รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040079 บ้านเทพนคร นายบัลลังก์   ฉิมพาลี ครูโรงเรียนบ้านเทพนคร อนุมัติ
2 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040079 บ้านเทพนคร สุภาณี  แสงแก้ว ครู อนุมัติ
3 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040080 บ้านไร่ เนาวรัตน์  จันทร์รอด ครู อนุมัติ
4 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040080 บ้านไร่ เนาวรัตน์  จันทร์รอด ครูชำนาญการ อนุมัติ
5 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040078 บ้านท่าตะคร้อ นายสุวิน  อ่อนฉ่ำ ครู อนุมัติ
6 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040081 ปราสาทอนุสรณ์ มานพ  ภู่ประเสริฐ ครู คศ. 3 อนุมัติ
7 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040082 บ้านท่าเสลี่ยง ศิริรักษ์  หอมรื่น ครู อนุมัติ
8 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040083 บ้านโพธิ์พัฒนา นาย สุทธินัย  โนรี ครู ชำนาญการ อนุมัติ
9 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040083 บ้านโพธิ์พัฒนา นายภูมินทร์  นามคง ครู อนุมัติ
10 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040084 บ้านใหม่สามัคคี เกษ  วิชาวงษ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
11 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040084 บ้านใหม่สามัคคี นงค์ลักษณ์  สุขสม ครู คศ.2 อนุมัติ
12 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040085 บ้านหงษ์ทอง นายประเสริฐ  รุ่งน้อย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
13 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040085 บ้านหงษ์ทอง นายปฏิวัติ  วิชาวงษ์ ธุรการ อนุมัติ
14 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040086 บ้านเทียมเจริญ สุขขุมภัณฐ์  ทองสุก ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
15 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040040 ยางเลียงราษฎร์พัฒนา นางสนิท  สมจิโน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
16 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040047 บ้านเขาน้ำเพชร สมเจตน์  กาเทียม ครูโรงเรียนบ้านเขานำ้เพชร อนุมัติ
17 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040048 บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) ชูชีพ  วัชรพัฒนกุล ครู อนุมัติ
18 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040065 อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) jantana  mankong ครู คศ.3 อนุมัติ
19 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040065 อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) Bang-ern  Mankhetkit ครู คศ.2 อนุมัติ
20 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040069 ประชารัฐพัฒนา นางพรรณกร  ทองดี ครูชำนาญการ อนุมัติ
21 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040050 บ้านไตรตรึงษ์ วรากร  น้ำเงินสกุลณี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
22 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040050 บ้านไตรตรึงษ์ นายเชาวน์  รอดเกตุ ครู อนุมัติ
23 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040055 บ้านวังประดา นางศิริวัลย์  สอนแก้ว ครู อนุมัติ
24 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040056 บ้านดงตาจันทร์ เจณจิตร  ดีเพียร ครูโรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ อนุมัติ
25 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040070 บ้านโนนโก กัญญา  บุญแตง ครู อนุมัติ
26 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040091 บ้านวังน้ำขาว นางพะเยาว์  ธูปบูชา ครูชำนาญการ อนุมัติ
27 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040072 สหวิทยาคม วัลลภ  ญาณรังษี ครู อนุมัติ
28 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040073 บ้านทรงธรรม ศุณัฐชา  เกตุเกล้า ครู อนุมัติ
29 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040074 วัดราษฎร์เจริญพร นายเสมียน  สะมะถะธัญกร ครู อนุมัติ
30 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040075 บ้านไทรย้อย สุวรรณา  จันทร์สุวรรณ์ ครู อนุมัติ
31 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040075 บ้านไทรย้อย คเณศ  พรมประไพ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
32 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040001 บ้านสุวรรณภูมิ พิศสมัย  จิวเดช ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
33 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040001 บ้านสุวรรณภูมิ สรวุทธิ  พิทธยะพงษ์ ครู อนุมัติ
34 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040002 หนองบัวราษฎร์บำรุง ชาติชาย  มั่นแก้ว ครู คศ.2 อนุมัติ
35 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040002 หนองบัวราษฎร์บำรุง รับขวัญ   ภาคภูมิ ครู คศ.2 อนุมัติ
36 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040024 บ้านน้ำโท้ง นายสวาท  ไชยทองเครือ ครู คศ.2 อนุมัติ
37 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040024 บ้านน้ำโท้ง จิฬาพร  ยศสาย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
38 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040014 บ้านโนนสมอ นางเกศรา  กมลเวชช์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
39 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040015 บ้านบ่อตาโพธิ์ อภิชาติ  ประสารศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
40 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040015 บ้านบ่อตาโพธิ์ นางสาวกันต์กนิษฐ์  โพธิ์มาก ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
41 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040017 บ้านคลองเรือ นางสะท้าน   ขวัญมุข ครูชำนาญการ อนุมัติ
42 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040030 บ้านโขมงหัก เกษริน  เกษนาค ธุรการ อนุมัติ
43 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040031 บ้านวังโบสถ์ นายชูรัช  สุขทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
44 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040031 บ้านวังโบสถ์ จารุวรรณ  วงษ์จิ๋ว ครู อนุมัติ
45 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040039 บ้านสระสิงห์โต นายวันชนะ  ปรางค์ศรีทอง ครู อนุมัติ
46 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040077 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) จริยา  จิตต์อารี ครูชำนาญการ อนุมัติ
47 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040077 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) นางสาวจงกล  คำสุข ครูคศ.2 อนุมัติ
48 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040038 บ้านหนองเต่าสามัคคี นางสาวประภาพร  ตรีเทพา ครู อนุมัติ
49 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040052 บ้านคลองสีนวล สุนันท์  ฤทธิ์เทพ ครู อนุมัติ
50 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040052 บ้านคลองสีนวล นางกรรณิกา  วินิจสร ครูชำนาญการ อนุมัติ
51 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040053 บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) ดิลก  คร่ำเครือ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
52 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040053 บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) มาลี  เพชรพิํพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
53 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040053 บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) นางสาวจุฑารัตน์  ยมรัตน์ ครู อนุมัติ
54 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040018 อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) นายสุพจน์  ลูกอินทร์ ครู คศ.2 อนุมัติ
55 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040019 สาธิตวัดพระบรมธาตุ ณัฐกรณ์   สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
56 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040021 สาธิต ดลณภา  มิ่งใย ครูโรงเรียนสาธิต อนุมัติ
57 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040021 สาธิต ฐิติพร  จินดาพงษ์ ครู อนุมัติ
58 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040020 บ้านทุ่งเศรษฐี นายธนบดี  ขันกสิกรรม ครู อนุมัติ
59 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040076 บ้านทุ่งสวน กัญญ์ณพิชญ์  พรหมศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
60 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040076 บ้านทุ่งสวน นายไพโรจน์  สุภาพ ครู อนุมัติ
61 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040009 บ้านศรีไกรลาศ นายโกวิท   ศิริเมืองมูล ครู คศ.3 อนุมัติ
62 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040009 บ้านศรีไกรลาศ สุธีรา  สิงห์คำโล ครู คศ.1 อนุมัติ
63 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040010 บ้านปางขนุน ทวี  คงเมือง ครู อนุมัติ
64 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040003 บ้านนาบ่อคำ นายศุภชัย  สนิทมาก คศ.3 อนุมัติ
65 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040004 นารีราษฎร์สามัคคี จิตราภรณ์  ฝั้นกาศ ครู อนุมัติ
66 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040004 นารีราษฎร์สามัคคี วัชระ  ทับทองหลาง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
67 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040005 บ้านชัยภูมิ นางสาวศรีแพร  อ้นเกษ ครู คศ.1 อนุมัติ
68 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040007 ผินสหราษฎร์พัฒนา สุพชัย  วงศ์สกุลเกียรติ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
69 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040007 ผินสหราษฎร์พัฒนา บัณฑิตา  ศิริสุนทร ครู อนุมัติ
70 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040008 บ้านเขาวังเยี่ยม สุรพล  ศรีตะลา ครู คศ.2 อนุมัติ
71 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040032 นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) นางสาวอัจฉรา  ทองรวม ครู อนุมัติ
72 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040033 นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) จิดาภา  ชัยแสงแก้ว ครู อนุมัติ
73 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040033 นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) วงศกร  แก้วเครือคำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
74 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040033 นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) ยุพิน  บุญทอง ครู อนุมัติ
75 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040034 นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) นางสุพิชญา    กันทะวงค์ ครู คศ.1 อนุมัติ
76 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040035 นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) Sumetee  Deelert ครู อนุมัติ
77 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040036 นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) อลงกรณ์  ป้อมใย ครูชำนาญการ อนุมัติ
78 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040025 วัดคูยาง Chaon  Brodeerat ครู อนุมัติ
79 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040062 วัดอรัญญิกาวาสน์ นางสมพร  กิ่งวาที ครู ค.ศ.2 อนุมัติ
80 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040063 บ้านเกาะน้ำโจน มาลี  โต๊ะถม ครูชำนาญการ อนุมัติ
81 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040064 บ้านลานหิน นายนฤดล  เทศประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
82 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040061 วัดกัลปพฤกษ์ นายปลำ  คำบรรลือ รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
83 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040061 วัดกัลปพฤกษ์ pricha  yenchum ครู อนุมัติ
84 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040049 คลองใหญ่วิทยา นายไพรัช   งามประดับเลิศ ครู อนุมัติ
85 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040049 คลองใหญ่วิทยา กลองทิพย์  เกตุแก้ว ผู้อำนวยการ อนุมัติ
86 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040045 บ้านหนองรี สรัชฌา  จุฬพันธ์ทอง ครู อนุมัติ
87 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040046 นิยมราษฎร์วิทยา กนกวรรณ  กล่ำแย้ม ครู อนุมัติ
88 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040046 นิยมราษฎร์วิทยา กนกวรรณ  กล่ำแย้ม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
89 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040041 จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา นางจิตราภรณ์  ดีจิ๋ว ครู คศ.1 อนุมัติ
90 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040042 บ้านมอสมบัติ นายสาธิต  ฉายแสง ธุรการ อนุมัติ
91 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040042 บ้านมอสมบัติ นายยงยุทธ   พานไทย ครู อนุมัติ
92 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040043 บ้านวังทอง ประสิทธิ์  เภาศรี ครู คศ.2 อนุมัติ
93 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040043 บ้านวังทอง นางสาวนุชจพร  นารีรักษ์ ครู คศ.2 อนุมัติ
94 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040044 บ้านหนองหญ้ามุ้ง นางสาวอรสา   เนื่องอุตม์ ครู คศ. 1 อนุมัติ
95 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040044 บ้านหนองหญ้ามุ้ง รัฐพงษ์  ยะถา ครู อนุมัติ
96 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040089 บ้านคลองใหญ่ใต้ คมสันต์  กองม่วง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
97 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040013 บ้านโพธิ์สวัสดิ์ อรุณรัตน์  มาลีน้อย ครู อนุมัติ
98 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040013 บ้านโพธิ์สวัสดิ์ นายอำนวย  พรหมมินทร์ ครู อนุมัติ
99 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040026 อนุบาลกำแพงเพชร นางเพียงตะวัน  เครือยา ครู อนุมัติ
100 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040011 บ้านหนองกรด นายอดิศักดิ์  สถิตอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
101 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040011 บ้านหนองกรด อนุรักษ์  อัตภานันท์ ครู คศ.3(2) อนุมัติ
102 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040028 บ้านลำมะโกรก นายบรรณวิชญ์  โยมป้อม เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
103 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040028 บ้านลำมะโกรก เกม  ศิริสุนทร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
104 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040029 บ้านหนองสะแก ปานทิพย์  มหบุญพาชัย ครู อนุมัติ
105 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040012 ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) นายชาติชาย  ปิ่นจุลัย ครูชำนาญการ อนุมัติ
106 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040012 ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) Santhas  Poosong ครู อนุมัติ
107 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040027 บ้านบ่อสามแสน kulwanya  jarutheekamporn ครู อนุมัติ
108 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040057 ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) สัญญา  บัวแย้ม ครู อนุมัติ
109 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040057 ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) นายสมศักดิ์  รอดสม ครูชำนาญการ อนุมัติ
110 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040058 บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) ประพัฒน์  อินทรสูต ครู อนุมัติ
111 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040059 บ้านคลองห้วยทราย อัญชัญ  กลมกล่อม ครูโรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย อนุมัติ
112 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040060 บ้านเกาะสะบ้า นางนารีรัตน์  เผ่าฟู ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
113 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040066 บ้านท่าเสากระโดง นายองอาจ  อ่อนฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
114 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040067 บ้านทุ่งตาพุก อารีย์  วงษ์มณี ครู อนุมัติ
115 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040087 บ้านดาดทองเจริญ นายนพดล  อินทฉิม ครู คศ1 อนุมัติ
116 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040088 บ้านหนองใหญ่ นายโสภณ  แสงอะโณ ครู คศ.1 อนุมัติ
117 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040090 บ้านวังตะเคียน ศิริกัญญา  โคตรภักดี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
118 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040092 บ้านหนองขาม ศิวารัตน์   ปะตังทะสา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
119 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040268 อนุบาลไทรงาม สุทน  เกษรสุริวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
120 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040269 บ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา นายประกอบ  สาระไกร ครู คศ.2 อนุมัติ
121 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040280 บ้านพานทอง นางสุมณฑา  ศรีสมบุญ ครู อนุมัติ
122 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040281 บ้านโนนจั่น สาโรจน์  จันทัน ครู อนุมัติ
123 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040297 บ้านบ่อแก้ว นางกฤติกา  ศิริวิเศษ ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
124 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040297 บ้านบ่อแก้ว นางกฤติกา  ศิริวิเศษ ครู อนุมัติ
125 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040294 ห้วยใหญ่ยางงาม นายอนุชา  คำภาบุตร หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
126 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040295 บ้านทุ่งมหาศาล นายอนันต์  สามงามยา ครู อนุมัติ
127 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040272 บ้านแก้วสุวรรณ วาสนา  สว่างเพียร ครู อนุมัติ
128 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040290 บ้านทุ่งมหาชัย ศุภลักษณ์  พันธ์ยิ้ม เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
129 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040293 บ้านป่าถั่ว นุชบา  จูมาศ ครู อนุมัติ
130 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040292 บ้านแม่บัว มลฑาทิพย์  เบ้าใหญ่ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
131 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040296 บ้านหัวยาง Supunsa  Phetpuwong ครู คศ.1 อนุมัติ
132 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040296 บ้านหัวยาง เนตรนภา  อยู่แก้ว ครู อนุมัติ
133 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040273 บ้านหนองคล้า นางสาวนาตยา  เหล่าเขตกิจ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
134 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040291 บ้านวังโขน กาญจนา  เกตุด้วง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
135 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040278 บ้านจิกคันช้อน นางศิวัชญา  มัทยา ครู อนุมัติ
136 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040274 บ้านโนนใหญ่ เอกสิทธิ์  รอดวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ อนุมัติ
137 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040275 บ้านเนินกรอย นางสาวพักตร์วิภา  สว่างเพียร ครู อนุมัติ
138 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040276 บ้านหนองทอง นายธวัชชัย  โตนาค ครู อนุมัติ
139 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040277 บ้านใหม่สามัคคี นางสาวสุพิมล  สนโศก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
140 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040282 บ้านหนองไม้กอง นางสาวกฤตยา  ทบหล้า ครูโรงเรียนบ้านหนองไม้กอง อนุมัติ
141 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040283 อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา นางสาวธนิดา   ทิพย์เสน ครู คศ.1 อนุมัติ
142 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040284 ยั่งยืนราษฎร์วิทยา นายวันชัย  แสงเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
143 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040289 บ้านจิกลาด บัณฑิต  เจียระบรรพ ครู อนุมัติ
144 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040289 บ้านจิกลาด นางสาวทรายแก้ว  ชมชื่น ครูโรงเรียนบ้านจิกลาด อนุมัติ
145 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040285 บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) นาย เมธารวินท์  ถิ่นกาญจนกุล ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
146 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040286 บ้านตอรัง สมภาร  ศรีทอง ครู อนุมัติ
147 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040286 บ้านตอรัง นายบุญส่ง  แสงโสด ครูคศ.2 อนุมัติ
148 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040287 บ้านไผ่ตาสุ่ม อรกัญญา  ช่วงสูงเนิน ครู คศ.1 อนุมัติ
149 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040287 บ้านไผ่ตาสุ่ม นางสาวสุดาลักษณ์  พรหมวิหาร ครู คศ.1 อนุมัติ
150 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040288 หนองลวกราษฎร์บำรุง นางสาวมลฤดี  ศรีประทุม ครู คศ.2 อนุมัติ
151 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040271 สิริแก้วเจริญ วิโรจน์  ลำเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
152 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040271 สิริแก้วเจริญ นายวิรัตน์  ค ครูชำนาญการ อนุมัติ
153 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040239 บ้านคุยป่ายาง อัมพร  จันทร์งาม เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
154 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040240 บ้านเขาคีริส นายเจริญ  เอี่ยมม่วง ครู อนุมัติ
155 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040241 บ้านหนองโสน วรลักษณ์  โพธิ์บัลลังค์ ครู อนุมัติ
156 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040241 บ้านหนองโสน นางสาวยุพา  ดีสุข หัวหน้าพัสดุ อนุมัติ
157 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040242 บ้านเมืองพาน นางอัมพร   พิมพา ครู อนุมัติ
158 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040245 บ้านทุ่งรวงทอง องอาจ  วรสาร ครู อนุมัติ
159 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040244 บ้านบึงลูกนก นายอุดม  พลกล้า รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
160 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040261 บ้านบึงพิไกร นายสมพงษ์   เกษี รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
161 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040267 บ้านวังเฉลียง นางกรปภา  จันทร์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
162 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040265 บ้านไร่ดง นายอดุล   พุ่มภัทรพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านไร่ดง อนุมัติ
163 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040263 บ้านคุยบ้านโอง นายพิพัฒน์  ภู่ภีโญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
164 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040260 บ้านนาป่าแดง นางสาวลักขณา  รามสูต ครูโรงเรียนบ้านนาป่าแดง อนุมัติ
165 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040264 บ้านคุยแขวน สุระพันธ์  มาน้อย ครูชำนาญการ อนุมัติ
166 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040264 บ้านคุยแขวน รัตนา  แผ่ทอง ครู อนุมัติ
167 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040223 วัดโพธาราม นางวนิดา  สีเพชร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
168 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040225 บ้านหนองตากล้า กิ่งกาญจน์  ทองตะนุนาม ครูโรงเรียนบ้านหนองตากล้า อนุมัติ
169 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040227 บ้านท่าไม้ นายราม  คะระออม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไม้ อนุมัติ
170 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040227 บ้านท่าไม้ พิมพกานต์  เพชรวงษ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
171 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040228 บ้านวังชะโอน ศศิวิมล  ศรีนวล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
172 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040228 บ้านวังชะโอน พัทธิพงศ์  พลอาจ ครู อนุมัติ
173 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040228 บ้านวังชะโอน ปิยดา   ครุธเกตุ ครู อนุมัติ
174 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040229 บ้านเก่า นายวิษณุ  บุญเพ็ง ครู คศ. 2 อนุมัติ
175 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040229 บ้านเก่า รุ่ง  จิตสนธิ ครู อนุมัติ
176 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040230 บ้านวังไม้แดง ส.อ.จิรโชติ  คุ้มเณร ครู อนุมัติ
177 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040230 บ้านวังไม้แดง นางนิภาภรณ์  ภูชะโอม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
178 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040231 บ้านสมอโคน นายอาคม  ชัยรัตนสุวรรณ ครู อนุมัติ
179 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040231 บ้านสมอโคน เบญจวรรณ  วรรณบุตร ครู อนุมัติ
180 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040232 บ้านน้ำดิบมะพร้าว นางสาวสุกันยา  ก้อนสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
181 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040232 บ้านน้ำดิบมะพร้าว นางสาวสุกันยา  ก้อนสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
182 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040224 บ้านเขาสว่างอารมณ์ พิมพ์ใจ  เนื้อไม้ ครู อนุมัติ
183 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040224 บ้านเขาสว่างอารมณ์ วีระ  ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
184 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040222 ชุมชนบ้านเขาแก้ว นางวันนา  ขอนทอง ครู อนุมัติ
185 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040226 บ้านใหม่เขานิยม พัชริยา   เมฆวัน ครู อนุมัติ
186 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040220 อนุบาลพรานกระต่าย นางระวีวรรณ  เพ็ชรคง คร฿ อนุมัติ
187 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040221 บ้านพรานกระต่าย นายมนต์ฑล  กลิ่นสวรรค์ ครู คศ.2 อนุมัติ
188 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040233 บ้านลานสะเดา นายพิพัฒน์  อภัยภักดี ครู คศ. 3 อนุมัติ
189 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040233 บ้านลานสะเดา นางสาวกุสุมา  ภูมิเมือง ครู อนุมัติ
190 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040234 บ้านนานอก นายธนิต  นารถบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
191 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040235 บ้านลานทอง ทยิดา  ตั้งกิจวิบูรณ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
192 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040235 บ้านลานทอง นายสุชาติ   รักพ่วง ผู้อำนวยการโรง้รียน อนุมัติ
193 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040236 บ้านลานกระทิง สาสน์  องอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
194 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040237 บ้านคุยป่ารัง นางสาวมรรคมณฑ์  สนองคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
195 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040238 บ้านหนองทราย นายอนันต์  แนบเนียน ครู อนุมัติ
196 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040258 บ้านวังมะค่า นายสมุทร  ศรีไพร ครู อนุมัติ
197 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040258 บ้านวังมะค่า นายอรัญ  ปาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมะค่า อนุมัติ
198 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040254 บ้านวังตะแบก อรนันต์  กลิ่นสวรรค์ ครู อนุมัติ
199 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040255 บ้านคุยประดู่ ทิพากร   ถนอมศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านคุยประดู่ อนุมัติ
200 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040255 บ้านคุยประดู่ ปริมประภา  สุริยะมณี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
201 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040266 หนองแขมประชาสรรค์ สุทิน  ดอนชาไพร ครูคศ.2 อนุมัติ
202 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040266 หนองแขมประชาสรรค์ วลัญช์สิตางศุ์  ศรีเกษม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
203 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040266 หนองแขมประชาสรรค์ วลัญช์สิตางศุ์  ศรีเกษม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
204 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040257 บ้านห้วยน้ำใส เกรียงศักดิ์  อันยงค์ ครู อนุมัติ
205 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040257 บ้านห้วยน้ำใส manat  kanoksing ครู อนุมัติ
206 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040246 บ้านหนองหัววัว วิภาวี  ยิ้มเยาะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
207 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040246 บ้านหนองหัววัว นายพงษ์พันธ์  รณยุทธางกูร ครูชำนาญการ อนุมัติ
208 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040248 บ้านทุ่งน้ำตก ณิชมน  กิราวัลย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
209 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040249 บ้านบางลาด นายปรีชา  จันเนตร ครูชำนาญการ อนุมัติ
210 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040249 บ้านบางลาด สมชาย  ทุมอาริยะ ครู อนุมัติ
211 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040250 บ้านลานไผ่ นายดิลกฤทธิ์ อภิวัฒนสิงหะ  อภิวัฒนสิงหะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
212 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040250 บ้านลานไผ่ นายเสรี  ก้อนพันธ์ ครู อนุมัติ
213 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040247 บ้านคลองห้วยยั้ง นายเดี่ยว  จรวุฒิพันธ์ ครู อนุมัติ
214 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040247 บ้านคลองห้วยยั้ง นางสาวลัดดา  ทองโตนด ครู อนุมัติ
215 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040247 บ้านคลองห้วยยั้ง นางสาววรรณกร  ชูแผ้ว ธุรการ อนุมัติ
216 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040253 บ้านลานช้างท่าว พิมพาภรณ์  ธีรพงศ์สกล ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
217 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040253 บ้านลานช้างท่าว นายทัยวัน  ใจกองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
218 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040256 บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) นางสาวจิรัชฎา   เกตุวงษ์ ครู คศ.2 อนุมัติ
219 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040256 บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) นางสาวปิยวรรณ  พงษ์พิทักษ์ ครู อนุมัติ
220 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040259 บ้านแคทอง นายวีระชัย  ภู่จีน ครูู อนุมัติ
221 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040259 บ้านแคทอง นางสาวภัทรภรณ์  ปักธงชัย ธุรการ อนุมัติ
222 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040359 บ้านหนองจิก นายสุพะศิน   อยู่ยอด ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
223 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040360 บ้านจันทิมา วิรัลพัชร  สุรเดช ครู อนุมัติ
224 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040339 บ้านช่องลม วิภาวี   เนียมสวรรค์ ครู อนุมัติ
225 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040342 บ้านเกศกาสร นางปิ่นรัตน์   คล้ายประเสริฐ ครู.คศ.2 อนุมัติ
226 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040342 บ้านเกศกาสร กิตติพงษ์  เจนจบ ครู อนุมัติ
227 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040343 บ้านปรือพันไถ ภานุพงศ์  สิงห์คราม ครู อนุมัติ
228 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040343 บ้านปรือพันไถ นางรัชราภรณ์  สอนสังข์ อนุมัติ
229 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040338 บ้านบึงกระดาน นางสมถวิล  จูด้วง ครู อนุมัติ
230 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040357 ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) ณรงค์  เรืองวงษ์ ครู อนุมัติ
231 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040355 บ้านอินทรานุสรณ์ นายสวงศ์  ทองทา ครูชำนาญการ อนุมัติ
232 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040356 บ้านคุยมะม่วง นางไพเราะ  มาตอุดม ครู อนุมัติ
233 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040336 บ้านเด่นพระ นายประสิทธิ์  จิตเสงี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
234 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040337 บ้านบึงทับแรต นางสาวพัชรี  หอมรื่น ครู อนุมัติ
235 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040337 บ้านบึงทับแรต ผกามาศ  รักงาม ครู อนุมัติ
236 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040335 บ้านหนองละมั่งทอง รินดา  สังข์โท ครูผู้ช่วย อนุมัติ
237 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040340 บ้านลานตาบัว ปิยมาภรณ์  จันณรงค์ ครู อนุมัติ
238 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040340 บ้านลานตาบัว รุ่งนภา  สังขศรี ครู อนุมัติ
239 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040341 บ้านประชาสุขสันต์ นายอุปดิศร์  ดีบุญ ครู อนุมัติ
240 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040344 บ้านหร่ายการ้อง กมล  ชูรัตน์ ครู อนุมัติ
241 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040344 บ้านหร่ายการ้อง นริศ  แก้วกำเหนิด ครู อนุมัติ
242 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040345 วัฒนราษฎร์ศึกษา รัตนา  บุญใจ ครู อนุมัติ
243 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040358 บ้านอาชานุสรณ์ วันเพ็ญ  คำบุญ ครู อนุมัติ
244 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040331 อนุบาลลานกระบือ ชะเล  อินเกตุ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
245 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040332 บ้านปลักไม้ดำ อรรณพ  พุ่มปาน ครูชำนาญการ อนุมัติ
246 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040332 บ้านปลักไม้ดำ นายพงษภัทร์  ยอดเพชร ครูโรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ อนุมัติ
247 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040333 บ้านหนองแขม กิตติคุณ   อินทนนท์ ครู อนุมัติ
248 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040333 บ้านหนองแขม นางสาวจิรพรรณ  ราชบุรี ครู อนุมัติ
249 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040334 นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 โกวิทย์  คำบุญ ครู อนุมัติ
250 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040334 นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 ณัฐพงษ์  เสือคำรณ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
251 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040346 บ้านหนองปากดง นายประสิทธิ์  เป้าทรง ครูชำนาญการ อนุมัติ
252 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040354 บ้านประดาเจ็ดรัง นางสาวกฤษณี  ด้วงบ้านยาง ครู อนุมัติ
253 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040352 บ้านใหม่สามัคคี นางสาวสุดารัตน์   แจงทอง ครู อนุมัติ
254 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040353 บ้านหนองหลวง สุชาติ  รอดกำเหนิด ครู อนุมัติ
255 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040348 บ้านทรายทอง นางเกศิณี  น่วมเจริญ ครู อนุมัติ
256 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040349 บ้านหนองมะเกาะ วงศ์สถิตย์  พริกสี ครู อนุมัติ
257 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040350 บ้านบึงมาลย์ บุญส่ง  พิมพา ครู อนุมัติ
258 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040351 บ้านสุรเดชสามัคคี นายวัชรพงษ์  อ้นเกษ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
259 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040411 บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) นงค์พร  ธิตาวงค์ ครู อนุมัติ
260 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040412 บ้านมะเดื่อชุมพร phatchaya  kanrew ครู อนุมัติ
261 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040413 อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) นายสุรพันธ์  มะลิลา ครูชำนาญการ อนุมัติ
262 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040414 บ้านไร่ลำปาง นายวรพล  พละทรัพย์ ครู อนุมัติ
263 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040415 บ้านไทยทวี นางสาวดาวเรือง  พละทรัพย์ ครู อนุมัติ
264 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040415 บ้านไทยทวี นางศรีสุลักษณ์  พละทรัพย์ ครู อนุมัติ
265 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040416 บ้านดงซ่อม นงค์นุช  แก่งศิริ ครู อนุมัติ
266 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040416 บ้านดงซ่อม ปรัชญา  แก่งศิริ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
267 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040426 บ้านคลองเมือง วราภา  ปานทองคำ ครู อนุมัติ
268 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040418 บ้านหนองวัวดำ ภัทรวดี  อินทะสี พนักงานราชการ อนุมัติ
269 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040419 บ้านโนนสมบูรณ์ ปัทมา  แสงอรุณ ครู อนุมัติ
270 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040419 บ้านโนนสมบูรณ์ ศุภกิจ  แดงสีดา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
271 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040417 บ้านหนองแดน นางสาววราพร  พนมวาสน์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
272 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040420 บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ อนุวัตน์  ต่องสุนทร ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
273 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040422 บ้านเกาะรากเสียด กรพิน   วัฒนศิริ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด อนุมัติ
274 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040422 บ้านเกาะรากเสียด นายธงชัย  แก่งศิริ ครู คศ.2 อนุมัติ
275 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040423 บ้านวังชมภู ปรีชา  อบเชย ครู ค.ศ.2 อนุมัติ
276 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040424 บ้านท่านา นพดล  แปลกไป ครู คศ.2 อนุมัติ
277 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040425 บ้านใหม่พัฒนา สุภาพร  กิตติพันธ์ ครู อนุมัติ
278 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040425 บ้านใหม่พัฒนา กิตติศักดิ์  ผลไพบูลย์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
279 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040429 ยอดประชาสรรค์ จินตนา  ยศปัญญา ครู คศ.2 อนุมัติ
280 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040427 บ้านลานดอกไม้ สุรีรัตน์  อิ่มสุวรรณ ครู อนุมัติ
281 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040427 บ้านลานดอกไม้ สมคิด  สีสุก ครู ชำนาญการ อนุมัติ
282 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040428 บ้านเกาะพิมูล สุรัตน์  สงฆ์วัฒนะ ครู ชำนาญการ อนุมัติ