รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.พิจิตร เขต 2 350177 : วัดวังไคร้ นายโสรส  ขิดลัมย์ ครู
2 สพป.พิจิตร เขต 2 350179 : วัดคลองคูณ นายสิทธิศักดิ์  เทศประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองคูณ
3 สพป.พิจิตร เขต 2 350179 : วัดคลองคูณ นายสมคิด   ศรีบุบผา ครู
4 สพป.พิจิตร เขต 2 350179 : วัดคลองคูณ นายกิตติคุณ   คำแถลง ครู ชำนาญการพิเศษ
5 สพป.พิจิตร เขต 2 350190 : วัดต้นชุมแสง ธันยธรณ์  ทานศรี ครูชำนาญการพิเศษ
6 สพป.พิจิตร เขต 2 350190 : วัดต้นชุมแสง วินัย  ทรวดทรง ครูชำนาญการพิเศษ
7 สพป.พิจิตร เขต 2 350203 : วัดหนองคล่อ นายรณภพ  กล่อมเกลี้ยง ผู้บริหารโรงเรียน
8 สพป.พิจิตร เขต 2 350204 : วัดใหม่สำราญ นางสาวปราณี  แสงรส ครูชำนาญการพิเศษ
9 สพป.พิจิตร เขต 2 350205 : ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ นายสมยศ  คำบัว ครู คศ.3
10 สพป.พิจิตร เขต 2 350171 : วัดทับปรู สมพร  บุญทั่ง ครูชำนาญการพิเศษ
11 สพป.พิจิตร เขต 2 350171 : วัดทับปรู นางทัศนีย์  วฤทธิสุรเศรษฐ์ ครู
12 สพป.พิจิตร เขต 2 350169 : บ้านบึงประดู่ รุ่งนภา  ศรีเมฆ ครู
13 สพป.พิจิตร เขต 2 350170 : วัดทับหมัน นายสมศักดิ์   บุญเหลือ ครู
14 สพป.พิจิตร เขต 2 350187 : วัดคลองข่อย รัชนี  คงสวัสดิ์ ครู
15 สพป.พิจิตร เขต 2 350172 : บ้านสามบึงบาตร นางสาววันดี  ปรางทอง ครู คศ.3
16 สพป.พิจิตร เขต 2 350173 : บ้านหนองหวาย ธวัช  สายพัฒนะ ครูชำนาญการพิเศษ
17 สพป.พิจิตร เขต 2 350167 : อนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) พร  ทองสุข ครู ชำนาญการพิเศษ
18 สพป.พิจิตร เขต 2 350167 : อนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) อมร  ชยาภรณ์มงคล ครู
19 สพป.พิจิตร เขต 2 350168 : วัดบึงน้ำกลัด เรวัต  ทองดี ครูชำนาญการ
20 สพป.พิจิตร เขต 2 350197 : โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร นิรันดร์  เฉื่อยฉ่ำ ครูชำนาญการพิเศษ
21 สพป.พิจิตร เขต 2 350197 : โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร นายหยงหงิ่ม  ปัญญายงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
22 สพป.พิจิตร เขต 2 350197 : โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร อุษณีย์  แซ่เตีย ครูชำนาญการ
23 สพป.พิจิตร เขต 2 350198 : วัดสัตตวนาราม นางชุลีรัตน์  บุญผล ครูชำนาญการพิเศษ
24 สพป.พิจิตร เขต 2 350198 : วัดสัตตวนาราม นางอุษณีย์  สิงหนาท ครูชำนาญการ
25 สพป.พิจิตร เขต 2 350200 : วัดเขารวก ธนกฤษณ์  อินกองงาม ครู
26 สพป.พิจิตร เขต 2 350200 : วัดเขารวก ปกรณ์เกียรติ  อิ่มอินทร์ ครู ชำนาญการ
27 สพป.พิจิตร เขต 2 350200 : วัดเขารวก วชิระ  โสภากาศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
28 สพป.พิจิตร เขต 2 350201 : บ้านเนินทราย ฉัตรนที ภัยภิลัย  โอฬารพูล ครู
29 สพป.พิจิตร เขต 2 350174 : วัดวังหว้า อาภรณ์  สุริวงศ์ พนักงานจ้าง
30 สพป.พิจิตร เขต 2 350174 : วัดวังหว้า ประจวบ  เพ็งพัน ผู้อำนวยการโรงเรียน
31 สพป.พิจิตร เขต 2 350174 : วัดวังหว้า ธนินท์รัฐ  พงศ์ธนกิตติ์ ครูชำนาญการ
32 สพป.พิจิตร เขต 2 350175 : วัดท่าปอ ฐาประพนต์  อานนท์โภคิณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
33 สพป.พิจิตร เขต 2 350202 : เขาพนมกาวหนองนกยาง นางศรีอุไร  วัฒนกุลชัย ครูชำนาญการพิเศษ
34 สพป.พิจิตร เขต 2 350193 : อนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม) ชวลิต  วัฒนกุลชัย ครู ค.ศ.3
35 สพป.พิจิตร เขต 2 350194 : วัดป่าแดง ปรีดา  จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
36 สพป.พิจิตร เขต 2 350194 : วัดป่าแดง สุพัฒน์ตรา ปัญญายงค์  ปัญญายงค์ ครูโรงเรีนวัดป่าแดง
37 สพป.พิจิตร เขต 2 350183 : วัดโพธิ์ลอย ขวัญตา  อินทโชติ ธุรการโรงเรียน
38 สพป.พิจิตร เขต 2 350184 : วัดคลองทองหลาง สุวรรณา  แหลมทอง ครู คศ.3
39 สพป.พิจิตร เขต 2 350182 : วัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) รัตนา  บุณโยประการ ครู
40 สพป.พิจิตร เขต 2 350105 : บำรุงราษฎร์วิทยาคม สมพงษ์  พันวัง ครู
41 สพป.พิจิตร เขต 2 350108 : ชุมชนวัดโพธิ์ทอง นางสาวนริศรา  แสงจันทร์ ครู
42 สพป.พิจิตร เขต 2 350098 : บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ จำลอง  จันทร์บัว ครู
43 สพป.พิจิตร เขต 2 350098 : บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ ไพลิน  แก่นนาคำ ครูผู้ช่วย
44 สพป.พิจิตร เขต 2 350102 : ศรีประสิทธิ์วิทยา นายกฤษฎากรณ์  โป๋ชัน ธุรกรโรงเรียน
45 สพป.พิจิตร เขต 2 350102 : ศรีประสิทธิ์วิทยา นายมนตรี  ฉิมพุฒ ครู ชำนาญการพิเศษ
46 สพป.พิจิตร เขต 2 350110 : อนุบาลบางมูลนาก ทศพร  บุญนวน รองผู้อำนวยการ
47 สพป.พิจิตร เขต 2 350110 : อนุบาลบางมูลนาก ธนูศักดิ์  ยอดดำเนิน ครูชำนาญการพิเศษ
48 สพป.พิจิตร เขต 2 350111 : บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) รัตนา  คุ้มทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
49 สพป.พิจิตร เขต 2 350111 : บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) นางประภาภรณ์  สมิเปรม ครู
50 สพป.พิจิตร เขต 2 350119 : วัดลำประดาใต้ วิไล  เอี้ยงลี่ ข้าราชการครู
51 สพป.พิจิตร เขต 2 350119 : วัดลำประดาใต้ นายทรงพล  เอี่ยมชู ครูชำนาญการ
52 สพป.พิจิตร เขต 2 350119 : วัดลำประดาใต้ บุญช่วย  คงคะชาติ ข้าราชการครูชำนาญการพิเศษ
53 สพป.พิจิตร เขต 2 350119 : วัดลำประดาใต้ นายดิเรก  ฮวบนวม ครูชำนาญการพิเศษ
54 สพป.พิจิตร เขต 2 350122 : วัดลำประดากลาง นางศิรินันท์  จันทราพรม ครู ชำนาญการ
55 สพป.พิจิตร เขต 2 350122 : วัดลำประดากลาง นางธิตินันท์  เทศประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
56 สพป.พิจิตร เขต 2 350128 : วัดห้วยเรียงกลาง นางอารมณ์  ทรงบัวผัน ครู
57 สพป.พิจิตร เขต 2 350128 : วัดห้วยเรียงกลาง นางอารมณ์  ทรงบัวผัน ครูชำนาญการพิเศษ
58 สพป.พิจิตร เขต 2 350130 : วัดวังตะกู นายสุรศักดิ์  พุกเปี่ยม ครู
59 สพป.พิจิตร เขต 2 350130 : วัดวังตะกู อมรินทร์  บรรณศิลป์ ธุรการโรงเรียน
60 สพป.พิจิตร เขต 2 350132 : วัดมะกอกงอ ธีรภัทร์  จุลพันธ์ ครูผู้ช่วย
61 สพป.พิจิตร เขต 2 350123 : วัดลำประดาเหนือ ว่าที่ร้อยโทสมบูรณ์  ชวดดา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
62 สพป.พิจิตร เขต 2 350123 : วัดลำประดาเหนือ นางสาวพิชญ์ธิกานต์  โพร้งจั่น ผู้อำนวยการโรงเรียน
63 สพป.พิจิตร เขต 2 350113 : วัดหนองกอไผ่ มนตรี  เชตนุช ครู
64 สพป.พิจิตร เขต 2 350114 : บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม ธวัชชัย  คำแผลง ครูชำนาญการพิเศษ
65 สพป.พิจิตร เขต 2 350073 : บ้านน้ำผึ้ง ธนพร  ใจเย็น ธุรการ
66 สพป.พิจิตร เขต 2 350064 : ชุมชนทะนงบ้านไร่ นายณรงค์เดช  คงสวัสดิ์ ครู คศ.1
67 สพป.พิจิตร เขต 2 350065 : บ้านหนองตะแบก พจนา  แก่งศิริ ครู
68 สพป.พิจิตร เขต 2 350065 : บ้านหนองตะแบก นางทิฆัมพร  นากกลัด ครูชำนาญการพิเศษ
69 สพป.พิจิตร เขต 2 350068 : ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด สันยา  จำปาทอง ครูผู้ช่วย
70 สพป.พิจิตร เขต 2 350094 : วัดบ้านท่าขมิ้น ประกอบกุล  จัตุรัส ครูชำนาญการพิเศษ
71 สพป.พิจิตร เขต 2 350094 : วัดบ้านท่าขมิ้น บุญตา  แก้วคูณ ครู อันดับ คศ.2
72 สพป.พิจิตร เขต 2 350095 : บ้านทุ่งใหญ่ สิรินภา  กะลำพัก ธุรการ
73 สพป.พิจิตร เขต 2 350095 : บ้านทุ่งใหญ่ สุปราณี  จันทร์เถื่อน ครู
74 สพป.พิจิตร เขต 2 350067 : วัดบ้านห้วยยาว สมบัติ  ขุนทวี ครู
75 สพป.พิจิตร เขต 2 350087 : บ้านวังแดง นายสมบัติ  ผลาผล ครู
76 สพป.พิจิตร เขต 2 350088 : บ้านเนินแค นางอมรรัตน์  สารินนท์ ครู
77 สพป.พิจิตร เขต 2 350088 : บ้านเนินแค นายสุวรรณ์  สารินนท์ ครูชำนาญการพิเศษ
78 สพป.พิจิตร เขต 2 350096 : วัดบ้านท่านั่ง นายปาธาน  อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง
79 สพป.พิจิตร เขต 2 350096 : วัดบ้านท่านั่ง นางสาวอมรรัตน์  สมสะอาด ครู คศ.๑
80 สพป.พิจิตร เขต 2 350062 : บ้านท่าบัว นางสุพัตรา  ชัยรัตนศักดา ผู้อำนวยการโรงเรียน
81 สพป.พิจิตร เขต 2 350062 : บ้านท่าบัว นางสาวโชติรส  จิโนรส ครูผู้ช่วย
82 สพป.พิจิตร เขต 2 350075 : บ้านปากน้ำ นางธิดาพร  หนูทวน ครูชำนาญการพิเศษ
83 สพป.พิจิตร เขต 2 350074 : บ้านเนินโพธิ์ นางกุลนิษฐ์  พันธ์สุวรรณ ครู
84 สพป.พิจิตร เขต 2 350070 : วัดบ้านท้ายน้ำ จักราวุธ  ทองขาว ครู
85 สพป.พิจิตร เขต 2 350071 : บ้านหนองบัว นางนฤมล  กลิ่นหอม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
86 สพป.พิจิตร เขต 2 350071 : บ้านหนองบัว พรทิพา สังข์เมือง  สังข์เมือง เจ้าหน้าที่ธุรการ
87 สพป.พิจิตร เขต 2 350071 : บ้านหนองบัว ชัยชน  หน่อมาก ผู้อำนวยการ
88 สพป.พิจิตร เขต 2 350089 : วัดบ้านท่ามะไฟ ราเชนทร์  ใจชาญ ครู/ชำนาญการพิเศษ
89 สพป.พิจิตร เขต 2 350089 : วัดบ้านท่ามะไฟ ณิชา  ใจชาญ ธุรการโรงเรียน
90 สพป.พิจิตร เขต 2 350090 : วัดบ้านหนองดง รพีพร  ฤทธิวงศ์ ธุรการ
91 สพป.พิจิตร เขต 2 350091 : วัดบ้านพังน้อย อังคณา  มีเย็น ครูชำนาญการ
92 สพป.พิจิตร เขต 2 350091 : วัดบ้านพังน้อย นางธนวินท์   พิษณานุรักษ์ ครูชำนาญการ
93 สพป.พิจิตร เขต 2 350092 : บ้านบางพล้อ-ยางหลวง นางสาวพิชชาอร  มินทยักษ์ ธุรการ
94 สพป.พิจิตร เขต 2 350092 : บ้านบางพล้อ-ยางหลวง สุจิตตรา  สัจวรรณ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ
95 สพป.พิจิตร เขต 2 350093 : บ้านยี่มุ่ย นายจักรพันธ์   รังษีวงศ์ ครูผู้ช่วย
96 สพป.พิจิตร เขต 2 350077 : ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” นายบุญเรือน  โพธิ์พุก ครูชำนาญการพิเศษ
97 สพป.พิจิตร เขต 2 350077 : ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” นางสุธารัตน์  สังข์ทับ ธุรการโรงเรียน
98 สพป.พิจิตร เขต 2 350077 : ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” นางอุบล  นาคสุข ครู คศ.3
99 สพป.พิจิตร เขต 2 350061 : บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง สมฤดี  ปราบปราม ครูชำนาญการ
100 สพป.พิจิตร เขต 2 350061 : บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง ทยุทธ์  สาลีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
101 สพป.พิจิตร เขต 2 350084 : ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) อรนุช  สามสีทอง ครู
102 สพป.พิจิตร เขต 2 350084 : ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) อรนุช  สามสีทอง ครู
103 สพป.พิจิตร เขต 2 350085 : วัดคงคาราม ประภาท  รอดเริญ ครูชำนาญการพิเศษ
104 สพป.พิจิตร เขต 2 350086 : บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” อนุชา  แก้วประเสริฐ ครูผู้ช่วย
105 สพป.พิจิตร เขต 2 350086 : บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” ศริวรรณ  คุ้มเวช ครู คศ.2
106 สพป.พิจิตร เขต 2 350086 : บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” นางชัชรีย์  วุฒยากร ครูชำานาญการพิเศษ
107 สพป.พิจิตร เขต 2 350076 : บ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี” ชนะภูมิ  ยศแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน
108 สพป.พิจิตร เขต 2 350076 : บ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี” นายพิภพ   ปานศรี ครูชำนาญการพิเศษ
109 สพป.พิจิตร เขต 2 350057 : อนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง” ณภัสชนันท์  ปิ่นทอง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
110 สพป.พิจิตร เขต 2 350057 : อนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง” จรัญญา  คารมปราชญ์ ครู
111 สพป.พิจิตร เขต 2 350058 : วัดโพทะเล นางสาวจุฑามาศ  จันทร์อ่ำ ครู
112 สพป.พิจิตร เขต 2 350058 : วัดโพทะเล นางสาลี่  บุญประเสริฐ ครู
113 สพป.พิจิตร เขต 2 350059 : วัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร” ยุพิน  ภู่ระหงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
114 สพป.พิจิตร เขต 2 350059 : วัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร” เสาวลักษณ์  วงศ์ภีรักษ์ ครู
115 สพป.พิจิตร เขต 2 350060 : บ้านคลองตางาว นายจเร  เขียวขำ ธุรการโรงเรียน
116 สพป.พิจิตร เขต 2 350060 : บ้านคลองตางาว นางละเอียด  ผู้อยู่สุข ครู
117 สพป.พิจิตร เขต 2 350078 : วัดขวาง อภิวัชร์  พุ่มมาลา ธุรการโรงเรียน
118 สพป.พิจิตร เขต 2 350078 : วัดขวาง ฐิติกา  สายทัด ครูชำนาญการพิเศษ
119 สพป.พิจิตร เขต 2 350079 : วัดพร้าว นายสมเกียรติ  พงษ์ไทย ครูชำนาญการพิเศษ
120 สพป.พิจิตร เขต 2 350079 : วัดพร้าว นางลัดดาวัลย์  พันธ์วิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
121 สพป.พิจิตร เขต 2 350079 : วัดพร้าว นางสาวกมลชนก  จุลพันธ์ ครู
122 สพป.พิจิตร เขต 2 350079 : วัดพร้าว นันทวรรณ   ชำนิเขตกิจ ครู
123 สพป.พิจิตร เขต 2 350274 : บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง พิบูลย์  เชิงหลำ ครู
124 สพป.พิจิตร เขต 2 350274 : บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง ผการัตน์  เสือเปรม ครูผู้ช่วย
125 สพป.พิจิตร เขต 2 350275 : ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) เด่นช้ย  ป้อมทอง ครูำชำนาญการ
126 สพป.พิจิตร เขต 2 350275 : ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) ดาราภรณ์  คำแก่ เจ้าหน้าที่พัสดุ
127 สพป.พิจิตร เขต 2 350276 : วัดสัตตศิลาอาสน์ มะลิวัลย์  มาลี ครู
128 สพป.พิจิตร เขต 2 350276 : วัดสัตตศิลาอาสน์ ปนัดดา  เกษมสุข ครู
129 สพป.พิจิตร เขต 2 350277 : บ้านเขาโล้น ศุภษร  ตรีศูนย์ ครูชำนาญการพิเศษ
130 สพป.พิจิตร เขต 2 350278 : บ้านคีรีเทพนิมิต กนิสรา  มากงาม ครูผู้ช่วย
131 สพป.พิจิตร เขต 2 350287 : วัดเขาทราย นางแสวง  จันทร์ปาน ครู
132 สพป.พิจิตร เขต 2 350288 : วัดวังหินเพลิง นางสาวกรรณิการ์  สุขสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
133 สพป.พิจิตร เขต 2 350289 : วัดวังแดง นางเกศสุดา  โสละวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ
134 สพป.พิจิตร เขต 2 350291 : บ้านเขานกยูง สุนันท์  พระวงศ์ ครูชำนาญการ
135 สพป.พิจิตร เขต 2 350291 : บ้านเขานกยูง สุปราณี  เพ็งพูล ครูอัตราจ้าง
136 สพป.พิจิตร เขต 2 350292 : บ้านเขาพระ นพพล  จันทร์กุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
137 สพป.พิจิตร เขต 2 350292 : บ้านเขาพระ ปาริชาติ  อินผึ้ง ครู
138 สพป.พิจิตร เขต 2 350271 : วัดหนองน้ำเต้า นางสาวสุญาณา  มาสวัสดิ์ ครู
139 สพป.พิจิตร เขต 2 350271 : วัดหนองน้ำเต้า วรรณา  ศรีหิรัญ ครู คศ3
140 สพป.พิจิตร เขต 2 350272 : วัดชัยศรี นางน้ำฝน  วุฒิ ครู
141 สพป.พิจิตร เขต 2 350272 : วัดชัยศรี ไพศาล  เอียมรอด ครูชำนาญการพิเศษ
142 สพป.พิจิตร เขต 2 350267 : บุรพรัตน์วิทยาคาร นายมนศักดิ์  เง่าลี ครู
143 สพป.พิจิตร เขต 2 350268 : ชุมชนวัดสายดงยาง นายกฤตเมธ  รุ่งรัตน์ ครู
144 สพป.พิจิตร เขต 2 350269 : อนุบาลทับคล้อ นายสมยศ  กล้าการรบ ครู คศ.3
145 สพป.พิจิตร เขต 2 350269 : อนุบาลทับคล้อ สมยศ  กล้าการรบ ครู
146 สพป.พิจิตร เขต 2 350269 : อนุบาลทับคล้อ นภาวรรณ  จันทร์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ
147 สพป.พิจิตร เขต 2 350270 : วัดป่าเรไร เนตรนภา  นามผิว ครูธุรการ
148 สพป.พิจิตร เขต 2 350270 : วัดป่าเรไร ประยุทธ  เสือคง ครูชำนาญพิเศษ
149 สพป.พิจิตร เขต 2 350266 : วัดศรีรัตนวราราม อุษณี  บุญเรือง ธุรการฯ
150 สพป.พิจิตร เขต 2 350266 : วัดศรีรัตนวราราม เข็มทิศ  อรุณศรี ครู คศ.3
151 สพป.พิจิตร เขต 2 350266 : วัดศรีรัตนวราราม นิตยา  เพ็ชรแสง ครูผู้ช่วย
152 สพป.พิจิตร เขต 2 350281 : วัดไดอีเผือก บุญเชิด  โสตะ ครูชำนาญการพิเศษ
153 สพป.พิจิตร เขต 2 350281 : วัดไดอีเผือก นางสาวชนากานต์  มีเที่ยง ครูผู้ช่วย
154 สพป.พิจิตร เขต 2 350281 : วัดไดอีเผือก สมฉลอง  โสตะ ครู
155 สพป.พิจิตร เขต 2 350294 : ท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร สุริวงค์  ผิวเพชร ครูชำนาญการพิเศษ
156 สพป.พิจิตร เขต 2 350295 : วัดบางเบน คมคาย  บุญอินทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงรียนวัดบางเบน
157 สพป.พิจิตร เขต 2 350296 : วัดวังกระชัน ชัยรัตน์  กาปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังกระชัน
158 สพป.พิจิตร เขต 2 350297 : สี่แยกเขาดิน ภัชรี  รอดเที่ยง ครูชำนาญการพิเศษ
159 สพป.พิจิตร เขต 2 350297 : สี่แยกเขาดิน สมบูรณ์  รอดดิษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษ
160 สพป.พิจิตร เขต 2 350298 : วัดเขาส้าน ไสว  เพิ่มพรม ครู
161 สพป.พิจิตร เขต 2 350285 : บ้านเนินม่วง วัลลภ  สุขดิษฐ์ ครูอัตราจ้าง
162 สพป.พิจิตร เขต 2 350285 : บ้านเนินม่วง เดชศักดา  ศรีมากรณ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
163 สพป.พิจิตร เขต 2 350283 : บ้านหนองจอก มาโนช  เอี่ยมบาง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
164 สพป.พิจิตร เขต 2 350283 : บ้านหนองจอก ชูเกียรติ์  จำนงค์การ ครู
165 สพป.พิจิตร เขต 2 350337 : วัดบ้านบางลายเหนือ วรรธนา  ทับทอง ครูชำนาญการพิเศษ
166 สพป.พิจิตร เขต 2 350338 : บ้านทุ่งพรหมทอง ธนะพันธุ์  อุ่นวรรณ ครู
167 สพป.พิจิตร เขต 2 350340 : วัดบ้านบางลายใต้ พนิดา  ศรีนาราง ครูชำนาญการพิเศษ
168 สพป.พิจิตร เขต 2 350341 : วัดบ้านคลองข่อย ชัชฎาภรณ์   ฉ่ำเอี่ยม ครู
169 สพป.พิจิตร เขต 2 350336 : บ้านหนองแขม น้ำเพชร  เพ็ชรพิจิตร ครูผู้ช่วย
170 สพป.พิจิตร เขต 2 350336 : บ้านหนองแขม นายเฉลียง  เนื้อไม้ ผู้อำนวยการ
171 สพป.พิจิตร เขต 2 350334 : วัดบ้านบึงนาราง สุพัตรา  ทับทอง ครู
172 สพป.พิจิตร เขต 2 350335 : บ้านห้วงปลาไหล นางชนาพรรณ  งามสม รักษการผู้อำนวยการโรงเรียน
173 สพป.พิจิตร เขต 2 350347 : บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 นายสมบัติ  สายแวว ครู
174 สพป.พิจิตร เขต 2 350348 : บ้านทุ่งทอง นายวัชรศักดิ์  นุกูล ครูชำนาญการพิเศษ
175 สพป.พิจิตร เขต 2 350348 : บ้านทุ่งทอง นายอรัญ   คันธมาศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
176 สพป.พิจิตร เขต 2 350349 : บ้านบึงลี นางสาววนิดา  พูลสงวน เจ้าหน้าที่ธุรการ
177 สพป.พิจิตร เขต 2 350342 : อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) ณัฐพล  มีทาทอง ครู คศ.1
178 สพป.พิจิตร เขต 2 350342 : อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) นายจำลอง  เกตุชาติ ครู
179 สพป.พิจิตร เขต 2 350342 : อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) สุพรรณี  คัมภีระยศ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
180 สพป.พิจิตร เขต 2 350343 : บ้านวังพร้าว นางสาวปริญญาพร  สีบุ ครู คศ.2
181 สพป.พิจิตร เขต 2 350346 : บ้านแหลมรัง นางสุชิลา  สังข์ทอง ครู
182 สพป.พิจิตร เขต 2 350346 : บ้านแหลมรัง เจษฎากริช  บุญยก ครูผู้ช่วย
183 สพป.พิจิตร เขต 2 350346 : บ้านแหลมรัง นายประจักษ์  โคชะถา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมรัง ราษฎร์บำรุง
184 สพป.พิจิตร เขต 2 350344 : บ้านบึงทับจั่น สุชาฏ   กิ่งไพร ครู
185 สพป.พิจิตร เขต 2 350345 : บ้านโป่งวัวแดง อัจจิณา  อ่อนนุ่ม ครูชำนาญการ
186 สพป.พิจิตร เขต 2 350345 : บ้านโป่งวัวแดง เจนวิท  คำมี ครู
187 สพป.พิจิตร เขต 2 350345 : บ้านโป่งวัวแดง นครินทร์ธร  อ่อนนุ่ม ครู
188 สพป.พิจิตร เขต 2 350345 : บ้านโป่งวัวแดง ภาวิณี  วัดเมือง ครู
189 สพป.พิจิตร เขต 2 350323 : วังก้านเหลือง ชัญญานุช  พันเขียว ครู
190 สพป.พิจิตร เขต 2 350325 : วัดใหม่ดงเจริญ สมหวัง  เขียวสวาท ผู้อำนวยการ
191 สพป.พิจิตร เขต 2 350325 : วัดใหม่ดงเจริญ umnet46  sarunyu mekaroonkamol ครู
192 สพป.พิจิตร เขต 2 350325 : วัดใหม่ดงเจริญ นายถิรวัฒน์  คุ้มทอง ครู
193 สพป.พิจิตร เขต 2 350322 : บ้านวังกะทะ นายชาญชัย  โสมิ่งมี ครู
194 สพป.พิจิตร เขต 2 350322 : บ้านวังกะทะ คำรณ  อ่อนสำลี ผู้อำนวยการโรงเรียน
195 สพป.พิจิตร เขต 2 350320 : อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) ปรัชญาณี  จันทร์สูง ครูชำนาญการ
196 สพป.พิจิตร เขต 2 350320 : อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) ธนิดา  ชื่นป้อม ครู
197 สพป.พิจิตร เขต 2 350321 : วัดวังเรือน ศิริญาภรณ์  จันทร์เขียน ครู คศ.1
198 สพป.พิจิตร เขต 2 350321 : วัดวังเรือน นายนิรุทธิ์  มีไทย ครู คศ.1
199 สพป.พิจิตร เขต 2 350326 : วัดวังหินแรง นายเสนาะ  ชื่นผล ครู
200 สพป.พิจิตร เขต 2 350316 : วัดหนองง้าว ภัฎปริญ  เสียงไพเราะ ครูผู้ช่วย
201 สพป.พิจิตร เขต 2 350316 : วัดหนองง้าว กุลศิริ  นิยมไทย ครูคศ.1
202 สพป.พิจิตร เขต 2 350316 : วัดหนองง้าว ธัญวรัตม์   แสงแก้ว ครู อัตราจ้าง
203 สพป.พิจิตร เขต 2 350317 : สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) นายปริญญา  นะราชา ครูชำนาญการพิเศษ
204 สพป.พิจิตร เขต 2 350318 : บ้านวังบงค์ นางสาวอัจฉรา  สมพงษ์ ครูธุรการโรงเรียน
205 สพป.พิจิตร เขต 2 350318 : บ้านวังบงค์ นางวันเพ็ญ  อ่อนโชติ ครูชำนาญการพิเศษ
206 สพป.พิจิตร เขต 2 350318 : บ้านวังบงค์ ชุติมา  จันทร์สูง ครู
207 สพป.พิจิตร เขต 2 350327 : บ้านไดลึก บุณฑริก  สอนสุรินทร์ ชำนาญการ
208 สพป.พิจิตร เขต 2 350327 : บ้านไดลึก สมพงษ์  อยู่ไกล ครู ชำนาญการพิเศษ
209 สพป.พิจิตร เขต 2 350327 : บ้านไดลึก วิเชียร  ปานแก้ว ครู
210 สพป.พิจิตร เขต 2 350328 : วัดใหม่วังหว้า วิไลวรรณ  แก้วชะเนตร ครูชำนาญการพิเศษ
211 สพป.พิจิตร เขต 2 350330 : ห้วยพุกวิทยา สุจิตรา  โพธิ์ดี ครู
212 สพป.พิจิตร เขต 2 350319 : วัดหนองสนวน เยาวรัตน์  ช่างด้วง ครู
213 สพป.พิจิตร เขต 2 350319 : วัดหนองสนวน นางกรปภา  สิงห์จันทร์ ครู คศ.2
214 สพป.พิจิตร เขต 2 350331 : บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) พยอม  ประสงค์เงิน ครูชำนาญการพิเศษ
215 สพป.พิจิตร เขต 2 350331 : บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) สามารถ  ทรัพย์ประสงค์ ครู
216 สพป.พิจิตร เขต 2 350333 : วัดหนองสองห้อง นายชัยศิษฏ์  สุ่มประดิษฐ ครูชำนาญการพิเศษ