รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620015 วัดยางเอน นางสาวสยาม  หลำพรม ครูโรงเรียนวัดยางเอน อนุมัติ
2 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620018 วัดตาลเตี้ย นายประมวล  ไคร้ยะ ครู อนุมัติ
3 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620032 วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 ทัสนันทน์  คล้ายเพ็ชร์ ครู อนุมัติ
4 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620032 วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 นางสาววรัญญา  นันชม พนักงานราชการ อนุมัติ
5 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620028 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) ปราโมทย์  จั่นจีน ครู โรงเรียนบ้านสนามบินฯ อนุมัติ
6 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620029 บ้านกล้วย เสาวรัตน์  วัฒนพันธ์ ครู อนุมัติ
7 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620030 บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) นิพนธ์  เรืองนุกูล ครู อนุมัติ
8 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620031 บ้านเพชรไฝ นางศุภลักษณ์  พ่วงสุวรรณ ครู คศ.3 อนุมัติ
9 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620019 วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) ดวงดาว  ศรีสมุทร ครูชำนญการพิเศษ อนุมัติ
10 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620019 วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) kritsadapa  bunyoo พนักงานธุรการ อนุมัติ
11 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620010 บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) อุษารัตน์  ตังควิเวชกุล ครู อนุมัติ
12 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620013 บ้านเหมืองตามุก นางจำลอง  ทาต่อย ครู อนุมัติ
13 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620014 วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) สุนีรัตน์  ไคร้ยะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
14 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620014 วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) นายสมชาย  ป้อมแก้ว ผู้อำนวยการ อนุมัติ
15 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620016 บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) วิภารัตน์  สุวรรณโชติ ครู คศ.3 อนุมัติ
16 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620006 วัดคุ้งยางใหญ่ รัชนี  ใหลเจริญ ครู อนุมัติ
17 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620006 วัดคุ้งยางใหญ่ นายฉลอม  ชูยิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
18 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620009 บ้านคลองปลายนา นางบำรุง  เยโท้ ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
19 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620009 บ้านคลองปลายนา อัมพา  นกอิ่ม ครู อนุมัติ
20 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620008 ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) พัลลภ  คงกำเหนิด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
21 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620008 ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) นายวิวัฒน์  มะโต ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
22 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620003 บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) นายชนนันท์   ขันธ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
23 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620005 อนุบาลสุโขทัย นางวันเพ็ญ  ดวงแก้ว ครู อนุมัติ
24 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620005 อนุบาลสุโขทัย นายบุญธรรม  เกตุสระ ครู อนุมัติ
25 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620001 บ้านปากแคว สุชาติ  หลำพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากแคว อนุมัติ
26 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620002 บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) นายวิชิต   ศรีสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) อนุมัติ
27 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620002 บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) สินธนา  พัฒนากิจไพฑูรบ์ ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
28 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620023 วัดปากพระ นางฉวีวรรณ์  แห้วเหมือน ครู อนุมัติ
29 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620023 วัดปากพระ อาษา  ชำนาญเดชสกุล ครู อนุมัติ
30 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620024 วัดลัดทรายมูล สมบัติ  พุฒทอง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
31 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620025 บ้านวังขวาก เบญจา  จินดารัตน์ ครู อนุมัติ
32 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620026 บ้านหนองพยอม นายสุรชัย  พันธุ์ชนะ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
33 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620027 บ้านจอมสังข์ นายมนตรี  จันทขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
34 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620033 บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) นายถนอม  ล้อมเศรษฐี ครู อนุมัติ
35 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620034 วัดเชตุพน นายเสถียร  เรืองคำ ครู อนุมัติ
36 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620035 บ้านมนต์คีรี นายสมจิตร  พุ่มพรม ครู อนุมัติ
37 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620036 บ้านปากคลอง นางสาวสิพิม  เรืองจันทร์ ครู อนุมัติ
38 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620036 บ้านปากคลอง sirirat  hammoon ครู อนุมัติ
39 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620036 บ้านปากคลอง ภาณุพงศ์  ชูมา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
40 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620037 บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) น.ส.กาญจนา  เฟื่องเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
41 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620037 บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) นางอัจฉรี  คชแก้ว ุครู อนุมัติ
42 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620038 บ้านวังวน นายชีพ  ดิษสิน ครู คศ.3 อนุมัติ
43 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620038 บ้านวังวน สมโภชน์  ซับซ้อน ผุ้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
44 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620039 อนุบาลเมืองสุโขทัย นายสมชาย  พรถึง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
45 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620022 บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) นายอวยพร  นวลคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
46 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620040 บ้านวังทองแดง นริศรา  คำพิทูลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
47 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620041 บ้านสำนัก นายชาย  นุชรอด ครู อนุมัติ
48 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620043 บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) เกียรติชัย  สังข์จันทร์ ผอ อนุมัติ
49 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620044 วัดหนองตาโชติ ระภี  พาโคกทม ครู อนุมัติ
50 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620045 บ้านราวรังงาม อภิสิทธิ์  พุ่มมาก ครู อนุมัติ
51 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620180 บ้านตลิ่งชัน จิรายุทธ  แก้วเนย ครูชำนาญการ อนุมัติ
52 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620181 บ้านวังหาด นางฐิตินันท์  บุญตั้ง ครู คศ.1 อนุมัติ
53 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620181 บ้านวังหาด นิติพงษ์  มั่นถึง ครู คศ.1 อนุมัติ
54 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620182 บ้านคลองไผ่งาม ประเสริฐ   วงค์คำ ครู อนุมัติ
55 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620182 บ้านคลองไผ่งาม สาทิส  เปียระบุตร ครูคศ.2 อนุมัติ
56 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620183 บ้านวังหิน พรทิพย์  ไกรกิจราษฎร์ ครู อนุมัติ
57 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620184 บ้านลานกระบือ จรัญ  วิทิตกรกุล ครู อนุมัติ
58 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620165 บ้านด่าน อุดม  บุญผ่อง ครู อนุมัติ
59 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620168 บ้านวังแดด prayoon  sukim ครู อนุมัติ
60 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620168 บ้านวังแดด นายชิระพล  อิ่มเอิบ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
61 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620162 บ้านหนองจัง กานดา  ชูเนตร พนักงานราชการ อนุมัติ
62 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620162 บ้านหนองจัง สุรสิทธิ์  ใจแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
63 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620158 อนุบาลบ้านด่านลานหอย นายเฉลิมพล  ติดพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
64 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620159 เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) นางสาวอมรรัตน์  จันนา ธุรการ อนุมัติ
65 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620160 บ้านหนองเฒ่า อาริษา   กรรขำ ครู อนุมัติ
66 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620160 บ้านหนองเฒ่า วุฒิชัย  วงศ์ละคร ครู อนุมัติ
67 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620161 บ้านวังโคนเปือย นายชาญณรงค์  อรัญทิมา ครู อนุมัติ
68 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620173 บ้านวังไทร นางศิริกาญจน์  บุญชู ครู คศ.1 อนุมัติ
69 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620175 บ้านปากคลองร่วม คันธนา  กาวิวาส ครู อนุมัติ
70 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620163 บ้านวังน้ำขาว นายวันชัย   แก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
71 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620163 บ้านวังน้ำขาว เสาวรส  สิงห์สังข์ ครู อนุมัติ
72 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620163 บ้านวังน้ำขาว นายกีรติ  จันโททัย ครู คศ.1 อนุมัติ
73 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620164 บ้านห้วยไคร้ นายสุพจน์  งอยภูธร ครู คศ.3 อนุมัติ
74 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620170 บ้านลานทอง สุดารัตน์  ไชยพงศ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
75 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620179 บ้านวังลึก นายบรรจง  ละอองเดช ครู คศ.2 อนุมัติ
76 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620185 บ้านหนองสองตอน ลำไย  วงค์อนุ ครู อนุมัติ
77 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620185 บ้านหนองสองตอน ชุติมันท์  ดีใจงาม ครู อนุมัติ
78 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620177 บ้านหนองตม นายเยี้ยม  เทียมเพ็ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
79 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620178 หนองหญ้าปล้อง(กม.78) จักรกฤษณ์  ใจทิม ผอ.รร. อนุมัติ
80 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620178 หนองหญ้าปล้อง(กม.78) ภัควลัญชญ์   พันโชติ ครูชำนาญการ อนุมัติ
81 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620174 บ้านหนองจิกตีนเนิน นางปิยมาศ  สงธนู ครู อนุมัติ
82 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620176 บ้านหนองไม้กอง ภูมิพงศ์  โพธิทา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
83 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620176 บ้านหนองไม้กอง นางสาวชนิตา  หงษ์ประภาส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
84 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620176 บ้านหนองไม้กอง คมวิช  แก้วนุช ธุรการ อนุมัติ
85 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620171 บ้านวังตะคร้อ มณีรัตน์  มั่นอ้น คศ.3 อนุมัติ
86 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620089 บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) ปราจีน  แสงอรุณ ครู อนุมัติ
87 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620089 บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) นางสุภาพ  รอดทุ่ง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
88 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620090 บ้านยางแหลม พงษ์ศักดิ์  แสงคำ ครู อนุมัติ
89 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620091 บ้านเนินประดู่ Arvut  suttimas ครู อนุมัติ
90 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620109 วัดหนองกก อัจฉรา  อ่อนปาน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
91 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620112 บ้านวังกร่าง ภัชราพร  ประจงจีบ ครูธุรการ อนุมัติ
92 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620112 บ้านวังกร่าง นายสงกรานต์  เสือแก้ว ครูชำนาญการ อนุมัติ
93 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620113 บ้านยางเมือง ทัย  บุญคง ครู คศ.1 อนุมัติ
94 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620114 บ้านคลองน้ำเย็น นายทินกร  ด้วงบาง ครู อนุมัติ
95 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620095 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) สังวาลย์  ทองงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
96 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620101 บ้านนาเชิงคีรี มนัส  ครุฑหนู ครู อนุมัติ
97 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620103 บ้านขุนนาวัง เนตรศิริญญา  จารีย์วรทย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
98 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620103 บ้านขุนนาวัง เทียม  จรวุฒิพันธ์ ครู อนุมัติ
99 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620104 บ้านโว้งบ่อ นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
100 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620104 บ้านโว้งบ่อ เจตนา  เกิดเกตุ ครู อนุมัติ
101 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620105 บ้านนาโพธิ์ เกศรา  หงสนันทน์ ครูรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
102 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620093 บ้านน้ำลาด Narong  Puongpai ครู อนุมัติ
103 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620093 บ้านน้ำลาด นางสาวสุนิศา  ฉัตรกั้น เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
104 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620125 บ้านเขาทองผางับ ไพรวัลย์  เสนงาม ครู คศ.3 อนุมัติ
105 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620125 บ้านเขาทองผางับ พิรุณ  กาสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
106 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620126 บ้านน้ำพุ นายลภชัย  พรมวิหาร ครู อนุมัติ
107 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620126 บ้านน้ำพุ นางจันทิพย์   เสนงาม ครู อนุมัติ
108 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620127 บ้านลานเอื้อง ปรียาภรณ์  พึ่งอำพัน ครู อนุมัติ
109 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620128 มหาตมาคานธีนุอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) อัครวีร  กระแสร์ ครู คศ.2 อนุมัติ
110 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620128 มหาตมาคานธีนุอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) นางสาวขวัญชนก  สุวรรณชัย ครู อนุมัติ
111 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620098 บ้านเนินยาง ิ64010091  นายประสาน รุ่งรัตนไชย ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
112 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620099 บ้านนากาหลง นายดิเรก  บัวป้อม ครู อนุมัติ
113 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620100 บ้านป้อมประชานุกูล นางวันทนี  เกิดเจริญ ครูโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล อนุมัติ
114 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620102 บ้านนาไผ่ล้อม นางนิลาวรรณ  ทัดเสือ ครู อนุมัติ
115 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620106 บ้านนาสระลอย นายเกษม  อบเชย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
116 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620106 บ้านนาสระลอย นางเพ็ญศรี  พัดทุ่ง ครู อนุมัติ
117 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620124 บ้านหนองตลับ นายอดิศร   แซ่หลอ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
118 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620124 บ้านหนองตลับ นายเฉลิมเกียรติ  แก้วธิ ครูโรงเรียนบ้านหนองตลับ อนุมัติ
119 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620092 ศรีคีรีมาศวิทยา นายวิรุตน์  เพ็ชรมี ครู คศ2 อนุมัติ
120 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620115 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) วัชรินทร์  สนองบุญ ครู อนุมัติ
121 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620116 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา นายทศวัฒน์  ใจทิม ครู อนุมัติ
122 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620116 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา นายสวิง  ขาวทุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา อนุมัติ
123 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620107 บ้านหนองกระดิ่ง ชัชชัย  สนองบุญ ครู อนุมัติ
124 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620108 บ้านลำคลองยาง นายธวัชชัย  งามอุดมศิล เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
125 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620111 บ้านเนินพยอม จารุนันท์  สิทธิโสภณ ครู อนุมัติ
126 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620123 บ้านใหม่เจริญผล เสาวลักษณ์  โอภาส ครู อนุมัติ
127 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620123 บ้านใหม่เจริญผล รัชนีพร  กวีวัฒนา ครูชำนาญการ อนุมัติ
128 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620121 บ้านหนองยาง นางสุวรรณี  ปิ่นโตนด ครู อนุมัติ
129 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620122 หนองบัวเขาดิน นายประสงค์  ดีหนอ ครู อนุมัติ
130 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620122 หนองบัวเขาดิน เยี่ยม  ต้นกลั่น ผู้อำนวยการชำนาญการ อนุมัติ
131 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620117 วัดมุจลินทาราม นางสาวชลิตา  โพธิ์รี ครู อนุมัติ
132 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620117 วัดมุจลินทาราม เจริญ  ภู่เพ็ง ครู อนุมัติ
133 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620118 สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) นางสาวอริสา  ปานดำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
134 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620118 สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) นางสาวศิริพร   เอี่ยมอินทร์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
135 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620119 บ้านบึงหญ้า ทิวา  บัวหลวง ครู ค.ศ1 อนุมัติ
136 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620054 วัดปรักรัก นายสุเทพ  ทับจาก ครู อนุมัติ
137 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620054 วัดปรักรัก นายมนตรี  อินทรพุก ผู้อำนวนการโรงเรียน อนุมัติ
138 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620055 วัดกกแรต บุญคู่  วิเศษสมบัติ ครู อนุมัติ
139 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620055 วัดกกแรต นายวัลลภ  เพ็งม่วง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
140 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620056 บ้านคลองตะเข้ นายประเสริฐ   ยิ้มณรงค์ ครู อนุมัติ
141 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620052 บ้านประดู่เฒ่า นางสาวประนอม  แสงเงิน ครู อนุมัติ
142 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620046 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) นายภูวนาถ  เฟื่องฟุ้ง ครู อนุมัติ
143 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620046 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) นายภูวนาถ   เฟื่องฟุ้ง ครู อนุมัติ
144 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620046 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) สมชาย  เต็มเปี่ยม ครูธุรการ อนุมัติ
145 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620047 วัดสงฆาราม นิเวศน์  ทองท้วม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
146 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620047 วัดสงฆาราม แดนชัย  เทียนดำ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
147 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620047 วัดสงฆาราม สมชาย  เต็มเปี่ยม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
148 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620050 บ้านหนองหญ้าปล้อง รัศมี  จันทร์ ครู อนุมัติ
149 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620051 บ้านหนองสามพญา piracha  pongpreecha ครู อนุมัติ
150 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620051 บ้านหนองสามพญา chalisa  rotwatthanasakun ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
151 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620077 วัดศรีเมือง ปิยะนุช  อาณาเขตต์ ผอ.รร. อนุมัติ
152 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620078 บ้านป่าสัก ภควา  น้อยนึ่ง ครู อนุมัติ
153 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620078 บ้านป่าสัก อรุณี  พวงขจร ครู อนุมัติ
154 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620074 วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 Nikom  munthueng ครู อนุมัติ
155 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620074 วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 ศิริรัตน์  ประพรม ครู อนุมัติ
156 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620057 วัดคุ้งยาง สมพงษ์  มาดหมาย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
157 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620057 วัดคุ้งยาง นายเดชา  ธูปเทียน ครู อนุมัติ
158 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620058 บ้านโป่งแค Weerachat  Jinwong ครู อนุมัติ
159 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620059 วัดโบสถ์ ศิระ  หนูสอน ครู อนุมัติ
160 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620059 วัดโบสถ์ ทองใบ  สุกมาก ผู้อำนวยการ อนุมัติ
161 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620068 บ้านหนองกระทุ่ม นางจารวี  บวบมี ครู อนุมัติ
162 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620068 บ้านหนองกระทุ่ม นายรัฐพล  โพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
163 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620063 บ้านหนองมะเกลือ นันทะวดี  อยู่ศรี ครู อนุมัติ
164 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620063 บ้านหนองมะเกลือ อรุณี  สำรี คศ.3 อนุมัติ
165 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620064 วัดเสาหิน นวพร  สำรี ครูธุรการ อนุมัติ
166 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620065 บ้านวังขวัญ สุภาณี  โพธิ์แก้ว ครู อนุมัติ
167 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620066 บ้านหนองบัว นายสุระพล  เจ็กอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
168 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620067 บ้านหนองเสาเถียร เหรียญชัย  ชูชาติ ครู อนุมัติ
169 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620067 บ้านหนองเสาเถียร กิตติพงษ์  โปร่งเจริญ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
170 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620079 บ้านป่ามะม่วง จำลอง  มั่นอ่ำ ครู อนุมัติ
171 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620069 บ้านดงเดือย นายโกศล  เขียวเหลือง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
172 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620069 บ้านดงเดือย รุ่งรัตน์  อยู่คง ครู อนุมัติ
173 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620070 บ้านโพธิ์หอม สุจินดา  รินทะไชย ครูคศ.3 อนุมัติ
174 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620071 วัดดงยาง เจรุวัน  สุรินทรานนท์ ครู อนุมัติ
175 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620072 บ้านยางแดน นายวินัส   เพ็งสิน ครู อนุมัติ
176 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620073 บ้านดอนสำโรง ศุกลรัตน์  ไกรกิจราษฎร์ ธุรการ อนุมัติ
177 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620073 บ้านดอนสำโรง นายประกิจ  สีนวล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
178 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620073 บ้านดอนสำโรง วิชัย  ไกรกิจราษฎร์ ครู อนุมัติ
179 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620083 บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) มยุรี  จันทขาว ครู อนุมัติ
180 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620084 วัดท่าฉนวน เอกฉันท์  ฉันทรัตน์ พนักงาราชการ อนุมัติ
181 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620085 วัดหางตลาด นางเปวิศา  ไกรเกษ ครู อนุมัติ
182 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620085 วัดหางตลาด นายภัทรดร   จันทร์กระจ่าง ครู อนุมัติ
183 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620087 บ้านน้ำเรื่อง นายธีวสุ  วงค์สุริยะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
184 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620053 อนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) กษฤษณะ  วุ่นอ่อน ผอ. อนุมัติ
185 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620053 อนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) ทรายแก้ว  รุ่งไทย ครู อนุมัติ
186 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620060 บ้านใหม่สุขเกษม นางวิภาพร  สุวนานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
187 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620061 บ้านใหม่โพธิ์ทอง จิระศักดิ์  สิงห์ทอง ครู อนุมัติ
188 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620062 บ้านข่อยสองนาง แสงสี  พุ่มส้ม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
189 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620062 บ้านข่อยสองนาง มณฑล  พุดจาด ครู อนุมัติ
190 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620062 บ้านข่อยสองนาง นางสาวกัลยา   บุตรสุวรรณ ครู อนุมัติ
191 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620075 วัดทุ่ง นัฐพร  จันทร์ส่งสิงห์ ครู อนุมัติ
192 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620080 วัดเต่าทอง ประจวบ  ราษฎร์บุญมี ครู อนุมัติ
193 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620076 วัดใหม่ไทยบำรุง ณรงค์  แก้วคุ้ม ครู อนุมัติ
194 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620076 วัดใหม่ไทยบำรุง รัชนก  อินต๊ะเสาร์ ครู อนุมัติ
195 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620081 บ้านหนองตูม นางสาวไปรยา  รอดจีน ครูค.ศ.1 อนุมัติ
196 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620082 บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) วิภารัตน์  ทองเชื้อ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ