รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สุโขทัย เขต 2 620241 : บ้านดงคู่ นายมานัส  เหล็กมั่น ครู
2 สพป.สุโขทัย เขต 2 620241 : บ้านดงคู่ กัลยา  เล็กวิลัย ครู
3 สพป.สุโขทัย เขต 2 620242 : บ้านห้วยไคร้ วิมล  อุปถัมภ์ ครูชำนาญการพิเศษ
4 สพป.สุโขทัย เขต 2 620243 : บ้านห้วยติ่ง ยุพิน  สินาปัน เจ้าหน้าที่พัสดุ
5 สพป.สุโขทัย เขต 2 620215 : บ้านหนองบัว จำเนียร  ตูมหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 สพป.สุโขทัย เขต 2 620245 : บ้านศาลาไก่ฟุบ นางสาวสุกัญญา   อ่อนผา ครูธุรการ
7 สพป.สุโขทัย เขต 2 620245 : บ้านศาลาไก่ฟุบ พัชยา  บุญมี เจ้าหน้าที่ธุรการ
8 สพป.สุโขทัย เขต 2 620237 : บ้านลำโชค วิเชียร  มุ้งอย่าง ครูชำนาญการ
9 สพป.สุโขทัย เขต 2 620238 : บ้านป่าคา นางจารุนีย์  ปานบุตร ครู
10 สพป.สุโขทัย เขต 2 620239 : บ้านแม่ท่าแพ สุภาณี  มูลคำ ครู
11 สพป.สุโขทัย เขต 2 620240 : บ้านห้วยหยวก นางสาวพรพิมล  ญาณปัญญา ครูอัตราจ้าง
12 สพป.สุโขทัย เขต 2 620234 : บ้านแก่ง สัมฤทธิ์  อินดี ครูชำนาญการพิเศษ
13 สพป.สุโขทัย เขต 2 620235 : บ้านศรีสวรรค์ เด่น  ประชารักษ์ ครู(คศ3)โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์
14 สพป.สุโขทัย เขต 2 620236 : บ้านปากคะยาง พรรณิภา  ชมเชย ครู
15 สพป.สุโขทัย เขต 2 620236 : บ้านปากคะยาง areewan  daglom ครู
16 สพป.สุโขทัย เขต 2 620236 : บ้านปากคะยาง นายเจริญ  ขิงหอม ครูชำนาญการพิเศษ
17 สพป.สุโขทัย เขต 2 620196 : บ้านตึก songsak  jantharamanee ครู
18 สพป.สุโขทัย เขต 2 620196 : บ้านตึก พิเชษฐ  อ่วมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 สพป.สุโขทัย เขต 2 620197 : วัดภูนก นางวิชภดา  ศัลพงษ์ ครู
20 สพป.สุโขทัย เขต 2 620197 : วัดภูนก ปิยวุฒิ  ล่องชูผล ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 สพป.สุโขทัย เขต 2 620197 : วัดภูนก อำภา  หล่อหลอม ครูอัตราจ้าง
22 สพป.สุโขทัย เขต 2 620197 : วัดภูนก นายงาน  พลฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
23 สพป.สุโขทัย เขต 2 620198 : บ้านนาต้นจั่น สุภาวดี  เพิ่มพูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
24 สพป.สุโขทัย เขต 2 620198 : บ้านนาต้นจั่น นายทวี   พร้อมมิตร ครู
25 สพป.สุโขทัย เขต 2 620199 : บ้านหมอนสูง นางรัชนีพร  ชาวนอก ครู
26 สพป.สุโขทัย เขต 2 620201 : บ้านดงย่าปา นายสุชานนท์  ดนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
27 สพป.สุโขทัย เขต 2 620202 : บ้านแม่คุ นายพอ  ทุมสงคราม ครูชำนาญการพิเศษ
28 สพป.สุโขทัย เขต 2 620203 : บ้านห้วยตม นางอโณทัย  ทับทิม ครู คศ.2
29 สพป.สุโขทัย เขต 2 620203 : บ้านห้วยตม วีรายุท  เดชวรภัทรกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
30 สพป.สุโขทัย เขต 2 620203 : บ้านห้วยตม นายยรรยง  จันทร์กวี ครู
31 สพป.สุโขทัย เขต 2 620219 : บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) สุธีรา  วัฒนาอุดมวงศ์ ครู
32 สพป.สุโขทัย เขต 2 620220 : บ้านแม่ราก นายวินัย  เพชรแบน ครู คศ.1
33 สพป.สุโขทัย เขต 2 620221 : บ้านทุ่งพล้อ นายจรูญ  เขตบรรพต ผู้อำนวยการโรงเรียน
34 สพป.สุโขทัย เขต 2 620221 : บ้านทุ่งพล้อ ชัยนาม  บุญนิตย์ ครู
35 สพป.สุโขทัย เขต 2 620221 : บ้านทุ่งพล้อ โสภาคย์  ขอสวัสดิ์ ครู คศ.3
36 สพป.สุโขทัย เขต 2 620222 : บ้านดอยไก่เขี่ย สุรภี  แก้วตา ครู
37 สพป.สุโขทัย เขต 2 620223 : วัดวังค่า วารี  เที่ยงตรง เจ้าหน้าที่ธุรการ
38 สพป.สุโขทัย เขต 2 620224 : บ้านแม่สำ สมยศ  ยิ่งนิยม ครู
39 สพป.สุโขทัย เขต 2 620224 : บ้านแม่สำ จารุวรรณ  แควน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ
40 สพป.สุโขทัย เขต 2 620224 : บ้านแม่สำ เสนาะ  ควรทำ ครู
41 สพป.สุโขทัย เขต 2 620224 : บ้านแม่สำ นายพิทักษ์  สุนทรชัยบูรณ์ ครู
42 สพป.สุโขทัย เขต 2 620226 : บ้านท่าโพธิ์ ภิญโญ  ชูจิตร์ ครู
43 สพป.สุโขทัย เขต 2 620227 : บ้านดอนระเบียง ปรัชญาภรณ์   เขตบรรพต ครู
44 สพป.สุโขทัย เขต 2 620233 : แม่สานสามัคคี นายอภิชัย  อุดปิง ครู คศ.1
45 สพป.สุโขทัย เขต 2 620233 : แม่สานสามัคคี นเรศ  สีเนตร ธุรการ
46 สพป.สุโขทัย เขต 2 620229 : บ้านปากสาน นายสว่าง  บุษรา ครู
47 สพป.สุโขทัย เขต 2 620229 : บ้านปากสาน นางสาวละเอียด  ขันเงิน ครู
48 สพป.สุโขทัย เขต 2 620230 : บ้านสันหีบ ภูวนารถ  เนียมสัมฤทธิ์ ครู
49 สพป.สุโขทัย เขต 2 620230 : บ้านสันหีบ นายประพันธ์  ตุนาโป่ง ครู
50 สพป.สุโขทัย เขต 2 620232 : บ้านแม่สาน พงศ์ภัค  ประสมวงศ์ ครู
51 สพป.สุโขทัย เขต 2 620232 : บ้านแม่สาน รุ่งเรือง  มั่นคำ ครู
52 สพป.สุโขทัย เขต 2 620232 : บ้านแม่สาน วิชัย  นมเนย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สาน
53 สพป.สุโขทัย เขต 2 620195 : บ้านแม่ฮู้ ACHARA  KRAISRON ครู
54 สพป.สุโขทัย เขต 2 620195 : บ้านแม่ฮู้ นางสาวพรรณธิดา  กระดิ่ง ครูอัตราจ้าง
55 สพป.สุโขทัย เขต 2 620191 : บ้านปางสา นางกฤษณา   อินต๊ะสงค์ ครู
56 สพป.สุโขทัย เขต 2 620191 : บ้านปางสา เชวง  วงษ์แก้ว ครู คศ.2
57 สพป.สุโขทัย เขต 2 620192 : บ้านโป่งตีนตั่ง ณัฐวุฒิ  จิตประสาร ครู
58 สพป.สุโขทัย เขต 2 620192 : บ้านโป่งตีนตั่ง นางสาวอาทิตยา   คณะใน ครูคศ.1
59 สพป.สุโขทัย เขต 2 620193 : บ้านสุเม่น นางสาวกนวรรณ  มาโหมด ครูคศ.1
60 สพป.สุโขทัย เขต 2 620193 : บ้านสุเม่น นิศารัตน์  กำมะหยี่ ครูอัตราจ้าง
61 สพป.สุโขทัย เขต 2 620194 : บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) ord  sompamit ผู้อำนวยการโรงเรียน
62 สพป.สุโขทัย เขต 2 620194 : บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) นางสาวจิราภรณ์  ดนตรี ครูอัตราจ้าง
63 สพป.สุโขทัย เขต 2 620186 : บ้านแม่เทิน จำลอง  สีแดง ครู
64 สพป.สุโขทัย เขต 2 620186 : บ้านแม่เทิน ผ่องศรี  คำทิพย์สุดา ครู
65 สพป.สุโขทัย เขต 2 620187 : บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) Jintana  Khansimol ครู
66 สพป.สุโขทัย เขต 2 620187 : บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) นายโสรัจ  แควน้อย ธุรการ
67 สพป.สุโขทัย เขต 2 620188 : บ้านห้วยโป้ สมเกียรติ  สุวรรณประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
68 สพป.สุโขทัย เขต 2 620188 : บ้านห้วยโป้ นางสาวชญาน์นันท์  ทิมทอง ครู
69 สพป.สุโขทัย เขต 2 620188 : บ้านห้วยโป้ สมบูรณ์  สอนปัน ครู
70 สพป.สุโขทัย เขต 2 620189 : บ้านสะท้อ นางสาวคำเปีย  อย่าห้าม เจ้าหน้าที่พัสดุ
71 สพป.สุโขทัย เขต 2 620190 : บ้านผาเวียง นายรัชเวทย์  เกื้อกูล ครู
72 สพป.สุโขทัย เขต 2 620210 : ไชยะวิทยา นายสุพิเชษฐ์  สนั่นเสียง เจ้าหน้าที่พัสดุ
73 สพป.สุโขทัย เขต 2 620210 : ไชยะวิทยา นันทชัย  บุญนิฉันท์ ครูอัตราจ้าง
74 สพป.สุโขทัย เขต 2 620211 : บ้านป่ากล้วย นายเอกพงศ์  แกล้วกล้า ครูชำนาญการพิเศษ
75 สพป.สุโขทัย เขต 2 620212 : หมอนสูงประชาสรรค์ นายเลอศักดิ์  ศรีสุวรรณ เจ้าหน้าที่พัสดุ
76 สพป.สุโขทัย เขต 2 620213 : บ้านวังยายมาก กฤตยชญ์  กลิ่นเสือ ครู
77 สพป.สุโขทัย เขต 2 620213 : บ้านวังยายมาก นางสนทอง  ผาสุกูล ครู
78 สพป.สุโขทัย เขต 2 620214 : บ้านท่าชัย นาฏยา  ภู่ทรัพย์สิน ครู
79 สพป.สุโขทัย เขต 2 620250 : วัดตลิ่งชัน นางกาญจนา  สุขธรรม ครูชำนาญการพิเศษ
80 สพป.สุโขทัย เขต 2 620252 : บ้านพระปรางค์ นางวันทนี  หลำเจริญ ครู
81 สพป.สุโขทัย เขต 2 620252 : บ้านพระปรางค์ นางเรือนทนา  คงคา ครูโรงเรียนบ้านพระปรางค์
82 สพป.สุโขทัย เขต 2 620249 : วัดโบราณหลวง เชาวลิต  ประดิษฐ์ ครู
83 สพป.สุโขทัย เขต 2 620247 : วัดแสนตอ ประธาน  หาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
84 สพป.สุโขทัย เขต 2 620246 : บ้านสารจิตร นายเพร็ช  เพ็ญพิจิตร ครูชำนาญการ
85 สพป.สุโขทัย เขต 2 620246 : บ้านสารจิตร นายสิทธิพันธ์  ทวีรัตนพันธ์ ครู
86 สพป.สุโขทัย เขต 2 620209 : บ้านดงยาง สุรเดช  ศรีภูธร จนท.ธุรการ
87 สพป.สุโขทัย เขต 2 620207 : บ้านเกาะน้อย ยุเพ็ญ  วัฒนอัมพร ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
88 สพป.สุโขทัย เขต 2 620207 : บ้านเกาะน้อย นางสุนันทา  แก่นมณี ครูชำนาญการพิเศษ
89 สพป.สุโขทัย เขต 2 620208 : บ้านป่ายาง วาเนตร  ดอกดิน ครูชำนาญการพิเศษ
90 สพป.สุโขทัย เขต 2 620204 : หนองอ้อบำเพ็ญ จำรัส  วงษชิต ผู้อำนวยการโรงเรียน
91 สพป.สุโขทัย เขต 2 620204 : หนองอ้อบำเพ็ญ นางประไศรี  เอี่ยวเฉย ครู
92 สพป.สุโขทัย เขต 2 620204 : หนองอ้อบำเพ็ญ รัตนา  เขาดี ครูโรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ
93 สพป.สุโขทัย เขต 2 620205 : บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี) จีรพันธ์  เวียงหก ครู คศ.3
94 สพป.สุโขทัย เขต 2 620206 : วัดเกาะน้อย สิรินาถ  ลี้สกุล ครู
95 สพป.สุโขทัย เขต 2 620216 : หาดเสี้ยววิทยา นางสาวนิลาวรรณ  สายทอง ครู
96 สพป.สุโขทัย เขต 2 620216 : หาดเสี้ยววิทยา นางสาวทัศนีย์  โขนงนุช ครูชำนาญการพิเศษ
97 สพป.สุโขทัย เขต 2 620217 : อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) นายสัญชัย  ขอสวัสดิ์ ครูชำนาญการ
98 สพป.สุโขทัย เขต 2 620217 : อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) นางสาวกมลณัฐ  ดีธงทอง ครู
99 สพป.สุโขทัย เขต 2 620263 : บ้านหนองกระดี่(บางประชาสรรค์) เชษฐา  พรภัทรยุทธ เจ้าหน้าที่งานข้อมูลสารสนเทศ
100 สพป.สุโขทัย เขต 2 620265 : บ้านหนองยาว กฤษณ์พงศ์  บุญทวี ครู
101 สพป.สุโขทัย เขต 2 620265 : บ้านหนองยาว เรืองรอง  กุลวิริยวัฒน์ ครู
102 สพป.สุโขทัย เขต 2 620266 : บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) นิธิบูรณ์  เนตรบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
103 สพป.สุโขทัย เขต 2 620259 : บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) ประสิทธิ์  บุญสนอง ครู
104 สพป.สุโขทัย เขต 2 620267 : บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) บุญเลิศ  จันทร์เกษม ครู
105 สพป.สุโขทัย เขต 2 620268 : บ้านเตว็ดกลาง ระเบียบ  อินอำพร ครู
106 สพป.สุโขทัย เขต 2 620269 : วัดศรีสังวร พอเจตต์  สั่งสอน ธุรการ
107 สพป.สุโขทัย เขต 2 620269 : วัดศรีสังวร นางวาสนา  พรมพุก ครู
108 สพป.สุโขทัย เขต 2 620270 : บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ เพ็ชรัตน์  จันทร์อินทร์ ครู
109 สพป.สุโขทัย เขต 2 620271 : บ้านทับผึ้ง สุภาดา  เปี่ยมอ่อน ครู คศ.3
110 สพป.สุโขทัย เขต 2 620272 : มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) นายถวัลย์  พรมพุก ครู
111 สพป.สุโขทัย เขต 2 620291 : บ้านสันติสุข สมถวิล   คำเมือง ครู
112 สพป.สุโขทัย เขต 2 620294 : บ้านเขาดินไพรวัน นายวิรัช  น่วมเจริญ ครู
113 สพป.สุโขทัย เขต 2 620295 : บ้านโซกเปือย นางระเบียบ  ทาริยะชัย ครู คศ. 2
114 สพป.สุโขทัย เขต 2 620295 : บ้านโซกเปือย สุวิญชา  สวัสดี เจ้าหน้าที่พัสดุ
115 สพป.สุโขทัย เขต 2 620296 : บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) นางวรรณา  วงศ์ไชวะ เจ้าหน้าที่พัสดุ
116 สพป.สุโขทัย เขต 2 620296 : บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) นางสาวทัณฑิกา  วีระศิริวัฒน์ ครู
117 สพป.สุโขทัย เขต 2 620297 : บ้านนาขุนไกร นางสาววาสนา   ทองจันทร์ ครู
118 สพป.สุโขทัย เขต 2 620297 : บ้านนาขุนไกร นางสาวอภิรดี  แจ่มเกิด ครูธุรการ
119 สพป.สุโขทัย เขต 2 620298 : บ้านวังพิกุล สุชาติ  หวังอินทร์ ครู
120 สพป.สุโขทัย เขต 2 620299 : บ้านวังสมบูรณ์ นิตยา  ละออง ครู
121 สพป.สุโขทัย เขต 2 620299 : บ้านวังสมบูรณ์ มัทนา  สุขเทศ ครู
122 สพป.สุโขทัย เขต 2 620287 : บ้านซ่าน นายระเวง   กรณีย์ ครู
123 สพป.สุโขทัย เขต 2 620288 : บ้านปากคลองแดน นางสิริพาภรณ์  เพ็ชรรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
124 สพป.สุโขทัย เขต 2 620288 : บ้านปากคลองแดน นายมะนูน  มะยมหิน ครูชำนาญการพิเศษ
125 สพป.สุโขทัย เขต 2 620279 : บ้านนา คนองฤทธิ์  คะนิกา ครูโรงเรียนบ้านนา
126 สพป.สุโขทัย เขต 2 620284 : บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) วารี  คำทอง ครู ชำนาญการพิเศษ
127 สพป.สุโขทัย เขต 2 620284 : บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) ราตรี  บุตรลพ ครู
128 สพป.สุโขทัย เขต 2 620285 : บ้านดอนจันทร์ นายประพล  คำทอง ครู
129 สพป.สุโขทัย เขต 2 620285 : บ้านดอนจันทร์ ตุลา  สุขสัมพันธ์ ครู
130 สพป.สุโขทัย เขต 2 620286 : บ้านบุ่งสัก นายทองสุข  คำทอง ครูชำนาญการพิเศษ
131 สพป.สุโขทัย เขต 2 620290 : บ้านราวต้นจันทน์ สมุทร  เกิดมี ครู
132 สพป.สุโขทัย เขต 2 620293 : บ้านวังไฟไหม้ kanungnij  klayjamlaeng ครู
133 สพป.สุโขทัย เขต 2 620292 : บ้านท่ามักกะสัง วิลาวัณย์  อารัญ ครู
134 สพป.สุโขทัย เขต 2 620292 : บ้านท่ามักกะสัง เสาวภา  จันทร์สงค์ ครู
135 สพป.สุโขทัย เขต 2 620276 : บ้านวังทอง นายพานิช  ลิ้นจี่ ครู
136 สพป.สุโขทัย เขต 2 620276 : บ้านวังทอง รัตติกาล  จันทร ครูธุรการ
137 สพป.สุโขทัย เขต 2 620260 : บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) นางพรชนันท์  ภู่ประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ
138 สพป.สุโขทัย เขต 2 620260 : บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) นายบุญเลิศ  จันทร์เดช ครูชำนาญการพิเศษ
139 สพป.สุโขทัย เขต 2 620275 : บ้านโคกกะทือ นางเยาวลักษณ์  แสงโชติ ครู
140 สพป.สุโขทัย เขต 2 620273 : วัดวังใหญ่ จันทร์แรม   พรมพุก ครู
141 สพป.สุโขทัย เขต 2 620278 : ประชาอุทิศ นายฉลาด  พันธุ์แก้ว ครู
142 สพป.สุโขทัย เขต 2 620278 : ประชาอุทิศ นางกาญจนา  เผ่าประพัฒน์ ครู
143 สพป.สุโขทัย เขต 2 620283 : บ้านสันติพิทยาคาร นางสาวกิตติยา  สุขกันต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
144 สพป.สุโขทัย เขต 2 620283 : บ้านสันติพิทยาคาร กมลนันท์  พันธ์ศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
145 สพป.สุโขทัย เขต 2 620281 : บ้านหนองแหน รัชฎาพร  สีแก้วเขียว ครู
146 สพป.สุโขทัย เขต 2 620282 : วัดเกาะ สุดารัตน์  อาจรอด ครูผู้ช่วย
147 สพป.สุโขทัย เขต 2 620256 : เทวัญอำนวยวิทย์ สุรชัย  อินเรือน ครู
148 สพป.สุโขทัย เขต 2 620254 : อนุบาลศรีสำโรง นายชิตพงษ์  ภูทวี ครู
149 สพป.สุโขทัย เขต 2 620255 : วัดบ้านกรุ สม  คงกระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
150 สพป.สุโขทัย เขต 2 620327 : วัดคลองกระจง บุญยืน  พนาสัณฑ์ ครู
151 สพป.สุโขทัย เขต 2 620327 : วัดคลองกระจง นายวัลลภ   แก้วเนตร ครู ชำนาญการพิเศษ
152 สพป.สุโขทัย เขต 2 620327 : วัดคลองกระจง สุรีรัตน์  น้อยชัยนา ธุรการ
153 สพป.สุโขทัย เขต 2 620334 : วัดกรงทอง นายสุกิจ  รู้สมัย ครูชำนาญการพิเศษ
154 สพป.สุโขทัย เขต 2 620309 : บ้านไผ่ตะล่อม นางปาริชาติ  สุขกันต์ ครูชำนาญการพิเศษ
155 สพป.สุโขทัย เขต 2 620305 : ชุมชนบ้านคลองยาง นางนริศรา  มะรินทร์ ครู
156 สพป.สุโขทัย เขต 2 620305 : ชุมชนบ้านคลองยาง นายโกวิท  บริสุทธิ์ หัวน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
157 สพป.สุโขทัย เขต 2 620306 : บ้านวังแร่ นายธีระศักดิ์  สิงหเดช ครูชำนาญการพิเศษ
158 สพป.สุโขทัย เขต 2 620336 : บ้านท่าทอง นางจุฬาพันธ์   จันโททัย ครู คศ.3
159 สพป.สุโขทัย เขต 2 620336 : บ้านท่าทอง นางบัวขาว  เลี่ยมตระกูล ครู
160 สพป.สุโขทัย เขต 2 620336 : บ้านท่าทอง นางภณิตา  พร้อมวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
161 สพป.สุโขทัย เขต 2 620340 : บ้านหนองป่าตอ นายบุญเลิศ  จันโททัย ครู คศ.3
162 สพป.สุโขทัย เขต 2 620340 : บ้านหนองป่าตอ ฟานิดา  นาคกล ครูผู้ช่วย
163 สพป.สุโขทัย เขต 2 620340 : บ้านหนองป่าตอ นายวุฒิไกร   เดชแฟง ครู
164 สพป.สุโขทัย เขต 2 620317 : บ้านดงไทยวิทยา จง  หาญกล้า ครู
165 สพป.สุโขทัย เขต 2 620317 : บ้านดงไทยวิทยา นางจารุวรรณ  ศรีนุช ครู
166 สพป.สุโขทัย เขต 2 620325 : บ้านเขาทอง นางสุดาพร  พรมพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านเขาทอง
167 สพป.สุโขทัย เขต 2 620325 : บ้านเขาทอง นางบัวลอง  จันทร์ศรี ครู โรงเรียนบ้านเขาทอง
168 สพป.สุโขทัย เขต 2 620325 : บ้านเขาทอง หนึ่งฤทัย  จันทร์นุช ธุรการโรงเรียน
169 สพป.สุโขทัย เขต 2 620304 : มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) นายประวิทย์  เรืองเดช ผู้บริหาร
170 สพป.สุโขทัย เขต 2 620304 : มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) มัทนา  วงค์อาษา พี่เลี้ยงเด็กพิการ
171 สพป.สุโขทัย เขต 2 620343 : บ้านป่าเลา วชิรา  แก้วเนตร ครู
172 สพป.สุโขทัย เขต 2 620341 : วัดปากน้ำ วิเศษ  สุขทอง ครู
173 สพป.สุโขทัย เขต 2 620341 : วัดปากน้ำ โสภณ  ปุณณประดับกิจ ครู
174 สพป.สุโขทัย เขต 2 620342 : บ้านไม้งาม บุญเชิด  อาจปาน ครูอัตราจ้าง
175 สพป.สุโขทัย เขต 2 620342 : บ้านไม้งาม นายประเทือง  ร้อยกรอง ครูชำนาญการพิเศษ
176 สพป.สุโขทัย เขต 2 620300 : สามัคคีวิทยา วาสนา  สิริพฤกษา ครูชำนาญการพิเศษ
177 สพป.สุโขทัย เขต 2 620301 : ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) นายอรรจน์  แก้วสุวรรณ ครูชำนาญการ
178 สพป.สุโขทัย เขต 2 620310 : บ้านป่ากุมเกาะ นางสาวชุติมา  กล่อมกมล ครู คศ.1
179 สพป.สุโขทัย เขต 2 620316 : วัดคุ้งยาง นางศุภกานต์  จันทร์เทศ ธุรการโรงเรียน
180 สพป.สุโขทัย เขต 2 620311 : บ้านใหม่โพธิ์งาม นางนิชาภัทร  ฉ่ำเฉื่อย ครู
181 สพป.สุโขทัย เขต 2 620314 : บ้านนาพง นายไพรวัน  ทองศรี ครู
182 สพป.สุโขทัย เขต 2 620321 : บ้านขอนซุง วิจิตร  สอนแจ่ม ครูชำนาญการพิเศษ
183 สพป.สุโขทัย เขต 2 620322 : บ้านคลองแห้ง ประทิน  ศรเพชร ครูชำนาญการพิเศษ
184 สพป.สุโขทัย เขต 2 620322 : บ้านคลองแห้ง นิกร  อินปฐม ครู
185 สพป.สุโขทัย เขต 2 620323 : วัดปากคลองช้าง นิรันดร์  เลิศล้ำ ครู คศ.2
186 สพป.สุโขทัย เขต 2 620323 : วัดปากคลองช้าง สุภาพรรณ  มั่นตาลเตี้ย ธุรการโรงเรียน
187 สพป.สุโขทัย เขต 2 620326 : บ้านวัดโบสถ์ สุรีย์พร  ม่วงทอง ครูชำนาญการพิเศษ
188 สพป.สุโขทัย เขต 2 620326 : บ้านวัดโบสถ์ พิภพ  ไขแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
189 สพป.สุโขทัย เขต 2 620338 : วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) นางสาวรุจิรา   พูลเพิ่ม ชำนาญการพิเศษ
190 สพป.สุโขทัย เขต 2 620333 : วัดไทรย้อย ทวารัตน์  ศรีโสภณ ครู
191 สพป.สุโขทัย เขต 2 620333 : วัดไทรย้อย ธนวรรณ  มะโนรา รกน.ผู้อำนวยการโรงเรียน
192 สพป.สุโขทัย เขต 2 620330 : อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) เย็นตา  กองทอง ครู
193 สพป.สุโขทัย เขต 2 620330 : อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) sutat  prukchatsiri ครู คศ3
194 สพป.สุโขทัย เขต 2 620331 : วัดไผ่ล้อม ธนวรรณ  มะโนรา ผู้อำนวยการโรงเรียน
195 สพป.สุโขทัย เขต 2 620319 : บ้านหนองกลับ นายสมศักดิ์   รอดทอง ครู
196 สพป.สุโขทัย เขต 2 620320 : วัดป่าถ่อน ทรงวุฒิ  ชมภู ครู
197 สพป.สุโขทัย เขต 2 620346 : โรตารี่สวรรคโลก 1 Thavorn  Buakhem ครู
198 สพป.สุโขทัย เขต 2 620347 : ศีกษาเกษตรศิลป์ นางยุพดี  จุ้ยฉุน ครู
199 สพป.สุโขทัย เขต 2 620349 : วัดศิริบูรณาราม พรชัย  พรมณรงค์ ครู
200 สพป.สุโขทัย เขต 2 620350 : บ้านทุ่งมหาชัย นางจุฑามาศ  นนท์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย
201 สพป.สุโขทัย เขต 2 620351 : บ้านหนองแหน นิรุธ  หาญกาย ครู
202 สพป.สุโขทัย เขต 2 620351 : บ้านหนองแหน Netwilai  Kiangkoo ธุรการ
203 สพป.สุโขทัย เขต 2 620355 : บ้านดงจันทน์ ธัสกมล   การกาวี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
204 สพป.สุโขทัย เขต 2 620355 : บ้านดงจันทน์ นายสลุต  อ่วมศรี ครู
205 สพป.สุโขทัย เขต 2 620356 : บ้านบึงงาม สำราญ  จงอยู่เย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน
206 สพป.สุโขทัย เขต 2 620356 : บ้านบึงงาม นางลาวัลย์  เขตเจริญ ครู
207 สพป.สุโขทัย เขต 2 620356 : บ้านบึงงาม พัชรรินทร์   อัมไพรพงษ์ ครู คศ.1
208 สพป.สุโขทัย เขต 2 620357 : บ้านบึงสวย เสริม  วังแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
209 สพป.สุโขทัย เขต 2 620352 : บ้านน้ำขุม ธัสกมล  การกาวี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
210 สพป.สุโขทัย เขต 2 620352 : บ้านน้ำขุม นายพิทยา   เขียวแสง ครู คศ 3 โรงเรียนบ้านน้ำขุม
211 สพป.สุโขทัย เขต 2 620354 : วัดบ้านคลอง นายสรายุธ  เพ็งงคำ ครู
212 สพป.สุโขทัย เขต 2 620344 : อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) Chumpol  Thongsawas ครู
213 สพป.สุโขทัย เขต 2 620345 : วัดบ้านเหมือง รอยพิมพ์  อยู่เชื้อ ครู
214 สพป.สุโขทัย เขต 2 620353 : บ้านตาลพร้า นางสมพิตร  ตาคำชัย ครู
215 สพป.สุโขทัย เขต 2 620353 : บ้านตาลพร้า ขวัญใจ   เคียงคู่ ครู คศ.3
216 สพป.สุโขทัย เขต 2 620348 : บ้านหนองบัว ฉันทิยา  กัลปนาท ครู
217 สพป.สุโขทัย เขต 2 620348 : บ้านหนองบัว วรวุฒิ   บวบขม ครู
218 สพป.สุโขทัย เขต 2 620348 : บ้านหนองบัว เกียรติดำรงค์  คมขำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
219 สพป.สุโขทัย เขต 2 620129 : บ้านกลางดง สมเจตน์  เกตุขาว ครู
220 สพป.สุโขทัย เขต 2 620129 : บ้านกลางดง สุมาลี  ภู่ตระกูล ครู
221 สพป.สุโขทัย เขต 2 620130 : บ้านหัวฝาย บุญศรี  คำภิระยศ ครู
222 สพป.สุโขทัย เขต 2 620130 : บ้านหัวฝาย นายบุญศรี  คำภิระยศ ครู
223 สพป.สุโขทัย เขต 2 620131 : บ้านโป่งฝาง นายวิชาญ  ลือเฟื่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน
224 สพป.สุโขทัย เขต 2 620132 : เชิงผา สมชาย  โพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงผา
225 สพป.สุโขทัย เขต 2 620132 : เชิงผา ปรีณงค์นุช  สิงห์โม้ เจ้าหน้าที่ธุรการ
226 สพป.สุโขทัย เขต 2 620133 : บ้านแม่บ่อทอง ถนอมศรี  ทองสิทธิ์ ครู
227 สพป.สุโขทัย เขต 2 620133 : บ้านแม่บ่อทอง อัมไพ  โพธาพันธ์ ครู
228 สพป.สุโขทัย เขต 2 620133 : บ้านแม่บ่อทอง ชลิดา  คำภิระปาวงศ์ ลูกจ้าง
229 สพป.สุโขทัย เขต 2 620134 : บ้านแม่ทุเลาใน นางประภา  คำภิระยศ ครู
230 สพป.สุโขทัย เขต 2 620135 : บ้านหนองผักบุ้ง นายนิพล  คำเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
231 สพป.สุโขทัย เขต 2 620136 : บ้านบึงบอน พรพัสนันท์  พรพุทธิชัย ครูชำนาญการพิเศษ
232 สพป.สุโขทัย เขต 2 620137 : บ้านห้วยเจริญ วรวุฒิ  เกตุเนียม ครู
233 สพป.สุโขทัย เขต 2 620137 : บ้านห้วยเจริญ สุนทรพจน์  ตาคำชัย ครู
234 สพป.สุโขทัย เขต 2 620138 : บ้านไทยชนะศึก จันทราภรณ์  ทัพภูธร ลูกจ้าง
235 สพป.สุโขทัย เขต 2 620138 : บ้านไทยชนะศึก จิรศักดิ์  เขาประเสริฐ ครู
236 สพป.สุโขทัย เขต 2 620139 : บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) น้ำฝน  สุริยะลังกา ครู
237 สพป.สุโขทัย เขต 2 620139 : บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ธิดารัตน์  สะพรั่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
238 สพป.สุโขทัย เขต 2 620147 : บ้านธารน้ำทิพย์ อุมาพร  พันสอิ้ง ครู
239 สพป.สุโขทัย เขต 2 620147 : บ้านธารน้ำทิพย์ ไสว  แก้วแสนสาย ครู
240 สพป.สุโขทัย เขต 2 620148 : บ้านวังธาร นายพยอม  บัวส้ม ครู
241 สพป.สุโขทัย เขต 2 620149 : บ้านโซกม่วง สุเมธ  วงศ์ละคร ครู
242 สพป.สุโขทัย เขต 2 620149 : บ้านโซกม่วง นายวิสันต์  ภูผา ผู้อำนวยการโรงเรียน
243 สพป.สุโขทัย เขต 2 620149 : บ้านโซกม่วง มะยุรี  เย็นสำราญ ครู
244 สพป.สุโขทัย เขต 2 620150 : อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) สุภาพร  ชัยฤทธิ์ ครู
245 สพป.สุโขทัย เขต 2 620151 : บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) เจษฎา  อ๊อสวงศ์ ครู
246 สพป.สุโขทัย เขต 2 620151 : บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) นายเจษฎา  อ๊อสวงศ์ ครู
247 สพป.สุโขทัย เขต 2 620153 : บ้านแม่ทุเลา วรรณภา  เมืองเหมอะ ครู
248 สพป.สุโขทัย เขต 2 620154 : บ้านคลองสำราญ นายสุเทพ  เพ็ชรภู่ ครู ค.ศ.2
249 สพป.สุโขทัย เขต 2 620154 : บ้านคลองสำราญ อรวรรณ  อุประวรรณา ครู
250 สพป.สุโขทัย เขต 2 620155 : บ้านฝั่งหมิ่น ปรีชา  บางคลองนำชัย ครู
251 สพป.สุโขทัย เขต 2 620156 : บ้านธารชะอม เพชร  นายเพชร ลาวจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
252 สพป.สุโขทัย เขต 2 620156 : บ้านธารชะอม กันวีร์  อุประวรรณา ครู
253 สพป.สุโขทัย เขต 2 620157 : บ้านหนองหมื่นชัย นางนุชจรีย์  สิทธิวงศ์ ครู
254 สพป.สุโขทัย เขต 2 620157 : บ้านหนองหมื่นชัย นายตุ๋ย   อุประวรรณา ครู
255 สพป.สุโขทัย เขต 2 620140 : บ้านหนองรังสิต รัชศาล  คุ้มครอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
256 สพป.สุโขทัย เขต 2 620140 : บ้านหนองรังสิต วรรัตน์  อุทรณ์ ธุรการ
257 สพป.สุโขทัย เขต 2 620141 : บ้านแสงสว่าง จิต  วรรณโชค ครู
258 สพป.สุโขทัย เขต 2 620141 : บ้านแสงสว่าง ศิริพร   อยู่รวม เจ้าหน้าที่ธุรการ
259 สพป.สุโขทัย เขต 2 620142 : บ้านท่าวิเศษ สุรภี  ประโลม ครู ค.ศ.1
260 สพป.สุโขทัย เขต 2 620143 : บ้านลานตาเมือง นายเพชร   ทิวงค์ษา ครูชํานาญการพิเศษ
261 สพป.สุโขทัย เขต 2 620143 : บ้านลานตาเมือง นายศราวุธ  โคตรจันทึก ครู