รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700029 บ้านเกาะเทโพ อัษฎ  เอกปิยะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
2 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700030 วัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) ฺbowon  ekkara ครู อนุมัติ
3 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700009 วัดหนองสลิด นายประเสริฐ  สุขคง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
4 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700022 วัดหนองตางู วัฒนา  มาเกิด ครู อนุมัติ
5 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700003 บ้านท่าซุง ธรณ์นนท์  ลี้ภัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
6 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700004 บ้านดงยางใต้ พงศธร  เพ็งพะยม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
7 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700004 บ้านดงยางใต้ นายวิเชียร  ประกายสกุล ผู้อำนวยการ อนุมัติ
8 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700001 บ้านภูมิธรรม กนกวรรณ  ธรรมวิสุทธิ์ ครู อนุมัติ
9 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700001 บ้านภูมิธรรม เรณู  โกสุมา ครู อนุมัติ
10 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700001 บ้านภูมิธรรม โชติกา  ศรีเริงหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
11 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700002 ชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) ปาจารีย์  เฉยชาญ ครู อนุมัติ
12 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700026 วัดสังกัสรัตนคีรี นายปุญญพัฒน์  แสนแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
13 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700019 วัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง สมเกียรติ  ด้วงหนองบัว ครู อนุมัติ
14 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700020 วัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) ศุภลักษณ์  จันดารา ครู อนุมัติ
15 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700018 วัดตานาด ประมวล  ษมาวิมล ครู อนุมัติ
16 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700016 วัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์) ปุณฑริกา  กาลปักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
17 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700016 วัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์) สุดารัตน์  ประสานศักดิ์ ครู อนุมัติ
18 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700025 วัดอุโปสถาราม จันทร์ทิพย์  จุนทการ ครู อนุมัติ
19 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700023 วัดจักษา นายบำเพ็ญ   จันทร์ภาภาส ครู อนุมัติ
20 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700023 วัดจักษา มนตรี  รงค์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจักษา อนุมัติ
21 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700024 บ้านเนินตูม นางขนิษฐา   นิธุรัมย์ ครู อนุมัติ
22 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700024 บ้านเนินตูม มัลลิกา  ทัศนางกูร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
23 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700010 วัดหนองแก ฉลอง  เสมากูล ครู อนุมัติ
24 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700014 อนุบาลวัดหนองเต่า นางชนันทิพย์  ทองสุกดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
25 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700017 บ้านหนองโพธิ์ นางสาววนิดา  นาวี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
26 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700017 บ้านหนองโพธิ์ เบญจาลักษณ์  นรินนอก ครู อนุมัติ
27 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700011 วัดหนองพังค่า (ประชานุกูล) นางศรีเพ็ชร์  จรรยาภิสัณห์ รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
28 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700011 วัดหนองพังค่า (ประชานุกูล) วรณัน  อมลินภิรม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
29 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700012 วัดเนื้อร้อน Supaporn  Makerd ครู อนุมัติ
30 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700027 วัดหาดทนง surapin  pongketgid ครู อนุมัติ
31 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700027 วัดหาดทนง นางสาวสุนิสา  สัตยพงษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
32 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700027 วัดหาดทนง นางสาวสุนิสา  สัตยพงษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
33 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700028 วัดสะพานหิน แสงทิพย์  วิงวร ครูโรงเรียนวัดสะพานหิน อนุมัติ
34 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700028 วัดสะพานหิน อุษา  กะระวะสูตร ธุรการ อนุมัติ
35 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700006 อนุบาลเมืองอุทัยธานี ศศิกานต์  ทวีทา ข้าราชการครู อนุมัติ
36 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700006 อนุบาลเมืองอุทัยธานี ศศิกานต์  ทวีทา ครู อนุมัติ
37 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700089 ชุมชนบ้านโคกหม้อ ศิริชัย  ฟักขาว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
38 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700103 บ้านโป่งเก้ง นางปาริชาติ  ชุมโกมนต์ ครู อนุมัติ
39 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700103 บ้านโป่งเก้ง กนกทิพย์  โสภาบุตร ครู อนุมัติ
40 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700103 บ้านโป่งเก้ง สิริลักษณ์  กล้ากสิกิจ ครู อนุมัติ
41 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700104 บ้านวังเตย นายเยียน  เวฬุ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
42 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700104 บ้านวังเตย นาตยา  นาใจคง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
43 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700104 บ้านวังเตย เบญจวรรณ  สาเสือ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
44 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700104 บ้านวังเตย ทวีป  สุขด้วงเขน ครู อนุมัติ
45 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700105 บ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี สมปรารถนา  ธงไชย ครูช่วยสอน อนุมัติ
46 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700105 บ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี รุ่งรัตน์  นัดไทยสงค์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
47 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700106 บ้านหนองจิกยาว นายสมนึก  คล้ายแจ้ง ครู อนุมัติ
48 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700107 บ้านหนองไผ่ วรานันท์  แก่นแก้ว ครู อนุมัติ
49 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700107 บ้านหนองไผ่ นางสุภาณี  ทรัพย์สมบัติ ครู อนุมัติ
50 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700108 วัดเขาปฐวี ประสบพร  จีนแฉ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
51 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700109 วัดตลุกดู่(อุทิศเสมาประชาบำรุง) orachit  klaion ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
52 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700109 วัดตลุกดู่(อุทิศเสมาประชาบำรุง) Paweena  Vinaipanich ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
53 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700110 วัดหนองนกยูง นางกัณหา  จันทร์เพ็ญ ครู อนุมัติ
54 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700110 วัดหนองนกยูง ศรีสุดา  สีแดง ครู อนุมัติ
55 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700111 บ้านสวนขวัญ นางสาวเจนจิรา  เทียมคำ ครู อนุมัติ
56 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700111 บ้านสวนขวัญ นิธิวดี  เพียรรักกิจการค้า ครู อนุมัติ
57 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700119 อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) สนธยา  หาญสาริกิจ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ อนุมัติ
58 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700119 อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) มงคล  นวกุล ครู อนุมัติ
59 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700123 วัดทุ่งนาไทย พิเชษฐพันธ์  เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
60 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700123 วัดทุ่งนาไทย อาทิตยา  สุขารมณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
61 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700112 บ้านคอดยาง ทรงพล  มากทรัพย์ ครู อนุมัติ
62 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700114 บ้านหัวดง นายสุวิทย์  เกษศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านหัวดง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
63 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700115 บ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) ภูมิชน  พรมสินชัย ครู อนุมัติ
64 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700115 บ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) sutep  jaroonpankasem ครู อนุมัติ
65 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700116 บ้านหนองแห้ว นายสมพงศ์  สิงห์ชัย ครู อนุมัติ
66 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700116 บ้านหนองแห้ว นายสิทธิชัย  วันเพียร ครู อนุมัติ
67 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700117 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางสาวจุฑามาส  อนันตวงษ์ ครู อนุมัติ
68 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700117 บ้านหนองหญ้าปล้อง ประสิทธิ์ชัย  แสงกรุง ครู อนุมัติ
69 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700117 บ้านหนองหญ้าปล้อง ธนาภรณ์  นัคราจารย์ พนักงานราชการ อนุมัติ
70 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700118 บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) รัตนา  โตลา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
71 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700118 บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) วิชัย  พูลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
72 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700098 วัดวังสาริกา สว่าง  เอี่ยมรอด ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
73 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700098 วัดวังสาริกา ประจำ  ชุรินทร ครู อนุมัติ
74 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700096 วัดดงพิกุล โสภี  ศิริโยธา ครูโรงเรียนวัดดงพิกุล อนุมัติ
75 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700096 วัดดงพิกุล ญาณี  หมั่นเรียน ครู อนุมัติ
76 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700093 บ้านหนองเมน ยืนยง  สีธูป ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
77 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700094 วัดท่ามะขามป้อม นายบริสุทธิ์  นะวะมวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
78 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700101 วัดหนองสระ สุวภัทร  บุญคง ครูธุรการ อนุมัติ
79 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700101 วัดหนองสระ วิไลวรรณ   แรงกสิกรณ์ ครู อนุมัติ
80 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700101 วัดหนองสระ นายนราธร  ทวีทรัพย์นวกุล ครู อนุมัติ
81 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700091 บ้านท่าดาน นายกะวิน  เริงเกตกรรม ครู โรงเรียนบ้านท่าดาน อนุมัติ
82 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700198 วัดดอนหวาย นารี   พุฒสุข ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย อนุมัติ
83 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700198 วัดดอนหวาย คมกฤษ  เปรมกิจพรพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
84 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700201 บ้านบ่อยาง นายกรกต  บรรจง ธุรการ อนุมัติ
85 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700204 บ้านหนองตะเคียน นางณัฐชานันท์  เกษมุติ ครู อนุมัติ
86 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700204 บ้านหนองตะเคียน นางสาวกฤติยา  เรื่อศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
87 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700204 บ้านหนองตะเคียน จิราวรรณ  สมัครเขตรการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
88 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700205 บ้านหนองรัก วิโรจน์  นิ่มชื่น ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศา อนุมัติ
89 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700206 บ้านวังเกษตร มานพ  บุญเพ็ง ครู อนุมัติ
90 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700206 บ้านวังเกษตร chaiyapat  chittakul ครู อนุมัติ
91 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700184 บ้านเขาทองหลาง ศรายุทธ  ชีวะไทย ครู อนุมัติ
92 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700184 บ้านเขาทองหลาง นายอำนาจ  ศีลอาภรณ์ ผ้อำนวยการ อนุมัติ
93 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700184 บ้านเขาทองหลาง นายปิยะ  ปานเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
94 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700179 บ้านทุ่งมน JARUNYA  LUENGTHONG ครู อนุมัติ
95 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700180 บ้านหนองเข้ อินทิรา  ดีฉนวน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
96 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700180 บ้านหนองเข้ วรรณี  มณฑา ธุรการ อนุมัติ
97 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700182 วัดวังบุญ นพพร  กล้าวิย์กรณ์ ครู อนุมัติ
98 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700199 ชุมชนบ้านทุ่งสงบ นายวิชัย  วงษ์โก ครู อนุมัติ
99 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700199 ชุมชนบ้านทุ่งสงบ นารีรัตน์  มุจรินทร์ ครู อนุมัติ
100 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700200 บ้านคลองข่อย มาโนช  กลำภักตร์ ครู อนุมัติ
101 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700200 บ้านคลองข่อย นายอดิศักดิ์  พันธุ์พฤกษา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
102 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700185 บ้านเขาผาลาด วรีวรรณ  นฤมลต์ ครู อนุมัติ
103 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700185 บ้านเขาผาลาด วิชิต  ภักดีสุข ครูโรงเรียนบ้านเขาผาลาด อนุมัติ
104 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700187 บ้านหนองกี่ จิราพร  พุ่มโสภา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
105 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700188 บ้านหนองแขวนกูบ เสริมโชค  ชะมังชัย ครู อนุมัติ
106 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700188 บ้านหนองแขวนกูบ นายสรจักร  ศรลัมพ์ ครู อนุมัติ
107 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700189 บ้านหนองสมบูรณ์ janthana  pila ครู อนุมัติ
108 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700191 วัดเขาหินเทิน อรอินทุ์  แพทอง ครู อนุมัติ
109 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700191 วัดเขาหินเทิน Amnat  Poujeen ครู อนุมัติ
110 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700203 บ้านหนองชุมเห็ด surasate  promsorn ครู อนุมัติ
111 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700192 อนุบาลสว่างอารมณ์ นางสาธิตา  มิ่งเมืองมูล ครู อนุมัติ
112 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700192 อนุบาลสว่างอารมณ์ สมพงษ์  เกตุกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
113 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700194 บ้านเนินก้าว นางสาวช่อทิพย์   จันทร์นาค เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
114 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700194 บ้านเนินก้าว นิภาพร  พวงชื่น ครู อนุมัติ
115 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700195 บ้านหนองยายดา นางสาวชิดชนก   ชัยคชสีห์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
116 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700195 บ้านหนองยายดา วิเชียร  ขันทองคำ ช่างไฟฟ้า อนุมัติ
117 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700196 วัดดงแขวน นายมาโนช  มากวงษ์ ครู อนุมัติ
118 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700196 วัดดงแขวน วิสูตร  พิลึก ครู อนุมัติ
119 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700196 วัดดงแขวน กรสกานต์  จันทร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงแขวน อนุมัติ
120 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700208 บ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง chutharat  samakkhetkit ครู อนุมัติ
121 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700209 บ้านหนองแว่น tuenjai  phan-on ครู อนุมัติ
122 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700209 บ้านหนองแว่น tuenjai  phanon ครู อนุมัติ
123 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700210 วัดเขาดาวเรือง นายอนพัช  ว่องธัญกิจ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
124 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700210 วัดเขาดาวเรือง สงคราม  ขุนนรา ครู อนุมัติ
125 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700207 บ้านสระนารายณ์ สำนวน  พิลึก ครู อนุมัติ
126 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700036 วัดทุ่งปาจาน อาทร   จันทร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
127 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700036 วัดทุ่งปาจาน นันทมาลา  สินประเสริฐ ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
128 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700037 ชุมชนวัดดงขวาง ณัฐณิชา  ใจการุณ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
129 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700038 วัดดอนกลอย สมกิจ  จันจุฬา ครู อนุมัติ
130 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700038 วัดดอนกลอย พาฝัน  โชติรัตน์ ครู อนุมัติ
131 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700044 วัดท่าโพ Thikumporn  Manyaton ครู อนุมัติ
132 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700044 วัดท่าโพ นางสาวสุภาพร   สถิตย์พงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
133 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700042 วัดทุ่งพึ่ง จิตรา  วงศ์เฉลียว ครู อนุมัติ
134 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700043 วัดหนองเขื่อน อำนาจ  วารุกา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
135 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700032 อนุบาลหนองขาหย่าง ศิวาพร  ฉิมพลี ครู อนุมัติ
136 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700033 วัดหนองแฟบ ธรรมรัฐ  ใจการุณ ครู อนุมัติ
137 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700034 วัดหนองระแหงเหนือ นายภูษิต  ศรีพุตฒ์ ครู อนุมัติ
138 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700048 บ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117 สมโภช  พินทอง ครู อนุมัติ
139 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700049 บ้านปากดง นายวิเชียร  ไข่ทอง ครู อนุมัติ
140 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700039 วัดห้วยรอบ ประไพศรี  จุ้ยดอนกลอย ครู อนุมัติ
141 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700039 วัดห้วยรอบ ปริญญา  ทับวัฒน์ ครู อนุมัติ