รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700061 บ้านท่าชะอม นางธนาเนตร  อยู่เย็น ครู อนุมัติ
2 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700068 บ้านเขาน้อย ฉวีวรรณ  จันทบาล ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
3 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700069 บ้านหนองกระทุ่ม พิมลพรรณ  ประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
4 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700070 บ้านดงประดาพระ ทรรศนีย์  โอภา ครู อนุมัติ
5 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700071 บ้านประดาหัก อัญชลี  สนกัน ครู อนุมัติ
6 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700072 บ้านเขากวางทอง นายศักดิ์ดา  ทิพวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
7 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700072 บ้านเขากวางทอง ฉวีวรรณ  อนันตะบุตร ครูโรงเรียนบ้านเขากวางทอง อนุมัติ
8 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700073 ชุมชนบ้านทุ่งนา พีระศักดิ์  อาทิตย์ตั้ง ครู คศ.3 อนุมัติ
9 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700076 บ้านป่าเลา นางกนกวรรณ  อุุ่นเรือน ครู อนุมัติ
10 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700076 บ้านป่าเลา นายมนูล  อนันตะบุตร ครู อนุมัติ
11 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700077 บ้านวังผาลาด พรวิภา  เทียมจรรยา ครู อนุมัติ
12 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700081 วัดเทพนิมิต พรเพ็ญ  จีนจรรยา ครู อนุมัติ
13 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700059 วัดทุ่งหลวง สมโภชน์  โสภณศักดิ์ ครู อนุมัติ
14 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700078 บ้านเนินพยอม ชญามาศส์  เสรีกุลเศรษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
15 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700080 บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ นางวันเพ็ญ  บัวพรวน ครู อนุมัติ
16 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700065 ชุมชนบ้านหนองงาแซง นางสาวจุฑามณี  บ้านมอญ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
17 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700066 วัดทุ่งโพ สุกัญญา  ห่านวิลัย ครู อนุมัติ
18 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700057 วัดป่าช้า (สิริราษฎร์วิทยาคาร) นายปรีชา  วาสนา ครู อนุมัติ
19 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700064 บ้านเนินสาธารณ์ รุ่งนภา  เดชมา ครู อนุมัติ
20 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700064 บ้านเนินสาธารณ์ นายสาโรจน์  เสมาฉิม ครู อนุมัติ
21 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700056 วัดห้วยพระจันทร์ นางนภารัตน์  วัดสิงห์ ครู อนุมัติ
22 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700056 วัดห้วยพระจันทร์ รัตนา  คันศร ครู อนุมัติ
23 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700082 วัดหนองมะกอก สุภาวดี  นิ่มพยา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
24 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700085 บ้านห้วยไผ่ขุย พิมพ์ปวีน์  ศรียากูล พนักงานราชการ อนุมัติ
25 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700085 บ้านห้วยไผ่ขุย นางปัทมนันท์  อิสริยภานันท์ ครู อนุมัติ
26 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700087 วัดปทุมทอง ธานี  ดิษประภัส ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
27 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700088 บ้านงิ้วงาม มะลิ  บุญประคม เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
28 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700054 วัดหนองยาง วันเพ็ญ  เสรีพงษ์ ครู อนุมัติ
29 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700075 วัดหนองบัว นายปีเพชร  คณนานนทธรรม ครู อนุมัติ
30 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700055 บ้านล่อมเสือโฮก บุญญาภา  พรปรัณชัย เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
31 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700074 วัดห้วยขานาง นางวรรณิสา  เรืองวงษ์งาม ครูโรงเรียนวัดห้วยขานาง อนุมัติ
32 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700074 วัดห้วยขานาง รินรดา  วิมลมุข ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
33 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700083 บ้านทุ่งใหญ่ นายพิสุทธิ์  วงษ์แหวน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ อนุมัติ
34 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700051 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สมสุข  สุขรินทร์ รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
35 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700053 บ้านบ่อทับใต้ สุทธิแจ๊ส    วรสรสิทธิ์ ครู อนุมัติ
36 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700058 วัดหัวเมือง สุรัสวดี  วีระยุทธวัฒนะ ครู อนุมัติ
37 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700060 บ้านหนองจิกยาว นางพรวดี  คุณวัฒนา ครู อนุมัติ
38 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700062 วัดหนองเต่า สุภาวดี  ยงเขตรกิจ ครู อนุมัติ
39 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700139 บ้านใหม่คลองอังวะ suthat  chaiyasan ครูผู้ช่วย อนุมัติ
40 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700142 บ้านอีมาดอีทราย นางสาววรัญญา  เสลารัตน์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
41 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700168 บ้านคลองหวาย นางโสภา  สิงห์โต ครู อนุมัติ
42 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700170 บ้านดง นางโพเวี่ย  บุญคำ ครู อนุมัติ
43 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700172 วัดทองหลาง นางสาวเรวดี  โพธิ์มูล ครู อนุมัติ
44 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700174 บ้านน้ำพุ ดารุณี  สีดำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
45 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700174 บ้านน้ำพุ มนตรี  ณรงค์มี ครู อนุมัติ
46 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700174 บ้านน้ำพุ วันชัย  แสงทอง ครู อนุมัติ
47 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700177 บ้านทุ่งน้อย ปริญญา  กรุงกวี ครูชำนาญการ อนุมัติ
48 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700133 บ้านบุ่ง ลดาวรรณ  ป้อมคำ ครู อนุมัติ
49 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700176 วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม อโณทัย  บุญศิริ ครู อนุมัติ
50 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700140 บ้านใหม่ร่มเย็น สัญชัย  อินถา ครู อนุมัติ
51 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700169 บ้านเจ้าวัด ธัญสินี  สงฆ์โนนเหล็ก ครู อนุมัติ
52 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700124 วัดทัพคล้าย นางสาวดวงใจ  ขุนณรงค์ ครู (พนักงานราชการ) อนุมัติ
53 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700124 วัดทัพคล้าย ธปณัฐ  ภูดิษพัฒน์ ครู อนุมัติ
54 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700125 วัดทัพหมัน วิภาพร  คุปติเกษม หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
55 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700126 วัดทัพหลวง นายอำนาจ  จันทร ครู อนุมัติ
56 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700127 วัดทัพหลวง สาขาบ้านป่าอูสามัคคี ปิยะรัตน์  วิมานทอง ครู อนุมัติ
57 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700128 บ้านพุต่อ Chukit  sammaphithak ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
58 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700130 บ้านใหม่หนองแก วลัยพร  พรมชาติ ครู อนุมัติ
59 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700131 บ้านห้วยบง ภานุวัฒน์  คลังสิน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
60 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700129 บ้านหน้าฝายบึงตาโพ สุชิน  ทรายทอง ครู อนุมัติ
61 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700132 บ้านวังตอสามัคคี ประยงค์  บุญมาก ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
62 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700134 บ้านพุบอน ปัญญา  จันทร์รักษ์ ครู อนุมัติ
63 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700135 อนุบาลบ้านไร่ ประดิษฐ์  พันธ์ผา ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ อนุมัติ
64 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700135 อนุบาลบ้านไร่ นายชนาธิป  โตคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ อนุมัติ
65 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700136 บ้านศาลาคลอง นายอนุพงษ์  ปรากริม ครูโรงเรียนบ้านศาลาคลอง อนุมัติ
66 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700141 บ้านห้วยป่าปก เบญจมาศ  วงษ์อามาตร์ ครู อนุมัติ
67 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700137 วัดสะนำ สุพัตตรา  น้อยคำมูล ครู อนุมัติ
68 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700137 วัดสะนำ ชัยสิทธิ์  ทองศรีสมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
69 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700138 บ้านหินตุ้ม จรัส  รักษ์อารยะธรรม ครู อนุมัติ
70 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700157 สง่ารวมราษฎร์ นางสาวสวนีย์  แก่นแก้ว ครู อนุมัติ
71 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700158 บ้านใหม่คลองเคียน นางสาวกิติมาภรณ์  สุวรรณมุสิทธิ์ ครู อนุมัติ
72 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700151 บ้านเขาลูกโล่ เสาวรัตน์  ฤทธิ์เดช ครู อนุมัติ
73 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700150 บ้านหนองอาสา นางสาวอมรรัตน์  รัตนมนตรี เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
74 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700150 บ้านหนองอาสา นายศราวุฒิ  จำรัสภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
75 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700143 บ้านคลองโป่ง ปริวัฒน์  อุทาน ครู อนุมัติ
76 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700144 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 กมลวรรณ  คำเสน ครู อนุมัติ
77 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700144 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 นางสาวทัชชภร  คงอิว ครู อนุมัติ
78 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700146 บ้านตะกรุด นายชลธิศ  ประสาท ครู อนุมัติ
79 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700148 บ้านหนองแกเชียงราย จรูญ  รักศรี ครู อนุมัติ
80 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700153 บ้านคลองตะขาบ นางสาวจิรายุ  วนาราช ครู อนุมัติ
81 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700155 บ้านวังพง สำอางค์  จันทร์ศร ครู อนุมัติ
82 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700156 บ้านวังหิน วัลลภ  ใจโพธา ครู อนุมัติ
83 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700156 บ้านวังหิน ปราณี  วีระสะ ครู อนุมัติ
84 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700159 บ้านจัน นางสาวเนตร์นภา  โฉมบุตร ครู อนุมัติ
85 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700165 บ้านหนองจอก ธนู  อินปนาม ครู อนุมัติ
86 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700167 บ้านหนองไม้แก่น มนตรี  ฦๅชา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
87 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700167 บ้านหนองไม้แก่น ศรสกล  กัลยา ครู อนุมัติ
88 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700166 บ้านหนองบ่มกล้วย กอบชัย  จบศรี ครู อนุมัติ
89 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700166 บ้านหนองบ่มกล้วย นางสาวพรทิพย์  คำภูอ่อน ครู อนุมัติ
90 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700164 บ้านหินงามสามัคคี ภุมริน  จบศรี ครู อนุมัติ
91 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700163 บ้านลานคา นายพัลลภ  สุประดิษฐอาภรณ๋ ครู อนุมัติ
92 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700160 บ้านทุ่งนาสวน นางสาวปรียพัศ  มุ่งการนา ครู อนุมัติ
93 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700160 บ้านทุ่งนาสวน ประกิจ  บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
94 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700171 บ้านห้วยพลู นารีรัตน์  นิลทมร ครู อนุมัติ
95 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700173 บ้านนาทุ่งเชือก นางสาวสมหญิง  ซ้อนใจ ครู อนุมัติ
96 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700173 บ้านนาทุ่งเชือก วรเดช  พิมพ์สีทา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
97 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700175 วัดผาทั่ง สุพรรณี  กสิกรณ์ ครู อนุมัติ
98 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700175 วัดผาทั่ง เขมณัฏฐ์  ตรัยคนันธรณ์ ครู อนุมัติ
99 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700178 วัดห้วยแห้ง นายวสุธร  สมถะธัญการ ครู อนุมัติ
100 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700178 วัดห้วยแห้ง ธงชาติ  ชาญตะบะ ครู อนุมัติ
101 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700162 บ้านร่องมะดูก วันวิสา  พลสันต์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรเงรียน อนุมัติ
102 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700149 บ้านหนองฝาง สมใจ  มุมาน ครู อนุมัติ
103 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700147 บ้านหูช้าง ภัทรา  อินต๊ะอุ่นวงศ์ ครู อนุมัติ
104 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700145 บ้านซับสุราษฎร์ บังอร  หงษ์คำ ครู อนุมัติ
105 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700219 บ้านบุ่งฝาง นางสาวอรอุมา  โตประเสริฐ ครู อนุมัติ
106 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700220 บ้านน้ำวิ่ง วริศรา  จบศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
107 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700222 บ้านเขาน้ำโจน รัตนา  บุตรสิงห์ ครู อนุมัติ
108 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700223 บ้านห้วยโศก สุรชาติ  วิบูลย์วัฒนกุล ครู อนุมัติ
109 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700223 บ้านห้วยโศก วีระพงษ์  ทาสี ครู อนุมัติ
110 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700224 ชุมชนบ้านทุ่งนางาม นายพัทยา  ภู่เปี่ยม ครู อนุมัติ
111 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700224 ชุมชนบ้านทุ่งนางาม นางสุนทรี  สีดาคำ ครู อนุมัติ
112 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700230 บ้านน้ำรอบ ชัยพวัฒ  นามวงศ์ ครู อนุมัติ
113 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700231 บ้านโกรกลึก อำภา  จำปีทอง ครู อนุมัติ
114 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700233 บ้านบุ่งกะเซอร์ นายประจักษ์  โฉมศรี ครู อนุมัติ
115 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700234 วัดเขาผาแรต นายประวิง  แก้วฟ้า ครูชำนาญพิเศษ อนุมัติ
116 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700235 บ้านเนินมะค่า สุกัญญา  แก้วก่อง ครู อนุมัติ
117 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700216 บ้านห้วยทราย วันเพ็ญ  สมพงษ์ ครูธุรการ อนุมัติ
118 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700217 บ้านหนองม่วง พิมพ์พิลา  ทองอร่าม ครู อนุมัติ
119 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700212 ชุมชนบ้านประดู่ยืน วันทนา  ทิมเขียว ครู อนุมัติ
120 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700214 บ้านทุ่งสามแท่ง นางธัญนัช  พลอยศรี ครู โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง อนุมัติ
121 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700214 บ้านทุ่งสามแท่ง นางฉันทนา  ทะนะแสง ครู อนุมัติ
122 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700215 บ้านหนองผักกาด บำรุง  เงินยวง ครู อนุมัติ
123 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700218 บ้านทัพยายปอน วันเพ็ญ  กล่ำเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
124 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700221 บ้านป่าอ้อ นายเกรียงศักดิ์  บริสุทธิ์ ครู อนุมัติ
125 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700225 วัดเขาฆ้องชัย สิริพร  โยศรีธา ครู อนุมัติ
126 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700226 รัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) อำนวยวิทย์  รุทระกาญจน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
127 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700227 บ้านคลองชะนี ทองแดง  แซ่เล้า ครู อนุมัติ
128 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700229 บ้านเขาวง น้ำผึ้ง  บุญวรรณ์ ครู อนุมัติ
129 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700237 บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ภัทรพล  คำเฉลียว ครู อนุมัติ
130 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700239 ห้วยขาแข้งวิทยาคม นางสาววสุกิจา   ทองแกมแก้ว ครู อนุมัติ
131 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700241 บ้านโป่งสามสิบ ไพรัตน์  สุพลจิตร ครู อนุมัติ
132 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700243 บ้านปางไม้ไผ่ วรรณา  คำเปรม ครู อนุมัติ
133 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700243 บ้านปางไม้ไผ่ ณรงค์  คชสาร ครูชำนานการพิเศษ อนุมัติ
134 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700228 บ้านนาไร่เดียว วิชชุลดา  เชิดชูพันธ์ ครู อนุมัติ
135 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700232 วัดเขาพระยาสังฆาราม พิกุล  แข็งธัญกิจ ครู อนุมัติ
136 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700232 วัดเขาพระยาสังฆาราม นารีรัตน์  มั่นศักดิ์ ครู อนุมัติ
137 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700236 บ้านร่องตาที รัตนา  กลทิพย์ ครู อนุมัติ
138 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700236 บ้านร่องตาที สมหมาย  ป้อมภา ธุรการ อนุมัติ
139 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700238 บ้านเพชรน้ำผึ้ง สุนิสา  ปรากริม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
140 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700255 บ้านโป่งข่อย ปรเมศวร์  บัวตูม ครู อนุมัติ
141 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700255 บ้านโป่งข่อย สุวรรณา  กิจติยา ครู อนุมัติ
142 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700256 บ้านสมอทอง สมจิตต์  ทัพเสลา ครู อนุมัติ
143 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700257 บ้านคลองแห้งวิทยา ฐิติยา  อุณฑพันธุ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
144 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700257 บ้านคลองแห้งวิทยา กัญญาพัชร์  วรากุลเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
145 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700258 บ้านตลิ่งสูง ณัฏฐวรรษ  วรโชตศิริโสภณ ครู อนุมัติ
146 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700258 บ้านตลิ่งสูง โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง  นางสาวชนันณ์ชิฎา สิงห์โตทอง ธุรการ อนุมัติ
147 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700259 บ้านหนองผักแพว นางสาววรี   จันทรักษา ครู อนุมัติ
148 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700251 บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง นายธัญวิทย์  สาริกา ครู อนุมัติ
149 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700245 ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต นางปนัดดา  ดำนงค์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
150 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700245 ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต ทวีชัย  นิลสาริกา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
151 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700248 บ้านหนองมะสัง เสาวลักษณ์   ฉิมภู่ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
152 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700248 บ้านหนองมะสัง นายสมชาย  ทองบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
153 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700246 อนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) นางสาวจันทิมา  ทาวุธ ครู อนุมัติ
154 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700247 อนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา จุฑามาศ  สุขุประการ ครู อนุมัติ
155 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700252 บ้านหินโหง่น นางสาวนุชจรีย์  วงษ์ที ครู อนุมัติ
156 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700253 ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) สลิลทิพย์  รงค์ทอง ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
157 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700253 ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) ลินดา  วงศ์ธัญญกรณ์ เจ้าน้าที่ธุรการ อนุมัติ
158 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700254 บ้านกลาง ณรงค์ศักดิ์  บัวกลับ ครู อนุมัติ
159 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700244 อนุบาลลานสัก ไตรรงค์  ณ วิเชียร ครู อนุมัติ
160 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700244 อนุบาลลานสัก กิตฑิ์ธเณศ  พัฑฒิพงศ์ชูกิจ ครู อนุมัติ