รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220528 บ้านทุ่งทอง วิชุดา  บารมี ครู อนุมัติ
2 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220529 บ้านไทรงาม สุรัช  อินทร์ทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
3 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220530 ประชาอุปถัมภ์ นายอานนท์  สายจันทร์ยูร ครู อนุมัติ
4 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220530 ประชาอุปถัมภ์ นายนพพร  รัตนเวชสิทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
5 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220531 บ้านหนองกะเปา น้ำค้าง  กันโรคา ครู อนุมัติ
6 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220532 สหชาติเศรษฐกิจวิทยา สุรเชษฐ์  ยอดกุล เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
7 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220532 สหชาติเศรษฐกิจวิทยา มนัสยา  กรุดนาค คศ.1 อนุมัติ
8 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220527 บ้านปากดง สัญญา  โฉมจันทร์ พนักงานราชการ อนุมัติ
9 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220527 บ้านปากดง หนึ่งนุช  มาตุรงค์พิทักษ์ ครู อนุมัติ
10 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220569 บ้านหนองดู่ นฤมิต  นาคยา ครู คศ.2 อนุมัติ
11 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220570 บ้านรังงาม ว่าที่ร้อยโท ประมวล  วงษ์คำรัตน์ ครู อนุมัติ
12 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220570 บ้านรังงาม นายบรรชา  งามใจ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านรังงาม อนุมัติ
13 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220545 วัดหนองปลาไหล พชรธรณ์  ท้วมเทศ ครู อนุมัติ
14 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220545 วัดหนองปลาไหล วิชเยนทร์  โรพันดุง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลาไหล อนุมัติ
15 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220546 ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) วันชัย  ยี่รักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
16 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220546 ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) ณัฐวุฒิ  สายศร ครู อนุมัติ
17 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220547 น้ำสาดกลาง จุฑารัตน์  อินกองงาม ครู อนุมัติ
18 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220548 บ้านหนองจิก วัศยา  ฤทธิ์เทพ ครูดัตราจ้าง อนุมัติ
19 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220549 วัดป่าเรไร นายไพรัตน์  บัวสถิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
20 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220549 วัดป่าเรไร นางสาวเมตตา  เมืองสุวรรณ์ ครู คศ.1 อนุมัติ
21 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220550 น้ำสาดเหนือ นายวิสุทธิ์  จิตตรีพรต ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
22 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220550 น้ำสาดเหนือ วสุ  อินทร์พรหม ครู อนุมัติ
23 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220551 ห้วยวารีใต้ นายอรรถพร   อินเที่ยง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
24 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220551 ห้วยวารีใต้ นางประนาม  กลับดี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยวารีใต้ อนุมัติ
25 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220543 บ้านเขานางต่วม สันติ  อินทร์สุภา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
26 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220543 บ้านเขานางต่วม นายสุวิทย์  อิ่นแก้ว ครู อนุมัติ
27 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220543 บ้านเขานางต่วม นางสาวอมรรัตน์   แกมชัยภูมิ ครู อนุมัติ
28 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220535 อุดมพัฒนา นายอรรถ  คล้ายนุ่น ครูชำนาญการ อนุมัติ
29 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220535 อุดมพัฒนา กิตติศักดิ์  ยอดสุทธิ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
30 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220536 บ้านโคกสะอาด สุเทพ  สุขจิตร์ ครู อนุมัติ
31 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220536 บ้านโคกสะอาด นายอรรนพ  วัดแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
32 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220537 บ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา กนกพร  สกุลรัตน์ ครู อนุมัติ
33 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220537 บ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา ธงชัย  บุญมา ครู อนุมัติ
34 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220537 บ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา โกมินทร์  มากรัตน์ ครู อนุมัติ
35 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220538 วัดเวฬุวัน นายสามารถ  สีนา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
36 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220538 วัดเวฬุวัน อำนาจ  เอี่ยมสมบุญ ครู อนุมัติ
37 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220539 บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) จริยา  นาคยา ครู อนุมัติ
38 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220539 บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) เสนย์  วนิชไพบูลย์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
39 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220539 บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) นันทิชา  โพธิ์ทอง ครู อนุมัติ
40 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220540 บ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) นางบริสุทธิ์  แสงดาว ครู อนุมัติ
41 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220540 บ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) จันทร์จิรา  จันทร์ครุธ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
42 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220541 วัดห้วยธารทหาร ปัทมา  กองฤทธิ์ ครู อนุมัติ
43 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220541 วัดห้วยธารทหาร ปทิตตา  รอดประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
44 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220542 บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา นางบัวสด  มีมุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
45 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220524 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) นิภาพร  ขาวทอง พนักงานราชการ อนุมัติ
46 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220524 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) Somjit  Mungmart รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
47 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220524 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) อนันต์ ศิลป์เจริญ  ศิลป์เจริญ ครู อนุมัติ
48 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220525 วัดเทพสุทธาวาส นางวัฒนา  สว่างชัย ครู อนุมัติ
49 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220525 วัดเทพสุทธาวาส ชลัดดา  บุญมาก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
50 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220525 วัดเทพสุทธาวาส นายสมศักดิ์  อ่อนสำลี ครู โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส อนุมัติ
51 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220564 บ้านท่าเรือ อภินันท์  ทองวิชิต ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
52 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220564 บ้านท่าเรือ นายธนานุวัติ  ชินชา ครู อนุมัติ
53 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220564 บ้านท่าเรือ จินดา  พ่วงขำ ครูคศ.3 อนุมัติ
54 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220565 บ้านหนองโบสถ์ ประเสริฐศรี  ฉิมปาน ครู อนุมัติ
55 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220566 บ้านวังมะเดื่อ สุวิทย์  พันธ์พงษ์ ครู อนุมัติ
56 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220567 วัดวังแรต นันท์ธิรา   ขึ้นทันตา ครู อนุมัติ
57 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220567 วัดวังแรต นายบุญเจริญ  กันยะมี ครู คศ.1 อนุมัติ
58 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220567 วัดวังแรต สุวิทย์  แก้วสุริยะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
59 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220568 บ้านเขามะเกลือ พิสุทธิ์  สุขเอี่ยม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
60 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220521 บ้านคลองลาน นายสิทธิศักดิ์  บัวภาเรือง ครูคศ.1 อนุมัติ
61 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220521 บ้านคลองลาน นางสาวสุดาวัลย์  ศรีทอง ครู ชำนาญการ อนุมัติ
62 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220522 บ้านหนองไผ่ สุทัศน์  ศรีบำรุงสันติ ครู อนุมัติ
63 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220522 บ้านหนองไผ่ ณัฐนนท์  บัวทอง ครู อนุมัติ
64 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220533 บ้านคลองกำลัง นายชาญศิลป์   เรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
65 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220533 บ้านคลองกำลัง สุธานี  นุชมอญ ครู ค.ศ อนุมัติ
66 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220533 บ้านคลองกำลัง ปิยพรรณ  พรหมวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
67 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220558 วันครู(2504) สาริกา  คล้ายแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
68 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220557 บ้านห้วยถั่วใต้ ณัฐฌา  นามวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้ อนุมัติ
69 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220563 บ้านเทพสถาพร นางปัทมา  ประสารพันธ์ ครู คศ 3 อนุมัติ
70 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220552 ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล อมรรัตน์  จันใด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
71 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220559 ชุมชนวัดห้วยร่วม นางจารุวรรณ  สุขเจริญ ครู คศ.2 อนุมัติ
72 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220559 ชุมชนวัดห้วยร่วม แสงเดือน   ท้วมเทศ ครู อนุมัติ
73 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220561 เกาะแก้วสามัคคี บุญส่ง  มาลา ครู อนุมัติ
74 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220561 เกาะแก้วสามัคคี สมบัติ  นุ่มนวล ครู อนุมัติ
75 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220553 สระงาม นายเจษฎารัตน์  ทรัพย์รัตนศักดิ์ ครู อนุมัติ
76 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220553 สระงาม นายสราวุธ  พันธ์กอง ครู อนุมัติ
77 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220554 บ้านวังโพรง วินัยรัตน์  สกุลรัตน์ ครู อนุมัติ
78 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220236 วัดจันเสน นายดรุณ  พิศาลสังฆคุณ ครู อนุมัติ
79 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220237 บ้านดงมัน นายอำนวย  แก้วไพฑูรย์ ครู อนุมัติ
80 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220238 วัดหนองตะโก อารีย์  แป้นขำ ครู อนุมัติ
81 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220238 วัดหนองตะโก นายการุณ  รุ่งเรืองวิโรจน์ ครู อนุมัติ
82 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220264 บ้านหนองกระทุ่ม ศศิรัตน์  โพธิ์ประสาร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
83 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220248 วัดเขาวง นางอัญชัญ  ฉวางวงศานุกูล ครู คศ.๓ อนุมัติ
84 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220248 วัดเขาวง เรณู  ปานเดช ครู อนุมัติ
85 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220250 วัดเขาฝา สนิท  พรหมประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
86 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220250 วัดเขาฝา นางสาวปณิธี  สังขวัฒน์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
87 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220252 วัดบ่อนิมิต กชกร  สุณาจันทร์ ธุรการ อนุมัติ
88 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220263 บ้านโคกสว่าง นางศิริพร  ฤกษ์งาม รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
89 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220263 บ้านโคกสว่าง ศศิรัฐ  บริบูรณ์ ครู อนุมัติ
90 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220230 วัดถ้ำผาสุขใจ หนึ่งฤทัย  หาธรรม ครู อนุมัติ
91 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220230 วัดถ้ำผาสุขใจ มาลินี  จั่นช้อย ครูโรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจ อนุมัติ
92 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220246 บ้านโพนทอง นางทองเปลว  แก้วประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
93 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220246 บ้านโพนทอง นายวิสุทธิ์  พวงจำปี ครู อนุมัติ
94 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220222 บ้านหนองขาม นายวิทยา  แสงศรี ครู อนุมัติ
95 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220229 บ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) นางจีรวัฒน์  อัตตปรีชากุล ครู อนุมัติ
96 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220229 บ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) ศิรินทร์  ทองอิสาณ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์งามฯ อนุมัติ
97 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220243 วัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) นางปิยดา  พิมพ์หนู ครู อนุมัติ
98 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220243 วัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) นายนพคุณ  พยัตธรรม ครู อนุมัติ
99 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220244 วัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) ศรินทิพย์  วัฒนธรรม ธุรการ อนุมัติ
100 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220244 วัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) สุธิ  ประดิษกุล ครู อนุมัติ
101 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220245 บ้านป่าคลัก(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคาระห์540) ประจิน  ตัณฑพาทย์ ครู อนุมัติ
102 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220220 วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) นุกูล  เผือกพยงค์ ครู อนุมัติ
103 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220220 วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) เมธี  เปี้ยโฮ้ง ครู อนุมัติ
104 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220220 วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) นายอนันต์  ดวงพัตรา ครู ชำนาญการ อนุมัติ
105 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220223 ชุมชนบ้านเขาใบไม้ นางสุรัญชนา  โพธิ์หวี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
106 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220224 บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกิน นางไพเราะ  จั่นนก ฟันเดอร์วู๊ด ครู อนุมัติ
107 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220224 บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกิน นายสังเวียน  โพธิ์หวี ผู้อำนวยการ อนุมัติ
108 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220225 บ้านสระแก้ว รุ่งรัตน์  พานพรม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
109 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220225 บ้านสระแก้ว รัสรินทร์  กุลวรานิธิวัฒน์ ครู อนุมัติ
110 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220226 บ้านโคกกระดี่ ดาวรุ่ง  วงษ์สอาด ครู อนุมัติ
111 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220226 บ้านโคกกระดี่ นภาวรรณ  ดิษฐประยูร ครู อนุมัติ
112 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220226 บ้านโคกกระดี่ สมิตานัน  เถาเอี่ยม ครู อนุมัติ
113 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220226 บ้านโคกกระดี่ ศิราลักษณ์  ชินแสง ครู อนุมัติ
114 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220227 วัดเขาเจดีย์ นางสมใจ  หมีนอน รษก.ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาเจดีย์ อนุมัติ
115 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220228 บ้านหัวเขาตาคลี วัชรี  แจ้งจิตร์ ครู อนุมัติ
116 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220216 อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) นางนพคุณ  อิ่มใจ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
117 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220216 อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) นพคุณ  อิ่มใจ ครู อนุมัติ
118 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220217 วัดหนองสีนวล นางสาวอัญชลี  คร้ามฉนวน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
119 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220218 บ้านวังคาง นางสาวหทัยรัตน์  สารพิชญ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
120 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220247 วัดช่องแค นางนิตยา  อังสุจารี ครู อนุมัติ
121 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220247 วัดช่องแค นายสุทัศ  ใยเทศ ครู โรงเรียนวัดช่องแค อนุมัติ
122 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220249 วัดหนองหญ้ารังกา นิตยา  ไทยเจริญ ครู อนุมัติ
123 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220256 คลองแปดประชาสรรค์ วิไลวรรณ  มีเย็น ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
124 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220256 คลองแปดประชาสรรค์ pimpaka  wakton ครู อนุมัติ
125 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220251 บ้านกกกว้าว นายเทิด  สาดี ครู อนุมัติ
126 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220239 บ้านเขาขวาง นายสรรเพชญ์  อิงคนินันท์ ครู อนุมัติ
127 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220231 วัดลาดทิพยรส นายเกรียงศักดิ์  วันทอง ครู อนุมัติ
128 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220232 วัดหนองคูน้อย นางสาวอรวรรณ  หุ่นจันทน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
129 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220234 บ้านราษฎร์เจริญ ณรงค์  โสจะยะพันธ์ ครู อนุมัติ
130 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220234 บ้านราษฎร์เจริญ นางพาทิพย์  ชมคำ ครู อนุมัติ
131 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220253 วัดทุ่งทะเลทราย นายชำนาญ  ผาสุข ครู อนุมัติ
132 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220254 บ้านโคกกร่าง นางสาวอาทิมา  วิเชียรชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรีน อนุมัติ
133 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220203 บ้านเขาปูน นายสมเกียรติ  ทองนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน อนุมัติ
134 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220204 บ้านหนองตาราม นายถาวร  ไตรรัตน์ ครู อนุมัติ
135 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220205 บ้านหนองไม้แดง รัชนี  ทองดี ครู อนุมัติ
136 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220205 บ้านหนองไม้แดง นายวสุพล  เก้าศักดา ครู คศ.2 อนุมัติ
137 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220206 บ้านหนองปืนแตก นายเอกภพ  มั่นขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองปืนแตก อนุมัติ
138 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220206 บ้านหนองปืนแตก ลำพอง  ฟักเงิน ครู อนุมัติ
139 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220211 ม่วงน้อยประชาสามัคคี อรวรรณ  สมัครการ ครู อนุมัติ
140 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220211 ม่วงน้อยประชาสามัคคี สุขสันต์  บัวสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคี อนุมัติ
141 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220199 วัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) นางแก้วลดา   นิลกล่ำ ครู อนุมัติ
142 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220200 วัดวาปีรัตนาราม นายอริญชัย  เทียนเทศ ครู อนุมัติ
143 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220200 วัดวาปีรัตนาราม ภูชิต  จันทนาสุภาภรณ์ ครู อนุมัติ
144 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220201 บ้านหนองเต็งรัง วัด  พิมสอน ผู้อำนวยการ อนุมัติ
145 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220201 บ้านหนองเต็งรัง ธงชัย  อินทร์ประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
146 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220202 วัดห้วยดุก นายสมพงษ์  มั่นเกษวิทย์ ครู อนุมัติ
147 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220202 วัดห้วยดุก กัญยารัตน์   เพ็ชรอินทร์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
148 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220240 วัดหนองหม้อ นายไพฑูรย์  จีนโต ครู อนุมัติ
149 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220241 บ้านหนองแอก ปทุมฉัตร  สุขดี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
150 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220241 บ้านหนองแอก ปุณณภาวีร์  ปรียาจิตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
151 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220242 บ้านหนองสีซอ นางสุณีรัตน์  ตรีบุญสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
152 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220242 บ้านหนองสีซอ นางสุณีรัตน์  ตรีบุญสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
153 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220257 บ้านห้วยหอม วิไลลักษณ์  ปิยถวายพร ครู อนุมัติ
154 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220258 บ้านโคกเจริญ ภัคธนนันท์  อำพาศ ครู อนุมัติ
155 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220259 บ้านหนองบัวทอง สุภัสจี  เหมหอม ครู อนุมัติ
156 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220260 บ้านหนองบัวตากลาน นางสาวจินตนา  แก้วฟ้า ครูธุรการ อนุมัติ
157 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220261 บ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) สุจิตรา  จริยาคุณา ครู อนุมัติ
158 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220262 วัดเขาดุม นายธีรศักดิ์  อ่วมคร้าม ครูโรงเรียนวัดเขาดุม อนุมัติ
159 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220207 ชุมชนบ้านหัวหวาย พล  จันทนา ครู อนุมัติ
160 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220207 ชุมชนบ้านหัวหวาย นายนพดล  ปานเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย อนุมัติ
161 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220207 ชุมชนบ้านหัวหวาย พนมพร  ดอกบัวโรย ครู อนุมัติ
162 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220208 บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ) ธันยาภัทร์  นาคะ ครู อนุมัติ
163 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220208 บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ) ยุพดี  ชาญสมัคร ครูผู้สอน อนุมัติ
164 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220210 บ้านสายน้ำทิพย์ อาจ  ติบวงษา ครู อนุมัติ
165 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220210 บ้านสายน้ำทิพย์ นายซ้อน  ชุนใช้ ครู อนุมัติ
166 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220210 บ้านสายน้ำทิพย์ นางสาวทิชากร  งามฉวี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
167 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220213 รวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์ นิเวศ  สาธุภาพ ครู อนุมัติ
168 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220214 บ้านหนองพังพวย นางเพ็ญจันทร์  ไตรวิเชียร ครู อนุมัติ
169 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220265 วัดดอนคา อดิศักดิ์  ธีระรังสิกุล ครู อนุมัติ
170 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220265 วัดดอนคา นริศรา  แช่มบำรุง ครูพัสดุ อนุมัติ
171 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220266 บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) วิโรจน์   สุขแจ่ม ครู อนุมัติ
172 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220266 บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) สุวพร  เปียหลอ ครู อนุมัติ
173 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220266 บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) นายสมนึก  ธีระรังสิกุล ครู อนุมัติ
174 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220267 บ้านวังแรง นางสาววราภรณ์  ศรรุ่ง เจ้้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
175 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220267 บ้านวังแรง นางสาววันนิสา  กลิ่นสอน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
176 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220268 บ้านตุ๊กแก รังสิมารัชต์  ชะฎา ครู อนุมัติ
177 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220272 อนุบาลท่าตะโก ลัดดาวัลย์  ฤทธิ์บำรุง ครู อนุมัติ
178 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220272 อนุบาลท่าตะโก นางสาวช่อผกา   พูลทอง ครู อนุมัติ
179 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220272 อนุบาลท่าตะโก สุวิจักขณ์  เหมือนโพธิ์ รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
180 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220273 วัดท่าตะโก ณัฏฐณิชา  นาคจันทร์ ครูอัตราจ้างสอน อนุมัติ
181 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220275 บ้านเขาน้อย จันตรา  จันทร์สิทธิ์ ครู คศ. 2 อนุมัติ
182 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220275 บ้านเขาน้อย นางศิรภา   สนิทผล ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
183 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220275 บ้านเขาน้อย นางศิรภา   สนิทผล ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
184 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220285 บ้านหนองกระโดน อิศรา  เสือโต ครู อนุมัติ
185 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220285 บ้านหนองกระโดน นางสาวกาญจนา  บุญปาน ผู้อำนวยการ อนุมัติ
186 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220286 บ้านทำนบ วิชาญ  เอี่ยมคง ครู อนุมัติ
187 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220286 บ้านทำนบ ชนากานต์  พิลา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
188 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220276 บ้านพนมรอก ศุภชัย  แช่มบำรุง ครู อนุมัติ
189 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220276 บ้านพนมรอก นางสาวกำไรทิพย์  สิทธิธัญกรรม ครู อนุมัติ
190 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220299 บ้านหนองไผ่ นายสนอง  ยอดฉิมมา ครู คศ.2 อนุมัติ
191 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220315 วังวิทยา เนาวรัตน์  ฤทธิ์บำรุง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
192 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220315 วังวิทยา อลงกรณ์  ศรีวสุธากุล ครู อนุมัติ
193 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220296 วัดคร่อเรียงราย เสาวณีย์  แสงโพธิ์ ครู อนุมัติ
194 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220297 บ้านคลองบอน nisita  unchoo ครู อนุมัติ
195 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220298 วัดพนมเศษ ภาวินี  เขาแก้ว ครู อนุมัติ
196 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220298 วัดพนมเศษ อรยา  สนิทผล ครู อนุมัติ
197 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220300 ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) มณีการ  มาขำ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
198 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220300 ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) นางบำรุง  จิรติภัส ครูชำนาญการ อนุมัติ
199 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220301 วัดวังมหากร สมนึก  เจริญ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
200 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220302 บ้านปากง่าม วรารัตน์  สิทธิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
201 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220302 บ้านปากง่าม ประกิต  ศรีวรรณ ครู อนุมัติ
202 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220303 วัดช่องแกระ ธาดา  จำปีเพ็ชร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
203 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220305 วัดท่าสุ่ม ชฎาภรณ์  สกัลยา ครู อนุมัติ
204 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220293 บ้านตะเฆ่ค่าย นวพร  มุสิกะชาติ ครู อนุมัติ
205 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220293 บ้านตะเฆ่ค่าย ชาณัตถ์  รุ่งรัตน์ ครู อนุมัติ
206 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220294 บ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี) สมาน  นุชทรวง ครู อนุมัติ
207 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220295 บ้านดงจันทำ วิทูร  บุญช่วย ครู อนุมัติ
208 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220308 วัดสายลำโพงเหนือ ปรียาภัสสร์  เส็งเส ครู อนุมัติ
209 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220309 วัดสายลำโพงกลาง นายวิสูตร  พูลทอง ครู คศ.1 อนุมัติ
210 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220310 วัดสายลำโพงใต้ นางจุไร  พรพนม ครู อนุมัติ
211 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220310 วัดสายลำโพงใต้ ปรีชา  เอกกันหา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
212 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220311 บ้านหนองปล้องโพช สุรางค์  รัตนเสถียร ครู อนุมัติ
213 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220278 วัดหนองเบน นายประเสริฐ  พุ่มเปี่ยม ครู อนุมัติ
214 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220271 บ้านหนองสะเอ้ง นายชูชาติ  โพธิ์เพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
215 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220271 บ้านหนองสะเอ้ง นายไพฑูรย์  แตงทอง ครู อนุมัติ
216 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220313 บ้านชะลอมแหน ธงชัย  ประจงสุข ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
217 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220313 บ้านชะลอมแหน ธนวัฒน์  บัวรอด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
218 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220313 บ้านชะลอมแหน ศราวุฒิ  ขุนไกร ครู อนุมัติ
219 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220314 บ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) นางสาววิลาวัลย์  ทาจำปา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
220 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220280 บ้านเขาดิน(ประชานุกูล) นายพิเชษฐ  เขาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชานุกูล) อนุมัติ
221 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220280 บ้านเขาดิน(ประชานุกูล) นายรักชาติ  จิ๋วใจธรรม ครู อนุมัติ
222 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220281 บ้านลาด(ราษฎร์บำรุง) เบญญาภา  วิไลวรรณ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
223 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220281 บ้านลาด(ราษฎร์บำรุง) ประทุม  เทียนแดง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
224 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220279 บ้านหนองหลวง นายธราพงษ์  ยอดฉิมมา ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
225 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220279 บ้านหนองหลวง นางสาวบุญ  ทองเขียว ครู อนุมัติ
226 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220291 บ้านหนองสองห้อง ยุวดี  พยอมหอม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
227 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220291 บ้านหนองสองห้อง นายิกา  กุมภา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
228 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220287 ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) นางศุภภร  คันทะมาลา ครู อนุมัติ
229 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220287 ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) นางอภิศรณ์  แช่มชู ครู อนุมัติ
230 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220287 ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) นางสาวจิตตนาถ  ปาลวัฒน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
231 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220288 บ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) พนิดา  ภู่แพ ครู อนุมัติ
232 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220288 บ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) นางวรากร  งามโฉม ครู อนุมัติ
233 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220289 บ้านเขาค้างคาว บุญเลิศ  ธูปบูชา ครู อนุมัติ
234 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220289 บ้านเขาค้างคาว ปิยรัตน์  ศรีบรรเทา ผู้อำนวยการโณงเรียน อนุมัติ
235 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220290 บ้านหนองเนิน นุชนินทร์  รุกขะวัฒน์ ครู อนุมัติ
236 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220290 บ้านหนองเนิน นายสุพัฒน์  รวมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
237 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220423 บ้านคลองตักน้ำ สุธาทิพย์  บัวเทศ ครู อนุมัติ
238 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220424 วัดหนองเสือ นางพรสวรรค์  พุทธรักษา ครู อนุมัติ
239 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220426 อนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) รัชนันท์  อินทร์ฉ่ำ ครู อนุมัติ
240 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220426 อนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) สุวภาพร  เชาว์อารีย์ ครู อนุมัติ
241 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220431 บ้านห้วยตะโก นายทองดี  คงเพชรศักดิ์ ครู อนุมัติ
242 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220435 บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) มณฑา  ศรีภูธร ครู อนุมัติ
243 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220435 บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) มณฑา   ศรีภูธร ครู อนุมัติ
244 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220435 บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) กาญจนา  ยาสมนึก ครู คศ.3 อนุมัติ
245 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220436 บ้านวังกระโดนน้อย บุญเชิด  แย้มสัจจา ครู อนุมัติ
246 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220436 บ้านวังกระโดนน้อย น้ำอ้อย  จุลโพธิ์ ครู อนุมัติ
247 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220437 บ้านวังกระโดนใหญ่ ลักษมณ  เส็งฉนวน ครู อนุมัติ
248 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220437 บ้านวังกระโดนใหญ่ ปวีณา  ตระหนี่ ครู คศ.2 อนุมัติ
249 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220438 บ้านช่องคีรี มนต์รัตน์  กลิ่นต่าย ครู อนุมัติ
250 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220448 บ้านนาขอม งามตา  ทองคำ ครู อนุมัติ
251 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220448 บ้านนาขอม อรัญ  สมศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
252 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220449 บ้านเนินบ่อทอง บัวจีบ  กลิ่นกระบี่ ครู อนุมัติ
253 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220449 บ้านเนินบ่อทอง ฉวีวรรณ์  เพ็ชรคง ครู อนุมัติ
254 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220450 บ้านเขาช้างฟุบ (เสนาขันธ์อนุสรณ์) ปิ่นเลขา  คงแขม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
255 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220452 บ้านเขาใหญ่ เฉลิมชัย  วงษ์โพธิ์ ครู อนุมัติ
256 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220445 บ้านไร่ประชาสรรค์ อินทพงษ์  จินดาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
257 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220445 บ้านไร่ประชาสรรค์ นางนัยนา  มั่นพุฒิสรรค ครู อนุมัติ
258 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220443 บ้านบ่อไทยสามัคคี นายอัครชัย  หริ่งทอง ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
259 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220443 บ้านบ่อไทยสามัคคี นายอัครชัย  หริ่งทอง ครู อนุมัติ
260 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220443 บ้านบ่อไทยสามัคคี นางสาวศุภากร  ปิ่นเขียน ธุรการ อนุมัติ
261 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220439 บ้านวังทองประชานุกูล เกษรา  โพธิ์เอี่ยม ครู อนุมัติ
262 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220440 บ้านโพธิ์ประสาท ณิชกานต์  อ่ำผ่อง ครู อนุมัติ
263 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220440 บ้านโพธิ์ประสาท สุชัญญา  โตขำ ครู อนุมัติ
264 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220441 บ้านโค้งสวอง จรรยา  ฤทธิ์บำรุง ครู อนุมัติ
265 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220442 บ้านตะเคียนทอง นายธเนส  ใหญ่มาก ครู อนุมัติ
266 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220458 บ้านเขาธรรมบท ส่งเสริม  โกนขุนทด ครู อนุมัติ
267 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220458 บ้านเขาธรรมบท นรินทร์  สิงห์สม ครู คศ1 อนุมัติ
268 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220459 บ้านห้วยน้ำลาด นายสมจิตร   ปรีชพันธ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
269 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220459 บ้านห้วยน้ำลาด นายเจษฎา  สุขนิคม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
270 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220425 บ้านใหม่วารีเย็น อารีย์รัตน์  จันทรฺ์ทับ ครู คศ.3 อนุมัติ
271 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220425 บ้านใหม่วารีเย็น ทศพล  สุุขรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น อนุมัติ
272 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220422 บ้านโคกสามัคคี นางวรินทร  บุญมาก ครู อนุมัติ
273 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220457 บ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา นางสาวศุนิษา  มาลัยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
274 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220453 บ้านวังข่อย วิชุณีย์  พูลอ้น ครู อนุมัติ
275 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220453 บ้านวังข่อย นายสุวิทย์  อินทร์ฉ่ำ ครู อนุมัติ
276 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220454 บ้านกระทุ่มทอง อำนาจ  ศรีบรรเทา ครู อนุมัติ
277 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220454 บ้านกระทุ่มทอง ณัทพงศ์  ฤทธิ์บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
278 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220454 บ้านกระทุ่มทอง นางสาวตวงพร  รุ่งนาค รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
279 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220455 บ้านหนองสะแกยาว นายพิรสิทธิ์  ภูชงค์ ครู อนุมัติ
280 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220455 บ้านหนองสะแกยาว Satapat  Kruawong ครู อนุมัติ
281 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220455 บ้านหนองสะแกยาว รัชนี  ไวเษตรกรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
282 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220455 บ้านหนองสะแกยาว รัตนา  ระดารุตน์ ครู อนุมัติ
283 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220456 บ้านซับสมบูรณ์ orathai  srisawan ครู อนุมัติ
284 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220456 บ้านซับสมบูรณ์ นายถวิล  สุขฉัตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
285 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220446 วัดโพธิ์ศรี ทิพวรรณ  กลมขุนทด ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
286 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220447 บ้านเขาดิน ภาวิณี  ภูมิเอี่ยม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
287 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220427 บ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์) นายจเร  ขำดำ ครู อนุมัติ
288 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220428 บ้านร่องหอย จิรกุล  มณีงาม พนักงานราชการ อนุมัติ
289 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220428 บ้านร่องหอย ขันทอง  สร้อยอาภรณ์ ครู อนุมัติ
290 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220428 บ้านร่องหอย สัมฤทธิ์  ทองวิชิต ครู อนุมัติ
291 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220428 บ้านร่องหอย กัญญารัตน์  สุริยะเสน่ห์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
292 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220429 บ้านตะกุดภิบาล นางสาวณชกาน   เรืองชม ครู อนุมัติ
293 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220430 บ้านเขาหินกลิ้ง นายสมศักดิ์  วิทูรศศิวิมล ครู อนุมัติ
294 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220432 วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) นงนุช  อินทร์ฉ่ำ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3) อนุมัติ
295 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220433 บ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์ นายบุญเลิศ  สุวรรณราช ครู อนุมัติ
296 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220433 บ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์ นางสาวจงจิตร  หลวงแก้ว ครู อนุมัติ
297 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220434 วัดบ้านใหม่ นาบรรจบ  อินทร์ฉ่ำ ครู อนุมัติ
298 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220419 วัดสำโรงชัย วสุสกัญญา  บริสุทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
299 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220419 วัดสำโรงชัย สุพจน์  รินสอน ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3) อนุมัติ
300 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220419 วัดสำโรงชัย นางสาวทิพวรรณ  คำครองมี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
301 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220419 วัดสำโรงชัย รสรินทร์  กุนทอง ครู อนุมัติ
302 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220420 บ้านโคกมะขวิด ขวัญเรือน  กลางมณี ครู อนุมัติ
303 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220421 บ้านตะคร้อลาด พิมลพรรณ  แสงปานแก้ว ครู อนุมัติ
304 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220166 วิฑูรย์ประชารักษ์ สมหมาย  ปลิวสกุลดี ครู คศ2 อนุมัติ
305 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220163 ชุมชนบ้านชุมพล นางสาวนุชนาถ  อาชวทองสุทธิ์ ครู อนุมัติ
306 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220163 ชุมชนบ้านชุมพล จิรัฐติกาล  นันทวงษ์ ธุรการ อนุมัติ
307 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220162 อนุบาลตากฟ้า นางสุนันทา  บุญประสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
308 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220170 บ้านพุนกยูง อมรรัตน์  สาระหงษ์ ครู อนุมัติ
309 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220170 บ้านพุนกยูง วีรวัฒน์  มานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
310 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220170 บ้านพุนกยูง สมยศ  พรหมชัย ครู อนุมัติ
311 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220171 บ้านไตรคีรี นเรศ  ยวงคำ ครู อนุมัติ
312 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220180 ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง นางสาวจันทร์แรม  แสงดี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
313 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220180 ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง นางสาวขนิษฐา  จิ๋วสุข ครู อนุมัติ
314 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220181 บ้านลำพยนต์ จิรพันธุ์  อินบัว ครู อนุมัติ
315 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220183 วัดประชาสรรค์ นางสาวนิตยา  รอดแก้ว ครูคศ.3 อนุมัติ
316 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220183 วัดประชาสรรค์ นเรศ  เสงี่ยมศิลป์ ครู อนุมัติ
317 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220185 บ้านราษฎร์อุปถัมภ์ นายณรงค์  พงษ์ประดิษฐ์ ครู อนุมัติ
318 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220179 บ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมถ์) วรรณิศา  โพธิ์อ่อง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
319 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220174 บ้านใหม่สามัคคี นางสาววิไลพร  เพชรพิฑูรย์รัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี อนุมัติ
320 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220174 บ้านใหม่สามัคคี Suree  Wongmun ครู อนุมัติ
321 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220175 บ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) ทิพย์วิภา  จันทร์ศิริ ธุรการ อนุมัติ
322 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220175 บ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) วรัชญา  สามารถ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
323 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220176 วัดห้วยลำไย พัชราภา  ศรียานุวัฒน์ ครู คศ1 อนุมัติ
324 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220188 บ้านอุดมธัญญา นายณรงค์กร  ชื่นกลิ่น ครู อนุมัติ
325 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220188 บ้านอุดมธัญญา นายณรงค์กร  ชื่นกลิ่น ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
326 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220189 บ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ) นายธีรเชษฐ์  อรุณยมาตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
327 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220189 บ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ) นางสาวชนิดา   ยะคิณีย์ ครู อนุมัติ
328 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220189 บ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ) กรณิศ  แตงร่ม ครู อนุมัติ
329 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220190 บ้านพุมะค่า กำไร  แก้วสิทธิ์ ครู อนุมัติ
330 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220191 บ้านล้ำเจริญ kanungnid  somboonnakul ครู อนุมัติ
331 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220191 บ้านล้ำเจริญ ณัฐธยาน์  มั่นคง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
332 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220192 บ้านพุม่วง นางสาวนวกมล  ทิพย์พานันท์ ครู อนุมัติ
333 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220192 บ้านพุม่วง ไพฑูรย์  เบื้องบน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุม่วง อนุมัติ
334 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220193 บ้านหนองสุขสันต์ บุญธิดา  อุระแสง ครู อนุมัติ
335 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220194 บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) นายประสงค์  คูกิติรัตน์ ครู อนุมัติ
336 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220194 บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) นายพงษ์เดช  พูลพันธ์ชู ครู อนุมัติ
337 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220195 บ้านสระเกตุโมรี นานอนันต์  กะโห้ทอง ครู อนุมัติ
338 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220197 บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ ภควรรณ  คำมาพล ครู อนุมัติ
339 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220198 บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี นางสมหมาย  ไวยศาลา ครูชำนาญการ อนุมัติ