รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360071 วัดจอมทอง นางวิภา  สร้อยระหงษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
2 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360071 วัดจอมทอง เฉลิมชัย  บุญอ่อง ครู อนุมัติ
3 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360072 วัดท่าตะเคียน นางสาวรุ่งทิพย์  อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าตะเคียน อนุมัติ
4 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360029 บ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) นางนฤมล  วงศ์พิทักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
5 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360029 บ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) อัศนัย  ใจสมัคร ธุรการ อนุมัติ
6 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360031 ชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง คารณี  ดีมี ครู อนุมัติ
7 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360031 ชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง นางพัชราภรณ์  คุ้มฉาย ครูชำนาญการ อนุมัติ
8 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360032 บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) วิภาภรณ์  สีขาว ครู อนุมัติ
9 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360032 บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) สุรชัย  ที่พึ่ง ครูชำนาญการ อนุมัติ
10 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360033 บ้านร้องยุ้งข้าว นางบังอร   วงค์ใจฟู ครู อนุมัติ
11 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360033 บ้านร้องยุ้งข้าว นายพงศกร  เผือกสกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
12 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360034 บ้านน้ำดำ นายสมบัติ  มันตะสูตร ครู อนุมัติ
13 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360034 บ้านน้ำดำ จำเนียร  อ่วมแก้ว ครู อนุมัติ
14 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360035 บ้านหินลาด วรวุธ  ทัดเที่ยง ครู อนุมัติ
15 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360014 วัดบ้านไร่ นางสาวปัณณพร   เดชขจร ชำนาญการ อนุมัติ
16 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360014 วัดบ้านไร่ นายทองหล่อ  ดารายิ้มฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
17 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360014 วัดบ้านไร่ กีรติกา  บัวแย้ม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
18 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360048 วัดจุฬามณี ธนภร  แสงซื่่อ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
19 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360049 วัดสว่างอารมณ์ บุญบวร  ภูธร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
20 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360049 วัดสว่างอารมณ์ นางสาวศิริพร  ปานบุญ ครู อนุมัติ
21 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360050 บ้านหนองหัวยาง เรือง  คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวยาง อนุมัติ
22 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360050 บ้านหนองหัวยาง นางสาวนภษร  สร้อยยอดทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
23 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360051 วัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) หยี่  ทองรุ่ง รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
24 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360044 ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน นางกิตติมาภรณ์  อัมรามร ครู คศ.3 อนุมัติ
25 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360045 วัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) นางพรพิมล  อำไพวงษ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
26 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360045 วัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) นางสาวอัญชลี  เกตุเทศ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
27 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360047 วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) พิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด ครู อนุมัติ
28 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360047 วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) พนมจิต  สิริพิทักษ์เดช ครู คศ3 อนุมัติ
29 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360015 จ่าการบุญ นายนิวัตร  เฉลิมภักตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
30 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360015 จ่าการบุญ นางอิสราภรณ์  อ้วนวิจิตร ครู อนุมัติ
31 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360015 จ่าการบุญ นางพรชนก  ต่ายหัวดง รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
32 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360016 วัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 นายจิรศักดิ์  ไกรเกรียงศรี ครู อนุมัติ
33 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360016 วัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 บุญลือ  มูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
34 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360016 วัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 นายณัฎฐพล  บุตรโพธิ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
35 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360017 วัดอรัญญิก นันทิยา  ประมาณ ครู อนุมัติ
36 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360017 วัดอรัญญิก ฉัตรา  พุ่มมูล ครู อนุมัติ
37 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360020 วัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) กันยา  ขำระหงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
38 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360020 วัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ดวงฤดี  เหล่าวาณิชวัฒนา ครู อนุมัติ
39 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360022 วัดจันทร์ตะวันออก นางพัชรินทร์  รัตนวงษ์ ครู อนุมัติ
40 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360022 วัดจันทร์ตะวันออก เสาวณีย์  ทองปลิว เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
41 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360069 นิคมบ้านกร่าง(สามัคคีสงเคราะห) นางสาวณัฐมน  มีสุข ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
42 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360069 นิคมบ้านกร่าง(สามัคคีสงเคราะห) นางสาวศุภมาศ  ช่างมี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
43 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360070 บ้านแม่ระหัน นางวริศรา  สงสำเภา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
44 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360070 บ้านแม่ระหัน นางสาวจุฑาพร   เป้าโทน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
45 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360065 บ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) เพ็ชรีย์  ทองนาก ครู อนุมัติ
46 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360065 บ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) วาห์ทินี  บุญวัฒน์ ธุรการ อนุมัติ
47 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360067 วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) นางวนธินี  อินทะเกิด ครูชำนาญาร อนุมัติ
48 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360068 วัดแหลมโพธิ์ พีระพล  พูลทวี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
49 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360068 วัดแหลมโพธิ์ พีระพล  พูลทวี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
50 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360018 วัดยาง(มีมานะวิทยา) ธาริณี  นุ้ยเย็น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
51 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360018 วัดยาง(มีมานะวิทยา) วิภาวี  ประยูรพันธ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
52 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360036 บ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) สาโรจน์  จริยาธรรมกร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
53 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360036 บ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) รัสกุลภรณ์  ประสงค์วีรวุฒิ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
54 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360037 บ้านดงวิทยา ปาณิศา  ลีสี ครู อนุมัติ
55 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360039 บ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล) Siripuk  Wongsiriset ครู อนุมัติ
56 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360041 วัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) วรเทพ   สุวรรณกษาปณ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
57 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360041 วัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) budsaya  sittisak ครู อนุมัติ
58 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360043 วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม นายนิพนธ์  ขาวเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม อนุมัติ
59 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360043 วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม อัจฉรา  ชมชื่น ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
60 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360005 วัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) ไพรวัลย์  ศรีสัตนา ครู อนุมัติ
61 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360005 วัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) นายประจวบ  เจริญภัทราวุฒิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
62 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360007 วัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) สุชาติ  แจ้งดารา ธุรการ อนุมัติ
63 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360007 วัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) ศิริลักษณ์  รอดแป้น ครู อนุมัติ
64 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360066 ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ ผ่องฉวี  จิตศรัณยูกุล ครู อนุมัติ
65 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360019 บ้านพลายชุมพล วิชญารมณ์  ทิมจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
66 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360002 บ้านหัววังกร่าง อริสรา  ตราชื่นต้อง ครูอาสา อนุมัติ
67 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360002 บ้านหัววังกร่าง โสภา  สิทธิสงคราม ครูผู้สอน อนุมัติ
68 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360001 ไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) นางสาวจันจิรา  คำชัง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
69 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360063 วัดปากพิงตะวันตก ทัศนีย์  แก้วก๋า ครูธุรการ อนุมัติ
70 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360064 บ้านวังยาง พวงศรี  อุ่นอยู่ ครู อนุมัติ
71 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360064 บ้านวังยาง พรพิมล  ชาญณรงค์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
72 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360064 บ้านวังยาง สมศรี  เสือทิม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
73 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360052 วัดบ้านใหม่ มะลิวัลย์  อินคุ้ม ครูชำนาญการ อนุมัติ
74 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360052 วัดบ้านใหม่ นายปริญ  อินทโชติ พนักงานราชการ อนุมัติ
75 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360054 วัดท่าโรงตะวันตก ลมัย  ทองสัมฤทธิ์ ผู้่อำนวยการโรงเรียนวัดท่า่โรงตะวันตก อนุมัติ
76 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360055 วัดอินทรีย์ สิญาธร  นิธิภัทรโรจ ผู้่อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
77 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360055 วัดอินทรีย์ ปัทมาพร  จุ้ยดี ครูอัตราจร้าง อนุมัติ
78 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360026 วัดเนินมะคึก Issarapond  Singtothong ครู อนุมัติ
79 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360026 วัดเนินมะคึก เสาวภาคย์  สุดหอม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
80 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360026 วัดเนินมะคึก ชัยพร  โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
81 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360023 วัดกรมธรรม์ ดวงกมล  ธาราศรี ครูธุรการ อนุมัติ
82 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360023 วัดกรมธรรม์ ชุติมา  ม่วงเมือง ครูชำนาญการ อนุมัติ
83 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360024 วัดศรีวนาราม นายเพชร  มะลิพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
84 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360024 วัดศรีวนาราม วัฒนา  โคกทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
85 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360025 วัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) สุทธาทิพย์  ทองศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
86 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360025 วัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) นายบรรเจิด  ศิริปโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
87 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360021 อนุบาลพิษณุโลก ชำนาญ  บุตรคำโชติ ครู อนุมัติ
88 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360010 วัดมหาวนาราม นฤภัค  ปานอยู่ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
89 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360010 วัดมหาวนาราม สมชาย  ทองอยู่ ครู อนุมัติ
90 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360011 วัดตาปะขาวหาย อนุชนันท์  ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
91 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360011 วัดตาปะขาวหาย สิทธิเดช  อยู่คง ธุรการ อนุมัติ
92 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360009 วัดสระโคล่ รัชดาภรณ์  อังคะพนมไพร ครู อนุมัติ
93 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360040 สะพานที่ 3 รัชดาพร  คำมา ครู อนุมัติ
94 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360040 สะพานที่ 3 รัชดาพร  คำมา ครู อนุมัติ
95 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360223 วัดคุยม่วง ราวิน  ชาแดงวงค์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
96 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360223 วัดคุยม่วง นางไพทิพย์   โกทัน ผู้อำนวยการการ อนุมัติ
97 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360224 วัดหนองขานาง Pattiya  Sameepet ครู อนุมัติ
98 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360225 วัดคุยขวาง จันทวรรณ  ไตรสีห์ ครู อนุมัติ
99 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360225 วัดคุยขวาง นายวรากร  ถมยา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
100 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360227 วัดบ้านดง นายชาญณรงค์  รอดทิม ครู อนุมัติ
101 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360244 นิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) วันชัย   เผือกสกุล ครู คศ.3 อนุมัติ
102 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360244 นิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) นาตยา  ฤทธิ์ตะเตาะ ครู อนุมัติ
103 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360222 บ้านหนองแพงพวย เอกพัฒน์  พุ่มทอง ครูอัตร้าจ้าง อนุมัติ
104 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360226 วัดพรหมเกษร นางสำราญ  สว่างเมือง ครู คศ.1 อนุมัติ
105 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360229 บ้านตระแบกงาม เสาวลักษณ์  พูลเกษร ครู อนุมัติ
106 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360230 วัดวังแร่ ภาคิน   คงคอน ครูชำนาญการ อนุมัติ
107 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360218 วัดห้วงกระได นายณัฐพงศ์  ชาบาง ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
108 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360218 วัดห้วงกระได ณิชากร  เฝ้าทรัพย์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
109 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360219 วัดหนองอ้อ ปาลประภา  ใหลเจริญ ครูธุรการ อนุมัติ
110 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360219 วัดหนองอ้อ จักราวุฒิ  หมวกสังข์ ครู อนุมัติ
111 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360220 วัดแตน สาวิตรี  วัยฉิมพลั คศ.1 อนุมัติ
112 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360220 วัดแตน นางสาวสุภาพร  วารสิทธิ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
113 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360221 วัดหนองพะยอม นายศักดิ์  ทองคำ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
114 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360221 วัดหนองพะยอม อุษณีย์  สีเหลืองอ่อน ครู อนุมัติ
115 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360231 บ้านห้วยชัน เยาวลักษณ์  เกิดช้ำ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
116 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360231 บ้านห้วยชัน จันทร์เพ็ญ  ตรีโพธิ์ ครูคศ.3 อนุมัติ
117 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360232 บ้านบางแก้ว ชโลบล  ปุสเทพ ธุรการ อนุมัติ
118 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360232 บ้านบางแก้ว อรุณ  แสงลพ ครู อนุมัติ
119 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360233 บ้านย่านใหญ่ นางสายใจ  ประชาสรรเจริญ ครู อนุมัติ
120 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360234 วัดโป่งหม้อข้าว สมยศ  โตท่าโรง ครู อนุมัติ
121 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360235 บ้านนาชักหวาย ธเนตร  ทองสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
122 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360235 บ้านนาชักหวาย พิเชษฐ์  ทองดอนแฝง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
123 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360204 บ้านท่านางงาม นฤพัทธ  พุทธประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
124 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360204 บ้านท่านางงาม นายสุรศักดิ์  หินอ่อน ครูชำนาญการ อนุมัติ
125 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360216 บ้านกรุงกรัก ธิดารัตน์  สิงห์วี ธุรการ อนุมัติ
126 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360216 บ้านกรุงกรัก นางจรัสลักษณ์  จ้อยสูงเนิน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
127 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360256 นิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ) นางสาวพิมจันทร์  ตุ่นสังข์ ครู อนุมัติ
128 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360258 บ้านคลองน้ำเย็น นายวิทูรย์  สารธิมา ครู อนุมัติ
129 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360258 บ้านคลองน้ำเย็น นายธวัชชัย  ทองบุญรอด ธุรการ อนุมัติ
130 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360239 รัฐราษฎร์สงเคราะห์ นายสมพงษ์  เหลืองทอง ครู อนุมัติ
131 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360240 นิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์) นางสาวณภัทร  สมบูรณ์ ครู อนุมัติ
132 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360242 บ้านใหม่เจริญธรรม กิตติคุณ  อินทนนท์ ครู อนุมัติ
133 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360242 บ้านใหม่เจริญธรรม อรวรรณ   แส่งท่านั่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
134 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360243 นิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง) สุพรรณี  มณฑาทิพย์ ครู อนุมัติ
135 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360212 บ้านหนองนากวางอั้น ไพโรจน์  วงศ์ประเสริฐ ครู อนุมัติ
136 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360264 วัดดอนอภัย อำพล  บัวดิษฐ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
137 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360264 วัดดอนอภัย นายพรรษา  บงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
138 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360271 บ้านดงยาง จารุวรรณ  มีสอาด ครู อนุมัติ
139 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360207 วัดวังเป็ด อาทิมา  จันทร์แจ่มแจ้ง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
140 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360207 วัดวังเป็ด เด่นณรงค์  ใจแน่ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
141 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360213 วัดแหลมเจดีย์ วารี  จันทิมาพร ครู อนุมัติ
142 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360214 บ้านคุยยาง นางพรทิพย์  ศรชัย ครูชำนายการ อนุมัติ
143 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360214 บ้านคุยยาง ตรีนุช  ดอนละคร ครู อนุมัติ
144 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360215 วัดยางแขวนอู่ ธัญญลักษณ์  สนธิ์ศิริ ครู ค.ศ.2 อนุมัติ
145 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360199 บ่อวิทยบางระกำ นายทศพล   คุ้มปากพิง ครูชำนาญการ อนุมัติ
146 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360200 คลองวัดไร่ ฉัตรชัย  สำรวมใจ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
147 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360200 คลองวัดไร่ นางกำไล   วรเนตร์ ครู อนุมัติ
148 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360201 บางระกำ นายทวนชัย  สว่างใจธรรม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
149 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360202 บ้านตะโม่ประชาสรรค์ นางทิวา  บัวแย้ม เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
150 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360202 บ้านตะโม่ประชาสรรค์ นายไพรัตน์  เทพภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
151 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360203 วัดโพธิ์ทองเจริญผล นายชิงชัย  ศรีสอน ครูชำนาญการ อนุมัติ
152 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360236 บ้านคุยมะตูม รัจนา  จันทร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
153 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360236 บ้านคุยมะตูม นายชนพัฒน์   เห็มทอง ผู้อนวยการ อนุมัติ
154 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360237 บ้านบัวจันทร์ กนกพร  เหมทอง ครู อนุมัติ
155 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360238 บ้านประดาประชาราษฎร์ ภิรฎา  เรืองฤทธิ์ ครูธุรการ อนุมัติ
156 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360238 บ้านประดาประชาราษฎร์ สาธิยา  มั่นประสงค์ ครู อนุมัติ
157 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360217 บ้านคลองเตย นายธวัชชัย  ลอยพูน หน.เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
158 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360245 วัดบึงกอก นิมิต  คำจีน ครู อนุมัติ
159 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360246 วัดปรือกระเทียม นางสาววันวิสา  ด้วงฟู พนักงานราชการ อนุมัติ
160 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360246 วัดปรือกระเทียม บุญเชิด  จันทร์ประเสริฐ ครูชำนาญการ อนุมัติ
161 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360257 บ้านเสวยซุง สุวัฒน์  ลักษณ์สุชน ครู อนุมัติ
162 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360257 บ้านเสวยซุง ธราธร  พิริยะสุทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
163 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360259 บ้านปลักแรด ชาลี  อินมา ครู อนุมัติ
164 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360261 บ้านหนองแขม นางสริยา  เริงเขตรกรณ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
165 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360261 บ้านหนองแขม พฤษภา  แก้วภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
166 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360262 วัดทุ่งชา นางสาวสุธัญรัตน์  ใจขันธ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
167 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360263 วัดดงโคกขาม นันท์นภัส  กันภัย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
168 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360263 วัดดงโคกขาม สุรีรัตน์  ทองพานเหล็ก ครู อนุมัติ
169 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360265 บ้านพันเสา วิญญู  กันภัย ครู คศ2 อนุมัติ
170 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360267 ประดู่มะค่าประชาสรรค์ อัญชลี  ยิ้มไทย ครู อนุมัติ
171 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360267 ประดู่มะค่าประชาสรรค์ อำภาพร  เขื่อนแก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
172 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360267 ประดู่มะค่าประชาสรรค์ ณฐวัฒน์  ม่วงทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
173 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360268 บ้านหล่ายขานาง นางสาวมยุรี  ขวบสันเทียะ ครู อนุมัติ
174 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360268 บ้านหล่ายขานาง วัชรินทร  คำนวนพื้น ครูธุรการ อนุมัติ
175 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360268 บ้านหล่ายขานาง นายดิเรก  เซนักค้า ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
176 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360269 วัดโพธิ์งาม สัญญพงศ์  สมัครเขตรการณ์ พัสดุ อนุมัติ
177 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360269 วัดโพธิ์งาม สีดาแก้ว  มากทรัพย์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
178 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360208 วัดกรับพวง กิจจา  สถิตวงศ์วาน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
179 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360210 วัดวังอิทก นายวิเชียร  บัวกลอย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
180 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360210 วัดวังอิทก ธนิตา  สายทอง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
181 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360211 วัดกลางสุริยวงศ์ ทัฏฏิณี  ดวงทิพย์ ครู อนุมัติ
182 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360211 วัดกลางสุริยวงศ์ นางสาวนภัสกร   ดลรักษ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
183 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360247 วัดหนองนาดงกวาง อนุพงศ์  บัวอิ่มพันธ์ ครู อนุมัติ
184 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360248 บ้านหนองกรับ นางสาวกนิฐตา  เพ็งละมูล ครู อนุมัติ
185 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360249 บ้านหนองตะเคียน สุพินดา  ตรีสงค์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
186 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360250 บ้านหนองกุลา ทัศนีย์   แก้วกองทรัพย์ ครู อนุมัติ
187 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360251 วัดบึงบอน วัชรินทร์  เนียมวรรณ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
188 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360251 วัดบึงบอน ศิวพร  สิงห์คง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
189 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360252 บ้านหนองไผ่ สุภัสสรา  เกตุดี ครู อนุมัติ
190 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360252 บ้านหนองไผ่ คำรณ  เกิดทุ้ย ครู อนุมัติ
191 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360253 บ้านท่าไม้งาม วินิจ  สมาธิมงคล ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
192 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360253 บ้านท่าไม้งาม นางสาวเกศสุดา  มาแจ้ง ครู อนุมัติ
193 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360254 บ้านใหม่คลองเจริญ เรณู  ทองคำมา ครู อนุมัติ
194 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360046 บ้านคลองหนองเหล็ก นางนัยนา  สุวรรณวัจน์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ