รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360193 : วัดย่านยาว รัตนาภรณ์  คนตรง ครู
2 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360194 : ราษฎร์เจริญ สุธน  เมฆนันทไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360194 : ราษฎร์เจริญ นัฏธิดา  ขุนศรีรอด ครูชำนาญการพิเศษ
4 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360195 : ราษฎร์ดำริ รัชนิกร  กลิ่นน้อย ธุรการ
5 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360169 : ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ปรินทร์  ยอดจันที ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360170 : บ้านวังสาร นางสาวพัชรพรรณ  โรจน์เจริญชัย ครู
7 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360170 : บ้านวังสาร นวลจันทร์  จันทร์เจริญ ผู้ำนวยการโรงเรียน
8 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360171 : บ้านทุ่งน้อย นางสาวภิรมย์ลักษณ์  ดอนหม้อ -
9 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360172 : บ้านบุใหญ่ พัชร  พวงรุ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360173 : ประชาสามัคคี นางสาวนิชาภา  ท้วมประดิษฐ์ ธุรการโรงเรียน
11 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360174 : วัดราษฎร์สโมสร นายเชาวลิต  ลือนิคม ครู
12 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360175 : วัดกรุงศรีเจริญ ทนงศักดิ์  ใสไหม ครู
13 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360176 : วัดบึงลำ อนงค์  โทนแจ้ง ครู
14 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360176 : วัดบึงลำ นายวินัย  ทาบาง ผู้อำนวยการโรงเรียน
15 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360177 : วัดแหลมพระธาตุ นางปราณี  สาทไทย ครู ชำนาญการพิเศษ
16 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360178 : ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) สุรกานต์  จันณะ ครู
17 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360178 : ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ณัทธร  จันทร์เกษม ครู
18 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360179 : บ้านท่ายาง นางสาวพิริยพร  วัชรวดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360180 : บ้านสระเศรษฐี นางสุกัญญา  เวชสวรรค์ ครู
20 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360184 : บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 ยุพา  นาคอัง ครู
21 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360185 : บ้านหนองกลด อัจฉรา   มีนกำจรเดช ครู
22 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360186 : วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) นางรัตติกาล  ตุ้มประสิทธิืื์์์ ครู
23 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360165 : วัดบางกระทุ่ม นุชนาถ  บัวอาจ ครูชำนาญการพิเศษ
24 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360167 : ศึกษาลัย สิทธกานต์  ธนสัมบันน์ ครู
25 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360167 : ศึกษาลัย วัชรี  คงแคล้ว ครู
26 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360167 : ศึกษาลัย เชาวฤทธิ์  สุ่มรอด ครูธุรการ
27 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360191 : วัดสิริสุทธาวาส ศศิวรรณ  เคลือบบุญสอน ครูธุรการ
28 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360192 : วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม สุพล  นาคมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360187 : วัดโคกสลุด นางทิพย์คณึง   แสนปันเจียง ครู
30 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360188 : ประชาสรรค์วิทยา น.ส.สุณัฏฐา  ยาคำ ธุรการโรงเรียน
31 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360166 : บ้านยางโทน นายสมพงษ์  ป้อมกระสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
32 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360162 : วัดท่านา โชคชัย  อภิชาติธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียน
33 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360163 : วัดท่ามะขาม นางสาวสินาภรณ์  บุญเลิศฤทธิ์ ธุรการโรงเรียน
34 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360163 : วัดท่ามะขาม มนตรี  ถิรชญานันท์ ครู
35 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360163 : วัดท่ามะขาม วรัญญา  พานิชผล ครู
36 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360183 : บ้านหนองสระพัง เปรมิกา  มาดหงสา ครู ค.ศ.3
37 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360181 : วัดตายม ชัยพร  สิงห์ทองอนันต์์ ครูชำนาญการ
38 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360182 : รัฐราษฎร์บำรุง นางสาวณัฐธิดา  เสนะจำนงค์ ครูธุรการโรงเรียน
39 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360197 : วัดสนามคลีตะวันตก ปรีชา  เรืองแย้ม ครู
40 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360198 : วัดสนามคลีตะวันออก ประมวล  คุ่ยชาวนา ครูธุรการ
41 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360371 : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ขรินทร์ทิพย์  ธนูขันธ์ พนักงานราชการ
42 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360372 : บ้านโป่งปะ นายสัญชัย  แสงสุข ผุ้อำนวยการโรงเรียน
43 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360372 : บ้านโป่งปะ สุภัสสรา  บุญแต่ง ครูผู้ช่วย
44 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360373 : บ้านเขาน้อย กฤษณา  ใจทน พนักงานราชการ
45 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360375 : บ้านปากยาง นางนาฏยา  สิงห์สู่ถ้ำ ครู
46 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360375 : บ้านปากยาง นางศิริลักษณ์  เพชรรัตน์ ครู
47 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360375 : บ้านปากยาง ศิรินภา   โยธา ครูผู้ช่วย
48 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360376 : บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) นายวิทูลย์  เชื้อจีน ครูผู้ช่วย
49 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360376 : บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) จีระศักดิ์  จันพร ครู
50 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360377 : บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี อรรถพล  กล้าวิกรณ์ ครูผู้ช่วย
51 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360378 : ห้วยพลู นางสาวพิรดา  ศิริวัฒน์ ครูผู้ช่วย
52 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360379 : บ้านแก่งกุลาสามัคคี ณัฐพล  เกิดแป้น ครูผู้ช่วย
53 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360379 : บ้านแก่งกุลาสามัคคี นายจักรกฤษ  มาโต ครูวิกฤต
54 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360335 : ราษฎร์อุปถัมภ์ นางจันทนา  เกิดทอง ครู คศ.3
55 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360337 : บ้านบึงพร้าว นางสาวกษิรา  นิจันทร์ดา ครู
56 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360340 : บ้านดินทอง วิระ  จันทราสา ผู้อำนวยการ
57 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360341 : บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) อรวรรณ  กลอยเดช ครูอัตรจ้าง
58 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360363 : ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ธนพร  สินคุ่ย ครู
59 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360342 : บ้านเนินสะอาด มนัสวี  อุ่นขจี ครู
60 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360343 : วัดท่าหมื่นราม วิษณุ  สร้อยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน
61 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360343 : วัดท่าหมื่นราม อัฐทยา  แสนบุญมา ครู
62 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360344 : สามัคคีประชาราษฎร์ วนิดา  นาคอ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน
63 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360347 : บ้านหินประกาย รัตนา  ศรีบัวจับ ครู
64 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360380 : บ้านใหม่ชัยเจริญ อัญชลี  จันประตูมอญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
65 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360381 : บ้านซำหวาย อนุชา  นิดตา ครูผู้ช่วย
66 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360382 : บ้านนาพราน นางวาสนา  ขันโสม ครู
67 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360383 : บ้านใหม่พนมทอง นางธันวารี  บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
68 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360384 : บ้านป่าขนุน นางสาวธนวรรณ   ไทยทอง ครู
69 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360385 : บ้านน้ำริน ปิยาภรณ์  ศรีสวัสดิ์ ครู คศ.1
70 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360386 : บ้านหนองปรือ นางสาวสุวรรณา  แซกรัมย์ ครู
71 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360387 : บ้านกลาง ศรีไพร  บุญญา ครู ค.ศ.1
72 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360387 : บ้านกลาง นางโชติกา  กาญจนศิริ ธุรการโรงเรียน
73 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360388 : บ้านน้ำยาง กัญญารัตน์  เพชรรัตน์ ครู
74 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360389 : ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง จรรญา  ทองคำ ธุรการ
75 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360359 : บ้านคลองดู่ วณิต  พูลพิพัฒน์ ครู
76 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360360 : บ้านหนองงา กรกนก  พิมพาแต่ง ครู
77 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360361 : สามัคคีธรรม โชติรส   คลองข่อย ครูชำนาญการพิเศษ
78 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360362 : วัดสุพรรณพนมทอง นายเอกพันธ์  กลมพุก ครู
79 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360362 : วัดสุพรรณพนมทอง พุฑฒิพงษ์  เพชรรัตน์ ครูชำนาญการ
80 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360355 : วัดพันชาลี กาญจนาพรรณ  ใจกล้า ครู
81 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360356 : บ้านเนินไม้แดง มาลี  สังเกตุ ครู
82 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360356 : บ้านเนินไม้แดง พิชญาภา  สารมะโน ครูผู้ช่วย
83 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360357 : บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ปิ่นรัตน์  อัครผล ครู
84 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360357 : บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ปิ่นรัตน์  อัครผล ครูชำนาญการพิเศษ
85 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360358 : บ้านวังไม้ตอก นายอมร  โพธิ์ศรี ครูชำนาญการ
86 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360390 : บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) นางรัชนีพร  นพคุณ ครู
87 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360390 : บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) สิทธิศักดิ์  อ้วนวิจิตร ครูชำนาญการพิเศษ
88 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360391 : บ้านถ้ำเต่า กิ่งดาว  บุญเตาอิฐ ครู
89 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360391 : บ้านถ้ำเต่า นายพิมลศักดิ์   รัตนไพบูลย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
90 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360391 : บ้านถ้ำเต่า พรพะเยาว์  คงอยู่ ครู
91 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360391 : บ้านถ้ำเต่า พิมลศักดิ์  รัตนไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงดรียน
92 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360392 : บ้านแม่ระกา แจ่มศิริ  ประสานสมบัติ ครู คศ.3
93 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360397 : บ้านเข็ก ณัฐกิตติ์  ชาวนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
94 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360398 : บ้านดงพลวง นายแสวง  นันตะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
95 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360399 : วัดดงข่อย นางระเบียบ  บุญอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงข่อย
96 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360399 : วัดดงข่อย นางสาวอมรรัตน์  โกมลมาลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
97 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360399 : วัดดงข่อย รัชณีบูรณ์  ยิ้มไทย ครู ชำนาญการพิเศษ
98 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360328 : บึงราชนก สุกัญญา  บำรุงพงศ์ ครูธุรการ
99 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360329 : คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ทองพูน  จุลพันธ์ ครู
100 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360330 : บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) พิษณุ  หนุนเพิ่ม ครูผู้ช่วย
101 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360330 : บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ต่อศักดิ์  หนิมพานิช ครู
102 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360331 : วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ นางฐาปนีย์  จิตร์ตระกูล ครูชำนาญการพิเศษ
103 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360332 : บ้านวังพรม ณิชานันทน์  คงสัมมา ครู
104 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360333 : พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 นีรนนท์  กันแตง เจ้าหน้าที่พัสดุ
105 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360348 : บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ นัฐพล  เฟื่องเพียร ครู
106 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360348 : บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ นายสมพร  มั่นคง ครู
107 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360349 : บ้านแก่งจูงนาง สุระศักดิ์  ราชเหลา ครู
108 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360350 : ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) รักศ์สิน  แก่นแก้วมณี ครู
109 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360339 : บ้านวังนกแอ่น วรพงษ์  เรืองกิจวิทยา ครู
110 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360338 : บ้านวังดินสอ อมรรัตน์  ขันมณี ครู
111 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360369 : บ้านป่ามะกรูด นางสาวอริสรา  ไชยสง ครูผู้ช่วย
112 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360370 : บ้านน้ำพรม นาตยา  สุขกล้า ครู
113 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360370 : บ้านน้ำพรม นพนนต์  ณ ลำปาง พนักงานราชการ
114 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360374 : บ้านท่าข้าม อุษาวดี  เอื้อเฟื้อ ครู
115 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360374 : บ้านท่าข้าม นางกชพร  วัฒนพรเดชา ครู
116 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360351 : บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ นายบันลือศักดิ์  เกตุศรีบุรินท์ ครู
117 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360351 : บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ชิโนรส  จันทร์บุญนาค ครู
118 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360352 : บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) กนกวรรณ  ไตรภพ ครู
119 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360353 : บ้านตอเรือ ธนิตดา  ส่งนุ่น ครูผู้ช่วย
120 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360353 : บ้านตอเรือ นางสาวจันทรา  สังข์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
121 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360354 : บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) จารุวรรณ  เกษสุวรรณ ครู
122 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360395 : วัดทางลัด นางวิภาดา  กำบังภัย ครูชำนาญการ
123 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360396 : วัดวังพิกุล ชลิตา  ขอบบัวคลี่ ครูผู้ช่วย
124 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360396 : วัดวังพิกุล ชลิตา  ขอบบัวคลี่ ครูผู้ช่วย
125 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360396 : วัดวังพิกุล อมรรัตน์  โกมลมาลย์ ครูธุรการ
126 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360396 : วัดวังพิกุล นายแสงชัย  จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียน
127 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360393 : บ้านคลองเป็ด นางสาวประภาพรรณ  ทองอินต๊ะ ครูธุรการ
128 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360394 : บ้านคลองเมือง วีรณา  วิไลกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
129 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360364 : บ้านสะเดา จตุพล   ทวีศักดิ์สิงห์ พนักงานราชการ
130 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360364 : บ้านสะเดา สมจิตร  นาคผู้ ผู้อำนวยการ
131 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360365 : บ้านหนองพระ pranom  arunounkat ครู
132 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360365 : บ้านหนองพระ ภุมรินทร์  ซ้อนพิมพ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
133 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360366 : บ้านเจริญผล พิมพ์พัน  คุชช่วง ครูผู้ช่วย
134 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360366 : บ้านเจริญผล นางธวัลพร  กำจรจรุงวิทย์ ครูชำนาญการพิเศษ
135 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360428 : บ้านซำรัง อภิญญา  ล้อมรื่น ครู
136 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360428 : บ้านซำรัง วิรัตดา  สินสวัสดิ์ ครู
137 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360429 : บ้านชมภู นายพรหมมาตร์  ศรีแก้ว ครู
138 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360431 : บ้านน้ำปาด ลั่น  เลิศชาญ ครู
139 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360432 : วัดปลวกง่าม นายบุญยง   ใจเที่ยงธรรม ครู
140 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360432 : วัดปลวกง่าม อาชว์นภนต์  จันทร์แซ ครูผู้ช่วย
141 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360435 : รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ รุ่งรัตน์  สีนาเมือง ครู
142 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360444 : ชุมชนบ้านไทรย้อย นางกรรณิการ์  การกิ่งไพร ครู
143 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360445 : บ้านหนองขมิ้น ชิดชนก  ตระกูลทิพย์ ธุรการโรงเรียน
144 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360445 : บ้านหนองขมิ้น นายชาญวรงค์  โสตธนาภูรินทร์ ครูชำนาญการ
145 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360445 : บ้านหนองขมิ้น พรรษา  เผ่าคนชม ครูอัตราจ้าง
146 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360446 : บ้านเขาดิน นางสาวดลญา  พุดทอง พนักงงานราชการ
147 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360447 : บ้านพุกระโดน ยุทธพงศ์  วีระพันธ์ ครู
148 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360447 : บ้านพุกระโดน นางสาวนีรนาท  แสงนาค ครูคศ.1
149 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360447 : บ้านพุกระโดน นางสาวนีรนาท  แสงนาค ครู
150 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360448 : บ้านโคกวังสาร สันติ  ปานรักษ์ ครู
151 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360448 : บ้านโคกวังสาร การศศิ  ธีระแนว ครู
152 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360449 : บ้านผารังหมี นางสาวเสาวรส  สีคง เจ้าหน้าที่ธุรการ
153 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360427 : บ้านเนินมะปราง ชไมพร  ศรีโสภา ครูธุรการ
154 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360427 : บ้านเนินมะปราง กวิศญาร์  อินสา ครูผู้ช่วย
155 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360433 : เนินดินราษฎร์อุทิศ อินทิรา  เขียนสุข ครู
156 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360434 : บ้านใหม่ทองประเสริฐ วิญญู  ดวงมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน
157 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360434 : บ้านใหม่ทองประเสริฐ จารุวรรณ  สุขนิตย์ ครู
158 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360442 : บ้านหนองขอนประชาสรรค์ สุวรรณี  ปั้นประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ
159 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360442 : บ้านหนองขอนประชาสรรค์ ธีรสิทธิ์  วิเศษ ผู้อำนวยการ
160 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360450 : บ้านหนองไม้ยางดำ จุฑารัตน์  รุ่งเรืองศักดิ์ อัตราจ้าง(ครูวิกฤติ)
161 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360450 : บ้านหนองไม้ยางดำ นางสาวอัมพาพรรณ  จั่นจีน ครูผู้ช่วย
162 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360437 : บ้านพัฒนาดงน้อย นางสไบแพร  อินทรปราง ครู
163 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360440 : บ้านผาท่าพล สายฝน  ประเสริฐ พนักงานราชการ
164 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360436 : บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก พิชญ์ธนพัฒน์  พรปิติภัทร ครู
165 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360438 : บ้านลำภาศ นางสุนิสา  เมฆประดับ พนักงานราชการ
166 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360439 : หัวเขาราษฎร์บำรุง พุฒิพงศ์  เดชะ ครู
167 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360441 : บ้านใหม่สามัคคี ยุพิน  สุ่มประดิษฐ์ ผู้อำนวยการ
168 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360443 : บ้านห้วยบ่อทอง ศิริกัญญา  เอี่ยมกาย ครูผู้ช่วย
169 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360430 : วัดบ้านมุง จินตนา  น้อยพันธ์ ครู
170 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360452 : บ้านวังโพรง วิจิตรา  วงษ์ยะลา ครู
171 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360455 : บ้านวังขวัญ นายธิพัทธิ์ภูมิ   ขันตีเตชนิธิ พนักงานราชการ
172 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360457 : บ้านเขาเขียว ภูเบศ  มูลเจริญ ครู
173 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360458 : บ้านทุ่งยาว นางภัทรชนก  โลทิม ครู
174 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360451 : บ้านหนองดู่ กัญจนา  เอมาตย์ ครู
175 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360456 : บ้านวังดินเหนียว บุปผา  น้อยพันธ์ ครู
176 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360456 : บ้านวังดินเหนียว นางสาวโชติกา  พรหมเทศ ครู
177 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360453 : บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) ปาริชาติ  มีทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
178 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360453 : บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) มงคล  จันทร์ลา ครู
179 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360454 : บ้านไทรดงยั้ง เพ็ญนภา   ทองนวม ครูผู้ช่วย
180 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360454 : บ้านไทรดงยั้ง สุพรรณิการ์  มูลเงิน ครูผู้ช่วย