รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350016 ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ พจนารถ  รอดอ่อง ครู อนุมัติ
2 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350016 ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ วิเชียร  บำรุงมา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
3 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350017 วัดดงชะพลู นางมณี   ศรีบุรินทร์ ครู อนุมัติ
4 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350019 วัดคลองโนน นางพนอ  หมอกมืด ครู อนุมัติ
5 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350037 บ้านสวนแตง นายวิษณุ  สนปี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
6 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350038 วัดฆะมัง ขวัญใจ  ติระชูศักดิ์ ครู อนุมัติ
7 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350038 วัดฆะมัง นายวิทยา  สวนกุหลาบ ครู อนุมัติ
8 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350007 วัดดงป่าคำ บุญญิสา  อศวบุญโชด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
9 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350007 วัดดงป่าคำ น้อม  รักเกียรติ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
10 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350008 วัดดงกลาง ชานน  พยัพอำนวยชัย ครู อนุมัติ
11 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350008 วัดดงกลาง ชัย  สายสุวรรณ ครู อนุมัติ
12 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350042 วัดเขารูปช้าง นิตยา  นากแนม ครู อนุมัติ
13 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350041 บ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1) waraphon  nadee ครู อนุมัติ
14 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350015 บึงสีไฟ นางทิพวรรณ์   จันทรสุกรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
15 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350043 วัดวังมะเดื่อ กาสิทธิ์  สิงห์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
16 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350043 วัดวังมะเดื่อ นิลาวรรณ  พุกนุช ครูโรงเรียนวัดวังมะเดื่อ อนุมัติ
17 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350044 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) สุจีรา  ขำสว่าง ครู อนุมัติ
18 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350044 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) นางมัลลิกา  เพชรแหน ครู อนุมัติ
19 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350013 อนุบาลพิจิตร ลำใย  สิงห์ลอ รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
20 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350013 อนุบาลพิจิตร นาย พัชชาณัฐ  อัตพรต พนักงานราชการ อนุมัติ
21 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350014 อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) อรุณี  อาจองค์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
22 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350014 อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) ปริญญา  ศรีทอง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
23 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350021 ชุมชนบ้านวังกลม นางสาววทัญญู  ทองกลัด ครู อนุมัติ
24 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350022 วัดบ้านบุ่ง นายกฤช  บูรณกูล ครูธุรการ อนุมัติ
25 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350023 บ้านไดชุมแสง นางสาวสุจิตตรา  สิงห์สง่า ครูธุรการ อนุมัติ
26 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350024 วัดหนองไผ่ นางกัลยกร  พันตรีเกิด ครู อนุมัติ
27 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350024 วัดหนองไผ่ วันดี  ศิริวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
28 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350024 วัดหนองไผ่ ประโยชน์   ฟักคง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
29 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350035 วัดราชช้างขวัญ สุภาพร  อุ่ยเจริญศักดิ์ ครู อนุมัติ
30 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350035 วัดราชช้างขวัญ วันทนีย์  หัตถมาศ ครู อนุมัติ
31 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350035 วัดราชช้างขวัญ พนิตนาฏ  รูปเขียน ธุรการ อนุมัติ
32 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350036 วัดยางคอยเกลือ เพชรมาลี  สดศรีประเวศ ธุรการ อนุมัติ
33 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350036 วัดยางคอยเกลือ นางสาวกนกวรรณ  เสาวรภย์ ครู อนุมัติ
34 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350034 บ้านหนองถ้ำ นายสมัย  ศรีระวัตร ครู อนุมัติ
35 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350029 วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) นายสุภาพ  สุขเจริญ ครู อนุมัติ
36 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350030 บ้านท่ามะไฟ นางสาวประภาณี  ปัณราช ครู อนุมัติ
37 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350030 บ้านท่ามะไฟ จรีญาภรณ์  ฟักคง ครู อนุมัติ
38 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350031 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) นายสรายุทธ์  เส็งพานิช ครู อนุมัติ
39 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350031 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) นายนรงฤทธิ์  ศรีทอง ครู อนุมัติ
40 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350045 วัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ นวพร  ครุธทิน ครู อนุมัติ
41 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350050 บ้านเมืองเก่า จรัสแสง  จุลกลับ ครู อนุมัติ
42 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350050 บ้านเมืองเก่า ศิริพร  อ่อนจันทร์ ึครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
43 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350051 พิจิตรอนุสรณ์ เสนาะ  เสาวภา ครู อนุมัติ
44 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350054 วัดท่าข่อย พรประภา  เขียวเขิน ครูธุรการ อนุมัติ
45 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350054 วัดท่าข่อย สุวรัชต์  หงษ์ทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
46 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350046 วัดหาดมูลกระบือ เติมพงศ์  ครุธทิน ธุรการ อนุมัติ
47 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350047 บ้านวังกระดี่ทอง นายวรรณพจน์  เล็กอุทัยพานิช ครู คศ.3 อนุมัติ
48 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350047 บ้านวังกระดี่ทอง สมทรง   จิตติละอองวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
49 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350047 บ้านวังกระดี่ทอง สมคิด  จุ้ยปาน ครู อนุมัติ
50 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350048 วัดหงษ์ อรพรรณ   คัชมาตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
51 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350055 วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) ประยูร  กองดี ครูชำนาญการ อนุมัติ
52 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350020 บ้านวังทับยา นางปวีณา  สวนกุหลาบ ครู อนุมัติ
53 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350020 บ้านวังทับยา ทุเรียน  ศิริอ่อน ครู อนุมัติ
54 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350025 บ้านสายคำโห้ วรรธนันทน์  ทองมา ครู อนุมัติ
55 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350025 บ้านสายคำโห้ สิทธา  พิทักษ์ ครู อนุมัติ
56 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350025 บ้านสายคำโห้ นางจารุทรรศน์  พูลคล้าย ครู อนุมัติ
57 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350026 บ้านน้อย นายปัญญา  ฉลาดธัญกิจ ครู อนุมัติ
58 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350005 บ้านเนินยาว นางสาวสมพิศ  ฑีฆะภรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
59 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350001 บ้านหัวดง สมทรง  ทองสว่าง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
60 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350001 บ้านหัวดง นายเบ็ญจรงค์  มันตะสูตร ครู คศ.3 อนุมัติ
61 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350003 วัดลำชะล่า อมรศรี  จีนสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
62 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350004 วัดหนองนาดำพิทยา วิลาสินี  บุญม่วง ครู อนุมัติ
63 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350004 วัดหนองนาดำพิทยา จันทร์จิรา  อ่อนศรี ครู อนุมัติ
64 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350254 อนุบาลวังทรายพูน นายธานี  ไรยนารถ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
65 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350254 อนุบาลวังทรายพูน นางสาคร  เกตุแก้ว ครู อนุมัติ
66 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350256 เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม นางวันทนา  ไทยหล่อ ครู อนุมัติ
67 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350257 บ้านทุ่งโม่ง นางสายหยุด  ศรีบุตร ครู คศ.3 อนุมัติ
68 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350257 บ้านทุ่งโม่ง สายฝน  สุริยา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
69 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350260 วัดหนองจิกเภา รำพึง  นครพุ่ม ครู คศ.3 อนุมัติ
70 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350262 วัดหนองปล้อง วชิระ  แซ่อุน ครู อนุมัติ
71 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350263 วัดใหม่สามัคคีธรรม วิจิตรา  เพ็ชรคล้าย ครู อนุมัติ
72 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350263 วัดใหม่สามัคคีธรรม สุนทรี  ประสพสิน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
73 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350253 บ้านหนองปลาไหลสาขาบ้านใหม่เนินสวรรค์ นางสาวนันทพร   มั่นคง ครู อนุมัติ
74 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350252 บ้านท่ากระดาน ปริญญา  เถื่อนชื่น เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
75 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350248 บ้านหนองปลาไหล นางขวัญเรียม   มณีธรรม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
76 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350249 บ้านคลองสะแกป่าหวาย นายเบญจมินทร์  ศรีสุข ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
77 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350249 บ้านคลองสะแกป่าหวาย เสวก  พิลา ครู อนุมัติ
78 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350243 บ้านยางสามต้น ไพสอน  เนาว์ประดิษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
79 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350243 บ้านยางสามต้น นายโตมร  บุตรเพ็ง ครู อนุมัติ
80 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350244 บ้านหนองพระ สุชาติ  สีเหลือง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
81 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350242 ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน นายวทัญญู  ยาศรี ครู อนุมัติ
82 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350265 บ้านดงพลับ จิตรลดา  บัวริคาน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
83 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350265 บ้านดงพลับ ชนิดา  ขำจาด ครู คศ.2 อนุมัติ
84 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350235 บ้านดงเสือเหลือง นายวิวัฒน์  ผลประเสริฐ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
85 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350235 บ้านดงเสือเหลือง นายวิไล  งามสม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
86 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350233 บ้านหนองขานาง จันทนา  นิ่มวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
87 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350234 บ้านนาพิบูลพิทยา ลำดวน  เมฆชะอุ้ม ธุรการ อนุมัติ
88 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350227 วัดเนินพยอม จุฑารัตน์  กล่อมแก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
89 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350228 บ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ สุภาวดี  รักหาญ ครู อนุมัติ
90 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350228 บ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ สุรศักดิ์  จากศรีพรม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
91 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350229 บ้านหนองพง นายอารักษ์  โพธิบัติ ครูชำนาญการ อนุมัติ
92 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350230 บ้านห้วยคำตาล พัชรพร  ศรีนาราง ครู อนุมัติ
93 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350230 บ้านห้วยคำตาล คนึง  ศรชา เจ้าหน้าธุรการโรงเรียน อนุมัติ
94 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350230 บ้านห้วยคำตาล ้ันิภาวรรณ  บุญเพ็ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
95 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350231 อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) นายอดุลย์  โรจน์สว่าง ครูฃำนาญการพิเศษ อนุมัติ
96 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350232 บ้านทุ่งประพาส นายเฉลิมพล  สุขเจริญ ครูชำนาญการ อนุมัติ
97 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350216 บ้านห้วยน้อย นายพรชัย  ม่วงแจ่ม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
98 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350236 บ้านเนินขวาง นางนิรันดร์  บุญมี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
99 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350236 บ้านเนินขวาง ไสว  ผังดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
100 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350237 บ้านเนินพลวงวิทยา นางสาวสิริญญา  พ่วงพิทยกุล ครู คศ.3 อนุมัติ
101 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350238 บ้านหนองสะแก กชกร  หัสแดง ครู อนุมัติ
102 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350239 บ้านมาบมะไฟ นายบุญธรรม  ดอนดีไพร ครู อนุมัติ
103 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350239 บ้านมาบมะไฟ นางพรทิพย์  มีจาด ครู อนุมัติ
104 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350240 บ้านหนองคล้า บุญเจน  เกตะมะ ครู คศ.3 อนุมัติ
105 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350240 บ้านหนองคล้า อโนเชาว์  สุขหนุน รักษาการผู้อำนวยการ อนุมัติ
106 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350225 วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ นางชนัณธร  ศรีนาราง ครู อนุมัติ
107 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350226 วัดบ้านลำนัง อุทิศ  ส่งศรี ครู อนุมัติ
108 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350210 วัดไผ่รอบ อภิญญา  สินธุ์ขาว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
109 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350210 วัดไผ่รอบ นายโอกาส   เชื้อมีแรง รักษาการ ผอ.โรงเรียนวัดไผ่รอบ อนุมัติ
110 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350211 วัดหนองหลวง นางสาวจันทิมา  อังเพชร ครู อนุมัติ
111 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350211 วัดหนองหลวง นางสรวงสุดา  บุญเรศ ครู อนุมัติ
112 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350212 วัดเกาะแก้ว ลมัยพร  อ่อนชูศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
113 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350212 วัดเกาะแก้ว จันทร์เพ็ญ   โสสุด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
114 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350213 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) สงกรานต์  ปานจิตร ครู อนุมัติ
115 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350213 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) อนุรักษ์  ถอดเขี้ยว ครู อนุมัติ
116 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350214 บ้านหนองหัวปลวก นายภาณุวัฒน์  ชาวพะเยาว์ ครู อันดับ คศ.2 อนุมัติ
117 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350215 บ้านหนองไม้แดง สุวิทย์  ภุมรินทร์ ครู อนุมัติ
118 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350209 บ้านใดโพธิ์ สมศักดิ์  สร้อยสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
119 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350217 วัดท่าบัวทอง พิมลพร  แสงประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
120 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350217 วัดท่าบัวทอง สุพรรณิการ์  นาป้อม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
121 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350218 บ้านโพธิ์ประทับช้าง นางศศิธร  เถาวัลย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
122 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350218 บ้านโพธิ์ประทับช้าง กาญจนา  จันทรมณี ธุรการ อนุมัติ
123 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350219 บ้านบึงโพธิ์ นายธนานันต์  รอดแสงจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
124 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350221 บ้านโพธิ์ประทับช้าง สาขาบ้านวังกระโดน อารีย์  อินทร์โพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
125 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350206 ชุมชนวัดวังจิก ประทีป  ด้วงกัน ครู อนุมัติ
126 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350149 ชุมชนบ้านกำแพงดิน นางวันวิสา  นาคแดง ครูชำนาญการ อนุมัติ
127 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350150 บ้านท่าแห อัจฉรา  พุ่มแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
128 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350152 วัดศรีศรัทธาราม นางภัทรียา  คงเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
129 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350155 วัดเนินปอ นายจเด็จ  มะลิดิน ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
130 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350156 บ้านมาบแฟบ สมหมาย   คุ้มวงษ์ ผอ โรงเรียน อนุมัติ
131 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350156 บ้านมาบแฟบ นวพล  ปราณีต ครูผู้ช่วย อนุมัติ
132 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350157 บ้านยางห้าหลุม นางสาวศิริรัตน์  พรมมาศ พนักงานราชการ อนุมัติ
133 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350157 บ้านยางห้าหลุม นางอนงค์รัก  พัวสัมพันธ์ ครู คศ.2 อนุมัติ
134 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350158 สระยายชีมิตรภาพที่ 79 นายสมพาน  ม่วงแจ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
135 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350159 บ้านเนินพยอม นางนภากร  ทิพย์ทำ ครู อนุมัติ
136 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350141 วัดบ้านใหม่ นายสุรินทร์  สุรเดช ครู อนุมัติ
137 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350142 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) บุษรินทร์  มัชฌิมา ครู อนุมัติ
138 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350143 วัดจระเข้ผอม นางเสาวนีย์  นาดี ครูชำนายการพิเศษ อนุมัติ
139 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350144 บ้านหนองน้ำเขียว มณฑา  ฟักเงิน ครู อนุมัติ
140 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350145 บ้านโนนไผ่ขุย นางวริศรา  ทองสุข ครู อนุมัติ
141 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350133 วัดบ้านไร่ อรุณี  แสงศรี ครู อนุมัติ
142 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350135 วัดวังแดง ชนากานต์  ทองจันทร์ ครู อนุมัติ
143 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350135 วัดวังแดง นางวัดตุลี  เพ็ชรแก้ว ครูโรงเรียนวัดวังแดง อนุมัติ
144 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350135 วัดวังแดง นางสาวนฤมล  สุขเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
145 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350136 อนุบาลสามง่าม นายสาทร   โชติพ่วง ครู คศ.3 อนุมัติ
146 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350136 อนุบาลสามง่าม ภัณฑิรา  กองนิล ครู อนุมัติ
147 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350138 วัดใหม่ราษฎร์บำรุง พิสิษฐ์   เซนักค้า ครู อนุมัติ
148 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350138 วัดใหม่ราษฎร์บำรุง มณฑล  มามี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
149 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350160 บ้านหนองโสน สรวง  วรอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
150 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350161 บ้านป่าแซง นางสาวกิ่งแก้ว  เนตรวงษ์ ครู อนุมัติ
151 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350162 บ้านมาบกระเปา วนิดา  คุณสิน ครู อนุมัติ
152 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350162 บ้านมาบกระเปา นายศุภชัย  กัณธรรม ครู อนุมัติ
153 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350164 บ้านสุขสำราญ นายพรรษวุฒิ  ธนูทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
154 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350166 บ้านไผ่ใหญ่ สุธีร์  ประสานสมบัติ ครู อนุมัติ
155 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350154 บึงเฒ่าวิทยา นางอมรรัตน์  รัศมี ครู อนุมัติ
156 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350309 บ้านหนองจั่ว สิรินาถ  สีนวน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
157 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350309 บ้านหนองจั่ว นางบุญญักเขต  โป๊ะขุนทอง ครู อนุมัติ
158 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350310 บ้านหนองตะเคียน สิทธิเดช  วิลาสินี ครู อนุมัติ
159 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350315 บ้านหนองสาหร่าย นางรัชนี  บุญศิลป์ ครู คศ.3 อนุมัติ
160 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350315 บ้านหนองสาหร่าย มยุรี  เกตุพิจิตร ครู อนุมัติ
161 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350311 บ้านท่าเยี่ยม ศรีไพร  ศรีระวัตร ผู้อำนวยการ อนุมัติ
162 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350311 บ้านท่าเยี่ยม วันวิสาข์  บุญมี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
163 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350311 บ้านท่าเยี่ยม นายสุรศักดิ์  นาคทองดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
164 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350306 บ้านวังอ้อ นางสาวจิตนภา  บำรุงมา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
165 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350306 บ้านวังอ้อ นายสิริพรชัย  ทับจีนธัญนพ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
166 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350312 บ้านวังทับไทร จารุวรรณ  ศิริไกรวัฒนาวงค์ พนักงานราชการ อนุมัติ
167 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350313 บ้านตลุกหิน พิมพ์ลภัส  มีแม่นวิทย์ อัตราจ้าง อนุมัติ
168 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350314 บ้านหนองสองห้อง ลดาวัลย์  ธัญญะภูมิ ครู อนุมัติ
169 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350314 บ้านหนองสองห้อง นิคม  สุขสะอาด ครู อนุมัติ
170 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350303 บ้านท่าพิกุล นายจเร  แต้มครู ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
171 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350299 บ้านทุ่งสำราญ นายธนกฤต  เต็งสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
172 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350299 บ้านทุ่งสำราญ นางกัลยา  ทองม่วง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
173 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350300 อนุบาลสากเหล็ก ดาวเรือง  ฟักรักษา ครู อนุมัติ
174 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350300 อนุบาลสากเหล็ก นายสมชาย   จงชาญสิทธิโท ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
175 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350301 บ้านถ้ำคะนอง ณัฐวรรณ  มรม่วง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
176 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350301 บ้านถ้ำคะนอง จีรยุทธ  แช่มชัย ธุรการ อนุมัติ
177 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350302 บ้านปากดง บุญธรรม  เมิกสว่าง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
178 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350305 บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ นางสาคร  มหา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
179 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350305 บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ นางสาวเข็มพร  กรณ์แก้ว ครู อนุมัติ
180 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350305 บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ นางสาววิชชุดา  เกตุพิจิตร ครูชำนาญการ อนุมัติ
181 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350308 บ้านคลองทรายใหญ่ นายพิษณุ  พุฒฟัก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
182 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350308 บ้านคลองทรายใหญ่ namfon  noomaum ครู อนุมัติ
183 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350358 วัดบ้านนา วรรณชนก  พงษ์เหล็ง ครูชำนาญการ อนุมัติ
184 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350358 วัดบ้านนา วรรณชนก  พงษ์เหล็ง ครูชำนาญการ อนุมัติ
185 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350359 บ้านปลวกสูง หิรัญ  มีไชโย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
186 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350359 บ้านปลวกสูง นางสาวเมทินี  เอนกสุข ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
187 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350360 วัดโนนสะเดา นารีรัตน์  หุ่นทอง ครู อนุมัติ
188 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350360 วัดโนนสะเดา วรรณภรณ์  อยู่พันธ์ ครู อนุมัติ
189 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350360 วัดโนนสะเดา นายฉลองศักดิ์  บุรีวงศ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
190 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350363 บ้านหนองหูช้าง นนทภัทร   แก้วก้อน ครู อนุมัติ
191 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350363 บ้านหนองหูช้าง นนทภัทร  แก้วก้อน ครู อนุมัติ
192 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350363 บ้านหนองหูช้าง เพ็ญพร  เวชกร ครู อนุมัติ
193 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350363 บ้านหนองหูช้าง จิรนันท์  บุญเพ็ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
194 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350368 บ้านนิคม ยุพา  เฟื่องโชติการ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
195 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350368 บ้านนิคม นางอทิตยา  พุ่มแก้ว ครู อนุมัติ
196 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350366 บ้านหนองขาว สุกัญญา  ถนอมมิตร์ ครู อนุมัติ
197 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350367 บ้านยางตะพาย ทรงศักดิ์  ประจันนวล ครู อนุมัติ
198 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350367 บ้านยางตะพาย จักรภพ  ถึงกัน ครู อนุมัติ
199 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350370 บึงบัวพิทยาคม นิตยา  ทองล้อม ครู อนุมัติ
200 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350365 บ้านยางสุขวัฒน์ นิภา  ฆ้องชัย ครู อนุมัติ
201 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350351 บ้านโนนทอง นางสำนวน  จำนงค์ภักดี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
202 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350351 บ้านโนนทอง จารุณี  บุญถึง ครู อนุมัติ
203 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350356 บ้านหนองริ้น นางสาวคนึง   พรมมี เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
204 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350357 วัดวังตะขบ นิศาชล  ภู่ระหงษ์ ครู อนุมัติ
205 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350371 ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง นาบจำนง  แก้วทอง ครู อนุมัติ
206 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350372 บ้านสระบรเพ็ด มานพ  สมบุญยอด ครู อนุมัติ
207 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350350 บ้านบัวยาง สมนึก  กลิ่นอ้น ครู คศ.3 อนุมัติ
208 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350352 วัดหนองหลุม ณิชารีย์  ทองดอนน้อย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
209 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350352 วัดหนองหลุม ชัญวลี  ด้วงนิ่ม ครู อนุมัติ
210 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350353 วัดกลางวงศ์มณี ฝันภิรมย์  มานะกิจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
211 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350354 อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) วิรัลพัชร  สุวรรณปักษิน ครู อนุมัติ
212 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350355 วัดโนนป่าแดง นางจุฑาทิพย์  มัญชุวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
213 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350364 บ้านยางนกกระทุง น.ส.อัญญาณี  ทองรวย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
214 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350364 บ้านยางนกกระทุง นางพิสมัย  เกียรติไกรรัตน์ ครู อนุมัติ