รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.พิจิตร เขต 1 350016 : ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ พจนารถ  รอดอ่อง ครู
2 สพป.พิจิตร เขต 1 350016 : ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ วิเชียร  บำรุงมา ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 สพป.พิจิตร เขต 1 350017 : วัดดงชะพลู นางมณี   ศรีบุรินทร์ ครู
4 สพป.พิจิตร เขต 1 350019 : วัดคลองโนน นางพนอ  หมอกมืด ครู
5 สพป.พิจิตร เขต 1 350037 : บ้านสวนแตง นายวิษณุ  สนปี ครูชำนาญการพิเศษ
6 สพป.พิจิตร เขต 1 350038 : วัดฆะมัง นายวิทยา  สวนกุหลาบ ครู
7 สพป.พิจิตร เขต 1 350038 : วัดฆะมัง ขวัญใจ  ติระชูศักดิ์ ครู
8 สพป.พิจิตร เขต 1 350007 : วัดดงป่าคำ บุญญิสา  อศวบุญโชด ครูชำนาญการพิเศษ
9 สพป.พิจิตร เขต 1 350007 : วัดดงป่าคำ น้อม  รักเกียรติ์ ครูชำนาญการพิเศษ
10 สพป.พิจิตร เขต 1 350008 : วัดดงกลาง ชัย  สายสุวรรณ ครู
11 สพป.พิจิตร เขต 1 350008 : วัดดงกลาง ชานน  พยัพอำนวยชัย ครู
12 สพป.พิจิตร เขต 1 350042 : วัดเขารูปช้าง นิตยา  นากแนม ครู
13 สพป.พิจิตร เขต 1 350041 : บ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1) waraphon  nadee ครู
14 สพป.พิจิตร เขต 1 350015 : บึงสีไฟ นางทิพวรรณ์   จันทรสุกรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
15 สพป.พิจิตร เขต 1 350043 : วัดวังมะเดื่อ กาสิทธิ์  สิงห์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 สพป.พิจิตร เขต 1 350043 : วัดวังมะเดื่อ นิลาวรรณ  พุกนุช ครูโรงเรียนวัดวังมะเดื่อ
17 สพป.พิจิตร เขต 1 350044 : บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) นางมัลลิกา  เพชรแหน ครู
18 สพป.พิจิตร เขต 1 350044 : บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) สุจีรา  ขำสว่าง ครู
19 สพป.พิจิตร เขต 1 350013 : อนุบาลพิจิตร ลำใย  สิงห์ลอ รองผู้อำนวยการ
20 สพป.พิจิตร เขต 1 350013 : อนุบาลพิจิตร นาย พัชชาณัฐ  อัตพรต พนักงานราชการ
21 สพป.พิจิตร เขต 1 350014 : อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) ปริญญา  ศรีทอง ธุรการโรงเรียน
22 สพป.พิจิตร เขต 1 350014 : อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) อรุณี  อาจองค์ ครูชำนาญการพิเศษ
23 สพป.พิจิตร เขต 1 350021 : ชุมชนบ้านวังกลม นางสาววทัญญู  ทองกลัด ครู
24 สพป.พิจิตร เขต 1 350022 : วัดบ้านบุ่ง นายกฤช  บูรณกูล ครูธุรการ
25 สพป.พิจิตร เขต 1 350023 : บ้านไดชุมแสง นางลัดดา  พงษ์ประไพ ครูชำนาญการพิเศษ
26 สพป.พิจิตร เขต 1 350023 : บ้านไดชุมแสง นางสาวสุจิตตรา  สิงห์สง่า ครูธุรการ
27 สพป.พิจิตร เขต 1 350024 : วัดหนองไผ่ วันดี  ศิริวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
28 สพป.พิจิตร เขต 1 350024 : วัดหนองไผ่ ประโยชน์   ฟักคง ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 สพป.พิจิตร เขต 1 350024 : วัดหนองไผ่ นางกัลยกร  พันตรีเกิด ครู
30 สพป.พิจิตร เขต 1 350035 : วัดราชช้างขวัญ พนิตนาฏ  รูปเขียน ธุรการ
31 สพป.พิจิตร เขต 1 350035 : วัดราชช้างขวัญ สุภาพร  อุ่ยเจริญศักดิ์ ครู
32 สพป.พิจิตร เขต 1 350035 : วัดราชช้างขวัญ วันทนีย์  หัตถมาศ ครู
33 สพป.พิจิตร เขต 1 350036 : วัดยางคอยเกลือ นางสาวกนกวรรณ  เสาวรภย์ ครู
34 สพป.พิจิตร เขต 1 350036 : วัดยางคอยเกลือ เพชรมาลี  สดศรีประเวศ ธุรการ
35 สพป.พิจิตร เขต 1 350034 : บ้านหนองถ้ำ นายสมัย  ศรีระวัตร ครู
36 สพป.พิจิตร เขต 1 350029 : วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) นายสุภาพ  สุขเจริญ ครู
37 สพป.พิจิตร เขต 1 350030 : บ้านท่ามะไฟ จรีญาภรณ์  ฟักคง ครู
38 สพป.พิจิตร เขต 1 350030 : บ้านท่ามะไฟ นางสาวประภาณี  ปัณราช ครู
39 สพป.พิจิตร เขต 1 350031 : วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) นายสรายุทธ์  เส็งพานิช ครู
40 สพป.พิจิตร เขต 1 350031 : วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) นายนรงฤทธิ์  ศรีทอง ครู
41 สพป.พิจิตร เขต 1 350045 : วัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ นวพร  ครุธทิน ครู
42 สพป.พิจิตร เขต 1 350050 : บ้านเมืองเก่า จรัสแสง  จุลกลับ ครู
43 สพป.พิจิตร เขต 1 350050 : บ้านเมืองเก่า ศิริพร  อ่อนจันทร์ ึครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
44 สพป.พิจิตร เขต 1 350051 : พิจิตรอนุสรณ์ เสนาะ  เสาวภา ครู
45 สพป.พิจิตร เขต 1 350054 : วัดท่าข่อย พรประภา  เขียวเขิน ครูธุรการ
46 สพป.พิจิตร เขต 1 350054 : วัดท่าข่อย สุวรัชต์  หงษ์ทอง ครูชำนาญการพิเศษ
47 สพป.พิจิตร เขต 1 350046 : วัดหาดมูลกระบือ เติมพงศ์  ครุธทิน ธุรการ
48 สพป.พิจิตร เขต 1 350047 : บ้านวังกระดี่ทอง สมทรง   จิตติละอองวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
49 สพป.พิจิตร เขต 1 350047 : บ้านวังกระดี่ทอง สมคิด  จุ้ยปาน ครู
50 สพป.พิจิตร เขต 1 350047 : บ้านวังกระดี่ทอง นายวรรณพจน์  เล็กอุทัยพานิช ครู คศ.3
51 สพป.พิจิตร เขต 1 350048 : วัดหงษ์ อรพรรณ   คัชมาตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
52 สพป.พิจิตร เขต 1 350055 : วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) ประยูร  กองดี ครูชำนาญการ
53 สพป.พิจิตร เขต 1 350020 : บ้านวังทับยา นางปวีณา  สวนกุหลาบ ครู
54 สพป.พิจิตร เขต 1 350020 : บ้านวังทับยา ทุเรียน  ศิริอ่อน ครู
55 สพป.พิจิตร เขต 1 350025 : บ้านสายคำโห้ สิทธา  พิทักษ์ ครู
56 สพป.พิจิตร เขต 1 350025 : บ้านสายคำโห้ นางจารุทรรศน์  พูลคล้าย ครู
57 สพป.พิจิตร เขต 1 350025 : บ้านสายคำโห้ วรรธนันทน์  ทองมา ครู
58 สพป.พิจิตร เขต 1 350026 : บ้านน้อย นายปัญญา  ฉลาดธัญกิจ ครู
59 สพป.พิจิตร เขต 1 350005 : บ้านเนินยาว นางสาวสมพิศ  ฑีฆะภรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
60 สพป.พิจิตร เขต 1 350001 : บ้านหัวดง สมทรง  ทองสว่าง ครูชำนาญการพิเศษ
61 สพป.พิจิตร เขต 1 350001 : บ้านหัวดง นายเบ็ญจรงค์  มันตะสูตร ครู คศ.3
62 สพป.พิจิตร เขต 1 350003 : วัดลำชะล่า อมรศรี  จีนสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
63 สพป.พิจิตร เขต 1 350004 : วัดหนองนาดำพิทยา วิลาสินี  บุญม่วง ครู
64 สพป.พิจิตร เขต 1 350004 : วัดหนองนาดำพิทยา จันทร์จิรา  อ่อนศรี ครู
65 สพป.พิจิตร เขต 1 350254 : อนุบาลวังทรายพูน นายธานี  ไรยนารถ ครูชำนาญการพิเศษ
66 สพป.พิจิตร เขต 1 350254 : อนุบาลวังทรายพูน นางสาคร  เกตุแก้ว ครู
67 สพป.พิจิตร เขต 1 350256 : เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม นางวันทนา  ไทยหล่อ ครู
68 สพป.พิจิตร เขต 1 350257 : บ้านทุ่งโม่ง สายฝน  สุริยา เจ้าหน้าที่พัสดุ
69 สพป.พิจิตร เขต 1 350257 : บ้านทุ่งโม่ง นางสายหยุด  ศรีบุตร ครู คศ.3
70 สพป.พิจิตร เขต 1 350260 : วัดหนองจิกเภา รำพึง  นครพุ่ม ครู คศ.3
71 สพป.พิจิตร เขต 1 350262 : วัดหนองปล้อง วชิระ  แซ่อุน ครู
72 สพป.พิจิตร เขต 1 350263 : วัดใหม่สามัคคีธรรม สุนทรี  ประสพสิน ธุรการโรงเรียน
73 สพป.พิจิตร เขต 1 350263 : วัดใหม่สามัคคีธรรม วิจิตรา  เพ็ชรคล้าย ครู
74 สพป.พิจิตร เขต 1 350253 : บ้านหนองปลาไหลสาขาบ้านใหม่เนินสวรรค์ นางสาวนันทพร   มั่นคง ครู
75 สพป.พิจิตร เขต 1 350252 : บ้านท่ากระดาน ปริญญา  เถื่อนชื่น เจ้าหน้าที่ธุรการ
76 สพป.พิจิตร เขต 1 350248 : บ้านหนองปลาไหล นางขวัญเรียม   มณีธรรม ครูชำนาญการพิเศษ
77 สพป.พิจิตร เขต 1 350249 : บ้านคลองสะแกป่าหวาย เสวก  พิลา ครู
78 สพป.พิจิตร เขต 1 350249 : บ้านคลองสะแกป่าหวาย นายเบญจมินทร์  ศรีสุข ครู ชำนาญการพิเศษ
79 สพป.พิจิตร เขต 1 350243 : บ้านยางสามต้น ไพสอน  เนาว์ประดิษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษ
80 สพป.พิจิตร เขต 1 350243 : บ้านยางสามต้น นายโตมร  บุตรเพ็ง ครู
81 สพป.พิจิตร เขต 1 350244 : บ้านหนองพระ สุชาติ  สีเหลือง ครูชำนาญการพิเศษ
82 สพป.พิจิตร เขต 1 350242 : ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน นายวทัญญู  ยาศรี ครู
83 สพป.พิจิตร เขต 1 350265 : บ้านดงพลับ ชนิดา  ขำจาด ครู คศ.2
84 สพป.พิจิตร เขต 1 350265 : บ้านดงพลับ จิตรลดา  บัวริคาน เจ้าหน้าที่ธุรการ
85 สพป.พิจิตร เขต 1 350235 : บ้านดงเสือเหลือง นายวิวัฒน์  ผลประเสริฐ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
86 สพป.พิจิตร เขต 1 350235 : บ้านดงเสือเหลือง นายวิไล  งามสม ครูชำนาญการพิเศษ
87 สพป.พิจิตร เขต 1 350233 : บ้านหนองขานาง จันทนา  นิ่มวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
88 สพป.พิจิตร เขต 1 350234 : บ้านนาพิบูลพิทยา ลำดวน  เมฆชะอุ้ม ธุรการ
89 สพป.พิจิตร เขต 1 350227 : วัดเนินพยอม จุฑารัตน์  กล่อมแก้ว ครูผู้ช่วย
90 สพป.พิจิตร เขต 1 350228 : บ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ สุภาวดี  รักหาญ ครู
91 สพป.พิจิตร เขต 1 350228 : บ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ สุรศักดิ์  จากศรีพรม ครูผู้ช่วย
92 สพป.พิจิตร เขต 1 350229 : บ้านหนองพง นายอารักษ์  โพธิบัติ ครูชำนาญการ
93 สพป.พิจิตร เขต 1 350230 : บ้านห้วยคำตาล ้ันิภาวรรณ  บุญเพ็ง ครูผู้ช่วย
94 สพป.พิจิตร เขต 1 350230 : บ้านห้วยคำตาล พัชรพร  ศรีนาราง ครู
95 สพป.พิจิตร เขต 1 350230 : บ้านห้วยคำตาล คนึง  ศรชา เจ้าหน้าธุรการโรงเรียน
96 สพป.พิจิตร เขต 1 350231 : อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) นายอดุลย์  โรจน์สว่าง ครูฃำนาญการพิเศษ
97 สพป.พิจิตร เขต 1 350232 : บ้านทุ่งประพาส นายเฉลิมพล  สุขเจริญ ครูชำนาญการ
98 สพป.พิจิตร เขต 1 350216 : บ้านห้วยน้อย นายพรชัย  ม่วงแจ่ม ครูชำนาญการพิเศษ
99 สพป.พิจิตร เขต 1 350236 : บ้านเนินขวาง ไสว  ผังดี ครูชำนาญการพิเศษ
100 สพป.พิจิตร เขต 1 350236 : บ้านเนินขวาง นางนิรันดร์  บุญมี ครูชำนาญการพิเศษ
101 สพป.พิจิตร เขต 1 350237 : บ้านเนินพลวงวิทยา นางสาวสิริญญา  พ่วงพิทยกุล ครู คศ.3
102 สพป.พิจิตร เขต 1 350238 : บ้านหนองสะแก กชกร  หัสแดง ครู
103 สพป.พิจิตร เขต 1 350239 : บ้านมาบมะไฟ นายบุญธรรม  ดอนดีไพร ครู
104 สพป.พิจิตร เขต 1 350239 : บ้านมาบมะไฟ นางพรทิพย์  มีจาด ครู
105 สพป.พิจิตร เขต 1 350240 : บ้านหนองคล้า บุญเจน  เกตะมะ ครู คศ.3
106 สพป.พิจิตร เขต 1 350240 : บ้านหนองคล้า อโนเชาว์  สุขหนุน รักษาการผู้อำนวยการ
107 สพป.พิจิตร เขต 1 350225 : วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ นางชนัณธร  ศรีนาราง ครู
108 สพป.พิจิตร เขต 1 350226 : วัดบ้านลำนัง อุทิศ  ส่งศรี ครู
109 สพป.พิจิตร เขต 1 350210 : วัดไผ่รอบ นายโอกาส   เชื้อมีแรง รักษาการ ผอ.โรงเรียนวัดไผ่รอบ
110 สพป.พิจิตร เขต 1 350210 : วัดไผ่รอบ อภิญญา  สินธุ์ขาว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
111 สพป.พิจิตร เขต 1 350211 : วัดหนองหลวง นางสาวจันทิมา  อังเพชร ครู
112 สพป.พิจิตร เขต 1 350211 : วัดหนองหลวง นางสรวงสุดา  บุญเรศ ครู
113 สพป.พิจิตร เขต 1 350212 : วัดเกาะแก้ว จันทร์เพ็ญ   โสสุด ครูชำนาญการพิเศษ
114 สพป.พิจิตร เขต 1 350212 : วัดเกาะแก้ว ลมัยพร  อ่อนชูศรี ครูชำนาญการพิเศษ
115 สพป.พิจิตร เขต 1 350213 : วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) อนุรักษ์  ถอดเขี้ยว ครู
116 สพป.พิจิตร เขต 1 350213 : วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) สงกรานต์  ปานจิตร ครู
117 สพป.พิจิตร เขต 1 350214 : บ้านหนองหัวปลวก นายภาณุวัฒน์  ชาวพะเยาว์ ครู อันดับ คศ.2
118 สพป.พิจิตร เขต 1 350215 : บ้านหนองไม้แดง สุวิทย์  ภุมรินทร์ ครู
119 สพป.พิจิตร เขต 1 350209 : บ้านใดโพธิ์ สมศักดิ์  สร้อยสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
120 สพป.พิจิตร เขต 1 350217 : วัดท่าบัวทอง พิมลพร  แสงประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
121 สพป.พิจิตร เขต 1 350217 : วัดท่าบัวทอง สุพรรณิการ์  นาป้อม เจ้าหน้าที่ธุรการ
122 สพป.พิจิตร เขต 1 350218 : บ้านโพธิ์ประทับช้าง นางศศิธร  เถาวัลย์ ครูชำนาญการพิเศษ
123 สพป.พิจิตร เขต 1 350218 : บ้านโพธิ์ประทับช้าง กาญจนา  จันทรมณี ธุรการ
124 สพป.พิจิตร เขต 1 350219 : บ้านบึงโพธิ์ นายธนานันต์  รอดแสงจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
125 สพป.พิจิตร เขต 1 350221 : บ้านโพธิ์ประทับช้าง สาขาบ้านวังกระโดน อารีย์  อินทร์โพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
126 สพป.พิจิตร เขต 1 350206 : ชุมชนวัดวังจิก ประทีป  ด้วงกัน ครู
127 สพป.พิจิตร เขต 1 350149 : ชุมชนบ้านกำแพงดิน นางวันวิสา  นาคแดง ครูชำนาญการ
128 สพป.พิจิตร เขต 1 350150 : บ้านท่าแห อัจฉรา  พุ่มแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
129 สพป.พิจิตร เขต 1 350152 : วัดศรีศรัทธาราม นางภัทรียา  คงเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ
130 สพป.พิจิตร เขต 1 350155 : วัดเนินปอ นายจเด็จ  มะลิดิน ครู ชำนาญการพิเศษ
131 สพป.พิจิตร เขต 1 350156 : บ้านมาบแฟบ สมหมาย   คุ้มวงษ์ ผอ โรงเรียน
132 สพป.พิจิตร เขต 1 350156 : บ้านมาบแฟบ นวพล  ปราณีต ครูผู้ช่วย
133 สพป.พิจิตร เขต 1 350157 : บ้านยางห้าหลุม นางอนงค์รัก  พัวสัมพันธ์ ครู คศ.2
134 สพป.พิจิตร เขต 1 350157 : บ้านยางห้าหลุม นางสาวศิริรัตน์  พรมมาศ พนักงานราชการ
135 สพป.พิจิตร เขต 1 350158 : สระยายชีมิตรภาพที่ 79 นายสมพาน  ม่วงแจ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ
136 สพป.พิจิตร เขต 1 350159 : บ้านเนินพยอม นางนภากร  ทิพย์ทำ ครู
137 สพป.พิจิตร เขต 1 350141 : วัดบ้านใหม่ นายสุรินทร์  สุรเดช ครู
138 สพป.พิจิตร เขต 1 350142 : บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) บุษรินทร์  มัชฌิมา ครู
139 สพป.พิจิตร เขต 1 350143 : วัดจระเข้ผอม นางเสาวนีย์  นาดี ครูชำนายการพิเศษ
140 สพป.พิจิตร เขต 1 350144 : บ้านหนองน้ำเขียว มณฑา  ฟักเงิน ครู
141 สพป.พิจิตร เขต 1 350145 : บ้านโนนไผ่ขุย นางวริศรา  ทองสุข ครู
142 สพป.พิจิตร เขต 1 350133 : วัดบ้านไร่ อรุณี  แสงศรี ครู
143 สพป.พิจิตร เขต 1 350135 : วัดวังแดง นางวัดตุลี  เพ็ชรแก้ว ครูโรงเรียนวัดวังแดง
144 สพป.พิจิตร เขต 1 350135 : วัดวังแดง นางสาวนฤมล  สุขเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียน
145 สพป.พิจิตร เขต 1 350135 : วัดวังแดง ชนากานต์  ทองจันทร์ ครู
146 สพป.พิจิตร เขต 1 350136 : อนุบาลสามง่าม นายสาทร   โชติพ่วง ครู คศ.3
147 สพป.พิจิตร เขต 1 350136 : อนุบาลสามง่าม ภัณฑิรา  กองนิล ครู
148 สพป.พิจิตร เขต 1 350138 : วัดใหม่ราษฎร์บำรุง พิสิษฐ์   เซนักค้า ครู
149 สพป.พิจิตร เขต 1 350138 : วัดใหม่ราษฎร์บำรุง มณฑล  มามี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
150 สพป.พิจิตร เขต 1 350160 : บ้านหนองโสน สรวง  วรอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
151 สพป.พิจิตร เขต 1 350161 : บ้านป่าแซง นางสาวกิ่งแก้ว  เนตรวงษ์ ครู
152 สพป.พิจิตร เขต 1 350162 : บ้านมาบกระเปา นายศุภชัย  กัณธรรม ครู
153 สพป.พิจิตร เขต 1 350162 : บ้านมาบกระเปา วนิดา  คุณสิน ครู
154 สพป.พิจิตร เขต 1 350164 : บ้านสุขสำราญ นายพรรษวุฒิ  ธนูทอง ครูชำนาญการพิเศษ
155 สพป.พิจิตร เขต 1 350166 : บ้านไผ่ใหญ่ สุธีร์  ประสานสมบัติ ครู
156 สพป.พิจิตร เขต 1 350154 : บึงเฒ่าวิทยา นางอมรรัตน์  รัศมี ครู
157 สพป.พิจิตร เขต 1 350309 : บ้านหนองจั่ว สิรินาถ  สีนวน ครูผู้ช่วย
158 สพป.พิจิตร เขต 1 350309 : บ้านหนองจั่ว นางบุญญักเขต  โป๊ะขุนทอง ครู
159 สพป.พิจิตร เขต 1 350310 : บ้านหนองตะเคียน สิทธิเดช  วิลาสินี ครู
160 สพป.พิจิตร เขต 1 350315 : บ้านหนองสาหร่าย มยุรี  เกตุพิจิตร ครู
161 สพป.พิจิตร เขต 1 350315 : บ้านหนองสาหร่าย นางรัชนี  บุญศิลป์ ครู คศ.3
162 สพป.พิจิตร เขต 1 350311 : บ้านท่าเยี่ยม วันวิสาข์  บุญมี ครูผู้ช่วย
163 สพป.พิจิตร เขต 1 350311 : บ้านท่าเยี่ยม นายสุรศักดิ์  นาคทองดี ครูผู้ช่วย
164 สพป.พิจิตร เขต 1 350311 : บ้านท่าเยี่ยม ศรีไพร  ศรีระวัตร ผู้อำนวยการ
165 สพป.พิจิตร เขต 1 350306 : บ้านวังอ้อ นายสิริพรชัย  ทับจีนธัญนพ เจ้าหน้าที่ธุรการ
166 สพป.พิจิตร เขต 1 350306 : บ้านวังอ้อ นางสาวจิตนภา  บำรุงมา ครูผู้ช่วย
167 สพป.พิจิตร เขต 1 350312 : บ้านวังทับไทร จารุวรรณ  ศิริไกรวัฒนาวงค์ พนักงานราชการ
168 สพป.พิจิตร เขต 1 350313 : บ้านตลุกหิน พิมพ์ลภัส  มีแม่นวิทย์ อัตราจ้าง
169 สพป.พิจิตร เขต 1 350314 : บ้านหนองสองห้อง นิคม  สุขสะอาด ครู
170 สพป.พิจิตร เขต 1 350314 : บ้านหนองสองห้อง ลดาวัลย์  ธัญญะภูมิ ครู
171 สพป.พิจิตร เขต 1 350303 : บ้านท่าพิกุล นายจเร  แต้มครู ผู้อำนวยการโรงเรียน
172 สพป.พิจิตร เขต 1 350299 : บ้านทุ่งสำราญ นางกัลยา  ทองม่วง ครูชำนาญการพิเศษ
173 สพป.พิจิตร เขต 1 350299 : บ้านทุ่งสำราญ นายธนกฤต  เต็งสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
174 สพป.พิจิตร เขต 1 350300 : อนุบาลสากเหล็ก นายสมชาย   จงชาญสิทธิโท ครูชำนาญการพิเศษ
175 สพป.พิจิตร เขต 1 350300 : อนุบาลสากเหล็ก ดาวเรือง  ฟักรักษา ครู
176 สพป.พิจิตร เขต 1 350301 : บ้านถ้ำคะนอง ณัฐวรรณ  มรม่วง ครูชำนาญการพิเศษ
177 สพป.พิจิตร เขต 1 350301 : บ้านถ้ำคะนอง จีรยุทธ  แช่มชัย ธุรการ
178 สพป.พิจิตร เขต 1 350302 : บ้านปากดง บุญธรรม  เมิกสว่าง ครูชำนาญการพิเศษ
179 สพป.พิจิตร เขต 1 350305 : บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ นางสาคร  มหา ครูชำนาญการพิเศษ
180 สพป.พิจิตร เขต 1 350305 : บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ นางสาวเข็มพร  กรณ์แก้ว ครู
181 สพป.พิจิตร เขต 1 350305 : บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ นางสาววิชชุดา  เกตุพิจิตร ครูชำนาญการ
182 สพป.พิจิตร เขต 1 350308 : บ้านคลองทรายใหญ่ นายพิษณุ  พุฒฟัก ครูชำนาญการพิเศษ
183 สพป.พิจิตร เขต 1 350308 : บ้านคลองทรายใหญ่ namfon  noomaum ครู
184 สพป.พิจิตร เขต 1 350358 : วัดบ้านนา วรรณชนก  พงษ์เหล็ง ครูชำนาญการ
185 สพป.พิจิตร เขต 1 350358 : วัดบ้านนา วรรณชนก  พงษ์เหล็ง ครูชำนาญการ
186 สพป.พิจิตร เขต 1 350359 : บ้านปลวกสูง หิรัญ  มีไชโย ครูชำนาญการพิเศษ
187 สพป.พิจิตร เขต 1 350359 : บ้านปลวกสูง นางสาวเมทินี  เอนกสุข ธุรการโรงเรียน
188 สพป.พิจิตร เขต 1 350360 : วัดโนนสะเดา นายฉลองศักดิ์  บุรีวงศ์ ผู้อำนวยการ
189 สพป.พิจิตร เขต 1 350360 : วัดโนนสะเดา นารีรัตน์  หุ่นทอง ครู
190 สพป.พิจิตร เขต 1 350360 : วัดโนนสะเดา วรรณภรณ์  อยู่พันธ์ ครู
191 สพป.พิจิตร เขต 1 350363 : บ้านหนองหูช้าง นนทภัทร  แก้วก้อน ครู
192 สพป.พิจิตร เขต 1 350363 : บ้านหนองหูช้าง เพ็ญพร  เวชกร ครู
193 สพป.พิจิตร เขต 1 350363 : บ้านหนองหูช้าง จิรนันท์  บุญเพ็ง ครูผู้ช่วย
194 สพป.พิจิตร เขต 1 350363 : บ้านหนองหูช้าง นนทภัทร   แก้วก้อน ครู
195 สพป.พิจิตร เขต 1 350368 : บ้านนิคม ยุพา  เฟื่องโชติการ ครูชำนาญการพิเศษ
196 สพป.พิจิตร เขต 1 350368 : บ้านนิคม นางอทิตยา  พุ่มแก้ว ครู
197 สพป.พิจิตร เขต 1 350366 : บ้านหนองขาว สุกัญญา  ถนอมมิตร์ ครู
198 สพป.พิจิตร เขต 1 350367 : บ้านยางตะพาย จักรภพ  ถึงกัน ครู
199 สพป.พิจิตร เขต 1 350367 : บ้านยางตะพาย ทรงศักดิ์  ประจันนวล ครู
200 สพป.พิจิตร เขต 1 350370 : บึงบัวพิทยาคม พลวัฒน์  วังคีรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
201 สพป.พิจิตร เขต 1 350370 : บึงบัวพิทยาคม นิตยา  ทองล้อม ครู
202 สพป.พิจิตร เขต 1 350365 : บ้านยางสุขวัฒน์ นิภา  ฆ้องชัย ครู
203 สพป.พิจิตร เขต 1 350351 : บ้านโนนทอง นางสำนวน  จำนงค์ภักดี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
204 สพป.พิจิตร เขต 1 350351 : บ้านโนนทอง จารุณี  บุญถึง ครู
205 สพป.พิจิตร เขต 1 350356 : บ้านหนองริ้น นางสาวคนึง   พรมมี เจ้าหน้าที่พัสดุ
206 สพป.พิจิตร เขต 1 350357 : วัดวังตะขบ นิศาชล  ภู่ระหงษ์ ครู
207 สพป.พิจิตร เขต 1 350371 : ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง นาบจำนง  แก้วทอง ครู
208 สพป.พิจิตร เขต 1 350372 : บ้านสระบรเพ็ด มานพ  สมบุญยอด ครู
209 สพป.พิจิตร เขต 1 350350 : บ้านบัวยาง สมนึก  กลิ่นอ้น ครู คศ.3
210 สพป.พิจิตร เขต 1 350352 : วัดหนองหลุม ณิชารีย์  ทองดอนน้อย ครูผู้ช่วย
211 สพป.พิจิตร เขต 1 350352 : วัดหนองหลุม ชัญวลี  ด้วงนิ่ม ครู
212 สพป.พิจิตร เขต 1 350353 : วัดกลางวงศ์มณี ฝันภิรมย์  มานะกิจ ครูผู้ช่วย
213 สพป.พิจิตร เขต 1 350354 : อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) วิรัลพัชร  สุวรรณปักษิน ครู
214 สพป.พิจิตร เขต 1 350355 : วัดโนนป่าแดง นางจุฑาทิพย์  มัญชุวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
215 สพป.พิจิตร เขต 1 350364 : บ้านยางนกกระทุง นางพิสมัย  เกียรติไกรรัตน์ ครู
216 สพป.พิจิตร เขต 1 350364 : บ้านยางนกกระทุง น.ส.อัญญาณี  ทองรวย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน