รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220013 : วัดกลางแดด นายวิชาญ  นิ่มนวล ครู
2 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220013 : วัดกลางแดด นายธงชัย  ศิริทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220014 : บ้านบ่อดินสอพอง นายกฤษณะ  เก่งเขตรกิจ ผู้อำนวยกาารโรงเรียน
4 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220030 : วัดเกรียงไกรเหนือ วรรณิกา  เที่ยงแขม ธุรการโรงเรียน
5 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220031 : วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) ปรีชา  สวนคำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220032 : วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) เดชภินันท์  ทันแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
7 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220007 : วัดวังยาง กฤษปกรณ์  สาคร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังยาง
8 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220001 : ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) ธัชพงศ์  พิลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ฯ
9 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220002 : วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) นางสาวจุฑาทิพย์   กุลฉิม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
10 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220002 : วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) ชลอ  โฉมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อนฯ
11 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220003 : วัดท่าทอง ณัช  โหมดเทศ เจ้าหน้าที่ธุรการ
12 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220015 : อนุบาลนครสวรรค์ สุกัญญา  โตสกุณี เจ้าหน้าที่พัสดุ
13 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220015 : อนุบาลนครสวรรค์ รวิยา  ศรีอนุชาต ธุรการโรงเรียน
14 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220015 : อนุบาลนครสวรรค์ ปารเมธ  พรมเพียร ครู
15 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220005 : วัดวังไผ่ นางสาวณัช  โหมดเทศ เจ้าหน้าที่ธุรการ
16 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220012 : วัดศรีสวรรค์สังฆาราม นางสาวปรางทอง  ทองประไพ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
17 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220034 : วัดหัวถนน ธนกฤต  สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220033 : วัดท่าล้อ กิตติธัช  จันทร์เพียร ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220040 : วัดนิเวศวุฒาราม พิชญาภรณ์  ดาวุธ เจ้าหน้าที่ธุรการ
20 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220041 : วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) นางสาวณัฐมนต์  พงษ์พิชญปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220041 : วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) นายใจภักดิ์  จันทวงศ์ ธุรการ
22 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220041 : วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) ผ่องศรี  พลที ข้าราชการครู
23 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220042 : บ้านคุ้งวารี นาย  ชลากร พัฒสาริกรณ์ รักษาการ
24 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220019 : ชุมชนวัดบ้านแก่ง เกรียงกมล  ถาวรวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
25 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220020 : วัดเกาะแก้ว นายอมรศักดิ์  กองสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220037 : วัดบ้านมะเกลือ นลินี  ปราณีศรี ครู
27 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220037 : วัดบ้านมะเกลือ นางสาวกาญจนา  ผูกผล ธุรการ
28 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220038 : บ้านสระงาม นายประเสริฐ  อุดมพร ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220039 : วัดบึงน้ำใส จิรันธนิน  ธนพลพัฒนโอฬาร เจ้าหน้าทีธุรการ
30 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220043 : วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) นางวิศัลยา  ใหญ่โต ครูชำนาญการพิเศษ
31 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220045 : ศิริราษฎร์สามัคคี จุฑาญากาญจน์  สมตน เจ้าหน้าที่ธุรการ
32 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220045 : ศิริราษฎร์สามัคคี นางสุปราณี  รอดพงษ์ ครูชำนาญการ
33 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220021 : อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) อนุศิษฏ์  บุญสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ไอซีที
34 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220021 : อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) ระพีพรรณ  พงษ์ปลื้ม ครู
35 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220023 : วัดพระนอน สกล  มั่นสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
36 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220025 : วัดบ้านไร่ ยุทธพงษ์  เขมะปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน
37 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220027 : วัดรังงาม นายสรธัช  วุทธพันธ์ ผู้อำนวยการ
38 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220028 : บ้านเขากะลา นางเบญจมาศ  บรรจงปั้น ธุรการ
39 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220029 : บ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์) นายวิรัตน์  หนูดอนทราย ผู้อำนวยการ
40 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220017 : วัดบางม่วง นิยดา  เคารพสงฆ์ จนท.ธุรการ
41 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220018 : วัดหาดทรายงาม นางสมนึก  ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดทรายงาม
42 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220016 : วัดวังหิน นิตยา  ศิริกัญตา ครูโรงเรียนวัดวังหิน
43 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220046 : วัดสันติธรรม นางสาวสิรยากร   จั่นบุญมี ครูธุรการ
44 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220046 : วัดสันติธรรม ศิริพงษ์  อุทโยชาติ ธุรการ
45 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220047 : วัดดอนใหญ่ สำเร็จ  บาลเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียน
46 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220047 : วัดดอนใหญ่ นางวัชรี  วิสิทธิ์ศาสตร์ ครู
47 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220048 : วัดหนองโรง นารีรัตน์  ป้อมจันทร์ ครู
48 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220048 : วัดหนองโรง มณี  มุขหริวัฒนานนท์ ครู
49 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220049 : วัดหนองเขนง วิไลวรรณ  เพ็ญวิจิตร ครู
50 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220049 : วัดหนองเขนง จันทร์เพ็ญ  ทองโสม ครู
51 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220050 : วัดทัพชุมพล นางสาวชนม์นิภา  วรรณไพบูลย์ ครู
52 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220051 : วัดสวรรค์ประชากร ทองสุข  เพชรพงษ์ ครู
53 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220052 : บ้านสามัคคีธรรม สิบเอกบุญมา  เครือแสง ครู
54 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220053 : วัดศรีอุทุมพร โชติกา  นฤนาทธนินทร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
55 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220054 : บ้านสุวรรณประชาพัฒนา ฤทัย  คำอุดม ครู
56 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220057 : วัดหนองกระโดน ประมาณ  เทียมศรี ธุรการ
57 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220058 : วัดศรีอัมพวัลย์ วันเพ็ญ  เงินบำรุง ครู
58 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220059 : วัดวังสวัสดี นางสาววรรณวิไล  ทรัพยืเกษมชัย ธุรการโรงเรียน
59 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220060 : ศรีพูลราษฎร์สามัคคี ประเสริฐ  พงษ์ลัดดา ครู
60 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220060 : ศรีพูลราษฎร์สามัคคี อำพัน  ศรีพูล ครู
61 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220062 : วัดบริรักษ์ประชาสาร ส.อ.บุญเลิศ  เกิดนวล ครู
62 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220063 : วัดสมานประชาชน นายเสนอ  สีมาก ผู้อำนวยการโรงเรียน
63 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220064 : วัดเนินมะขามงาม rotjarek  kongthai ครูชำนาญการ
64 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220064 : วัดเนินมะขามงาม ปัทมา   โสภาพินิจ ธุรการโรงเรียน
65 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220066 : วัดเขามโน นางสมคิด  หิริโอ ครู โรงเรียนวัดเขามโน
66 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220067 : บ้านพรหมเขต นายสฤษดิ์  ภู่ชื่น ครู โรงเรียนบ้านพรหมเขต
67 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220008 : วัดหนองปลิง วัชรี  ทรายแก้ว จนท.ธุรการโรงเรียน
68 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220009 : วัดสุบรรณาราม นางนิสารัตน์  คำธรรม ครู โรงเรียนวัดสุบรรณาราม
69 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220010 : บ้านช่อกระถินพัฒนา สุคนธ์  อ้วนโพธิ์กลาง ครู
70 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220010 : บ้านช่อกระถินพัฒนา ณัชพล  จันทร ธุรการ
71 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220091 : อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) ชมนภัส  โตเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการ
72 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220091 : อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) นายสมศักดิ์  พุ่มโพธิ์ทอง ครู คศ.3
73 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220091 : อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) สวัสดิ์  มาศขาว ผู้อำนวยการ
74 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220106 : วัดนากลาง สาวิตรี  คำเครื่อง ธุรการ
75 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220106 : วัดนากลาง เบญจพร  โยคี ธุรการโรงเรียน
76 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220107 : บ้านเขาปูน นายมนตรี  หาทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
77 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220115 : วัดหนองพรมหน่อ มาลัย  บุญพงษ์ ครู
78 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220110 : บ้านเนินศาลา วัชรินทร์  พันธุรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
79 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220111 : บ้านคลองม่วง จิราภา  พุ่มแจ้ง ครู
80 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220112 : บ้านเขาถ้ำพระ พัชรีพร  ไพรสิงห์ ครู
81 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220113 : วัดเนินกะพี้ ศิริพร  จรไกร ธุรการ
82 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220103 : วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) สุพนต์  ชิณสา ผู้อำนวยการ
83 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220103 : วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) นุจรี  เมฆพิทักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
84 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220104 : วัดมโนราษฎร์ ภูษณิสา  จันธง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
85 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220104 : วัดมโนราษฎร์ สุรินทร์  แว่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
86 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220105 : บ้านโพธิ์งาม เครือมาศ  เกิดโพชา ผูู้อำนวยการสถานศึกษา
87 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220105 : บ้านโพธิ์งาม วิรัชยา  แสงวิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
88 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220101 : ราษฎร์อุทิศ อุไร  สุ่มศรี ครูชำนาญการพิเศษ
89 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220094 : บ้านบางมะฝ่อ กุลนาถ  สิทธิกูล ครูผู้ช่วย
90 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220094 : บ้านบางมะฝ่อ พรฤดี  จันทร์งิ้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
91 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220096 : บ้านเนินเวียง อริสา  แก่นเขียว ครู
92 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220093 : วัดบางมะฝ่อ รุ่งทิวา  เรือนไทย ครูชำนาญการ
93 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220100 : สระวิทยา วราภรณ์  ไชยเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน
94 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220098 : ชุมชนวัดบ้านหว้า นิรันดร  สุขสุวานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
95 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220098 : ชุมชนวัดบ้านหว้า กุลธิดา  นครเขตต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
96 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220099 : ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ มนู  สนธิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
97 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220108 : วัดศาลาแดง รุ่งโรจน์  แก้วป้อย ครู
98 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220109 : บ้านกระจังงาม รวิสรา  พุทธพงษ์ ธุรการ
99 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220116 : บ้านหาดสูง ลลิตา  พิทักษ์ ครูอัตราจ้าง
100 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220116 : บ้านหาดสูง สนธยา  แว่นแก้ว ครู
101 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220116 : บ้านหาดสูง ศศิวิมล  ไชยทองศรี ครูอัตราจ้าง
102 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220129 : ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) ประนาวุธ  ณรงค์น้อย ธุรการโรงเรียน
103 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220130 : วัดท่านา สัมฤทฺธิ์  แก้วพูลศรี ครู
104 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220132 : บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) อัครพล  นกทอง ครู
105 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220127 : บ้านเนิน เสรี  กวระสูตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
106 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220128 : บ้านท่าจันทน์(ศักดี) อุมาพร  จาดขำ ครู
107 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220156 : วัดฆะมัง สาโรช  พุกทอง ครู ชำนาญการพิเศษ
108 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220156 : วัดฆะมัง อรพินท์  พรหมมาลี ครู
109 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220157 : วัดพิกุล มนทิพย์  มีกุศล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
110 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220118 : วัดทับกฤชเหนือ นายจำรัส  คล้ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
111 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220125 : ชุมชนวัดคลองปลากด นายจิรัฏฐิติกาล  ทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
112 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220117 : อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) จารุวรรณ  รอดภัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
113 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220119 : วัดดอนสนวน นางสาวธัญนันท์  หาญพล ครู
114 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220119 : วัดดอนสนวน ว่าที่ร.ต.หญิงปอร์วัลย์  ตรรกดุษฎี เจ้าหน้าที่ธุรการ
115 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220134 : วัดท่าไม้ จตุรวิทย์  สระทองขาว ผู้อำนวยการ
116 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220134 : วัดท่าไม้ นางฑิตยาภา  บุญจันทร์ ครู
117 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220136 : บ้านวังใหญ่ นายสิทธิชัย  มิ่งขวัญ ครู คศ.3
118 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220137 : วัดวังใหญ่ สดชื่น  หิรัญวรกิจ ครู
119 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220137 : วัดวังใหญ่ พนาเวศ  บุญเทเวศร์ ธุรการ
120 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220138 : วัดดงกะพี้ นายไพฑูรย์  เรือนทอง ครูชำนาญการพิเศษ
121 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220139 : บ้านท่ากร่าง นางสาวสุภารัตน์  ศิริวรรณ์ จนท.ธุรการ
122 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220140 : วัดหนองขอน นางสาววิมลณภัทร  เณรหลำ ครู
123 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220140 : วัดหนองขอน คำรณ  นุชเฉย ครู
124 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220140 : วัดหนองขอน สุกิจ  ดั่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
125 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220133 : บ้านท่าเตียน พูลสวัสดิ์  สุขเอม ผู้อำนวยการโรงเรียน
126 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220153 : บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) วิชุดา  ทิมประทุม ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
127 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220153 : บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) นาตยา  ช้อยพลอย ครู
128 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220154 : บ้านประชาสามัคคี มณเฑียร   ชัยประเสริฐ ครู
129 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220154 : บ้านประชาสามัคคี นายวิทยา  ทองศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
130 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220149 : วัดคลองยาง นายวุฒธิ  ต่อพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
131 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220150 : วัดเนินสะเดา วรรณิศา  สิมคำ ครู
132 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220150 : วัดเนินสะเดา พิมพร   สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
133 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220151 : วัดบ้านลาด นายโกศล   เจนธัญกรณ์ รักษาการผู้อำนวยการ
134 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220152 : วัดบางเคียน เรืองยศ  เหมือนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
135 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220141 : วัดไผ่สิงห์ นายเมธี  กุลศัตยาภิรมย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
136 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220141 : วัดไผ่สิงห์ รัชชดา  พิมพ์นพพันธุ์โชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
137 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220143 : วัดคลองเกษมเหนือ จริญญา  สอนสุด ครู
138 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220145 : วัดโพธิ์หนองยาว อารญา  บุญเรือง ธุรการโรงเรียน
139 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220131 : บ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) บังเอิญ  มาดี ครู
140 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220124 : วัดแสงรังสรรค์ อนินทิตา  สวัสดิ์พงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
141 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220122 : วัดพันลาน เพลินพิศ  กลัดทอง ครูธุรการ
142 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220123 : วัดปากคลองปลากด บุญรอด  ยอดอ่วม ครู
143 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220158 : วัดบางไซ สัญชัย  งามเนตร ธุรการโรงเรียน
144 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220160 : วัดหัวกะทุ่ม ภาวนา  เกษแก้ว ครู
145 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220146 : วัดหนองกุ่ม ทิพวรรณ  วงศ์สมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
146 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220147 : วัดหนองโก สามารถ  ธนม่วงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
147 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220148 : บ้านหนองโพลง ชลิดา  วชิระธรรม ครู
148 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220148 : บ้านหนองโพลง kulpawee  meemuk เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
149 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220161 : บ้านดงขุย จิรภา  พุกทอง ครู
150 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220070 : อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว ปภาดา  เอี่ยมน้อย ครู
151 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220070 : อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว นางสาวมนต์ตา  บำเทิง ครู คศ.1
152 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220071 : บ้านแหลมยาง นายไตรรงค์  วัตถุสิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
153 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220071 : บ้านแหลมยาง นายธรารักษ์  เรไร ครู
154 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220085 : ชุมชนวัดเขาดินเหนือ ณชญาดา  เพ็งสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
155 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220085 : ชุมชนวัดเขาดินเหนือ ณัฐชญา  ธูปเกตุ เจ้าหน้าที่ธุรการ
156 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220086 : โอสถสภาอุปถัมภ์ ณชญาดา  เพ็งสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
157 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220087 : วัดมรรครังสฤษดิ์ นายสมบัติ  เครือภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน
158 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220088 : วัดดงเมือง จิรภัทร  แจ้งชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียน
159 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220089 : บ้านคลองคล้า นายสมบัติ   เครือภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน
160 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220089 : บ้านคลองคล้า ณชญาดา  เพ็งสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
161 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220090 : สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ นายสุรินทร์  อยู่พล ผู้อำนวยการโรงเรียน
162 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220084 : บ้านหนองหัวเรือ เทวฤทธิ์  อาวรณ์ ผู้อำนวยการ
163 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220068 : วัดมหาโพธิใต้ นายสัญญา  สุริโย ผู้อำนวยการโรงเรียน
164 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220069 : ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ นางสาวกัญญา  งามสวย ครู
165 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220069 : ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ นางสาวทิพาพร  เต็มภู ธุรการ
166 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220077 : บ้านยางใหญ่ อรุณี  บรรจงแก้ว ธุรการ
167 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220078 : บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) จิราวรรณ  ปัญญาชวัฑ ผู้อำนวยการ
168 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220079 : วัดหนองเต่า อรุณี  บรรจงแก้ว ธุรการ
169 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220080 : วัดหนองแพงพวย อรุณี  บรรจงแก้ว ธุรการ
170 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220082 : บ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง) อรุณี  บรรจงแก้ว ธุรการ
171 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220083 : ศึกษาศาสตร์ นางรุ่งระวี  สุขตระกูล ครู
172 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220072 : วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) นางอารีย์  กิจสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ
173 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220073 : วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์) ศศิธร  มีนาภา รองผู้อำนวยการโรงเรียน
174 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220073 : วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์) นายปรัชญา  ผลาผล ครู คศ.1
175 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220074 : วัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) ยุพิน  คงเพ็ชรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
176 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220075 : บ้านเนินพะยอม ดารณี  ทรายแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
177 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220384 : วัดหนองกลอย ณัฐจักร  แก้วสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
178 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220384 : วัดหนองกลอย ชนิกานต์  โฉมชัย ครู
179 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220385 : บ้านหนองเต่า ปราณี  แก้วแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน
180 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220386 : ย่านคีรี สายัณห์  สีคง ผู้อำนวยการ
181 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220386 : ย่านคีรี ภาสกร  อนันต์วิชญะ ธุรการโรงเรียน
182 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220386 : ย่านคีรี วิลัยลักษณ์  จันทร์กระจ่าง ครู
183 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220387 : บ้านห้วยบง ลักษณา  ชัยศาสตรศิลป ครู
184 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220387 : บ้านห้วยบง ชัชวาลย์  คงคะชาติ ครู
185 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220387 : บ้านห้วยบง มานพ  เจริญนาน ผู้อำนวยการ
186 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220389 : เขาสามยอด ชลธิชา  เทศน์ธรรม ครู คศ.2
187 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220416 : บ้านซับผักกาด จำเริญ  อากาศสุภา ครู
188 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220416 : บ้านซับผักกาด สมคิด  โมราราย ผู้อำนวยการโรงเรียน
189 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220399 : เขาทอง Rawat  Tangsup ครู
190 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220399 : เขาทอง บรรเลง  แก้วแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทอง
191 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220406 : วัดบ้านบน นางจิรชญา  ทับทิมศรี ครู
192 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220406 : วัดบ้านบน จิรชญา  ทับทิมศรี ครู
193 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220408 : อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) ปิยมาภรณ์  เล็กประเสริฐ ธุรการโรงเรียน
194 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220409 : บ้านเขาไม้เดน นายอำนาจ  นาคสิทธิวงษ์ ครู
195 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220409 : บ้านเขาไม้เดน จุฑาทิพย์  หาญสาริกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
196 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220409 : บ้านเขาไม้เดน นายโสภณ  ปานพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
197 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220410 : บ้านสระเศรษฐี ปิยมาภรณ์  ชัยมงคล เจ้าหน้าที่ธุรการ
198 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220411 : วัดหนองคล่อ พรรณอร  หวังศรี ครูธุรการ
199 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220391 : วัดคลองบางเดื่อ นายสุรเชษฐ์  ปานศิลา ครู
200 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220391 : วัดคลองบางเดื่อ นางสาวฉัตรแก้ว  ฤทธิ์ทอง ครู
201 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220392 : วัดใหม่ นายคมเดช  ภิรมย์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
202 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220392 : วัดใหม่ สุวรรณ  ล่องลม ครู
203 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220414 : บ้านสระบัว กัญญารัตน์   เครือรัตนไพบูลย์ ครูธุรการ
204 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220414 : บ้านสระบัว ประภัสสร  เกตุเดชา ครู
205 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220400 : บ้านหนองไม้แดง นางสาวศุภนิดา  เมฆสุข ธุรการโรงเรียน
206 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220415 : เขาสระนางสรง กัญญารัตน์  เครือรัตนไพบูลย์ ครูธุรการ
207 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220415 : เขาสระนางสรง นายนพรัตน์  พันธ์วุ้น เจ้าหน้าที่ธุรการ
208 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220415 : เขาสระนางสรง นางสนาม  กันเพ็ชร์ ครูชำนาญการพิเศษ
209 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220418 : วัดโป่งสวรรค์ ธีระธร  อรัญมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
210 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220418 : วัดโป่งสวรรค์ นายทัศนพร  สุตภักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
211 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220404 : วัดหนองหมู นางสาววนิดา  พวงสมบัติ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหมู
212 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220404 : วัดหนองหมู นีรนุช   สอนภู ธุรการ
213 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220401 : เนินมะกอก พัชรา  พิชยธำง ครู
214 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220401 : เนินมะกอก นางสาวพรพรรณ  ปรางโท้ ธุรการ
215 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220401 : เนินมะกอก สิบเอกกรุณา  อินทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะกอก
216 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220402 : บ้านประดู่เฒ่า นายสมชาย  มั่นเกษตรกิจ ครู
217 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220402 : บ้านประดู่เฒ่า จำเนียร  ตันติเสวี ครู
218 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220403 : วัดหัวงิ้ว ชมภู  แก้วด้วง ครูชำนาญกาารพิเศษ
219 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220403 : วัดหัวงิ้ว นางชมภู  แก้วด้วง ครู
220 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220403 : วัดหัวงิ้ว นายอภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวงิ้ว
221 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220376 : พยุหะศึกษาคาร ชลตวรรณ  อ่อนน้อม ธุรการ
222 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220376 : พยุหะศึกษาคาร นางสาคร  คล้ายแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียน
223 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220407 : วัดเขาบ่อพลับ เกวลี  ภู่สงค์ ครู
224 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220398 : บ้านดอนกระชาย นางณัฐธิดา  ห่อทอง ผู้อำนวยการ
225 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220395 : วัดยางขาว นายประสิทธิ์  เงินงาม เจ้าหน้้าที่ธุรการ
226 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220395 : วัดยางขาว วนิดา  เก่งสาริกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
227 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220396 : วัดท่าโก นางฐาณัชชา  สมบัติ ครู
228 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220396 : วัดท่าโก ชำนาญ  ทองวิชิต ครู
229 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220379 : บ้านย่านมัทรี สินีนุช  ศรีวิไล ครู
230 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220379 : บ้านย่านมัทรี นายวุฒิพงศ์  คล้ายแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียน
231 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220381 : สามแยกเจ้าพระยา นางสุวภา  สุภาการ ครู
232 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220382 : ประชาอุทิศ นายประมวล  แสงสนธิ์ ครู
233 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220377 : บ้านใหม่ศึกษา อรพรรณ  มีเย็น ครู
234 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220377 : บ้านใหม่ศึกษา ทองแดง  สอนถา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา
235 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220405 : บ้านธารหวาย พรทิพย์  สมบูรณ์กิตติกร ครูโรงเรียนบ้านธารหวาย