รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220354 วัดเจริญผล กิริยา  กุลพงษ์ ครู อนุมัติ
2 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220354 วัดเจริญผล สายยนต์  กุลทา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
3 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220358 วัดมาบมะขาม ผดุงเกียรติ  แตงน้อย ธุรการ อนุมัติ
4 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220358 วัดมาบมะขาม มนตรี  เกิดผล ครู อนุมัติ
5 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220359 วัดศรัทธาราม วรรณรัตน์  ศรีผง ครู อนุมัติ
6 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220359 วัดศรัทธาราม นางสมฤดี  นวลทอง ครู อนุมัติ
7 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220347 วัดด่านช้าง นางรุ่งนภาภรณ์   ผุ้วิเศษ ครู อนุมัติ
8 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220348 บ้านทุ่งท่าเสา อำพร  มีวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
9 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220348 บ้านทุ่งท่าเสา นายสมัคร   จันดาแก้ว รักษาราชการแทน อนุมัติ
10 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220348 บ้านทุ่งท่าเสา ทวีศักดิ์  ศรีธรรมพินิจ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
11 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220349 วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) teerayut   junin ครู อนุมัติ
12 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220350 บ้านหนองละมาน นางสาวพรพรรณ  เขม้นกิจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
13 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220351 วัดหนองปลาไหล นางอติกานต์  บุญเฟื่อง ครู อนุมัติ
14 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220369 บ้านหนองคล้า สุภาวัลย์  เจริญภู่ทอง ครู อนุมัติ
15 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220369 บ้านหนองคล้า สุภาวัลย์  เจริญภู่ทอง ครู อนุมัติ
16 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220369 บ้านหนองคล้า นางสมปอง  สุภาลี ครู อนุมัติ
17 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220336 บ้านงิ้วแบ้ นพพร  จาดสอน ครู อนุมัติ
18 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220336 บ้านงิ้วแบ้ นายอธิวัชร์   กิตติเจริญสินชัย ครู อนุมัติ
19 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220336 บ้านงิ้วแบ้ นางสุนทรี  เอี่ยมอำ่ ครู อนุมัติ
20 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220337 บ้านดงคู้ ภุมรินทร์  มุจรินทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
21 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220338 บ้านหนองเจ็ดหาบ ดนุลภา  ธรรมเกษตร ครู อนุมัติ
22 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220338 บ้านหนองเจ็ดหาบ นางณฐพร  ประสาทแก้ว ครู คศ.2 อนุมัติ
23 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220339 วัดโพธิ์ขวัญ ฐิดารัตน์  ขจรรักสิริภากร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
24 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220340 วัดธรรมรักขิตาราม นายชยพล  จุลทะศรี ครู อนุมัติ
25 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220341 ไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) ประสิทธิ์   คำดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
26 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220341 ไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) แสงเทียร  สระทองอ่อน ครู อนุมัติ
27 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220342 วัดสังขสุทธาวาส นางสุจิตรา  คุ้มปริยัติ ครู อนุมัติ
28 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220344 วัดบ้านวัง เจตน์  ปรางทับทิม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
29 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220344 วัดบ้านวัง นายสำเนียง   แสนสุข รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
30 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220345 วัดบ้านไผ่ นางเนาวรัตน์  จันทะรังศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านไผ่ อนุมัติ
31 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220345 วัดบ้านไผ่ นายบุญเลิศ  สีทา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
32 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220346 วัดคลองสองหน่อ คำรณ  แจ้งเปีย ผู้อำนวยการ อนุมัติ
33 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220346 วัดคลองสองหน่อ มาโนช  ศิริชาติ ครูชำนาญการ อนุมัติ
34 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220346 วัดคลองสองหน่อ นางสาวสุชาดา  อ่องยิ้ม ครู คศ.2 อนุมัติ
35 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220352 วัดจันทร์ทอง ธีระ  เกรียงไกรเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
36 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220352 วัดจันทร์ทอง นายสุนทร  แช่มชัย ครู อนุมัติ
37 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220353 วัดตาสังใต้ นายพิชัย  กาญจนะ ครู อนุมัติ
38 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220331 วัดท่างิ้ว นายทวีป  รัตนพันธ์ ครู (เจ้าหน้าที่พัสดุ) อนุมัติ
39 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220331 วัดท่างิ้ว นายสมชาย  สวนดอน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
40 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220332 บ้านหนองน้ำเขียว นายอรุณ  เขตการ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
41 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220333 อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ทวีธรรม  คำวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
42 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220333 อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) สำโรย  เฉลิมวัน ครู (คศ.2) อนุมัติ
43 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220326 วัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) วัชรี  วิฑูรพูนศรี ครู อนุมัติ
44 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220326 วัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) นายพิเชษฐ์  ไพโรจน์ ครู อนุมัติ
45 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220326 วัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) อดิศักดิ์  นิลนัครา ครู อนุมัติ
46 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220329 วัดประสาทวิถี วันวิสา  มานิ่ม ครู อนุมัติ
47 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220329 วัดประสาทวิถี ทวีศักดิ์  หิริโอ ครู อนุมัติ
48 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220355 วัดวิวิตตาราม ณรงค์  บุญมี ครูโรงเรียนวัดวิวิตตาราม อนุมัติ
49 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220355 วัดวิวิตตาราม นางอัญชลี  บัวพันธุ์ ครู อนุมัติ
50 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220356 วัดมงคลสถิตย์ นายแดงปัญญา  ศิริโรจน์ ครู อนุมัติ
51 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220357 บ้านบึงราษฎร์ สุดารัตน์  เกตุกิ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
52 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220357 บ้านบึงราษฎร์ สุรชาติ  ลัยวงษ์ ครู อนุมัติ
53 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220334 วัดเทพสถาพร จักรพันธุ์  ขันมณี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
54 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220334 วัดเทพสถาพร นางวัฃรีย์  อนันตศานต์ ครู อนุมัติ
55 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220335 วัดบ้านแดน นางวารี   อนุสรณ์สัญญา ครู คศ.3 อนุมัติ
56 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220335 วัดบ้านแดน ชุติมา  สีระวัต เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
57 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220335 วัดบ้านแดน นายชูเกียรติ  มูลจรัส ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
58 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220324 วัดเขาห้วยลุง บังอร  เพ็งสืบ ครู อนุมัติ
59 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220375 ราษฎร์ร่วมสามัคคี นายดำรงค์  สังข์เงิน ครู อนุมัติ
60 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220375 ราษฎร์ร่วมสามัคคี วิไล  มิภัยทูล ครู อนุมัติ
61 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220373 วัดหนองมะขาม สุรชาติ  สุขบาง ครู อนุมัติ
62 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220373 วัดหนองมะขาม ปาริชาติ  ยกรัตน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
63 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220365 บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) ศิราณี  ศรทอง ครู อนุมัติ
64 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220365 บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) ทองเครือ  ปานพรม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
65 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220366 วัดบ้านพลัง นลินรัตน์   โกมลสวรรค์ ครู อนุมัติ
66 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220368 วัดหนองกรด พรพิมล  คำฟัก ครู คศ. 3 อนุมัติ
67 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220360 วัดคลองธรรม นางจิรัชยา  แจ่มจำรุณ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
68 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220360 วัดคลองธรรม chamnian  laokhetkit ครู อนุมัติ
69 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220361 วัดธรรมจริยาวาส นางสาวกรุณา  พวงสมบัติ ครู คศ.2 อนุมัติ
70 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220361 วัดธรรมจริยาวาส นางสนอง  สิทธิรัตน์ ครู อนุมัติ
71 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220362 ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) อุตสาห์  ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
72 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220363 บ้านหนองเสือ นายกมล  สุขเกษม ครู คศ.3 อนุมัติ
73 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220363 บ้านหนองเสือ บุญส่ง  สุขเกษม ครู อนุมัติ
74 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220372 วัดหนองตางู นภาภัสสร์  ธนาถิรกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
75 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220372 วัดหนองตางู ธวัชชัย  เพ็ชรนิล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
76 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220370 บ้านโคกกว้าง กชมน  เมฆสี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
77 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220370 บ้านโคกกว้าง ลักขณาภรณ์  โนนทะชัย ครู คศ.2 อนุมัติ
78 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220371 วัดจิกลาด นายพิทักษ์  ทาเอื้อ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
79 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220371 วัดจิกลาด นายไพโรจน์  ศรีนวล ครู อนุมัติ
80 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220371 วัดจิกลาด สัตตกมล  รัตนพัทธยากร ครู อนุมัติ
81 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220374 วัดคลองจินดา ปิยะพัชญ์  โพธิ์หวี ครู อนุมัติ
82 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220317 วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ) วัชราภรณ์  บัวเทศ ครู อนุมัติ
83 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220318 หัดไทยวิทยาอุทิศ พุ่มพวง  แก้วกัลยา ธุรการ อนุมัติ
84 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220319 วัดท่าแรต นายสุนทร  อินทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
85 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220319 วัดท่าแรต นางบางใบ  อินทร์ประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
86 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220320 วัดวิมลประชาราษฎร์ จีรพัชน์  โพธิ์ประพันธ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
87 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220320 วัดวิมลประชาราษฎร์ ธิดารัตน์  ทรงบัณฑิตโสภณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
88 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220321 วัดบ้านคลอง นายธีระศักดิ์  ศรีเสน ครู อนุมัติ
89 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220321 วัดบ้านคลอง กฤษณาพร  สายรอด ครู อนุมัติ
90 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220323 วัดอ่างทอง บุญเรือง  จันแรง ครู อนุมัติ
91 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220492 บ้านดอนจังหัน สัมฤทธิ์  พัฒศิริ ครูชำนาญการพิเศษ (เจ้าหน้าที่พัสดุ) อนุมัติ
92 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220492 บ้านดอนจังหัน บัวลา  แก้วมะราช คร อนุมัติ
93 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220481 จันทราราษฎร์ นายประเมิน  ไม้สนธิ์ ครู อนุมัติ
94 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220481 จันทราราษฎร์ พิมพ์ลดา  ธีรเดชกุลเศรษฐ์ ครู อนุมัติ
95 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220481 จันทราราษฎร์ นางสมบัติ  แก้วกัญหา ครู อนุมัติ
96 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220482 วัดหนองไร่ นายมานะพันธ์  โพธิ์เนียร เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
97 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220482 วัดหนองไร่ นางสาวลำไพ  มะสันเทียะ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
98 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220483 วัดสังฆวิถี นายราเชนทร์  เทพานุพัฒน์ ครู อนุมัติ
99 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220491 บ้านหนองบอนใต้ สิบเอกยุทธสารท  บุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
100 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220491 บ้านหนองบอนใต้ รุ่งอรุณ  นามภักดี ครูโรเรียนบ้านหนองบอนใต้ อนุมัติ
101 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220487 บ้านทุ่งตัน สุดารัตน์   พลบุตร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
102 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220488 บ้านบึงหล่ม ธนาวัฒน์  ผกามาลย์ ครูโรงเรียนบ้านบึงหล่ม อนุมัติ
103 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220490 บ้านบ่อกะปุง นายพูนสุข  สุวรรณ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
104 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220490 บ้านบ่อกะปุง สมนึก  ภัสสร ครู อนุมัติ
105 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220475 วัดบ้านไร่ ขัตติยา  ผกามาลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
106 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220475 วัดบ้านไร่ นายชูชีพ  คงประจักษ์ ครู อนุมัติ
107 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220476 ชุมชนวัดเนินม่วง กฤษณา  บูระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
108 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220476 ชุมชนวัดเนินม่วง นายจรินทร์  น้อยนารถ ครู อนุมัติ
109 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220477 วัดสวนหลวง นายชยพล  กุดเลา ครู อนุมัติ
110 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220478 บ้านหนองแฟบ พัชรินทร์  ลอยเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
111 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220478 บ้านหนองแฟบ พัทธนันท์  หนูเทศ ครู อนุมัติ
112 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220479 บ้านไทรทองสามัคคี นายณัฐวุฒิ   สุวรรณคาม ครู อนุมัติ
113 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220480 บ้านหนองน้ำแดง อัชรา  อิ่มหนำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
114 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220480 บ้านหนองน้ำแดง ภัสสร  กุลนาดา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
115 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220465 ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ นางขวัญจิตร์   ขาวพราย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
116 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220465 ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ กนกวรรณ  ผลสุข ครู อนุมัติ
117 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220465 ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ อุดม  มิภัยทูล ผู้อำนวยการ อนุมัติ
118 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220513 บ้านมาบแก นายปราโมทย์  พิลึก ครู อนุมัติ
119 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220470 บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย นางสาวณิชาภา  กรวิภาญาณิน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
120 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220470 บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย แสวง  สาวริวงษ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
121 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220470 บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย เสริมศักดิ์  อินต๊ะอุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
122 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220472 วัดหนองกระทุ่ม นางสาวณัฐนันท์  คงชาฤทธิ์ ครูธุรการ อนุมัติ
123 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220486 วัดแหลมทองธรรมจักร นายนิวัติ   ดีเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
124 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220486 วัดแหลมทองธรรมจักร นายชวน  สุขมียิ่ง ครู อนุมัติ
125 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220486 วัดแหลมทองธรรมจักร ธนภัทร  สุขมียิ่ง ครู อนุมัติ
126 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220460 อนุบาลลาดยาว อรวรรณ  พัฒนศิริ ครู อนุมัติ
127 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220469 วัดคลองสาลี นางจุฑามาศ  ยังขจรเกียรติ์ ครู อนุมัติ
128 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220507 วัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา) สุรเศรษฐ์  สุวรรณ์ ครู อนุมัติ
129 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220508 ไตรประชาสามัคคี นายอรรณนพ  แตงอ่อน ครู อนุมัติ
130 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220509 วัดเกาะเปา นางบุญยืน  ศิริรักษ์ ครู อนุมัติ
131 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220510 บ้านวังสำราญ นายสมศักดิ์  ชาประเสริฐ ครู อนุมัติ
132 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220510 บ้านวังสำราญ นางสาวรจนา  เกรียงดา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
133 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220510 บ้านวังสำราญ นายพัลลภ  สุ่มสกุล ครู อนุมัติ
134 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220504 วัดบ้านวังดินดาด ณิชาพิชญ์  ฉัตรมานพ ธุรการ อนุมัติ
135 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220504 วัดบ้านวังดินดาด สุรสิทธิ์  พิมพ์พันธุ์ ครู ค.ศ.2 อนุมัติ
136 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220504 วัดบ้านวังดินดาด จรรยา  กู๊ดเฮด ครู อนุมัติ
137 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220512 บ้านดอนพลอง นางสาวสุทธญาณ์  อินทวัน ครู อนุมัติ
138 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220512 บ้านดอนพลอง สุภาวดี  มานนท์ ครู อนุมัติ
139 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220467 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ พันธ์ฑิตา  นิลคล้าย ครู อนุมัติ
140 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220471 วัดใหม่สามัคคี วรมน  แก้วเนตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
141 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220471 วัดใหม่สามัคคี นางสุภา  เศวตวนัส ครู อนุมัติ
142 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220471 วัดใหม่สามัคคี ลิขิต  การะภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
143 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220473 บ้านท่าตะโก วินลดา  พาหะพรม ครู อนุมัติ
144 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220474 บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี กัญญารัตน์  ฉิมดี ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี อนุมัติ
145 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220474 บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์  จันทร์แจ่ม ครู อนุมัติ
146 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220474 บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี ทรงศักดิ์  ศรีมาก ครู อนุมัติ
147 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220519 บ้านบุรีรัมย์ สุวรรณา  แถมพยัคฆ์ ครู อนุมัติ
148 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220520 บ้านหนองชำนาญ สุนทรี  ชาญธัญกรณ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
149 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220520 บ้านหนองชำนาญ ถวิล  สิริปัญญาธิรัตน์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
150 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220463 บ้านหนองจิกรี นางสาวสุดารัตน์  เพ็ชรกระต่าย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
151 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220463 บ้านหนองจิกรี นายธนพล  จันทร์เอี่ยม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
152 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220498 บ้านดงสีเสียด นางสาวปนัดดา  วงษ์มณี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
153 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220461 ชุมชนบ้านดอนโม่ กฤษณะ  ุอุ่นศรี ธุรการ อนุมัติ
154 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220461 ชุมชนบ้านดอนโม่ เบญญาภา  บัวคลี่ ครู อนุมัติ
155 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220464 วัดสระแก้ว นางสมใจ  ภัทรไพบูลย์ ครู อนุมัติ
156 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220484 วัดสวนขวัญ นางสาวศิริพร  จุลทะศรี ครู อนุมัติ
157 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220484 วัดสวนขวัญ นางสาวนิภาภรณ์  บังบาง ครู อนุมัติ
158 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220494 บ้านดอนกระดูกเนื้อ สุทธิลักษณ์  วงศ์สุวรรณ ครู อนุมัติ
159 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220494 บ้านดอนกระดูกเนื้อ นางอัญชลี  ปั้นนาค ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
160 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220495 วัดเขาสมุก ทองคูณ  พุฒฝอย ครู อนุมัติ
161 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220495 วัดเขาสมุก นางจันทนา  มั่นทอง ครู อนุมัติ
162 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220493 บ้านหนองนมวัว รัมภ์รดา  เหล็งไทย ครู อนุมัติ
163 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220493 บ้านหนองนมวัว นางสาวหนึ่งฤทัย  ผันผ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
164 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220493 บ้านหนองนมวัว นางวรรณภา   เกษสุวิทย์ ครู คศ.2 อนุมัติ
165 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220503 บ้านวังยิ้มแย้ม นายจำเนียร  โดรณ ครูโรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม อนุมัติ
166 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220501 วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม นางบุญรอด   เหล็งไทย ครูอันดับ คศ.3 อนุมัติ
167 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220499 วัดดงหนองหลวง Jettana  Kranta ครู อนุมัติ
168 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220499 วัดดงหนองหลวง วสันต์  ไทยอุทิศ ครู อนุมัติ
169 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220500 วัดหนองยาว ทิพยสุ  อังคะจันทร์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
170 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220500 วัดหนองยาว บุญธรรม  จันทะรังศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
171 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220500 วัดหนองยาว นิโลบล  เอี่ยมสำอางค์ ครู อนุมัติ
172 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220500 วัดหนองยาว นายบรรจบ  อยู่สำลี ครู อนุมัติ
173 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220500 วัดหนองยาว เอกวิทย์  ทับทวี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
174 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220514 บ้านศรีไกรลาศ นางสาวสุรีวัลย์  สุขนิยม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
175 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220514 บ้านศรีไกรลาศ ดารารัตน์  พิทักษ์ ครู อนุมัติ
176 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220516 บ้านวังหิน นายสุริยัน  โมทิม ครู อนุมัติ
177 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220517 บ้านสะเดาซ้าย ยอดชาย  มานิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
178 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220518 บ้านศรีทอง ประจงศักดิ์  สถิตย์น้อย ผู้อำนวยการ อนุมัติ
179 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220585 บ้านวังน้ำขาว สุกานดา  บุญศรีจันทร์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
180 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220585 บ้านวังน้ำขาว สุนันทา  พูลคุ้ม ครู คศ 1 อนุมัติ
181 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220585 บ้านวังน้ำขาว ศิริวรรณ  นักรู้ ธุรการ อนุมัติ
182 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220586 บ้านตลุกข่อยน้ำ นางสาวกฤษณา  สุระ ครู อนุมัติ
183 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220586 บ้านตลุกข่อยน้ำ นางสาวนุศรา  อิ่มสมบัติ ครู อนุมัติ
184 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220587 บ้านวังชุมพร กัลยนันต์  เขียนประเสริฐ ธุรการ อนุมัติ
185 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220587 บ้านวังชุมพร นางสาวรติกร  กลิ่นประยูร ครู อนุมัติ
186 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220580 บ้านทุ่งรวงทอง นางสาวจินตนา   เหล่าอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
187 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220580 บ้านทุ่งรวงทอง จิตลดา   สุมาลี ครู อนุมัติ
188 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220580 บ้านทุ่งรวงทอง รดจนา  สายสุด ครู อนุมัติ
189 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220584 บ้านเนินใหม่ นายเทอดศักดิ์   หอมบานเย็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
190 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220593 บ้านคลองไทร นายสายชน   ลิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
191 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220593 บ้านคลองไทร นายเฉลิมพล  เยี่ยงยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
192 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220594 บ้านหินดาด นายพยนต์  เอนก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
193 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220594 บ้านหินดาด อรรถสิทธิ์  ปิยะวงศ์ ครู อนุมัติ
194 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220595 บ้านปางสุด นางสาวพัชรินทร์  ขันทะยศ ครู คศ. 2 อนุมัติ
195 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220596 อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) นางสาวชนิสรา  บัวบาล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
196 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220596 อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) นายเอกชัย  ขาวจุ้ย เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
197 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220597 บ้านใหม่ศรีนคร กนกพร  ถูวัดสี ครู อนุมัติ
198 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220597 บ้านใหม่ศรีนคร แอลจิรา  วิศวแสนสุข ครู อนุมัติ
199 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220597 บ้านใหม่ศรีนคร นายปราโมทย์  เกื้อหนองขุ่น ผู้บริหาร อนุมัติ
200 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220592 บ้านปางขนุน เอกสิทธิ์  ชูชั่ง ครู อนุมัติ
201 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220592 บ้านปางขนุน นายกฤษดา  แก้วแดง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
202 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220592 บ้านปางขนุน นิตยา  อบภิรมย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
203 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220598 สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง นางสาวเฉลิมพร  กุมภา ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
204 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220599 บ้านยุบใหญ่ นางสุวรรณ์  ชาวลุ่มบัว ครู อนุมัติ
205 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220599 บ้านยุบใหญ่ อภิศิศส์  เปียร์ปิยะ ครู อนุมัติ
206 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220600 บ้านยอดห้วยแก้ว สันติพงศ์  เรือนใจ ครู อนุมัติ
207 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220601 บ้านหนองไม้ นางโสพิศ  กันทะเขียว ครู อนุมัติ
208 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220601 บ้านหนองไม้ วงเดือน  จันทร์เทศ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
209 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220571 บ้านคลองน้ำโจน ประสพชัย  เสงี่ยมแก้ว ครู คศ 1 อนุมัติ
210 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220571 บ้านคลองน้ำโจน นางสาวธัญญรัตน์  เทศยงค์ ครุ อนุมัติ
211 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220572 บ้านเทพมงคลทอง ณัฐกานต์  หมู่พยัคฆ์ ครูธุรการ อนุมัติ
212 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220572 บ้านเทพมงคลทอง นางสาวกาญจนา  ศิริโภคา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
213 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220573 บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล สายพิน   สังข์แย้ม ครู คศ.2 อนุมัติ
214 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220574 บ้านลานตะแบก ปวัลลดา  เนียมนิยม ครู อนุมัติ
215 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220574 บ้านลานตะแบก รังสรรค์  สุขอินทร์ ครู คศ.2 อนุมัติ
216 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220575 บ้านเขาแม่กระทู้ นางสาวแสงดาว  ศรีสอาด ครู คศ.1 อนุมัติ
217 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220575 บ้านเขาแม่กระทู้ นรเวช  กัลพันธ์ ธุรการ อนุมัติ
218 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220576 บ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง นายจักรกฤษณ์  พิทักษ์ ครู อนุมัติ
219 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220578 บ้านเปราะ นางจันจิรา  เผือกจีน ครู อนุมัติ
220 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220578 บ้านเปราะ นายสมควร  เหล่าเขตกิจ ครูชำนาญการ อนุมัติ
221 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220578 บ้านเปราะ ศิริกุล   ศรีคำขลิบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
222 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220579 บ้านตะแบกงาม ณัฐกานต์  ปานพรม ครู อนุมัติ
223 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220581 บ้านตะกรุด กรานต์  พันธ์ไม้ ครู คศ.2 อนุมัติ
224 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220581 บ้านตะกรุด พานิช  อวนศรี ครู อนุมัติ
225 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220582 บ้านตะเคียนงาม นางสาวจำเนียร  หาญชัยภูมิ ครู ค.ศ.2 อนุมัติ
226 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220583 บ้านคลองสำราญ นาง  อัญชลี ปรารมภ์ อนุมัติ
227 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220583 บ้านคลองสำราญ นายเฉลิม  สิงห์ทอง ครู อนุมัติ
228 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220588 บ้านวังซ่าน ศิวะ  ประดาอินทร์ ครู อนุมัติ
229 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220588 บ้านวังซ่าน นางสาวนิตย์  เคลือศิริ ครูโรงเรียนบ้านวังซ่าน อนุมัติ
230 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220589 บ้านคลองม่วง นายอารี   สืบสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
231 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220591 วัดศรีกัลยานุสรณ์ จิรโรจน์  อรรคสินธ์ ครู อนุมัติ
232 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220591 วัดศรีกัลยานุสรณ์ พัฒนพงษ์  ภู่ภักดี ผู้อำนวยการ อนุมัติ
233 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220602 อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) นายสมศักดิ์  มอญปาน ครูชำนาญการ อนุมัติ
234 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220602 อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) นางสาวณัฐติกานต์  แจ้งนคร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
235 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220603 สวนป่าแม่กะสี นายศักรินทร์  ศรีสุรักษ์ ครู อนุมัติ
236 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220603 สวนป่าแม่กะสี เหรียญชัย  จั่นรัตน์ ครู อนุมัติ
237 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220604 บ้านท่ามะกรูด หทัยชนก  วงศ์กระจ่าง ครู อนุมัติ
238 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220604 บ้านท่ามะกรูด จุไรพร  จะตุระพันธ์ ครู อนุมัติ
239 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220605 บ้านคลองสมบูรณ์ นางวัชราภรณ์  ยอดตลาด ครู อนุมัติ
240 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220606 บ้านพนาสวรรค์ นางสาวพรรณภัทร  บุญปัน ครู อนุมัติ
241 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220606 บ้านพนาสวรรค์ พัชรพรรณ  ปรากริม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
242 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220608 บ้านคลองโพธิ์พัฒนา สมัย  แสงวัชรสุนทร ครู อนุมัติ
243 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220609 บ้านตลิ่งสูงสามัคคี นางนวลจันทร์  สุคง ครู อนุมัติ
244 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220610 บ้านชุมม่วง บรรจง  ปัญญาดี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
245 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220610 บ้านชุมม่วง เสน่ห์  ศรีเดช ครู อนุมัติ
246 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220611 อนุบาลชุมตาบง อักษราภัค  แพะคำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
247 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220611 อนุบาลชุมตาบง วัชราภรณ์  แก่นรัตน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
248 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220612 บ้านเขาจั๊กจั่น บุญเรือง  สระมะโน ครู อนุมัติ
249 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220612 บ้านเขาจั๊กจั่น สมศักดิ์  ศิริวัฒพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
250 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220613 บ้านหนองจิก ดล  สังข์ศิริ ครู อนุมัติ
251 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220614 บ้านปางงู กุลยา  พงศ์ภาณุกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
252 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220615 บ้านปางสวรรค์ สลิลรัตน์  วรรณสอน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
253 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220615 บ้านปางสวรรค์ วิทว  เจริญสุข ครู อนุมัติ
254 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220616 เขาหินกราวประชาสรรค์ นันทิกา  วิกิจการโกศล ครูคศ.1 อนุมัติ
255 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220616 เขาหินกราวประชาสรรค์ พัชรี  เมืองสอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
256 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220617 โรงเรียนบ้านปางชัย นายพรเทพ  แจ่มฟ้า ครู อนุมัติ
257 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220617 โรงเรียนบ้านปางชัย กิตติชัย   อนุพันธ์ ครู คศ.1 อนุมัติ
258 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220618 บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา กิตตินันท์  มงคล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
259 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220618 บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา นายพนา   อัครวิทยาพัฒน์ ครู อนุมัติ
260 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220577 บ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม กมลชนก  บุญเพียร ครู อนุมัติ
261 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220659 บ้านยอดห้วยแก้วสาขาบ้านปางข้าวสาร นางสาวกุสุมา  รอบุญ ครู อนุมัติ