมหวัง ครู คศ.2 อนุมัติ
8 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420222 บ้านแม่ต้อบใต้ นางอรทัย  ยวงศิริ ครู คศ.3 อนุมัติ
9 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420222 บ้านแม่ต้อบใต้ นางอรพิณ  อัยกร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
10 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420223 บ้านแม่ต้อบเหนือ กฤษณา  สุวรรณลพ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
11 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420224 บ้านป่าหมาก นายนัทธพงศ์  มงคลปัญญากุล ครู คศ.1 อนุมัติ
12 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420225 บ้านแม่เกาะ นางสาวศุภลักษณ์  พิลาศสายธารา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
13 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420225 บ้านแม่เกาะ นางจิตราภรณ์  เฮียงโฮม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
14 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420226 บ้านขุนแม่ต้อบ นายมงคล  อุทธิยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ อนุมัติ
15 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420226 บ้านขุนแม่ต้อบ นางวราภรณ์   ส่าปร่ามู ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
16 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420200 อนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง) นายชัยวัฒน์  มีบุญ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
17 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420202 อนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม นายธีรยุทธิ์  เกี๋ยงคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
18 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420205 บ้านพะมอลอ กรรณิกา  มระศิริ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
19 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420205 บ้านพะมอลอ ดนิตา  ดีเพียร ครูชำนาญการ อนุมัติ
20 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420238 รัตนประทีปวิทยา นายดำรงค์เดช  วงศ์ละม่อม ครู คศ.2 อนุมัติ
21 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420239 บ้านแม่อุมลอง ศรีวลัย  ไตรแก้ว ครู อนุมัติ
22 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420239 บ้านแม่อุมลอง อลงกต  จูด้วง ครู คศ.3 อนุมัติ
23 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420240 บ้านแม่อุมป๊อก วรวลัญช์  กันภิบาล ครู คศ.3 อนุมัติ
24 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420241 บ้านแม่อุมลองหลวง ศรายุทธ  บัวคลี่ ครู คศ.1 อนุมัติ
25 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420242 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 นายพรชัย  สุนภาสถาพร ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
26 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420243 บ้านห้วยฮากไม้ใต้ ปิยะมาศ  มะโนรา ครู อนุมัติ
27 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420243 บ้านห้วยฮากไม้ใต้ นายประภาส  แปงมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
28 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420243 บ้านห้วยฮากไม้ใต้ ธนภัทร  อภัยรุณ ครู อนุมัติ
29 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420244 บ้านห้วยฮากไม้เหนือ สุรีย์พร  ไทสวัสดิ์กุล ครูชำนาญการ อนุมัติ
30 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420245 บ้านห้วยเดื่อ วิวัฒน์  อินต๊ะยศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
31 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420245 บ้านห้วยเดื่อ จุฬาลักษณ์  อิ่นแก้ว ครู อนุมัติ
32 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420246 บ้านแม่ปุ๋น นายสิงห์ทอง  เกียรติฟูเฟื่อง ครู อนุมัติ
33 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420254 บ้านแม่ละ กาญจนา  กรองสติปัญญา ครู คศ.1 อนุมัติ
34 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420255 บ้านอมพาย ภูเบศวร์  รัตนมงคล ครู อนุมัติ
35 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420256 บ้านช่างหม้อ นายเฉลิมพงษ์  สุขสมพนารักษ์ ครู อนุมัติ
36 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420215 บ้านแม่สะลาบ พรรณิภา  จันทร์ละ ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
37 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420216 บ้านจอซิเดอเหนือ ธีรยุทธ  แสงนิลัน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
38 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420216 บ้านจอซิเดอเหนือ ชัชวาลย์  ภูแซมแสง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
39 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420235 บ้านห้วยแห้ง นคร  ถนัดใจธรรม พนักงานราชการ อนุมัติ
40 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420235 บ้านห้วยแห้ง นายนคร  ถนัดใจธรรม พนักงานราชการ อนุมัติ
41 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420236 บ้านห้วยหมูพิทยา วรพงศ์  บงกชกุสุมาลย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
42 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420237 บ้านแม่ก๋อน นายสุดเขต  กันทา ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
43 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420237 บ้านแม่ก๋อน ธนะสิทธิ์   มูลเจริญ ครู อนุมัติ
44 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420209 บ้านศรีมูลเมือง นภควรรณ  ธิมา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
45 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420209 บ้านศรีมูลเมือง นางสาวนันทกานต์   ขยันกิจโอฟาร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
46 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420233 บ้านห้วยห้อม นายเอกลักษณ์  อ้ายนันท์ รกท ผอ รร อนุมัติ
47 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420234 บ้านท่าตาฝั่ง นายศุภัฎฎ์ไชย  เดียวสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง อนุมัติ
48 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420231 บ้านห้วยโผ วาสนา  ใจน่าน ครู คศ.2 อนุมัติ
49 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420232 บ้านแม่กองคา กัณชลีย์  มะโนธรรม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
50 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420212 บ้านทุ่งแพม นายจำลอง   ปันทวัง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
51 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420213 บ้านห้วยทราย สมคิด  สิงห์สูตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
52 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420214 บ้านห้วยสิงห์ ชาญณรงค์  ยุทธกิจรัตนา ครู อนุมัติ
53 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420230 บ้านแม่กองแป พัชรินทร์  สามแสน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
54 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420210 ชุมชนบ้านน้ำดิบ สุภาพร  รัตนะวนา ครู อนุมัติ
55 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420211 บ้านคะปวง นายวัฒนา  คุณประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
56 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420211 บ้านคะปวง สุธีรัตน์   กาญจนมยูร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
57 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420204 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) พัชรินทร์  พรหมศรี ครูชำนาญการ อนุมัติ
58 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420206 บ้านแม่สะเรียง อดิศักดิ์  คงคาใส ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
59 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420247 สังวาลย์วิทยา จำรัส  ปันทวัง ผอ อนุมัติ
60 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420247 สังวาลย์วิทยา อภิรมย์  สังข์แดง ครู อนุมัติ
61 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420253 บ้านแม่ลิด นิธิกร  นุภาดี พนักงานราชการ อนุมัติ
62 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420253 บ้านแม่ลิด มานะ  มุกวิมลมาศ ธุรการ อนุมัติ
63 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420259 บ้านดอยเลี่ยม ญานิชศภัค  สิธิปุก ครู อนุมัติ
64 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420260 บ้านแม่สวรรค์น้อย สุนทรีลักษณ์  วรรณชาติ ครู อนุมัติ
65 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420261 บ้านสุดห้วยนา ปัญญา  ขำเลิศ ครู อนุมัติ
66 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420264 บ้านแม่สวรรค์หลวง นางสาวดวงพาพร  กันเต็ง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
67 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420264 บ้านแม่สวรรค์หลวง สุรจิตต์  ใจน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
68 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420207 บ้านห้วยปางผาง สุวนี  ระลึกไพรพนา ธุรการ อนุมัติ
69 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420249 บ้านแม่กะไน ธนพล  หมั่นสกุล ครู อนุมัติ
70 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420250 บ้านแม่จ๊าง นายสราวุฒิ  อาสาไพร ครู คศ.1 อนุมัติ
71 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420251 บ้านห้วยปลากั้ง ปาริฉัตร  สมพุทธวงศ์ ครู อนุมัติ
72 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420262 บ้านขุนวงเหนือ นางมาติกา  สุนทรไพร ครูชำนาญการ อนุมัติ
73 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420263 บ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย วรรณภา  กุนนา ครู อนุมัติ
74 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420263 บ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย ธนาพศิษฐ์  สุกศิริเมธีกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
75 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420227 บ้านโพซอ นายศิวกร  เชื้อหมอ ครู อนุมัติ
76 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420228 บ้านเสาหิน สุเมธ  มงคลมณีเนตร พนักงานราชการ อนุมัติ
77 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420229 เพียงหลวง ๑๑ ฯ สุภาภรณ์  หมูคำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
78 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420165 บ้านส้มป่อย นายจีระศักดิ์  อิ่นแก้ว ครู อนุมัติ
79 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420165 บ้านส้มป่อย ณัฏฐพล  มณีธร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
80 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420166 บ้านแม่อมลาน ขจีรัตน์  สุวรรณสิงห์ราช ครู อนุมัติ
81 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420166 บ้านแม่อมลาน ยุทธการ  โสภารัตน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
82 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420167 บ้านฟักทอง นายวรวิทย์  ธารพระคุณ ครู อนุมัติ
83 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420168 บ้านป่าแก่ ปิติพงษ์  หม่องเขียว ครู อนุมัติ
84 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420168 บ้านป่าแก่ นายนรินทร์  ปันจา ครู อนุมัติ
85 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420168 บ้านป่าแก่ Banpakae  420168 ครู อนุมัติ
86 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420169 บ้านแม่ลาผาไหว ธีรดา  ศิริปัญญา พนักงานราชการ อนุมัติ
87 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420164 บ้านขุนแม่ลา จตุรงค์  เดชะวงศ์ ครู อนุมัติ
88 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420154 บ้านห้วยผึ้ง ประสาท  วันทนะ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
89 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420155 บ้านแม่กวางใต้ ชนัญชิดา  คนพรม ครู อนุมัติ
90 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420155 บ้านแม่กวางใต้ นางสาววรัญญา  อุ่นเรือน ครู อนุมัติ
91 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420137 บ้านท่าผาปุ้ม นางปริศนา   เอกกุล ครู อนุมัติ
92 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420137 บ้านท่าผาปุ้ม วิเชียร  สันจันตา ครูชำนาญการ อนุมัติ
93 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420141 บ้านแม่เตี๋ย อำภาพร   จันแดง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
94 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420148 บ้านแม่สะกั๊วะ สุภัทรศยา  พรรณสุข ครู ชำนาญการ อนุมัติ
95 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420151 บ้านแม่กวางเหนือ เสาวนีย์  สิงห์พงไพร ครู อนุมัติ
96 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420152 บ้านแม่สะกึ๊ด จันทร์เพ็ญ  มลิวัลย์ ครู อนุมัติ
97 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420153 บ้านแม่ปอถ่า สุพันท์  สิงขรบรรจง ครู อนุมัติ
98 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420157 บ้านแม่โถ นายเฉลิมพล  ทรัพย์ธนสาร ครู อนุมัติ
99 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420158 บ้านแม่โถใต้ นางสาวทิพวรรณ  สุรินแก้ว ครู อนุมัติ
100 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420159 บ้านห้วยไม้ซาง วุฒิชัย  กองแก้ว ครู คศ.1 อนุมัติ
101 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420160 บ้านหัวแม่โถ นายสรชัย  ช่างแต่ง ครู อนุมัติ
102 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420161 บ้านแม่อุมพาย ไกรลาศ  รบชนะ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
103 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420161 บ้านแม่อุมพาย เกษร  มีกำไร ครู อนุมัติ
104 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420162 บ้านแม่จอ ศุภกิจ  หล้าพระบาง ครู อนุมัติ
105 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420163 บ้านห้วยผึ้งใหม่ ชินดนัย  ติวรรณะ ครู อนุมัติ
106 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420188 บ้านผาแดงหลวง อนันต์  ประวัง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
107 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420197 บ้านแม่นาจางเหนือ ธวัชชัย  ธนะฤทธิ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
108 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420197 บ้านแม่นาจางเหนือ ปริศรา  วิริยะภาพ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
109 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420194 บ้านแม่ขีด ธนาคาร  โกศัย ครู อนุมัติ
110 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420194 บ้านแม่ขีด นายสมยงค์  ฐานะวิชัย ครู อนุมัติ
111 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420196 บ้านแม่นาจาง อดุลย์  เขียวมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
112 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420190 บ้านหนองม่วน พนารัตน์  ดวงงา ครู อนุมัติ
113 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420191 บ้านแม่สะแมง เจริญ  คุ้มครองโชค ครูผู้ช่วย อนุมัติ
114 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420191 บ้านแม่สะแมง ศิริวรรณ  งอกงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
115 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420192 บ้านกอกหลวง อภิเดช  ใจธรรมโน ครู อนุมัติ
116 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420198 บ้านพระบาทห้วยผึ้ง ธนู  จิตอารี ครู อนุมัติ
117 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420139 บ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง ชยาภรณ์  แจ้งจิตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
118 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420140 บ้านแม่แลบ อรรถพล  เกษมจิตร ครู อนุมัติ
119 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420142 ลุ่มน้ำวิทยา พิมพา  ผาติธำรงศักดิ์ ครู อนุมัติ
120 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420142 ลุ่มน้ำวิทยา Panumas  ภาณุมาศ วงศ์สาย ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
121 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420144 บ้านป่าหมากวิทยา ฟ้าหงษ์  ธรรมขันธ์ ครู อนุมัติ
122 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420149 บ้านแม่งะ เสกสรรค์  บุญปลูก ครู อนุมัติ
123 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420156 บ้านแม่สะปึ๋งใต้ บัญชา  ประสมสงค์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
124 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420189 บ้านแม่สะปึ๋ง นายมารุต  ศรีรัตนพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
125 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420136 อนุบาลแม่ลาน้อย อำไพวรรณ  วงศ์ศิลป์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
126 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420136 อนุบาลแม่ลาน้อย พิมพ์วิภา  นิลุบลไพบูลย์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
127 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420138 บ้านท่าสองแคว นางสาวรัชฎาภรณ์  ธรรมขันธ์ ครู อนุมัติ
128 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420186 บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา อารีย์  วรสาร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
129 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420181 บ้านแม่สุ นงนุช  กรรณิกา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
130 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420183 บ้านห้วยกองเป๊าะ ชนิตา  พรมใจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
131 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420184 บ้านห้วยกู่ป๊ะ ชนกพร   ปาลามา ครู อนุมัติ
132 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420182 บ้านหัวลา นางสาวกรวิกา  เอกชัยเสถียร ครูชำนาญการ อนุมัติ
133 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420185 บ้านแม่ปาง วาริกา  สุยะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
134 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420187 บ้านห้วยมะกอก ลีลาวดี  ขจรศักดิ์ศรี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
135 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420195 บ้านกะริคี นางจันจิรา  ตาสา ครู อนุมัติ
136 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420195 บ้านกะริคี นางสุพรรณี  กันหม่อง ครู อนุมัติ
137 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420176 บ้านดูลาเปอร์ กรรณิการ์  ประจักษ์พนา ครู อนุมัติ
138 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420176 บ้านดูลาเปอร์ วิไลวรรณ  หยกพงศ์กนก พนักงาานราชการ อนุมัติ
139 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420177 บ้านแม่และ อนัญญา  งามละออ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
140 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420177 บ้านแม่และ ปาณิศา  เภตรา ครู คศ.1 อนุมัติ
141 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420178 บ้านดงใหม่ อุบล   ดีเสอร์ ครู อนุมัติ
142 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420178 บ้านดงใหม่ คนึงนิตย์  ปองพรนิมิต พนักงานราชการ อนุมัติ
143 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420179 บ้านละอูบ นางธนาพร  มั่นอ่าว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
144 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420171 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง นางสาวโสภา  กิจโชคประเสริฐ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
145 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420171 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง สายสมร  กิ่งแก้วเพชร ครู อนุมัติ
146 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420173 บ้านห้วยห้า อัญชลี  เรืองอร่าม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
147 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420175 บ้านสาม สุรศักดิ์  ปาลิไล ครู อนุมัติ
148 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420175 บ้านสาม นายปรัชญาณุพงษ์  คำน้อย ครู อนุมัติ
149 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420273 บ้านกองก๋อย นางสาวฐิตินันท์  ใจยายอง ครู อนุมัติ
150 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420274 บ้านแม่แพ รัตติการณ์   ไชยวรรณวงศ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
151 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420275 บ้านแม่แพน้อย ธีรพรรณ  กันหม่อง ครู อนุมัติ
152 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420281 บ้านผาเยอ นพดล   สุขสาร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
153 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420284 บ้านทะโลงเหนือ วัชราภรณ์   กล่ำแย้ม ครู อนุมัติ
154 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420284 บ้านทะโลงเหนือ สุพันธ์  สุขเกษม ครู อนุมัติ
155 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420285 บ้านห้วยวอก อรรถพล  แก้วสำอางค์ ครู อนุมัติ
156 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420276 บ้านแม่ลาย อรญา  บัญชาบันลือยศ ครูธุรการ อนุมัติ
157 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420277 บ้านห้วยกุ้ง กรรณารา  อุ่นจาย พนักงานราชการ อนุมัติ
158 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420278 บ้านกองแปใต้ นางสุภัทรา  คุณประดิษฐ์ ครู อนุมัติ
159 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420279 บ้านป่าโปง นายณัฐวัฒน์  พูลธวัช ครู อนุมัติ
160 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420279 บ้านป่าโปง กฤษกร  ุสมบุตร ครู อนุมัติ
161 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420280 บ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ ปราณี  ประสมทรัพย์ ครู อนุมัติ
162 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420282 บ้านต้นงิ้ว สมภพ  เกรียงไกรรุ่ง พนักงานราชการ อนุมัติ
163 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420283 บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ เกษแก้ว  สาริกานนท์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
164 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420272 บ้านอุมดาใต้ นายสมเกียรติ  กำแพงทิพย์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
165 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420272 บ้านอุมดาใต้ ศศิประภา  ต่อวรรณะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
166 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420270 บ้านแม่ออกเหนือ นางสาวเพ็ญผกา  ขวัญใจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
167 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420271 บ้านอุมดาเหนือ อินทุวัทน์  ทาปัญญา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
168 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420271 บ้านอุมดาเหนือ อิสรา  รุ้งประนมกร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
169 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420265 ชุมชนบ้านผาผ่า ชลินทรา  ศรีชัยชนะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
170 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420265 ชุมชนบ้านผาผ่า ชลินทรา  ศรีชัยชนะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
171 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420266 อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) นายสิรวิชญ์  มะโนธรรม ครู อนุมัติ
172 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420268 บ้านแม่เกาะวิทยา นางรุจิกาญจน์  ปุ๊ดพรม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
173 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420268 บ้านแม่เกาะวิทยา นางปรานี  เต๋จ๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
174 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420269 บ้านแม่ออก พัฒนมงคล   กำจัด ผู้อำนวยการ อนุมัติ
175 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420269 บ้านแม่ออก จิราภรณ์  จันตา พนักงานราชการ อนุมัติ
176 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420287 บ้านแม่สวด พรพรรณ  ทะนันไชย ครู อนุมัติ
177 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420288 บ้านห้วยม่วง นางสุกัญญา  เกียรติยศ ครู อนุมัติ
178 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420290 บ้านแม่หลุย สันติชัย  ดาทู ครู อนุมัติ
179 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420291 บ้านนาดอย อลงกรณ์  เซนักค้า ครู อนุมัติ
180 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420292 บ้านแม่หาด นายเทวฤทธิ์  ประสมสงค์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
181 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420292 บ้านแม่หาด กิตติพงษ์  สมภาร ครู อนุมัติ
182 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420293 บ้านแม่แพหลวง จิรพัส  ปันดิษ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
183 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420294 ล่องแพวิทยา สโรชา  ดวงทิพย์ ครู อนุมัติ
184 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420296 บ้านอุมโละเหนือ นางสาววิไลพร  เฉลิมชัยวิวัฒนา ครู อนุมัติ
185 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420297 บ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม ผดุงศิลป์  สิริศิลป์มิ่งขวัญ ครู อนุมัติ
186 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420297 บ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม สุทธิพร  ขวัญคีรี ครู อนุมัติ
187 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420298 บ้านแม่เงา จารุณี  แสนดั่งใจ ครู อนุมัติ
188 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420319 บ้านกอมูเดอ นางปัทมา  วรรณโกฐ ครูชำนาญการ อนุมัติ
189 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420320 บ้านกลอเซโล กรรณิการ์  ธีรภิญโญกุล ครู อนุมัติ
190 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420307 บ้านแม่แคะ กุลนันท์  ปุ๊ดพรม ครู อนุมัติ
191 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420315 บ้านแม่ตอละ ยุทธชัย  แสงทองนภารุ่ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
192 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420321 บ้านสบเมย ภาณุพงศ์  เลขอิน พนักงานราชการ อนุมัติ
193 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420321 บ้านสบเมย ว่าที่ร้อยตรีชรินทร์  อยู่ไทย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
194 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420323 บ้านบุญเลอ ดุษฎี  อารมณ์สมมิตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
195 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420323 บ้านบุญเลอ วิชัย  หน้อยวงค์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
196 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420323 บ้านบุญเลอ เดชบดินทร์  เดชพิพัฒน์โชติกุล พนักงานราชการ อนุมัติ
197 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420305 บ้านเครอะบอ ณรงค์  กุณต๊ะคำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
198 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420305 บ้านเครอะบอ มนธวัล  ฟองลอย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
199 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420311 บ้านห้วยน้ำใส นางพิชารี  ขงเขตคราม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
200 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420312 บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ สิทธิชัย  ใจทอง ครู อนุมัติ
201 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420312 บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ จักรพันธ์  ขันธ์ศรี ครู อนุมัติ
202 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420313 บ้านทิยาเพอ นายนพรัตน์  ทวีวงศ์อำไพ ครู คศ.1 อนุมัติ
203 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420313 บ้านทิยาเพอ ทิฆัมพร  ไชยสิทธิ์ ครู อนุมัติ
204 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420314 บ้านทีฮือลือ เทอดพงษ์  ฟ้าอร่ามศรี ครู อนุมัติ
205 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420299 บ้านแม่คะตวน อัจฉรา  ทองประดิษฐ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
206 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420300 บ้านห้วยกองมูล นายวสันต์  คงแดง ครู อนุมัติ
207 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420301 บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน เดือนนภา  ดวงทิพย์ ครู อนุมัติ
208 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420301 บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน นิลรัตน์   ซ้อนเขียว ครู อนุมัติ
209 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420302 บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ ฉัตรสุดา่   รัตนชมภู ครู อนุมัติ
210 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420302 บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ วิสัน  จันทร์วัน ครู อนุมัติ
211 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420303 บ้านแม่ทะลุ ณิชกมล  นันทประเสริฐสุข ครู อนุมัติ
212 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420303 บ้านแม่ทะลุ ภาวินี  คำใส ครู อนุมัติ
213 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420303 บ้านแม่ทะลุ อ้อมใจ  วนาศิริ ครู อนุมัติ
214 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420304 บ้านปู่แก้ว สุนทรี  ศิลาชาญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
215 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420306 บ้านดอยงาม กรรณิกา  จินดาวงศ์ ครู อนุมัติ
216 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420308 บ้านเลโคะ อัยยุบ  วงค์อิสลาม พนักงานราชการ อนุมัติ
217 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420308 บ้านเลโคะ ธนพัฒน์  สมบูรณ์ ครู อนุมัติ
218 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420309 บ้านแม่ลามา ชาญชัย  จันทร์ทิพย์ ครู คศ.1 อนุมัติ
219 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420310 บ้านเวฬุวัน นางสาวสุวิตรา  เอกจันทร์ ครู อนุมัติ
220 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420310 บ้านเวฬุวัน นางสาวกัลยา   ธรรมดา คศ.1 อนุมัติ
221 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 420360 ล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ สยาม  เรืองสุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ