รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380417 : บ้านห้วยสวิง นางเสาวณีย์  คำนนท์ ครู
2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380417 : บ้านห้วยสวิง สมปอง  กาละเกตุ ครู
3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380418 : บ้านห้วยสวิงน้อย นางณัฐนันท์  คงเพ็ง ครู
4 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380418 : บ้านห้วยสวิงน้อย ภาวิณี  กะบัง เจ้าหน้าที่ธุรการ
5 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380418 : บ้านห้วยสวิงน้อย ว่าที่ ร้อยตรีณัฐวุฒิ  มะโนเพียว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยสวิงน้อย
6 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380421 : บ้านดงน้ำเดื่อ รุจิกา  ไชยสุ้ย ครู
7 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380421 : บ้านดงน้ำเดื่อ จติภรณ์  โกษาจันทร์ ครู
8 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380422 : บ้านช้างตะลูด ดวงลักษณ์  เพ็ญธิสาร ครู
9 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380423 : บ้านซำภู ธีระยุทธ  สายคำทอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380423 : บ้านซำภู สุชัญญ์ญา  พาคำ ครู
11 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380441 : อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) นางประไพพรรณ  ชมชื่น ครูชำนาญการพิเศา
12 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380442 : บ้านท่ากกแก รัตนา  พึ่งวิริยะ ครู
13 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380442 : บ้านท่ากกแก นางสุวิมล  บัวพรวน ครู
14 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380442 : บ้านท่ากกแก รัตนา  พึ่งวิริยะ ครู
15 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380443 : บ้านท่าโก สุวิทย์  กาวน ครู
16 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380444 : บ้านใหม่วิทยา สิรินาถ  เพลิดภูเขียว ครู
17 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380444 : บ้านใหม่วิทยา รสสุคนธ์  วงษ์ชะอุ่ม ครู
18 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380444 : บ้านใหม่วิทยา ประไพ  ลี้สกุล ครู
19 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380444 : บ้านใหม่วิทยา ธนพร  ชัยศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
20 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380445 : บ้านปากห้วยขอนแก่น นางอัจฉราภรณ์  อ่อนชฎา ครู
21 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380445 : บ้านปากห้วยขอนแก่น นายทศพล  ชัยสงค์ ครู
22 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380465 : บ้านวังมล ประจักษ์  เตือนประโยชน์ ครู
23 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380465 : บ้านวังมล ภิญญุพัชญ์  สิงหะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
24 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380466 : บ้านท่าอิบุญ วิวัฒน์  เพ็ชรประดับ ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380467 : บ้านดงทิพย์ นางสาวบัวศรี  คำเมือง ครู
26 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380468 : บ้านบุ่ง สุพล  มาศรี ครูโรงเรียนบ้านบุ่ง
27 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380469 : บ้านท่าดินแดง บุญเลิศ  คำโฉม ผู้อำนวยการ
28 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380390 : บ้านน้ำก้อ นางสุนิต  ลาสิงห์ ครู
29 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380391 : บ้านฝาย นายโกวิทย์  ฝ่ายเทศ จนท.ธุรการโรงเรียน
30 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380448 : บ้านดงขวาง นายสมจิต  เฮ้าปาน ครู
31 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380449 : บ้านห้วยลาน ธานี  เพชรนันท์ ครู
32 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380450 : บ้านน้ำชุน บัวทอง  บุบผา ผู้อำนวยการโรงเรียน
33 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380450 : บ้านน้ำชุน นายสาคร  ปิ่นปั่น ครูโรงเรียนบ้านน้ำชุน
34 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380451 : บ้านโสกเดื่อ นางกนกพร   แสงเทพ ครูโรงเรียนบ้านโสกเดื่อ
35 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380451 : บ้านโสกเดื่อ กิตญา  ยอดคง ลูกจ้างชั่วคราว
36 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380452 : พ่อขุนผาเมืองรำลึก ขันติ  เนาว์แก้ว ครู
37 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380453 : บ้านน้ำอ้อม วิไลพร  ชัยศิริเพ็ญภาค ครู
38 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380454 : บ้านกกโอ นางอัมพร   หนูภา ครู
39 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380454 : บ้านกกโอ Navee  Pomnat ครู
40 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380457 : บ้านฝายวังบอน วณิชยา  อินแนน ครู
41 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380457 : บ้านฝายวังบอน กนกทิพย์  ทองงาม ครู
42 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380440 : บ้านหนองปลา สมบูรณ์  จันทร์แปลก ครู
43 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380438 : บ้านน้ำเฮี้ย นายบรรจงศักดิ์  อินทรักษา ครูชำนาญการพิเศษ
44 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380438 : บ้านน้ำเฮี้ย อุบลรัตน์  เบ้าทอง ครู โรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ย
45 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380415 : บ้านกลาง สาวิตรี  เชยกิจ ครู
46 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380416 : บ้านน้ำพุ นายธีระวัฒน์  อยู่สุข ครู
47 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380416 : บ้านน้ำพุ เกยูร  สีมา ครู
48 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380419 : บ้านร่องกะถิน นายนิวัฒน์   ไพรแก่น ครู
49 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380419 : บ้านร่องกะถิน Chirarat  Praikan ครู
50 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380420 : บ้านป่าบง นายอนุวรรตน์  บัวเรือง ครู
51 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380398 : ชุมชนบ้านติ้ว PENRAT  KAYA ครู
52 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380399 : บ้านหัวนาเลา ปกรณ์  แก่นชา ธุรการ
53 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380399 : บ้านหัวนาเลา ปกรณ์  แก่นชา ธุรการ
54 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380400 : บ้านป่าแกเครือ พิสมัย  ไสลภูมิ ครู
55 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380400 : บ้านป่าแกเครือ เรืองฤทธิ์   พวงคำ ครู
56 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380401 : บ้านหนองขาม วรินทร  สิมดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
57 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380401 : บ้านหนองขาม นภกัญจน์  ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียน
58 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380463 : บ้านไร่นางาม ศศิกานต์  อุชชิน ครู
59 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380408 : บ้านโสก สุวิทย์  พลยศ ผู้อำนวยการ
60 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380408 : บ้านโสก ดวงประทีป  เกิดชา ครู
61 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380410 : บ้านส้มเลา ปนัดดา  วรปัสสุ ครู
62 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380410 : บ้านส้มเลา จรัสศรี  วะยาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
63 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380411 : พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ นางราตรี  เพ็งจันทร์ ครู
64 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380409 : บ้านหวาย ชุติมา  ลาคำ ผู้อำนวยการ
65 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380409 : บ้านหวาย นายประเทือง   จันทร์เรือง ครู
66 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380413 : บ้านร่องบง ปราณี  สร้อยทอง ครูชำนาญการพิเศษ
67 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380414 : บ้านหนองไผ่ นายบัญจบ  หมวกชา ครู
68 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380475 : บ้านบุ่งคล้า เอกชัย  วัฒนศัพท์ ครูชำนาญการพิเศษ
69 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380476 : บ้านหัวนา สาธิต  โค่บุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
70 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380476 : บ้านหัวนา พรชัย  ตองอ่อน ครู
71 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380477 : บ้านปากห้วยด่าน ไพทูรย์  แสนประสิทธิ์ ครู
72 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380478 : บ้านหนองคัน พีระพล  บางสัมฤทธิ์ ครู
73 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380478 : บ้านหนองคัน วนิช  สังสนา ครู
74 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380479 : ไทยรัฐวิทยา 25 ลักขณา  จากยางโทน ครู
75 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380455 : บ้านห้วยคนทา Kitikan  Nonngam ครู
76 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380480 : บ้านธารทิพย์ นางวรรษมนต์   กำเนิดสูง ครู
77 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380480 : บ้านธารทิพย์ รุ่งศักดิ์  สุภสิริ ผู้อำนวยการ
78 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380428 : บ้านห้วยระหงส์ ธงชัย  ศรีบุญเรือง ครู
79 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380428 : บ้านห้วยระหงส์ ชนิดา  สุวรรณประเสริฐ ครูผู้ช่วย
80 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380429 : บ้านวังยาว อดุลย์  ขุนนนท์ ครู
81 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380429 : บ้านวังยาว ประภาพรรณ  ผมเพ็ชร์ ครู
82 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380429 : บ้านวังยาว อำพันธ์  แน่นอุดร ครู
83 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380431 : บ้านน้ำคำ เพ็ญแข  กองพิมพ์ ครู
84 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380431 : บ้านน้ำคำ เสถียร  พั้วพวง ครู
85 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380432 : บ้านหนองอ้อ อำนวย  จูเจียม ครู
86 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380433 : วัดศรีทอง นางพิสมัย  บุญประคอง ครู
87 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380433 : วัดศรีทอง ศศิธร  จีเสียน เจ้าหน้าที่ธุรการ
88 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380424 : หน้าศูนย์เครื่องมือกล ปิยะ  ศึกษา ครู
89 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380424 : หน้าศูนย์เครื่องมือกล ปพิชญา  รักษาศรี เจ้าหน้าที่พัสดุ
90 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380425 : บ้านน้ำดุกเหนือ นายบุญหลาย  เพลิดภูเขียว ครู
91 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380426 : วัดศรีจันดาธรรม จุไรรัตน์  น้อยกรม ครู
92 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380427 : บ้านปากออก นางพิณสวรรค์  เพชรดี ครู
93 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380446 : บ้านปากดุก นางสาวอภิญญา  ทองแบบ ครูผู้ช่วย
94 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380434 : บ้านฝายนาแซง นางสาวลัดดาวรรณ   สิ่งมิ่ง ครู
95 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380435 : บ้านบึง กชพร  แก้วกิ่งจันทร์ ครู
96 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380437 : บ้านห้วยกอก นางสาวศศิธร  บุญยัง ครู
97 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380458 : บ้านท่าขาม วิรัตน์  พาอั้ง ครู
98 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380459 : บ้านลานบ่า วิฑูรย์  สีเหลือง ครู
99 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380459 : บ้านลานบ่า วันชัย  สิงห์อำพล ครู
100 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380460 : บ้านจางวาง นางสมาพร  รูปศรี ครู
101 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380461 : บ้านคลองสีฟัน วิโรจน์  รัตนา ครู
102 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380462 : บ้านวังโป่ง นางอรุณรัตน์  คำมั่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
103 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380462 : บ้านวังโป่ง นายนิรศักดิ์  นารี ผู้อำนวยการโรงเรียน
104 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380464 : บ้านนครเดิด ยุพา  เขีบนเมืองน้อย ครู
105 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380456 : บ้านร่องดู่ sangkham  thuwakham ครู
106 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380470 : บ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร ) นางพรสวรรค์  แสงมณี ครู
107 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380471 : บ้านหนองบัว นายไกรสร   ชีพอุดม ธุรการโรงเรียน
108 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380472 : บ้านสักหลง บุญลือ  มูลคลัง ผู้อำนวยการโรงเรียน
109 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380472 : บ้านสักหลง ว่าที่ รต.สมศักดิ์  บัวพรวน ครู
110 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380473 : บ้านดอนสว่าง นายขวัญชัย  ผ่านผิว ครู
111 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380473 : บ้านดอนสว่าง รุ่งรัฐ  ชมชื่น ครู
112 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380397 : วัดหนองปลาซิว นายบุญลือ  พูลเจริญ ครู
113 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380395 : บ้านหนองไขว่ นภา  สุวรรณศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองไขว่
114 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380395 : บ้านหนองไขว่ ภราดร  สาตรี ครูธุรการ
115 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380396 : บ้านโนนทอง นางนันทนิตย์  ป้อมนารถ ครู
116 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380396 : บ้านโนนทอง นายนพดล  นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทอง
117 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380436 : บ้านหนองสว่าง เสน่หา  สิงห์เรือง ครู
118 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380436 : บ้านหนองสว่าง กริชสุดา  พุฒกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ
119 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380474 : บ้านโป่งช้าง นายเจตนา   แพงขะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งช้าง
120 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380405 : บ้านแก่งยาว นางสอาด  คำพู ครู
121 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380405 : บ้านแก่งยาว ธรรมรัฐ  นุชเนื่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน
122 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380406 : บ้านวังขอนดู่ นางนิรนดร์  กัปโก ครู
123 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380402 : บ้านห้วยไร่ อานันท์  หงส์พันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
124 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380402 : บ้านห้วยไร่ อุดมรักษ์  คำก่อ ครู
125 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380403 : บ้านท่าช้าง รัชนีภรณ์  นาทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
126 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380403 : บ้านท่าช้าง นางฉลวย  จันทร์ชัยภูมิ ครู
127 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380403 : บ้านท่าช้าง นางวันพร  พุ่มจันทร์ ครู
128 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380404 : บ้านวังร่อง เกืื้ื้อกูล  ทองขาน เจ้าหน้าที่ธุรการ
129 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380404 : บ้านวังร่อง นางธีรารัตน์  พวงคำ ครู
130 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380381 : บ้านวังเวินพัฒนา นายสมศักดิ์  โพธิ์อ่อน ครู
131 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380381 : บ้านวังเวินพัฒนา นายถนอม  เคนสี ครู
132 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380348 : บ้านห้วยอีจีน วุฒิ  วัฒนพลาศาสตร์ ครู
133 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380348 : บ้านห้วยอีจีน นายวินัย  เตียงวัน ครู
134 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380349 : บ้านวังขอน นายสุทอน  แสวงษร ครู
135 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380350 : บ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ ดรุณี  ริเดชพันธ์ ครู
136 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380350 : บ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ ชุมพร  อินหมู ครู
137 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380379 : บ้านตาดกลอย พจนี  ปินะสุ ครู
138 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380388 : บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน สงกรานต์  มานะกิจ ครู
139 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380389 : โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา ธิษะณา  ตุ้มคำ ครู
140 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380370 : บ้านน้ำอ้อย นายไพทูลย์  ช้างอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
141 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380371 : บ้านนาเกาะ เจริญ  ขวัญลอย ผู้อำนวยการโรงเรียน
142 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380351 : บ้านนาซำ จันทพร  หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาซำ
143 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380351 : บ้านนาซำ บุณฑริก  ทัดสอน ครูชำนาญการพิเศษ
144 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380352 : บ้านอีเลิศ เตือนจิตร  จันทร์โท ครูชำนาญการพิเศษ
145 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380353 : บ้านแก่งโตน สุภัทธิชา  กล้าหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
146 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380353 : บ้านแก่งโตน นางสุภาพร  บุญแสน ครู
147 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380355 : บ้านน้ำสร้าง ปวัณรัตน์  สมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำสร้าง
148 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380355 : บ้านน้ำสร้าง สีนวล  เคนสี ครูชำนาญการพิเศษ
149 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380367 : บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 นงเยาว์  นาพิมพ์ ครู
150 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380367 : บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 นายฉลาด  นาพิมพ์ ครูชำนาญการพิเศษ
151 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380368 : บ้านพร้าว มนธิฌา   จันทร์มินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพร้าว
152 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380369 : บ้านโจะโหวะ กาญจนา  จันเทียน ธุรการโรงเรียน
153 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380369 : บ้านโจะโหวะ สรรชัย   แก้วกก บ้านโจะโหวะ
154 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380360 : บ้านภูปูน เสางลักษณ์  แก้วเทียน ครูธุรการ
155 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380366 : บ้านดอยน้ำเพียงดิน สุพจน์  จันทร์เถร ครู
156 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380366 : บ้านดอยน้ำเพียงดิน Saithong  Bunjunchouy ครู
157 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380366 : บ้านดอยน้ำเพียงดิน นางสาวนพมาศ  วงษ์เมือง เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน
158 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380358 : บ้านวังบาล วนิก  ก้อนทอง ครู
159 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380358 : บ้านวังบาล สมัย  สังเกตุดี ครู
160 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380359 : บ้านขี้นาค มนัส  ทองมวน ครูชำนาญการพิเศษ
161 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380363 : บ้านเหมืองแบ่ง สาวรี   ฑีฆะบุตร ครู
162 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380364 : บ้านท่าข้าม พนารัตน์  อินทพรโสภิต ครู
163 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380364 : บ้านท่าข้าม สมคิด  วัฒนศัพท์ ครูชำนาญการพิเศษ
164 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380365 : บ้านทับเบิกร่วมใจ นายกรกฎ  จิตนันท์ ครู คศ.2
165 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380365 : บ้านทับเบิกร่วมใจ นางสาวชลิตา   แก้วแดง ครู
166 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380374 : บ้านศิลา Nuananong  Sinprom ครู
167 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380374 : บ้านศิลา Pavena  Depala เจ้าหน้าที่ธุรการ
168 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380375 : บ้านสงเปลือย นายเพชร  เชียงขวาง ธุรการโรงเรียน
169 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380375 : บ้านสงเปลือย นายสุรไกร   แก้วเต็ม ครูชำนาญการพิเศษ
170 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380376 : บ้านห้วยข่อย นางสาวจิรัชญา   ขวัญพรม ครูผู้ช่วย
171 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380377 : บ้านโป่งสามขา ประภา  จันทหอม ครู
172 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380378 : บ้านหนองเขียว พชร   ทิลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
173 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380386 : บ้านหินโง่น มนัส  แก้วบท ครู
174 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380386 : บ้านหินโง่น ศริพรรณ  ดวงพิลา ครู
175 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380387 : บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า วิชา  ขวัญอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน
176 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380383 : บ้านอุ่มกะทาด นางรัชดาภรณ์  ทับสีแก้ว ครู
177 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380384 : บ้านห้วยผักกูด นายวุฒิชัย  เฉนียง ครู
178 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380385 : บ้านวังก้นหวด อรวรรณ  บุญเพ็ง ครู
179 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380337 : อนุบาลหล่มเก่า ธวัช  บุญกล้า ครู
180 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380337 : อนุบาลหล่มเก่า ธีรวัฒน์  สิทธิวงษ์ ธุรการโรงเรียน
181 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380337 : อนุบาลหล่มเก่า เตือนใจ  รักษาบุญ รองผู้อำนวยการ
182 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380338 : บ้านวังเวิน จงกลนี  อินดีคำ ครู
183 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380340 : บ้านหนองบัวแก้ว น.ส.ประไพจิตร  ศรีมูล ครู
184 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380340 : บ้านหนองบัวแก้ว นิติพงษ์  บุญส่ง ครู
185 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380341 : บ้านหินกลิ้ง ทิวานันท์  จันทรานนท์ ครู
186 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380342 : วัดทุ่งธงไชย วสุพล  ชินอาจ ครูชำนาญการพิเศษ
187 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380343 : บ้านหินฮาว duangpen  molwang ครู
188 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380343 : บ้านหินฮาว นางวิจิตรา  วิมาลา ครู
189 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380344 : บ้านหนองยาว บุญเสาร์  มาเบ้า ครู
190 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380345 : บ้านท่าผู TONGSON  TONGWAN ครู
191 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380345 : บ้านท่าผู นางสุภาพ   แสงพรม ครู
192 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380345 : บ้านท่าผู จงจิตร  แก้วเบี่ยง ครู
193 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380357 : บ้านภูผักไซ่ นายสุเทพ  แก้วพวง ครูโรงเรียนบ้านภูผักไซ่
194 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380346 : บ้านหนองเล นางสาวกองแก้ว  พิมพ์คูณ ครู โรงเรียนบ้านหนองเล
195 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380528 : บ้านห้วยสนามทราย ก้องนคร   เติมพันธุ์ ครู
196 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380529 : บ้านโคกมน นายดำรงค์   จวบบุญ ครู
197 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380530 : บ้านกกกะบก ปัญญา   พรมศาลาเมฆ ครู
198 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380531 : บ้านทรัพย์สว่าง นางสุภาพ   ชมมา ครู
199 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380531 : บ้านทรัพย์สว่าง พิชชา  แสงสุข ครู
200 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380531 : บ้านทรัพย์สว่าง นางสาวกรุณา  ศรีบุญเรือง ครูชำนายการพิเศษ
201 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380532 : บ้านห้วยหญ้าเครือ นายวัชระ  คำตื้อ ครู
202 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380532 : บ้านห้วยหญ้าเครือ ชาญณรงค์  บุญเรือง ครู
203 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380527 : อนุบาลน้ำหนาว นางสาวบุญไทย  ด้วงผาง เจ้าหน้าที่ธุรการ
204 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380538 : บ้านซำม่วง นายนาวิน   ลาคำ ครู
205 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380539 : บ้านดงคล้อ นางสาวดวงใจ  บุญชูเชิด ครู
206 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380539 : บ้านดงคล้อ นางสาวดวงใจ  บุญชูเชิด ครูอัตราจ้าง
207 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380540 : บ้านวังกวาง นางสาวส่องนภา  สายทองดี ครู
208 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380540 : บ้านวังกวาง นางสาวกรรณิกา  หาญคำตัน เจ้าหน้า
209 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380541 : บ้านฟองใต้ ชัยวัฒน์  หอมจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
210 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380533 : บ้านห้วยหินลับ วนิดา  เด็จครอบ ครูผู้ช่วย
211 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380535 : บ้านหลักด่าน นางกฤติกา  ทองริ้ว ครู
212 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380535 : บ้านหลักด่าน นางดรุณี  จันทร์สุริยะ ครูชำนาญการพิเศษ
213 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380536 : บ้านห้วยลาด ถวัลยวัฒน์  ทักคุ้ม ครู
214 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380536 : บ้านห้วยลาด นพรัตน์  ขันติเจริญ ครูผู้ช่วย
215 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380536 : บ้านห้วยลาด อัมรินทร์  ฐิตวัฒนานนท์ ครูชำนาญการ
216 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380537 : บ้านห้วยกะโปะ นายคมเพชร  ราชคม ครูผู้ช่วย
217 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380537 : บ้านห้วยกะโปะ ณัฏฐ์ญดา  ธงอาสา ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ
218 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380570 : โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ศิริจันทร์  ภักดีโต ครู
219 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380570 : โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สุรเชษฐ์  ประสพบุญ ครู
220 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380570 : โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ศรายุทธ สุทธิศักดิ์  สุทธิศักดิ์ ครู
221 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380570 : โรงเรียนบ้านเข็กน้อย นายกฤษณวัฒ  มิ่งศรี ครู
222 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380571 : บ้านห้วยน้ำขาว อรรถพล  เสาธง ครู
223 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380573 : อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) จิรวัฒน์  รัตนเทพบัญชากุล เจ้าหน้าพัสดุ
224 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380573 : อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) จิรวัฒน์  รัตนเทพบัญชากุล ครู
225 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380577 : บ้านป่าแดง(เขาค้อ) สุพัตรา  พินิจจิตร ครูวิทยาศาสตร์
226 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380577 : บ้านป่าแดง(เขาค้อ) นายธนพัฒน์  แดงจันทร์ ครู
227 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380566 : บ้านเหล่าหญ้า อนุพงษ์  กินรี ครู
228 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380566 : บ้านเหล่าหญ้า ตรึงใจ  สาพู ครู
229 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380566 : บ้านเหล่าหญ้า นางสาวศิริลักษณ์ มืดหล้า  มืดหล้า ครู
230 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380567 : บ้านห้วยขอนหาด นายภพเดชา  บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
231 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380568 : บ้านนายาว นายอัศวิน  ทองริ้ว ครู
232 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380568 : บ้านนายาว ละมัย  พิมเสน ครู
233 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380569 : บ้านทุ่งสมอ มรกต  บูรณศาสตร์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
234 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380574 : ธรรมนูญกองช่างวิทยา สุมิตรา  ดอกหอม ครู
235 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380574 : ธรรมนูญกองช่างวิทยา ปรีชา  ศรีบุญเรือง ครู
236 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380575 : บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 นางพรธิภา  ตรีถัน ครูชำนายการ
237 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380575 : บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 นางทิตยา  แก้วงาม ครูชำนาญการพิเศษ
238 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380576 : บ้านหนองแม่นา นางสาวรติรัตน์  บัวผึ้ง พนักงานราชการ
239 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380576 : บ้านหนองแม่นา วิวรรธน์  อินวรรณ์ ครู