รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040330 บ้านคลองใหญ่ใต้ นางสาวเข็มทิศ  นาคสวาสดิ์ ครู อนุมัติ
2 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040308 รอดนิลวิทยา ขนิษฐา  ฐานะ ครู อนุมัติ
3 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040309 บ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี นางสาวจุฑาทิพย์  เหลืองวิเศษ ครู อนุมัติ
4 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040311 บ้านสุขสำราญ พิมพ์ชนก  เงินสายตา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
5 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040306 บ้านคลองพลูประชาสรรค์ นางสาวอนุสรา  ศรีทอง ครู โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์ อนุมัติ
6 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040307 อนุบาลคลองลาน น้ำฝน  แสงอาวุธ ครู อนุมัติ
7 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040326 บ้านบึงหล่ม ธีระศักดิ์  เขียวปั้น ครู อนุมัติ
8 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040327 บ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) สมศักดิ์  สุวรรณนำปน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) อนุมัติ
9 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040327 บ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) วัชราภรณ์  แหลมเนียม ครู อนุมัติ
10 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040328 บ้านท่าช้าง นางธนัตฤนันท์  สุวรรณนำปน ครู อนุมัติ
11 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040328 บ้านท่าช้าง มานพ  จันทร์ศรี ครู อนุมัติ
12 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040329 บ้านใหม่เจริญสุข นางสาวชลธิชา  ม่วงสังข์ ครู อนุมัติ
13 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040299 บ้านพรหมมาสามัคคี วิชุตา  ขวัญ่อน ครู อนุมัติ
14 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040301 บ้านคลองน้ำไหลใต้ อัจฉรา   จิตสนธิ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
15 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040302 บ้านโชคชัยพัฒนา สุรพงษ์  กันทะชมภู ครู อนุมัติ
16 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040303 บ้านทะเลพัฒนา พรรณทิพย์  อุ่นอก ครู อนุมัติ
17 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040303 บ้านทะเลพัฒนา ประหยัด   อนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
18 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040325 บ้านท่าข้ามสามัคคี ชินวัฒน์  ทรัพย์แก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
19 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040325 บ้านท่าข้ามสามัคคี นายภาณุพงศ์  อู่แสนขันธ์ ครู อนุมัติ
20 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040298 ชุมชนบ้านคลองลาน นายสมบูรณ์  พุ่มซ่อนกลิ่น ครู อนุมัติ
21 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040300 บ้านปากคลองลาน อุบล  คงใหญ่ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
22 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040304 บ้านใหม่ธงชัย นางสาวรัตนากร   พาไทยสงค์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
23 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040304 บ้านใหม่ธงชัย นางสาวรัตนากร   พาไทยสงค์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
24 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040305 บ้านแปลงสี่ ภัสษร  ไชยวงค์ ครูโรงเรียนบ้านแปลงสี่ อนุมัติ
25 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040324 บ้านคลองเตย จุรีย์  ยามา ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านคลองเตย อนุมัติ
26 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040313 บ้านโป่งน้ำร้อน นางวริศรา  สุดโต ครู อนุมัติ
27 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040316 บ้านคลองไพร นางสาวนฤมล   ชลนะ ธุรการ อนุมัติ
28 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040316 บ้านคลองไพร นางสาวอาภาภรณ์  ธรรมกรณ์ ครู อนุมัติ
29 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040318 บ้านคลองสมบูรณ์ ศุภรรัตน์  สุขแจ่ม ครู อนุมัติ
30 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040321 บ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย ธิดารัตน์  หนูหน่าย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
31 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040322 บ้านคลองมดแดง จุฑารัตน์  เรืองอยู่ ครู อนุมัติ
32 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040323 บ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร ชญานี  ดวงต๋า ครู อนุมัติ
33 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040421 บ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา ตรัสมา  ปัญญาญาณ ครู อนุมัติ
34 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040310 บ้านท่ามะเขือ พูนศักดิ์  จิระชีวี ครู คศ๑ อนุมัติ
35 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040312 บ้านเพชรนิยม สุรพล  หาญลำยวง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
36 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040314 บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 สมชาย  ทัศนศร ครู อนุมัติ
37 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040315 บ้านหนองปรือ นางจันจิรา  ชาประเสริฐ ครุ อนุมัติ
38 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040317 บ้านคลองแขยงวิทยา แคทรียา  ณ เชียงใหม่ ครู อนุมัติ
39 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040319 สักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37) ศักดิ์ชัย  บางพาน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
40 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040320 บ้านปางลับแล สาวิตรี  ราชทรัพย์ ครู อนุมัติ
41 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040118 บ้านดอนขวาง เปรมฤดี  มิ่งกลิ่น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
42 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040119 บ้านโนนตารอด รัชนก  มหาศรี ครู อนุมัติ
43 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040120 บ้านเกาะตาล นางนิตยา  เชื้ออภัย ครู อนุมัติ
44 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040102 ชุมชนบ้านโค้งไผ่ นายคนึง  นันทะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ อนุมัติ
45 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040103 บ้านหัวรัง นายงา  สุวรรณ ครู อนุมัติ
46 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040104 บ้านวังโป่งพัฒนา นายอุดร  ธานัง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
47 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040104 บ้านวังโป่งพัฒนา อภิศักดิ์  ยุทธอาสา ครู อนุมัติ
48 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040140 บ้านสระตาพรม วีระ  ชาติบุญญฤทธิ์ ครู อนุมัติ
49 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040140 บ้านสระตาพรม อดิศักดิ์  อนุสนธิ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
50 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040152 บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 นางศุภร  เขตกัน ครูชำนาญการ อนุมัติ
51 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040153 บ้านโคกเลาะ เพ็ญพักติ์   เกตมณี ครู อนุมัติ
52 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040143 วัดคูหาสวรรค์ วัชรี  ขำขาว ครู อนุมัติ
53 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040145 ประชาราษฎร์สามัคคี ปุณยนุช  แสงเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
54 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040147 บ้านเปาะสวอง ธณัญผกาฬจฏ์์  ต่วนชะเอม ธุรการ อนุมัติ
55 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040166 บ้านใหม่หนองยาง นางอุ่นเรือน  เมืองสองชั้น ครู อนุมัติ
56 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040168 บ้านหนองบอน นางสาวนิสา  สุดใจ ธุรการ อนุมัติ
57 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040168 บ้านหนองบอน นายชลอ  เงินเมือง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
58 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040128 บ้านศรีเกษตรพัฒนา นางสาวนิสาชล  สุทธิ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
59 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040131 บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา พรทิพย์  สีผาย ครู อนุมัติ
60 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040131 บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา นางชญาน์นันท์  พูลสมบัติ ครู อนุมัติ
61 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040132 คีรีวงศ์วัฒนา นางสาวกุลสตรี  แซ่หลอ ครู อนุมัติ
62 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040135 บ้านปางมะนาว นางธารทิพย์   บุญจีน ครู อนุมัติ
63 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040125 อนุบาลปางมะค่า สิบโทวุฒิชัย  อินจันทร์ ครู อนุมัติ
64 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040126 บ้านพัดโบก นายธีระพงศ์  พานทอง ครู อนุมัติ
65 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040126 บ้านพัดโบก อมรรัตน์  มั่นศักดิ์ ครู อนุมัติ
66 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040130 บ้านหนองน้ำแดง นางสาวสุวนันท์  เทียบทิม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
67 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040133 บ้านเขาพริกไทย นางสาวกมลรัชต์  ใจคำสืบ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
68 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040133 บ้านเขาพริกไทย นายประกิต  ทวนธง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
69 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040133 บ้านเขาพริกไทย นายนรินทร์  แสนงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
70 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040162 บ้านศรีไพศาล นางจีระนันต์   ทรัพย์สิน ครู อนุมัติ
71 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040163 บ้านคลองสะพานช้าง นฤภร  โพธิผล ครู อนุมัติ
72 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040164 บ้านส่องตาแล กาญจนา  พัฒติกะพงษ์ ครู อนุมัติ
73 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040165 บ้านโป่งแต้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิติพร  กันเรียน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
74 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040165 บ้านโป่งแต้ ลาวรรณ์  มานิตย์ ครู อนุมัติ
75 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040129 บ้านวังน้ำพัฒนา ณัฏฐ์ชญา  แซ่เติ๋น ครู อนุมัติ
76 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040134 บ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน กัญญารัตน์  มีอินถา ครู อนุมัติ
77 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040127 บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ นายวินัย  มนัสตรง ครู อนุมัติ
78 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040127 บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ นางสาวรัตนา  กรอยสระน้อย ครู อนุมัติ
79 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040106 อนุบาลขาณุวรลักษบุรี จิตราภรณ์  ปันวารี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
80 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040116 บ้านหนองกระทุ่ม ศุภชัย  อาลัย ครู อนุมัติ
81 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040109 บ้านอุดมสามัคคี นางพัชรินทร์  ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
82 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040109 บ้านอุดมสามัคคี ปณิชา  ชัยกุลภัทรโชติ ครู อนุมัติ
83 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040109 บ้านอุดมสามัคคี อนงค์นารถ   ขจรเดชะศักดิ์ ครู อนุมัติ
84 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040110 บ้านวังพลับ กรองทอง  วิเวก ครู อนุมัติ
85 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040111 บ้านหนองตะเคียน สุพรรณ  แสงประเสริฐ ครู อนุมัติ
86 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040107 วัดพัฒนราษฎร์บำรุง นายจำรัส  มีมุข ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
87 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040112 บ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร) กฤษณ์  หมีทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
88 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040113 บ้านบึงเสือเต้น กุสุมา  พันธ์ุบุญมี ครู อนุมัติ
89 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040114 วัดปรีชาราษฎร์บำรุง นางมารินทร์  พลอาจ ครู อนุมัติ
90 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040115 บ้านบึงหล่มสามัคคี เกรียงไกร  วงษ์มณี ครู อนุมัติ
91 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040122 บ้านหัวเสลา นางสาวนภาพร   ประเสริฐพรศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
92 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040160 บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ สมชาย  โคตรภูงา ครู อนุมัติ
93 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040157 บ้านวังน้ำซึม นิวัฒน์  เขตวิทย์ ครู อนุมัติ
94 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040157 บ้านวังน้ำซึม วารุณี  กันธิยะ ครู อนุมัติ
95 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040158 บ้านวังตาช่วย พัชรินทร์  พันธุ์เฮง ครู อนุมัติ
96 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040101 บ้านหนองชุมแสง วรวรรณ  อินทร์ชู ครู อนุมัติ
97 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040142 บ้านช่องลม ปิยารัตน์  ยอดฉัตร พนักงานราชการ อนุมัติ
98 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040148 บ้านนาเหนือ นางสาววราภรณ์  สุขะตะวิจิตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
99 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040150 บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม นางปรียาภรณ์  มีแจ้ คร อนุมัติ
100 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040155 บ้านไร่ดอนแตง ปรียา  บุญโกมล ครู อนุมัติ
101 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040155 บ้านไร่ดอนแตง นพดล   แก้วประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
102 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040097 บ้านเขาพริกอนุสรณ์ นรีกานต์   ยอดสมใจ พนักงานราชการ อนุมัติ
103 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040098 บ้านหนองช้างงาม อัจฉราพร  คุณยศยิ่ง ครู อนุมัติ
104 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040098 บ้านหนองช้างงาม ประยูร  น้อยเผ่า ครูชำนาญการ อนุมัติ
105 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040099 บ้านหนองปล้อง กนกวรรณ  เนียมหุ่น ครู อนุมัติ
106 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040100 บ้านวังล้อมรำลึก สังวาลย์  จำปาทอง ครู อนุมัติ
107 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040093 บ้านวังหามแห วารุณี  ลี้สกุลรักษ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
108 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040094 บ้านจิตตมาสพัฒนา โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา  นางสาวมลชยา จี้สละ ครู อนุมัติ
109 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040095 บ้านวังหัวแหวนพัฒนา นางปรีชญา   สระทองสอน ครู อนุมัติ
110 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040096 บ้านหนองชะแอน พิชัย  นวลไผ่ ครูโรงเรียนบ้านหนองชะแอน อนุมัติ
111 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040136 ชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) มงคล  อินสอาดพล ครู อนุมัติ
112 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040138 บ้านรังแถว นางสาวยุวดารา  จันทร์กระจ่าง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
113 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040139 วชิรสารศึกษา วันเพ็ญ  แก้วสว่าง ครู อนุมัติ
114 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040117 วัดสว่างอารมณ์ ลาวัลย์  บุตรจันทร์ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อนุมัติ
115 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040121 บ้านหาดชะอม กระจ่าง  เชื้ออภัย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
116 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040123 วัดน้อยวรลักษณ์ เบญจวรรณ  อินสุวรรณ พนักงานราชการ อนุมัติ
117 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040141 วัดหนองเหมือด ปัญญา  จำนองกาญจนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
118 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040178 ชุมชนประชาสามัคคี นางกนิษฐา  มณฑาเทศ ครู อนุมัติ
119 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040179 พิบูลวิทยาคาร ปารณีย์  นิยม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
120 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040180 บ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27) นงณภัส   สุวรรณบุต ครู อนุมัติ
121 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040206 ทุ่งน้อยพัฒนา พิทักษ์  พนมนวล ครู อนุมัติ
122 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040207 หนองปรือประชาสรรค์ กฤษฎา  เงินดี พนักงานราชการ อนุมัติ
123 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040208 ประชารักษ์ศึกษา ทรงศักดิ์  นิมิตธรรมโสภณ ครู โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา อนุมัติ
124 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040208 ประชารักษ์ศึกษา นายธนุวัฒน์  ปองผดุง ครูชำนาญการ อนุมัติ
125 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040209 บ้านหนองผักหนาม สิบโทสุรกิตติ์  สุวรรณเกษการ ครู อนุมัติ
126 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040188 บ้านท่าพุทรา เสรี  ยอดฉัตร ครูโรงเรียนบ้านท่าพุทรา อนุมัติ
127 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040192 วัดคลองเจริญ วรินทร์ธร  เปียจันทร์ ครู อนุมัติ
128 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040193 บ้านคลองแขยง ชัยพฤกษ์  พึ่งพุ่ม ครู อนุมัติ
129 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040191 บ้านป่าเหียง อนุชิดา  อินทร์แพง ครู อนุมัติ
130 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040189 บ้านวังบัว นางณัฐศยากร  พรภูวเดช ครู อนุมัติ
131 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040189 บ้านวังบัว หนึ่งนภา  อินทรสูต ครู อนุมัติ
132 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040190 วัดแสงอุทัย นางดวงรัตน  สัตยพันธ์ ครูโรงเรียนวัดแสงอุทัย อนุมัติ
133 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040213 บ้านสามแยก วนัชพร  ภิญโญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
134 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040211 อนุบาลคลองขลุง ราตรี  ยาวีระ ครู อนุมัติ
135 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040212 บ้านหนองจอก อรณี  สุขขา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
136 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040212 บ้านหนองจอก ธรรมนูญ  ไวพยาบาล ครู อนุมัติ
137 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040183 บ้านแม่ลาด ภัคจิรัสย์  สัตตบุษย์ ครู อนุมัติ
138 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040185 วัดพรหมประดิษฐ์ นางสาวบังอร  จันทร์หอม ครู อนุมัติ
139 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040182 บ้านห้วยน้อย อำพร  อ่อนวัน ครู อนุมัติ
140 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040182 บ้านห้วยน้อย วิภา  บานเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
141 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040187 บ้านร้อยไร่ นิสานาถ  ชูพินิจ พนักงานราชการ อนุมัติ
142 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040200 บ้านมาบคล้า นายสุทธเมธิน  พุ่มพันฆ้อง ครูชำนาญการ อนุมัติ
143 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040200 บ้านมาบคล้า นายยศวัจน์  ธนาเกียรติวิบูล ผู้อำนวยการ อนุมัติ
144 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040200 บ้านมาบคล้า วงเดือน  ร่มโพธิ์ ครู อนุมัติ
145 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040177 บ้านวังหันน้ำดึง นายพนม   เชื้ออินทร์ ครู อนุมัติ
146 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040219 บ้านทุ่งหันตรา นายชูศักดิ์  ศุภนคร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
147 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040169 บ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) ธงชัย  เลิศหงิม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
148 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040169 บ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) นฤเทพ  ทองนวล ครู อนุมัติ
149 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040170 บ้านไร่ใหม่ นายบุญเลิศ  จวนอาจ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
150 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040170 บ้านไร่ใหม่ วสันต์  ดีแซว ครู อนุมัติ
151 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040175 บ้านบ่อทอง นายสมมาศ  อยู่สุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
152 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040175 บ้านบ่อทอง นายมนัส  รังศรี ครูชำนาญการ อนุมัติ
153 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040176 บ้านบึงลาด นางกรรณิการ์  เพ็ชรครุฑ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
154 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040194 อนุบาลวังไทร นพดล  สืบวงษ์รอด ครู อนุมัติ
155 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040195 บ้านสามเรือน นายธวัชชัย  อยู่เกษ ครู อนุมัติ
156 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040195 บ้านสามเรือน นายนิยม  พุ่มฉัตร ครู อนุมัติ
157 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040196 อ่างทองราษฎร์วิทยา สมรัก  พรมมา ครู อนุมัติ
158 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040197 บ้านกระโดนเตี้ย นายสุรนาท  มีศิลป์ ครู อนุมัติ
159 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040199 บ้านหนองทองหล่อ นารีย์  กิจศักดาภาพ ครู อนุมัติ
160 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040199 บ้านหนองทองหล่อ พละ  เหล่าเขตวิทย์ ครู อนุมัติ
161 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040201 บ้านช้างคับ มังกร  ทองก้อน ครู อนุมัติ
162 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040202 บ้านทรัพย์มะนาว นิพนธ์  จิราพงษ์ ครู อนุมัติ
163 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040214 บ้านนิคม เกษร  แซ่เจียม ครู อนุมัติ
164 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040214 บ้านนิคม วีระยุทธ  จันทร์ผง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
165 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040216 บ้านวังตะล่อม ศักดิ์ศรี  ลอยบัณฑิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
166 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040216 บ้านวังตะล่อม มาลี  คล่องธัญกรณ์ ครู อนุมัติ
167 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040216 บ้านวังตะล่อม จันจิรา  งิ้วไธสง ครู อนุมัติ
168 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040171 บ้านวังน้ำ ณรงค์   บุญเกิด ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
169 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040172 บ้านคลองยาง นายอำนวย  บุญลือ พนักงานธุรการ อนุมัติ
170 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040173 วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี นางสาวลำเพย  แก้วเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
171 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040173 วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี ฤทัย  โศภณวงศ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
172 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040173 วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี นางกัลยา  วิไลมงคล ครูชำนาญการ อนุมัติ
173 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040203 วัดพิกุลทอง ชัยรัตน์  ทองทิน ครู อนุมัติ
174 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040204 วัดอุเบกขาราม สินทารา  เกษแก้ว ครู อนุมัติ
175 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040204 วัดอุเบกขาราม รุ่งรวี  รอดมณี ครู อนุมัติ
176 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040210 บ้านหนองโมก ประยูร  ว่องธัญญการ ครู อนุมัติ
177 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040368 บ้านถาวรวัฒนา ศิริขวัญ  กลางสุพรรณ ครู อนุมัติ
178 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040369 บ้านบึงสำราญ สมเงิน  บุญสุข ครู อนุมัติ
179 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040365 บ้านหนองไผ่ นางสาวสะใบพร   รัตถา ครู อนุมัติ
180 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040366 บ้านศรีอุดมธัญญะ อรุณี  ใบปลอด พนักงานราชการ อนุมัติ
181 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040362 อนุบาลทรายทองวัฒนา นิภาพร  คงเมือง ครู อนุมัติ
182 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040362 อนุบาลทรายทองวัฒนา สมทรง  พึ่งสุข ครู อนุมัติ
183 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040367 บ้านวังน้ำแดง สุภาภรณ์  ขันทับทิม ครู อนุมัติ
184 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040364 อนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) ไพรัตน์  พิมพาสอน ครู อนุมัติ
185 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040372 บ้านถนนน้อย ศศินันท์  รอดรักษ์ ครู อนุมัติ
186 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040373 บ้านชุมนาก มงคลรัตน์  สระทองแดง ครู อนุมัติ
187 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040363 บ้านคลองสุขใจ ทองอยู่   อันทะราสี ครูชำนาญการ อนุมัติ
188 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040370 บ้านทุ่งทอง นายสุระศิลป์  โคตรประทุม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
189 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040371 บ้านดงเจริญ สร้อยสุดา  ภูวดล ครู อนุมัติ
190 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040389 บ้านเพชรมงคล จันทรัตน์  บุญพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
191 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040390 บ้านไพรสวรรค์ นายบุญเลิศ  บุญญา ครูโรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ อนุมัติ
192 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040391 บ้านคลองปลาสร้อย นางสาวธนพรรณ  สิงห์คำโล ครู อนุมัติ
193 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040391 บ้านคลองปลาสร้อย ธนพรรณ  สิงห์คำโล ครู อนุมัติ
194 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040392 บ้านปางตาไว วนัสนันต์  ไฉนงุ้น ครู อนุมัติ
195 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040393 บ้านตากฟ้าพัฒนา นางสาวสุรีรัตน์  ทิดทา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
196 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040394 บ้านคลองลึกพัฒนา นายสมพร   ลัดดาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
197 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040374 บ้านไผ่ยาวสามัคคี เมธิวรรณ  ถ้วยอิ่ม ครู อนุมัติ
198 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040375 บ้านท่าขึ้น นายวิชาญ  เหมมะณี ครู อนุมัติ
199 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040376 บ้านโพธิ์ทอง นางสาวดาวเรือง  อึ่งน่วม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
200 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040378 บ้านคลองขุด สุกัญญา   ศิริโยธา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
201 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040381 อนุบาลปางศิลาทอง นางศิรินันท์  เกตุเกล้า ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
202 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040380 บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง ณัฏฐกมล  เกษสาคร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
203 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040384 บ้านหนองหิน ดีเด่น  จันทร์ดีร้อย ครู อนุมัติ
204 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040384 บ้านหนองหิน นายธีรพล  จาดดำ พนักงานราชการ อนุมัติ
205 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040382 บ้านเขาน้ำอุ่น นางสมศรี  พิศสารี ครู อนุมัติ
206 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040383 บ้านมอเจริญ สราวุธ  จักรงาม ครู อนุมัติ
207 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040387 บ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย นางน้ำทิพย์  บัวเผื่อน ครู อนุมัติ
208 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040387 บ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย อรุณ  ปรางค์ศรีทอง ครู อนุมัติ
209 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040385 บ้านจอมทองพัฒนา อัจฉริยาภรณ์  นิมิตร ครู อนุมัติ
210 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040385 บ้านจอมทองพัฒนา นายวัชรพงษ์   ยะปะนันท์ ครู อนุมัติ
211 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040386 บ้านอุดมทรัพย์ สุรีรัตน์  โหงฉิม ครู อนุมัติ
212 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040388 บ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 นางสาวปิยวรรณ  มากกลาย ครู อนุมัติ
213 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040408 บ้านกระบวยทอง นิรมล   สารีผล ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
214 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040409 บ้านโนนพลวง อำพรรณ  วงศ์พิพันธ์ ครู อนุมัติ
215 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040405 บ้านสามขา พรทิพย์  แสนทวีสุข ครู อนุมัติ
216 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040405 บ้านสามขา กรไกร  ภูมิไสว ผู้อำนวยการ อนุมัติ
217 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040406 บ้านวังเจ้า สำรวม  เครือผือ ครู อนุมัติ
218 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040406 บ้านวังเจ้า สมชาย  มากทรัพย์ ครู อนุมัติ
219 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040407 บ้านโพธิ์เอน ธมลวรรณ  แช่มช้อย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
220 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040400 บ้านทุ่งซ่าน จุฑามาศ  ทับทิม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
221 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040402 โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง นายพิชิต  ภู่มั่ง ครู อนุมัติ
222 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040403 อนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น) วีรพัฒน์   พิมพ์ชู ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
223 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040404 บ้านดงเย็น วิเชียร  ชัยมงคล ครู อนุมัติ
224 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040399 บ้านศรีทองสามัคคี นดล  ศิริเมือง เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
225 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040395 บ้านชายเคือง ขวัญฤทัย  จำปาศักดิ์ ครู อนุมัติ
226 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040410 บ้านวังชะโอน นายชะราวุฒิ   ฤทธิ์ทอง ครู อนุมัติ
227 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040397 บ้านคอปล้อง วรรณา  มากเปี่ยม ครู อนุมัติ
228 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040397 บ้านคอปล้อง เปลว  ชาหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
229 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040398 บ้านไผ่งาม เสาวลักษณ์  ศรีผึ้ง ครู คศ.1 อนุมัติ
230 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040401 บ้านระหานประชาศึกษา นายวัชระพล   สุดาบุตร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
231 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040396 บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต ศิริรัตน์  อินทร์อ่อน ครู ชำนาญการ อนุมัติ