รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 6301 สพป.ตาก เขต 1 160024 บ้านตลุกกลางทุ่ง จุฑารัตน์  บัวเกตุ ครู อนุมัติ
2 6301 สพป.ตาก เขต 1 160026 บ้านเนินมะลื่น กลอยใจ  แจ่มวงษ์อินทร์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
3 6301 สพป.ตาก เขต 1 160027 บ้านลานมะคร้อ ศิริกุล  คงเฟื่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
4 6301 สพป.ตาก เขต 1 160022 บ้านคลองสัก SUTEERA  PUMKAR ครู อนุมัติ
5 6301 สพป.ตาก เขต 1 160023 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า มีชัย  ชาติไทยเจริญ ครู อนุมัติ
6 6301 สพป.ตาก เขต 1 160023 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า nuananong  muangmit ครู อนุมัติ
7 6301 สพป.ตาก เขต 1 160023 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ทรงพล  โทนสังข์อินทร์ ครู อนุมัติ
8 6301 สพป.ตาก เขต 1 160042 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง ภาวิณี  จาอินต๊ะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
9 6301 สพป.ตาก เขต 1 160042 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง พนารัตน์  ณรงค์มี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
10 6301 สพป.ตาก เขต 1 160042 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง นางอัญชัญ  ครุธแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
11 6301 สพป.ตาก เขต 1 160006 บ้านลานห้วยเดื่อ วุฒิพงค์  สุทธนะ ครู อนุมัติ
12 6301 สพป.ตาก เขต 1 160007 บ้านตลุกป่าตาล สมพิศ  แตงบุญรอด ครู อนุมัติ
13 6301 สพป.ตาก เขต 1 160008 บ้านโป่งแดง Tidarat  Sereerattannasatean ครู อนุมัติ
14 6301 สพป.ตาก เขต 1 160008 บ้านโป่งแดง สดุดี  ถมทอง ครู อนุมัติ
15 6301 สพป.ตาก เขต 1 160008 บ้านโป่งแดง ณัฐพล  เอี่ยมประดิษฐ์ ครู อนุมัติ
16 6301 สพป.ตาก เขต 1 160008 บ้านโป่งแดง วชิราภรณ์  ศรีใจวงศ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
17 6301 สพป.ตาก เขต 1 160009 บ้านหนองนกปีกกา เกศรินทร์  คำแพว ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
18 6301 สพป.ตาก เขต 1 160010 บ้านหนองกระทุ่ม ปิยสิทธิ์  เดชะวงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
19 6301 สพป.ตาก เขต 1 160010 บ้านหนองกระทุ่ม รัตนากร  อินทฉิม บุคลากรทางวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
20 6301 สพป.ตาก เขต 1 160010 บ้านหนองกระทุ่ม รัฏฐาพร  จันทร์ต๊ะ ธุรการ อนุมัติ
21 6301 สพป.ตาก เขต 1 160010 บ้านหนองกระทุ่ม รัตนากร  อินทฉิม บุคลากรทางวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
22 6301 สพป.ตาก เขต 1 160012 บ้านโพรงตะเข้ นายวิทยา  หาบุญพาด พนักงานราชการ อนุมัติ
23 6301 สพป.ตาก เขต 1 160012 บ้านโพรงตะเข้ จันทร์จีรา  เตจ๊ะ ครู อนุมัติ
24 6301 สพป.ตาก เขต 1 160020 บ้านชะลาดระฆัง แสนชล  ยินดี ครู อนุมัติ
25 6301 สพป.ตาก เขต 1 160037 บ้านมูเซอ Nattaya  Kamlangsri ครู อนุมัติ
26 6301 สพป.ตาก เขต 1 160038 บ้านลานสาง สุกัญญา  วันฟั่น ครู อนุมัติ
27 6301 สพป.ตาก เขต 1 160041 บ้านห้วยเหลือง ชัชสุดา  อาจศักดี ครู อนุมัติ
28 6301 สพป.ตาก เขต 1 160041 บ้านห้วยเหลือง ดวงกมล  ทองศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
29 6301 สพป.ตาก เขต 1 160039 บ้านหนองแขม สอางค์  เตมีย์ ครู อนุมัติ
30 6301 สพป.ตาก เขต 1 160040 บ้านห้วยนึ่ง นางยุวดี  คุตติวรัญญู ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
31 6301 สพป.ตาก เขต 1 160040 บ้านห้วยนึ่ง นางสุภิญญา  จิ๋วเจริญ ครู อนุมัติ
32 6301 สพป.ตาก เขต 1 160004 บ้านวังม่วง นางสาวกัญญาณัฐ  ทองแท้ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
33 6301 สพป.ตาก เขต 1 160004 บ้านวังม่วง พิศมัย  ไชยคำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
34 6301 สพป.ตาก เขต 1 160005 บ้านหนองกระโห้ นายภราดร  สายเพ็ญ ครูโรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อนุมัติ
35 6301 สพป.ตาก เขต 1 160003 ชุมชนบ้านไม้งาม นางวารุณี  ตาตุ่น ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม อนุมัติ
36 6301 สพป.ตาก เขต 1 160021 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม จิตติมา  คงเมือง ครู อนุมัติ
37 6301 สพป.ตาก เขต 1 160018 บ้านลานเต็ง ทองหล่อ  ห่อทอง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
38 6301 สพป.ตาก เขต 1 160019 บ้านหนองร่ม นิภา  นันต๊ะ ครู อนุมัติ
39 6301 สพป.ตาก เขต 1 160013 บ้านวังประจบ เกตุศิริ  ภักดิสัย ครูชำนาญการ อนุมัติ
40 6301 สพป.ตาก เขต 1 160013 บ้านวังประจบ VACHITA  PANGSUPA ครู อนุมัติ
41 6301 สพป.ตาก เขต 1 160013 บ้านวังประจบ สมพิศ  เกิดนวล ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
42 6301 สพป.ตาก เขต 1 160014 น้ำดิบพิทยาคม กนกวรรณ  นะมิตร ครู อนุมัติ
43 6301 สพป.ตาก เขต 1 160014 น้ำดิบพิทยาคม ณัฐกานต์   พันธุ์บุญ ครู อนุมัติ
44 6301 สพป.ตาก เขต 1 160015 หนองเสือพิทยาคม ธนพล  โทนสังข์อินทร์ ครู ค.ศ.๑ อนุมัติ
45 6301 สพป.ตาก เขต 1 160017 บ้านสะแกเครือ ภานุวัฒน์  มั่นสวาทะไพบูลย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
46 6301 สพป.ตาก เขต 1 160017 บ้านสะแกเครือ ภัทรวดี  คงดี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
47 6301 สพป.ตาก เขต 1 160031 บ้านเกาะอ้ายด้วน อรุณี  เรือนคำจันทร์ ครู อนุมัติ
48 6301 สพป.ตาก เขต 1 160032 บ้านน้ำด้วน นางสาวพิมภา   คำภิระแปง ครู อนุมัติ
49 6301 สพป.ตาก เขต 1 160032 บ้านน้ำด้วน preeda  lueplae ครู อนุมัติ
50 6301 สพป.ตาก เขต 1 160028 ชุมชนบ้านวังหิน KOMSAN  OUNJAN ครู อนุมัติ
51 6301 สพป.ตาก เขต 1 160029 บ้านท่าไม้แดง รจรินทร์  วังเวงจิตร์ ธุรการ อนุมัติ
52 6301 สพป.ตาก เขต 1 160029 บ้านท่าไม้แดง ชรัญดา  รุ่งเรือง ครู อนุมัติ
53 6301 สพป.ตาก เขต 1 160034 บ้านหนองบัวใต้ สุธาสินี  ซ้อนกลีบเมฆ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
54 6301 สพป.ตาก เขต 1 160035 บ้านคลองห้วยทราย ผิน  ผัดตุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
55 6301 สพป.ตาก เขต 1 160036 บ้านท่าเล่ กีรติกร  วงศ์รวีกีรติ ครู อนุมัติ
56 6301 สพป.ตาก เขต 1 160036 บ้านท่าเล่ พนิดา  บุตรที ครู อนุมัติ
57 6301 สพป.ตาก เขต 1 160044 เด่นวิทยา นายประวิทย์  ใจชื้น ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
58 6301 สพป.ตาก เขต 1 160045 วัดปากห้วยไม้งาม นางสมพิศ  บุญธรรม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
59 6301 สพป.ตาก เขต 1 160045 วัดปากห้วยไม้งาม Benjamas  Phonniran ครู ค.ศ. 2 อนุมัติ
60 6301 สพป.ตาก เขต 1 160046 บ้านหนองบัวเหนือ ระพีพรรณ  ปานแดง ครู อนุมัติ
61 6301 สพป.ตาก เขต 1 160046 บ้านหนองบัวเหนือ ระพีพรรณ  ปานแดง ครู อนุมัติ
62 6301 สพป.ตาก เขต 1 160046 บ้านหนองบัวเหนือ นางนฤมล  คำปิวทา ครู ค.ศ.2 อนุมัติ
63 6301 สพป.ตาก เขต 1 160002 ตากสินราชานุสรณ์ นางนวภัทร  บุญปถัมภ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ อนุมัติ
64 6301 สพป.ตาก เขต 1 160002 ตากสินราชานุสรณ์ อมรรัตน์  มันตะสูตร ธุรการ อนุมัติ
65 6301 สพป.ตาก เขต 1 160002 ตากสินราชานุสรณ์ Phatthira  Changnawa ครู อนุมัติ
66 6301 สพป.ตาก เขต 1 160001 อนุบาลตาก narongsak  somwang เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
67 6301 สพป.ตาก เขต 1 160001 อนุบาลตาก ธุรการ  โรงเรียนอนุบาลตาก ธุรการ อนุมัติ
68 6301 สพป.ตาก เขต 1 160001 อนุบาลตาก นายนที  ราศรี ครูคอมพิวเตอร์ อนุมัติ
69 6301 สพป.ตาก เขต 1 160001 อนุบาลตาก นิติมา  บุญมา ครู อนุมัติ
70 6301 สพป.ตาก เขต 1 160065 ศรีวิทยา นางสาวยุวธิดา  เด็ดขาด ครู อนุมัติ
71 6301 สพป.ตาก เขต 1 160066 ชูวิชาราษฎร์ ชลธิชา  แซ่ยั้ง ครู อนุมัติ
72 6301 สพป.ตาก เขต 1 160067 ชุมชนบ้านแม่ยะ นายวัชรินทร์  ตาเปี้ย ครูชำนาญการ อนุมัติ
73 6301 สพป.ตาก เขต 1 160068 บ้านแม่พะยวบ ผดุง  อุปคุต ครู อนุมัติ
74 6301 สพป.ตาก เขต 1 160068 บ้านแม่พะยวบ ponsee  yodgaew ครู อนุมัติ
75 6301 สพป.ตาก เขต 1 160068 บ้านแม่พะยวบ ชนิตย์นารถ  สุรีย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
76 6301 สพป.ตาก เขต 1 160063 สว่างวิทยา นางศศิรฐา  แข็งเขตกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
77 6301 สพป.ตาก เขต 1 160064 บ้านตากประถมวิทยา นางปภาวรินท์  เลิศข้ามป้อม ครู อนุมัติ
78 6301 สพป.ตาก เขต 1 160061 บ้านหนองชะลาบ กานดา  รู้เกณฑ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
79 6301 สพป.ตาก เขต 1 160062 วัดพระธาตุน้อย นางวาสนา  ดีดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
80 6301 สพป.ตาก เขต 1 160047 ชุมชนวัดสันป่าลาน นายเวท  ทองแดง ครู คศ.3 อนุมัติ
81 6301 สพป.ตาก เขต 1 160047 ชุมชนวัดสันป่าลาน สุจรรยา  ยศบุรุษ ครู อนุมัติ
82 6301 สพป.ตาก เขต 1 160048 อนุบาลรอดบำรุง นินันญา  มูลงาม ครู อนุมัติ
83 6301 สพป.ตาก เขต 1 160049 ประชาพัฒนา กำไร  ตะนะ ครู อนุมัติ
84 6301 สพป.ตาก เขต 1 160049 ประชาพัฒนา วารุณี  สอนแก้ว ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
85 6301 สพป.ตาก เขต 1 160050 บ้านวังไม้ส้าน กัญชลี  ตันจันทร์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
86 6301 สพป.ตาก เขต 1 160050 บ้านวังไม้ส้าน อภิสิทธิ์  ทางลิขิตกุล ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
87 6301 สพป.ตาก เขต 1 160051 บ้านปากวัง ธนพัฒน์  วงษ์พานิช ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านปากวัง อนุมัติ
88 6301 สพป.ตาก เขต 1 160051 บ้านปากวัง นายสมพงษ์  นิลขลัง อนุมัติ
89 6301 สพป.ตาก เขต 1 160071 บ้านฉลอม ยุวรัตน์  แย้มแบน ครู อนุมัติ
90 6301 สพป.ตาก เขต 1 160072 บ้านห้วยพลู สุนิสา  นวลละออง ครู อนุมัติ
91 6301 สพป.ตาก เขต 1 160074 บ้านท้องฟ้า อโนชา  ฮวบน้อย ครู อนุมัติ
92 6301 สพป.ตาก เขต 1 160074 บ้านท้องฟ้า บุษบา  คำมี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
93 6301 สพป.ตาก เขต 1 160075 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา นางสาวทิพย์รัตน์  บัวเผื่อน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
94 6301 สพป.ตาก เขต 1 160075 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา Nitas  Chumjit ครู อนุมัติ
95 6301 สพป.ตาก เขต 1 160073 บ้านใหม่ พรรณพร  เพิ่มเพ็ง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
96 6301 สพป.ตาก เขต 1 160073 บ้านใหม่ นายประดิษฐ์  แก้ววรรณ ครู อนุมัติ
97 6301 สพป.ตาก เขต 1 160069 บ้านดงยาง สายนต์  ปั้นเสถียร ครู อนุมัติ
98 6301 สพป.ตาก เขต 1 160069 บ้านดงยาง วรารัตน์  มะกล่ำ เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
99 6301 สพป.ตาก เขต 1 160070 บ้านทุ่งกระเชาะ สวาท  ดอกคำแดง ครู อนุมัติ
100 6301 สพป.ตาก เขต 1 160059 ยางโองน้ำวิทยาคม วาสนา  ชูเมือง ครู อนุมัติ
101 6301 สพป.ตาก เขต 1 160060 เด่นไม้ซุงวิทยาคม จิตตวดี  ภัทรธรรมาพร ครู อนุมัติ
102 6301 สพป.ตาก เขต 1 160060 เด่นไม้ซุงวิทยาคม นางสาวกมลชนก  โพธิ์จันทร์ ครู อนุมัติ
103 6301 สพป.ตาก เขต 1 160055 บ้านห้วยแม่บอน จารุวรรณ  อะคะปัน ครูชำนาญการ อนุมัติ
104 6301 สพป.ตาก เขต 1 160056 บ้านแม่สลิด ณัตชพงศ  อินทฉิม ครู อนุมัติ
105 6301 สพป.ตาก เขต 1 160057 บ้านสันกลาง ปราญชลี  ปัญญา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
106 6301 สพป.ตาก เขต 1 160057 บ้านสันกลาง อรพรรณ  ทองธิราช ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
107 6301 สพป.ตาก เขต 1 160057 บ้านสันกลาง สุภิศา  จุฑาปัญญา ครู อนุมัติ
108 6301 สพป.ตาก เขต 1 160058 บ้านยางโองนอก นายวันชัย  มีกล่ำ ครู อนุมัติ
109 6301 สพป.ตาก เขต 1 160052 เสริมปัญญา ธนภัทร  บุญอินทร์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
110 6301 สพป.ตาก เขต 1 160053 บ้านเกาะลาน นายวาทิต  ทัศนสุวรรณ ธุรการ อนุมัติ
111 6301 สพป.ตาก เขต 1 160053 บ้านเกาะลาน นายณัฐกิตติ์  ทำมาตา ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
112 6301 สพป.ตาก เขต 1 160054 บ้านน้ำดิบ นฤมล  สระอินทร์ ครู อนุมัติ
113 6301 สพป.ตาก เขต 1 160054 บ้านน้ำดิบ กตณพล  กตณพล สอนไว ครู อนุมัติ
114 6301 สพป.ตาก เขต 1 160078 บ้านสันป่าป๋วย จิตติชัย  พลศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
115 6301 สพป.ตาก เขต 1 160079 บ้านโสมง เอื้อมพร  ศรีดารา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสมง อนุมัติ
116 6301 สพป.ตาก เขต 1 160080 บ้านอูมวาบ ไพลิน  ชมภู พนักงานราชการ อนุมัติ
117 6301 สพป.ตาก เขต 1 160080 บ้านอูมวาบ ภิญญาภัทร  รอดสิน ผู้อำนวยการ อนุมัติ
118 6301 สพป.ตาก เขต 1 160081 หินลาดนาไฮวิทยาคม รัชต  จันทร์เจนจบ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
119 6301 สพป.ตาก เขต 1 160089 บ้านหนองเชียงคา นางสาวชารินทรา  พันธวงค์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
120 6301 สพป.ตาก เขต 1 160090 ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว ศิริพร  คำนวนสิน ครู อนุมัติ
121 6301 สพป.ตาก เขต 1 160092 บ้านท่าไผ่ ลัดดา  ณะแก้ว ครู อนุมัติ
122 6301 สพป.ตาก เขต 1 160093 บ้านคลองไม้แดง จำเริญ  จันทบุรี ครู อนุมัติ
123 6301 สพป.ตาก เขต 1 160094 บ้านใหม่สามัคคี วิลาวรรณ  ภู่ระย้า ครู อนุมัติ
124 6301 สพป.ตาก เขต 1 160087 บ้านวังโพ ธงชัย  สาริบุตร ครู อนุมัติ
125 6301 สพป.ตาก เขต 1 160088 บ้านดงลาน นายพัฒนา  สุขหล้า ครูโีงเรียนบ้านดงลาน อนุมัติ
126 6301 สพป.ตาก เขต 1 160085 หมู่บ้านตัวอย่าง นายฐิติพงศ์  พรมผัน ครู อนุมัติ
127 6301 สพป.ตาก เขต 1 160086 บ้านนาตาโพ นางภานินี   ปัญญาคม ครูพี่เลี้ยงเด็ก อนุมัติ
128 6301 สพป.ตาก เขต 1 160083 วังหวายวิทยาคม อัมพร  บุตรวงศ์ ครู อนุมัติ
129 6301 สพป.ตาก เขต 1 160083 วังหวายวิทยาคม นางสาวดวงใจ  วงษ์ต๊ะ ครูโรงเรียนวังหวายวิทยาคม อนุมัติ
130 6301 สพป.ตาก เขต 1 160084 บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล waranya  parisawong ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
131 6301 สพป.ตาก เขต 1 160082 บ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 นิรุช  ขอสุข ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
132 6301 สพป.ตาก เขต 1 160082 บ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 นางจันทิรา  เทพแก้ว ครู อนุมัติ
133 6301 สพป.ตาก เขต 1 160077 อนุบาลบ้านท่าปุย อุมารินทร์  ชวาลกิจ ครู อนุมัติ
134 6301 สพป.ตาก เขต 1 160077 อนุบาลบ้านท่าปุย พัชราภรณ์  กุณแสงคำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
135 6301 สพป.ตาก เขต 1 160077 อนุบาลบ้านท่าปุย อาทิตยาณี  เขมา ธุรการ อนุมัติ
136 6301 สพป.ตาก เขต 1 160077 อนุบาลบ้านท่าปุย อาทิตยาณี  เขมา ธุรการ อนุมัติ
137 6301 สพป.ตาก เขต 1 160076 เขื่อนภูมิพล นายอนันต์  ทะตะ ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
138 6301 สพป.ตาก เขต 1 160095 ชุมชนชลประทานรังสรรค์ จาตุรนต์  ศรีจินดา ครู อนุมัติ
139 6301 สพป.ตาก เขต 1 160096 บ้านสามเงา นายสุพร  ปงกา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
140 6301 สพป.ตาก เขต 1 160096 บ้านสามเงา รัตนา  แก้วจันทร์เพชร ครู อนุมัติ
141 6301 สพป.ตาก เขต 1 160097 บ้านป่ายางใต้ เทพพิทักษ์ ไหวดี  ไหวดี ครู คศ2 อนุมัติ
142 6301 สพป.ตาก เขต 1 160098 บ้านป่ายางตะวันตก Ratchadawan  Linum ครู อนุมัติ
143 6301 สพป.ตาก เขต 1 160099 วัดสามเงา สุนิศา  นิลขลัง ครู อนุมัติ
144 6301 สพป.ตาก เขต 1 160099 วัดสามเงา จิระโรจน์  จอกทอง ครู อนุมัติ
145 6301 สพป.ตาก เขต 1 160100 บ้านท่าปุยตก คณิศ  เนียลเซ็น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
146 6301 สพป.ตาก เขต 1 160100 บ้านท่าปุยตก นายศุภชัย  สุขมณี ครู อนุมัติ
147 6301 สพป.ตาก เขต 1 160222 บ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล) นางสาวรุ่งนภา  มุสิกปาน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
148 6301 สพป.ตาก เขต 1 160222 บ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล) นางอวภาส์  ลายอด ครูโรงเรียนบ้านสบยม อนุมัติ
149 6301 สพป.ตาก เขต 1 160223 อนุบาลวังเจ้า BENJAMAT  CHUTOMAR ครู อนุมัติ
150 6301 สพป.ตาก เขต 1 160224 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ ธีระพงษ์  คลังศรี ครู อนุมัติ
151 6301 สพป.ตาก เขต 1 160224 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ วนิดา  วัชรกิจ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
152 6301 สพป.ตาก เขต 1 160225 ดงซ่อมพิทยาคม Jitladda  Yenjit ครู อนุมัติ
153 6301 สพป.ตาก เขต 1 160225 ดงซ่อมพิทยาคม เอกภักดิ์  ยินดีผล ครู คศ.1 อนุมัติ
154 6301 สพป.ตาก เขต 1 160226 บ้านใหม่เสรีธรรม นางพิชญา  คุ้มอารีย์ ครู คศ.1 อนุมัติ
155 6301 สพป.ตาก เขต 1 160227 บ้านหนองปลาไหล wannachanok  demsomboon ครู อนุมัติ
156 6301 สพป.ตาก เขต 1 160227 บ้านหนองปลาไหล อัมพร  ไพศาลธารา ธุรการ อนุมัติ
157 6301 สพป.ตาก เขต 1 160228 ผาผึ้งวิทยาคม นางสาวสินจัย  ริดจันทร์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
158 6301 สพป.ตาก เขต 1 160232 บ้านตะเคียนด้วน กาญจนา  พุ่มสลิด ครู อนุมัติ
159 6301 สพป.ตาก เขต 1 160232 บ้านตะเคียนด้วน นางปาริชาติ  ภิรมย์ทอง ครู อนุมัติ
160 6301 สพป.ตาก เขต 1 160233 บ้านวังตำลึง รัตนาภรณ์  พรมจวง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
161 6301 สพป.ตาก เขต 1 160233 บ้านวังตำลึง ทนงศักดิ์  มั่นแก้ว ครู อนุมัติ
162 6301 สพป.ตาก เขต 1 160234 บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) นางสาวฐานิดา  อินกรัด ครู อนุมัติ
163 6301 สพป.ตาก เขต 1 160234 บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) ปริชาติ  จันทะคุณ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
164 6301 สพป.ตาก เขต 1 160234 บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) นรินทร์  บัวลอย ผู้อำนวยการ อนุมัติ
165 6301 สพป.ตาก เขต 1 160234 บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) นรินทร์  บัวลอย ผู้อำนวยการ อนุมัติ
166 6301 สพป.ตาก เขต 1 160235 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 จุฑามาศ  วิเศษศักดิ์ ครู อนุมัติ
167 6301 สพป.ตาก เขต 1 160230 บ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์) กุลธิดา  ทิพเกศ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
168 6301 สพป.ตาก เขต 1 160230 บ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์) ประกายทอง  ธรรมชื่น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
169 6301 สพป.ตาก เขต 1 160231 บ้านทุ่งกง อารีย์  สิทธิบาล ครู อนุมัติ
170 6301 สพป.ตาก เขต 1 160229 บ้านท่าตะคร้อ น.ส.วรรณี  สุยะชัย ครู อนุมัติ
171 6301 สพป.ตาก เขต 1 160263 บ้านวังน้ำเย็น สุรภัณฑ์  แสนต่างใจ ครู อนุมัติ
172 6301 สพป.ตาก เขต 1 160264 บ้านศรีคีรีรักษ์ พิชามญชุ์  หอยสังข์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
173 6301 สพป.ตาก เขต 1 160264 บ้านศรีคีรีรักษ์ ภัทรพล  ปัญญาจารนุกูล ครู คศ.1 อนุมัติ