รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360135 บ้านนาเมือง ระวิวัลย์  มีเครือเอี่ยม ธุรการ อนุมัติ
2 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360135 บ้านนาเมือง นางสาวแสงระวี  ศรีสวัสดิ์ พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล อนุมัติ
3 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360136 บ้านนาฟองแดง นภาพร  ชัยสมบัติ ครู อนุมัติ
4 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360138 บ้านนาขุมคัน เพ็ญรุ่ง  บุญมีจิว ครู อนุมัติ
5 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360138 บ้านนาขุมคัน สุนิตย์  บุญเย็น ครู อนุมัติ
6 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360139 บ้านนาทุ่งใหญ่ นายธีรธัช  ทุ้ยแป ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
7 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360103 นครไทยวิทยาคม อรัญญา  เอี่ยมทัศน์ ครู อนุมัติ
8 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360103 นครไทยวิทยาคม จีรนันท์  สุวรรณาภา ครู คศ.2 อนุมัติ
9 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360104 บ้านหนองน้ำสร้าง กมลทิพย์  แก้ววิเชียร ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
10 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360104 บ้านหนองน้ำสร้าง สุรพล  บุญเกิด ผู้อำนวยการ อนุมัติ
11 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360104 บ้านหนองน้ำสร้าง จุรีรัตน์  เกิดดี ครูชำนาญการ อนุมัติ
12 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360111 บ้านหนองลาน นายสนใจ  เนินเพิ่มพิสุทธิ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
13 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360111 บ้านหนองลาน นางสาวอภิชญา  ยอดทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
14 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360111 บ้านหนองลาน เจนฤดี  จันดาหาร ครู อนุมัติ
15 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360127 ประชาสงเคราะห์พิทยา นางปภัชญา   อุบลอ่อน ครู คศ๑ อนุมัติ
16 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360127 ประชาสงเคราะห์พิทยา ธิดารัตน์  จันธิราช พนักงานราชการ อนุมัติ
17 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360127 ประชาสงเคราะห์พิทยา นายสมพล  ดีธงทอง ครูธุรการ อนุมัติ
18 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360134 ภูขัดรวมไทยพัฒนา พนาวุฒิ  ทองเชื้อ ครู คศ.1 อนุมัติ
19 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360128 กัลยาณิวัฒนา 1 สุภาพรรณ  เอมสมบุญ ครูชำนาญการ อนุมัติ
20 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360128 กัลยาณิวัฒนา 1 Onuma  Boontam ครู อนุมัติ
21 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360129 บ้านนาไก่เขี่ย ณัฐฐิญา  อ่วมบุญ ครูธุรการ อนุมัติ
22 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360129 บ้านนาไก่เขี่ย นางสาวสุมาพร  แก้วดวงดี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
23 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360130 บ้านน้ำลอม ขวัญข้าว  เนตรใส ครูชำนาญการ อนุมัติ
24 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360131 บ้านนาคล้าย สมิฑฐิฏา  ดงภูยาว ครู อนุมัติ
25 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360131 บ้านนาคล้าย สมคะเน  วาศวิท ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
26 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360137 บ้านบุ่งผลำ สำเนา  ยาสุด ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
27 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360140 บ้านน้ำกุ่ม ฉัตรญาดา  สืบสาย จนท.ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
28 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360141 บ้านนาแฝก นางสาวเอื้อมพร  วงษ์สมบูรณ์ ครู อนุมัติ
29 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360120 บ้านท่าหินลาด ศีรณา  พรหมสิงห์ ครู อนุมัติ
30 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360120 บ้านท่าหินลาด สมศักดิ์  งูนิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
31 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360110 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา อัจฉราพรรณ  วิชาพร พนักงานราชการ อนุมัติ
32 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360110 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา มนิตย์  ทูลขุนทด ครู อนุมัติ
33 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360112 บ้านหนองแห้ว นางปทุม  ปันแปง ครู อนุมัติ
34 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360115 บ้านโป่งกะเฌอ วยุรี  งูนิ่ม ครู อนุมัติ
35 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360115 บ้านโป่งกะเฌอ นางสาวรัติ์ธิกร  ทองนาคปาน ครู อนุมัติ
36 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360116 บ้านห้วยตีนตั่ง นางสาวกรรณิกา   ราชทะคันที ครู อนุมัติ
37 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360117 บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) พงศ์วิชญ์  พิพัฒน์เอกโชติ ครู อนุมัติ
38 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360118 บ้านห้วยน้ำไซ อำนวย  อุดร พนักงานราชการ อนุมัติ
39 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360119 ชุมชน 17 บ้านนาตาดี จรัญ  งูนิ่ม ครู ชำนาญการ อนุมัติ
40 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360123 สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง ดวงหทัย  รุ่งเรือง ครู คศ.1 อนุมัติ
41 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360123 สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง ธิชาภัทร  หล่องตากล้า พนักงานราชการ อนุมัติ
42 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360125 บ้านน้ำเลา สุมาลี  พิลาเปล่า ครู อนุมัติ
43 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360125 บ้านน้ำเลา สุมารินทร์  ธนะสัมบัน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
44 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360109 บ้านน้ำคลาด นางบุญยิน  ศรีสะอาด ครู คศ. อนุมัติ
45 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360105 บ้านหนองกระดาษ ภักวลัญชญ์  จินตนา ครู อนุมัติ
46 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360106 บ้านป่าซ่าน ศวิตา  พัวพัน ครู อนุมัติ
47 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360106 บ้านป่าซ่าน titaporn  sotthithaworn ครู อนุมัติ
48 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360107 บ้านพร้าว นายนิเวช   อินสุวอ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
49 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360107 บ้านพร้าว ภครัช  ไชยรัตน์ ครู อนุมัติ
50 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360108 บ้านห้วยทรายทอง นางสายธง  บุญกิจ ครู คศ.1 อนุมัติ
51 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360108 บ้านห้วยทรายทอง นายสุจิน  ธนะสัมบัน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
52 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360108 บ้านห้วยทรายทอง พัชราวดี  มุ่นเชย ครู คศ.2 อนุมัติ
53 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360156 บ้านแยง จินตนาภรณ์  มูลฐี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
54 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360157 บ้านเข็กใหญ่ นางสาวน้ำทิพย์  ศรีวัน พนักงานราชการ อนุมัติ
55 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360158 เกษตรสุขราษฎร์บำรุง อดิศักดิ์  ทะนันชัย ครู อนุมัติ
56 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360159 บ้านถ้ำพริก นายคมสัน  โพธิ์เงิน ครู คศ.1 อนุมัติ
57 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360159 บ้านถ้ำพริก วรวิทย์  มาดิษฐ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
58 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360159 บ้านถ้ำพริก อุมาพร  วังคีรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
59 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360160 บ้านหนองหิน ละไม  สารี ครู อนุมัติ
60 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360122 บ้านแก่งทุ่ง สุชาดา  ปิ่นทอง ครู อนุมัติ
61 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360122 บ้านแก่งทุ่ง ศิริพร  สุทธิ ครูธุรการ อนุมัติ
62 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360133 บ้านยางโกลน อิทธิพล  สุขรัง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
63 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360133 บ้านยางโกลน นายเอนก  บายันต์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
64 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360133 บ้านยางโกลน ณัฐธยาน์  ชูรัตน์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
65 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360113 บ้านบุ่งตารอด วิภารัตน์  สอนศรี ครู อนุมัติ
66 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360113 บ้านบุ่งตารอด อภัย  สุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
67 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360114 บ้านบุ่งปลาฝา สำเริง  หมีดง ครู อนุมัติ
68 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360114 บ้านบุ่งปลาฝา วันดี  แสงบุดดี ครู อนุมัติ
69 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360121 บ้านกกม่วง อุทิศ  ตุ่นเงิน ครู อนุมัติ
70 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360121 บ้านกกม่วง สุนิษา  ธูปเทียน ครู อนุมัติ
71 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360132 บ้านน้ำพริก บุญส่ง  ตุ่นเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
72 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360132 บ้านน้ำพริก นางสาวสุพรรณี  จันทร์สุริย์ ครู อนุมัติ
73 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360132 บ้านน้ำพริก นางระนอง  จันทร์ดี ครูชำนาญการ อนุมัติ
74 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360147 บางยางพัฒนา นายบัญญัติ  สะอาด ครูชำนาญการ อนุมัติ
75 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360147 บางยางพัฒนา ปทุมพร   รอดกระต่าย ครู อนุมัติ
76 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360148 บ้านน้ำตาก นรินทร์  สีเนตร ครู อนุมัติ
77 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360161 บ้านหลังเขา ชรินทร์ทิพย์  สีคำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
78 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360161 บ้านหลังเขา นางสาวพรพรรณี  คำทอน ครู คศ.2 อนุมัติ
79 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360142 บ้านหนองกะท้าว มานะ  กองเงิน ครู อนุมัติ
80 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360142 บ้านหนองกะท้าว นางธาริณี  คงปันนา ครู คศ. 3 อนุมัติ
81 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360143 บ้านนาโพธิ์นาจาน สุเทพ  บางศรี ครู อนุมัติ
82 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360143 บ้านนาโพธิ์นาจาน ราณี  สายแก้วเทศ ครู อนุมัติ
83 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360144 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ จิราพรรณ  ราศรีชัย ครู อนุมัติ
84 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360144 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ นายสุวัฒน์  สายยืด ผู้อำนวยการ อนุมัติ
85 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360144 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ นางสาวจิราพรรณ  ราศรีชัย ครู อนุมัติ
86 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360146 บ้านนาหนอง เสาวนิต  ยอดกระโหม ครู อนุมัติ
87 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360149 วิทยสัมพันธ์ นันท์นภัส  บุญจิตร คศ.1 อนุมัติ
88 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360150 บ้านป่าคาย นายสงกรานต์  คงปันนา ครู คศ.2 อนุมัติ
89 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360151 บ้านห้วยเฮี้ย เนตรสกรณ์  ศรีสวัสดิ์ ครู คศ.1 อนุมัติ
90 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360152 บ้านห้วยกอกพัฒนา วสันต์  จันแสน ครู อนุมัติ
91 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360152 บ้านห้วยกอกพัฒนา เบญจรัตน์  เขียววังทอง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
92 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360153 ศิริราษฎร์พัฒนา นางสาววัชรี  จันทะคีรี ครู อนุมัติ
93 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360153 ศิริราษฎร์พัฒนา ประเสริฐ  ทาวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
94 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360154 บ้านลาดคื้อ ธีรารัตน์  ไกรสีขาว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
95 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360073 บ้านชาติตระการ ยุวรรณดา  กลิ่นสาคร ธุรการ อนุมัติ
96 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360074 บ้านนาเปอะ สันติสุข  แย้มพราหมณ์ ครู อนุมัติ
97 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360075 บ้านปากรอง นายอภืศักดิ์  แตงอ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
98 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360076 บ้านนาจาน นางสุชิน  กรมเวท ครูชำนาษการพิเศษ อนุมัติ
99 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360076 บ้านนาจาน พัทธนันท์  สิงห์คำ ครูธุรการ อนุมัติ
100 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360076 บ้านนาจาน นางนารา  สังข์นาค ครูผู้ช่วย อนุมัติ
101 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360084 บ้านท่าสะแก PIYAMASS  KHUNKEEREE ครู อนุมัติ
102 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360084 บ้านท่าสะแก นางราตรี  แสนฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
103 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360085 บ้านห้วยท้องฟาน สายลม  สีลา พนักงานราชการ อนุมัติ
104 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360085 บ้านห้วยท้องฟาน นางสาวปราณี  คุ้มผล เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
105 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360081 บ้านน้ำจวง วราภราณ์  อภินันทโน ครู คศ.1 อนุมัติ
106 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360082 บ้านร่มเกล้า คมสัน  ยาจำปา พนักงานราชการ อนุมัติ
107 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360082 บ้านร่มเกล้า นางสาววิไลรัตน์  ฤทธิ์จีน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
108 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360077 บ้านนาตอน suwanno  phraiwan ครู อนุมัติ
109 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360078 บ้านขุนน้ำคับ ปุณยนุช  เมืองแดง ครู อนุมัติ
110 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360078 บ้านขุนน้ำคับ นางกันยา  ลาดปะละ ครูคศ.1 อนุมัติ
111 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360079 บ้านขวดน้ำมัน จันทร์จิรา  พุดฉิม ครู อนุมัติ
112 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360079 บ้านขวดน้ำมัน ส.อ.พงศ์เกียรติ  ฉิมแย้ม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
113 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360079 บ้านขวดน้ำมัน จันทร์จิรา  พุดฉิม ครู อนุมัติ
114 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360080 วัดบ่อภาค อุไรรัตน์  ยาโน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
115 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360080 วัดบ่อภาค ธีรวัฒน์  สุขเอม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
116 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360092 บ้านน้ำทองน้อย ภควา  น้อยนึ่ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
117 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360092 บ้านน้ำทองน้อย ปวริศา  กันแย้ม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
118 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360093 บ้านห้วยน้ำปลา นางดอกพยอม  จันทร์อุ่น ครูชำนาญการ อนุมัติ
119 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360094 บ้านนาหล่ม กาญจนา  ตาลคำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
120 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360094 บ้านนาหล่ม กฤษติกา  เหมสุทธิ ครู อนุมัติ
121 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360095 บ้านเนินทอง Naruemol  Moonnumang ครู อนุมัติ
122 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360095 บ้านเนินทอง ดวงจันทร์  บัวยิ้ม ครู อนุมัติ
123 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360096 บ้านเนินสุวรรณ วันทนีย์  แตงกวา ครู คศ.1 อนุมัติ
124 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360096 บ้านเนินสุวรรณ รติรัตน์  สุจแจ่ม ครู อนุมัติ
125 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360089 บ้านห้วยเหิน นัฐกานต์  แสงอินทร์ ครู อนุมัติ
126 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360089 บ้านห้วยเหิน มณีรัตน์  ทองพลับ ครู อนุมัติ
127 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360090 บ้านนาล้อม วะวิดา  โทจำปา ครู อนุมัติ
128 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360088 บ้านน้ำภาคน้อย นางสาวสุพัฒนา  จันทะคุณ ครู อนุมัติ
129 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360083 บ้านป่าแดง เกษร  อาจหาญ ครู อนุมัติ
130 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360097 บ้านสวนเมี่ยง พงษ์สินษ์   มั่งมูล เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
131 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360097 บ้านสวนเมี่ยง ปราชญา  หมื่นยงค์ ครู คศ.1 อนุมัติ
132 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360097 บ้านสวนเมี่ยง นางสาวจุฑาทิพย์  แช่มช้อย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
133 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360098 บ้านห้วยช้างแทง นายสมพร  จันดาหาร ผู้อำนวยการ อนุมัติ
134 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360099 บ้านหนองขาหย่าง นายดำรงศักดิ์  นาพุก ครู อนุมัติ
135 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360100 บ้านห้วยหมากหล่ำ วิภาดา  จันทะคุณ ธุรการ อนุมัติ
136 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360100 บ้านห้วยหมากหล่ำ อนุชา  ปีดี ครู อนุมัติ
137 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360101 บ้านโคกใหญ่ จิรวรรณ  ปงลังกา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
138 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360101 บ้านโคกใหญ่ ประเสริฐ  จันทะคุณ ครูอัตราจ้างวิกฤต อนุมัติ
139 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360101 บ้านโคกใหญ่ นางสาวมนต์ทิพา  ใจแปง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
140 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360102 บ้านแก่งบัวคำ ฉัตรชัย  สัจจา ครู อนุมัติ
141 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360102 บ้านแก่งบัวคำ นายฉัตรชัย  สัจจา ครู อนุมัติ
142 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360293 วัดท้องโพลง นายขจรศักดิ์  ทองศรี ครูชำนาญการ อนุมัติ
143 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360294 วัดทุ่งตาเปรี้ยว Chalerm  Yodsuwan ครู อนุมัติ
144 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360294 วัดทุ่งตาเปรี้ยว โสพิศ  คณโฑเงิน ครูชำนาญการ อนุมัติ
145 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360296 วัดสมอสุวรรณาราม กุลวดี  จินดากุล ครู อนุมัติ
146 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360297 วัดวังงิ้วงาม อรวรรณ  เมืองนาม ครูธุรการ อนุมัติ
147 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360298 บ้านคลองตกวิทยา นางสาวขวัญทอง   ฉ่ำเฉื่อย ครู อนุมัติ
148 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360298 บ้านคลองตกวิทยา ปาริชาติ  วังวนสินธุ์ ธุรการ อนุมัติ
149 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360299 วัดเขาน้อย อำนาจ  ตินะมาตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
150 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360299 วัดเขาน้อย นพวรรณ  พรมน้อย ธุรการ อนุมัติ
151 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360299 วัดเขาน้อย ณัฏณิพัช  เจิมจุ้ย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
152 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360292 บ้านหนองไผ่ นายอำนาจ  รักประกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
153 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360289 ผดุงวิทยา บรรพต  ไชยเสน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
154 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360290 หนองสะแกประชานุกูล สายชล  เพชรกระจาด ครู อนุมัติ
155 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360290 หนองสะแกประชานุกูล กาญจน์สิริ  เกตุตรง ครู อนุมัติ
156 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360290 หนองสะแกประชานุกูล นางสาวศศิวิมล  เนียมเหลี่ยม ครู อนุมัติ
157 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360290 หนองสะแกประชานุกูล นางกิตติมา  ช้างแก้ว ครู อนุมัติ
158 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360322 วัดเซิงหวาย นางนันท์นภัส  สุดสวาท ธุรการ อนุมัติ
159 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360274 วัดหนองมะคัง ณัฐพงศ์  ดอนชมไพร ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
160 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360275 วัดทับยายเชียง อนุชา  บรรทัดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
161 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360275 วัดทับยายเชียง อนุชา  บรรทัดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
162 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360276 ทับยายเชียงวิทยา นงคราญ  การเกษตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
163 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360276 ทับยายเชียงวิทยา thammaphon  nukhum ครู อนุมัติ
164 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360281 วัดนาขุม ประเทือง  ทองดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
165 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360281 วัดนาขุม นางสาวสิริกาญจน์  ใสยอดชัยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
166 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360282 วัดเมมสุวรรณาราม surasak  anurugchanachai ครู อนุมัติ
167 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360283 วัดท่าช้าง ชลอ  เรือนก้อน ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
168 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360285 วัดหนองหม้อแกง สุขสวัสดิ์  สิงห์โต ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
169 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360285 วัดหนองหม้อแกง นายเชิดชาย  ผิวเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
170 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360286 ราษฎร์สามัคคี นายอุดม   น่วมบาง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
171 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360286 ราษฎร์สามัคคี นารีรัตน์  มานุสนธ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
172 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360277 ประชาสามัคคี รติรัตน์  แก้วป้องปก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
173 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360305 ราษฎร์บำรุง นายไวยวุฒิ  คำมา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
174 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360305 ราษฎร์บำรุง อุบลศรี  ตุนาโป่ง ครู อนุมัติ
175 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360301 วัดห้วยดั้ง อำนวย   ทองคำนุช ึครู อนุมัติ
176 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360301 วัดห้วยดั้ง นายเกษมศักดิ์  มากเมือง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
177 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360302 วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) ศุภรักษ์  สุทธิรัตน์ ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
178 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360304 ศึกษากุลบุตร กัญจุฑา  โรจนหัสดินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
179 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360304 ศึกษากุลบุตร บุญเชิด  คำอินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
180 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360307 วัดหางไหล นางสรารัศม์   อินทร์มั่น ครูธุรการ อนุมัติ
181 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360308 วัดสนามไชย สมจิตร  สีสุกใส ครู อนุมัติ
182 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360308 วัดสนามไชย ณัฐพร  สิงห์โต ครู คศ.2 อนุมัติ
183 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360317 มะต้องประชาสรรค์ กมลรัตน์  ถิ่นอ่อง ครูธุรการ อนุมัติ
184 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360318 บ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) วารีรัตน์  ยาสุด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
185 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360284 วัดมะตูม นส.วรรณา  เกิดมุด ธุรการ อนุมัติ
186 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360280 ชุมชนดิฎฐอำรุง นายบรรพต  มีเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
187 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360280 ชุมชนดิฎฐอำรุง นางกมลพรรณ  ศรีดี ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
188 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360287 วัดวังมะด่าน นายอำนาจ  อ้วนอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
189 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360287 วัดวังมะด่าน กรรณิกา  ดีตรุษ พนักงานธุรการ อนุมัติ
190 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360312 วัดธรรมาราม นันทิกานต์  คร้ามสมอ ครูชำนาญการ อนุมัติ
191 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360315 ราษฎร์ศรัทธาวิทยา กาญจนา  มาภักดี ครูธุรการ อนุมัติ
192 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360315 ราษฎร์ศรัทธาวิทยา นัยนา  ไชยวงค์ พนักงานราชการ อนุมัติ
193 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360291 วัดย่านยาวประชานุกูล วรรณี  สุขสบาย ครู อนุมัติ
194 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360291 วัดย่านยาวประชานุกูล วัฒนะ  โปร่งนุช ผู้บริหาร อนุมัติ
195 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360291 วัดย่านยาวประชานุกูล ปิยะนุช  เอี่ยมเนตร ครูชำนาญการ อนุมัติ
196 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360295 วัดท่าสี่ร้อย นางสาวอธิษฐาน  พุ่มพวง ครูชำนาญการ อนุมัติ
197 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360320 วัดวงฆ้อง ธวัชร์  วิเชียรโรจน์ ครู อนุมัติ
198 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360320 วัดวงฆ้อง สุรภา  บุญมีจิว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
199 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360327 วัดหัวเขาสมอคร้า อุบล  จำปาทอง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
200 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360327 วัดหัวเขาสมอคร้า ชุติกาญจน์  มงคลรบ ครูธุรการ อนุมัติ
201 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360327 วัดหัวเขาสมอคร้า อรรถพล  บุญใจ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
202 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360313 วัดวังไม้แก่น ชวณท  รักเสนาะ ครูธุรการ อนุมัติ
203 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360313 วัดวังไม้แก่น บุญชู  พ่วงวัน ครูชำนาญการ อนุมัติ
204 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360309 วัดวังวน narunya  thailo ครู อนุมัติ
205 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360309 วัดวังวน นิศารัตน์  ปิ่นแก้ว ครูธุรการ อนุมัติ
206 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360309 วัดวังวน ณัฐพล  รักเสนาะ พนักงานราชการ อนุมัติ
207 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360310 บ้านคลองทำเนียบ สังวาล  บุญแตง ครูชำนาญการ อนุมัติ
208 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360311 บ้านหนองห้าง ศิริวรรณ  จามิกร ครูชำนาญการ อนุมัติ
209 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360314 บ้านบึงธรรมโรง เวียงฟ้า  ไกรกิจราษฎร์ ครู อนุมัติ
210 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360314 บ้านบึงธรรมโรง ศุวิล  รังแสง ครู อนุมัติ
211 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360288 ศรีภิรมย์พิทยา นายทวีป  ขวัญแย้ม ครูชำนาญการ อนุมัติ
212 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360323 วัดคลองมะเกลือ ศศิมา  อูปทอง ครู อนุมัติ
213 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360323 วัดคลองมะเกลือ วีรยุทธ  พิทักษ์พูลศิลป์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
214 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360324 บ้านบุ่งวิทยา นางนิภาพร  ต๊อดแก้ว ครู อนุมัติ
215 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360324 บ้านบุ่งวิทยา พรลภัส  บุญสุข ครูชำนาญการ อนุมัติ
216 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360326 บ้านบึงวิทยา ชาญนิวัฒน์  ช่วยทวี ครู อนุมัติ
217 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360321 วัดหาดใหญ่ นางสาวทิพวรรณ  พ้นภัย ครูชำนาญการ อนุมัติ
218 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360303 วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) วิภาดา  นำพวก เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
219 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360303 วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) นายวิชิต  ปานอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
220 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360316 บ้านหาดใหญ่ ประพันธ์  อยู่ชุม ครูชำนาญการ อนุมัติ
221 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360316 บ้านหาดใหญ่ ปิยาพัชร  รอดแย้ม ครูชำนาญการ อนุมัติ
222 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360316 บ้านหาดใหญ่ ผ่องศรี  สมพิพงษ์ ครู อนุมัติ
223 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360279 ประชาอุปถัมภ์ นายพลายงาม  บุญญะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
224 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360278 วัดหอกลอง นายชาติชาย  แป้นโพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
225 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360273 วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) ฐิติรัตน์  วงศรีรักษ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
226 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360273 วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) นายมานัส  ผิวพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
227 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360423 ห้วยปลาไหล สุรีรัตน์  กันทะเกตุ ครู อนุมัติ
228 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360424 วัดคันโช้ง บรรเจิด  มั่นต่อการ ครู อนุมัติ
229 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360425 บ้านน้ำโจน นางหนึ่งฤทัย  รอบคอบ ครู คศ.๑ อนุมัติ
230 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360426 บ้านแก่งคันนา นายสุขเกษม  ใจยวน ครู อนุมัติ
231 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360421 บ้านห้วยเจียง ชลัมภ์  ยิ้มดี ครู อนุมัติ
232 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360422 บ้านหนองกระบาก สุภาวดี  ไชยวัง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
233 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360422 บ้านหนองกระบาก นายนัฐวิทย์  แผนสมบูรณ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
234 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360422 บ้านหนองกระบาก ชุติมา  ชูวงษ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
235 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360400 วัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) นินนาท  ชำนาญยา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
236 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360401 วัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) สมศักดิ์  บวบดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
237 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360402 บ้านท่ากระดุน วิไล  บุญยัง ครู อนุมัติ
238 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360402 บ้านท่ากระดุน นายอิทธิพล  ยอดโค้น ครูธุรการ อนุมัติ
239 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360402 บ้านท่ากระดุน กาญจนา  ถมใย ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
240 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360403 บ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) นางศศิภัทร  จากยางโทน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
241 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360415 วัดเสนาสน์ ยุทธกร  วรรณภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
242 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360416 บ้านหนองปลิง นางอมรา  แดงโสภณ ครูชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
243 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360416 บ้านหนองปลิง นางนวลพรรณ  เนียมนก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
244 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360405 เขาไร่ศรีราชา นางสาวภัทรินทร์  ปทุมชาติแสนขัน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
245 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360405 เขาไร่ศรีราชา จุไรรัตน์  ต่ายชาวนา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
246 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360407 ชุมชนบ้านท่างาม นางณัฐธยาน์  ชมภูน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
247 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360407 ชุมชนบ้านท่างาม นางสาวอรสา  บุณพัฒนศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
248 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360411 วัดนาขาม จำลอง  กุลคง ครู อนุมัติ
249 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360412 บ้านแก่งเจ็ดแคว สันทัต  คงจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
250 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360412 บ้านแก่งเจ็ดแคว นางพลับพลึง  คำชนแดน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
251 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360412 บ้านแก่งเจ็ดแคว บรรเจิด  สาลี ครู อนุมัติ
252 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360408 วัดน้ำคบ นายประพัฒน์  นิ่มกลัด เจ้าหน้าธุรการโรงเรียน อนุมัติ
253 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360408 วัดน้ำคบ นางสาวกันตา  กรึมสูงเนิน ครู อนุมัติ
254 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360409 แก่งบ้านยางป่าคาย ไพรวรรณ  จันทร์หอม ครู คศ.2 อนุมัติ
255 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360410 บ้านน้ำหักศึกษา นางสาวดวงพร  แดงสว่าง ครูธุรการ อนุมัติ
256 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360410 บ้านน้ำหักศึกษา อมรรัตน์  อินทรปรางค์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
257 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360410 บ้านน้ำหักศึกษา สมศักดิ์  คุ้มพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา อนุมัติ
258 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360414 บ้านคลองช้าง นางรัตนา  กุลคง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
259 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360414 บ้านคลองช้าง นางชะม้อย  สุทธิรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
260 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360404 บ้านเนินมะคึด อัจฉรา  เกิดแพร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
261 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360406 บ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) นางสาววสา  มณีเสม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
262 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360418 วัดบ้านน้อย รัชนั  ใยบัว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
263 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360418 วัดบ้านน้อย นายวาสิฎฐ์  สิงห์ชา ครูชำนาญการ อนุมัติ
264 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360419 วัดหินลาด นายนพดล  ไมตรีจิตร ครู อนุมัติ
265 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360420 บ้านท่าหนองปากพาน นางสาวมยุรี  แก้วอิน ครู อนุมัติ