รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360071 วัดจอมทอง นางวิภา  สร้อยระหงษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
2 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360071 วัดจอมทอง เฉลิมชัย  บุญอ่อง ครู อนุมัติ
3 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360072 วัดท่าตะเคียน นางสาวรุ่งทิพย์  อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าตะเคียน อนุมัติ
4 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360029 บ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) นางนฤมล  วงศ์พิทักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
5 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360031 ชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง นางพัชราภรณ์  คุ้มฉาย ครูชำนาญการ อนุมัติ
6 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360032 บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) สุรชัย  ที่พึ่ง ครูชำนาญการ อนุมัติ
7 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360033 บ้านร้องยุ้งข้าว นางบังอร   วงค์ใจฟู ครู อนุมัติ
8 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360034 บ้านน้ำดำ จำเนียร  อ่วมแก้ว ครู อนุมัติ
9 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360035 บ้านหินลาด วรวุธ  ทัดเที่ยง ครู อนุมัติ
10 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360014 วัดบ้านไร่ นายทองหล่อ  ดารายิ้มฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
11 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360048 วัดจุฬามณี กิตติมา  พ่วงเฟื่อง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
12 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360048 วัดจุฬามณี ธนภร  แสงซื่อ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
13 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360049 วัดสว่างอารมณ์ นางสาวศิริพร  ปานบุญ ครู อนุมัติ
14 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360050 บ้านหนองหัวยาง นางสาวนภษร  สร้อยยอดทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
15 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360051 วัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) หยี่  ทองรุ่ง รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
16 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360044 ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน นางกิตติมาภรณ์  อัมรามร ครู คศ.3 อนุมัติ
17 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360045 วัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) นางสาวอัญชลี  เกตุเทศ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
18 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360045 วัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) นางพรพิมล  อำไพวงษ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
19 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360047 วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) พนมจิต  สิริพิทักษ์เดช ครู คศ3 อนุมัติ
20 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360015 จ่าการบุญ นางอิสราภรณ์  อ้วนวิจิตร ครู อนุมัติ
21 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360015 จ่าการบุญ นายนิวัตร  เฉลิมภักตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
22 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360016 วัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 บุญลือ  มูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
23 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360017 วัดอรัญญิก นันทิยา  ประมาณ ครู อนุมัติ
24 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360020 วัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ดวงฤดี  เหล่าวาณิชวัฒนา ครู อนุมัติ
25 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360022 วัดจันทร์ตะวันออก นางพัชรินทร์  รัตนวงษ์ ครู อนุมัติ
26 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360069 นิคมบ้านกร่าง(สามัคคีสงเคราะห) นางสาวณัฐมน  มีสุข ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
27 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360070 บ้านแม่ระหัน นางสาวจุฑาพร   เป้าโทน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
28 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360065 บ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) เพ็ชรีย์  ทองนาก ครู อนุมัติ
29 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360065 บ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) วาห์ทินี  บุญวัฒน์ ธุรการ อนุมัติ
30 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360067 วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) นางวนธินี  อินทะเกิด ครูชำนาญาร อนุมัติ
31 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360067 วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) จุฑาสินี  ทัฬหวรรัตน์ ครู อนุมัติ
32 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360018 วัดยาง(มีมานะวิทยา) ธาริณี  นุ้ยเย็น เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
33 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360036 บ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) รัสกุลภรณ์  ประสงค์วีรวุฒิ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
34 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360037 บ้านดงวิทยา สาโรจน์  จริยาธรรมกร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
35 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360039 บ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล) Siripuk  Wongsiriset ครู อนุมัติ
36 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360041 วัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) วรเทพ   สุวรรณกษาปณ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
37 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360041 วัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) budsaya  sittisak ครู อนุมัติ
38 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360043 วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม นายนิพนธ์  ขาวเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม อนุมัติ
39 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360005 วัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) ไพรวัลย์  ศรีสัตนา ครู อนุมัติ
40 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360005 วัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) นายประจวบ  เจริญภัทราวุฒิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
41 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360007 วัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) สุชาติ  แจ้งดารา ธุรการ อนุมัติ
42 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360007 วัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) ศิริลักษณ์  รอดแป้น ครู อนุมัติ
43 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360019 บ้านพลายชุมพล วิชญารมณ์  ทิมจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
44 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360002 บ้านหัววังกร่าง โสภา  สิทธิสงคราม ครูผู้สอน อนุมัติ
45 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360001 ไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) นายจักรกฤษ  มูลสวัสดิ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
46 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360064 บ้านวังยาง พวงศรี  อุ่นอยู่ ครู อนุมัติ
47 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360052 วัดบ้านใหม่ มะลิวัลย์  อินคุ้ม ครูชำนาญการ อนุมัติ
48 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360054 วัดท่าโรงตะวันตก ลมัย  ทองสัมฤทธิ์ ผู้่อำนวยการโรงเรียนวัดท่า่โรงตะวันตก อนุมัติ
49 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360055 วัดอินทรีย์ สิญาธร  นิธิภัทรโรจ ผู้่อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
50 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360026 วัดเนินมะคึก เสาวภาคย์  สุดหอม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
51 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360026 วัดเนินมะคึก Issarapond  Singtothong ครู อนุมัติ
52 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360023 วัดกรมธรรม์ ชุติมา  ม่วงเมือง ครูชำนาญการ อนุมัติ
53 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360024 วัดศรีวนาราม นายเพชร  มะลิพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
54 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360025 วัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) นายบรรเจิด  ศิริปโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
55 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360010 วัดมหาวนาราม สมชาย  ทองอยู่ ครู อนุมัติ
56 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360010 วัดมหาวนาราม นฤภัค  ปานอยู่ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
57 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360011 วัดตาปะขาวหาย สิทธิเดช  อยู่คง ธุรการ อนุมัติ
58 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360011 วัดตาปะขาวหาย อนุชนันท์  ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
59 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360009 วัดสระโคล่ Manassavee  Jaiklam ครู อนุมัติ
60 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360223 วัดคุยม่วง นางไพทิพย์   โกทัน ผู้อำนวยการการ อนุมัติ
61 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360224 วัดหนองขานาง Pattiya  Sameepet ครู อนุมัติ
62 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360225 วัดคุยขวาง จันทวรรณ  ไตรสีห์ ครู อนุมัติ
63 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360227 วัดบ้านดง นายชาญณรงค์  รอดทิม ครู อนุมัติ
64 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360244 นิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) วันชัย   เผือกสกุล ครู คศ.3 อนุมัติ
65 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360226 วัดพรหมเกษร นางสำราญ  สว่างเมือง ครู คศ.1 อนุมัติ
66 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360218 วัดห้วงกระได ณิชากร  เฝ้าทรัพย์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
67 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360219 วัดหนองอ้อ ปาลประภา  ใหลเจริญ ครูธุรการ อนุมัติ
68 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360220 วัดแตน สาวิตรี  วัยฉิมพลั คศ.1 อนุมัติ
69 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360221 วัดหนองพะยอม นายศักดิ์  ทองคำ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
70 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360231 บ้านห้วยชัน จันทร์เพ็ญ  ตรีโพธิ์ ครูคศ.3 อนุมัติ
71 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360232 บ้านบางแก้ว ชโลบล  ปุสเทพ ธุรการ อนุมัติ
72 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360232 บ้านบางแก้ว อรุณ  แสงลพ ครู อนุมัติ
73 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360233 บ้านย่านใหญ่ นางสายใจ  ประชาสรรเจริญ ครู อนุมัติ
74 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360234 วัดโป่งหม้อข้าว สมยศ  โตท่าโรง ครู อนุมัติ
75 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360235 บ้านนาชักหวาย พิเชษฐ์  ทองดอนแฝง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
76 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360235 บ้านนาชักหวาย ธเนตร  ทองสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
77 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360204 บ้านท่านางงาม นายสุรศักดิ์  หินอ่อน ครูชำนาญการ อนุมัติ
78 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360216 บ้านกรุงกรัก นางจรัสลักษณ์  จ้อยสูงเนิน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
79 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360258 บ้านคลองน้ำเย็น นายวิทูรย์  สารธิมา ครู อนุมัติ
80 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360239 รัฐราษฎร์สงเคราะห์ นายสมพงษ์  เหลืองทอง ครู อนุมัติ
81 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360242 บ้านใหม่เจริญธรรม อรวรรณ   แส่งท่านั่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
82 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360243 นิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง) สุพรรณี  มณฑาทิพย์ ครู อนุมัติ
83 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360212 บ้านหนองนากวางอั้น ไพโรจน์  วงศ์ประเสริฐ ครู อนุมัติ
84 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360264 วัดดอนอภัย นายพรรษา  บงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
85 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360264 วัดดอนอภัย อำพล  บัวดิษฐ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
86 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360271 บ้านดงยาง นายนัด  สิงห์วี ครูชำนาญการ อนุมัติ
87 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360207 วัดวังเป็ด เด่นณรงค์  ใจแน่ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
88 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360213 วัดแหลมเจดีย์ วารี  จันทิมาพร ครู อนุมัติ
89 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360214 บ้านคุยยาง นางพรทิพย์  ศรชัย ครูชำนายการ อนุมัติ
90 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360215 วัดยางแขวนอู่ ธัญญลักษณ์  สนธิ์ศิริ ครู ค.ศ.2 อนุมัติ
91 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360199 บ่อวิทยบางระกำ นายทศพล   คุ้มปากพิง ครูชำนาญการ อนุมัติ
92 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360200 คลองวัดไร่ นางกำไล   วรเนตร์ ครู อนุมัติ
93 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360201 บางระกำ นภาพร  มุ้ยจั่น ครู อนุมัติ
94 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360202 บ้านตะโม่ประชาสรรค์ นางทิวา  บัวแย้ม เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
95 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360202 บ้านตะโม่ประชาสรรค์ นายไพรัตน์  เทพภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
96 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360203 วัดโพธิ์ทองเจริญผล นายชิงชัย  ศรีสอน ครูชำนาญการ อนุมัติ
97 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360236 บ้านคุยมะตูม นายชนพัฒน์   เห็มทอง ผู้อนวยการ อนุมัติ
98 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360238 บ้านประดาประชาราษฎร์ สาธิยา  มั่นประสงค์ ครู อนุมัติ
99 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360217 บ้านคลองเตย นายธวัชชัย  ลอยพูน หน.เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
100 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360245 วัดบึงกอก นิมิต  คำจีน ครู อนุมัติ
101 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360246 วัดปรือกระเทียม บุญเชิด  จันทร์ประเสริฐ ครูชำนาญการ อนุมัติ
102 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360257 บ้านเสวยซุง สุวัฒน์  ลักษณ์สุชน ครู อนุมัติ
103 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360261 บ้านหนองแขม นางสริยา  เริงเขตรกรณ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
104 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360263 วัดดงโคกขาม นันท์นภัส  กันภัย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
105 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360265 บ้านพันเสา วิญญู  กันภัย ครู คศ2 อนุมัติ
106 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360267 ประดู่มะค่าประชาสรรค์ ณฐวัฒน์  ม่วงทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
107 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360267 ประดู่มะค่าประชาสรรค์ อัญชลี  ยิ้มไทย ครู อนุมัติ
108 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360268 บ้านหล่ายขานาง นางสาวมยุรี  ขวบสันเทียะ ครู อนุมัติ
109 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360269 วัดโพธิ์งาม สัญญพงศ์  สมัครเขตรการณ์ พัสดุ อนุมัติ
110 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360208 วัดกรับพวง กิจจา  สถิตวงศ์วาน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
111 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360210 วัดวังอิทก นายวิเชียร  บัวกลอย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
112 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360211 วัดกลางสุริยวงศ์ นางสาวนภัสกร   ดลรักษ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
113 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360247 วัดหนองนาดงกวาง อนุพงศ์  บัวอิ่มพันธ์ ครู อนุมัติ
114 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360249 บ้านหนองตะเคียน สุพินดา  ตรีสงค์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
115 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360250 บ้านหนองกุลา นายศิลา   รินศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
116 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360251 วัดบึงบอน วัชรินทร์  เนียมวรรณ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
117 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360252 บ้านหนองไผ่ สุภัสสรา  เกตุดี ครู อนุมัติ
118 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360253 บ้านท่าไม้งาม นางสาวเกศสุดา  มาแจ้ง ครู อนุมัติ
119 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360254 บ้านใหม่คลองเจริญ เรณู  ทองคำมา ครู อนุมัติ
120 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 360046 บ้านคลองหนองเหล็ก นางนัยนา  สุวรรณวัจน์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ