รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380064 : บ้านชอนไพร นัฏธิกา  จารุมูล ครู
2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380064 : บ้านชอนไพร นายประสิทธิ์  ก้อนทองคำ ผู้อำนวยการ
3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380066 : บ้านคลองสำโรง น.ส.ชุติมา  ชัยพิพัฒน์ ครูธุรการ
4 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380048 : บ้านสักแห้ง bunnake  nadee ครู
5 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380029 : บ้านดงมูลเหล็ก ปาลิตา  นันทะสร ครู
6 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380029 : บ้านดงมูลเหล็ก กรพรรณ  สุทธิสอน ครู
7 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380030 : บ้านโนนสะอาด วราภรณ์  ศรีษะใบ ครู
8 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380031 : บ้านลำป่าสักมูล นางมะลิ  กันหา ครูชำนาญการพิเศษ
9 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380032 : บ้านคลองบง นายปราโมช  สนธยามาลย์ ผู้อำนวยการ
10 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380010 : บ้านโนนตะแบก สมาน  พริกไทย ครูโรงเรียนบ้านโนนตะแบก
11 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380025 : บ้านท่ากกตาล เครือวัลย์  แสงโสดา ครู
12 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380025 : บ้านท่ากกตาล นางอัจฉรา  อ่อนโต ครู
13 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380053 : บ้านวังโค้ง สมใจ  บัวพา หัวหน้าเจ้าหน้าที่
14 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380053 : บ้านวังโค้ง นางสาวสุนิศา  ดีมาก ครู
15 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380054 : บ้านป่าบง นางรัชนี  สุขรื่น ครู
16 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380054 : บ้านป่าบง นางพรไพบูลย์  บุญโชติ ผู้อำนวยการ
17 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380055 : บ้านตะเบาะ นางสาวกรองทิพย์  บัวภา ครู
18 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380055 : บ้านตะเบาะ สมควร  สาตรจีนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเบาะ
19 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380055 : บ้านตะเบาะ นางนิตยา  สาตรจีนพงษ์ ครู/คศ.3
20 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380056 : บ้านห้วยไคร้ วิโรจน์  รอดมา ผู้อำนวยการ
21 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380057 : บ้านเขาขาด นายวิทยา   บัวยา ครูโรงเรียนบ้านเขาขาด
22 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380057 : บ้านเขาขาด กัลยาณี  รัตนบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380022 : บ้านอมกง นายประเสริฐ  ศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา
24 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380023 : บ้านโพธิ์งาม ณิชชา  ราศรีชัย ธุรการ
25 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380023 : บ้านโพธิ์งาม สุทิภา  ลาดเลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380024 : บ้านป่าม่วง อิทธิพงษ์  สานุสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน
27 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380017 : บ้านท่าพล นายมงคล  ทองลาด ผู้อำนวยการ
28 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380018 : บ้านวังซอง วิโรจน์  มาสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380018 : บ้านวังซอง นายสุทิพย์  กล่ำเทศ ครู
30 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380019 : บ้านดง โสวัฒน์  หนูพา ผู้อำนวนการโรงเรียน
31 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380019 : บ้านดง วิรัตน์  สารภี ครูโรงเรียนบ้านดง
32 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380019 : บ้านดง ปัทมา  มีไหว ครู
33 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380020 : บ้านโพธิ์ทอง สุภาวดี  ปัญญาส่าน ครูธุรการ
34 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380020 : บ้านโพธิ์ทอง นภนต์  ชำนาญธนกุล ครู
35 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380013 : บ้านคลองสาร นงลักษณ์  ทาสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
36 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380011 : บ้านนางั่ว นางกุลิสรา  พีรชารวิกร ครูธุรการ
37 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380011 : บ้านนางั่ว นายสมศักดิ์    ตรีกุย ครูชำนาญการพิเศษ
38 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380012 : บ้านนา นายเชาวน์โรจน์  ชีพธรรม ครูชำนาญการ
39 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380042 : บ้านเฉลียงลับ นายผดุงศักดิ์  ถือศิลป์ ครู
40 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380043 : บ้านปากน้ำ นางบุญเต็ม  รักประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ
41 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380044 : บ้านบง จิรัชญา  เอี่ยมผ่อง ครูธุรการ
42 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380044 : บ้านบง นายแล  จันทโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
43 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380046 : บ้านกกไทร นายจีรศักดิ์  สาระวัน ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกไทร
44 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380046 : บ้านกกไทร ชุมพร  กาฬะสิน ครูโรงเรียนบ้านกกไทร
45 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380047 : บ้านนาป่า นายธีระวัช  แก้วเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่า
46 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380049 : ตาดหมอกวิทยา นางดาวรุ่ง  นงภา ครู
47 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380068 : บ้านนายม ไพทูล  ไชยกุล ครู
48 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380069 : บ้านขมวด เนตรนภา  เดชศิริ ครู
49 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380069 : บ้านขมวด Yoottasast  thanadpong ผอ.
50 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380070 : บ้านหัวนา สมชาย  นอนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนา
51 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380071 : บ้านถ้ำน้ำบัง นางสาวสมบูรณ์  ปิ่นปัก ครูชำนาญการพิเศษ
52 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380071 : บ้านถ้ำน้ำบัง ภควัต  ตรีจักร ผู้อำนวยการโรงเรียน
53 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380052 : บ้านบุฉนวน นายมนูญ   กองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
54 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380050 : ชุมชนบ้านน้ำร้อน นางดวงใจ  ประชารัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
55 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380050 : ชุมชนบ้านน้ำร้อน เพชริน สงค์ประเสริฐ  สงค์ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
56 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380051 : บ้านทุ่งหินปูน เพียงนิล  ธนะวิมลสิทธิ์ ธุรการ
57 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380001 : เมืองเพชรบูรณ์ นายทวีศักดิ์  ศรีทอง รองผู้อำนวยการ
58 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380002 : บ้านสะเดียง นายสุรเชษฐ์  ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
59 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380002 : บ้านสะเดียง ธิติมา  นาคสำราญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
60 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380002 : บ้านสะเดียง วาสนา  ทัพกอง ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
61 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380058 : อนุบาลเพชรบูรณ์ นางนิตยา  บาศรี เจ้าหน้าที่พัสดุ
62 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380058 : อนุบาลเพชรบูรณ์ วรรณภา  สายทอง เจ้าหน้าที่พัสดุ
63 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380040 : บ้านน้ำเลา ฐิติพันธุ์  ดวงจันทร์ ธุรการ
64 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380040 : บ้านน้ำเลา นายโชคชัย  บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเลา
65 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380041 : บ้านห้วยผักไล นายไสว  ไกรศรีบุตร ครูโรงเรียนบ้านห้วยผักไล
66 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380041 : บ้านห้วยผักไล นางวิชชุดา  สุขสันต์ ครู
67 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380026 : บ้านโคก นายรุจิโรจน์   สุขรื่น ครู
68 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380028 : บ้านกงกะยาง นายวีรวัฒน์  ทองเพ็ง ครูชำนาญการพิเศษ
69 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380065 : บ้านทุ่งแค นางสาวสำรวย  คำสุข ครู
70 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380063 : บ้านวังจาน ทองสุข  ว่องนุกูลสวัสดิ์ ครู
71 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380059 : บ้านโตก นางสาวกรชนก  อยู่ถมสังข์ ครู
72 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380059 : บ้านโตก นางวิไลวรรณ  อิ้มอนงค์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
73 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380060 : บ้านโตกใต้ นายยศทวี  ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน
74 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380061 : บ้านพี้ วงเดือน  คงเย็น ครูชำนาญการพิเศษ
75 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380061 : บ้านพี้ วิลอน  สมตน ครู
76 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380061 : บ้านพี้ อาวุธ  เอี่ยมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
77 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380062 : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) จิรวดี  แก้วสว่าง ครู
78 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380062 : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) เอมอร  สุวรรณราช ครู ธุรการ
79 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380008 : บ้านป่าแดง นางกาญจนา  พลยศ ครูธุรการ
80 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380008 : บ้านป่าแดง วิทยา  เกตุงอน ครู
81 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380009 : บ้านพลำ ธวัชชัย  ไปปลอด ผู้อำนวยการโรงเรียน.
82 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380007 : บ้านป่าเลา อำไพ  ทองใบ ครู
83 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380007 : บ้านป่าเลา พินิตย์  ก้อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
84 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380007 : บ้านป่าเลา นางอำไพ  ทองใบ ครู
85 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380090 : บ้านยางลาด อนัตตา  อุดมทรัพย์ ครู
86 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380083 : บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 ประทับ  งามสุพรม ครู
87 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380085 : บ้านยางกุด นางทิพจร   อินปาต๊ะ ครู ชำนาญการพิเศษ
88 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380085 : บ้านยางกุด ภิญโญ  เกียนแกล้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางกุด
89 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380085 : บ้านยางกุด นายสุริชัย   เครืออยู่ ครูคศ.๒
90 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380087 : บ้านระวิง นางปรัชญาพร  ประจันสี ครู
91 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380087 : บ้านระวิง สามารถ  จึงวานิช หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
92 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380074 : บ้านยางหัวลม นายธนภณ   ธนชัยกรกุล ครูชำนาญการพิเศษ
93 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380074 : บ้านยางหัวลม นายภาณุพงศ์  อนุรักษ์พนาวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน
94 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380075 : บ้าน กม.2 แสงสุรี  สินธุเดช ครู ชำนาญการ
95 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380076 : บ้านยาวี-ห้วยโป่ง พฤฒสภา  แย้มพราย ผู้อำนวยการโรงเรียน
96 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380077 : บ้านสามแยกวังชมภู น้ำเพชร  ขวัญทอง ครูชำนาญการพิเศษ
97 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380078 : บ้านคลองห้วยนา โอฬาร  นามวงศ์ ครู
98 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380078 : บ้านคลองห้วยนา นายไพรวัน  ทองใบ ผู้อำนวยการโรงเรียน
99 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380079 : บ้านวังทอง เพชรี  แก้วแกม ครูชำนาญการพิเศษ
100 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380080 : บ้านซับข่อย นางปัทมา  รอดมา ครู
101 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380080 : บ้านซับข่อย นายรุ่งเพชร   ชัยศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
102 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380081 : บ้านหลุง นายสมพงษ์   คำขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน
103 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380081 : บ้านหลุง นายธวัช  ทานา ครูชำนาญการพิเศษ
104 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380006 : บ้านไร่เหนือ นางวัฒนาพร  ศิลกุล ครูชำนาญการพิเศษ
105 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380072 : บ้านหนองแหวน นางดวงสมร   ณ จำปาศักดิ์ ครู
106 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380072 : บ้านหนองแหวน ธมนภัทร  พงษ์ศรี ครูธุรการ
107 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380073 : บ้านชัยมงคล เชาวรัตน์  อาจหาญ ครู
108 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380073 : บ้านชัยมงคล นายปราโมทย์  วงค์กาอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
109 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380082 : บ้านห้วยสะแก ดาว  พงค์สมบุญ ครู
110 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380084 : บ้านห้วยนาค ประกอบ  แก้วฟุ้งรังษี ครู
111 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380089 : บ้านเนินสง่า จินนาฏ  ทิวงศ์ ธุรการโรงเรียน
112 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380039 : บ้านบุ่งกกเรียง ปรานอม  สุจริตธรรม ครุ
113 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380039 : บ้านบุ่งกกเรียง นายมานพ  ศรีดี ครู
114 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380033 : บ้านห้วยใหญ่ สมชัย  สุทธะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
115 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380034 : บ้านสะแกงาม นายธนิสร  คำดี ครูชำนาญการพิเศษ
116 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380035 : บ้านน้ำเดื่อ นายประทุม   ปานเงิน ครู
117 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380036 : บ้านโป่งหว้า นาริศา  สุทธิพร ครูชำนาญการพิเศษ
118 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380036 : บ้านโป่งหว้า จุฑารัตน์  สังข์ไชย เจ้าหน้าที่ธุรการ
119 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380037 : บ้านห้วยแหน นายบุญเรือง  บุ้งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
120 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380037 : บ้านห้วยแหน วิรัตน์  เชยกิจ ครู
121 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380038 : บ้านน้ำเดื่อใต้ นายสมหวัง  ช้อนไชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
122 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380111 : บ้านศาลาลาย นายพงศ์พชรภรณ์  เจริญวัฒนาสถาพร ครู
123 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380142 : บ้านโป่งตาเบ้า นางสาววชิรญา   คงปางดี ครูผู้ช่วย
124 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380091 : อนุบาลชนแดน จตุรงค์  ข้ามหก ครูผู้ช่วย
125 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380091 : อนุบาลชนแดน ศศิธร  เสนสม ครู
126 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380094 : คลองห้วยนาพัฒนาการ นายมานพ  สุนทรวิภาต ครู
127 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380094 : คลองห้วยนาพัฒนาการ นายไพฑูรย์  บุญมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
128 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380094 : คลองห้วยนาพัฒนาการ นางสาวกรรณิกา  ทากัมมา ครู
129 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380100 : บ้านโคกเจริญ นางดวงเนตร  สิงห์เวียง ครู
130 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380092 : บ้านซับเจริญ นางสาวชมพูนุช  ถองทอง ธุรการ
131 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380093 : บ้านทรัพย์พุทรา กาญจนา  จันทร์ปลาด ครู
132 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380121 : บ้านดงขุย กาญจนา  ขอมทอง ธุรการ
133 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380121 : บ้านดงขุย นายอรุณ  บุญพาเกิด ครู
134 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380122 : บ้านหนองระมาน นายประสิทธิ์  บุญยืน ครูโรงเรียนบ้านหนองระมาน
135 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380123 : บ้านบุ่งคล้า วงศักดิ์  สัมพันธ์ ครู
136 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380123 : บ้านบุ่งคล้า ชิตติพงษ์   หมั่นกิจ ผู้อำนวยการ
137 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380124 : บ้านดงขุยใต้ นายณัฐพงษ์  อิ่มหิรัญ ครู
138 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380134 : บ้าน กม.28 บุญสูง  วงเวียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
139 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380134 : บ้าน กม.28 กิ่งกมล  ตันมี ครูธุรการ
140 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380134 : บ้าน กม.28 ณัสชญา  เมฆรุ่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
141 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380136 : บ้านเขาสัก เสาวลักษณ์  ปัสสาวัส ครู
142 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380129 : บ้านเนินสว่าง อัญชิษฐา  คำเวิน ครูธุรการ
143 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380130 : บ้านเขาน้อย นายมานะ  อนันตะอาด ครู
144 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380130 : บ้านเขาน้อย นายมานะ  อนันตะอาด ครู คศ.3
145 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380131 : บ้านโป่งนกแก้ว ปรารถนา  ฐานะราช ครู คศ.๑
146 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380131 : บ้านโป่งนกแก้ว นายสุทัศน์  ธิยานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
147 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380132 : บ้านหนองกลอย สุขสันต์  แสนประสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
148 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380132 : บ้านหนองกลอย อนงค์  มาลา ครู
149 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380132 : บ้านหนองกลอย นางชยานันท์  พึ่งจินดา ผู้อำนวยการ
150 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380113 : บ้านท่าข้าม ประสิทธิ์  ตันมี ผู้อำนวยการ
151 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380113 : บ้านท่าข้าม นางอุไรภรณ์  สอนเวช ครูธุรการ
152 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380114 : บ้านกุฏิพระ นายสุทธิศักดิ   รอดชื่น ผู้อำนวยการ
153 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380114 : บ้านกุฏิพระ นายมังกร  ก้อนจันทร์ ครู
154 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380116 : บ้านโคกสูง พิมพ์ลภัส  เปลี่ยนพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
155 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380117 : บ้านเขาบ่อทอง นางสาวพิมพ์ลภัส  เปลี่ยนพิทักษ์ ครูธุรการ
156 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380117 : บ้านเขาบ่อทอง บงกชพร  สาระบัว พนักงานราชการ(ครู)
157 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380118 : บ้านตะกุดจั่น นายไพบูลย์   ไทยตรง ผู้อำนวยการ
158 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380119 : บ้านตะกุดเป้า นางสาวปาหนัน  บุ้งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
159 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380119 : บ้านตะกุดเป้า กมลวรรณ  แสงทองแดง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
160 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380120 : บ้านวังปลาช่อน วิโรจน์  ก้านบัวแย่ง ผู้อำนวยการ
161 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380120 : บ้านวังปลาช่อน นางสาวพรพรรณ   พุทธมาตร์ ครูผู้ช่วย
162 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380143 : บ้านกล้วย นางพัทธนันท์  คณาครุฑ ครู
163 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380144 : บ้านเขาชะโงก ขำ  แสงจันทร์ ผู้อำนวยการ
164 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380149 : บ้านโคกสำราญ วรรณพร  ทิพมาศ ธุรการ
165 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380149 : บ้านโคกสำราญ นายแหลม  คล้ายใจตรง ผู้อำนวยการ
166 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380125 : บ้านวังรวก sompong  tiyanun ครู
167 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380126 : บ้านเขาคณฑา wilaiwan  tansuk ครู
168 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380137 : บ้านห้วยงาช้าง นิธิวิชย์  ภูรินินนาท ผู้อำนวยการ
169 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380137 : บ้านห้วยงาช้าง พิมพ์ลัภส  เปลี่ยนพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
170 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380137 : บ้านห้วยงาช้าง ฐิติกานต์  ศรีลือชา เจ้าหน้าที่ธุรการ
171 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380138 : บ้านห้วยตูม นางอุทิศ  ปันแก้ว บ้านห้วยตูม
172 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380140 : บ้านลาดน้อย นายอาทิตย์  บุญนาก ช.4
173 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380099 : บ้านหนองตาด นายรัตนพงษ์  ศรีไพรบุรี ครู
174 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380101 : บ้านน้ำลัด จิรวรรธ   วงศ์เบญจพล ครูผู้ช่วย
175 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380102 : บ้านกกจั่น อาทิตยา  ทองแกมนาก ครูชำนาญการ
176 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380104 : บ้านผาทอง skulchai  sripin ครู
177 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380097 : บ้านซับสีทอง นางสาวปรพรรณ  พวงพุฒิ ครูธุรการ
178 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380105 : บ้านลาดแค ทิพากร  ป้องกัน ครูธุรการ
179 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380106 : บ้านโคกยาว นางสาวบังอร  อยู่เจริญ ครู
180 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380112 : ธาราคีรี สันติ  คุวาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
181 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380112 : ธาราคีรี จุฬารัตน์  ผาละนัด ครู
182 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380145 : บ้านโคกหนองจอก นายเอนก   ทองโทน ครู
183 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380146 : ลูกจันทน์ปิยะอุย นางราตรี  ขำบุญ ครู คศ.3
184 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380147 : บ้านหนองใหญ่ Pornwilai  Teanseemouang ครู
185 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380148 : บ้านถ้ำแก้ว กรวรรณ  ก้อนทอง ธุรการ
186 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380148 : บ้านถ้ำแก้ว จิตสุภา  พึ่งสกุล ครู
187 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380150 : บ้านดงลาน สราภรณ์  แดงอาจ ครู
188 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380151 : สายสมร นายสุชาติ  สุทินกาศ ครู
189 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380108 : บ้านคลองปลาหมอ นายนัทธี   แสงจันทร์ ครู
190 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380107 : บ้านซับขลุง นายอุบล  สินธุเดช ครู
191 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380107 : บ้านซับขลุง เอกชัย  จันทา ผู้อำนวยการโรงเรียน
192 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380107 : บ้านซับขลุง ปรีชา  แก้วอาสา ผู้อำนวยการ
193 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380546 : บ้านคลองน้ำคัน นายสุเทพ  หม่องอิน ครู
194 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380547 : บ้านซับเปิบ นายวันชัย   จันทร์ทอง ครู คศ. 2
195 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380559 : ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน นงค์นุช  อยู่ดี ครู
196 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380559 : ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน นายราเมศ  เนตรแสงศรี ครู
197 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380560 : บ้านวังขอน ประจักษ์  ใจปาน ครู
198 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380561 : บ้านวังชะนาง สุมิตร  คล้ายขำ ครู
199 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380562 : บ้านดงหลง เนตรนภา  ทองเงิน ครูธุรการ
200 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380563 : บ้านด่านช้าง ขัตติวรรธน์  ทวีถิ่น ครู
201 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380544 : อนุบาลวังโป่ง สุภัตตรา  เทียนพูล ครุธุรการ
202 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380544 : อนุบาลวังโป่ง นายเด่นพงษ์   บุญเรือง ครู
203 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380544 : อนุบาลวังโป่ง ภาคภูมิ  บุญชื่น ครู
204 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380549 : บ้านไร่ฝาย นายอัฉรพล  คำก่อ ครู
205 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380553 : บ้านโนนตูม นางสาวปราณปริยา   บุญมั่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
206 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380553 : บ้านโนนตูม นายสุดใจ  ธรรมยา ผู้อำนวยการโรงเรียน
207 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380564 : บ้านทางข้าม นายเสกสรรค์  น้อยจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านทางข้าม
208 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380564 : บ้านทางข้าม ชัยยา  คำเพลิง ครู คศ.3
209 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380565 : บ้านวังแช่กลอย บุญโชติ  เพ็ชรดี ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
210 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380551 : บ้านวังศาล นางอารีวรรณ   ขุนภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังศาล
211 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380551 : บ้านวังศาล วารุณี  เต็มทอง ครู
212 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380550 : บ้านดงลึก ศศิธร  อ่อนลาน ครู
213 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380552 : บ้านวังหิน อธิป  สะดา ครู
214 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380554 : บ้านใหม่วังตะเคียน วรรธนา  อินทวงค์ ครูธุรการ
215 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380555 : บ้านวังใหญ่ นายทรงวุฒิ  พลมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
216 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380556 : บ้านวังพลับ นายชัยสิทธิ์  แสนประสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
217 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380557 : น้ำอ้อมประชาสรรค์ ชลธิสา  แสนประสิทธิ์ ครู คศ.1
218 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380558 : บ้านวังหินซอง ณัฐกานต์  ม่วงพรม ครู
219 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380558 : บ้านวังหินซอง กิตติศักดิ์  กมลรัตน์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านวังหินซอง