รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620015 วัดยางเอน นางสาวสยาม  หลำพรม ครูโรงเรียนวัดยางเอน อนุมัติ
2 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620018 วัดตาลเตี้ย นายประมวล  ไคร้ยะ ครู อนุมัติ
3 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620032 วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 เพ็ญนภา  ใจดี พนักงานราชการ อนุมัติ
4 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620032 วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 ทัสนันทน์  คล้ายเพ็ชร์ ครู อนุมัติ
5 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620028 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) ปราโมทย์  จั่นจีน ครู โรงเรียนบ้านสนามบินฯ อนุมัติ
6 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620029 บ้านกล้วย เสาวรัตน์  วัฒนพันธ์ ครู อนุมัติ
7 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620030 บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) นิพนธ์  เรืองนุกูล ครู อนุมัติ
8 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620031 บ้านเพชรไฝ นางศุภลักษณ์  พ่วงสุวรรณ ครู คศ.3 อนุมัติ
9 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620019 วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) ดวงดาว  ศรีสมุทร ครูชำนญการพิเศษ อนุมัติ
10 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620019 วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) สาวิตรี  คล้ายยา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
11 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620010 บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) อุษารัตน์  ตังควิเวชกุล ครู อนุมัติ
12 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620013 บ้านเหมืองตามุก นางจำลอง  ทาต่อย ครู อนุมัติ
13 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620014 วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) นายสมชาย  ป้อมแก้ว ผู้อำนวยการ อนุมัติ
14 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620014 วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) สุนีรัตน์  ไคร้ยะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
15 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620016 บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) วิภารัตน์  สุวรรณโชติ ครู คศ.3 อนุมัติ
16 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620016 บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) นางโสภา  คำกลิ่น ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
17 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620006 วัดคุ้งยางใหญ่ นายฉลอม  ชูยิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
18 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620006 วัดคุ้งยางใหญ่ รัชนี  ใหลเจริญ ครู อนุมัติ
19 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620009 บ้านคลองปลายนา นางบำรุง  เยโท้ ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
20 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620009 บ้านคลองปลายนา อัมพา  นกอิ่ม ครู อนุมัติ
21 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620008 ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) พัลลภ  คงกำเหนิด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
22 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620008 ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) นายวิวัฒน์  มะโต ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
23 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620003 บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) นายชนนันท์   ขันธ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
24 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620003 บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) ภัคพล  ทองสถิตย์ ครู อนุมัติ
25 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620005 อนุบาลสุโขทัย นางวันเพ็ญ  ดวงแก้ว ครู อนุมัติ
26 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620005 อนุบาลสุโขทัย นายบุญธรรม  เกตุสระ ครู อนุมัติ
27 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620001 บ้านปากแคว สุชาติ  หลำพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากแคว อนุมัติ
28 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620002 บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) พรทิพย์  แตงตุ้มรุ่งโรจน์ ครู อนุมัติ
29 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620002 บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) นายวิชิต   ศรีสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) อนุมัติ
30 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620023 วัดปากพระ อาษา  ชำนาญเดชสกุล ครู อนุมัติ
31 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620023 วัดปากพระ นางฉวีวรรณ์  แห้วเหมือน ครู อนุมัติ
32 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620024 วัดลัดทรายมูล สมบัติ  พุฒทอง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
33 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620025 บ้านวังขวาก เบญจา  จินดารัตน์ ครู อนุมัติ
34 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620026 บ้านหนองพยอม สุรดิษฐ์  พุ่มชา ครู อนุมัติ
35 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620026 บ้านหนองพยอม นายสุรชัย  พันธุ์ชนะ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
36 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620027 บ้านจอมสังข์ นายมนตรี  จันทขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
37 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620033 บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) วรัญญา  นันชม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
38 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620033 บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) นายถนอม  ล้อมเศรษฐี ครู อนุมัติ
39 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620034 วัดเชตุพน นางปราณี  อินทิพย์ ครู อนุมัติ
40 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620034 วัดเชตุพน นายเสถียร  เรืองคำ ครู อนุมัติ
41 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620035 บ้านมนต์คีรี นายสมจิตร  พุ่มพรม ครู อนุมัติ
42 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620036 บ้านปากคลอง sirirat  hammoon ครู อนุมัติ
43 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620036 บ้านปากคลอง ภาณุพงศ์  ชูมา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
44 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620036 บ้านปากคลอง นางสาวสิพิม  เรืองจันทร์ ครู อนุมัติ
45 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620037 บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) นางอัจฉรี  คชแก้ว ุครู อนุมัติ
46 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620037 บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) น.ส.กาญจนา  เฟื่องเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
47 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620038 บ้านวังวน นายชีพ  ดิษสิน ครู คศ.3 อนุมัติ
48 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620039 อนุบาลเมืองสุโขทัย นายสมชาย  พรถึง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
49 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620022 บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) นายอวยพร  นวลคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
50 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620022 บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) กานต์พิชชา  ภักดีปรีดา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
51 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620040 บ้านวังทองแดง นริศรา  คำพิทูลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
52 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620040 บ้านวังทองแดง บุษราคัม  แก้วจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
53 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620041 บ้านสำนัก นายชาย  นุชรอด ครู อนุมัติ
54 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620043 บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) เกียรติชัย  สังข์จันทร์ ผอ อนุมัติ
55 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620044 วัดหนองตาโชติ ระภี  พาโคกทม ครู อนุมัติ
56 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620045 บ้านราวรังงาม อภิสิทธิ์  พุ่มมาก ครู อนุมัติ
57 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620180 บ้านตลิ่งชัน จิรายุทธ  แก้วเนย ครูชำนาญการ อนุมัติ
58 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620181 บ้านวังหาด นางฐิตินันท์  บุญตั้ง ครู คศ.1 อนุมัติ
59 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620181 บ้านวังหาด วารินทร์  ประหลาดเนตร ครู อนุมัติ
60 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620182 บ้านคลองไผ่งาม สาทิส  เปียระบุตร ครูคศ.2 อนุมัติ
61 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620182 บ้านคลองไผ่งาม ประเสริฐ   วงค์คำ ครู อนุมัติ
62 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620183 บ้านวังหิน พรทิพย์  ไกรกิจราษฎร์ ครู อนุมัติ
63 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620184 บ้านลานกระบือ มนภัทร  คงยอด ครู อนุมัติ
64 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620184 บ้านลานกระบือ จรัญ  วิทิตกรกุล ครู อนุมัติ
65 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620165 บ้านด่าน รุ่งแสง  เนียมสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
66 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620168 บ้านวังแดด นายชิระพล  อิ่มเอิบ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
67 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620162 บ้านหนองจัง สุรสิทธิ์  ใจแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
68 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620158 อนุบาลบ้านด่านลานหอย นายเฉลิมพล  ติดพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
69 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620159 เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) นางสาวอุษณีย์  สินจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
70 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620160 บ้านหนองเฒ่า อาริษา   กรรขำ ครู อนุมัติ
71 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620160 บ้านหนองเฒ่า สุรีย์นิภา   พรมทา ครู อนุมัติ
72 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620161 บ้านวังโคนเปือย นายชาญณรงค์  อรัญทิมา ครู อนุมัติ
73 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620173 บ้านวังไทร นางศิริกาญจน์  บุญชู ครู คศ.1 อนุมัติ
74 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620175 บ้านปากคลองร่วม คันธนา  กาวิวาส ครู อนุมัติ
75 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620163 บ้านวังน้ำขาว เสาวรส  สิงห์สังข์ ครู อนุมัติ
76 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620163 บ้านวังน้ำขาว นายกีรติ  จันโททัย ครู คศ.1 อนุมัติ
77 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620163 บ้านวังน้ำขาว นายวันชัย   แก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
78 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620164 บ้านห้วยไคร้ นายสุพจน์  งอยภูธร ครู คศ.3 อนุมัติ
79 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620170 บ้านลานทอง สุดารัตน์  ไชยพงศ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
80 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620170 บ้านลานทอง สุรทิน  จำรุราย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
81 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620179 บ้านวังลึก นายบรรจง  ละอองเดช ครู คศ.2 อนุมัติ
82 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620179 บ้านวังลึก วัชระ  สุตะคาร ครู อนุมัติ
83 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620185 บ้านหนองสองตอน ลำไย  วงค์อนุ ครู อนุมัติ
84 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620185 บ้านหนองสองตอน ชุติมันท์  ดีใจงาม ครู อนุมัติ
85 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620177 บ้านหนองตม ธนภูมิ  มะลิกุล ครู อนุมัติ
86 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620178 หนองหญ้าปล้อง(กม.78) จักรกฤษณ์  ใจทิม ผอ.รร. อนุมัติ
87 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620178 หนองหญ้าปล้อง(กม.78) ภัควลัญชญ์   พันโชติ ครูชำนาญการ อนุมัติ
88 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620178 หนองหญ้าปล้อง(กม.78) สุกัญญา   จันทร์ปัญญา ครู อนุมัติ
89 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620174 บ้านหนองจิกตีนเนิน นางสาวมุกดา   สุขอินทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
90 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620174 บ้านหนองจิกตีนเนิน นางปิยมาศ  สงธนู ครู อนุมัติ
91 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620176 บ้านหนองไม้กอง นางเมธินี  จอนพรม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
92 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620176 บ้านหนองไม้กอง นางสาวชนิตา  หงษ์ประภาส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
93 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620176 บ้านหนองไม้กอง ภูมิพงศ์  โพธิทา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
94 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620171 บ้านวังตะคร้อ นางมณีรัตน์  มั่นอ้น ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
95 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620089 บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) นางสุภาพ  รอดทุ่ง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
96 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620089 บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) ปราจีน  แสงอรุณ ครู อนุมัติ
97 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620090 บ้านยางแหลม พงษ์ศักดิ์  แสงคำ ครู อนุมัติ
98 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620090 บ้านยางแหลม นางรัตนา   เอี่ยมสำอางค์ ครู อนุมัติ
99 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620091 บ้านเนินประดู่ Arvut  suttimas ครู อนุมัติ
100 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620109 วัดหนองกก อัจฉรา  อ่อนปาน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
101 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620112 บ้านวังกร่าง นายสงกรานต์  เสือแก้ว ครูชำนาญการ อนุมัติ
102 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620112 บ้านวังกร่าง ภัชราพร  ประจงจีบ ครูธุรการ อนุมัติ
103 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620113 บ้านยางเมือง ทัย  บุญคง ครู คศ.1 อนุมัติ
104 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620114 บ้านคลองน้ำเย็น นายทินกร  ด้วงบาง ครู อนุมัติ
105 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620095 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) สังวาลย์  ทองงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
106 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620095 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) อรทัย จินดาประสาน  จินดาประสาน ครู อนุมัติ
107 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620101 บ้านนาเชิงคีรี มนัส  ครุฑหนู ครู อนุมัติ
108 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620103 บ้านขุนนาวัง เทียม  จรวุฒิพันธ์ ครู อนุมัติ
109 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620104 บ้านโว้งบ่อ นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
110 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620104 บ้านโว้งบ่อ เจตนา  เกิดเกตุ ครู อนุมัติ
111 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620105 บ้านนาโพธิ์ เกศรา  หงสนันทน์ ครูรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
112 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620093 บ้านน้ำลาด นางสาวสุนิศา  ฉัตรกั้น เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
113 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620093 บ้านน้ำลาด Narong  Puongpai ครู อนุมัติ
114 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620125 บ้านเขาทองผางับ ไพรวัลย์  เสนงาม ครู คศ.3 อนุมัติ
115 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620125 บ้านเขาทองผางับ พิรุณ  กาสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
116 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620126 บ้านน้ำพุ นายลภชัย  พรมวิหาร ครู อนุมัติ
117 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620127 บ้านลานเอื้อง ปรียาภรณ์  พึ่งอำพัน ครู อนุมัติ
118 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620128 มหาตมาคานธีนุอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) อรทัย  บุญตั้ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
119 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620128 มหาตมาคานธีนุอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) อัครวีร  กระแสร์ ครู คศ.2 อนุมัติ
120 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620128 มหาตมาคานธีนุอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) นางสาวขวัญชนก  สุวรรณชัย ครู อนุมัติ
121 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620098 บ้านเนินยาง ิ64010091  นายประสาน รุ่งรัตนไชย ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
122 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620098 บ้านเนินยาง น้ำผึ้ง  แจ่มแจ้ง ครู อนุมัติ
123 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620099 บ้านนากาหลง นายดิเรก  บัวป้อม ครู อนุมัติ
124 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620100 บ้านป้อมประชานุกูล นางวันทนี  เกิดเจริญ ครูโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล อนุมัติ
125 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620102 บ้านนาไผ่ล้อม นางนิลาวรรณ  ทัดเสือ ครู อนุมัติ
126 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620106 บ้านนาสระลอย นางเพ็ญศรี  พัดทุ่ง ครู อนุมัติ
127 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620124 บ้านหนองตลับ นายอดิศร   แซ่หลอ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
128 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620124 บ้านหนองตลับ นายเฉลิมเกียรติ  แก้วธิ ครูโรงเรียนบ้านหนองตลับ อนุมัติ
129 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620092 ศรีคีรีมาศวิทยา นายวิรุตน์  เพ็ชรมี ครู คศ2 อนุมัติ
130 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620115 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) วัชรินทร์  สนองบุญ ครู อนุมัติ
131 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620115 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) บุญธรรม  เอี่ยมอ่อน ครู อนุมัติ
132 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620116 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา นายสวิง  ขาวทุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา อนุมัติ
133 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620116 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา นายทศวัฒน์  ใจทิม ครู อนุมัติ
134 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620107 บ้านหนองกระดิ่ง ชัชชัย  สนองบุญ ครู อนุมัติ
135 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620108 บ้านลำคลองยาง ประเสริฐ  เรืองนุกูล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
136 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620108 บ้านลำคลองยาง นายธวัชชัย  งามอุดมศิล เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
137 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620111 บ้านเนินพยอม จารุนันท์  สิทธิโสภณ ครู อนุมัติ
138 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620123 บ้านใหม่เจริญผล เสาวลักษณ์  โอภาส ครู อนุมัติ
139 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620123 บ้านใหม่เจริญผล รัชนีพร  กวีวัฒนา ครูชำนาญการ อนุมัติ
140 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620121 บ้านหนองยาง พัชรี  ทับเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
141 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620121 บ้านหนองยาง นางสุวรรณี  ปิ่นโตนด ครู อนุมัติ
142 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620122 หนองบัวเขาดิน นายประสงค์  ดีหนอ ครู อนุมัติ
143 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620122 หนองบัวเขาดิน เยี่ยม  ต้นกลั่น ผู้อำนวยการชำนาญการ อนุมัติ
144 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620117 วัดมุจลินทาราม นางสาวชลิตา  โพธิ์รี ครู อนุมัติ
145 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620117 วัดมุจลินทาราม เจริญ  ภู่เพ็ง ครู อนุมัติ
146 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620118 สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) นางสาวศิริพร   เอี่ยมอินทร์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
147 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620118 สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) รัชตะ  แจ่มทุ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
148 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620119 บ้านบึงหญ้า ทิวา  บัวหลวง ครู ค.ศ1 อนุมัติ
149 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620054 วัดปรักรัก นายมนตรี  อินทรพุก ผู้อำนวนการโรงเรียน อนุมัติ
150 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620054 วัดปรักรัก นเรศ  แก้วทอง ครู อนุมัติ
151 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620054 วัดปรักรัก นายสุเทพ  ทับจาก ครู อนุมัติ
152 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620055 วัดกกแรต ศิริรัตน์  โสภณ ครู อนุมัติ
153 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620056 บ้านคลองตะเข้ นายประเสริฐ   ยิ้มณรงค์ ครู อนุมัติ
154 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620056 บ้านคลองตะเข้ กรกมล  พลับผล ครู อนุมัติ
155 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620052 บ้านประดู่เฒ่า นางสาวประนอม  แสงเงิน ครู อนุมัติ
156 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620046 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) นายภูวนาถ   เฟื่องฟุ้ง ครู อนุมัติ
157 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620046 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) นายภูวนาถ  เฟื่องฟุ้ง ครู อนุมัติ
158 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620047 วัดสงฆาราม ประจิม  กราบกราน ครู อนุมัติ
159 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620047 วัดสงฆาราม แดนชัย  เทียนดำ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
160 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620050 บ้านหนองหญ้าปล้อง รัศมี  จันทร์ ครู อนุมัติ
161 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620051 บ้านหนองสามพญา ภิรฌา  พงษ์ปรีชา ครู อนุมัติ
162 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620051 บ้านหนองสามพญา chalisa  rotwatthanasakun ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
163 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620077 วัดศรีเมือง ปิยะนุช  อาณาเขตต์ ผอ.รร. อนุมัติ
164 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620078 บ้านป่าสัก อรุณี  พวงขจร ครู อนุมัติ
165 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620078 บ้านป่าสัก ภควา  น้อยนึ่ง ครู อนุมัติ
166 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620074 วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 Nikom  munthueng ครู อนุมัติ
167 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620074 วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 นางสาวศริยา  ทับรอด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
168 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620057 วัดคุ้งยาง สมพงษ์  มาดหมาย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
169 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620057 วัดคุ้งยาง นายเดชา  ธูปเทียน ครู อนุมัติ
170 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620058 บ้านโป่งแค นางสาวทิวาวรรณ  คล้ายคลึง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
171 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620058 บ้านโป่งแค Weerachat  Jinwong ครู อนุมัติ
172 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620059 วัดโบสถ์ ทองใบ  สุกมาก ผู้อำนวยการ อนุมัติ
173 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620059 วัดโบสถ์ ศิระ  หนูสอน ครู อนุมัติ
174 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620068 บ้านหนองกระทุ่ม นายรัฐพล  โพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
175 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620068 บ้านหนองกระทุ่ม นางจารวี  บวบมี ครู อนุมัติ
176 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620063 บ้านหนองมะเกลือ นางสุกัญญา  ราษฎร์บุญมี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
177 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620063 บ้านหนองมะเกลือ อรุณี  สำรี คศ.3 อนุมัติ
178 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620064 วัดเสาหิน นวพร  สำรี ครูธุรการ อนุมัติ
179 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620065 บ้านวังขวัญ น้ำหวาน  บุญปก ครู อนุมัติ
180 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620065 บ้านวังขวัญ สุภาณี  โพธิ์แก้ว ครู อนุมัติ
181 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620066 บ้านหนองบัว นายสุระพล  เจ็กอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
182 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620067 บ้านหนองเสาเถียร กิตติพงษ์  โปร่งเจริญ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
183 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620067 บ้านหนองเสาเถียร เหรียญชัย  ชูชาติ ครู อนุมัติ
184 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620079 บ้านป่ามะม่วง นายจำลอง  มั่นอ่ำ ครู อนุมัติ
185 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620069 บ้านดงเดือย นายโกศล  เขียวเหลือง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
186 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620069 บ้านดงเดือย รุ่งรัตน์  อยู่คง ครู อนุมัติ
187 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620070 บ้านโพธิ์หอม สุจินดา  รินทะไชย ครู อนุมัติ
188 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620071 วัดดงยาง เจรุวัน  สุรินทรานนท์ ครู อนุมัติ
189 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620072 บ้านยางแดน นายวินัส   เพ็งสิน ครู อนุมัติ
190 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620073 บ้านดอนสำโรง วิภา  จันทร์ปรุง ครู อนุมัติ
191 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620083 บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) มยุรี  จันทขาว ครู อนุมัติ
192 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620083 บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) ไชยา  บัวแย้ม ครู อนุมัติ
193 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620084 วัดท่าฉนวน เอกฉันท์  ฉันทรัตน์ พนักงาราชการ อนุมัติ
194 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620085 วัดหางตลาด นายภัทรดร   จันทร์กระจ่าง ครู อนุมัติ
195 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620085 วัดหางตลาด นางเปวิศา  ไกรเกษ ครู อนุมัติ
196 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620087 บ้านน้ำเรื่อง นายธีวสุ  วงค์สุริยะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
197 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620053 อนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) กษฤษณะ  วุ่นอ่อน ผอ. อนุมัติ
198 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620053 อนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) นันทะวดี  อยู่ศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
199 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620060 บ้านใหม่สุขเกษม นางวิภาพร  สุวนานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
200 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620061 บ้านใหม่โพธิ์ทอง จิระศักดิ์  สิงห์ทอง ครู อนุมัติ
201 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620062 บ้านข่อยสองนาง นางสาวกัลยา   บุตรสุวรรณ ครู อนุมัติ
202 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620062 บ้านข่อยสองนาง แสงสี  พุ่มส้ม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
203 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620062 บ้านข่อยสองนาง มณฑล  พุดจาด ครู อนุมัติ
204 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620075 วัดทุ่ง ศันสนีย์  เบ็ญจกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
205 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620075 วัดทุ่ง นัฐพร  จันทร์ส่งสิงห์ ครู อนุมัติ
206 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620080 วัดเต่าทอง นางลัดดาวัลย์  แช่มชื่น ครู อนุมัติ
207 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620076 วัดใหม่ไทยบำรุง รัชนก  อินต๊ะเสาร์ ครู อนุมัติ
208 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620076 วัดใหม่ไทยบำรุง ณรงค์  แก้วคุ้ม ครู อนุมัติ
209 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620081 บ้านหนองตูม นางสาวไปรยา  รอดจีน ครูค.ศ.1 อนุมัติ
210 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620081 บ้านหนองตูม ประเสริฐ  รุ่งเรือง ครู อนุมัติ
211 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620082 บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) วิชาญ  เพ่ิมพรม ครู อนุมัติ
212 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620082 บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) ยุทธชัย  แก้วทอง ครู อนุมัติ
213 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620082 บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) วิภารัตน์  ทองเชื้อ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ