รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สุโขทัย เขต 2 620241 : บ้านดงคู่ นายมานัส  เหล็กมั่น ครู
2 สพป.สุโขทัย เขต 2 620241 : บ้านดงคู่ กัลยา  เล็กวิลัย ครู
3 สพป.สุโขทัย เขต 2 620242 : บ้านห้วยไคร้ วิมล  อุปถัมภ์ ครูชำนาญการพิเศษ
4 สพป.สุโขทัย เขต 2 620243 : บ้านห้วยติ่ง ยุพิน  สินาปัน เจ้าหน้าที่พัสดุ
5 สพป.สุโขทัย เขต 2 620215 : บ้านหนองบัว จำเนียร  ตูมหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 สพป.สุโขทัย เขต 2 620245 : บ้านศาลาไก่ฟุบ พัชยา  บุญมี เจ้าหน้าที่ธุรการ
7 สพป.สุโขทัย เขต 2 620245 : บ้านศาลาไก่ฟุบ นางสาวสุกัญญา   อ่อนผา ครูธุรการ
8 สพป.สุโขทัย เขต 2 620237 : บ้านลำโชค วิเชียร  มุ้งอย่าง ครูชำนาญการ
9 สพป.สุโขทัย เขต 2 620238 : บ้านป่าคา นางจารุนีย์  ปานบุตร ครู
10 สพป.สุโขทัย เขต 2 620238 : บ้านป่าคา นายสิทธิชัย  มะโนน้อย ธุรการโรงเรียน
11 สพป.สุโขทัย เขต 2 620239 : บ้านแม่ท่าแพ สุภาณี  มูลคำ ครู
12 สพป.สุโขทัย เขต 2 620240 : บ้านห้วยหยวก อลิษา  สายวงศโห้ เจ้าหน้าที่ธุรการ
13 สพป.สุโขทัย เขต 2 620240 : บ้านห้วยหยวก นางสาวพรพิมล  ญาณปัญญา ครูอัตราจ้าง
14 สพป.สุโขทัย เขต 2 620234 : บ้านแก่ง สัมฤทธิ์  อินดี ครูชำนาญการพิเศษ
15 สพป.สุโขทัย เขต 2 620235 : บ้านศรีสวรรค์ เด่น  ประชารักษ์ ครู(คศ3)โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์
16 สพป.สุโขทัย เขต 2 620236 : บ้านปากคะยาง นายเจริญ  ขิงหอม ครูชำนาญการพิเศษ
17 สพป.สุโขทัย เขต 2 620236 : บ้านปากคะยาง areewan  daglom ครู
18 สพป.สุโขทัย เขต 2 620236 : บ้านปากคะยาง พรรณิภา  ชมเชย ครู
19 สพป.สุโขทัย เขต 2 620196 : บ้านตึก พิเชษฐ  อ่วมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 สพป.สุโขทัย เขต 2 620196 : บ้านตึก songsak  jantharamanee ครู
21 สพป.สุโขทัย เขต 2 620197 : วัดภูนก นางวิชภดา  ศัลพงษ์ ครู
22 สพป.สุโขทัย เขต 2 620197 : วัดภูนก นายงาน  พลฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
23 สพป.สุโขทัย เขต 2 620197 : วัดภูนก อำภา  หล่อหลอม ครูอัตราจ้าง
24 สพป.สุโขทัย เขต 2 620197 : วัดภูนก ปิยวุฒิ  ล่องชูผล ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 สพป.สุโขทัย เขต 2 620198 : บ้านนาต้นจั่น นายทวี   พร้อมมิตร ครู
26 สพป.สุโขทัย เขต 2 620199 : บ้านหมอนสูง นางรัชนีพร  ชาวนอก ครู
27 สพป.สุโขทัย เขต 2 620201 : บ้านดงย่าปา นางสาวพรทิพย์   เรื่องลือ เจ้าหน้าที่ธุรการ
28 สพป.สุโขทัย เขต 2 620201 : บ้านดงย่าปา นายสุชานนท์  ดนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 สพป.สุโขทัย เขต 2 620202 : บ้านแม่คุ นายพอ  ทุมสงคราม ครูชำนาญการพิเศษ
30 สพป.สุโขทัย เขต 2 620203 : บ้านห้วยตม วีรายุท  เดชวรภัทรกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
31 สพป.สุโขทัย เขต 2 620203 : บ้านห้วยตม นายยรรยง  จันทร์กวี ครู
32 สพป.สุโขทัย เขต 2 620203 : บ้านห้วยตม นางอโณทัย  ทับทิม ครู คศ.2
33 สพป.สุโขทัย เขต 2 620219 : บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) สุธีรา  วัฒนาอุดมวงศ์ ครู
34 สพป.สุโขทัย เขต 2 620220 : บ้านแม่ราก นายวินัย  เพชรแบน ครู คศ.1
35 สพป.สุโขทัย เขต 2 620221 : บ้านทุ่งพล้อ นายจรูญ  เขตบรรพต ผู้อำนวยการโรงเรียน
36 สพป.สุโขทัย เขต 2 620221 : บ้านทุ่งพล้อ ชัยนาม  บุญนิตย์ ครู
37 สพป.สุโขทัย เขต 2 620221 : บ้านทุ่งพล้อ โสภาคย์  ขอสวัสดิ์ ครู คศ.3
38 สพป.สุโขทัย เขต 2 620222 : บ้านดอยไก่เขี่ย สุรภี  แก้วตา ครู
39 สพป.สุโขทัย เขต 2 620223 : วัดวังค่า วารี  เที่ยงตรง เจ้าหน้าที่ธุรการ
40 สพป.สุโขทัย เขต 2 620224 : บ้านแม่สำ สมยศ  ยิ่งนิยม ครู
41 สพป.สุโขทัย เขต 2 620224 : บ้านแม่สำ เสนาะ  ควรทำ ครู
42 สพป.สุโขทัย เขต 2 620224 : บ้านแม่สำ จารุวรรณ  แควน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ
43 สพป.สุโขทัย เขต 2 620224 : บ้านแม่สำ นายพิทักษ์  สุนทรชัยบูรณ์ ครู
44 สพป.สุโขทัย เขต 2 620226 : บ้านท่าโพธิ์ ภิญโญ  ชูจิตร์ ครู
45 สพป.สุโขทัย เขต 2 620227 : บ้านดอนระเบียง ปรัชญาภรณ์   เขตบรรพต ครู
46 สพป.สุโขทัย เขต 2 620233 : แม่สานสามัคคี นเรศ  สีเนตร ธุรการ
47 สพป.สุโขทัย เขต 2 620233 : แม่สานสามัคคี นายอภิชัย  อุดปิง ครู คศ.1
48 สพป.สุโขทัย เขต 2 620229 : บ้านปากสาน นายสว่าง  บุษรา ครู
49 สพป.สุโขทัย เขต 2 620229 : บ้านปากสาน นางสาวละเอียด  ขันเงิน ครู
50 สพป.สุโขทัย เขต 2 620229 : บ้านปากสาน กนกกร  น้อมเศียร ธุรการ
51 สพป.สุโขทัย เขต 2 620230 : บ้านสันหีบ นายประพันธ์  ตุนาโป่ง ครู
52 สพป.สุโขทัย เขต 2 620230 : บ้านสันหีบ ภูวนารถ  เนียมสัมฤทธิ์ ครู
53 สพป.สุโขทัย เขต 2 620232 : บ้านแม่สาน รุ่งเรือง  มั่นคำ ครู
54 สพป.สุโขทัย เขต 2 620232 : บ้านแม่สาน วิมลรัตน์  หุตะเจริญ ธุรการ
55 สพป.สุโขทัย เขต 2 620232 : บ้านแม่สาน วิชัย  นมเนย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สาน
56 สพป.สุโขทัย เขต 2 620232 : บ้านแม่สาน พงศ์ภัค  ประสมวงศ์ ครู
57 สพป.สุโขทัย เขต 2 620195 : บ้านแม่ฮู้ นางสาวพรรณธิดา  กระดิ่ง ครูอัตราจ้าง
58 สพป.สุโขทัย เขต 2 620195 : บ้านแม่ฮู้ ACHARA  KRAISRON ครู
59 สพป.สุโขทัย เขต 2 620191 : บ้านปางสา นางกฤษณา   อินต๊ะสงค์ ครู
60 สพป.สุโขทัย เขต 2 620191 : บ้านปางสา เชวง  วงษ์แก้ว ครู คศ.2
61 สพป.สุโขทัย เขต 2 620192 : บ้านโป่งตีนตั่ง ณัฐวุฒิ  จิตประสาร ครู
62 สพป.สุโขทัย เขต 2 620192 : บ้านโป่งตีนตั่ง นางสาวอาทิตยา   คณะใน ครูคศ.1
63 สพป.สุโขทัย เขต 2 620193 : บ้านสุเม่น นางสาวกนวรรณ  มาโหมด ครูคศ.1
64 สพป.สุโขทัย เขต 2 620193 : บ้านสุเม่น นิศารัตน์  กำมะหยี่ ครูอัตราจ้าง
65 สพป.สุโขทัย เขต 2 620194 : บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) นางสาวจิราภรณ์  ดนตรี ครูอัตราจ้าง
66 สพป.สุโขทัย เขต 2 620194 : บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) ณฤทธิ์  จันทร์งาม ครูธุรการ
67 สพป.สุโขทัย เขต 2 620194 : บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) ord  sompamit ผู้อำนวยการโรงเรียน
68 สพป.สุโขทัย เขต 2 620186 : บ้านแม่เทิน จำลอง  สีแดง ครู
69 สพป.สุโขทัย เขต 2 620186 : บ้านแม่เทิน ผ่องศรี  คำทิพย์สุดา ครู
70 สพป.สุโขทัย เขต 2 620187 : บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) นายโสรัจ  แควน้อย ธุรการ
71 สพป.สุโขทัย เขต 2 620187 : บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) Jintana  Khansimol ครู
72 สพป.สุโขทัย เขต 2 620188 : บ้านห้วยโป้ เบญจรัตน์  ทับแว่ว ครู
73 สพป.สุโขทัย เขต 2 620188 : บ้านห้วยโป้ สมบูรณ์  สอนปัน ครู
74 สพป.สุโขทัย เขต 2 620188 : บ้านห้วยโป้ สมเกียรติ  สุวรรณประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
75 สพป.สุโขทัย เขต 2 620188 : บ้านห้วยโป้ นางสาวชญาน์นันท์  ทิมทอง ครู
76 สพป.สุโขทัย เขต 2 620189 : บ้านสะท้อ นางสาวคำเปีย  อย่าห้าม เจ้าหน้าที่พัสดุ
77 สพป.สุโขทัย เขต 2 620190 : บ้านผาเวียง นายรัชเวทย์  เกื้อกูล ครู
78 สพป.สุโขทัย เขต 2 620210 : ไชยะวิทยา นันทชัย  บุญนิฉันท์ ครูอัตราจ้าง
79 สพป.สุโขทัย เขต 2 620210 : ไชยะวิทยา นายสุพิเชษฐ์  สนั่นเสียง เจ้าหน้าที่พัสดุ
80 สพป.สุโขทัย เขต 2 620211 : บ้านป่ากล้วย นายเอกพงศ์  แกล้วกล้า ครูชำนาญการพิเศษ
81 สพป.สุโขทัย เขต 2 620211 : บ้านป่ากล้วย นายณัฐพงษ์  พลมาก ครู
82 สพป.สุโขทัย เขต 2 620212 : หมอนสูงประชาสรรค์ นายเลอศักดิ์  ศรีสุวรรณ เจ้าหน้าที่พัสดุ
83 สพป.สุโขทัย เขต 2 620213 : บ้านวังยายมาก กฤตยชญ์  กลิ่นเสือ ครู
84 สพป.สุโขทัย เขต 2 620214 : บ้านท่าชัย นาฏยา  ภู่ทรัพย์สิน ครู
85 สพป.สุโขทัย เขต 2 620250 : วัดตลิ่งชัน รัชฎากร  คำนินทะ พนักงานราชการ
86 สพป.สุโขทัย เขต 2 620250 : วัดตลิ่งชัน นางกาญจนา  สุขธรรม ครูชำนาญการพิเศษ
87 สพป.สุโขทัย เขต 2 620252 : บ้านพระปรางค์ นางเรือนทนา  คงคา ครูโรงเรียนบ้านพระปรางค์
88 สพป.สุโขทัย เขต 2 620252 : บ้านพระปรางค์ นางวันทนี  หลำเจริญ ครู
89 สพป.สุโขทัย เขต 2 620249 : วัดโบราณหลวง เชาวลิต  ประดิษฐ์ ครู
90 สพป.สุโขทัย เขต 2 620247 : วัดแสนตอ ประธาน  หาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
91 สพป.สุโขทัย เขต 2 620246 : บ้านสารจิตร นายเพร็ช  เพ็ญพิจิตร ครูชำนาญการ
92 สพป.สุโขทัย เขต 2 620246 : บ้านสารจิตร นายสิทธิพันธ์  ทวีรัตนพันธ์ ครู
93 สพป.สุโขทัย เขต 2 620209 : บ้านดงยาง สุรเดช  ศรีภูธร จนท.ธุรการ
94 สพป.สุโขทัย เขต 2 620207 : บ้านเกาะน้อย ยุเพ็ญ  วัฒนอัมพร ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
95 สพป.สุโขทัย เขต 2 620207 : บ้านเกาะน้อย นางสุนันทา  แก่นมณี ครูชำนาญการพิเศษ
96 สพป.สุโขทัย เขต 2 620208 : บ้านป่ายาง นาย จักรกฤษณ์ พหลยุต  พหลยุต ธุรการ
97 สพป.สุโขทัย เขต 2 620208 : บ้านป่ายาง วาเนตร  ดอกดิน ครูชำนาญการพิเศษ
98 สพป.สุโขทัย เขต 2 620204 : หนองอ้อบำเพ็ญ นางประไศรี  เอี่ยวเฉย ครู
99 สพป.สุโขทัย เขต 2 620204 : หนองอ้อบำเพ็ญ รัตนา  เขาดี ครูโรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ
100 สพป.สุโขทัย เขต 2 620204 : หนองอ้อบำเพ็ญ จำรัส  วงษชิต ผู้อำนวยการโรงเรียน
101 สพป.สุโขทัย เขต 2 620205 : บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี) จีรพันธ์  เวียงหก ครู คศ.3
102 สพป.สุโขทัย เขต 2 620206 : วัดเกาะน้อย สิรินาถ  ลี้สกุล ครู
103 สพป.สุโขทัย เขต 2 620206 : วัดเกาะน้อย นัทลียา  หอมหวาน ธุรการโรงเรียน
104 สพป.สุโขทัย เขต 2 620216 : หาดเสี้ยววิทยา นัฏฐิภา  บุญสุข ครูผู้ช่วย
105 สพป.สุโขทัย เขต 2 620216 : หาดเสี้ยววิทยา นางสาวทัศนีย์  โขนงนุช ครูชำนาญการพิเศษ
106 สพป.สุโขทัย เขต 2 620216 : หาดเสี้ยววิทยา นางสาวนิลาวรรณ  สายทอง ครู
107 สพป.สุโขทัย เขต 2 620217 : อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) นางสาวกมลณัฐ  ดีธงทอง ครู
108 สพป.สุโขทัย เขต 2 620217 : อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) นายสัญชัย  ขอสวัสดิ์ ครูชำนาญการ
109 สพป.สุโขทัย เขต 2 620263 : บ้านหนองกระดี่(บางประชาสรรค์) เชษฐา  พรภัทรยุทธ เจ้าหน้าที่งานข้อมูลสารสนเทศ
110 สพป.สุโขทัย เขต 2 620265 : บ้านหนองยาว เรืองรอง  กุลวิริยวัฒน์ ครู
111 สพป.สุโขทัย เขต 2 620265 : บ้านหนองยาว ไรทอง  ธรรมขันติ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
112 สพป.สุโขทัย เขต 2 620266 : บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) นิธิบูรณ์  เนตรบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
113 สพป.สุโขทัย เขต 2 620259 : บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) ประสิทธิ์  บุญสนอง ครู
114 สพป.สุโขทัย เขต 2 620267 : บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) บุญเลิศ  จันทร์เกษม ครู
115 สพป.สุโขทัย เขต 2 620268 : บ้านเตว็ดกลาง ระเบียบ  อินอำพร ครู
116 สพป.สุโขทัย เขต 2 620269 : วัดศรีสังวร นางวาสนา  พรมพุก ครู
117 สพป.สุโขทัย เขต 2 620269 : วัดศรีสังวร พอเจตต์  สั่งสอน ธุรการ
118 สพป.สุโขทัย เขต 2 620269 : วัดศรีสังวร ปิยวรรณ  บุญญะสาร ธุรการโรงเรียน
119 สพป.สุโขทัย เขต 2 620270 : บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ เพ็ชรัตน์  จันทร์อินทร์ ครู
120 สพป.สุโขทัย เขต 2 620271 : บ้านทับผึ้ง สุภาดา  เปี่ยมอ่อน ครู คศ.3
121 สพป.สุโขทัย เขต 2 620272 : มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) ภัทรภร  ธนพงษ์ปภา เจ้าหน้าที่ธุรการ
122 สพป.สุโขทัย เขต 2 620272 : มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) นายถวัลย์  พรมพุก ครู
123 สพป.สุโขทัย เขต 2 620291 : บ้านสันติสุข สมถวิล   คำเมือง ครู
124 สพป.สุโขทัย เขต 2 620294 : บ้านเขาดินไพรวัน นายวิรัช  น่วมเจริญ ครู
125 สพป.สุโขทัย เขต 2 620295 : บ้านโซกเปือย สุวิญชา  สวัสดี เจ้าหน้าที่พัสดุ
126 สพป.สุโขทัย เขต 2 620295 : บ้านโซกเปือย นางระเบียบ  ทาริยะชัย ครู คศ. 2
127 สพป.สุโขทัย เขต 2 620296 : บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) นางวรรณา  วงศ์ไชวะ เจ้าหน้าที่พัสดุ
128 สพป.สุโขทัย เขต 2 620296 : บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) นางสาวทัณฑิกา  วีระศิริวัฒน์ ครู
129 สพป.สุโขทัย เขต 2 620298 : บ้านวังพิกุล สุชาติ  หวังอินทร์ ครู
130 สพป.สุโขทัย เขต 2 620299 : บ้านวังสมบูรณ์ นิตยา  ละออง ครู
131 สพป.สุโขทัย เขต 2 620299 : บ้านวังสมบูรณ์ มัทนา  สุขเทศ ครู
132 สพป.สุโขทัย เขต 2 620287 : บ้านซ่าน นายระเวง   กรณีย์ ครู
133 สพป.สุโขทัย เขต 2 620288 : บ้านปากคลองแดน นางสิริพาภรณ์  เพ็ชรรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
134 สพป.สุโขทัย เขต 2 620288 : บ้านปากคลองแดน นายมะนูน  มะยมหิน ครูชำนาญการพิเศษ
135 สพป.สุโขทัย เขต 2 620279 : บ้านนา เพ็ญศรี  สุวรรณโฉม ครูธุรการ
136 สพป.สุโขทัย เขต 2 620279 : บ้านนา คนองฤทธิ์  คะนิกา ครูโรงเรียนบ้านนา
137 สพป.สุโขทัย เขต 2 620284 : บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) ราตรี  บุตรลพ ครู
138 สพป.สุโขทัย เขต 2 620284 : บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) วารี  คำทอง ครู ชำนาญการพิเศษ
139 สพป.สุโขทัย เขต 2 620285 : บ้านดอนจันทร์ นายประพล  คำทอง ครู
140 สพป.สุโขทัย เขต 2 620285 : บ้านดอนจันทร์ ตุลา  สุขสัมพันธ์ ครู
141 สพป.สุโขทัย เขต 2 620286 : บ้านบุ่งสัก นายทองสุข  คำทอง ครูชำนาญการพิเศษ
142 สพป.สุโขทัย เขต 2 620290 : บ้านราวต้นจันทน์ สมุทร  เกิดมี ครู
143 สพป.สุโขทัย เขต 2 620293 : บ้านวังไฟไหม้ kanungnij  klayjamlaeng ครู
144 สพป.สุโขทัย เขต 2 620292 : บ้านท่ามักกะสัง วิลาวัณย์  อารัญ ครู
145 สพป.สุโขทัย เขต 2 620276 : บ้านวังทอง นางสาวกรรณิกา  ประชาชน ธุรการ
146 สพป.สุโขทัย เขต 2 620276 : บ้านวังทอง รัตติกาล  จันทร ครูธุรการ
147 สพป.สุโขทัย เขต 2 620276 : บ้านวังทอง นายพานิช  ลิ้นจี่ ครู
148 สพป.สุโขทัย เขต 2 620260 : บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) นางพรชนันท์  ภู่ประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ
149 สพป.สุโขทัย เขต 2 620260 : บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) นายบุญเลิศ  จันทร์เดช ครูชำนาญการพิเศษ
150 สพป.สุโขทัย เขต 2 620275 : บ้านโคกกะทือ นางเยาวลักษณ์  แสงโชติ ครู
151 สพป.สุโขทัย เขต 2 620273 : วัดวังใหญ่ จันทร์แรม   พรมพุก ครู
152 สพป.สุโขทัย เขต 2 620278 : ประชาอุทิศ นางกาญจนา  เผ่าประพัฒน์ ครู
153 สพป.สุโขทัย เขต 2 620278 : ประชาอุทิศ นายฉลาด  พันธุ์แก้ว ครู
154 สพป.สุโขทัย เขต 2 620283 : บ้านสันติพิทยาคาร วรพล  พึ่งกริม เจ้าหน้าที่ธุรการ
155 สพป.สุโขทัย เขต 2 620281 : บ้านหนองแหน รัชฎาพร  สีแก้วเขียว ครู
156 สพป.สุโขทัย เขต 2 620282 : วัดเกาะ กมลนันท์  พันธ์ศรี ธุรการโรงเรียน
157 สพป.สุโขทัย เขต 2 620256 : เทวัญอำนวยวิทย์ สุรชัย  อินเรือน ครู
158 สพป.สุโขทัย เขต 2 620254 : อนุบาลศรีสำโรง นายชิตพงษ์  ภูทวี ครู
159 สพป.สุโขทัย เขต 2 620255 : วัดบ้านกรุ สม  คงกระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
160 สพป.สุโขทัย เขต 2 620327 : วัดคลองกระจง นายวัลลภ   แก้วเนตร ครู ชำนาญการพิเศษ
161 สพป.สุโขทัย เขต 2 620327 : วัดคลองกระจง บุญยืน  พนาสัณฑ์ ครู
162 สพป.สุโขทัย เขต 2 620334 : วัดกรงทอง นายสุกิจ  รู้สมัย ครูชำนาญการพิเศษ
163 สพป.สุโขทัย เขต 2 620309 : บ้านไผ่ตะล่อม กฤติยา  นิ่มนวล เจ้าหน้าที่ธุรการ
164 สพป.สุโขทัย เขต 2 620309 : บ้านไผ่ตะล่อม นางปาริชาติ  สุขกันต์ ครูชำนาญการพิเศษ
165 สพป.สุโขทัย เขต 2 620305 : ชุมชนบ้านคลองยาง นางนริศรา  มะรินทร์ ครู
166 สพป.สุโขทัย เขต 2 620305 : ชุมชนบ้านคลองยาง นายโกวิท  บริสุทธิ์ หัวน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
167 สพป.สุโขทัย เขต 2 620306 : บ้านวังแร่ นายธีระศักดิ์  สิงหเดช ครูชำนาญการพิเศษ
168 สพป.สุโขทัย เขต 2 620306 : บ้านวังแร่ นางสาวกิตติยา  สุขกันต์ ธุรการ
169 สพป.สุโขทัย เขต 2 620336 : บ้านท่าทอง นางภณิตา  พร้อมวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
170 สพป.สุโขทัย เขต 2 620336 : บ้านท่าทอง นางจุฬาพันธ์   จันโททัย ครู คศ.3
171 สพป.สุโขทัย เขต 2 620336 : บ้านท่าทอง นางบัวขาว  เลี่ยมตระกูล ครู
172 สพป.สุโขทัย เขต 2 620340 : บ้านหนองป่าตอ ฟานิดา  นาคกล ครูผู้ช่วย
173 สพป.สุโขทัย เขต 2 620340 : บ้านหนองป่าตอ นายวุฒิไกร   เดชแฟง ครู
174 สพป.สุโขทัย เขต 2 620340 : บ้านหนองป่าตอ นายบุญเลิศ  จันโททัย ครู คศ.3
175 สพป.สุโขทัย เขต 2 620317 : บ้านดงไทยวิทยา จง  หาญกล้า ครู
176 สพป.สุโขทัย เขต 2 620317 : บ้านดงไทยวิทยา นางจารุวรรณ  ศรีนุช ครู
177 สพป.สุโขทัย เขต 2 620325 : บ้านเขาทอง นางสุดาพร  พรมพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านเขาทอง
178 สพป.สุโขทัย เขต 2 620325 : บ้านเขาทอง นางบัวลอง  จันทร์ศรี ครู โรงเรียนบ้านเขาทอง
179 สพป.สุโขทัย เขต 2 620325 : บ้านเขาทอง หนึ่งฤทัย  จันทร์นุช ธุรการโรงเรียน
180 สพป.สุโขทัย เขต 2 620325 : บ้านเขาทอง จันทมณี  บันลือ ธุรการโรงเรียน
181 สพป.สุโขทัย เขต 2 620304 : มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) นายประวิทย์  เรืองเดช ผู้บริหาร
182 สพป.สุโขทัย เขต 2 620304 : มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) กาญจนา  สระทองเพชร ธุรการ
183 สพป.สุโขทัย เขต 2 620304 : มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) มัทนา  วงค์อาษา พี่เลี้ยงเด็กพิการ
184 สพป.สุโขทัย เขต 2 620343 : บ้านป่าเลา วชิรา  แก้วเนตร ครู
185 สพป.สุโขทัย เขต 2 620341 : วัดปากน้ำ โสภณ  ปุณณประดับกิจ ครู
186 สพป.สุโขทัย เขต 2 620341 : วัดปากน้ำ วิเศษ  สุขทอง ครู
187 สพป.สุโขทัย เขต 2 620342 : บ้านไม้งาม บุญเชิด  อาจปาน ครูอัตราจ้าง
188 สพป.สุโขทัย เขต 2 620342 : บ้านไม้งาม นายประเทือง  ร้อยกรอง ครูชำนาญการพิเศษ
189 สพป.สุโขทัย เขต 2 620300 : สามัคคีวิทยา วาสนา  สิริพฤกษา ครูชำนาญการพิเศษ
190 สพป.สุโขทัย เขต 2 620301 : ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) นายอรรจน์  แก้วสุวรรณ ครูชำนาญการ
191 สพป.สุโขทัย เขต 2 620310 : บ้านป่ากุมเกาะ นางสาวชุติมา  กล่อมกมล ครู คศ.1
192 สพป.สุโขทัย เขต 2 620316 : วัดคุ้งยาง ทัดดาว  บัวโฉม ธุรการโรงเรียน
193 สพป.สุโขทัย เขต 2 620316 : วัดคุ้งยาง นางศุภกานต์  จันทร์เทศ ธุรการโรงเรียน
194 สพป.สุโขทัย เขต 2 620311 : บ้านใหม่โพธิ์งาม นางนิชาภัทร  ฉ่ำเฉื่อย ครู
195 สพป.สุโขทัย เขต 2 620314 : บ้านนาพง นายไพรวัน  ทองศรี ครู
196 สพป.สุโขทัย เขต 2 620321 : บ้านขอนซุง วิจิตร  สอนแจ่ม ครูชำนาญการพิเศษ
197 สพป.สุโขทัย เขต 2 620322 : บ้านคลองแห้ง นิกร  อินปฐม ครู
198 สพป.สุโขทัย เขต 2 620322 : บ้านคลองแห้ง ประทิน  ศรเพชร ครูชำนาญการพิเศษ
199 สพป.สุโขทัย เขต 2 620323 : วัดปากคลองช้าง สุภาพรรณ  มั่นตาลเตี้ย ธุรการโรงเรียน
200 สพป.สุโขทัย เขต 2 620323 : วัดปากคลองช้าง ลลิตา  จันทร์นุช ธุรการ
201 สพป.สุโขทัย เขต 2 620323 : วัดปากคลองช้าง นิรันดร์  เลิศล้ำ ครู คศ.2
202 สพป.สุโขทัย เขต 2 620326 : บ้านวัดโบสถ์ กนกวรรณ  ลอยเลิศ ธุรการ
203 สพป.สุโขทัย เขต 2 620326 : บ้านวัดโบสถ์ สุรีย์พร  ม่วงทอง ครูชำนาญการพิเศษ
204 สพป.สุโขทัย เขต 2 620338 : วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) นางสาวรุจิรา   พูลเพิ่ม ชำนาญการพิเศษ
205 สพป.สุโขทัย เขต 2 620338 : วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) กัญญ์ชิตา  คมอาวุธ ธุรการ
206 สพป.สุโขทัย เขต 2 620333 : วัดไทรย้อย ทวารัตน์  ศรีโสภณ ครู
207 สพป.สุโขทัย เขต 2 620333 : วัดไทรย้อย ธนวรรณ  มะโนรา รกน.ผู้อำนวยการโรงเรียน
208 สพป.สุโขทัย เขต 2 620330 : อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) เย็นตา  กองทอง ครู
209 สพป.สุโขทัย เขต 2 620330 : อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) บัณฑิตา  ศรีสุขา ครูผู้ช่วย
210 สพป.สุโขทัย เขต 2 620330 : อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) sutat  prukchatsiri ครู คศ3
211 สพป.สุโขทัย เขต 2 620331 : วัดไผ่ล้อม ธนวรรณ  มะโนรา ผู้อำนวยการโรงเรียน
212 สพป.สุโขทัย เขต 2 620319 : บ้านหนองกลับ นายสมศักดิ์   รอดทอง ครู
213 สพป.สุโขทัย เขต 2 620320 : วัดป่าถ่อน ทรงวุฒิ  ชมภู ครู
214 สพป.สุโขทัย เขต 2 620320 : วัดป่าถ่อน นางสำเนียง  คำบรรลือ ครู
215 สพป.สุโขทัย เขต 2 620346 : โรตารี่สวรรคโลก 1 Thavorn  Buakhem ครู
216 สพป.สุโขทัย เขต 2 620347 : ศีกษาเกษตรศิลป์ จีระภา  เผ่าพงค์ ธุรการโรงเรียน
217 สพป.สุโขทัย เขต 2 620349 : วัดศิริบูรณาราม พรชัย  พรมณรงค์ ครู
218 สพป.สุโขทัย เขต 2 620350 : บ้านทุ่งมหาชัย นางจุฑามาศ  นนท์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย
219 สพป.สุโขทัย เขต 2 620351 : บ้านหนองแหน นิรุธ  หาญกาย ครู
220 สพป.สุโขทัย เขต 2 620351 : บ้านหนองแหน Netwilai  Kiangkoo ธุรการ
221 สพป.สุโขทัย เขต 2 620355 : บ้านดงจันทน์ ธัสกมล   การกาวี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
222 สพป.สุโขทัย เขต 2 620355 : บ้านดงจันทน์ นายสลุต  อ่วมศรี ครู
223 สพป.สุโขทัย เขต 2 620356 : บ้านบึงงาม พัชรรินทร์   อัมไพรพงษ์ ครู คศ.1
224 สพป.สุโขทัย เขต 2 620356 : บ้านบึงงาม สำราญ  จงอยู่เย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน
225 สพป.สุโขทัย เขต 2 620356 : บ้านบึงงาม นางลาวัลย์  เขตเจริญ ครู
226 สพป.สุโขทัย เขต 2 620357 : บ้านบึงสวย เสริม  วังแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
227 สพป.สุโขทัย เขต 2 620352 : บ้านน้ำขุม ธัสกมล  การกาวี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
228 สพป.สุโขทัย เขต 2 620352 : บ้านน้ำขุม นายพิทยา   เขียวแสง ครู คศ 3 โรงเรียนบ้านน้ำขุม
229 สพป.สุโขทัย เขต 2 620354 : วัดบ้านคลอง นายสรายุธ  เพ็งงคำ ครู
230 สพป.สุโขทัย เขต 2 620344 : อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) Chumpol  Thongsawas ครู
231 สพป.สุโขทัย เขต 2 620345 : วัดบ้านเหมือง รอยพิมพ์  อยู่เชื้อ ครู
232 สพป.สุโขทัย เขต 2 620353 : บ้านตาลพร้า นางสมพิตร  ตาคำชัย ครู
233 สพป.สุโขทัย เขต 2 620353 : บ้านตาลพร้า ขวัญใจ   เคียงคู่ ครู คศ.3
234 สพป.สุโขทัย เขต 2 620348 : บ้านหนองบัว เกียรติดำรงค์  คมขำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
235 สพป.สุโขทัย เขต 2 620348 : บ้านหนองบัว วรวุฒิ   บวบขม ครู
236 สพป.สุโขทัย เขต 2 620348 : บ้านหนองบัว ฉันทิยา  กัลปนาท ครู
237 สพป.สุโขทัย เขต 2 620129 : บ้านกลางดง นางอัญชลี  อุสาหะกานนท์ ครู
238 สพป.สุโขทัย เขต 2 620129 : บ้านกลางดง สุมาลี  ภู่ตระกูล ครู
239 สพป.สุโขทัย เขต 2 620130 : บ้านหัวฝาย สมเจตน์  เกตุขาว ครู
240 สพป.สุโขทัย เขต 2 620131 : บ้านโป่งฝาง นายวิชาญ  ลือเฟื่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน
241 สพป.สุโขทัย เขต 2 620132 : เชิงผา สมชาย  โพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงผา
242 สพป.สุโขทัย เขต 2 620132 : เชิงผา ปรีณงค์นุช  สิงห์โม้ เจ้าหน้าที่ธุรการ
243 สพป.สุโขทัย เขต 2 620132 : เชิงผา พิรญาณ์  โตจริง เจ้าหน้าที่ธุรการ
244 สพป.สุโขทัย เขต 2 620133 : บ้านแม่บ่อทอง ถนอมศรี  ทองสิทธิ์ ครู
245 สพป.สุโขทัย เขต 2 620133 : บ้านแม่บ่อทอง อัมไพ  โพธาพันธ์ ครู
246 สพป.สุโขทัย เขต 2 620133 : บ้านแม่บ่อทอง ชลิดา  คำภิระปาวงศ์ ลูกจ้าง
247 สพป.สุโขทัย เขต 2 620134 : บ้านแม่ทุเลาใน นางประภา  คำภิระยศ ครู
248 สพป.สุโขทัย เขต 2 620134 : บ้านแม่ทุเลาใน นายไชยันต์  บุตรน้อย ผู้อำนวยการ
249 สพป.สุโขทัย เขต 2 620135 : บ้านหนองผักบุ้ง นายนิพล  คำเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
250 สพป.สุโขทัย เขต 2 620136 : บ้านบึงบอน พรพัสนันท์  พรพุทธิชัย ครูชำนาญการพิเศษ
251 สพป.สุโขทัย เขต 2 620137 : บ้านห้วยเจริญ สุนทรพจน์  ตาคำชัย ครู
252 สพป.สุโขทัย เขต 2 620137 : บ้านห้วยเจริญ จันทิพย์  วงค์ถาติ๊บ ครู
253 สพป.สุโขทัย เขต 2 620137 : บ้านห้วยเจริญ วรวุฒิ  เกตุเนียม ครู
254 สพป.สุโขทัย เขต 2 620138 : บ้านไทยชนะศึก จันทราภรณ์  ทัพภูธร ลูกจ้าง
255 สพป.สุโขทัย เขต 2 620138 : บ้านไทยชนะศึก จิรศักดิ์  เขาประเสริฐ ครู
256 สพป.สุโขทัย เขต 2 620139 : บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) น้ำฝน  สุริยะลังกา ครู
257 สพป.สุโขทัย เขต 2 620139 : บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ธิดารัตน์  สะพรั่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
258 สพป.สุโขทัย เขต 2 620147 : บ้านธารน้ำทิพย์ อุมาพร  พันสอิ้ง ครู
259 สพป.สุโขทัย เขต 2 620147 : บ้านธารน้ำทิพย์ ไสว  แก้วแสนสาย ครู
260 สพป.สุโขทัย เขต 2 620148 : บ้านวังธาร นายพยอม  บัวส้ม ครู
261 สพป.สุโขทัย เขต 2 620149 : บ้านโซกม่วง สุเมธ  วงศ์ละคร ครู
262 สพป.สุโขทัย เขต 2 620149 : บ้านโซกม่วง มะยุรี  เย็นสำราญ ครู
263 สพป.สุโขทัย เขต 2 620149 : บ้านโซกม่วง นายวิสันต์  ภูผา ผู้อำนวยการโรงเรียน
264 สพป.สุโขทัย เขต 2 620150 : อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) สุภาพร  ชัยฤทธิ์ ครู
265 สพป.สุโขทัย เขต 2 620151 : บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) เจษฎา  อ๊อสวงศ์ ครู
266 สพป.สุโขทัย เขต 2 620151 : บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) นายเจษฎา  อ๊อสวงศ์ ครู
267 สพป.สุโขทัย เขต 2 620153 : บ้านแม่ทุเลา นฤมล  วงศ์อ่อน ธุรการ
268 สพป.สุโขทัย เขต 2 620153 : บ้านแม่ทุเลา วรรณภา  เมืองเหมอะ ครู
269 สพป.สุโขทัย เขต 2 620154 : บ้านคลองสำราญ อรวรรณ  อุประวรรณา ครู
270 สพป.สุโขทัย เขต 2 620154 : บ้านคลองสำราญ นายสุเทพ  เพ็ชรภู่ ครู ค.ศ.2
271 สพป.สุโขทัย เขต 2 620155 : บ้านฝั่งหมิ่น ปรีชา  บางคลองนำชัย ครู
272 สพป.สุโขทัย เขต 2 620156 : บ้านธารชะอม วิฑูรย์  กาเฟยวงค์ ครู
273 สพป.สุโขทัย เขต 2 620156 : บ้านธารชะอม เพชร  นายเพชร ลาวจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
274 สพป.สุโขทัย เขต 2 620156 : บ้านธารชะอม กันวีร์  อุประวรรณา ครู
275 สพป.สุโขทัย เขต 2 620157 : บ้านหนองหมื่นชัย นายตุ๋ย   อุประวรรณา ครู
276 สพป.สุโขทัย เขต 2 620157 : บ้านหนองหมื่นชัย นางนุชจรีย์  สิทธิวงศ์ ครู
277 สพป.สุโขทัย เขต 2 620140 : บ้านหนองรังสิต รัชศาล  คุ้มครอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
278 สพป.สุโขทัย เขต 2 620140 : บ้านหนองรังสิต วรรัตน์  อุทรณ์ ธุรการ
279 สพป.สุโขทัย เขต 2 620141 : บ้านแสงสว่าง จิต  วรรณโชค ครู
280 สพป.สุโขทัย เขต 2 620141 : บ้านแสงสว่าง รัตติภรณ์  อ้ายวงค์ ธุรการ
281 สพป.สุโขทัย เขต 2 620142 : บ้านท่าวิเศษ ศิริพร  อยู่รวม ธุรการ
282 สพป.สุโขทัย เขต 2 620142 : บ้านท่าวิเศษ สุรภี  ประโลม ครู ค.ศ.1
283 สพป.สุโขทัย เขต 2 620143 : บ้านลานตาเมือง นายศราวุธ  โคตรจันทึก ครู
284 สพป.สุโขทัย เขต 2 620143 : บ้านลานตาเมือง นายเพชร   ทิวงค์ษา ครูชํานาญการพิเศษ