รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220354 : วัดเจริญผล กิริยา  กุลพงษ์ ครู
2 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220358 : วัดมาบมะขาม มนตรี  เกิดผล ครู
3 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220358 : วัดมาบมะขาม ผดุงเกียรติ  แตงน้อย ธุรการ
4 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220347 : วัดด่านช้าง นางรุ่งนภาภรณ์   ผุ้วิเศษ ครู
5 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220348 : บ้านทุ่งท่าเสา ทวีศักดิ์  ศรีธรรมพินิจ ครูชำนาญการพิเศษ
6 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220348 : บ้านทุ่งท่าเสา นายสมัคร   จันดาแก้ว รักษาราชการแทน
7 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220349 : วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) teerayut   junin ครู
8 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220350 : บ้านหนองละมาน นางสาวพรพรรณ  เขม้นกิจ ครูผู้ช่วย
9 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220351 : วัดหนองปลาไหล นางอติกานต์  บุญเฟื่อง ครู
10 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220369 : บ้านหนองคล้า สุภาวัลย์  เจริญภู่ทอง ครู
11 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220369 : บ้านหนองคล้า สุภาวัลย์  เจริญภู่ทอง ครู
12 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220369 : บ้านหนองคล้า นางสมปอง  สุภาลี ครู
13 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220336 : บ้านงิ้วแบ้ นายอธิวัชร์   กิตติเจริญสินชัย ครู
14 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220336 : บ้านงิ้วแบ้ นพพร  จาดสอน ครู
15 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220337 : บ้านดงคู้ ภุมรินทร์  มุจรินทร์ ครูผู้ช่วย
16 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220338 : บ้านหนองเจ็ดหาบ นางณฐพร  ประสาทแก้ว ครู คศ.2
17 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220338 : บ้านหนองเจ็ดหาบ ดนุลภา  ธรรมเกษตร ครู
18 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220339 : วัดโพธิ์ขวัญ ฐิดารัตน์  ขจรรักสิริภากร ธุรการโรงเรียน
19 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220340 : วัดธรรมรักขิตาราม นายชยพล  จุลทะศรี ครู
20 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220341 : ไทยรัฐวิทยา ๕๙ (วัดสังขวิจิตร) นางสาวปิยชนก  แตงทรัพย์ ครูผู้ช่วย
21 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220342 : วัดสังขสุทธาวาส นางสุจิตรา  คุ้มปริยัติ ครู
22 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220344 : วัดบ้านวัง นายสำเนียง   แสนสุข รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
23 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220345 : วัดบ้านไผ่ นายบุญเลิศ  สีทา ครูชำนาญการพิเศษ
24 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220345 : วัดบ้านไผ่ นางเนาวรัตน์  จันทะรังศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านไผ่
25 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220346 : วัดคลองสองหน่อ เจตน์  ปรางทับทิม ธุรการโรงเรียน
26 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220346 : วัดคลองสองหน่อ คำรณ  แจ้งเปีย ผู้อำนวยการ
27 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220346 : วัดคลองสองหน่อ นางสาวสุชาดา  อ่องยิ้ม ครู คศ.2
28 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220346 : วัดคลองสองหน่อ มาโนช  ศิริชาติ ครูชำนาญการ
29 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220352 : วัดจันทร์ทอง นางนาริน  เงินบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์ทอง
30 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220352 : วัดจันทร์ทอง นายสุนทร  แช่มชัย ครู
31 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220353 : วัดตาสังใต้ นายพิชัย  กาญจนะ ครู
32 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220331 : วัดท่างิ้ว นายทวีป  รัตนพันธ์ ครู (เจ้าหน้าที่พัสดุ)
33 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220331 : วัดท่างิ้ว นายสมชาย  สวนดอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
34 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220332 : บ้านหนองน้ำเขียว นายอรุณ  เขตการ ผู้อำนวยการโรงเรียน
35 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220333 : อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) สำโรย  เฉลิมวัน ครู (คศ.2)
36 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220333 : อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ทวีธรรม  คำวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
37 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220326 : วัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) อดิศักดิ์  นิลนัครา ครู
38 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220326 : วัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) นายพิเชษฐ์  ไพโรจน์ ครู
39 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220326 : วัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) วัชรี  วิฑูรพูนศรี ครู
40 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220329 : วัดประสาทวิถี ทวีศักดิ์  หิริโอ ครู
41 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220329 : วัดประสาทวิถี วันวิสา  มานิ่ม ครู
42 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220355 : วัดวิวิตตาราม นางอัญชลี  บัวพันธุ์ ครู
43 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220356 : วัดมงคลสถิตย์ นายแดงปัญญา  ศิริโรจน์ ครู
44 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220357 : บ้านบึงราษฎร์ สุรชาติ  ลัยวงษ์ ครู
45 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220357 : บ้านบึงราษฎร์ นายไชยวัฒน์  อุณใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
46 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220334 : วัดเทพสถาพร จักรพันธุ์  ขันมณี ครูผู้ช่วย
47 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220334 : วัดเทพสถาพร นางวัชรีย์  อนันตศานต์ ครู
48 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220335 : วัดบ้านแดน ชุติมา  สีระวัต เจ้าหน้าที่ธุรการ
49 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220335 : วัดบ้านแดน นายชูเกียรติ  มูลจรัส ผู้อำนวยการโรงเรียน
50 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220335 : วัดบ้านแดน นางวารี   อนุสรณ์สัญญา ครู คศ.3
51 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220324 : วัดเขาห้วยลุง พัชรินทร์  มากกุญชร คร
52 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220324 : วัดเขาห้วยลุง บังอร  เพ็งสืบ ครู
53 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220375 : ราษฎร์ร่วมสามัคคี วิไล  มิภัยทูล ครู
54 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220375 : ราษฎร์ร่วมสามัคคี นายดำรงค์  สังข์เงิน ครู
55 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220373 : วัดหนองมะขาม ปาริชาติ  ยกรัตน์ ครู
56 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220373 : วัดหนองมะขาม สุรชาติ  สุขบาง ครู
57 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220365 : บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) ศิราณี  ศรทอง ครู
58 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220365 : บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) ทองเครือ  ปานพรม ครูชำนาญการพิเศษ
59 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220366 : วัดบ้านพลัง นลินรัตน์   โกมลสวรรค์ ครู
60 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220368 : วัดหนองกรด พรพิมล  คำฟัก ครู คศ. 3
61 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220360 : วัดคลองธรรม chamnian  laokhetkit ครู
62 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220360 : วัดคลองธรรม นางจิรัชยา  แจ่มจำรุณ ครูผู้ช่วย
63 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220361 : วัดธรรมจริยาวาส นางสนอง  สิทธิรัตน์ ครู
64 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220361 : วัดธรรมจริยาวาส นางสาวกรุณา  พวงสมบัติ ครู คศ.2
65 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220361 : วัดธรรมจริยาวาส กนกวรรณ  ใจบุญลือ เจ้าหน้าที่ธุรการ
66 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220362 : ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) นางสาวสุภาวดี   ชูแช่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ
67 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220363 : บ้านหนองเสือ นายบุญส่ง  สุขเกษม ครู
68 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220363 : บ้านหนองเสือ นายกมล  สุขเกษม ครู คศ.3
69 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220372 : วัดหนองตางู นภาภัสสร์  ธนาถิรกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ
70 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220372 : วัดหนองตางู ธวัชชัย  เพ็ชรนิล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
71 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220370 : บ้านโคกกว้าง กชมน  เมฆสี ครูผู้ช่วย
72 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220370 : บ้านโคกกว้าง ลักขณาภรณ์  โนนทะชัย ครู คศ.2
73 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220371 : วัดจิกลาด สัตตกมล  รัตนพัทธยากร ครู
74 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220371 : วัดจิกลาด นายไพโรจน์  ศรีนวล ครู
75 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220371 : วัดจิกลาด นายพิทักษ์  ทาเอื้อ ครู ชำนาญการ
76 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220374 : วัดคลองจินดา ปิยะพัชญ์  โพธิ์หวี ครู
77 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220317 : วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ) วัชราภรณ์  บัวเทศ ครู
78 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220318 : หัดไทยวิทยาอุทิศ พุ่มพวง  แก้วกัลยา ธุรการ
79 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220319 : วัดท่าแรต วสุกาญจน์  วันเที่ยง ครูผู้ช่วย
80 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220319 : วัดท่าแรต นางบางใบ  อินทร์ประสิทธิ์ ครู
81 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220320 : วัดวิมลประชาราษฎร์ ธิดารัตน์  ทรงบัณฑิตโสภณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
82 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220320 : วัดวิมลประชาราษฎร์ จีรพัชน์  โพธิ์ประพันธ์ ผู้อำนวยการ
83 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220321 : วัดบ้านคลอง กฤษณาพร  สายรอด ครู
84 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220321 : วัดบ้านคลอง นายธีระศักดิ์  ศรีเสน ครู
85 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220323 : วัดอ่างทอง บุญเรือง  จันแรง ครู
86 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220492 : บ้านดอนจังหัน บัวลา  แก้วมะราช คร
87 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220492 : บ้านดอนจังหัน สัมฤทธิ์  พัฒศิริ ครูชำนาญการพิเศษ (เจ้าหน้าที่พัสดุ)
88 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220481 : จันทราราษฎร์ นางสมบัติ  แก้วกัญหา ครู
89 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220481 : จันทราราษฎร์ พิมพ์ลดา  ธีรเดชกุลเศรษฐ์ ครู
90 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220481 : จันทราราษฎร์ นายประเมิน  ไม้สนธิ์ ครู
91 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220482 : วัดหนองไร่ นายมานะพันธ์  โพธิ์เนียร เจ้าหน้าที่พัสดุ
92 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220482 : วัดหนองไร่ นางสาวลำไพ  มะสันเทียะ เจ้าหน้าที่พัสดุ
93 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220483 : วัดสังฆวิถี นายราเชนทร์  เทพานุพัฒน์ ครู
94 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220491 : บ้านหนองบอนใต้ รุ่งอรุณ  นามภักดี ครูโรเรียนบ้านหนองบอนใต้
95 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220491 : บ้านหนองบอนใต้ สิบเอกยุทธสารท  บุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียน
96 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220487 : บ้านทุ่งตัน สุดารัตน์   พลบุตร ธุรการโรงเรียน
97 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220488 : บ้านบึงหล่ม ธนาวัฒน์  ผกามาลย์ ครูโรงเรียนบ้านบึงหล่ม
98 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220490 : บ้านบ่อกะปุง นายพูนสุข  สุวรรณ์ ครูชำนาญการ
99 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220490 : บ้านบ่อกะปุง สมนึก  ภัสสร ครู
100 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220475 : วัดบ้านไร่ นายชูชีพ  คงประจักษ์ ครู
101 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220475 : วัดบ้านไร่ ขัตติยา  ผกามาลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
102 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220476 : ชุมชนวัดเนินม่วง กฤษณา  บูระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
103 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220477 : วัดสวนหลวง นายชยพล  กุดเลา ครู
104 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220478 : บ้านหนองแฟบ พัทธนันท์  หนูเทศ ครู
105 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220479 : บ้านไทรทองสามัคคี นายณัฐวุฒิ   สุวรรณคาม ครู
106 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220480 : บ้านหนองน้ำแดง ภัสสร  กุลนาดา ครูอัตราจ้าง
107 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220480 : บ้านหนองน้ำแดง ณิชาภัทร  มุนินทร ธุรการ
108 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220465 : ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ อุดม  มิภัยทูล ผู้อำนวยการ
109 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220465 : ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ กนกวรรณ  ผลสุข ครู
110 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220465 : ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ นางขวัญจิตร์   ขาวพราย ครูผู้ช่วย
111 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220513 : บ้านมาบแก นายปราโมทย์  พิลึก ครู
112 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220470 : บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย แสวง  สาวริวงษ์ ครูอัตราจ้าง
113 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220470 : บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย เสริมศักดิ์  อินต๊ะอุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
114 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220472 : วัดหนองกระทุ่ม นางสาวณัฐนันท์  คงชาฤทธิ์ ครูธุรการ
115 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220486 : วัดแหลมทองธรรมจักร ชัญญานุช  ม่วงสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
116 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220486 : วัดแหลมทองธรรมจักร นายนิวัติ   ดีเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียน
117 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220486 : วัดแหลมทองธรรมจักร ชัญญานุช  ม่วงสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
118 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220486 : วัดแหลมทองธรรมจักร นายชวน  สุขมียิ่ง ครู
119 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220460 : อนุบาลลาดยาว อรวรรณ  พัฒนศิริ ครู
120 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220460 : อนุบาลลาดยาว สุปราณี  กิ่งนาค ครู
121 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220469 : วัดคลองสาลี นางจุฑามาศ  ยังขจรเกียรติ์ ครู
122 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220507 : วัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา) สุรเศรษฐ์  สุวรรณ์ ครู
123 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220508 : ไตรประชาสามัคคี นายอรรณนพ  แตงอ่อน ครู
124 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220509 : วัดเกาะเปา นายเรืองศักดิ์  ดิษเจริญ ครู
125 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220510 : บ้านวังสำราญ นายเอกภิวัตน์  ทับทวี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
126 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220512 : บ้านดอนพลอง สุภาวดี  มานนท์ ครู
127 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220512 : บ้านดอนพลอง นางสาวสุทธญาณ์  อินทวัน ครู
128 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220467 : บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ อนุศรา  น้อมนพคุณ ครูผู้ช่วย
129 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220471 : วัดใหม่สามัคคี ศรันยู  ป้อมขำ ครูผู้ช่วย
130 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220473 : บ้านท่าตะโก วินลดา  พาหะพรม ครู
131 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220474 : บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี ทรงศักดิ์  ศรีมาก ครู
132 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220474 : บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี กัญญารัตน์  ฉิมดี ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี
133 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220519 : บ้านบุรีรัมย์ นิภาพร  นิระคม ครู
134 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220520 : บ้านหนองชำนาญ ถวิล  สิริปัญญาธิรัตน์ ผู้อำนวยการ
135 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220520 : บ้านหนองชำนาญ สุนทรี  ชาญธัญกรณ์ ครูอัตราจ้าง
136 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220463 : บ้านหนองจิกรี นางสาวสุดารัตน์  เพ็ชรกระต่าย ผู้อำนวยการโรงเรียน
137 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220498 : บ้านดงสีเสียด นางสาวปนัดดา  วงษ์มณี ครูอัตราจ้าง
138 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220461 : ชุมชนบ้านดอนโม่ เบญญาภา  บัวคลี่ ครู
139 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220464 : วัดสระแก้ว นางสมใจ  ภัทรไพบูลย์ ครู
140 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220484 : วัดสวนขวัญ หนึ่งฤทัย  ผันผ่อน ครู
141 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220484 : วัดสวนขวัญ นางสาวศิริพร  จุลทะศรี ครู
142 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220494 : บ้านดอนกระดูกเนื้อ นางอัญชลี  ปั้นนาค ผู้อำนวยการโรงเรียน
143 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220494 : บ้านดอนกระดูกเนื้อ นางขนิษฐา  เผ่าม่วง ครู
144 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220495 : วัดเขาสมุก ทองคูณ  พุฒฝอย ครู
145 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220493 : บ้านหนองนมวัว รัมภ์รดา  เหล็งไทย ครู
146 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220493 : บ้านหนองนมวัว นางวรรณภา   เกษสุวิทย์ ครู คศ.2
147 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220503 : บ้านวังยิ้มแย้ม นายจำเนียร  โดรณ ครูโรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม
148 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220501 : วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม นางบุญรอด   เหล็งไทย ครูอันดับ คศ.3
149 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220499 : วัดดงหนองหลวง Jettana  Kranta ครู
150 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220500 : วัดหนองยาว เอกวิทย์  ทับทวี ครูผู้ช่วย
151 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220500 : วัดหนองยาว บุญธรรม  จันทะรังศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
152 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220500 : วัดหนองยาว นิโลบล  เอี่ยมสำอางค์ ครู
153 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220500 : วัดหนองยาว ทิพยสุ  อังคะจันทร์ ธุรการโรงเรียน
154 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220500 : วัดหนองยาว นายบรรจบ  อยู่สำลี ครู
155 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220514 : บ้านศรีไกรลาศ นางสาวสุรีวัลย์  สุขนิยม ครูผู้ช่วย
156 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220514 : บ้านศรีไกรลาศ ดารารัตน์  พิทักษ์ ครู
157 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220516 : บ้านวังหิน นายสุริยัน  โมทิม ครู
158 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220517 : บ้านสะเดาซ้าย ยอดชาย  มานิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน
159 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220518 : บ้านศรีทอง ประจงศักดิ์  สถิตย์น้อย ผู้อำนวยการ
160 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220585 : บ้านวังน้ำขาว กฤษณะ  อุ่นศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
161 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220585 : บ้านวังน้ำขาว สุนันทา  พูลคุ้ม ครู คศ 1
162 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220585 : บ้านวังน้ำขาว ศิริวรรณ  นักรู้ ธุรการ
163 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220585 : บ้านวังน้ำขาว สุกานดา  บุญศรีจันทร์ ธุรการโรงเรียน
164 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220586 : บ้านตลุกข่อยน้ำ นางสาวนุศรา  อิ่มสมบัติ ครู
165 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220586 : บ้านตลุกข่อยน้ำ นางสาวกฤษณา  สุระ ครู
166 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220587 : บ้านวังชุมพร นางสาวรติกร  กลิ่นประยูร ครู
167 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220587 : บ้านวังชุมพร กัลยนันต์  เขียนประเสริฐ ธุรการ
168 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220580 : บ้านทุ่งรวงทอง นางสาวจินตนา   เหล่าอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
169 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220580 : บ้านทุ่งรวงทอง รดจนา  สายสุด ครู
170 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220580 : บ้านทุ่งรวงทอง จิตลดา   สุมาลี ครู
171 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220584 : บ้านเนินใหม่ นายเทอดศักดิ์   หอมบานเย็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา
172 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220593 : บ้านคลองไทร นายสายชน   ลิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
173 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220594 : บ้านหินดาด อรรถสิทธิ์  ปิยะวงศ์ ครู
174 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220594 : บ้านหินดาด นายพยนต์  เอนก ครูชำนาญการพิเศษ
175 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220595 : บ้านปางสุด นางสาวพัชรินทร์  ขันทะยศ ครู คศ. 2
176 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220596 : อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) นายเอกชัย  ขาวจุ้ย เจ้าหน้าที่พัสดุ
177 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220596 : อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) นางสาวชนิสรา  บัวบาล ครูผู้ช่วย
178 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220597 : บ้านใหม่ศรีนคร แอลจิรา  วิศวแสนสุข ครู
179 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220597 : บ้านใหม่ศรีนคร นายปราโมทย์  เกื้อหนองขุ่น ผู้บริหาร
180 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220597 : บ้านใหม่ศรีนคร กนกพร  ถูวัดสี ครู
181 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220592 : บ้านปางขนุน นิตยา  อบภิรมย์ ครูผู้ช่วย
182 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220592 : บ้านปางขนุน นายกฤษดา  แก้วแดง ครูผู้ช่วย
183 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220592 : บ้านปางขนุน เอกสิทธิ์  ชูชั่ง ครู
184 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220598 : สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง กรรณกนก   สุทธวิรีสรรค์ ครู
185 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220599 : บ้านยุบใหญ่ อภิศิศส์  เปียร์ปิยะ ครู
186 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220600 : บ้านยอดห้วยแก้ว สันติพงศ์  เรือนใจ ครู
187 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220601 : บ้านหนองไม้ วงเดือน  จันทร์เทศ ผู้อำนวยการ
188 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220601 : บ้านหนองไม้ นางโสพิศ  กันทะเขียว ครู
189 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220571 : บ้านคลองน้ำโจน นางสาวธัญญรัตน์  เทศยงค์ ครุ
190 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220572 : บ้านเทพมงคลทอง นางสาวกาญจนา  ศิริโภคา ธุรการโรงเรียน
191 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220572 : บ้านเทพมงคลทอง ณัฐกานต์  หมู่พยัคฆ์ ครูธุรการ
192 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220573 : บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล สายพิน   สังข์แย้ม ครู คศ.2
193 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220574 : บ้านลานตะแบก ปวัลลดา  เนียมนิยม ครู
194 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220575 : บ้านเขาแม่กระทู้ นางสาวแสงดาว  ศรีสอาด ครู คศ.1
195 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220575 : บ้านเขาแม่กระทู้ นรเวช  กัลพันธ์ ธุรการ
196 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220576 : บ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง นายจักรกฤษณ์  พิทักษ์ ครู
197 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220578 : บ้านเปราะ นางจันจิรา  เผือกจีน ครู
198 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220579 : บ้านตะแบกงาม ณัฐกานต์  ปานพรม ครู
199 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220581 : บ้านตะกรุด พานิช  อวนศรี ครู
200 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220581 : บ้านตะกรุด กรานต์  พันธ์ไม้ ครู คศ.2
201 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220582 : บ้านตะเคียนงาม นางสาวจำเนียร  หาญชัยภูมิ ครู ค.ศ.2
202 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220583 : บ้านคลองสำราญ นายเฉลิม  สิงห์ทอง ครู
203 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220583 : บ้านคลองสำราญ นาง  อัญชลี ปรารมภ์
204 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220588 : บ้านวังซ่าน ศิวะ  ประดาอินทร์ ครู
205 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220588 : บ้านวังซ่าน นางสาวนิตย์  เคลือศิริ ครูโรงเรียนบ้านวังซ่าน
206 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220589 : บ้านคลองม่วง นายอารี   สืบสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
207 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220591 : วัดศรีกัลยานุสรณ์ นายฐกฤต  ชื่นเรือง ครู
208 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220591 : วัดศรีกัลยานุสรณ์ พัฒนพงษ์  ภู่ภักดี ผู้อำนวยการ
209 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220602 : อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) นางสาวณัฐติกานต์  แจ้งนคร ครูผู้ช่วย
210 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220602 : อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) นายสมศักดิ์  มอญปาน ครูชำนาญการ
211 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220603 : สวนป่าแม่กะสี เหรียญชัย  จั่นรัตน์ ครู
212 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220603 : สวนป่าแม่กะสี นายศักรินทร์  ศรีสุรักษ์ ครู
213 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220604 : บ้านท่ามะกรูด หทัยชนก  วงศ์กระจ่าง ครู
214 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220604 : บ้านท่ามะกรูด ธนพล  จันทร์เอี่ยม ธุรการ
215 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220604 : บ้านท่ามะกรูด จุไรพร  จะตุระพันธ์ ครู
216 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220605 : บ้านคลองสมบูรณ์ นางวัชราภรณ์  ยอดตลาด ครู
217 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220606 : บ้านพนาสวรรค์ นางสาวพรรณภัทร  บุญปัน ครู
218 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220606 : บ้านพนาสวรรค์ พัชรพรรณ  ปรากริม ครูผู้ช่วย
219 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220608 : บ้านคลองโพธิ์พัฒนา สมัย  แสงวัชรสุนทร ครู
220 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220608 : บ้านคลองโพธิ์พัฒนา วิภารัตน์  แสนโคตร ครูผู้ช่วย
221 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220609 : บ้านตลิ่งสูงสามัคคี นางนวลจันทร์  สุคง ครู
222 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220610 : บ้านชุมม่วง บรรจง  ปัญญาดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
223 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220611 : อนุบาลชุมตาบง อักษราภัค  แพะคำ ครูผู้ช่วย
224 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220611 : อนุบาลชุมตาบง วัชราภรณ์  แก่นรัตน์ ครูผู้ช่วย
225 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220612 : บ้านเขาจั๊กจั่น บุญเรือง  สระมะโน ครู
226 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220612 : บ้านเขาจั๊กจั่น สมศักดิ์  ศิริวัฒพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
227 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220613 : บ้านหนองจิก ดล  สังข์ศิริ ครู
228 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220614 : บ้านปางงู กุลยา  พงศ์ภาณุกุล ครูผู้ช่วย
229 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220615 : บ้านปางสวรรค์ สลิลรัตน์  วรรณสอน ครูผู้ช่วย
230 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220615 : บ้านปางสวรรค์ วิทว  เจริญสุข ครู
231 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220616 : เขาหินกราวประชาสรรค์ นันทิกา  วิกิจการโกศล ครูคศ.1
232 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220616 : เขาหินกราวประชาสรรค์ พัชรี  เมืองสอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
233 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220617 : โรงเรียนบ้านปางชัย กิตติชัย   อนุพันธ์ ครู คศ.1
234 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220617 : โรงเรียนบ้านปางชัย นายพรเทพ  แจ่มฟ้า ครู
235 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220618 : บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา นายพนา   อัครวิทยาพัฒน์ ครู
236 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220618 : บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา กิตตินันท์  มงคล ครูผู้ช่วย
237 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220577 : บ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม กมลชนก  บุญเพียร ครู
238 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220659 : บ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร นางสาวกุสุมา  รอบุญ ครู