รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350177 วัดวังไคร้ นายโสรส  ขิดลัมย์ ครู อนุมัติ
2 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350179 วัดคลองคูณ นายกิตติคุณ   คำแถลง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
3 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350179 วัดคลองคูณ นายสมคิด   ศรีบุบผา ครู อนุมัติ
4 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350190 วัดต้นชุมแสง ธันยธรณ์  ทานศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
5 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350190 วัดต้นชุมแสง วินัย  ทรวดทรง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
6 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350203 วัดหนองคล่อ นายรณภพ  กล่อมเกลี้ยง ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
7 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350204 วัดใหม่สำราญ นางสาวปราณี  แสงรส ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
8 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350205 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ นายสมยศ  คำบัว ครู คศ.3 อนุมัติ
9 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350171 วัดทับปรู นางทัศนีย์  วฤทธิสุรเศรษฐ์ ครู อนุมัติ
10 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350171 วัดทับปรู สมพร  บุญทั่ง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
11 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350169 บ้านบึงประดู่ รุ่งนภา  ศรีเมฆ ครู อนุมัติ
12 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350170 วัดทับหมัน นายสมศักดิ์   บุญเหลือ ครู อนุมัติ
13 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350187 วัดคลองข่อย รัชนี  คงสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
14 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350172 บ้านสามบึงบาตร นางสาววันดี  ปรางทอง ครู คศ.3 อนุมัติ
15 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350173 บ้านหนองหวาย ธวัช  สายพัฒนะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
16 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350167 วัดวังสำโรง พร  ทองสุข ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
17 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350167 วัดวังสำโรง อมร  ชยาภรณ์มงคล ครู อนุมัติ
18 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350168 วัดบึงน้ำกลัด เรวัต  ทองดี ครูชำนาญการ อนุมัติ
19 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350197 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร อุษณีย์  แซ่เตีย ครูชำนาญการ อนุมัติ
20 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350197 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร นายหยงหงิ่ม  ปัญญายงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
21 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350197 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร นิรันดร์  เฉื่อยฉ่ำ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
22 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350198 วัดสัตตวนาราม นางอุษณีย์  สิงหนาท ครูชำนาญการ อนุมัติ
23 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350198 วัดสัตตวนาราม นางชุลีรัตน์  บุญผล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
24 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350200 วัดเขารวก ปกรณ์เกียรติ  อิ่มอินทร์ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
25 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350200 วัดเขารวก วชิระ  โสภากาศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
26 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350200 วัดเขารวก ธนกฤษณ์  อินกองงาม ครู อนุมัติ
27 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350201 บ้านเนินทราย ฉัตรนที ภัยภิลัย  โอฬารพูล ครู อนุมัติ
28 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350174 วัดวังหว้า ธนินท์รัฐ  พงศ์ธนกิตติ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
29 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350174 วัดวังหว้า อาภรณ์  สุริวงศ์ พนักงานจ้าง อนุมัติ
30 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350174 วัดวังหว้า ประจวบ  เพ็งพัน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
31 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350175 วัดท่าปอ ฐาประพนต์  อานนท์โภคิณ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
32 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350202 เขาพนมกาวหนองนกยาง นางศรีอุไร  วัฒนกุลชัย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
33 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350193 อนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม) ชวลิต  วัฒนกุลชัย ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
34 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350194 วัดป่าแดง สุพัฒน์ตรา ปัญญายงค์  ปัญญายงค์ ครูโรงเรีนวัดป่าแดง อนุมัติ
35 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350194 วัดป่าแดง ปรีดา  จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
36 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350183 วัดโพธิ์ลอย ขวัญตา  อินทโชติ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
37 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350184 วัดคลองทองหลาง สุวรรณา  แหลมทอง ครู คศ.3 อนุมัติ
38 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350182 วัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) รัตนา  บุณโยประการ ครู อนุมัติ
39 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350105 บำรุงราษฎร์วิทยาคม สมพงษ์  พันวัง ครู อนุมัติ
40 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350108 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง นางสาวนริศรา  แสงจันทร์ ครู อนุมัติ
41 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350098 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ จำลอง  จันทร์บัว ครู อนุมัติ
42 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350098 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ ไพลิน  แก่นนาคำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
43 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350102 ศรีประสิทธิ์วิทยา นายกฤษฎากรณ์  โป๋ชัน ธุรกรโรงเรียน อนุมัติ
44 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350102 ศรีประสิทธิ์วิทยา นายมนตรี  ฉิมพุฒ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
45 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350110 อนุบาลบางมูลนาก ธนูศักดิ์  ยอดดำเนิน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
46 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350110 อนุบาลบางมูลนาก ทศพร  บุญนวน รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
47 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350111 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) รัตนา  คุ้มทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
48 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350111 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) นางประภาภรณ์  สมิเปรม ครู อนุมัติ
49 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350119 วัดลำประดาใต้ บุญช่วย  คงคะชาติ ข้าราชการครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
50 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350119 วัดลำประดาใต้ นายดิเรก  ฮวบนวม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
51 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350119 วัดลำประดาใต้ วิไล  เอี้ยงลี่ ข้าราชการครู อนุมัติ
52 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350119 วัดลำประดาใต้ นายทรงพล  เอี่ยมชู ครูชำนาญการ อนุมัติ
53 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350122 วัดลำประดากลาง นางธิตินันท์  เทศประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
54 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350122 วัดลำประดากลาง นางศิรินันท์  จันทราพรม ครู ชำนาญการ อนุมัติ
55 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350128 วัดห้วยเรียงกลาง นางอารมณ์  ทรงบัวผัน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
56 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350128 วัดห้วยเรียงกลาง นางอารมณ์  ทรงบัวผัน ครู อนุมัติ
57 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350130 วัดวังตะกู อมรินทร์  บรรณศิลป์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
58 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350130 วัดวังตะกู นายสุรศักดิ์  พุกเปี่ยม ครู อนุมัติ
59 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350132 วัดมะกอกงอ ธีรภัทร์  จุลพันธ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
60 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350123 วัดลำประดาเหนือ ว่าที่ร้อยโทสมบูรณ์  ชวดดา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
61 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350123 วัดลำประดาเหนือ นางสาวพิชญ์ธิกานต์  โพร้งจั่น ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
62 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350113 วัดหนองกอไผ่ มนตรี  เชตนุช ครู อนุมัติ
63 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350114 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม ธวัชชัย  คำแผลง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
64 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350073 บ้านน้ำผึ้ง ธนพร  ใจเย็น ธุรการ อนุมัติ
65 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350064 ชุมชนทะนงบ้านไร่ นายณรงค์เดช  คงสวัสดิ์ ครู คศ.1 อนุมัติ
66 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350065 บ้านหนองตะแบก นางทิฆัมพร  นากกลัด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
67 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350068 ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด สันยา  จำปาทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
68 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350094 วัดบ้านท่าขมิ้น บุญตา  แก้วคูณ ครู อันดับ คศ.2 อนุมัติ
69 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350094 วัดบ้านท่าขมิ้น ประกอบกุล  จัตุรัส ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
70 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350095 บ้านทุ่งใหญ่ สุปราณี  จันทร์เถื่อน ครู อนุมัติ
71 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350095 บ้านทุ่งใหญ่ สิรินภา  กะลำพัก ธุรการ อนุมัติ
72 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350067 วัดบ้านห้วยยาว สมบัติ  ขุนทวี ครู อนุมัติ
73 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350087 บ้านวังแดง นายสมบัติ  ผลาผล ครู อนุมัติ
74 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350088 บ้านเนินแค นางอมรรัตน์  สารินนท์ ครู อนุมัติ
75 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350088 บ้านเนินแค นายสุวรรณ์  สารินนท์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
76 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350096 วัดบ้านท่านั่ง นายปาธาน  อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง อนุมัติ
77 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350096 วัดบ้านท่านั่ง นางสาวอมรรัตน์  สมสะอาด ครู คศ.๑ อนุมัติ
78 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350062 บ้านท่าบัว นางสาวโชติรส  จิโนรส ครูผู้ช่วย อนุมัติ
79 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350062 บ้านท่าบัว นางสุพัตรา  ชัยรัตนศักดา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
80 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350075 บ้านปากน้ำ นางธิดาพร  หนูทวน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
81 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350074 บ้านเนินโพธิ์ นางกุลนิษฐ์  พันธ์สุวรรณ ครู อนุมัติ
82 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350070 วัดบ้านท้ายน้ำ จักราวุธ  ทองขาว ครู อนุมัติ
83 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350071 บ้านหนองบัว พรทิพา สังข์เมือง  สังข์เมือง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
84 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350071 บ้านหนองบัว ชัยชน  หน่อมาก ผู้อำนวยการ อนุมัติ
85 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350071 บ้านหนองบัว นางนฤมล  กลิ่นหอม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
86 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350089 วัดบ้านท่ามะไฟ ราเชนทร์  ใจชาญ ครู/ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
87 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350089 วัดบ้านท่ามะไฟ ณิชา  ใจชาญ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
88 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350090 วัดบ้านหนองดง รพีพร  ฤทธิวงศ์ ธุรการ อนุมัติ
89 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350091 วัดบ้านพังน้อย อังคณา  มีเย็น ครูชำนาญการ อนุมัติ
90 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350091 วัดบ้านพังน้อย นางธนวินท์   พิษณานุรักษ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
91 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350092 บ้านบางพล้อ-ยางหลวง สุจิตตรา  สัจวรรณ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ อนุมัติ
92 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350092 บ้านบางพล้อ-ยางหลวง นางสาวพิชชาอร  มินทยักษ์ ธุรการ อนุมัติ
93 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350093 บ้านยี่มุ่ย นายจักรพันธ์   รังษีวงศ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
94 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350077 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” นายบุญเรือน  โพธิ์พุก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
95 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350077 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” นางสุธารัตน์  สังข์ทับ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
96 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350077 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” นางอุบล  นาคสุข ครู คศ.3 อนุมัติ
97 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350061 บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง สมฤดี  ปราบปราม ครูชำนาญการ อนุมัติ
98 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350061 บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง ทยุทธ์  สาลีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
99 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350084 ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) อรนุช  สามสีทอง ครู อนุมัติ
100 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350084 ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) อรนุช  สามสีทอง ครู อนุมัติ
101 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350085 วัดคงคาราม ประภาท  รอดเริญ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
102 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350086 บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” นางชัชรีย์  วุฒยากร ครูชำานาญการพิเศษ อนุมัติ
103 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350086 บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” อนุชา  แก้วประเสริฐ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
104 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350086 บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” ศริวรรณ  คุ้มเวช ครู คศ.2 อนุมัติ
105 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350076 บ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี” นายพิภพ   ปานศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
106 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350076 บ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี” ชนะภูมิ  ยศแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
107 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350057 อนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง” จรัญญา  คารมปราชญ์ ครู อนุมัติ
108 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350058 วัดโพทะเล นางสาวจุฑามาศ  จันทร์อ่ำ ครู อนุมัติ
109 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350058 วัดโพทะเล นางสาลี่  บุญประเสริฐ ครู อนุมัติ
110 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350059 วัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร” ยุพิน  ภู่ระหงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
111 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350059 วัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร” เสาวลักษณ์  วงศ์ภีรักษ์ ครู อนุมัติ
112 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350060 บ้านคลองตางาว นางละเอียด  ผู้อยู่สุข ครู อนุมัติ
113 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350060 บ้านคลองตางาว นายจเร  เขียวขำ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
114 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350078 วัดขวาง ฐิติกา  สายทัด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
115 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350078 วัดขวาง อภิวัชร์  พุ่มมาลา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
116 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350079 วัดพร้าว นางลัดดาวัลย์  พันธ์วิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
117 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350079 วัดพร้าว นางสาวกมลชนก  จุลพันธ์ ครู อนุมัติ
118 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350079 วัดพร้าว นันทวรรณ   ชำนิเขตกิจ ครู อนุมัติ
119 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350079 วัดพร้าว นายสมเกียรติ  พงษ์ไทย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
120 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350274 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง ผการัตน์  เสือเปรม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
121 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350274 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง พิบูลย์  เชิงหลำ ครู อนุมัติ
122 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350275 ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) เด่นช้ย  ป้อมทอง ครูำชำนาญการ อนุมัติ
123 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350275 ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) ดาราภรณ์  คำแก่ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
124 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350276 วัดสัตตศิลาอาสน์ ปนัดดา  เกษมสุข ครู อนุมัติ
125 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350276 วัดสัตตศิลาอาสน์ มะลิวัลย์  มาลี ครู อนุมัติ
126 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350277 บ้านเขาโล้น ศุภษร  ตรีศูนย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
127 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350278 บ้านคีรีเทพนิมิต กนิสรา  มากงาม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
128 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350287 วัดเขาทราย นางแสวง  จันทร์ปาน ครู อนุมัติ
129 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350288 วัดวังหินเพลิง นางสาวกรรณิการ์  สุขสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
130 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350289 วัดวังแดง นางเกศสุดา   โสละวัฒน์ ครูวิทยะฐานะชำนาญการ อนุมัติ
131 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350291 บ้านเขานกยูง สุนันท์  พระวงศ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
132 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350291 บ้านเขานกยูง สุปราณี  เพ็งพูล ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
133 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350292 บ้านเขาพระ นพพล  จันทร์กุล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
134 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350292 บ้านเขาพระ ปาริชาติ  อินผึ้ง ครู อนุมัติ
135 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350271 วัดหนองน้ำเต้า นางสาวสุญาณา  มาสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
136 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350271 วัดหนองน้ำเต้า วรรณา  ศรีหิรัญ ครู คศ3 อนุมัติ
137 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350272 วัดชัยศรี ไพศาล  เอียมรอด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
138 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350272 วัดชัยศรี นางน้ำฝน  วุฒิ ครู อนุมัติ
139 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350267 บุรพรัตน์วิทยาคาร นายมนศักดิ์  เง่าลี ครู อนุมัติ
140 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350268 ชุมชนวัดสายดงยาง นายกฤตเมธ  รุ่งรัตน์ ครู อนุมัติ
141 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350269 อนุบาลทับคล้อ นายสมยศ  กล้าการรบ ครู คศ.3 อนุมัติ
142 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350269 อนุบาลทับคล้อ สมยศ  กล้าการรบ ครู อนุมัติ
143 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350269 อนุบาลทับคล้อ นภาวรรณ  จันทร์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
144 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350270 วัดป่าเรไร เนตรนภา  นามผิว ครูธุรการ อนุมัติ
145 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350270 วัดป่าเรไร ประยุทธ  เสือคง ครูชำนาญพิเศษ อนุมัติ
146 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350266 วัดศรีรัตนวราราม อุษณี  บุญเรือง ธุรการฯ อนุมัติ
147 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350266 วัดศรีรัตนวราราม นิตยา  เพ็ชรแสง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
148 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350266 วัดศรีรัตนวราราม เข็มทิศ  อรุณศรี ครู คศ.3 อนุมัติ
149 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350281 วัดไดอีเผือก สมฉลอง  โสตะ ครู อนุมัติ
150 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350281 วัดไดอีเผือก นางสาวชนากานต์  มีเที่ยง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
151 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350281 วัดไดอีเผือก บุญเชิด  โสตะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
152 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350294 ท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร สุริวงค์  ผิวเพชร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
153 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350295 วัดบางเบน คมคาย  บุญอินทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงรียนวัดบางเบน อนุมัติ
154 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350296 วัดวังกระชัน ชัยรัตน์  กาปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังกระชัน อนุมัติ
155 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350297 สี่แยกเขาดิน ภัชรี  รอดเที่ยง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
156 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350297 สี่แยกเขาดิน สมบูรณ์  รอดดิษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
157 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350298 วัดเขาส้าน ไสว  เพิ่มพรม ครู อนุมัติ
158 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350285 บ้านเนินม่วง เดชศักดา  ศรีมากรณ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
159 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350285 บ้านเนินม่วง วัลลภ  สุขดิษฐ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
160 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350283 บ้านหนองจอก ชูเกียรติ์  จำนงค์การ ครู อนุมัติ
161 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350283 บ้านหนองจอก มาโนช  เอี่ยมบาง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
162 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350337 วัดบ้านบางลายเหนือ วรรธนา  ทับทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
163 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350338 บ้านทุ่งพรหมทอง ธนะพันธุ์  อุ่นวรรณ ครู อนุมัติ
164 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350340 วัดบ้านบางลายใต้ พนิดา  ศรีนาราง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
165 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350341 วัดบ้านคลองข่อย ชัชฎาภรณ์   ฉ่ำเอี่ยม ครู อนุมัติ
166 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350336 บ้านหนองแขม นายเฉลียง  เนื้อไม้ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
167 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350336 บ้านหนองแขม ถวิล  อะมุลราช ครู อนุมัติ
168 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350334 วัดบ้านบึงนาราง สุพัตรา  ทับทอง ครู อนุมัติ
169 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350335 บ้านห้วงปลาไหล นางชนาพรรณ  งามสม รักษการผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
170 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350347 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 นายสมบัติ  สายแวว ครู อนุมัติ
171 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350348 บ้านทุ่งทอง นายอรัญ   คันธมาศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
172 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350348 บ้านทุ่งทอง นายวัชรศักดิ์  นุกูล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
173 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350349 บ้านบึงลี นางสาววนิดา  พูลสงวน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
174 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350342 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) นายจำลอง  เกตุชาติ ครู อนุมัติ
175 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350342 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) สุพรรณี  คัมภีระยศ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อนุมัติ
176 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350342 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) ณัฐพล  มีทาทอง ครู คศ.1 อนุมัติ
177 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350343 บ้านวังพร้าว นางสาวปริญญาพร  สีบุ ครู คศ.2 อนุมัติ
178 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350346 บ้านแหลมรัง นางสุชิลา  สังข์ทอง ครู อนุมัติ
179 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350346 บ้านแหลมรัง นายประจักษ์  โคชะถา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมรัง ราษฎร์บำรุง อนุมัติ
180 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350346 บ้านแหลมรัง เจษฎากริช  บุญยก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
181 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350344 บ้านบึงทับจั่น สุชาฏ   กิ่งไพร ครู อนุมัติ
182 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350345 บ้านโป่งวัวแดง ภาวิณี  วัดเมือง ครู อนุมัติ
183 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350345 บ้านโป่งวัวแดง เจนวิท  คำมี ครู อนุมัติ
184 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350345 บ้านโป่งวัวแดง นครินทร์ธร  อ่อนนุ่ม ครู อนุมัติ
185 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350345 บ้านโป่งวัวแดง อัจจิณา  อ่อนนุ่ม ครูชำนาญการ อนุมัติ
186 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350323 วังก้านเหลือง ชัญญานุช  พันเขียว ครู อนุมัติ
187 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350325 วัดใหม่ดงเจริญ นายถิรวัฒน์  คุ้มทอง ครู อนุมัติ
188 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350325 วัดใหม่ดงเจริญ สมหวัง  เขียวสวาท ผู้อำนวยการ อนุมัติ
189 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350325 วัดใหม่ดงเจริญ umnet46  sarunyu mekaroonkamol ครู อนุมัติ
190 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350322 บ้านวังกะทะ คำรณ  อ่อนสำลี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
191 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350322 บ้านวังกะทะ นายชาญชัย  โสมิ่งมี ครู อนุมัติ
192 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350320 อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) ปรัชญาณี  จันทร์สูง ครูชำนาญการ อนุมัติ
193 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350320 อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) ธนิดา  ชื่นป้อม ครู อนุมัติ
194 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350321 วัดวังเรือน ศิริญาภรณ์  จันทร์เขียน ครู คศ.1 อนุมัติ
195 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350321 วัดวังเรือน นายนิรุทธิ์  มีไทย ครู คศ.1 อนุมัติ
196 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350326 วัดวังหินแรง นายเสนาะ  ชื่นผล ครู อนุมัติ
197 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350316 วัดหนองง้าว ภัฎปริญ  เสียงไพเราะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
198 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350316 วัดหนองง้าว ธัญวรัตม์   แสงแก้ว ครู อัตราจ้าง อนุมัติ
199 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350316 วัดหนองง้าว กุลศิริ  นิยมไทย ครูคศ.1 อนุมัติ
200 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350317 สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) นายปริญญา  นะราชา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
201 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350318 บ้านวังบงค์ ชุติมา  จันทร์สูง ครู อนุมัติ
202 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350318 บ้านวังบงค์ นางวันเพ็ญ  อ่อนโชติ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
203 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350318 บ้านวังบงค์ นางสาวอัจฉรา  สมพงษ์ ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
204 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350327 บ้านไดลึก บุณฑริก  สอนสุรินทร์ ชำนาญการ อนุมัติ
205 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350327 บ้านไดลึก สมพงษ์  อยู่ไกล ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
206 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350327 บ้านไดลึก วิเชียร  ปานแก้ว ครู อนุมัติ
207 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350328 วัดใหม่วังหว้า วิไลวรรณ  แก้วชะเนตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
208 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350330 ห้วยพุกวิทยา สุจิตรา  โพธิ์ดี ครู อนุมัติ
209 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350319 วัดหนองสนวน เยาวรัตน์  ช่างด้วง ครู อนุมัติ
210 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350319 วัดหนองสนวน นางกรปภา  สิงห์จันทร์ ครู คศ.2 อนุมัติ
211 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350331 บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) พยอม  ประสงค์เงิน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
212 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350331 บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) สามารถ  ทรัพย์ประสงค์ ครู อนุมัติ
213 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350333 วัดหนองสองห้อง นายชัยศิษฏ์  สุ่มประดิษฐ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ