รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220013 วัดกลางแดด นายธงชัย  ศิริทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
2 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220013 วัดกลางแดด นายวิชาญ  นิ่มนวล ครู อนุมัติ
3 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220014 บ้านบ่อดินสอพอง นายกฤษณะ  เก่งเขตรกิจ ผู้อำนวยกาารโรงเรียน อนุมัติ
4 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220030 วัดเกรียงไกรเหนือ วรรณิกา  เที่ยงแขม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
5 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220031 วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) ปรีชา  สวนคำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
6 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220032 วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) เดชภินันท์  ทันแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
7 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220007 วัดวังยาง กฤษปกรณ์  สาคร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังยาง อนุมัติ
8 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220001 ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) ธัชพงศ์  พิลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ฯ อนุมัติ
9 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220002 วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) นางสาวจุฑาทิพย์   กุลฉิม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
10 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220002 วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) ชลอ  โฉมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อนฯ อนุมัติ
11 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220003 วัดท่าทอง ณัช  โหมดเทศ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
12 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220015 อนุบาลนครสวรรค์ รวิยา  ศรีอนุชาต ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
13 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220015 อนุบาลนครสวรรค์ สุกัญญา  โตสกุณี เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
14 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220015 อนุบาลนครสวรรค์ ปารเมธ  พรมเพียร ครู อนุมัติ
15 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220005 วัดวังไผ่ นางสาวณัช  โหมดเทศ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
16 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220012 วัดศรีสวรรค์สังฆาราม นางสาวปรางทอง  ทองประไพ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
17 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220034 วัดหัวถนน ธนกฤต  สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
18 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220033 วัดท่าล้อ กิตติธัช  จันทร์เพียร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
19 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220040 วัดนิเวศวุฒาราม พิชญาภรณ์  ดาวุธ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
20 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220041 วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) ผ่องศรี  พลที ข้าราชการครู อนุมัติ
21 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220041 วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) นางสาวณัฐมนต์  พงษ์พิชญปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
22 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220041 วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) นายใจภักดิ์  จันทวงศ์ ธุรการ อนุมัติ
23 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220042 บ้านคุ้งวารี นาย  ชลากร พัฒสาริกรณ์ รักษาการ อนุมัติ
24 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220019 ชุมชนวัดบ้านแก่ง เกรียงกมล  ถาวรวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
25 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220020 วัดเกาะแก้ว นายอมรศักดิ์  กองสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
26 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220037 วัดบ้านมะเกลือ นางสาวกาญจนา  ผูกผล ธุรการ อนุมัติ
27 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220037 วัดบ้านมะเกลือ นลินี  ปราณีศรี ครู อนุมัติ
28 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220038 บ้านสระงาม นายประเสริฐ  อุดมพร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
29 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220039 วัดบึงน้ำใส จิรันธนิน  ธนพลพัฒนโอฬาร เจ้าหน้าทีธุรการ อนุมัติ
30 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220043 วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) นางวิศัลยา  ใหญ่โต ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
31 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220045 ศิริราษฎร์สามัคคี จุฑาญากาญจน์  สมตน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
32 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220045 ศิริราษฎร์สามัคคี นางสุปราณี  รอดพงษ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
33 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220021 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) ระพีพรรณ  พงษ์ปลื้ม ครู อนุมัติ
34 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220021 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) อนุศิษฏ์  บุญสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ไอซีที อนุมัติ
35 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220023 วัดพระนอน สกล  มั่นสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
36 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220025 วัดบ้านไร่ ยุทธพงษ์  เขมะปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
37 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220027 วัดรังงาม นายสรธัช  วุทธพันธ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
38 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220028 บ้านเขากะลา นางเบญจมาศ  บรรจงปั้น ธุรการ อนุมัติ
39 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220029 บ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์) นายวิรัตน์  หนูดอนทราย ผู้อำนวยการ อนุมัติ
40 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220017 วัดบางม่วง นิยดา  เคารพสงฆ์ จนท.ธุรการ อนุมัติ
41 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220018 วัดหาดทรายงาม นางสมนึก  ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดทรายงาม อนุมัติ
42 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220016 วัดวังหิน นิตยา  ศิริกัญตา ครูโรงเรียนวัดวังหิน อนุมัติ
43 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220046 วัดสันติธรรม นางสาวสิรยากร   จั่นบุญมี ครูธุรการ อนุมัติ
44 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220046 วัดสันติธรรม ศิริพงษ์  อุทโยชาติ ธุรการ อนุมัติ
45 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220047 วัดดอนใหญ่ นางวัชรี  วิสิทธิ์ศาสตร์ ครู อนุมัติ
46 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220047 วัดดอนใหญ่ สำเร็จ  บาลเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
47 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220048 วัดหนองโรง นารีรัตน์  ป้อมจันทร์ ครู อนุมัติ
48 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220048 วัดหนองโรง มณี  มุขหริวัฒนานนท์ ครู อนุมัติ
49 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220049 วัดหนองเขนง วิไลวรรณ  เพ็ญวิจิตร ครู อนุมัติ
50 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220049 วัดหนองเขนง จันทร์เพ็ญ  ทองโสม ครู อนุมัติ
51 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220050 วัดทัพชุมพล นางสาวชนม์นิภา  วรรณไพบูลย์ ครู อนุมัติ
52 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220051 วัดสวรรค์ประชากร ทองสุข  เพชรพงษ์ ครู อนุมัติ
53 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220052 บ้านสามัคคีธรรม สิบเอกบุญมา  เครือแสง ครู อนุมัติ
54 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220053 วัดศรีอุทุมพร โชติกา  นฤนาทธนินทร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
55 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220054 บ้านสุวรรณประชาพัฒนา ฤทัย  คำอุดม ครู อนุมัติ
56 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220057 วัดหนองกระโดน ประมาณ  เทียมศรี ธุรการ อนุมัติ
57 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220058 วัดศรีอัมพวัลย์ วันเพ็ญ  เงินบำรุง ครู อนุมัติ
58 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220059 วัดวังสวัสดี นางสาววรรณวิไล  ทรัพยืเกษมชัย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
59 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220060 ศรีพูลราษฎร์สามัคคี อำพัน  ศรีพูล ครู อนุมัติ
60 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220060 ศรีพูลราษฎร์สามัคคี ประเสริฐ  พงษ์ลัดดา ครู อนุมัติ
61 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220062 วัดบริรักษ์ประชาสาร ส.อ.บุญเลิศ  เกิดนวล ครู อนุมัติ
62 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220063 วัดสมานประชาชน นายเสนอ  สีมาก ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
63 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220064 วัดเนินมะขามงาม ปัทมา   โสภาพินิจ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
64 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220064 วัดเนินมะขามงาม rotjarek  kongthai ครูชำนาญการ อนุมัติ
65 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220066 วัดเขามโน นางสมคิด  หิริโอ ครู โรงเรียนวัดเขามโน อนุมัติ
66 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220067 บ้านพรหมเขต นายสฤษดิ์  ภู่ชื่น ครู โรงเรียนบ้านพรหมเขต อนุมัติ
67 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220008 วัดหนองปลิง วัชรี  ทรายแก้ว จนท.ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
68 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220009 วัดสุบรรณาราม นางนิสารัตน์  คำธรรม ครู โรงเรียนวัดสุบรรณาราม อนุมัติ
69 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220010 บ้านช่อกระถินพัฒนา ณัชพล  จันทร ธุรการ อนุมัติ
70 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220010 บ้านช่อกระถินพัฒนา สุคนธ์  อ้วนโพธิ์กลาง ครู อนุมัติ
71 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220091 อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) สวัสดิ์  มาศขาว ผู้อำนวยการ อนุมัติ
72 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220091 อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) ชมนภัส  โตเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
73 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220091 อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) นายสมศักดิ์  พุ่มโพธิ์ทอง ครู คศ.3 อนุมัติ
74 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220106 วัดนากลาง สาวิตรี  คำเครื่อง ธุรการ อนุมัติ
75 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220106 วัดนากลาง เบญจพร  โยคี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
76 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220107 บ้านเขาปูน นายมนตรี  หาทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
77 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220115 วัดหนองพรมหน่อ มาลัย  บุญพงษ์ ครู อนุมัติ
78 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220110 บ้านเนินศาลา วัชรินทร์  พันธุรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
79 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220111 บ้านคลองม่วง จิราภา  พุ่มแจ้ง ครู อนุมัติ
80 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220112 บ้านเขาถ้ำพระ พัชรีพร  ไพรสิงห์ ครู อนุมัติ
81 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220113 วัดเนินกะพี้ ศิริพร  จรไกร ธุรการ อนุมัติ
82 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220103 วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) สุพนต์  ชิณสา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
83 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220104 วัดมโนราษฎร์ ภูษณิสา  จันธง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
84 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220105 บ้านโพธิ์งาม เครือมาศ  เกิดโพชา ผูู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
85 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220101 ราษฎร์อุทิศ อุไร  สุ่มศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
86 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220094 บ้านบางมะฝ่อ กุลนาถ  สิทธิกูล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
87 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220094 บ้านบางมะฝ่อ พรฤดี  จันทร์งิ้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
88 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220096 บ้านเนินเวียง อริสา  แก่นเขียว ครู อนุมัติ
89 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220093 วัดบางมะฝ่อ รุ่งทิวา  เรือนไทย ครูชำนาญการ อนุมัติ
90 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220100 สระวิทยา วราภรณ์  ไชยเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
91 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220098 ชุมชนวัดบ้านหว้า กุลธิดา  นครเขตต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
92 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220098 ชุมชนวัดบ้านหว้า นิรันดร  สุขสุวานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
93 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220099 ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ มนู  สนธิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
94 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220108 วัดศาลาแดง รุ่งโรจน์  แก้วป้อย ครู อนุมัติ
95 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220109 บ้านกระจังงาม รวิสรา  พุทธพงษ์ ธุรการ อนุมัติ
96 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220116 บ้านหาดสูง ลลิตา  พิทักษ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
97 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220116 บ้านหาดสูง ศศิวิมล  ไชยทองศรี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
98 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220129 ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) ประนาวุธ  ณรงค์น้อย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
99 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220130 วัดท่านา สัมฤทฺธิ์  แก้วพูลศรี ครู อนุมัติ
100 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220132 บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) อัครพล  นกทอง ครู อนุมัติ
101 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220127 บ้านเนิน เสรี  กวระสูตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
102 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220128 บ้านท่าจันทน์(ศักดี) อุมาพร  จาดขำ ครู อนุมัติ
103 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220156 วัดฆะมัง สาโรช  พุกทอง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
104 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220156 วัดฆะมัง อรพินท์  พรหมมาลี ครู อนุมัติ
105 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220157 วัดพิกุล มนทิพย์  มีกุศล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
106 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220118 วัดทับกฤชเหนือ นายจำรัส  คล้ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
107 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220125 ชุมชนวัดคลองปลากด นายจิรัฏฐิติกาล  ทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
108 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220117 อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) จารุวรรณ  รอดภัย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
109 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220119 วัดดอนสนวน นางสาวธัญนันท์  หาญพล ครู อนุมัติ
110 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220119 วัดดอนสนวน ว่าที่ร.ต.หญิงปอร์วัลย์  ตรรกดุษฎี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
111 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220134 วัดท่าไม้ จตุรวิทย์  สระทองขาว ผู้อำนวยการ อนุมัติ
112 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220134 วัดท่าไม้ นางฑิตยาภา  บุญจันทร์ ครู อนุมัติ
113 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220136 บ้านวังใหญ่ นายสิทธิชัย  มิ่งขวัญ ครู คศ.3 อนุมัติ
114 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220137 วัดวังใหญ่ พนาเวศ  บุญเทเวศร์ ธุรการ อนุมัติ
115 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220137 วัดวังใหญ่ สดชื่น  หิรัญวรกิจ ครู อนุมัติ
116 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220138 วัดดงกะพี้ นายไพฑูรย์  เรือนทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
117 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220139 บ้านท่ากร่าง นางสาวสุภารัตน์  ศิริวรรณ์ จนท.ธุรการ อนุมัติ
118 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220140 วัดหนองขอน คำรณ  นุชเฉย ครู อนุมัติ
119 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220140 วัดหนองขอน สุกิจ  ดั่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
120 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220140 วัดหนองขอน นางสาววิมลณภัทร  เณรหลำ ครู อนุมัติ
121 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220133 บ้านท่าเตียน พูลสวัสดิ์  สุขเอม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
122 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220153 บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) นาตยา  ช้อยพลอย ครู อนุมัติ
123 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220153 บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) วิชุดา  ทิมประทุม ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
124 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220154 บ้านประชาสามัคคี นายวิทยา  ทองศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
125 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220154 บ้านประชาสามัคคี มณเฑียร   ชัยประเสริฐ ครู อนุมัติ
126 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220149 วัดคลองยาง นายวุฒธิ  ต่อพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
127 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220150 วัดเนินสะเดา พิมพร   สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
128 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220150 วัดเนินสะเดา วรรณิศา  สิมคำ ครู อนุมัติ
129 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220151 วัดบ้านลาด นางวีณากร  นิลสนธิ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
130 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220152 วัดบางเคียน เรืองยศ  เหมือนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
131 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220141 วัดไผ่สิงห์ นายเมธี  กุลศัตยาภิรมย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
132 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220141 วัดไผ่สิงห์ รัชชดา  พิมพ์นพพันธุ์โชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
133 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220143 วัดคลองเกษมเหนือ จริญญา  สอนสุด ครู อนุมัติ
134 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220145 วัดโพธิ์หนองยาว อารญา  บุญเรือง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
135 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220131 บ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) บังเอิญ  มาดี ครู อนุมัติ
136 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220124 วัดแสงรังสรรค์ อนินทิตา  สวัสดิ์พงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
137 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220122 วัดพันลาน เพลินพิศ  กลัดทอง ครูธุรการ อนุมัติ
138 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220123 วัดปากคลองปลากด บุญรอด  ยอดอ่วม ครู อนุมัติ
139 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220158 วัดบางไซ สัญชัย  งามเนตร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
140 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220160 วัดหัวกะทุ่ม ภาวนา  เกษแก้ว ครู อนุมัติ
141 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220146 วัดหนองกุ่ม ทิพวรรณ  วงศ์สมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
142 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220147 วัดหนองโก สามารถ  ธนม่วงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
143 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220148 บ้านหนองโพลง ชลิดา  วชิระธรรม ครู อนุมัติ
144 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220148 บ้านหนองโพลง kulpawee  meemuk เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
145 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220161 บ้านดงขุย จิรภา  พุกทอง ครู อนุมัติ
146 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220070 อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว นางสาวมนต์ตา  บำเทิง ครู คศ.1 อนุมัติ
147 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220070 อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว ปภาดา  เอี่ยมน้อย ครู อนุมัติ
148 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220071 บ้านแหลมยาง นายธรารักษ์  เรไร ครู อนุมัติ
149 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220071 บ้านแหลมยาง นายไตรรงค์  วัตถุสิน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
150 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220085 ชุมชนวัดเขาดินเหนือ ณชญาดา  เพ็งสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
151 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220085 ชุมชนวัดเขาดินเหนือ ณัฐชญา  ธูปเกตุ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
152 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220086 โอสถสภาอุปถัมภ์ ณชญาดา  เพ็งสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
153 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220087 วัดมรรครังสฤษดิ์ นายสมบัติ  เครือภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
154 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220088 วัดดงเมือง จิรภัทร  แจ้งชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
155 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220089 บ้านคลองคล้า นายสมบัติ   เครือภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
156 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220089 บ้านคลองคล้า ณชญาดา  เพ็งสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
157 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220090 สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ นายสุรินทร์  อยู่พล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
158 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220084 บ้านหนองหัวเรือ เทวฤทธิ์  อาวรณ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
159 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220068 วัดมหาโพธิใต้ นายสัญญา  สุริโย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
160 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220069 ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ นางสาวกัญญา  งามสวย ครู อนุมัติ
161 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220069 ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ นางสาวทิพาพร  เต็มภู ธุรการ อนุมัติ
162 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220077 บ้านยางใหญ่ อรุณี  บรรจงแก้ว ธุรการ อนุมัติ
163 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220078 บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) จิราวรรณ  ปัญญาชวัฑ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
164 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220079 วัดหนองเต่า อรุณี  บรรจงแก้ว ธุรการ อนุมัติ
165 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220080 วัดหนองแพงพวย อรุณี  บรรจงแก้ว ธุรการ อนุมัติ
166 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220082 บ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง) อรุณี  บรรจงแก้ว ธุรการ อนุมัติ
167 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220083 ศึกษาศาสตร์ นางรุ่งระวี  สุขตระกูล ครู อนุมัติ
168 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220072 วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) นางอารีย์  กิจสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
169 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220073 วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์) ฤทธิชา  มานิโช เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
170 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220073 วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์) ศศิธร  มีนาภา รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
171 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220073 วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์) นายปรัชญา  ผลาผล ครู คศ.1 อนุมัติ
172 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220074 วัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) ยุพิน  คงเพ็ชรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
173 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220075 บ้านเนินพะยอม ดารณี  ทรายแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
174 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220384 วัดหนองกลอย ชนิกานต์  โฉมชัย ครู อนุมัติ
175 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220384 วัดหนองกลอย ณัฐจักร  แก้วสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
176 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220385 บ้านหนองเต่า วิทยา  ทองโสม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
177 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220385 บ้านหนองเต่า ปราณี  แก้วแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
178 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220386 ย่านคีรี สายัณห์  สีคง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
179 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220386 ย่านคีรี ภาสกร  อนันต์วิชญะ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
180 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220386 ย่านคีรี วิลัยลักษณ์  จันทร์กระจ่าง ครู อนุมัติ
181 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220387 บ้านห้วยบง ลักษณา  ชัยศาสตรศิลป ครู อนุมัติ
182 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220387 บ้านห้วยบง ชัชวาลย์  คงคะชาติ ครู อนุมัติ
183 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220387 บ้านห้วยบง มานพ  เจริญนาน ผู้อำนวยการ อนุมัติ
184 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220389 เขาสามยอด ชลธิชา  เทศน์ธรรม ครู คศ.2 อนุมัติ
185 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220416 บ้านซับผักกาด จำเริญ  อากาศสุภา ครู อนุมัติ
186 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220416 บ้านซับผักกาด สมคิด  โมราราย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
187 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220399 เขาทอง Rawat  Tangsup ครู อนุมัติ
188 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220399 เขาทอง บรรเลง  แก้วแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทอง อนุมัติ
189 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220406 วัดบ้านบน จิรชญา  ทับทิมศรี ครู อนุมัติ
190 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220406 วัดบ้านบน นางจิรชญา  ทับทิมศรี ครู อนุมัติ
191 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220408 อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) ปิยมาภรณ์  เล็กประเสริฐ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
192 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220409 บ้านเขาไม้เดน นายโสภณ  ปานพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
193 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220409 บ้านเขาไม้เดน นายอำนาจ  นาคสิทธิวงษ์ ครู อนุมัติ
194 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220409 บ้านเขาไม้เดน จุฑาทิพย์  หาญสาริกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
195 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220410 บ้านสระเศรษฐี ปิยมาภรณ์  ชัยมงคล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
196 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220411 วัดหนองคล่อ พรรณอร  หวังศรี ครูธุรการ อนุมัติ
197 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220391 วัดคลองบางเดื่อ นางสาวฉัตรแก้ว  ฤทธิ์ทอง ครู อนุมัติ
198 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220391 วัดคลองบางเดื่อ นายสุรเชษฐ์  ปานศิลา ครู อนุมัติ
199 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220392 วัดใหม่ สุวรรณ  ล่องลม ครู อนุมัติ
200 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220392 วัดใหม่ นายคมเดช  ภิรมย์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
201 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220414 บ้านสระบัว กัญญารัตน์   เครือรัตนไพบูลย์ ครูธุรการ อนุมัติ
202 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220414 บ้านสระบัว ประภัสสร  เกตุเดชา ครู อนุมัติ
203 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220415 เขาสระนางสรง กัญญารัตน์  เครือรัตนไพบูลย์ ครูธุรการ อนุมัติ
204 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220415 เขาสระนางสรง นายนพรัตน์  พันธ์วุ้น เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
205 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220415 เขาสระนางสรง นางสนาม  กันเพ็ชร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
206 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220418 วัดโป่งสวรรค์ ธีระธร  อรัญมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
207 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220418 วัดโป่งสวรรค์ นายทัศนพร  สุตภักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
208 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220404 วัดหนองหมู นางสาววนิดา  พวงสมบัติ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหมู อนุมัติ
209 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220404 วัดหนองหมู นีรนุช   สอนภู ธุรการ อนุมัติ
210 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220401 เนินมะกอก นางสาวพรพรรณ  ปรางโท้ ธุรการ อนุมัติ
211 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220401 เนินมะกอก สิบเอกกรุณา  อินทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะกอก อนุมัติ
212 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220402 บ้านประดู่เฒ่า จำเนียร  ตันติเสวี ครู อนุมัติ
213 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220402 บ้านประดู่เฒ่า นายสมชาย  มั่นเกษตรกิจ ครู อนุมัติ
214 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220403 วัดหัวงิ้ว ชมภู  แก้วด้วง ครูชำนาญกาารพิเศษ อนุมัติ
215 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220403 วัดหัวงิ้ว นายอภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวงิ้ว อนุมัติ
216 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220403 วัดหัวงิ้ว นางชมภู  แก้วด้วง ครู อนุมัติ
217 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220376 พยุหะศึกษาคาร ชลตวรรณ  อ่อนน้อม ธุรการ อนุมัติ
218 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220376 พยุหะศึกษาคาร นางสาคร  คล้ายแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
219 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220407 วัดเขาบ่อพลับ เกวลี  ภู่สงค์ ครู อนุมัติ
220 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220398 บ้านดอนกระชาย นางณัฐธิดา  ห่อทอง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
221 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220395 วัดยางขาว นายประสิทธิ์  เงินงาม เจ้าหน้้าที่ธุรการ อนุมัติ
222 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220395 วัดยางขาว วนิดา  เก่งสาริกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
223 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220396 วัดท่าโก ชำนาญ  ทองวิชิต ครู อนุมัติ
224 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220396 วัดท่าโก นางฐาณัชชา  สมบัติ ครู อนุมัติ
225 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220379 บ้านย่านมัทรี สินีนุช  ศรีวิไล ครู อนุมัติ
226 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220379 บ้านย่านมัทรี นายวุฒิพงศ์  คล้ายแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
227 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220381 สามแยกเจ้าพระยา นางสุวภา  สุภาการ ครู อนุมัติ
228 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220382 ประชาอุทิศ นายประมวล  แสงสนธิ์ ครู อนุมัติ
229 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220377 บ้านใหม่ศึกษา อรพรรณ  มีเย็น ครู อนุมัติ
230 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220377 บ้านใหม่ศึกษา ทองแดง  สอนถา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา อนุมัติ
231 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220405 บ้านธารหวาย พรทิพย์  สมบูรณ์กิตติกร ครูโรงเรียนบ้านธารหวาย อนุมัติ