รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360193 วัดย่านยาว รัตนาภรณ์  คนตรง ครู อนุมัติ
2 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360194 ราษฎร์เจริญ สุธน  เมฆนันทไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
3 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360195 ราษฎร์ดำริ นายกฤษฎา  คำผุย จนท ธุรการ อนุมัติ
4 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360195 ราษฎร์ดำริ รัชนิกร  กลิ่นน้อย ธุรการ อนุมัติ
5 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360169 ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ กิตติกานต์  สังข์นวล ครูำำชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
6 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360170 บ้านวังสาร นางสาวพัชรพรรณ  โรจน์เจริญชัย ครู อนุมัติ
7 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360171 บ้านทุ่งน้อย นางสาวภิรมย์ลักษณ์  ดอนหม้อ - อนุมัติ
8 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360172 บ้านบุใหญ่ พัชร  พวงรุ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
9 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360173 ประชาสามัคคี นางสาวนิชาภา  ท้วมประดิษฐ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
10 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360174 วัดราษฎร์สโมสร นายเชาวลิต  ลือนิคม ครู อนุมัติ
11 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360175 วัดกรุงศรีเจริญ ทนงศักดิ์  ใสไหม ครู อนุมัติ
12 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360176 วัดบึงลำ อนงค์  โทนแจ้ง ครู อนุมัติ
13 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360177 วัดแหลมพระธาตุ นางปราณี  สาทไทย ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
14 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360178 ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ณัทธร  จันทร์เกษม ครู อนุมัติ
15 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360179 บ้านท่ายาง นางสาวพิริยพร  วัชรวดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
16 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360180 บ้านสระเศรษฐี นางสุกัญญา  เวชสวรรค์ ครู อนุมัติ
17 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360184 บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 ยุพา  นาคอัง ครู อนุมัติ
18 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360185 บ้านหนองกลด อัจฉรา   มีนกำจรเดช ครู อนุมัติ
19 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360186 วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) นางรัตติกาล  ตุ้มประสิทธิืื์์์ ครู อนุมัติ
20 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360165 วัดบางกระทุ่ม เรวดี  ด่านวิไล ครู อนุมัติ
21 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360165 วัดบางกระทุ่ม นุชนาถ  บัวอาจ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
22 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360167 ศึกษาลัย วัชรี  คงแคล้ว ครู อนุมัติ
23 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360191 วัดสิริสุทธาวาส ศศิวรรณ  เคลือบบุญสอน ครูธุรการ อนุมัติ
24 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360188 ประชาสรรค์วิทยา น.ส.สุณัฏฐา  ยาคำ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
25 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360166 บ้านยางโทน นายสมพงษ์  ป้อมกระสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
26 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360162 วัดท่านา โชคชัย  อภิชาติธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
27 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360163 วัดท่ามะขาม วรัญญา  พานิชผล ครู อนุมัติ
28 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360183 บ้านหนองสระพัง เปรมิกา  มาดหงสา ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
29 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360181 วัดตายม ชัยพร  สิงห์ทองอนันต์์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
30 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360182 รัฐราษฎร์บำรุง นางสาวณัฐธิดา  เสนะจำนงค์ ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
31 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360197 วัดสนามคลีตะวันตก วิวัฒน์  ภู่ระหงษ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
32 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360371 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ขรินทร์ทิพย์  ธนูขันธ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
33 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360372 บ้านโป่งปะ สุภัสสรา  บุญแต่ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
34 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360372 บ้านโป่งปะ นายสัญชัย  แสงสุข ผุ้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
35 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360373 บ้านเขาน้อย กฤษณา  ใจทน พนักงานราชการ อนุมัติ
36 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360373 บ้านเขาน้อย จักษพัฒน์  ภูฆัง ครู อนุมัติ
37 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360375 บ้านปากยาง นางศิริลักษณ์  เพชรรัตน์ ครู อนุมัติ
38 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360375 บ้านปากยาง นางนาฏยา  สิงห์สู่ถ้ำ ครู อนุมัติ
39 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360376 บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) นายวิทูลย์  เชื้อจีน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
40 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360378 ห้วยพลู นางสาวพิรดา  ศิริวัฒน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
41 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360379 บ้านแก่งกุลาสามัคคี นายจักรกฤษ  มาโต ครูวิกฤต อนุมัติ
42 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360335 ราษฎร์อุปถัมภ์ นางบำรุง  พันธ์โสดา ครู.คศ.3 อนุมัติ
43 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360335 ราษฎร์อุปถัมภ์ นางจันทนา  เกิดทอง ครู คศ.3 อนุมัติ
44 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360337 บ้านบึงพร้าว นางสาวกษิรา  นิจันทร์ดา ครู อนุมัติ
45 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360337 บ้านบึงพร้าว นายเฉลิม  พุ่มไพจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
46 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360340 บ้านดินทอง วิระ  จันทราสา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
47 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360341 บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) อรวรรณ  กลอยเดช ครูอัตรจ้าง อนุมัติ
48 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360363 ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ธนพร  สินคุ่ย ครู อนุมัติ
49 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360342 บ้านเนินสะอาด สุขุมาล  ภู่ห้อย ครูคศ.3 อนุมัติ
50 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360342 บ้านเนินสะอาด ธิดารัตน์  ขำสาธร ครู อนุมัติ
51 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360343 วัดท่าหมื่นราม วิษณุ  สร้อยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
52 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360344 สามัคคีประชาราษฎร์ วนิดา  นาคอ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
53 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360347 บ้านหินประกาย รัตนา  ศรีบัวจับ ครู อนุมัติ
54 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360380 บ้านใหม่ชัยเจริญ สุรชัย  ทะสุตะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
55 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360382 บ้านนาพราน นางวาสนา  ขันโสม ครู อนุมัติ
56 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360383 บ้านใหม่พนมทอง นางธันวารี  บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
57 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360384 บ้านป่าขนุน นางสาวธนวรรณ   ไทยทอง ครู อนุมัติ
58 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360384 บ้านป่าขนุน นางวรรษภรณ์  ปานชาว ครู อนุมัติ
59 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360385 บ้านน้ำริน ปิยาภรณ์  ศรีสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
60 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360386 บ้านหนองปรือ นางสาวสุวรรณา  แซกรัมย์ ครู อนุมัติ
61 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360387 บ้านกลาง ศรีไพร  บุญญา ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
62 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360387 บ้านกลาง นางโชติกา  กาญจนศิริ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
63 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360388 บ้านน้ำยาง กัญญารัตน์  เพชรรัตน์ ครู อนุมัติ
64 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360388 บ้านน้ำยาง สายรุ้ง  คำพุฒ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
65 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360389 ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง นันทิชา  แก้วจ้อน ครูชำนาญการ อนุมัติ
66 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360359 บ้านคลองดู่ วณิต  พูลพิพัฒน์ ครู อนุมัติ
67 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360360 บ้านหนองงา กรกนก  พิมพาแต่ง ครู อนุมัติ
68 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360361 สามัคคีธรรม มงคล  เมืองพรวน ครู อนุมัติ
69 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360361 สามัคคีธรรม โชติรส   คลองข่อย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
70 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360362 วัดสุพรรณพนมทอง ปริศนา  แย้มวัตร ครู อนุมัติ
71 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360355 วัดพันชาลี กาญจนาพรรณ  ใจกล้า ครู อนุมัติ
72 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360356 บ้านเนินไม้แดง มาลี  สังเกตุ ครู อนุมัติ
73 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360357 บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ปิ่นรัตน์  อัครผล ครู อนุมัติ
74 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360358 บ้านวังไม้ตอก นายอมร  โพธิ์ศรี ครูชำนาญการ อนุมัติ
75 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360390 บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) สิทธิศักดิ์  อ้วนวิจิตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
76 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360390 บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) นางรัชนีพร  นพคุณ ครู อนุมัติ
77 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360391 บ้านถ้ำเต่า กิ่งดาว  บุญเตาอิฐ ครู อนุมัติ
78 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360391 บ้านถ้ำเต่า นายพิมลศักดิ์   รัตนไพบูลย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
79 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360391 บ้านถ้ำเต่า พรพะเยาว์  คงอยู่ ครู อนุมัติ
80 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360392 บ้านแม่ระกา แจ่มศิริ  ประสานสมบัติ ครู คศ.3 อนุมัติ
81 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360397 บ้านเข็ก อัจฉรา  วาณิชฤทธิกานต์ ช่วยงานธุรการ อนุมัติ
82 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360399 วัดดงข่อย นางสาวอมรรัตน์  โกมลมาลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
83 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360328 บึงราชนก สุกัญญา  บำรุงพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
84 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360329 คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) ทองพูน  จุลพันธ์ ครู อนุมัติ
85 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360330 บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ต่อศักดิ์  หนิมพานิช ครู อนุมัติ
86 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360331 วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ นางฐาปนีย์  จิตร์ตระกูล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
87 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360331 วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ นายณัฏฐา  เกตุทอง ครู อนุมัติ
88 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360332 บ้านวังพรม ณิชานันทน์  คงสัมมา ครู อนุมัติ
89 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360333 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 นีรนนท์  กันแตง เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
90 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360348 บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ นายสมพร  มั่นคง ครู อนุมัติ
91 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360349 บ้านแก่งจูงนาง สุระศักดิ์  ราชเหลา ครู อนุมัติ
92 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360350 ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) รักศ์สิน   แก่นแก้วมณี ครู อนุมัติ
93 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360339 บ้านวังนกแอ่น ธันยกานต์  กาญจนินพุฒิพงษ์ ครู อนุมัติ
94 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360338 บ้านวังดินสอ อมรรัตน์  ขันมณี ครู อนุมัติ
95 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360369 บ้านป่ามะกรูด นางสาวอริสรา  ไชยสง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
96 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360370 บ้านน้ำพรม นพนนต์  ณ ลำปาง พนักงานราชการ อนุมัติ
97 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360374 บ้านท่าข้าม อุษาวดี  เอื้อเฟื้อ ครู อนุมัติ
98 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360374 บ้านท่าข้าม นางกชพร  วัฒนพรเดชา ครู อนุมัติ
99 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360351 บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ นายบันลือศักดิ์  เกตุศรีบุรินท์ ครู อนุมัติ
100 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360351 บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ชิโนรส  จันทร์บุญนาค ครู อนุมัติ
101 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360351 บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ เอกภพ  แก้วใส ครู อนุมัติ
102 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360352 บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) วนิชย์  นิ่มนวล ครู อนุมัติ
103 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360352 บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) เพชรี  วงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
104 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360352 บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) ศิวพงษ์  โพธิ์ศรีทอง ครูชำนาญการ อนุมัติ
105 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360353 บ้านตอเรือ นางสาวจันทรา  สังข์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
106 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360354 บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) จารุวรรณ  เกษสุวรรณ ครู อนุมัติ
107 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360395 วัดทางลัด นางวิภาดา  กำบังภัย ครูชำนาญการ อนุมัติ
108 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360396 วัดวังพิกุล นายแสงชัย  จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
109 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360393 บ้านคลองเป็ด นางสาวประภาพรรณ  ทองอินต๊ะ ครูธุรการ อนุมัติ
110 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360394 บ้านคลองเมือง วีรณา  วิไลกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
111 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360334 บ้านวังประดู่ เอื้องฟ้า  ทองชาวนา ธุรการ อนุมัติ
112 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360364 บ้านสะเดา สมจิตร  นาคผู้ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
113 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360365 บ้านหนองพระ ภุมรินทร์  ซ้อนพิมพ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
114 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360365 บ้านหนองพระ pranom  arunounkat ครู อนุมัติ
115 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360366 บ้านเจริญผล พิมพ์พัน  คุชช่วง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
116 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360366 บ้านเจริญผล นางธวัลพร  กำจรจรุงวิทย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
117 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360428 บ้านซำรัง วิรัตดา  สินสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
118 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360428 บ้านซำรัง อภิญญา  ล้อมรื่น ครู อนุมัติ
119 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360429 บ้านชมภู นายพรหมมาตร์  ศรีแก้ว ครู อนุมัติ
120 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360431 บ้านน้ำปาด นางกัลยา  สุโขประสพชัย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
121 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360432 วัดปลวกง่าม นายบุญยง   ใจเที่ยงธรรม ครู อนุมัติ
122 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360435 รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ รุ่งรัตน์  สีนาเมือง ครู อนุมัติ
123 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360444 ชุมชนบ้านไทรย้อย นางกรรณิการ์  การกิ่งไพร ครู อนุมัติ
124 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360445 บ้านหนองขมิ้น นายชัยภัทร  ขันตี พนักงานราชการ อนุมัติ
125 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360445 บ้านหนองขมิ้น นายชาญวรงค์  โสตธนาภูรินทร์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
126 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360446 บ้านเขาดิน นางสาวดลญา  พุดทอง พนักงงานราชการ อนุมัติ
127 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360447 บ้านพุกระโดน นางวิภารัตน์  เนตรแก้ว ครูชำนาญการ อนุมัติ
128 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360447 บ้านพุกระโดน ยุทธพงศ์  วีระพันธ์ ครู อนุมัติ
129 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360448 บ้านโคกวังสาร สันติ  ปานรักษ์ ครู อนุมัติ
130 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360449 บ้านผารังหมี นางสาวเสาวรส  สีคง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
131 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360427 บ้านเนินมะปราง นายสมเดช  ภิลัยวัลย์ ธุรการ อนุมัติ
132 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360427 บ้านเนินมะปราง ชไมพร  ศรีโสภา ครูธุรการ อนุมัติ
133 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360433 เนินดินราษฎร์อุทิศ อินทิรา  เขียนสุข ครู อนุมัติ
134 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360434 บ้านใหม่ทองประเสริฐ วิญญู  ดวงมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
135 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360442 บ้านหนองขอนประชาสรรค์ วิทยา  โชติกคาม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
136 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360450 บ้านหนองไม้ยางดำ นางสาวอัมพาพรรณ  จั่นจีน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
137 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360450 บ้านหนองไม้ยางดำ จุฑารัตน์  รุ่งเรืองศักดิ์ อัตราจ้าง(ครูวิกฤติ) อนุมัติ
138 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360437 บ้านพัฒนาดงน้อย นางสไบแพร  อินทรปราง ครู อนุมัติ
139 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360440 บ้านผาท่าพล สายฝน  ประเสริฐ พนักงานราชการ อนุมัติ
140 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360436 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก รณกร  กะหมาย ครู อนุมัติ
141 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360438 บ้านลำภาศ นางสุนิสา  เมฆประดับ พนักงานราชการ อนุมัติ
142 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360439 หัวเขาราษฎร์บำรุง พุฒิพงศ์  เดชะ ครู อนุมัติ
143 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360441 บ้านใหม่สามัคคี นันทินี  สีหะวงษ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
144 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360443 บ้านห้วยบ่อทอง ศิริกัญญา  เอี่ยมกาย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
145 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360430 วัดบ้านมุง จินตนา  น้อยพันธ์ ครู อนุมัติ
146 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360452 บ้านวังโพรง วิจิตรา  วงษ์ยะลา ครู อนุมัติ
147 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360457 บ้านเขาเขียว สิรินาถ  โค้วจิริยะพันธุ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
148 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360458 บ้านทุ่งยาว นางภัทรชนก  โลทิม ครู อนุมัติ
149 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360451 บ้านหนองดู่ กัญจนา  เอมาตย์ ครู อนุมัติ
150 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360456 บ้านวังดินเหนียว นางสาวโชติกา  พรหมเทศ ครู อนุมัติ
151 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360456 บ้านวังดินเหนียว บุปผา  น้อยพันธ์ ครู อนุมัติ
152 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360453 บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) ปาริชาติ  มีทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
153 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360453 บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) มงคล  จันทร์ลา ครู อนุมัติ
154 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360454 บ้านไทรดงยั้ง เพ็ญนภา   ทองนวม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
155 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360454 บ้านไทรดงยั้ง สุพรรณิการ์  มูลเงิน ครูผู้ช่วย อนุมัติ