รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ตาก เขต 1 160024 : บ้านตลุกกลางทุ่ง กันตพันธ์  วอนเพียร ครูผู้ช่วย
2 สพป.ตาก เขต 1 160024 : บ้านตลุกกลางทุ่ง จุฑารัตน์  บัวเกตุ ครู
3 สพป.ตาก เขต 1 160026 : บ้านเนินมะลื่น กลอยใจ  แจ่มวงษ์อินทร์ ธุรการโรงเรียน
4 สพป.ตาก เขต 1 160026 : บ้านเนินมะลื่น ศิริกุล  คงเฟื่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 สพป.ตาก เขต 1 160022 : บ้านคลองสัก SUTEERA  PUMKAR ครู
6 สพป.ตาก เขต 1 160023 : อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า nuananong  muangmit ครู
7 สพป.ตาก เขต 1 160023 : อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ทรงพล  โทนสังข์อินทร์ ครู
8 สพป.ตาก เขต 1 160023 : อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า มีชัย  ชาติไทยเจริญ ครู
9 สพป.ตาก เขต 1 160042 : ชุมชนบ้านป่ามะม่วง พนารัตน์  ณรงค์มี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
10 สพป.ตาก เขต 1 160042 : ชุมชนบ้านป่ามะม่วง ภาวิณี  จาอินต๊ะ ครูผู้ช่วย
11 สพป.ตาก เขต 1 160042 : ชุมชนบ้านป่ามะม่วง นางอัญชัญ  ครุธแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
12 สพป.ตาก เขต 1 160006 : บ้านลานห้วยเดื่อ สันติ  ฟูอินช่วย ครู
13 สพป.ตาก เขต 1 160006 : บ้านลานห้วยเดื่อ วุฒิพงค์  สุทธนะ ครู
14 สพป.ตาก เขต 1 160007 : บ้านตลุกป่าตาล ชลัมพร  วงค์วิลาศ ครูธุการ
15 สพป.ตาก เขต 1 160007 : บ้านตลุกป่าตาล สมพิศ  แตงบุญรอด ครู
16 สพป.ตาก เขต 1 160008 : บ้านโป่งแดง ณัฐพล  เอี่ยมประดิษฐ์ ครู
17 สพป.ตาก เขต 1 160008 : บ้านโป่งแดง สดุดี  ถมทอง ครู
18 สพป.ตาก เขต 1 160008 : บ้านโป่งแดง วชิราภรณ์  ศรีใจวงศ์ ธุรการโรงเรียน
19 สพป.ตาก เขต 1 160008 : บ้านโป่งแดง Tidarat  Sereerattannasatean ครู
20 สพป.ตาก เขต 1 160009 : บ้านหนองนกปีกกา ปางวลัย  ภูปรางค์ ธุรการโรงเรียน
21 สพป.ตาก เขต 1 160009 : บ้านหนองนกปีกกา เกศรินทร์  คำแพว ครูอัตราจ้าง
22 สพป.ตาก เขต 1 160010 : บ้านหนองกระทุ่ม รัตนากร  อินทฉิม บุคลากรทางวิทยาศาสตร์
23 สพป.ตาก เขต 1 160010 : บ้านหนองกระทุ่ม รัตนากร  อินทฉิม บุคลากรทางวิทยาศาสตร์
24 สพป.ตาก เขต 1 160012 : บ้านโพรงตะเข้ จันทร์จีรา  เตจ๊ะ ครู
25 สพป.ตาก เขต 1 160020 : บ้านชะลาดระฆัง แสนชล  ยินดี ครู
26 สพป.ตาก เขต 1 160037 : บ้านมูเซอ Nattaya  Kamlangsri ครู
27 สพป.ตาก เขต 1 160038 : บ้านลานสาง สุกัญญา  วันฟั่น ครู
28 สพป.ตาก เขต 1 160041 : บ้านห้วยเหลือง ชัชสุดา  อาจศักดี ครู
29 สพป.ตาก เขต 1 160041 : บ้านห้วยเหลือง ดวงกมล  ทองศรี ครูผู้ช่วย
30 สพป.ตาก เขต 1 160039 : บ้านหนองแขม สอางค์  เตมีย์ ครู
31 สพป.ตาก เขต 1 160039 : บ้านหนองแขม วิภาวดี  เจ๊กพ่วง ครูชำนาญการพิเศษ
32 สพป.ตาก เขต 1 160040 : บ้านห้วยนึ่ง นางสุภิญญา  จิ๋วเจริญ ครู
33 สพป.ตาก เขต 1 160040 : บ้านห้วยนึ่ง นางยุวดี  คุตติวรัญญู ผอ.โรงเรียน
34 สพป.ตาก เขต 1 160004 : บ้านวังม่วง พิศมัย  ไชยคำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
35 สพป.ตาก เขต 1 160004 : บ้านวังม่วง นางสาวกัญญาณัฐ  ทองแท้ ครูอัตราจ้าง
36 สพป.ตาก เขต 1 160005 : บ้านหนองกระโห้ นายภราดร  สายเพ็ญ ครูโรงเรียนบ้านหนองกระโห้
37 สพป.ตาก เขต 1 160005 : บ้านหนองกระโห้ ลิษา   ปัญญาศิลามงคล ครูธุรการ
38 สพป.ตาก เขต 1 160003 : ชุมชนบ้านไม้งาม นางวารุณี  ตาตุ่น ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม
39 สพป.ตาก เขต 1 160021 : ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม จิตติมา  คงเมือง ครู
40 สพป.ตาก เขต 1 160018 : บ้านลานเต็ง กาญจนา  อินหมี ธุรการ
41 สพป.ตาก เขต 1 160018 : บ้านลานเต็ง จุฑาทิพย์  คำสุด ครู
42 สพป.ตาก เขต 1 160018 : บ้านลานเต็ง ทองหล่อ  ห่อทอง ผู้อำนวยการ
43 สพป.ตาก เขต 1 160019 : บ้านหนองร่ม นิภา  นันต๊ะ ครู
44 สพป.ตาก เขต 1 160013 : บ้านวังประจบ เกตุศิริ  ภักดิสัย ครูชำนาญการ
45 สพป.ตาก เขต 1 160013 : บ้านวังประจบ สมพิศ  เกิดนวล ผอ.โรงเรียน
46 สพป.ตาก เขต 1 160013 : บ้านวังประจบ VACHITA  PANGSUPA ครู
47 สพป.ตาก เขต 1 160014 : น้ำดิบพิทยาคม กนกวรรณ  นะมิตร ครู
48 สพป.ตาก เขต 1 160014 : น้ำดิบพิทยาคม ณัฐกานต์   พันธุ์บุญ ครู
49 สพป.ตาก เขต 1 160015 : หนองเสือพิทยาคม ธนพล  โทนสังข์อินทร์ ครู ค.ศ.๑
50 สพป.ตาก เขต 1 160017 : บ้านสะแกเครือ ภานุวัฒน์  มั่นสวาทะไพบูลย์ ครูผู้ช่วย
51 สพป.ตาก เขต 1 160017 : บ้านสะแกเครือ ภัทรวดี  คงดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
52 สพป.ตาก เขต 1 160031 : บ้านเกาะอ้ายด้วน อรุณี  เรือนคำจันทร์ ครู
53 สพป.ตาก เขต 1 160032 : บ้านน้ำด้วน preeda  lueplae ครู
54 สพป.ตาก เขต 1 160032 : บ้านน้ำด้วน นางสาวพิมภา   คำภิระแปง ครู
55 สพป.ตาก เขต 1 160028 : ชุมชนบ้านวังหิน rattanaphon  sittipraseat ครูอัตราจ้าง
56 สพป.ตาก เขต 1 160029 : บ้านท่าไม้แดง รจรินทร์  วังเวงจิตร์ ธุรการ
57 สพป.ตาก เขต 1 160029 : บ้านท่าไม้แดง ชรัญดา  รุ่งเรือง ครู
58 สพป.ตาก เขต 1 160034 : บ้านหนองบัวใต้ สุธาสินี  ซ้อนกลีบเมฆ ครูอัตราจ้าง
59 สพป.ตาก เขต 1 160035 : บ้านคลองห้วยทราย ผิน  ผัดตุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน
60 สพป.ตาก เขต 1 160036 : บ้านท่าเล่ พนิดา  บุตรที ครู
61 สพป.ตาก เขต 1 160036 : บ้านท่าเล่ กีรติกร  วงศ์รวีกีรติ ครู
62 สพป.ตาก เขต 1 160044 : เด่นวิทยา นายประวิทย์  ใจชื้น ครู ค.ศ.3
63 สพป.ตาก เขต 1 160045 : วัดปากห้วยไม้งาม นางสมพิศ  บุญธรรม ครูชำนาญการพิเศษ
64 สพป.ตาก เขต 1 160045 : วัดปากห้วยไม้งาม Benjamas  Phonniran ครู ค.ศ. 2
65 สพป.ตาก เขต 1 160046 : บ้านหนองบัวเหนือ นางนฤมล  คำปิวทา ครู ค.ศ.2
66 สพป.ตาก เขต 1 160046 : บ้านหนองบัวเหนือ ระพีพรรณ  ปานแดง ครู
67 สพป.ตาก เขต 1 160046 : บ้านหนองบัวเหนือ ระพีพรรณ  ปานแดง ครู
68 สพป.ตาก เขต 1 160002 : ตากสินราชานุสรณ์ นางนวภัทร  บุญปถัมภ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
69 สพป.ตาก เขต 1 160002 : ตากสินราชานุสรณ์ อมรรัตน์  มันตะสูตร ธุรการ
70 สพป.ตาก เขต 1 160002 : ตากสินราชานุสรณ์ Phatthira  Changnawa ครู
71 สพป.ตาก เขต 1 160001 : อนุบาลตาก นิติมา  บุญมา ครู
72 สพป.ตาก เขต 1 160001 : อนุบาลตาก นายนที  ราศรี ครูคอมพิวเตอร์
73 สพป.ตาก เขต 1 160001 : อนุบาลตาก ธุรการ  โรงเรียนอนุบาลตาก ธุรการ
74 สพป.ตาก เขต 1 160001 : อนุบาลตาก narongsak  somwang เจ้าหน้าที่พัสดุ
75 สพป.ตาก เขต 1 160065 : ศรีวิทยา นางสาวยุวธิดา  เด็ดขาด ครู
76 สพป.ตาก เขต 1 160065 : ศรีวิทยา รัชนีกร  ใจยา ครู
77 สพป.ตาก เขต 1 160066 : ชูวิชาราษฎร์ ชลธิชา  แซ่ยั้ง ครู
78 สพป.ตาก เขต 1 160067 : ชุมชนบ้านแม่ยะ นายวัชรินทร์  ตาเปี้ย ครูชำนาญการ
79 สพป.ตาก เขต 1 160068 : บ้านแม่พะยวบ ponsee  yodgaew ครู
80 สพป.ตาก เขต 1 160068 : บ้านแม่พะยวบ ผดุง  อุปคุต ครู
81 สพป.ตาก เขต 1 160068 : บ้านแม่พะยวบ ทัชยานันท์ เสมียนคง  เสมียนคง ธุรการโรงเรียน
82 สพป.ตาก เขต 1 160068 : บ้านแม่พะยวบ ชนิตย์นารถ  สุรีย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
83 สพป.ตาก เขต 1 160063 : สว่างวิทยา นางศศิรฐา  แข็งเขตกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
84 สพป.ตาก เขต 1 160064 : บ้านตากประถมวิทยา นางปภาวรินท์  เลิศข้ามป้อม ครู
85 สพป.ตาก เขต 1 160061 : บ้านหนองชะลาบ กานดา  รู้เกณฑ์ ครูผู้ช่วย
86 สพป.ตาก เขต 1 160061 : บ้านหนองชะลาบ นายสนอง  มั่นเมือง ครูโรงเรียนบ้านหนองชะลาบ (รก.)
87 สพป.ตาก เขต 1 160062 : วัดพระธาตุน้อย นางวาสนา  ดีดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
88 สพป.ตาก เขต 1 160047 : ชุมชนวัดสันป่าลาน สุจรรยา  ยศบุรุษ ครู
89 สพป.ตาก เขต 1 160048 : อนุบาลรอดบำรุง นินันญา  มูลงาม ครู
90 สพป.ตาก เขต 1 160049 : ประชาพัฒนา วารุณี  สอนแก้ว ธุรการโรงเรียน
91 สพป.ตาก เขต 1 160049 : ประชาพัฒนา กำไร  ตะนะ ครู
92 สพป.ตาก เขต 1 160050 : บ้านวังไม้ส้าน อภิสิทธิ์  ทางลิขิตกุล ครูพี่เลี้ยง
93 สพป.ตาก เขต 1 160050 : บ้านวังไม้ส้าน นางสาวอรสา   อินยัง เจ้าหน้าที่ธุรการ
94 สพป.ตาก เขต 1 160050 : บ้านวังไม้ส้าน กัญชลี  ตันจันทร์ ครูอัตราจ้าง
95 สพป.ตาก เขต 1 160051 : บ้านปากวัง นายสมพงษ์  นิลขลัง
96 สพป.ตาก เขต 1 160051 : บ้านปากวัง ธนพัฒน์  วงษ์พานิช ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านปากวัง
97 สพป.ตาก เขต 1 160051 : บ้านปากวัง ธิติรัตน์  ศิริมา ครู
98 สพป.ตาก เขต 1 160071 : บ้านฉลอม ยุวรัตน์  แย้มแบน ครู
99 สพป.ตาก เขต 1 160072 : บ้านห้วยพลู สุนิสา  นวลละออง ครู
100 สพป.ตาก เขต 1 160074 : บ้านท้องฟ้า อโนชา  ฮวบน้อย ครู
101 สพป.ตาก เขต 1 160074 : บ้านท้องฟ้า บุษบา  คำมี ครูอัตราจ้าง
102 สพป.ตาก เขต 1 160075 : ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา Nitas  Chumjit ครู
103 สพป.ตาก เขต 1 160075 : ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา นางสาวทิพย์รัตน์  บัวเผื่อน ครูผู้ช่วย
104 สพป.ตาก เขต 1 160073 : บ้านใหม่ พรรณพร  เพิ่มเพ็ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
105 สพป.ตาก เขต 1 160073 : บ้านใหม่ นายประดิษฐ์  แก้ววรรณ ครู
106 สพป.ตาก เขต 1 160073 : บ้านใหม่ ศรีตระกูล  บุญสูง ธุรการ
107 สพป.ตาก เขต 1 160069 : บ้านดงยาง สายนต์  ปั้นเสถียร ครู
108 สพป.ตาก เขต 1 160069 : บ้านดงยาง วรารัตน์  มะกล่ำ เจ้าหน้าที่
109 สพป.ตาก เขต 1 160070 : บ้านทุ่งกระเชาะ สวาท  ดอกคำแดง ครู
110 สพป.ตาก เขต 1 160059 : ยางโองน้ำวิทยาคม วาสนา  ชูเมือง ครู
111 สพป.ตาก เขต 1 160060 : เด่นไม้ซุงวิทยาคม นางสาวกมลชนก  โพธิ์จันทร์ ครู
112 สพป.ตาก เขต 1 160060 : เด่นไม้ซุงวิทยาคม จิตตวดี  ภัทรธรรมาพร ครู
113 สพป.ตาก เขต 1 160060 : เด่นไม้ซุงวิทยาคม พรรณิพา  มาลิด เจ้าหน้าที่ธุรการ
114 สพป.ตาก เขต 1 160055 : บ้านห้วยแม่บอน สุธาสินี  ขำทอง ครู
115 สพป.ตาก เขต 1 160056 : บ้านแม่สลิด ณัตชพงศ  อินทฉิม ครู
116 สพป.ตาก เขต 1 160057 : บ้านสันกลาง สุภิศา  จุฑาปัญญา ครู
117 สพป.ตาก เขต 1 160057 : บ้านสันกลาง ปราญชลี  ปัญญา ครูผู้ช่วย
118 สพป.ตาก เขต 1 160057 : บ้านสันกลาง สุภิศา  จุฑาปัญญา ครู
119 สพป.ตาก เขต 1 160057 : บ้านสันกลาง นางสาวธัญชนก  ใจเอี่ยม ธุรการ
120 สพป.ตาก เขต 1 160058 : บ้านยางโองนอก อาทิชา  จันผง ครู
121 สพป.ตาก เขต 1 160058 : บ้านยางโองนอก นางสมใจ  พันธุ์พืช ครู
122 สพป.ตาก เขต 1 160052 : เสริมปัญญา ธนภัทร  บุญอินทร์ ธุรการโรงเรียน
123 สพป.ตาก เขต 1 160053 : ชุมชนบ้านสมอโคน นายวาทิต  ทัศนสุวรรณ ธุรการ
124 สพป.ตาก เขต 1 160054 : บ้านน้ำดิบ กตณพล  กตณพล สอนไว ครู
125 สพป.ตาก เขต 1 160054 : บ้านน้ำดิบ นฤมล  สระอินทร์ ครู
126 สพป.ตาก เขต 1 160054 : บ้านน้ำดิบ เบญจพร  ขำทอง ครู
127 สพป.ตาก เขต 1 160078 : บ้านสันป่าป๋วย จิตติชัย  พลศรี ครูผู้ช่วย
128 สพป.ตาก เขต 1 160078 : บ้านสันป่าป๋วย กรรณิกา  คำมี ครูอัตราจ้าง
129 สพป.ตาก เขต 1 160079 : บ้านโสมง เอื้อมพร  ศรีดารา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสมง
130 สพป.ตาก เขต 1 160080 : บ้านอูมวาบ ไพลิน  ชมภู พนักงานราชการ
131 สพป.ตาก เขต 1 160081 : หินลาดนาไฮวิทยาคม รัชต  จันทร์เจนจบ ครูอัตราจ้าง
132 สพป.ตาก เขต 1 160089 : บ้านหนองเชียงคา นางสาวชารินทรา  พันธวงค์ ครูผู้ช่วย
133 สพป.ตาก เขต 1 160090 : ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว ศิริพร  คำนวนสิน ครู
134 สพป.ตาก เขต 1 160090 : ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว ปิยนารี  นาคศาลา ครูผู้ช่วย
135 สพป.ตาก เขต 1 160092 : บ้านท่าไผ่ ลัดดา  ณะแก้ว ครู
136 สพป.ตาก เขต 1 160092 : บ้านท่าไผ่ นายิกา  ดวงเหมือง ครู
137 สพป.ตาก เขต 1 160093 : บ้านคลองไม้แดง จำเริญ  จันทบุรี ครู
138 สพป.ตาก เขต 1 160093 : บ้านคลองไม้แดง กาญจนี  ดวงสาม ธุรการโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง
139 สพป.ตาก เขต 1 160094 : บ้านใหม่สามัคคี วิลาวรรณ  ภู่ระย้า ครู
140 สพป.ตาก เขต 1 160087 : บ้านวังโพ ธงชัย  สาริบุตร ครู
141 สพป.ตาก เขต 1 160088 : บ้านดงลาน นายพัฒนา  สุขหล้า ครูโีงเรียนบ้านดงลาน
142 สพป.ตาก เขต 1 160085 : หมู่บ้านตัวอย่าง นายฐิติพงศ์  พรมผัน ครู
143 สพป.ตาก เขต 1 160086 : บ้านนาตาโพ นางภานินี   ปัญญาคม ครูพี่เลี้ยงเด็ก
144 สพป.ตาก เขต 1 160083 : วังหวายวิทยาคม อัมพร  บุตรวงศ์ ครู
145 สพป.ตาก เขต 1 160083 : วังหวายวิทยาคม นางสาวดวงใจ  วงษ์ต๊ะ ครูโรงเรียนวังหวายวิทยาคม
146 สพป.ตาก เขต 1 160084 : บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล waranya  parisawong ครูอัตราจ้าง
147 สพป.ตาก เขต 1 160084 : บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล พาณินี  เพ็ชรกล้า ครู
148 สพป.ตาก เขต 1 160084 : บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล สายใจ  พุ่มสลิด ธุรการ
149 สพป.ตาก เขต 1 160082 : บ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 นางจันทิรา  เทพแก้ว ครู
150 สพป.ตาก เขต 1 160082 : บ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 นิรุช  ขอสุข ผู้อำนวยการสถานศึกษา
151 สพป.ตาก เขต 1 160077 : อนุบาลบ้านท่าปุย อาทิตยาณี  เขมา ธุรการ
152 สพป.ตาก เขต 1 160077 : อนุบาลบ้านท่าปุย อาทิตยาณี  เขมา ธุรการ
153 สพป.ตาก เขต 1 160077 : อนุบาลบ้านท่าปุย พัชราภรณ์  กุณแสงคำ ครูผู้ช่วย
154 สพป.ตาก เขต 1 160076 : เขื่อนภูมิพล นายอนันต์  ทะตะ ผอ.โรงเรียน
155 สพป.ตาก เขต 1 160076 : เขื่อนภูมิพล พงค์สุเรียน เขื่อนแก้ว  เขื่อนแก้ว ครู
156 สพป.ตาก เขต 1 160095 : ชุมชนชลประทานรังสรรค์ วาสนา  อยู่สวัสดิ์ ธุรการโรงเรียน
157 สพป.ตาก เขต 1 160096 : บ้านสามเงา รัตนา  แก้วจันทร์เพชร ครู
158 สพป.ตาก เขต 1 160097 : บ้านป่ายางใต้ เทพพิทักษ์ ไหวดี  ไหวดี ครู คศ2
159 สพป.ตาก เขต 1 160098 : บ้านป่ายางตะวันตก Ratchadawan  Linum ครู
160 สพป.ตาก เขต 1 160099 : วัดสามเงา ประสิทธิ์  เหยือดล้ำ เหยือดล้ำ
161 สพป.ตาก เขต 1 160099 : วัดสามเงา สุนิศา  นิลขลัง ครู
162 สพป.ตาก เขต 1 160100 : บ้านท่าปุยตก คณิศ  เนียลเซ็น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
163 สพป.ตาก เขต 1 160222 : บ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล) นางสาวรุ่งนภา  มุสิกปาน เจ้าหน้าที่ธุรการ
164 สพป.ตาก เขต 1 160222 : บ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล) นางอวภาส์  ลายอด ครูโรงเรียนบ้านสบยม
165 สพป.ตาก เขต 1 160223 : อนุบาลวังเจ้า BENJAMAT  CHUTOMAR ครู
166 สพป.ตาก เขต 1 160224 : เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ ธีระพงษ์  คลังศรี ครู
167 สพป.ตาก เขต 1 160224 : เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วนิดา  วัชรกิจ ผู้อำนวยการ
168 สพป.ตาก เขต 1 160225 : ดงซ่อมพิทยาคม นางสาวกนกกาญจน์   หนองหลวง ครูผู้ช่วย
169 สพป.ตาก เขต 1 160225 : ดงซ่อมพิทยาคม Jitladda  Yenjit ครู
170 สพป.ตาก เขต 1 160225 : ดงซ่อมพิทยาคม เอกภักดิ์  ยินดีผล ครู คศ.1
171 สพป.ตาก เขต 1 160226 : บ้านใหม่เสรีธรรม นางพิชญา  คุ้มอารีย์ ครู คศ.1
172 สพป.ตาก เขต 1 160227 : บ้านหนองปลาไหล อุเทน  มีบุญ ครู
173 สพป.ตาก เขต 1 160227 : บ้านหนองปลาไหล wannachanok  demsomboon ครู
174 สพป.ตาก เขต 1 160228 : ผาผึ้งวิทยาคม นางสาวสินจัย  ริดจันทร์ ครูอัตราจ้าง
175 สพป.ตาก เขต 1 160232 : บ้านตะเคียนด้วน กาญจนา  พุ่มสลิด ครู
176 สพป.ตาก เขต 1 160232 : บ้านตะเคียนด้วน นางปาริชาติ  ภิรมย์ทอง ครู
177 สพป.ตาก เขต 1 160233 : บ้านวังตำลึง รัตนาภรณ์  พรมจวง ครูผู้ช่วย
178 สพป.ตาก เขต 1 160233 : บ้านวังตำลึง ทนงศักดิ์  มั่นแก้ว ครู
179 สพป.ตาก เขต 1 160234 : บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) นรินทร์  บัวลอย ผู้อำนวยการ
180 สพป.ตาก เขต 1 160234 : บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) นรินทร์  บัวลอย ผู้อำนวยการ
181 สพป.ตาก เขต 1 160234 : บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) ปริชาติ  จันทะคุณ ครูอัตราจ้าง
182 สพป.ตาก เขต 1 160234 : บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) นางสาวฐานิดา  อินกรัด ครู
183 สพป.ตาก เขต 1 160235 : ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 จุฑามาศ  วิเศษศักดิ์ ครู
184 สพป.ตาก เขต 1 160230 : บ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์) นายจาตุรนต์  ศรีจินดา ครู
185 สพป.ตาก เขต 1 160230 : บ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์) กุลธิดา  ทิพเกศ ครูอัตราจ้าง
186 สพป.ตาก เขต 1 160231 : บ้านทุ่งกง อารีย์  สิทธิบาล ครู
187 สพป.ตาก เขต 1 160229 : บ้านท่าตะคร้อ น.ส.วรรณี  สุยะชัย ครู
188 สพป.ตาก เขต 1 160263 : บ้านวังน้ำเย็น สุรภัณฑ์  แสนต่างใจ ครู
189 สพป.ตาก เขต 1 160264 : บ้านศรีคีรีรักษ์ ภัทรพล  ปัญญาจารนุกูล ครู คศ.1
190 สพป.ตาก เขต 1 160264 : บ้านศรีคีรีรักษ์ พิชามญชุ์  หอยสังข์ ครูผู้ช่วย