รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700061 : บ้านท่าชะอม นางธนาเนตร  อยู่เย็น ครู
2 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700068 : บ้านเขาน้อย ฉวีวรรณ  จันทบาล ชำนาญการพิเศษ
3 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700069 : บ้านหนองกระทุ่ม พิมลพรรณ  ประสิทธิ์ ครู
4 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700070 : บ้านดงประดาพระ ทรรศนีย์  โอภา ครู
5 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700071 : บ้านประดาหัก อัญชลี  สนกัน ครู
6 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700072 : บ้านเขากวางทอง นายศักดิ์ดา  ทิพวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
7 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700072 : บ้านเขากวางทอง ฉวีวรรณ  อนันตะบุตร ครูโรงเรียนบ้านเขากวางทอง
8 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700073 : ชุมชนบ้านทุ่งนา พีระศักดิ์  อาทิตย์ตั้ง ครู คศ.3
9 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700076 : บ้านป่าเลา นางกนกวรรณ  อุุ่นเรือน ครู
10 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700076 : บ้านป่าเลา นายมนูล  อนันตะบุตร ครู
11 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700077 : บ้านวังผาลาด พรวิภา  เทียมจรรยา ครู
12 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700081 : วัดเทพนิมิต พรเพ็ญ  จีนจรรยา ครู
13 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700059 : วัดทุ่งหลวง สมโภชน์  โสภณศักดิ์ ครู
14 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700078 : บ้านเนินพยอม ชญามาศส์  เสรีกุลเศรษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษ
15 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700080 : บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ นางวันเพ็ญ  บัวพรวน ครู
16 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700065 : ชุมชนบ้านหนองงาแซง นางสาวจุฑามณี  บ้านมอญ ครูชำนาญการพิเศษ
17 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700066 : วัดทุ่งโพ สุกัญญา  ห่านวิลัย ครู
18 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700057 : วัดป่าช้า (สิริราษฎร์วิทยาคาร) นายปรีชา  วาสนา ครู
19 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700064 : บ้านเนินสาธารณ์ นายสาโรจน์  เสมาฉิม ครู
20 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700064 : บ้านเนินสาธารณ์ รุ่งนภา  เดชมา ครู
21 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700056 : วัดห้วยพระจันทร์ รัตนา  คันศร ครู
22 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700056 : วัดห้วยพระจันทร์ นางนภารัตน์  วัดสิงห์ ครู
23 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700082 : วัดหนองมะกอก สุภาวดี  นิ่มพยา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
24 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700085 : บ้านห้วยไผ่ขุย พิมพ์ปวีน์  ศรียากูล พนักงานราชการ
25 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700085 : บ้านห้วยไผ่ขุย นางปัทมนันท์  อิสริยภานันท์ ครู
26 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700087 : วัดปทุมทอง ธานี  ดิษประภัส ผู้อำนวยการโรงเรียน
27 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700088 : บ้านงิ้วงาม มะลิ  บุญประคม เจ้าหน้าที่พัสดุ
28 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700054 : วัดหนองยาง วันเพ็ญ  เสรีพงษ์ ครู
29 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700075 : วัดหนองบัว นายปีเพชร  คณนานนทธรรม ครู
30 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700055 : บ้านล่อมเสือโฮก บุญญาภา  พรปรัณชัย เจ้าหน้าที่พัสดุ
31 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700074 : วัดห้วยขานาง นางวรรณิสา  เรืองวงษ์งาม ครูโรงเรียนวัดห้วยขานาง
32 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700074 : วัดห้วยขานาง รินรดา  วิมลมุข ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
33 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700083 : บ้านทุ่งใหญ่ นายพิสุทธิ์  วงษ์แหวน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
34 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700051 : อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สมสุข  สุขรินทร์ รองผู้อำนวยการ
35 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700053 : บ้านบ่อทับใต้ สุทธิแจ๊ส    วรสรสิทธิ์ ครู
36 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700058 : วัดหัวเมือง สุรัสวดี  วีระยุทธวัฒนะ ครู
37 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700060 : บ้านหนองจิกยาว นางพรวดี  คุณวัฒนา ครู
38 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700062 : วัดหนองเต่า สุภาวดี  ยงเขตรกิจ ครู
39 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700139 : บ้านใหม่คลองอังวะ suthat  chaiyasan ครูผู้ช่วย
40 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700142 : บ้านอีมาดอีทราย นางสาววรัญญา  เสลารัตน์ ครูอัตราจ้าง
41 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700168 : บ้านคลองหวาย นางโสภา  สิงห์โต ครู
42 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700170 : บ้านดง นางโพเวี่ย  บุญคำ ครู
43 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700172 : วัดทองหลาง นางสาวเรวดี  โพธิ์มูล ครู
44 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700174 : บ้านน้ำพุ ดารุณี  สีดำ ครูผู้ช่วย
45 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700174 : บ้านน้ำพุ มนตรี  ณรงค์มี ครู
46 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700174 : บ้านน้ำพุ วันชัย  แสงทอง ครู
47 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700177 : บ้านทุ่งน้อย ปริญญา  กรุงกวี ครูชำนาญการ
48 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700133 : บ้านบุ่ง ลดาวรรณ  ป้อมคำ ครู
49 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700176 : วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม อโณทัย  บุญศิริ ครู
50 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700140 : บ้านใหม่ร่มเย็น สัญชัย  อินถา ครู
51 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700169 : บ้านเจ้าวัด ธัญสินี  สงฆ์โนนเหล็ก ครู
52 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700124 : วัดทัพคล้าย นางสาวดวงใจ  ขุนณรงค์ ครู (พนักงานราชการ)
53 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700124 : วัดทัพคล้าย ธปณัฐ  ภูดิษพัฒน์ ครู
54 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700125 : วัดทัพหมัน วิภาพร  คุปติเกษม หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
55 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700126 : วัดทัพหลวง นายอำนาจ  จันทร ครู
56 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700127 : วัดทัพหลวง สาขาบ้านป่าอูสามัคคี ปิยะรัตน์  วิมานทอง ครู
57 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700128 : บ้านพุต่อ Chukit  sammaphithak ผู้อำนวยการโรงเรียน
58 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700130 : บ้านใหม่หนองแก วลัยพร  พรมชาติ ครู
59 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700131 : บ้านห้วยบง ภานุวัฒน์  คลังสิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
60 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700129 : บ้านหน้าฝายบึงตาโพ สุชิน  ทรายทอง ครู
61 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700132 : บ้านวังตอสามัคคี ประยงค์  บุญมาก ครูอัตราจ้าง
62 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700134 : บ้านพุบอน ปัญญา  จันทร์รักษ์ ครู
63 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700134 : บ้านพุบอน บุษราภรณ์  สกุณี ธุรการโรงเรียน
64 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700135 : อนุบาลบ้านไร่ นายชนาธิป  โตคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่
65 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700135 : อนุบาลบ้านไร่ ประดิษฐ์  พันธ์ผา ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่
66 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700136 : บ้านศาลาคลอง นายอนุพงษ์  ปรากริม ครูโรงเรียนบ้านศาลาคลอง
67 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700141 : บ้านห้วยป่าปก เบญจมาศ  วงษ์อามาตร์ ครู
68 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700137 : วัดสะนำ ชัยสิทธิ์  ทองศรีสมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
69 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700137 : วัดสะนำ สุพัตตรา  น้อยคำมูล ครู
70 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700138 : บ้านหินตุ้ม จรัส  รักษ์อารยะธรรม ครู
71 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700157 : สง่ารวมราษฎร์ นางสาวสวนีย์  แก่นแก้ว ครู
72 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700158 : บ้านใหม่คลองเคียน นางสาวกิติมาภรณ์  สุวรรณมุสิทธิ์ ครู
73 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700151 : บ้านเขาลูกโล่ เสาวรัตน์  ฤทธิ์เดช ครู
74 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700150 : บ้านหนองอาสา นางสาวอมรรัตน์  รัตนมนตรี เจ้าหน้าที่พัสดุ
75 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700150 : บ้านหนองอาสา นายศราวุฒิ  จำรัสภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียน
76 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700143 : บ้านคลองโป่ง ปริวัฒน์  อุทาน ครู
77 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700144 : ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 นางสาวทัชชภร  คงอิว ครู
78 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700144 : ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 กมลวรรณ  คำเสน ครู
79 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700146 : บ้านตะกรุด นายชลธิศ  ประสาท ครู
80 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700148 : บ้านหนองแกเชียงราย จรูญ  รักศรี ครู
81 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700153 : บ้านคลองตะขาบ นางสาวจิรายุ  วนาราช ครู
82 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700155 : บ้านวังพง สำอางค์  จันทร์ศร ครู
83 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700156 : บ้านวังหิน ปราณี  วีระสะ ครู
84 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700156 : บ้านวังหิน วัลลภ  ใจโพธา ครู
85 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700156 : บ้านวังหิน กลอยใจ  มาแพ เจ้าหน้าที่ธุรการ
86 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700159 : บ้านจัน นางสาวเนตร์นภา  โฉมบุตร ครู
87 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700165 : บ้านหนองจอก ธนู  อินปนาม ครู
88 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700165 : บ้านหนองจอก สุรีย์พร จ่ายสุวรรณ  จ่ายสุวรรณ ครู
89 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700167 : บ้านหนองไม้แก่น ศรสกล  กัลยา ครู
90 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700167 : บ้านหนองไม้แก่น มนตรี  ฦๅชา เจ้าหน้าที่พัสดุ
91 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700166 : บ้านหนองบ่มกล้วย กอบชัย  จบศรี ครู
92 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700166 : บ้านหนองบ่มกล้วย นางสาวพรทิพย์  คำภูอ่อน ครู
93 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700164 : บ้านหินงามสามัคคี ภุมริน  จบศรี ครู
94 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700163 : บ้านลานคา นายพัลลภ  สุประดิษฐอาภรณ๋ ครู
95 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700160 : บ้านทุ่งนาสวน นางสาวปรียพัศ  มุ่งการนา ครู
96 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700160 : บ้านทุ่งนาสวน ประกิจ  บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
97 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700171 : บ้านห้วยพลู นารีรัตน์  นิลทมร ครู
98 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700173 : บ้านนาทุ่งเชือก นางสาวสมหญิง  ซ้อนใจ ครู
99 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700173 : บ้านนาทุ่งเชือก วรเดช  พิมพ์สีทา ครูชำนาญการพิเศษ
100 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700175 : วัดผาทั่ง สุพรรณี  กสิกรณ์ ครู
101 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700175 : วัดผาทั่ง เขมณัฏฐ์  ตรัยคนันธรณ์ ครู
102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700178 : วัดห้วยแห้ง นายวสุธร  สมถะธัญการ ครู
103 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700178 : วัดห้วยแห้ง ธงชาติ  ชาญตะบะ ครู
104 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700162 : บ้านร่องมะดูก วันวิสา  พลสันต์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรเงรียน
105 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700149 : บ้านหนองฝาง สมใจ  มุมาน ครู
106 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700147 : บ้านหูช้าง ภัทรา  อินต๊ะอุ่นวงศ์ ครู
107 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700145 : บ้านซับสุราษฎร์ บังอร  หงษ์คำ ครู
108 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700219 : บ้านบุ่งฝาง นางสาวอรอุมา  โตประเสริฐ ครู
109 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700220 : บ้านน้ำวิ่ง วริศรา  จบศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
110 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700222 : บ้านเขาน้ำโจน รัตนา  บุตรสิงห์ ครู
111 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700223 : บ้านห้วยโศก วีระพงษ์  ทาสี ครู
112 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700223 : บ้านห้วยโศก สุรชาติ  วิบูลย์วัฒนกุล ครู
113 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700224 : ชุมชนบ้านทุ่งนางาม นางสุนทรี  สีดาคำ ครู
114 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700224 : ชุมชนบ้านทุ่งนางาม นายพัทยา  ภู่เปี่ยม ครู
115 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700230 : บ้านน้ำรอบ ชัยพวัฒ  นามวงศ์ ครู
116 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700231 : บ้านโกรกลึก อำภา  จำปีทอง ครู
117 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700233 : บ้านบุ่งกะเซอร์ นายประจักษ์  โฉมศรี ครู
118 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700234 : วัดเขาผาแรต นายประวิง  แก้วฟ้า ครูชำนาญพิเศษ
119 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700235 : บ้านเนินมะค่า สุกัญญา  แก้วก่อง ครู
120 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700216 : บ้านห้วยทราย วันเพ็ญ  สมพงษ์ ครูธุรการ
121 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700217 : บ้านหนองม่วง พิมพ์พิลา  ทองอร่าม ครู
122 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700212 : ชุมชนบ้านประดู่ยืน วันทนา  ทิมเขียว ครู
123 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700214 : บ้านทุ่งสามแท่ง นางฉันทนา  ทะนะแสง ครู
124 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700214 : บ้านทุ่งสามแท่ง นางธัญนัช  พลอยศรี ครู โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง
125 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700215 : บ้านหนองผักกาด บำรุง  เงินยวง ครู
126 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700218 : บ้านทัพยายปอน วันเพ็ญ  กล่ำเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
127 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700221 : บ้านป่าอ้อ นายเกรียงศักดิ์  บริสุทธิ์ ครู
128 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700225 : วัดเขาฆ้องชัย สิริพร  โยศรีธา ครู
129 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700226 : รัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) อำนวยวิทย์  รุทระกาญจน์ ครูผู้ช่วย
130 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700227 : บ้านคลองชะนี ทองแดง  แซ่เล้า ครู
131 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700229 : บ้านเขาวง น้ำผึ้ง  บุญวรรณ์ ครู
132 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700237 : บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ภัทรพล  คำเฉลียว ครู
133 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700239 : ห้วยขาแข้งวิทยาคม นางสาววสุกิจา   ทองแกมแก้ว ครู
134 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700241 : บ้านโป่งสามสิบ ไพรัตน์  สุพลจิตร ครู
135 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700242 : บ้านห้วยเปล้า ศศิธร  ผันผ่อน ครูโรงเรียนบ้านห้วยเปล้า
136 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700243 : บ้านปางไม้ไผ่ สุเมธ  กลิ่นเกษร เจ้าหน้าที่ธุรการ
137 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700243 : บ้านปางไม้ไผ่ วรรณา  คำเปรม ครู
138 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700243 : บ้านปางไม้ไผ่ ณรงค์  คชสาร ครูชำนานการพิเศษ
139 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700228 : บ้านนาไร่เดียว วิชชุลดา  เชิดชูพันธ์ ครู
140 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700232 : วัดเขาพระยาสังฆาราม พิกุล  แข็งธัญกิจ ครู
141 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700232 : วัดเขาพระยาสังฆาราม นารีรัตน์  มั่นศักดิ์ ครู
142 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700236 : บ้านร่องตาที รัตนา  กลทิพย์ ครู
143 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700236 : บ้านร่องตาที สมหมาย  ป้อมภา ธุรการ
144 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700238 : บ้านเพชรน้ำผึ้ง สุนิสา  ปรากริม เจ้าหน้าที่ธุรการ
145 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700255 : บ้านโป่งข่อย ปรเมศวร์  บัวตูม ครู
146 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700255 : บ้านโป่งข่อย สุวรรณา  กิจติยา ครู
147 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700256 : บ้านสมอทอง สมจิตต์  ทัพเสลา ครู
148 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700257 : บ้านคลองแห้งวิทยา กัญญาพัชร์  วรากุลเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการ
149 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700257 : บ้านคลองแห้งวิทยา ฐิติยา  อุณฑพันธุ์ ครูผู้ช่วย
150 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700258 : บ้านตลิ่งสูง โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง  นางสาวชนันณ์ชิฎา สิงห์โตทอง ธุรการ
151 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700258 : บ้านตลิ่งสูง ณัฏฐวรรษ  วรโชตศิริโสภณ ครู
152 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700259 : บ้านหนองผักแพว นางสาววรี   จันทรักษา ครู
153 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700251 : บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง นายธัญวิทย์  สาริกา ครู
154 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700245 : ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต นางปนัดดา  ดำนงค์ ครูชำนาญการพิเศษ
155 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700245 : ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต ทวีชัย  นิลสาริกา ครูอัตราจ้าง
156 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700248 : บ้านหนองมะสัง นายสมชาย  ทองบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
157 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700248 : บ้านหนองมะสัง เสาวลักษณ์   ฉิมภู่ ครูผู้ช่วย
158 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700246 : อนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) นางสาวจันทิมา  ทาวุธ ครู
159 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700247 : อนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา จุฑามาศ  สุขุประการ ครู
160 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700252 : บ้านหินโหง่น นางสาวนุชจรีย์  วงษ์ที ครู
161 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700253 : ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) สลิลทิพย์  รงค์ทอง ครูธุรการโรงเรียน
162 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700253 : ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) ลินดา  วงศ์ธัญญกรณ์ เจ้าน้าที่ธุรการ
163 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700254 : บ้านกลาง ณรงค์ศักดิ์  บัวกลับ ครู
164 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700244 : อนุบาลลานสัก ไตรรงค์  ณ วิเชียร ครู
165 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700244 : อนุบาลลานสัก กิตฑิ์ธเณศ  พัฑฒิพงศ์ชูกิจ ครู