รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620241 บ้านดงคู่ นายมานัส  เหล็กมั่น ครู อนุมัติ
2 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620241 บ้านดงคู่ กัลยา  เล็กวิลัย ครู อนุมัติ
3 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620242 บ้านห้วยไคร้ วิมล  อุปถัมภ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
4 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620243 บ้านห้วยติ่ง ยุพิน  สินาปัน เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
5 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620215 บ้านหนองบัว จำเนียร  ตูมหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
6 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620245 บ้านศาลาไก่ฟุบ พัชยา  บุญมี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
7 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620245 บ้านศาลาไก่ฟุบ นางสาวสุกัญญา   อ่อนผา ครูธุรการ อนุมัติ
8 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620237 บ้านลำโชค วิเชียร  มุ้งอย่าง ครูชำนาญการ อนุมัติ
9 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620238 บ้านป่าคา นางจารุนีย์  ปานบุตร ครู อนุมัติ
10 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620239 บ้านแม่ท่าแพ สุภาณี  มูลคำ ครู อนุมัติ
11 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620240 บ้านห้วยหยวก นางสาวพรพิมล  ญาณปัญญา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
12 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620234 บ้านแก่ง สัมฤทธิ์  อินดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
13 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620235 บ้านศรีสวรรค์ เด่น  ประชารักษ์ ครู(คศ3)โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ อนุมัติ
14 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620236 บ้านปากคะยาง พรรณิภา  ชมเชย ครู อนุมัติ
15 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620236 บ้านปากคะยาง นายเจริญ  ขิงหอม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
16 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620236 บ้านปากคะยาง areewan  daglom ครู อนุมัติ
17 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620196 บ้านตึก พิเชษฐ  อ่วมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
18 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620196 บ้านตึก songsak  jantharamanee ครู อนุมัติ
19 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620197 วัดภูนก นายงาน  พลฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
20 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620197 วัดภูนก นางวิชภดา  ศัลพงษ์ ครู อนุมัติ
21 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620197 วัดภูนก ปิยวุฒิ  ล่องชูผล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
22 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620197 วัดภูนก อำภา  หล่อหลอม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
23 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620198 บ้านนาต้นจั่น สุภาวดี  เพิ่มพูล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
24 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620198 บ้านนาต้นจั่น นายทวี   พร้อมมิตร ครู อนุมัติ
25 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620199 บ้านหมอนสูง นางรัชนีพร  ชาวนอก ครู อนุมัติ
26 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620201 บ้านดงย่าปา นายสุชานนท์  ดนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
27 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620202 บ้านแม่คุ นายพอ  ทุมสงคราม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
28 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620203 บ้านห้วยตม นายยรรยง  จันทร์กวี ครู อนุมัติ
29 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620203 บ้านห้วยตม นางอโณทัย  ทับทิม ครู คศ.2 อนุมัติ
30 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620203 บ้านห้วยตม วีรายุท  เดชวรภัทรกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
31 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620219 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) สุธีรา  วัฒนาอุดมวงศ์ ครู อนุมัติ
32 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620220 บ้านแม่ราก นายวินัย  เพชรแบน ครู คศ.1 อนุมัติ
33 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620221 บ้านทุ่งพล้อ โสภาคย์  ขอสวัสดิ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
34 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620221 บ้านทุ่งพล้อ ชัยนาม  บุญนิตย์ ครู อนุมัติ
35 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620221 บ้านทุ่งพล้อ นายจรูญ  เขตบรรพต ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
36 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620222 บ้านดอยไก่เขี่ย สุรภี  แก้วตา ครู อนุมัติ
37 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620223 วัดวังค่า วารี  เที่ยงตรง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
38 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620224 บ้านแม่สำ จารุวรรณ  แควน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
39 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620224 บ้านแม่สำ สมยศ  ยิ่งนิยม ครู อนุมัติ
40 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620224 บ้านแม่สำ เสนาะ  ควรทำ ครู อนุมัติ
41 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620224 บ้านแม่สำ นายพิทักษ์  สุนทรชัยบูรณ์ ครู อนุมัติ
42 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620226 บ้านท่าโพธิ์ ภิญโญ  ชูจิตร์ ครู อนุมัติ
43 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620227 บ้านดอนระเบียง ปรัชญาภรณ์   เขตบรรพต ครู อนุมัติ
44 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620233 แม่สานสามัคคี นายอภิชัย  อุดปิง ครู คศ.1 อนุมัติ
45 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620233 แม่สานสามัคคี นเรศ  สีเนตร ธุรการ อนุมัติ
46 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620229 บ้านปากสาน นายสว่าง  บุษรา ครู อนุมัติ
47 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620229 บ้านปากสาน นางสาวละเอียด  ขันเงิน ครู อนุมัติ
48 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620230 บ้านสันหีบ นายประพันธ์  ตุนาโป่ง ครู อนุมัติ
49 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620230 บ้านสันหีบ ภูวนารถ  เนียมสัมฤทธิ์ ครู อนุมัติ
50 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620232 บ้านแม่สาน วิชัย  นมเนย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สาน อนุมัติ
51 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620232 บ้านแม่สาน รุ่งเรือง  มั่นคำ ครู อนุมัติ
52 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620232 บ้านแม่สาน พงศ์ภัค  ประสมวงศ์ ครู อนุมัติ
53 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620195 บ้านแม่ฮู้ ACHARA  KRAISRON ครู อนุมัติ
54 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620195 บ้านแม่ฮู้ นางสาวพรรณธิดา  กระดิ่ง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
55 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620191 บ้านปางสา เชวง  วงษ์แก้ว ครู คศ.2 อนุมัติ
56 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620192 บ้านโป่งตีนตั่ง ณัฐวุฒิ  จิตประสาร ครู อนุมัติ
57 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620192 บ้านโป่งตีนตั่ง นางสาวอาทิตยา   คณะใน ครูคศ.1 อนุมัติ
58 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620193 บ้านสุเม่น นางสาวกนวรรณ  มาโหมด ครูคศ.1 อนุมัติ
59 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620193 บ้านสุเม่น นิศารัตน์  กำมะหยี่ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
60 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620194 บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) ord  sompamit ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
61 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620194 บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) นางสาวจิราภรณ์  ดนตรี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
62 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620186 บ้านแม่เทิน จำลอง  สีแดง ครู อนุมัติ
63 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620186 บ้านแม่เทิน ผ่องศรี  คำทิพย์สุดา ครู อนุมัติ
64 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620187 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) นายโสรัจ  แควน้อย ธุรการ อนุมัติ
65 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620187 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) Jintana  Khansimol ครู อนุมัติ
66 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620188 บ้านห้วยโป้ นางสาวชญาน์นันท์  ทิมทอง ครู อนุมัติ
67 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620188 บ้านห้วยโป้ สมบูรณ์  สอนปัน ครู อนุมัติ
68 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620189 บ้านสะท้อ นางสาวคำเปีย  อย่าห้าม เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
69 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620190 บ้านผาเวียง นายรัชเวทย์  เกื้อกูล ครู อนุมัติ
70 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620210 ไชยะวิทยา นายสุพิเชษฐ์  สนั่นเสียง เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
71 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620210 ไชยะวิทยา นันทชัย  บุญนิฉันท์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
72 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620211 บ้านป่ากล้วย นายเอกพงศ์  แกล้วกล้า ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
73 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620212 หมอนสูงประชาสรรค์ นายเลอศักดิ์  ศรีสุวรรณ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
74 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620213 บ้านวังยายมาก กฤตยชญ์  กลิ่นเสือ ครู อนุมัติ
75 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620213 บ้านวังยายมาก นางสนทอง  ผาสุกูล ครู อนุมัติ
76 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620214 บ้านท่าชัย นาฏยา  ภู่ทรัพย์สิน ครู อนุมัติ
77 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620250 วัดตลิ่งชัน นางกาญจนา  สุขธรรม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
78 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620252 บ้านพระปรางค์ นางวันทนี  หลำเจริญ ครู อนุมัติ
79 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620252 บ้านพระปรางค์ นางเรือนทนา  คงคา ครูโรงเรียนบ้านพระปรางค์ อนุมัติ
80 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620249 วัดโบราณหลวง เชาวลิต  ประดิษฐ์ ครู อนุมัติ
81 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620247 วัดแสนตอ ประธาน  หาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
82 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620246 บ้านสารจิตร นายเพร็ช  เพ็ญพิจิตร ครูชำนาญการ อนุมัติ
83 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620246 บ้านสารจิตร นายสิทธิพันธ์  ทวีรัตนพันธ์ ครู อนุมัติ
84 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620209 บ้านดงยาง สุรเดช  ศรีภูธร จนท.ธุรการ อนุมัติ
85 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620207 บ้านเกาะน้อย ยุเพ็ญ  วัฒนอัมพร ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
86 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620207 บ้านเกาะน้อย นางสุนันทา  แก่นมณี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
87 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620208 บ้านป่ายาง วาเนตร  ดอกดิน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
88 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620204 หนองอ้อบำเพ็ญ จำรัส  วงษชิต ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
89 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620204 หนองอ้อบำเพ็ญ รัตนา  เขาดี ครูโรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ อนุมัติ
90 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620204 หนองอ้อบำเพ็ญ นางประไศรี  เอี่ยวเฉย ครู อนุมัติ
91 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620205 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี) จีรพันธ์  เวียงหก ครู คศ.3 อนุมัติ
92 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620206 วัดเกาะน้อย สิรินาถ  ลี้สกุล ครู อนุมัติ
93 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620216 หาดเสี้ยววิทยา นางสาวทัศนีย์  โขนงนุช ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
94 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620216 หาดเสี้ยววิทยา นางสาวนิลาวรรณ  สายทอง ครู อนุมัติ
95 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620217 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) นางสาวกมลณัฐ  ดีธงทอง ครู อนุมัติ
96 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620217 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) นายสัญชัย  ขอสวัสดิ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
97 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620265 บ้านหนองยาว เรืองรอง  กุลวิริยวัฒน์ ครู อนุมัติ
98 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620265 บ้านหนองยาว กฤษณ์พงศ์  บุญทวี ครู อนุมัติ
99 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620266 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) นิธิบูรณ์  เนตรบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
100 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620259 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) ประสิทธิ์  บุญสนอง ครู อนุมัติ
101 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620267 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) บุญเลิศ  จันทร์เกษม ครู อนุมัติ
102 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620268 บ้านเตว็ดกลาง ระเบียบ  อินอำพร ครู อนุมัติ
103 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620269 วัดศรีสังวร พอเจตต์  สั่งสอน ธุรการ อนุมัติ
104 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620269 วัดศรีสังวร นางวาสนา  พรมพุก ครู อนุมัติ
105 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620270 บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ เพ็ชรัตน์  จันทร์อินทร์ ครู อนุมัติ
106 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620271 บ้านทับผึ้ง สุภาดา  เปี่ยมอ่อน ครู คศ.3 อนุมัติ
107 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620272 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) นายถวัลย์  พรมพุก ครู อนุมัติ
108 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620291 บ้านสันติสุข สมถวิล   คำเมือง ครู อนุมัติ
109 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620294 บ้านเขาดินไพรวัน นายวิรัช  น่วมเจริญ ครู อนุมัติ
110 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620295 บ้านโซกเปือย นางระเบียบ  ทาริยะชัย ครู คศ. 2 อนุมัติ
111 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620295 บ้านโซกเปือย สุวิญชา  สวัสดี เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
112 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620296 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) นางสาวทัณฑิกา  วีระศิริวัฒน์ ครู อนุมัติ
113 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620296 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) นางวรรณา  วงศ์ไชวะ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
114 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620297 บ้านนาขุนไกร นางสาววาสนา   ทองจันทร์ ครู อนุมัติ
115 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620297 บ้านนาขุนไกร นางสาวอภิรดี  แจ่มเกิด ครูธุรการ อนุมัติ
116 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620298 บ้านวังพิกุล สุชาติ  หวังอินทร์ ครู อนุมัติ
117 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620299 บ้านวังสมบูรณ์ นิตยา  ละออง ครู อนุมัติ
118 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620299 บ้านวังสมบูรณ์ มัทนา  สุขเทศ ครู อนุมัติ
119 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620287 บ้านซ่าน นายระเวง   กรณีย์ ครู อนุมัติ
120 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620288 บ้านปากคลองแดน นายมะนูน  มะยมหิน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
121 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620288 บ้านปากคลองแดน นางสิริพาภรณ์  เพ็ชรรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
122 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620279 บ้านนา คนองฤทธิ์  คะนิกา ครูโรงเรียนบ้านนา อนุมัติ
123 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620284 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) วารี  คำทอง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
124 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620284 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) ราตรี  บุตรลพ ครู อนุมัติ
125 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620285 บ้านดอนจันทร์ นายประพล  คำทอง ครู อนุมัติ
126 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620285 บ้านดอนจันทร์ ตุลา  สุขสัมพันธ์ ครู อนุมัติ
127 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620286 บ้านบุ่งสัก นายทองสุข  คำทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
128 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620290 บ้านราวต้นจันทน์ สมุทร  เกิดมี ครู อนุมัติ
129 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620293 บ้านวังไฟไหม้ kanungnij  klayjamlaeng ครู อนุมัติ
130 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620292 บ้านท่ามักกะสัง วิลาวัณย์  อารัญ ครู อนุมัติ
131 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620292 บ้านท่ามักกะสัง เสาวภา  จันทร์สงค์ ครู อนุมัติ
132 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620276 บ้านวังทอง รัตติกาล  จันทร ครูธุรการ อนุมัติ
133 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620276 บ้านวังทอง นายพานิช  ลิ้นจี่ ครู อนุมัติ
134 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620260 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) นายบุญเลิศ  จันทร์เดช ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
135 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620260 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) นางพรชนันท์  ภู่ประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
136 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620275 บ้านโคกกะทือ นางเยาวลักษณ์  แสงโชติ ครู อนุมัติ
137 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620273 วัดวังใหญ่ จันทร์แรม   พรมพุก ครู อนุมัติ
138 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620278 ประชาอุทิศ นางกาญจนา  เผ่าประพัฒน์ ครู อนุมัติ
139 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620278 ประชาอุทิศ นายฉลาด  พันธุ์แก้ว ครู อนุมัติ
140 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620283 บ้านสันติพิทยาคาร นางสาวกิตติยา  สุขกันต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
141 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620283 บ้านสันติพิทยาคาร กมลนันท์  พันธ์ศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
142 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620281 บ้านหนองแหน รัชฎาพร  สีแก้วเขียว ครู อนุมัติ
143 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620282 วัดเกาะ สุดารัตน์  อาจรอด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
144 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620256 เทวัญอำนวยวิทย์ สุรชัย  อินเรือน ครู อนุมัติ
145 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620254 อนุบาลศรีสำโรง นายชิตพงษ์  ภูทวี ครู อนุมัติ
146 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620255 วัดบ้านกรุ สม  คงกระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
147 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620327 วัดคลองกระจง บุญยืน  พนาสัณฑ์ ครู อนุมัติ
148 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620327 วัดคลองกระจง สุรีรัตน์  น้อยชัยนา ธุรการ อนุมัติ
149 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620327 วัดคลองกระจง นายวัลลภ   แก้วเนตร ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
150 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620334 วัดกรงทอง นายสุกิจ  รู้สมัย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
151 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620309 บ้านไผ่ตะล่อม นางปาริชาติ  สุขกันต์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
152 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620305 ชุมชนบ้านคลองยาง นางนริศรา  มะรินทร์ ครู อนุมัติ
153 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620305 ชุมชนบ้านคลองยาง นายโกวิท  บริสุทธิ์ หัวน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
154 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620306 บ้านวังแร่ นายธีระศักดิ์  สิงหเดช ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
155 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620336 บ้านท่าทอง นางจุฬาพันธ์   จันโททัย ครู คศ.3 อนุมัติ
156 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620336 บ้านท่าทอง นางภณิตา  พร้อมวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
157 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620336 บ้านท่าทอง นางบัวขาว  เลี่ยมตระกูล ครู อนุมัติ
158 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620340 บ้านหนองป่าตอ ฟานิดา  นาคกล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
159 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620340 บ้านหนองป่าตอ นายบุญเลิศ  จันโททัย ครู คศ.3 อนุมัติ
160 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620340 บ้านหนองป่าตอ นายวุฒิไกร   เดชแฟง ครู อนุมัติ
161 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620317 บ้านดงไทยวิทยา จง  หาญกล้า ครู อนุมัติ
162 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620317 บ้านดงไทยวิทยา นางจารุวรรณ  ศรีนุช ครู อนุมัติ
163 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620325 บ้านเขาทอง นางสุดาพร  พรมพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านเขาทอง อนุมัติ
164 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620325 บ้านเขาทอง หนึ่งฤทัย  จันทร์นุช ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
165 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620325 บ้านเขาทอง นางบัวลอง  จันทร์ศรี ครู โรงเรียนบ้านเขาทอง อนุมัติ
166 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620304 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) นายประวิทย์  เรืองเดช ผู้บริหาร อนุมัติ
167 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620304 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) มัทนา  วงค์อาษา พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
168 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620304 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) วัฒนาพร  เปรมใจ ธุรการ อนุมัติ
169 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620343 บ้านป่าเลา วชิรา  แก้วเนตร ครู อนุมัติ
170 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620341 วัดปากน้ำ โสภณ  ปุณณประดับกิจ ครู อนุมัติ
171 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620341 วัดปากน้ำ วิเศษ  สุขทอง ครู อนุมัติ
172 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620342 บ้านไม้งาม บุญเชิด  อาจปาน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
173 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620342 บ้านไม้งาม นายประเทือง  ร้อยกรอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
174 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620300 สามัคคีวิทยา วาสนา  สิริพฤกษา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
175 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620301 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) นายอรรจน์  แก้วสุวรรณ ครูชำนาญการ อนุมัติ
176 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620310 บ้านป่ากุมเกาะ นางสาวชุติมา  กล่อมกมล ครู คศ.1 อนุมัติ
177 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620316 วัดคุ้งยาง นางศุภกานต์  จันทร์เทศ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
178 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620311 บ้านใหม่โพธิ์งาม นางนิชาภัทร  ฉ่ำเฉื่อย ครู อนุมัติ
179 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620314 บ้านนาพง นายไพรวัน  ทองศรี ครู อนุมัติ
180 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620321 บ้านขอนซุง วิจิตร  สอนแจ่ม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
181 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620322 บ้านคลองแห้ง นิกร  อินปฐม ครู อนุมัติ
182 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620322 บ้านคลองแห้ง ประทิน  ศรเพชร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
183 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620323 วัดปากคลองช้าง สุภาพรรณ  มั่นตาลเตี้ย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
184 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620323 วัดปากคลองช้าง นิรันดร์  เลิศล้ำ ครู คศ.2 อนุมัติ
185 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620326 บ้านวัดโบสถ์ สุรีย์พร  ม่วงทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
186 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620326 บ้านวัดโบสถ์ พิภพ  ไขแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
187 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620338 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) นางสาวรุจิรา   พูลเพิ่ม ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
188 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620333 วัดไทรย้อย ทวารัตน์  ศรีโสภณ ครู อนุมัติ
189 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620333 วัดไทรย้อย ธนวรรณ  มะโนรา รกน.ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
190 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620330 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) เย็นตา  กองทอง ครู อนุมัติ
191 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620330 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) sutat  prukchatsiri ครู คศ3 อนุมัติ
192 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620331 วัดไผ่ล้อม นายวราวุฒิ  เหลือหลาย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
193 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620319 บ้านหนองกลับ นายสมศักดิ์   รอดทอง ครู อนุมัติ
194 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620320 วัดป่าถ่อน ทรงวุฒิ  ชมภู ครู อนุมัติ
195 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620346 โรตารี่สวรรคโลก 1 Thavorn  Buakhem ครู อนุมัติ
196 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620347 ศีกษาเกษตรศิลป์ นางยุพดี  จุ้ยฉุน ครู อนุมัติ
197 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620349 วัดศิริบูรณาราม พรชัย  พรมณรงค์ ครู อนุมัติ
198 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620350 บ้านทุ่งมหาชัย นางจุฑามาศ  นนท์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย อนุมัติ
199 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620351 บ้านหนองแหน Netwilai  Kiangkoo ธุรการ อนุมัติ
200 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620351 บ้านหนองแหน นิรุธ  หาญกาย ครู อนุมัติ
201 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620355 บ้านดงจันทน์ นายสลุต  อ่วมศรี ครู อนุมัติ
202 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620355 บ้านดงจันทน์ ธัสกมล   การกาวี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
203 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620356 บ้านบึงงาม สำราญ  จงอยู่เย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
204 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620356 บ้านบึงงาม พัชรรินทร์   อัมไพรพงษ์ ครู คศ.1 อนุมัติ
205 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620356 บ้านบึงงาม นางลาวัลย์  เขตเจริญ ครู อนุมัติ
206 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620357 บ้านบึงสวย เสริม  วังแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
207 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620352 บ้านน้ำขุม นายพิทยา   เขียวแสง ครู คศ 3 โรงเรียนบ้านน้ำขุม อนุมัติ
208 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620354 วัดบ้านคลอง นายสรายุธ  เพ็งงคำ ครู อนุมัติ
209 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620344 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) Chumpol  Thongsawas ครู อนุมัติ
210 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620345 วัดบ้านเหมือง รอยพิมพ์  อยู่เชื้อ ครู อนุมัติ
211 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620353 บ้านตาลพร้า ขวัญใจ   เคียงคู่ ครู คศ.3 อนุมัติ
212 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620353 บ้านตาลพร้า นางสมพิตร  ตาคำชัย ครู อนุมัติ
213 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620348 บ้านหนองบัว ฉันทิยา  กัลปนาท ครู อนุมัติ
214 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620348 บ้านหนองบัว วรวุฒิ   บวบขม ครู อนุมัติ
215 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620348 บ้านหนองบัว เกียรติดำรงค์  คมขำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
216 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620129 บ้านกลางดง สุมาลี  ภู่ตระกูล ครู อนุมัติ
217 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620129 บ้านกลางดง สมเจตน์  เกตุขาว ครู อนุมัติ
218 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620130 บ้านหัวฝาย บุญศรี  คำภิระยศ ครู อนุมัติ
219 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620130 บ้านหัวฝาย นายบุญศรี  คำภิระยศ ครู อนุมัติ
220 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620131 บ้านโป่งฝาง นายวิชาญ  ลือเฟื่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
221 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620132 เชิงผา สมชาย  โพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงผา อนุมัติ
222 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620132 เชิงผา ปรีณงค์นุช  สิงห์โม้ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
223 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620133 บ้านแม่บ่อทอง ชลิดา  คำภิระปาวงศ์ ลูกจ้าง อนุมัติ
224 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620133 บ้านแม่บ่อทอง ถนอมศรี  ทองสิทธิ์ ครู อนุมัติ
225 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620133 บ้านแม่บ่อทอง อัมไพ  โพธาพันธ์ ครู อนุมัติ
226 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620134 บ้านแม่ทุเลาใน นางประภา  คำภิระยศ ครู อนุมัติ
227 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620135 บ้านหนองผักบุ้ง นายนิพล  คำเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง อนุมัติ
228 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620136 บ้านบึงบอน พรพัสนันท์  พรพุทธิชัย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
229 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620137 บ้านห้วยเจริญ วรวุฒิ  เกตุเนียม ครู อนุมัติ
230 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620137 บ้านห้วยเจริญ สุนทรพจน์  ตาคำชัย ครู อนุมัติ
231 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620138 บ้านไทยชนะศึก จิรศักดิ์  เขาประเสริฐ ครู อนุมัติ
232 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620138 บ้านไทยชนะศึก จันทราภรณ์  ทัพภูธร ลูกจ้าง อนุมัติ
233 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620139 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ธิดารัตน์  สะพรั่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
234 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620139 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) น้ำฝน  สุริยะลังกา ครู อนุมัติ
235 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620147 บ้านธารน้ำทิพย์ ไสว  แก้วแสนสาย ครู อนุมัติ
236 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620147 บ้านธารน้ำทิพย์ อุมาพร  พันสอิ้ง ครู อนุมัติ
237 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620148 บ้านวังธาร นายพยอม  บัวส้ม ครู อนุมัติ
238 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620149 บ้านโซกม่วง มะยุรี  เย็นสำราญ ครู อนุมัติ
239 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620149 บ้านโซกม่วง สุเมธ  วงศ์ละคร ครู อนุมัติ
240 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620149 บ้านโซกม่วง นายวิสันต์  ภูผา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
241 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620150 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) สุภาพร  ชัยฤทธิ์ ครู อนุมัติ
242 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620151 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) เจษฎา  อ๊อสวงศ์ ครู อนุมัติ
243 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620153 บ้านแม่ทุเลา วรรณภา  เมืองเหมย ครู อนุมัติ
244 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620154 บ้านคลองสำราญ อรวรรณ  อุประวรรณา ครู อนุมัติ
245 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620154 บ้านคลองสำราญ นายสุเทพ  เพ็ชรภู่ ครู ค.ศ.2 อนุมัติ
246 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620155 บ้านฝั่งหมิ่น ปรีชา  บางคลองนำชัย ครู อนุมัติ
247 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620156 บ้านธารชะอม เพชร  นายเพชร ลาวจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
248 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620156 บ้านธารชะอม กันวีร์  อุประวรรณา ครู อนุมัติ
249 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620157 บ้านหนองหมื่นชัย นายตุ๋ย   อุประวรรณา ครู อนุมัติ
250 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620140 บ้านหนองรังสิต รัชศาล  คุ้มครอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
251 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620140 บ้านหนองรังสิต วรรัตน์  อุทรณ์ ธุรการ อนุมัติ
252 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620141 บ้านแสงสว่าง ศิริพร   อยู่รวม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
253 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620141 บ้านแสงสว่าง จิต  วรรณโชค ครู อนุมัติ
254 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620142 บ้านท่าวิเศษ สุรภี  ประโลม ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
255 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620143 บ้านลานตาเมือง นายศราวุธ  โคตรจันทึก ครู อนุมัติ
256 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620143 บ้านลานตาเมือง นายเพชร   ทิวงค์ษา ครูชํานาญการพิเศษ อนุมัติ