รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380064 บ้านชอนไพร นายประสิทธิ์  ก้อนทองคำ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
2 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380064 บ้านชอนไพร นัฏธิกา  จารุมูล ครู อนุมัติ
3 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380066 บ้านคลองสำโรง น.ส.ชุติมา  ชัยพิพัฒน์ ครูธุรการ อนุมัติ
4 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380067 บ้านคลองขุด นายชัยพฤกษ์  ผดุงกุล ครู อนุมัติ
5 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380048 บ้านสักแห้ง bunnake  nadee ครู อนุมัติ
6 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380029 บ้านดงมูลเหล็ก กรพรรณ  สุทธิสอน ครู อนุมัติ
7 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380030 บ้านโนนสะอาด วราภรณ์  ศรีษะใบ ครู อนุมัติ
8 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380031 บ้านลำป่าสักมูล นางมะลิ  กันหา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
9 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380032 บ้านคลองบง นายปราโมช  สนธยามาลย์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
10 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380010 บ้านโนนตะแบก สมาน  พริกไทย ครูโรงเรียนบ้านโนนตะแบก อนุมัติ
11 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380025 บ้านท่ากกตาล นางอัจฉรา  อ่อนโต ครู อนุมัติ
12 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380025 บ้านท่ากกตาล เครือวัลย์  แสงโสดา ครู อนุมัติ
13 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380053 บ้านวังโค้ง นางสาวสุนิศา  ดีมาก ครู อนุมัติ
14 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380053 บ้านวังโค้ง สมใจ  บัวพา หัวหน้าเจ้าหน้าที่ อนุมัติ
15 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380054 บ้านป่าบง นางพรไพบูลย์  บุญโชติ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
16 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380054 บ้านป่าบง นางสมยา  อินทร์ศรี ครู อนุมัติ
17 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380055 บ้านตะเบาะ สมควร  สาตรจีนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเบาะ อนุมัติ
18 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380055 บ้านตะเบาะ นางนิตยา  สาตรจีนพงษ์ ครู/คศ.3 อนุมัติ
19 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380055 บ้านตะเบาะ นางสาวกรองทิพย์  บัวภา ครู อนุมัติ
20 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380056 บ้านห้วยไคร้ วิโรจน์  รอดมา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
21 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380057 บ้านเขาขาด กัลยาณี  รัตนบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
22 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380057 บ้านเขาขาด นายวิทยา   บัวยา ครูโรงเรียนบ้านเขาขาด อนุมัติ
23 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380022 บ้านอมกง นายประเสริฐ  ศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
24 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380023 บ้านโพธิ์งาม สุทิภา  ลาดเลา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
25 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380023 บ้านโพธิ์งาม ณิชชา  ราศรีชัย ธุรการ อนุมัติ
26 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380024 บ้านป่าม่วง อิทธิพงษ์  สานุสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
27 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380017 บ้านท่าพล นายมงคล  ทองลาด ผู้อำนวยการ อนุมัติ
28 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380018 บ้านวังซอง นายสุทิพย์  กล่ำเทศ ครู อนุมัติ
29 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380018 บ้านวังซอง วิโรจน์  มาสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
30 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380019 บ้านดง โสวัฒน์  หนูพา ผู้อำนวนการโรงเรียน อนุมัติ
31 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380019 บ้านดง วิรัตน์  สารภี ครูโรงเรียนบ้านดง อนุมัติ
32 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380019 บ้านดง ปัทมา  มีไหว ครู อนุมัติ
33 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380020 บ้านโพธิ์ทอง สุภาวดี  ปัญญาส่าน ครูธุรการ อนุมัติ
34 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380020 บ้านโพธิ์ทอง นภนต์  ชำนาญธนกุล ครู อนุมัติ
35 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380020 บ้านโพธิ์ทอง นายธีระ  รอดช้าง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
36 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380013 บ้านคลองสาร นงลักษณ์  ทาสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
37 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380011 บ้านนางั่ว นายอุทิศ  แซมสีม่วง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
38 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380012 บ้านนา นายเชาวน์โรจน์  ชีพธรรม ครูชำนาญการ อนุมัติ
39 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380012 บ้านนา นาวี  ศรีษะใบ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
40 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380042 บ้านเฉลียงลับ นายผดุงศักดิ์  ถือศิลป์ ครู อนุมัติ
41 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380043 บ้านปากน้ำ นางบุญเต็ม  รักประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
42 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380044 บ้านบง จิรัชญา  เอี่ยมผ่อง ครูธุรการ อนุมัติ
43 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380046 บ้านกกไทร นายจีรศักดิ์  สาระวัน ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกไทร อนุมัติ
44 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380046 บ้านกกไทร ชุมพร  กาฬะสิน ครูโรงเรียนบ้านกกไทร อนุมัติ
45 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380047 บ้านนาป่า นายธีระวัช  แก้วเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่า อนุมัติ
46 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380049 ตาดหมอกวิทยา นางดาวรุ่ง  นงภา ครู อนุมัติ
47 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380068 บ้านนายม ไพทูล  ไชยกุล ครู อนุมัติ
48 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380069 บ้านขมวด Yoottasast  thanadpong ผอ. อนุมัติ
49 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380069 บ้านขมวด เนตรนภา  เดชศิริ ครู อนุมัติ
50 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380070 บ้านหัวนา นางเบญญาภา  ธนชัยกรกุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
51 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380071 บ้านถ้ำน้ำบัง ภควัต  ตรีจักร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
52 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380071 บ้านถ้ำน้ำบัง นางสาวสมบูรณ์  ปิ่นปัก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
53 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380052 บ้านบุฉนวน นายมนูญ   กองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
54 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380050 ชุมชนบ้านน้ำร้อน นางดวงใจ  ประชารัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
55 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380051 บ้านทุ่งหินปูน เพียงนิล  ธนะวิมลสิทธิ์ ธุรการ อนุมัติ
56 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380001 เมืองเพชรบูรณ์ นายทวีศักดิ์  ศรีทอง รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
57 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380002 บ้านสะเดียง นายสุรเชษฐ์  ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
58 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380002 บ้านสะเดียง วาสนา  ทัพกอง ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
59 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380058 อนุบาลเพชรบูรณ์ วรรณภา  สายทอง เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
60 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380058 อนุบาลเพชรบูรณ์ นางนิตยา  บาศรี เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
61 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380040 บ้านน้ำเลา นายโชคชัย  บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเลา อนุมัติ
62 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380040 บ้านน้ำเลา ฐิติพันธุ์  ดวงจันทร์ ธุรการ อนุมัติ
63 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380041 บ้านห้วยผักไล นางวิชชุดา  สุขสันต์ ครู อนุมัติ
64 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380041 บ้านห้วยผักไล นายไสว  ไกรศรีบุตร ครูโรงเรียนบ้านห้วยผักไล อนุมัติ
65 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380026 บ้านโคก นายรุจิโรจน์   สุขรื่น ครู อนุมัติ
66 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380028 บ้านกงกะยาง นายวีรวัฒน์  ทองเพ็ง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
67 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380065 บ้านทุ่งแค นางสาวสำรวย  คำสุข ครู อนุมัติ
68 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380063 บ้านวังจาน ทองสุข  ว่องนุกูลสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
69 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380059 บ้านโตก นางวิไลวรรณ  อิ้มอนงค์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
70 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380060 บ้านโตกใต้ นายยศทวี  ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
71 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380061 บ้านพี้ วิลอน  สมตน ครู อนุมัติ
72 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380061 บ้านพี้ วงเดือน  คงเย็น ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
73 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380062 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) เอมอร  สุวรรณราช ครู ธุรการ อนุมัติ
74 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380008 บ้านป่าแดง นางกาญจนา  พลยศ ครูธุรการ อนุมัติ
75 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380008 บ้านป่าแดง วิทยา  เกตุงอน ครู อนุมัติ
76 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380009 บ้านพลำ ธวัชชัย  ไปปลอด ผู้อำนวยการโรงเรียน. อนุมัติ
77 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380007 บ้านป่าเลา นางอำไพ  ทองใบ ครู อนุมัติ
78 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380007 บ้านป่าเลา อำไพ  ทองใบ ครู อนุมัติ
79 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380090 บ้านยางลาด อนัตตา  อุดมทรัพย์ ครู อนุมัติ
80 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380083 บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 ประทับ  งามสุพรม ครู อนุมัติ
81 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380085 บ้านยางกุด นายสุริชัย   เครืออยู่ ครูคศ.๒ อนุมัติ
82 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380085 บ้านยางกุด ภิญโญ  เกียนแกล้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางกุด อนุมัติ
83 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380085 บ้านยางกุด นางทิพจร   อินปาต๊ะ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
84 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380087 บ้านระวิง สามารถ  จึงวานิช หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
85 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380087 บ้านระวิง นางปรัชญาพร  ประจันสี ครู อนุมัติ
86 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380074 บ้านยางหัวลม นายภาณุพงศ์  อนุรักษ์พนาวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
87 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380074 บ้านยางหัวลม นายธนภณ   ธนชัยกรกุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
88 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380075 บ้าน กม.2 แสงสุรี  สินธุเดช ครู ชำนาญการ อนุมัติ
89 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380076 บ้านยาวี-ห้วยโป่ง พฤฒสภา  แย้มพราย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
90 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380077 บ้านสามแยกวังชมภู น้ำเพชร  ขวัญทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
91 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380078 บ้านคลองห้วยนา นายไพรวัน  ทองใบ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
92 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380078 บ้านคลองห้วยนา โอฬาร  นามวงศ์ ครู อนุมัติ
93 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380079 บ้านวังทอง เพชรี  แก้วแกม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
94 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380080 บ้านซับข่อย นางปัทมา  รอดมา ครู อนุมัติ
95 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380080 บ้านซับข่อย นายรุ่งเพชร   ชัยศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
96 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380081 บ้านหลุง นายธวัช  ทานา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
97 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380081 บ้านหลุง นายสมพงษ์   คำขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
98 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380006 บ้านไร่เหนือ นางวัฒนาพร  ศิลกุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
99 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380005 บ้านไร่ นางจิตติยา  ทองเมือง ครู คศ. 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ อนุมัติ
100 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380072 บ้านหนองแหวน นางดวงสมร   ณ จำปาศักดิ์ ครู อนุมัติ
101 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380072 บ้านหนองแหวน ธมนภัทร  พงษ์ศรี ครูธุรการ อนุมัติ
102 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380073 บ้านชัยมงคล นายปราโมทย์  วงค์กาอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
103 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380073 บ้านชัยมงคล เชาวรัตน์  อาจหาญ ครู อนุมัติ
104 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380082 บ้านห้วยสะแก ดาว  พงค์สมบุญ ครู อนุมัติ
105 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380084 บ้านห้วยนาค ประกอบ  แก้วฟุ้งรังษี ครู อนุมัติ
106 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380089 บ้านเนินสง่า จินนาฏ  ทิวงศ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
107 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380039 บ้านบุ่งกกเรียง นายมานพ  ศรีดี ครู อนุมัติ
108 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380033 บ้านห้วยใหญ่ สมชัย  สุทธะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ อนุมัติ
109 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380034 บ้านสะแกงาม นายธนิสร  คำดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
110 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380035 บ้านน้ำเดื่อ นายประทุม   ปานเงิน ครู อนุมัติ
111 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380036 บ้านโป่งหว้า จุฑารัตน์  สังข์ไชย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
112 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380037 บ้านห้วยแหน นายบุญเรือง  บุ้งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
113 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380038 บ้านน้ำเดื่อใต้ นายสมหวัง  ช้อนไชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
114 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380111 บ้านศาลาลาย นายพงศ์พชรภรณ์  เจริญวัฒนาสถาพร ครู อนุมัติ
115 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380141 บ้านหนองแดง นางวรรษิดา  พรมใหม ครู อนุมัติ
116 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380142 บ้านโป่งตาเบ้า นางสาววชิรญา   คงปางดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
117 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380091 อนุบาลชนแดน ศศิธร  เสนสม ครู อนุมัติ
118 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380091 อนุบาลชนแดน จตุรงค์  ข้ามหก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
119 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380094 คลองห้วยนาพัฒนาการ นายไพฑูรย์  บุญมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
120 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380094 คลองห้วยนาพัฒนาการ นายมานพ  สุนทรวิภาต ครู อนุมัติ
121 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380094 คลองห้วยนาพัฒนาการ นางสาวกรรณิกา  ทากัมมา ครู อนุมัติ
122 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380100 บ้านโคกเจริญ นางดวงเนตร  สิงห์เวียง ครู อนุมัติ
123 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380092 บ้านซับเจริญ นางสาวชมพูนุช  ถองทอง ธุรการ อนุมัติ
124 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380093 บ้านทรัพย์พุทรา กาญจนา  จันทร์ปลาด ครู อนุมัติ
125 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380121 บ้านดงขุย นายอรุณ  บุญพาเกิด ครู อนุมัติ
126 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380121 บ้านดงขุย กาญจนา  ขอมทอง ธุรการ อนุมัติ
127 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380122 บ้านหนองระมาน นายประสิทธิ์  บุญยืน ครูโรงเรียนบ้านหนองระมาน อนุมัติ
128 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380123 บ้านบุ่งคล้า ชิตติพงษ์   หมั่นกิจ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
129 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380123 บ้านบุ่งคล้า วงศักดิ์  สัมพันธ์ ครู อนุมัติ
130 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380124 บ้านดงขุยใต้ นายณัฐพงษ์  อิ่มหิรัญ ครู อนุมัติ
131 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380134 บ้าน กม.28 กิ่งกมล  ตันมี ครูธุรการ อนุมัติ
132 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380134 บ้าน กม.28 บุญสูง  วงเวียน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
133 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380136 บ้านเขาสัก เสาวลักษณ์  ปัสสาวัส ครู อนุมัติ
134 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380129 บ้านเนินสว่าง อัญชิษฐา  คำเวิน ครูธุรการ อนุมัติ
135 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380130 บ้านเขาน้อย นายมานะ  อนันตะอาด ครู อนุมัติ
136 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380130 บ้านเขาน้อย นายมานะ  อนันตะอาด ครู คศ.3 อนุมัติ
137 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380131 บ้านโป่งนกแก้ว ปรารถนา  ฐานะราช ครู คศ.๑ อนุมัติ
138 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380131 บ้านโป่งนกแก้ว นายสุทัศน์  ธิยานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
139 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380132 บ้านหนองกลอย สุขสันต์  แสนประสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
140 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380132 บ้านหนองกลอย นางชยานันท์  พึ่งจินดา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
141 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380113 บ้านท่าข้าม ประสิทธิ์  ตันมี ผู้อำนวยการ อนุมัติ
142 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380113 บ้านท่าข้าม นางอุไรภรณ์  สอนเวช ครูธุรการ อนุมัติ
143 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380114 บ้านกุฏิพระ นายสุทธิศักดิ   รอดชื่น ผู้อำนวยการ อนุมัติ
144 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380114 บ้านกุฏิพระ นายมังกร  ก้อนจันทร์ ครู อนุมัติ
145 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380115 บ้านดงแขวน นางสิริรินทร์  กำจาย ครู อนุมัติ
146 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380116 บ้านโคกสูง พิมพ์ลภัส  เปลี่ยนพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
147 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380117 บ้านเขาบ่อทอง บงกชพร  สาระบัว พนักงานราชการ(ครู) อนุมัติ
148 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380117 บ้านเขาบ่อทอง นางสาวพิมพ์ลภัส  เปลี่ยนพิทักษ์ ครูธุรการ อนุมัติ
149 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380118 บ้านตะกุดจั่น นายไพบูลย์   ไทยตรง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
150 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380119 บ้านตะกุดเป้า กมลวรรณ  แสงทองแดง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
151 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380119 บ้านตะกุดเป้า นางสาวปาหนัน  บุ้งจันทร์ ครู อนุมัติ
152 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380120 บ้านวังปลาช่อน วิโรจน์  ก้านบัวแย่ง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
153 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380120 บ้านวังปลาช่อน ชนาพร  ดอยลอม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
154 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380143 บ้านกล้วย นางพัทธนันท์  คณาครุฑ ครู อนุมัติ
155 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380144 บ้านเขาชะโงก ขำ  แสงจันทร์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
156 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380149 บ้านโคกสำราญ วรรณพร  ทิพมาศ ธุรการ อนุมัติ
157 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380125 บ้านวังรวก sompong  tiyanun ครู อนุมัติ
158 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380126 บ้านเขาคณฑา wilaiwan  tansuk ครู อนุมัติ
159 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380137 บ้านห้วยงาช้าง ฐิติกานต์  ศรีลือชา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
160 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380137 บ้านห้วยงาช้าง นิธิวิชย์  ภูรินินนาท ผู้อำนวยการ อนุมัติ
161 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380137 บ้านห้วยงาช้าง พิมพ์ลัภส  เปลี่ยนพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
162 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380138 บ้านห้วยตูม นางอุทิศ  ปันแก้ว บ้านห้วยตูม อนุมัติ
163 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380140 บ้านลาดน้อย นายอาทิตย์  บุญนาก ช.4 อนุมัติ
164 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380099 บ้านหนองตาด นายรัตนพงษ์  ศรีไพรบุรี ครู อนุมัติ
165 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380101 บ้านน้ำลัด จิรวรรธ   วงศ์เบญจพล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
166 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380102 บ้านกกจั่น อาทิตยา  ทองแกมนาก ครูชำนาญการ อนุมัติ
167 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380104 บ้านผาทอง skulchai  sripin ครู อนุมัติ
168 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380097 บ้านซับสีทอง นางสาวปรพรรณ  พวงพุฒิ ครูธุรการ อนุมัติ
169 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380105 บ้านลาดแค ทิพากร  ป้องกัน ครูธุรการ อนุมัติ
170 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380106 บ้านโคกยาว นางสาวบังอร  อยู่เจริญ ครู อนุมัติ
171 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380112 ธาราคีรี สันติ  คุวาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
172 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380112 ธาราคีรี จุฬารัตน์  ผาละนัด ครู อนุมัติ
173 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380145 บ้านโคกหนองจอก นางอัชราพร  ดังชัยภูมิ ครู คศ.1 อนุมัติ
174 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380146 ลูกจันทน์ปิยะอุย นางราตรี  ขำบุญ ครู คศ.3 อนุมัติ
175 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380147 บ้านหนองใหญ่ Pornwilai  Teanseemouang ครู อนุมัติ
176 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380148 บ้านถ้ำแก้ว กรวรรณ  ก้อนทอง ธุรการ อนุมัติ
177 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380148 บ้านถ้ำแก้ว สยาม  เทียนสีม่วง ครู อนุมัติ
178 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380150 บ้านดงลาน สราภรณ์  แดงอาจ ครู อนุมัติ
179 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380151 สายสมร นายสุชาติ  สุทินกาศ ครู อนุมัติ
180 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380108 บ้านคลองปลาหมอ นายนัทธี   แสงจันทร์ ครู อนุมัติ
181 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380107 บ้านซับขลุง เอกชัย  จันทา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
182 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380107 บ้านซับขลุง ปรีชา  แก้วอาสา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
183 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380107 บ้านซับขลุง นายอุบล  สินธุเดช ครู อนุมัติ
184 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380546 บ้านคลองน้ำคัน นายสุเทพ  หม่องอิน ครู อนุมัติ
185 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380547 บ้านซับเปิบ นายวันชัย   จันทร์ทอง ครู คศ. 2 อนุมัติ
186 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380548 บ้านเชิงชาย นายสมภพ  พิมพ์เสนา ครูธุรการ อนุมัติ
187 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380559 ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน นงค์นุช  อยู่ดี ครู อนุมัติ
188 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380559 ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน นายราเมศ  เนตรแสงศรี ครู อนุมัติ
189 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380560 บ้านวังขอน ประจักษ์  ใจปาน ครู อนุมัติ
190 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380561 บ้านวังชะนาง สุมิตร  คล้ายขำ ครู อนุมัติ
191 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380562 บ้านดงหลง เนตรนภา  ทองเงิน ครูธุรการ อนุมัติ
192 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380563 บ้านด่านช้าง ขัตติวรรธน์  ทวีถิ่น ครู อนุมัติ
193 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380544 อนุบาลวังโป่ง นายเด่นพงษ์   บุญเรือง ครู อนุมัติ
194 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380544 อนุบาลวังโป่ง สุภัตตรา  เทียนพูล ครุธุรการ อนุมัติ
195 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380549 บ้านไร่ฝาย นายอัฉรพล  คำก่อ ครู อนุมัติ
196 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380553 บ้านโนนตูม นายสุดใจ  ธรรมยา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
197 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380553 บ้านโนนตูม นางสาวปราณปริยา   บุญมั่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
198 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380564 บ้านทางข้าม นายเสกสรรค์  น้อยจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านทางข้าม อนุมัติ
199 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380564 บ้านทางข้าม ชัยยา  คำเพลิง ครู คศ.3 อนุมัติ
200 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380565 บ้านวังแช่กลอย บุญโชติ  เพ็ชรดี ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
201 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380551 บ้านวังศาล วารุณี  เต็มทอง ครู อนุมัติ
202 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380551 บ้านวังศาล นางอารีวรรณ   ขุนภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังศาล อนุมัติ
203 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380550 บ้านดงลึก ศศิธร  อ่อนลาน ครู อนุมัติ
204 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380552 บ้านวังหิน อธิป  สะดา ครู อนุมัติ
205 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380554 บ้านใหม่วังตะเคียน วรรธนา  อินทวงค์ ครูธุรการ อนุมัติ
206 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380555 บ้านวังใหญ่ นายทรงวุฒิ  พลมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
207 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380556 บ้านวังพลับ นายชัยสิทธิ์  แสนประสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
208 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380557 น้ำอ้อมประชาสรรค์ ชลธิสา  แสนประสิทธิ์ ครู คศ.1 อนุมัติ
209 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380558 บ้านวังหินซอง กิตติศักดิ์  กมลรัตน์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านวังหินซอง อนุมัติ
210 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380558 บ้านวังหินซอง ณัฐกานต์  ม่วงพรม ครู อนุมัติ