รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380417 บ้านห้วยสวิง นางเสาวณีย์  คำนนท์ ครู อนุมัติ
2 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380417 บ้านห้วยสวิง สมปอง  กาละเกตุ ครู อนุมัติ
3 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380418 บ้านห้วยสวิงน้อย ว่าที่ ร้อยตรีณัฐวุฒิ  มะโนเพียว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยสวิงน้อย อนุมัติ
4 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380418 บ้านห้วยสวิงน้อย ภาวิณี  กะบัง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
5 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380421 บ้านดงน้ำเดื่อ รุจิกา  ไชยสุ้ย ครู อนุมัติ
6 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380421 บ้านดงน้ำเดื่อ จติภรณ์  โกษาจันทร์ ครู อนุมัติ
7 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380422 บ้านช้างตะลูด ดวงลักษณ์  เพ็ญธิสาร ครู อนุมัติ
8 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380423 บ้านซำภู ธีระยุทธ  สายคำทอน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
9 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380423 บ้านซำภู สุชัญญ์ญา  พาคำ ครู อนุมัติ
10 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380441 อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) นางประไพพรรณ  ชมชื่น ครูชำนาญการพิเศา อนุมัติ
11 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380442 บ้านท่ากกแก นางสุวิมล  บัวพรวน ครู อนุมัติ
12 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380442 บ้านท่ากกแก รัตนา  พึ่งวิริยะ ครู อนุมัติ
13 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380442 บ้านท่ากกแก รัตนา  พึ่งวิริยะ ครู อนุมัติ
14 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380443 บ้านท่าโก สุวิทย์  กาวน ครู อนุมัติ
15 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380444 บ้านใหม่วิทยา สิรินาถ  เพลิดภูเขียว ครู อนุมัติ
16 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380444 บ้านใหม่วิทยา ธนพร  ชัยศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
17 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380445 บ้านปากห้วยขอนแก่น นายทศพล  ชัยสงค์ ครู อนุมัติ
18 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380445 บ้านปากห้วยขอนแก่น นางอัจฉราภรณ์  อ่อนชฎา ครู อนุมัติ
19 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380465 บ้านวังมล ประจักษ์  เตือนประโยชน์ ครู อนุมัติ
20 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380465 บ้านวังมล ภิญญุพัชญ์  สิงหะ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
21 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380466 บ้านท่าอิบุญ วิวัฒน์  เพ็ชรประดับ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
22 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380467 บ้านดงทิพย์ นางสาวบัวศรี  คำเมือง ครู อนุมัติ
23 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380468 บ้านบุ่ง สุพล  มาศรี ครูโรงเรียนบ้านบุ่ง อนุมัติ
24 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380469 บ้านท่าดินแดง บุญเลิศ  คำโฉม ผู้อำนวยการ อนุมัติ
25 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380390 บ้านน้ำก้อ นางสุนิต  ลาสิงห์ ครู อนุมัติ
26 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380391 บ้านฝาย นายโกวิทย์  ฝ่ายเทศ จนท.ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
27 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380448 บ้านดงขวาง นายสมจิต  เฮ้าปาน ครู อนุมัติ
28 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380449 บ้านห้วยลาน ธานี  เพชรนันท์ ครู อนุมัติ
29 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380450 บ้านน้ำชุน บัวทอง  บุบผา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
30 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380451 บ้านโสกเดื่อ กิตญา  ยอดคง ลูกจ้างชั่วคราว อนุมัติ
31 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380452 พ่อขุนผาเมืองรำลึก ขันติ  เนาว์แก้ว ครู อนุมัติ
32 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380453 บ้านน้ำอ้อม วิไลพร  ชัยศิริเพ็ญภาค ครู อนุมัติ
33 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380454 บ้านกกโอ Navee  Pomnat ครู อนุมัติ
34 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380454 บ้านกกโอ นางอัมพร   หนูภา ครู อนุมัติ
35 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380457 บ้านฝายวังบอน กนกทิพย์  ทองงาม ครู อนุมัติ
36 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380457 บ้านฝายวังบอน วณิชยา  อินแนน ครู อนุมัติ
37 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380440 บ้านหนองปลา สมบูรณ์  จันทร์แปลก ครู อนุมัติ
38 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380438 บ้านน้ำเฮี้ย อุบลรัตน์  เบ้าทอง ครู โรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ย อนุมัติ
39 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380438 บ้านน้ำเฮี้ย นายบรรจงศักดิ์  อินทรักษา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
40 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380415 บ้านกลาง สาวิตรี  เชยกิจ ครู อนุมัติ
41 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380416 บ้านน้ำพุ นายธีระวัฒน์  อยู่สุข ครู อนุมัติ
42 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380416 บ้านน้ำพุ เกยูร  สีมา ครู อนุมัติ
43 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380419 บ้านร่องกะถิน Chirarat  Praikan ครู อนุมัติ
44 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380419 บ้านร่องกะถิน นายนิวัฒน์   ไพรแก่น ครู อนุมัติ
45 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380420 บ้านป่าบง นายอนุวรรตน์  บัวเรือง ครู อนุมัติ
46 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380398 ชุมชนบ้านติ้ว PENRAT  KAYA ครู อนุมัติ
47 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380399 บ้านหัวนาเลา ปกรณ์  แก่นชา ธุรการ อนุมัติ
48 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380399 บ้านหัวนาเลา ปกรณ์  แก่นชา ธุรการ อนุมัติ
49 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380400 บ้านป่าแกเครือ เรืองฤทธิ์   พวงคำ ครู อนุมัติ
50 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380400 บ้านป่าแกเครือ พิสมัย  ไสลภูมิ ครู อนุมัติ
51 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380401 บ้านหนองขาม นภกัญจน์  ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
52 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380401 บ้านหนองขาม วรินทร  สิมดี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
53 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380463 บ้านไร่นางาม ศศิกานต์  อุชชิน ครู อนุมัติ
54 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380408 บ้านโสก สุวิทย์  พลยศ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
55 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380408 บ้านโสก ดวงประทีป  เกิดชา ครู อนุมัติ
56 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380410 บ้านส้มเลา ปนัดดา  วรปัสสุ ครู อนุมัติ
57 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380410 บ้านส้มเลา จรัสศรี  วะยาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
58 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380411 พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ นางราตรี  เพ็งจันทร์ ครู อนุมัติ
59 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380409 บ้านหวาย นายประเทือง   จันทร์เรือง ครู อนุมัติ
60 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380409 บ้านหวาย ชุติมา  ลาคำ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
61 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380413 บ้านร่องบง ปราณี  สร้อยทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
62 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380414 บ้านหนองไผ่ นายบัญจบ  หมวกชา ครู อนุมัติ
63 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380475 บ้านบุ่งคล้า เอกชัย  วัฒนศัพท์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
64 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380476 บ้านหัวนา พรชัย  ตองอ่อน ครู อนุมัติ
65 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380476 บ้านหัวนา สาธิต  โค่บุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
66 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380477 บ้านปากห้วยด่าน ไพทูรย์  แสนประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
67 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380478 บ้านหนองคัน พีระพล  บางสัมฤทธิ์ ครู อนุมัติ
68 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380478 บ้านหนองคัน วนิช  สังสนา ครู อนุมัติ
69 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380479 ไทยรัฐวิทยา 25 ลักขณา  จากยางโทน ครู อนุมัติ
70 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380455 บ้านห้วยคนทา Kitikan  Nonngam ครู อนุมัติ
71 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380480 บ้านธารทิพย์ รุ่งศักดิ์  สุภสิริ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
72 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380480 บ้านธารทิพย์ นางวรรษมนต์   กำเนิดสูง ครู อนุมัติ
73 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380428 บ้านห้วยระหงส์ ชนิดา  สุวรรณประเสริฐ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
74 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380428 บ้านห้วยระหงส์ ธงชัย  ศรีบุญเรือง ครู อนุมัติ
75 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380429 บ้านวังยาว ประภาพรรณ  ผมเพ็ชร์ ครู อนุมัติ
76 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380429 บ้านวังยาว อดุลย์  ขุนนนท์ ครู อนุมัติ
77 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380429 บ้านวังยาว อำพันธ์  แน่นอุดร ครู อนุมัติ
78 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380431 บ้านน้ำคำ เพ็ญแข  กองพิมพ์ ครู อนุมัติ
79 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380431 บ้านน้ำคำ เสถียร  พั้วพวง ครู อนุมัติ
80 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380432 บ้านหนองอ้อ อำนวย  จูเจียม ครู อนุมัติ
81 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380433 วัดศรีทอง นางพิสมัย  บุญประคอง ครู อนุมัติ
82 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380433 วัดศรีทอง ศศิธร  จีเสียน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
83 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380424 หน้าศูนย์เครื่องมือกล ปพิชญา  รักษาศรี เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
84 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380424 หน้าศูนย์เครื่องมือกล ปิยะ  ศึกษา ครู อนุมัติ
85 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380425 บ้านน้ำดุกเหนือ นายบุญหลาย  เพลิดภูเขียว ครู อนุมัติ
86 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380426 วัดศรีจันดาธรรม จุไรรัตน์  น้อยกรม ครู อนุมัติ
87 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380427 บ้านปากออก นางพิณสวรรค์  เพชรดี ครุ อนุมัติ
88 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380446 บ้านปากดุก นางสาวอภิญญา  ทองแบบ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
89 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380434 บ้านฝายนาแซง นางสาวลัดดาวรรณ   สิ่งมิ่ง ครู อนุมัติ
90 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380435 บ้านบึง กชพร  แก้วกิ่งจันทร์ ครู อนุมัติ
91 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380437 บ้านห้วยกอก นางสาวศศิธร  บุญยัง ครู อนุมัติ
92 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380458 บ้านท่าขาม วิรัตน์  พาอั้ง ครู อนุมัติ
93 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380459 บ้านลานบ่า วันชัย  สิงห์อำพล ครู อนุมัติ
94 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380459 บ้านลานบ่า วิฑูรย์  สีเหลือง ครู อนุมัติ
95 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380460 บ้านจางวาง นางสมาพร  รูปศรี ครู อนุมัติ
96 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380461 บ้านคลองสีฟัน วิโรจน์  รัตนา ครู อนุมัติ
97 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380462 บ้านวังโป่ง นางอรุณรัตน์  คำมั่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
98 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380462 บ้านวังโป่ง นายนิรศักดิ์  นารี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
99 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380464 บ้านนครเดิด ยุพา  เขีบนเมืองน้อย ครู อนุมัติ
100 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380456 บ้านร่องดู่ sangkham  thuwakham ครู อนุมัติ
101 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380470 บ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร ) นางพรสวรรค์  แสงมณี ครู อนุมัติ
102 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380471 บ้านหนองบัว นายไกรสร   ชีพอุดม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
103 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380472 บ้านสักหลง ว่าที่ รต.สมศักดิ์  บัวพรวน ครู อนุมัติ
104 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380472 บ้านสักหลง บุญลือ  มูลคลัง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
105 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380473 บ้านดอนสว่าง นายขวัญชัย  ผ่านผิว ครู อนุมัติ
106 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380473 บ้านดอนสว่าง รุ่งรัฐ  ชมชื่น ครู อนุมัติ
107 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380397 วัดหนองปลาซิว นายบุญลือ  พูลเจริญ ครู อนุมัติ
108 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380395 บ้านหนองไขว่ นภา  สุวรรณศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองไขว่ อนุมัติ
109 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380395 บ้านหนองไขว่ ภราดร  สาตรี ครูธุรการ อนุมัติ
110 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380396 บ้านโนนทอง นายนพดล  นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทอง อนุมัติ
111 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380396 บ้านโนนทอง นางนันทนิตย์  ป้อมนารถ ครู อนุมัติ
112 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380436 บ้านหนองสว่าง เสน่หา  สิงห์เรือง ครู อนุมัติ
113 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380474 บ้านโป่งช้าง นายเจตนา   แพงขะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งช้าง อนุมัติ
114 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380405 บ้านแก่งยาว ธรรมรัฐ  นุชเนื่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
115 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380405 บ้านแก่งยาว นางสอาด  คำพู ครู อนุมัติ
116 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380406 บ้านวังขอนดู่ นางนิรนดร์  กัปโก ครู อนุมัติ
117 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380402 บ้านห้วยไร่ อานันท์  หงส์พันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
118 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380402 บ้านห้วยไร่ อุดมรักษ์  คำก่อ ครู อนุมัติ
119 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380403 บ้านท่าช้าง นางฉลวย  จันทร์ชัยภูมิ ครู อนุมัติ
120 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380403 บ้านท่าช้าง รัชนีภรณ์  นาทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
121 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380404 บ้านวังร่อง เกืื้ื้อกูล  ทองขาน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
122 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380404 บ้านวังร่อง นางธีรารัตน์  พวงคำ ครู อนุมัติ
123 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380381 บ้านวังเวินพัฒนา นายสมศักดิ์  โพธิ์อ่อน ครู อนุมัติ
124 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380381 บ้านวังเวินพัฒนา นายถนอม  เคนสี ครู อนุมัติ
125 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380348 บ้านห้วยอีจีน นายวินัย  เตียงวัน ครู อนุมัติ
126 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380348 บ้านห้วยอีจีน วุฒิ  วัฒนพลาศาสตร์ ครู อนุมัติ
127 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380349 บ้านวังขอน นายสุทอน  แสวงษร ครู อนุมัติ
128 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380350 บ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ ชุมพร  อินหมู ครู อนุมัติ
129 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380350 บ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ ดรุณี  ริเดชพันธ์ ครู อนุมัติ
130 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380379 บ้านตาดกลอย พจนี  ปินะสุ ครู อนุมัติ
131 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380388 บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน สงกรานต์  มานะกิจ ครู อนุมัติ
132 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380389 บ้านตาดข่าพัฒนา ธิษะณา  ตุ้มคำ ครู อนุมัติ
133 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380370 บ้านน้ำอ้อย นายไพทูลย์  ช้างอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
134 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380371 บ้านนาเกาะ เจริญ  ขวัญลอย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
135 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380351 บ้านนาซำ จันทพร  หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาซำ อนุมัติ
136 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380351 บ้านนาซำ บุณฑริก  ทัดสอน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
137 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380352 บ้านอีเลิศ เตือนจิตร  จันทร์โท ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
138 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380353 บ้านแก่งโตน นางสุภาพร  บุญแสน ครู อนุมัติ
139 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380353 บ้านแก่งโตน สุภัทธิชา  กล้าหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
140 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380354 บ้านหนองใหญ่ พิสมัย  ขวัญน้อม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
141 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380354 บ้านหนองใหญ่ ภักดิ์พร  แสนพรม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
142 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380355 บ้านน้ำสร้าง สีนวล  เคนสี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
143 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380355 บ้านน้ำสร้าง ปวัณรัตน์  สมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำสร้าง อนุมัติ
144 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380372 ชุมชนบ้านห้วยมะเขือ วุฒิพงศ์  อุ่นเรือน ครู อนุมัติ
145 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380373 บ้านนาแซง นายยิ่งศักดิ์   จันทร์แจ่ม ครู อนุมัติ
146 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380367 บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 นงเยาว์  นาพิมพ์ ครู อนุมัติ
147 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380367 บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 นายฉลาด  นาพิมพ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
148 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380368 บ้านพร้าว มนธิฌา   จันทร์มินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพร้าว อนุมัติ
149 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380369 บ้านโจะโหวะ สรรชัย   แก้วกก บ้านโจะโหวะ อนุมัติ
150 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380369 บ้านโจะโหวะ กาญจนา  จันเทียน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
151 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380366 บ้านดอยน้ำเพียงดิน นางสาวนพมาศ  วงษ์เมือง เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน อนุมัติ
152 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380366 บ้านดอยน้ำเพียงดิน Saithong  Bunjunchouy ครู อนุมัติ
153 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380366 บ้านดอยน้ำเพียงดิน สุพจน์  จันทร์เถร ครู อนุมัติ
154 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380358 บ้านวังบาล สมัย  สังเกตุดี ครู อนุมัติ
155 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380358 บ้านวังบาล วนิก  ก้อนทอง ครู อนุมัติ
156 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380363 บ้านเหมืองแบ่ง สาวรี   ฑีฆะบุตร ครู อนุมัติ
157 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380364 บ้านท่าข้าม สมคิด  วัฒนศัพท์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
158 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380364 บ้านท่าข้าม พนารัตน์  อินทพรโสภิต ครู อนุมัติ
159 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380365 บ้านทับเบิกร่วมใจ นายกรกฎ  จิตนันท์ ครู คศ.2 อนุมัติ
160 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380365 บ้านทับเบิกร่วมใจ นางสาวชลิตา   แก้วแดง ครู อนุมัติ
161 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380374 บ้านศิลา Nuananong  Sinprom ครู อนุมัติ
162 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380374 บ้านศิลา Pavena  Depala เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
163 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380375 บ้านสงเปลือย นายเพชร  เชียงขวาง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
164 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380375 บ้านสงเปลือย นายสุรไกร   แก้วเต็ม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
165 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380376 บ้านห้วยข่อย นางสาวจิรัชญา   ขวัญพรม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
166 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380377 บ้านโป่งสามขา ประภา  จันทหอม ครู อนุมัติ
167 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380378 บ้านหนองเขียว พชร   ทิลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
168 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380386 บ้านหินโง่น มนัส  แก้วบท ครู อนุมัติ
169 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380386 บ้านหินโง่น ศริพรรณ  ดวงพิลา ครู อนุมัติ
170 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380387 บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า วิชา  ขวัญอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
171 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380383 บ้านอุ่มกะทาด นางรัชดาภรณ์  ทับสีแก้ว ครู อนุมัติ
172 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380384 บ้านห้วยผักกูด นายวุฒิชัย  เฉนียง ครู อนุมัติ
173 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380385 บ้านวังก้นหวด อรวรรณ  บุญเพ็ง ครู อนุมัติ
174 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380337 อนุบาลหล่มเก่า ธีรวัฒน์  สิทธิวงษ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
175 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380337 อนุบาลหล่มเก่า ธวัช  บุญกล้า ครู อนุมัติ
176 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380337 อนุบาลหล่มเก่า เตือนใจ  รักษาบุญ รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
177 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380338 บ้านวังเวิน จงกลนี  อินดีคำ ครู อนุมัติ
178 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380340 บ้านหนองบัวแก้ว น.ส.ประไพจิตร  ศรีมูล ครู อนุมัติ
179 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380340 บ้านหนองบัวแก้ว นิติพงษ์  บุญส่ง ครู อนุมัติ
180 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380341 บ้านหินกลิ้ง ทิวานันท์  จันทรานนท์ ครู อนุมัติ
181 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380342 วัดทุ่งธงไชย วสุพล  ชินอาจ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
182 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380343 บ้านหินฮาว นางวิจิตรา  วิมาลา ครู อนุมัติ
183 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380343 บ้านหินฮาว duangpen  molwang ครู อนุมัติ
184 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380344 บ้านหนองยาว บุญเสาร์  มาเบ้า ครู อนุมัติ
185 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380345 บ้านท่าผู จงจิตร  แก้วเบี่ยง ครู อนุมัติ
186 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380345 บ้านท่าผู นางสุภาพ   แสงพรม ครู อนุมัติ
187 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380345 บ้านท่าผู TONGSON  TONGWAN ครู อนุมัติ
188 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380357 บ้านภูผักไซ่ นายสุเทพ  แก้วพวง ครูโรงเรียนบ้านภูผักไซ่ อนุมัติ
189 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380346 บ้านหนองเล นางสาวกองแก้ว  พิมพ์คูณ ครู โรงเรียนบ้านหนองเล อนุมัติ
190 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380347 บ้านน้ำขอบ นางเพ็ญประภา  ทองสิทธิ์ ครู อนุมัติ
191 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380528 บ้านห้วยสนามทราย ก้องนคร   เติมพันธุ์ ครู อนุมัติ
192 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380529 บ้านโคกมน นายดำรงค์   จวบบุญ ครู อนุมัติ
193 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380530 บ้านกกกะบก ปัญญา   พรมศาลาเมฆ ครู อนุมัติ
194 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380531 บ้านทรัพย์สว่าง พิชชา  แสงสุข ครู อนุมัติ
195 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380531 บ้านทรัพย์สว่าง นางสุภาพ   ชมมา ครู อนุมัติ
196 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380531 บ้านทรัพย์สว่าง นางสาวกรุณา  ศรีบุญเรือง ครูชำนายการพิเศษ อนุมัติ
197 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380532 บ้านห้วยหญ้าเครือ นายวัชระ  คำตื้อ ครู อนุมัติ
198 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380532 บ้านห้วยหญ้าเครือ ชาญณรงค์  บุญเรือง ครู อนุมัติ
199 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380527 อนุบาลน้ำหนาว นางสาวบุญไทย  ด้วงผาง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
200 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380538 บ้านซำม่วง นายนาวิน   ลาคำ ครู อนุมัติ
201 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380539 บ้านดงคล้อ นางสาวดวงใจ  บุญชูเชิด ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
202 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380539 บ้านดงคล้อ นางสาวดวงใจ  บุญชูเชิด ครู อนุมัติ
203 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380540 บ้านวังกวาง นางสาวส่องนภา  สายทองดี ครู อนุมัติ
204 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380540 บ้านวังกวาง นางสาวกรรณิกา  หาญคำตัน เจ้าหน้า อนุมัติ
205 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380541 บ้านฟองใต้ ชัยวัฒน์  หอมจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
206 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380541 บ้านฟองใต้ นางยุพิน  เกษโสภา ครู อนุมัติ
207 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380533 บ้านห้วยหินลับ วนิดา  เด็จครอบ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
208 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380535 บ้านหลักด่าน นางกฤติกา  ทองริ้ว ครู อนุมัติ
209 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380535 บ้านหลักด่าน นางดรุณี  จันทร์สุริยะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
210 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380536 บ้านห้วยลาด ถวัลยวัฒน์  ทักคุ้ม ครู อนุมัติ
211 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380536 บ้านห้วยลาด อัมรินทร์  ฐิตวัฒนานนท์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
212 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380536 บ้านห้วยลาด นพรัตน์  ขันติเจริญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
213 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380537 บ้านห้วยกะโปะ นายคมเพชร  ราชคม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
214 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380537 บ้านห้วยกะโปะ ณัฏฐ์ญดา  ธงอาสา ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ อนุมัติ
215 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380570 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ศรายุทธ สุทธิศักดิ์  สุทธิศักดิ์ ครู อนุมัติ
216 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380570 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สุรเชษฐ์  ประสพบุญ ครู อนุมัติ
217 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380570 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ศิริจันทร์  ภักดีโต ครู อนุมัติ
218 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380570 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย นายกฤษณวัฒ  มิ่งศรี ครู อนุมัติ
219 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380571 บ้านห้วยน้ำขาว อรรถพล  เสาธง ครู อนุมัติ
220 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380573 อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) จิรวัฒน์  รัตนเทพบัญชากุล เจ้าหน้าพัสดุ อนุมัติ
221 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380573 อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) จิรวัฒน์  รัตนเทพบัญชากุล ครู อนุมัติ
222 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380577 บ้านป่าแดง(เขาค้อ) ธนพัฒน์  แดงจันทร์ ครู ช่วยราชการ อนุมัติ
223 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380577 บ้านป่าแดง(เขาค้อ) นายธนพัฒน์  แดงจันทร์ ครู อนุมัติ
224 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380577 บ้านป่าแดง(เขาค้อ) สุพัตรา  พินิจจิตร ครูวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
225 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380566 บ้านเหล่าหญ้า ตรึงใจ  สาพู ครู อนุมัติ
226 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380566 บ้านเหล่าหญ้า อนุพงษ์  กินรี ครู อนุมัติ
227 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380566 บ้านเหล่าหญ้า นางสาวศิริลักษณ์ มืดหล้า  มืดหล้า ครู อนุมัติ
228 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380567 บ้านห้วยขอนหาด นายภพเดชา  บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
229 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380568 บ้านนายาว นายอัศวิน  ทองริ้ว ครู อนุมัติ
230 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380568 บ้านนายาว ละมัย  พิมเสน ครู อนุมัติ
231 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380569 บ้านทุ่งสมอ มรกต  บูรณศาสตร์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
232 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380574 ธรรมนูญกองช่างวิทยา สุมิตรา  ดอกหอม ครู อนุมัติ
233 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380574 ธรรมนูญกองช่างวิทยา ปรีชา  ศรีบุญเรือง ครู อนุมัติ
234 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380575 บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 นางพรธิภา  ตรีถัน ครูชำนายการ อนุมัติ
235 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380575 บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 นางทิตยา  แก้วงาม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
236 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380576 บ้านหนองแม่นา วิวรรธน์  อินวรรณ์ ครู อนุมัติ
237 6702 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 380576 บ้านหนองแม่นา นางสาวรติรัตน์  บัวผึ้ง พนักงานราชการ อนุมัติ