รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380203 ชุมชนบ้านโคกปรง ประมาณ  ตะกรุดแก้ว ครู อนุมัติ
2 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380203 ชุมชนบ้านโคกปรง นางอรุณ  ชาติเสนา ครู อนุมัติ
3 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380204 บ้านเขายางโปร่ง กมลสรรค์  บุญกว้าง ครู อนุมัติ
4 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380205 บ้านซับอีลุม นางสาววราภรณ์  ทาอุบล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
5 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380207 บ้านซับสวัสดิ์ นายเกรยูร  พรมแสง ครู อนุมัติ
6 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380210 บ้านน้ำเดือด นางสาวณัฐฐินันท์  คงเมือง ครู คศ. 2 อนุมัติ
7 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380196 บ้านซับน้อย นางสาวรัชนี  นันทา ข้าราชการ อนุมัติ
8 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380186 รัฐประชานุสรณ์ นางสาวพรทนา  พรมนนท์ ครู อนุมัติ
9 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380193 บ้านคลองทราย ประภาพร  หล่อปัญญากิจการ ครู อนุมัติ
10 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380193 บ้านคลองทราย junram  phuyiamjit ครู อนุมัติ
11 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380193 บ้านคลองทราย วนิดา  บุญคล้าย ครู อนุมัติ
12 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380194 บ้านฟุบสะแก kanika  suthapanyo ครู อนุมัติ
13 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380185 บ้านซับสมบูรณ์ ชนินทร์  บุตรคำโชติ ครู อนุมัติ
14 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380187 บ้านโพทะเลประชาสรรค์ ธงชัย  ปานวงศ์ ครู อนุมัติ
15 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380187 บ้านโพทะเลประชาสรรค์ ปริญญา  ม่วงแก้ว ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
16 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380187 บ้านโพทะเลประชาสรรค์ นายอนุชา  ผารี ครู อนุมัติ
17 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380189 บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ ชมัยพร  แจ่มหะทัย ครู อนุมัติ
18 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380189 บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ นางสาวรุ่งทิพย์  สกุลณี ครู อนุมัติ
19 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380191 บ้านแสงมณีวิทยา นางวลีพร  ช้างทอง ครู อนุมัติ
20 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380152 บ้านท่าโรง นางสาวขนิษฐา  พงษ์เกษตรกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
21 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380153 บ้านนาไร่เดียว อิงอร  ศิริกาศ ครู อนุมัติ
22 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380153 บ้านนาไร่เดียว ลักขณา  น่วมกรุงเจริญ ธุรการ อนุมัติ
23 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380154 อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี นายปิยะชาย   ณ วิเชียร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
24 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380155 บ้านทุ่งใหญ่ นางสาวอาภรณ์  ทัตเศษ ครู อนุมัติ
25 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380155 บ้านทุ่งใหญ่ ประเกตุ  พุ้ยชัย ครู อนุมัติ
26 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380155 บ้านทุ่งใหญ่ นางสาววิลาวัลย์  อ้นเวียง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
27 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380156 บ้านบุมะกรูด นายกองศรี  กมลคร ครู อนุมัติ
28 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380156 บ้านบุมะกรูด นายกองศรี  กมลคร ครูโรงเรียนบ้านบุมะกรูด อนุมัติ
29 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380227 บ้านมาบสมอสามัคคี somchai  vongsak ครู อนุมัติ
30 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380221 บ้านโคกสำราญ ปราโมทย์  ตะกรุดแก้ว ครู อนุมัติ
31 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380221 บ้านโคกสำราญ สมหญิง  สุวรรณขอด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
32 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380222 บ้านไทรงาม สมบุญ  ชูสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
33 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380222 บ้านไทรงาม นายพิภพ  ยิ้มสาระ ครู อนุมัติ
34 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380224 บ้านคลองบง นายสมบูรณ์  แก้วกัน ครู อนุมัติ
35 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380225 บ้านถ้ำมงคลชัย นายศุภวัฒน์  พุฒินวพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
36 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380220 บ้านน้ำร้อน สำราญ  สอนจีน ครู อนุมัติ
37 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380220 บ้านน้ำร้อน นายสำราญ  สอนจีน ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
38 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380172 บ้านวังไผ่ โรงเรียนบ้านวังไผ่  สพป.พช.3 ครู อนุมัติ
39 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380172 บ้านวังไผ่ เกษร  โคตวงษ์ ครู อนุมัติ
40 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380218 บ้านหนองสะแก หทัยรัตน์  ใจแพง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
41 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380214 บ้านหนองบัวขาว pattana  netket รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
42 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380215 บ้านใหม่วิไลวัลย์ ธีรสิทธิ์  กำมา ครู อนุมัติ
43 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380216 บ้านหนองบัวทอง ศราวุธ  ธรรมมัง ครู อนุมัติ
44 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380216 บ้านหนองบัวทอง เอ็ม  อยู่สุข ครู อนุมัติ
45 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380217 บ้านหนองไม้สอ เสรี  ปานเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
46 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380217 บ้านหนองไม้สอ ปวีณา  พวงมะลิ ครู อนุมัติ
47 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380217 บ้านหนองไม้สอ chutima  chaiyavas ครูธุรการ อนุมัติ
48 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380212 บ้านบ่อรัง นายนัทพงษ์  ฉิมมุจฉา ครูชำนาญพิเศษ อนุมัติ
49 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380212 บ้านบ่อรัง นางสุบัญณี  วงศ์สวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
50 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380213 บ้านหนองโป่ง อุดมทรัพย์  วงษ์ตา ครู อนุมัติ
51 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380213 บ้านหนองโป่ง ดวงพร  ณ วิเชียร ครู อนุมัติ
52 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380213 บ้านหนองโป่ง วุฒิเชษฐ  หมายชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
53 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380158 บ้านบึงกระจับ ศุภลักษณ์  ดีรักษา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
54 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380158 บ้านบึงกระจับ วรรณรี  ทิวพงษ์งาม พนักงานราชการ อนุมัติ
55 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380157 บ้านโคกปรือ พิสิษฐ์  ตะกรุดแก้ว ครู อนุมัติ
56 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380169 บ้านพุขาม วิไลวรรณ  เสิกภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
57 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380169 บ้านพุขาม บุญเลิศ  วันยาสิงห์ ครู อนุมัติ
58 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380170 บ้านโคกสง่า สัจจพงษ์  น่วมเจิม ครู อนุมัติ
59 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380171 บ้านหนองกระทุ่ม supat  nakkaew ครู อนุมัติ
60 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380182 บ้านหนองคล้า นางสาวนัททิยา  ขวัญอ่อน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
61 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380165 ชุมชนบ้านพุเตย rongrong  sopon ครู อนุมัติ
62 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380165 ชุมชนบ้านพุเตย วราลักษณ์  แก้วมูล ครู อนุมัติ
63 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380165 ชุมชนบ้านพุเตย นายพิชิต  อินตะคำ เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
64 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380166 บ้านตะกุดไผ่ รัฐพล  โยพันดุง ครู อนุมัติ
65 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380166 บ้านตะกุดไผ่ นายอภินันท์  ขวัญอ่อน พนักงานราชการ อนุมัติ
66 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380173 บ้านสามัคคีพัฒนา chaiwat  bunyong ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
67 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380174 บ้านภูน้ำหยด นายนัฐพร   คงอยู่ ครู อนุมัติ
68 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380177 บ้านรวมทรัพย์ ยุทธชัย  ยันต์วิเศษ ครู อนุมัติ
69 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380178 บ้านพรหมประชาสรรค์ สุรชัย  ทองสถิตย์ ครู อนุมัติ
70 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380178 บ้านพรหมประชาสรรค์ สมฤดี  ลาคำ ครู อนุมัติ
71 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380180 บ้านพระที่นั่ง นางประสิทธิ์  มั่นใจ ครู อนุมัติ
72 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380195 บ้านวังลึก BUTSAKORN  CHOM-UDOM ครู อนุมัติ
73 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380195 บ้านวังลึก สงัด  จันทร์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
74 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380208 บ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง นายตรีเนตร์  ยิ้มสว่าง ครู คศ. 3 อนุมัติ
75 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380206 บ้านเนินสะอาด นายปุ่น  ส่งสุข ครู อนุมัติ
76 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380206 บ้านเนินสะอาด วราพร  บุญเสริม ครู อนุมัติ
77 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380223 บ้านโคกกรวด hathaikan  nammongkol ครู อนุมัติ
78 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380223 บ้านโคกกรวด นางนุภารัตน์   กุมพล ครูโรงเรียนบ้านโคกกรวด อนุมัติ
79 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380226 บ้านซับตะแบก นายชาคริต  โพธิปิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
80 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380226 บ้านซับตะแบก นุชจรินทร์  เทพจันทร์ ครู อนุมัติ
81 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380228 บ้านซับกระโซ่ นายสมบูรณ์กิจ  บุญมาก ผู้อำนวยการ อนุมัติ
82 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380228 บ้านซับกระโซ่ นางวงเดือน  โตสังข์ ครู อนุมัติ
83 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380229 บ้านน้ำอ้อม วารุณี  จันทร์สูง ครู อนุมัติ
84 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380229 บ้านน้ำอ้อม น้ำทิพย์  พรหมบุญ ครู อนุมัติ
85 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380179 บ้านวังน้อย คำพา  บุญเรือง ครู อนุมัติ
86 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380179 บ้านวังน้อย นายอุดม  กุลจรัสเวช ครู อนุมัติ
87 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380181 บ้านวังใหญ่ นายสาคร  ทองจันทนาม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
88 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380181 บ้านวังใหญ่ นางสาวหทัยกานต์  ทองพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
89 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380192 บ้านดาดอุดม นางอรพรรณ  ถาวรพันธ์ ครู อนุมัติ
90 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380183 วัลลภานุสรณ์ นางสาริกา  ยันต์วิเศษ ครู อนุมัติ
91 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380183 วัลลภานุสรณ์ นางสาววริษฐา   ใจแสน ครู อนุมัติ
92 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380184 บ้านไทรทอง ดำรงศักดิ์  เพชรรัตน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
93 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380184 บ้านไทรทอง สุภางค์  สำมะณี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
94 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380160 บ้านสระประดู่ นางวาสนา   นุ่มนิ่ม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
95 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380160 บ้านสระประดู่ Mingkwan  Kedjam ครูธุรการ อนุมัติ
96 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380167 บ้านลำนารวย พรพรรณ   จันทร์งาม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
97 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380163 บ้านพรหมยาม จารุวรรณ  ผลปราชญ์ ครู อนุมัติ
98 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380164 บ้านแก่งหินปูน สมพิศ  ประกอบทอง ครู อนุมัติ
99 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380164 บ้านแก่งหินปูน สาหร่าย  ศิริลา ครู อนุมัติ
100 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380162 บ้านเข็มทอง นางนพมาศ  พรมท้าว ครู อนุมัติ
101 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380159 บ้านไร่ตาพุฒ ขนิษฐา  นิติพจน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
102 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380249 บ้านม่วงชุม นกเล็ก  อยู่สุข ครู อนุมัติ
103 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380250 บ้านคลองกระจังวังไทร ชุมพล  สติคราม ครู อนุมัติ
104 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380250 บ้านคลองกระจังวังไทร พรทิพย์  ใจตรงกล้า ครู อนุมัติ
105 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380250 บ้านคลองกระจังวังไทร สุทัศน์  วิเศษดี ผู็อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
106 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380251 บ้านเขาคลัง ศุภรัตน์  จันทวงษ์ ครู อนุมัติ
107 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380251 บ้านเขาคลัง วนิดา  ไมตรีสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
108 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380253 บ้านหนองสรวง จีระวรรณ  ทวีวงศ์ ครู อนุมัติ
109 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380253 บ้านหนองสรวง นายมานะ  จันทร์รักษา ครู อนุมัติ
110 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380254 บ้านเกาะแก้ว นางสาวสมปรารถนา   ติ่งบุญ ครูชำนาญการ อนุมัติ
111 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380254 บ้านเกาะแก้ว นายสุรเดช  จันทร์โชติ ครู อนุมัติ
112 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380234 บ้านคลองดู่ นางจาริยา  แข็งกระบือ ข้าราชการ อนุมัติ
113 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380234 บ้านคลองดู่ นางสาวจีรนันท์  แก่นเสา ครู อนุมัติ
114 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380234 บ้านคลองดู่ นพวรรณ  บรรเลงกลอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
115 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380235 บ้านวังขอน สวาท  สนิทไทย ครู อนุมัติ
116 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380236 บ้านนาสวรรค์ นายสวัสดิ์  โพธิสาร ครู อนุมัติ
117 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380236 บ้านนาสวรรค์ สมจิต  ช่วยบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
118 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380237 ชุมชนบ้านโคกสะอาด paratsamon  in-eam ครู อนุมัติ
119 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380237 ชุมชนบ้านโคกสะอาด อภิรักษ์  ปิ่นชาลี ครู อนุมัติ
120 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380238 บ้านซับหินเพลิง สมพร  เหมืองสันเทียะ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
121 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380239 บ้านหนองสะแกสี่ รัตติยา  สกุลสิทธิวัฒน์ ครู อนุมัติ
122 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380264 บ้านนาสนุ่น สุพจน์  จำเนียร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
123 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380265 บ้านหนองบัว ณชพล  พันธ์ไธสง ครู อนุมัติ
124 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380265 บ้านหนองบัว อภิสิทธิ์  ดงพะกิจ ครู อนุมัติ
125 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380266 บ้านโคกตะขบ กั๊ก  คล้ายใจตรง ครู อนุมัติ
126 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380266 บ้านโคกตะขบ วรรณวิศา  ขำยิ่งเกิด ครู อนุมัติ
127 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380267 บ้านเนินถาวร นางพรรณทิพา  ภูแข่งหมอก ครู อนุมัติ
128 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380267 บ้านเนินถาวร นายเพลิน  พลขุนทด หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
129 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380268 บ้านนาน้ำโครม นางสาวขวัญชนก  โตนาค ครูผู้ช่วย อนุมัติ
130 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380268 บ้านนาน้ำโครม นางสาวชฎาธาร  คุมขุนทด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
131 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380268 บ้านนาน้ำโครม ประเสริฐ  โพธิ์อ้น ครู อนุมัติ
132 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380269 บ้านจัดสรร มนัชยา  คำมา ครู อนุมัติ
133 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380240 บ้านแควป่าสัก นายเอกอนันต์  ไวยกรรณ์ หัวหน้าจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
134 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380244 บ้านสันติธรรม นางพิณเพชร  กลิ่นพ่วง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
135 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380245 บ้านด่านไทรสามัคคี นางวาสนา  สังขกร ครู อนุมัติ
136 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380246 บ้านหนองหมู จรัญ  ชาวใต้ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
137 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380233 บ้านท่าไม้ทอง นางเตือนใจ  ตะกรุดโฉม ครู อนุมัติ
138 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380233 บ้านท่าไม้ทอง สมบัติ  ตะกรุดโฉม ครู อนุมัติ
139 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380260 บ้านนาตะกุด เสกสรร  บุญจันทึก ครู อนุมัติ
140 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380260 บ้านนาตะกุด นายนิจชัย  บุญแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
141 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380260 บ้านนาตะกุด สมพงษ์  ไพรสิงห์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
142 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380260 บ้านนาตะกุด นายนิจชัย  บุญแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
143 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380263 บ้านศรีเทพน้อย ธารััท  หงษ์โม่ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
144 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380263 บ้านศรีเทพน้อย ขนกการ  ระหารนอก ธุรการ อนุมัติ
145 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380263 บ้านศรีเทพน้อย แสงจันทร์  สืบสุนทร ครู อนุมัติ
146 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380261 บ้านโคกสะแกลาด วิไล  โพคาทรัพย์ ครู อนุมัติ
147 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380261 บ้านโคกสะแกลาด นายอัษฎาวุธ  พันศรี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
148 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380261 บ้านโคกสะแกลาด นางสาวชลลดา  สามารถ ครู อนุมัติ
149 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380262 บ้านบึงนาจาน นายชัยชนะ  อินยันญะ ครู อนุมัติ
150 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380242 บ้านหนองจอกวังกำแพง ณัฐวิสา  สง่างาม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
151 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380242 บ้านหนองจอกวังกำแพง สุมาลี  ก้านขุนทด ครู อนุมัติ
152 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380243 บ้านร่องหอยพัฒนา ดาวเรือง  พัฒนานุพงษ์ ครู อนุมัติ
153 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380243 บ้านร่องหอยพัฒนา ดาวเรือง  พัฒนานุพงษ์ ครู อนุมัติ
154 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380247 บ้านทุ่งเศรษฐี ชนิดา  ชาอุ่น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
155 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380248 บ้านวังขาม นายชาญชัย  ชัชวาลย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
156 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380248 บ้านวังขาม นางสาวธิดา  กระต่ายเผือก ผู้อำนวยการ อนุมัติ
157 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380230 อนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) กชพรรณ  ไชยกุล ครูชำนาญการพิเษ อนุมัติ
158 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380231 บ้านสระกรวด วรรณา  อ่อนสลุง ครู อนุมัติ
159 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380231 บ้านสระกรวด นภารัตน์  แก้วโสตร์ ครู อนุมัติ
160 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380232 บ้านโคกหิน ชลธิชา  ดำชม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
161 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380232 บ้านโคกหิน sinchai  singkaew ครู อนุมัติ
162 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380259 บ้านซับน้อยพัฒนา นายชัยณรงค์  ก้อนวิมล ครู อนุมัติ
163 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380259 บ้านซับน้อยพัฒนา นิศาวรรณ  ปิ่นทอง เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
164 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380255 บ้านหนองย่างทอย ชญดา  ไชยบุตร ครู อนุมัติ
165 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380255 บ้านหนองย่างทอย หทัยชนก  ดีพังเทียม เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
166 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380255 บ้านหนองย่างทอย นายนรินทร์   พิณดอน รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
167 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380256 บ้านโคกรังน้อย นายอักษร   ปลื้มชัย ผู้อำนวยการ อนุมัติ
168 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380256 บ้านโคกรังน้อย คณาลักษณ์  พืชเงิน ครู อนุมัติ
169 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380257 บ้านรังย้อย สำอาง  โสภา ครู อนุมัติ
170 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380257 บ้านรังย้อย นางสาวธาราลักษณ์  ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรังย้อย อนุมัติ
171 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380258 บ้านด่านเจริญชัย วิภาวัณ  พานิช ครู อนุมัติ
172 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380302 บ้านน้ำเขียว นายสุระ  เพชรพิมูล ครู อนุมัติ
173 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380302 บ้านน้ำเขียว สุระ  เพชรพิมูล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
174 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380295 บ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) วงเดือน  สิงห์โสภา ครู อนุมัติ
175 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380295 บ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) ณัฐภัทร   ยังคำมั่น ครู อนุมัติ
176 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380300 บ้านเนินพัฒนา อาณัติ   อินมานพ ครู อนุมัติ
177 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380313 บ้านท่าด้วง วราภรณ์  ขาวประพันธ์ ครู อนุมัติ
178 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380314 บ้านห้วยตลาด tawalaiporn  kaewsorn ครูผู้ช่วย อนุมัติ
179 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380315 บ้านปางยาง กุลนิษฐ์  ขวัญแน่น ครู อนุมัติ
180 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380315 บ้านปางยาง นางสาวเฉลา  จันทร์แสง ครูโรงเรียนบ้านปางยาง อนุมัติ
181 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380316 บ้านสันเจริญโป่งสะทอน สุวภา  นาอุดม ครู อนุมัติ
182 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380317 บ้านเฉลียงทอง ราตรี  เสียงอ่อน ครู อนุมัติ
183 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380317 บ้านเฉลียงทอง ชนิตตา  ทาชาติ ครูโรงเรียนบ้านเฉลียงทอง อนุมัติ
184 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380334 บ้านเนินคนธา นายวินัย  หน่อนาง ครู อนุมัติ
185 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380307 บ้านท่าสวาย มะลิวัลย์  หนูคำ อนุมัติ
186 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380307 บ้านท่าสวาย นายธวัชชัย  จีรพงษ์อุดม ครู อนุมัติ
187 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380307 บ้านท่าสวาย นางยุพิน  เค้ามูล ครู อนุมัติ
188 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380310 บ้านไร่ขอนยางขวาง พิชญาภา  สมประสงค์ ครู อนุมัติ
189 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380310 บ้านไร่ขอนยางขวาง ภัชณภา  ดามาพงษ์ ครู อนุมัติ
190 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380304 บ้านท่าแดง นายชีพ   แก้วสุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแดง อนุมัติ
191 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380304 บ้านท่าแดง นายปวรัคค์   เที่ยงมาก ครู อนุมัติ
192 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380304 บ้านท่าแดง นายอรรถพงศ์  กองตัน ครู อนุมัติ
193 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380305 บ้านนาทุ่ง นายวุฒิชัย  ขันยศ ครู โรงเรียนบ้านนาทุ่ง อนุมัติ
194 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380305 บ้านนาทุ่ง ภัสวัลย์ญา  แหยมเจริญ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
195 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380306 บ้านท่าเยี่ยม นางสุปัญญา  โพธิ์หา ครูชำนาญการ อนุมัติ
196 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380306 บ้านท่าเยี่ยม นางบุญทรัพย์  ท้าวเงิน ครู อนุมัติ
197 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380277 บ้านหัวโตก สมถวิล  ทองเจริญ ครู อนุมัติ
198 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380277 บ้านหัวโตก นางสมถวิล  ทองเจริญ ครู อนุมัติ
199 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380278 บ้านนาเฉลียงใต้ วิจิตร  จาดจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
200 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380280 บ้านคลองกรวด นายมานิตย์  กุญแจทอง ครู อนุมัติ
201 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380280 บ้านคลองกรวด นางวันเพ็ญ  โพธิ์เหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
202 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380284 บ้านบ่อไทย นรินทร์  อัตตะชีวะ ครู อนุมัติ
203 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380286 บ้านตีบใต้ จินดารัตน์  สิงห์เส ครู อนุมัติ
204 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380289 บ้านนาวังแหน นางวรัชญา  ขวัญแก้ว ครู อนุมัติ
205 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380289 บ้านนาวังแหน NRIN  ATTACHEEVA ครู อนุมัติ
206 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380312 บ้านโคกเจริญ ประยุทธ  เรือนขำ เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
207 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380312 บ้านโคกเจริญ นางพชรกมล  แอ๊บบอทท์ ครู อนุมัติ
208 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380312 บ้านโคกเจริญ นายสุดเสน่ห์   ฐานะวิจิตร ผู้อำนวยการ อนุมัติ
209 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380292 บ้านซับกระถินทอง นางศมนพรช์  เกิดสิน ครู อนุมัติ
210 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380311 บ้านป่าคาย angkar  suntronwat ครู อนุมัติ
211 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380319 บ้านบัววัฒนา อนันต์  ธิกะ ครู อนุมัติ
212 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380319 บ้านบัววัฒนา นางสาวปราณี  สนุ่นดี ครู อนุมัติ
213 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380320 บ้านไร่เหนือ ชณุตธิดา  บัวเทศ ครู อนุมัติ
214 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380321 บ้านเนินมะค่า นางศิริกันยา  พูลสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
215 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380322 บ้านวังอ่าง นายประยุทธ  พวงพุฒิ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
216 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380323 บ้านซับวารินทร์ กรวิภา  ทองเจริญ ครู อนุมัติ
217 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380323 บ้านซับวารินทร์ นางสาวสุภาพ  จันทร์ชุ่ม ครู อนุมัติ
218 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380324 บ้านลำตาเณร นางสาวอมรรัตน์  คำสุรัน ครู อนุมัติ
219 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380325 ชุมชนบ้านโภชน์ อัญชลี  ยายอด ครู อนุมัติ
220 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380325 ชุมชนบ้านโภชน์ วนิดา   บุญกว้าง ครู อนุมัติ
221 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380326 บ้านโคกคงสมโภชน์ นางจินดารัตน์  ธนาปรีดิ์พงศ์ ครู อนุมัติ
222 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380326 บ้านโคกคงสมโภชน์ jaron  kesornsuriwong ครู อนุมัติ
223 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380327 บ้านซับชมภู นายสุนทร  คุณดี ครู อนุมัติ
224 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380328 บ้านคลองกะโบน แวววิมล  เพ็งสุขผ่อง ธุรการ อนุมัติ
225 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380328 บ้านคลองกะโบน นางกัลยา  พงษ์สละ ครูชำนาญการ อนุมัติ
226 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380328 บ้านคลองกะโบน นางกัลยา  พงษ์สละ ครู อนุมัติ
227 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380329 บ้านเนินสวรรค์ กันย์ยา  คำพา ครู อนุมัติ
228 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380329 บ้านเนินสวรรค์ น.ส.วราพร  ตันติบูล ครู อนุมัติ
229 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380330 บ้านซับเดื่อ นายสิงห์  ศรีสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
230 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380330 บ้านซับเดื่อ นายชาติชัย  แซ่คำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
231 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380330 บ้านซับเดื่อ นายสิงห์  ศรีสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
232 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380331 บ้านเพชรละคร ปัญญา  แก้วดวงสี ครู อนุมัติ
233 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380332 ชุมชนบ้านท่าเสา จุฑาทิพย์  มืดหล้า ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
234 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380333 บ้านสระเกษ นายธงฃัย   กินรีแซ ครู อนุมัติ
235 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380336 บ้านซับตะเคียนทอง ลัมดร  แข็งแรง ครู อนุมัติ
236 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380336 บ้านซับตะเคียนทอง นายไพบูลย์  มะโนสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
237 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380279 บ้าน กม.30 เสาวลักษณ์  วีระพันธ์ ครู อนุมัติ
238 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380274 บ้านปากตก นายพิพัฒน์  ไผ่แก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
239 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380275 บ้านวังเหว wattanika  champangam ครู อนุมัติ
240 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380275 บ้านวังเหว นางผดุง  นวมเทียน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
241 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380276 บ้านนาเฉลียง นางสายยนต์  อินทรพุฒิ ครู อนุมัติ
242 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380276 บ้านนาเฉลียง กฤษณา  คงธนะ ครู อนุมัติ
243 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380309 บ้านกลาง สมคิด  สิงห์ที ครู อนุมัติ
244 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380308 บ้านวังท่าดี นางปาริชาติ  มันตะสูตร ครู อนุมัติ
245 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380308 บ้านวังท่าดี ธนพร  กองทิพย์ ครู อนุมัติ
246 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380285 บ้านวังโบสถ์ อัมภาภรณ์  ขัตติยะ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
247 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380285 บ้านวังโบสถ์ สมิชญา  เลิศคอนสาน ครู อนุมัติ
248 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380287 บ้านตะกุดงาม sirinan  limjeamrungsri ครู อนุมัติ
249 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380288 บ้านสระหมื่นเชียง อัครพนธ์   บุญลือ ครู อนุมัติ
250 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380290 บ้านโคกสง่านาข้าวดอ วันเพ็ญ  ดาราวงศ์ ครู อนุมัติ
251 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380291 บ้านไทรทอง นางสาวกานดา  แพงขะ ครู อนุมัติ
252 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380293 บ้านคลองตะพานหิน rueangyut  ganpai ครู อนุมัติ
253 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380293 บ้านคลองตะพานหิน ว่าที่พันตรีเรืองยศ   กันภัย ครู อนุมัติ
254 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380303 บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ นางจุรี  ปริญญาศรีเศวต ครู อนุมัติ
255 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380294 อนุบาลหนองไผ่ นางสุทฤศยา  จันทร์เวียง ครู อนุมัติ
256 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380294 อนุบาลหนองไผ่ เนตรนภา  จงใจมั่น ครู อนุมัติ
257 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380296 บ้าน กม.35 จีรพันธ์  รักผึ้ง ครู อนุมัติ
258 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380296 บ้าน กม.35 จีรพันธ์  รักผึ้ง ครู อนุมัติ
259 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380297 บ้านคลองยาง นายเสริมศักดิ์  หินสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
260 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380297 บ้านคลองยาง นายเสถียร  นางแย้ม ครู อนุมัติ
261 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380298 บ้านลำพาด นายวินิตร  อำนวยผล ครู อนุมัติ
262 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380271 บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง นางธัญรดี  พรมเทศ ครู อนุมัติ
263 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380272 บ้านปู่จ้าว เกษร  ทองดี ครู อนุมัติ
264 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380272 บ้านปู่จ้าว นายประยูร  มูลณี ครู อนุมัติ
265 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380506 บ้านกันจุ saroch  foiythaworn ครู อนุมัติ
266 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380506 บ้านกันจุ นัฐกาญจน์  ครองเมือง ครู อนุมัติ
267 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380507 บ้านลำตะคร้อ ชาญณรงค์  ชำนาญกิจ ผอ อนุมัติ
268 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380507 บ้านลำตะคร้อ ชาญชัย  ปลัดเซ็นต์ ครู อนุมัติ
269 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380507 บ้านลำตะคร้อ นายเพทาย  โพธิ ครู คศ. 2 อนุมัติ
270 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380508 บ้านโคกกรวด ทองผาย  ศรีนอก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
271 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380508 บ้านโคกกรวด นายวุฒิเดช  ลือกิจ พนักงานราชการ อนุมัติ
272 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380508 บ้านโคกกรวด เดชา  กลมเกลา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
273 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380509 บ้านซับบอน นางสิริกร  เด่นดวง ครู อนุมัติ
274 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380510 บ้านหนองพลวง นางฐิตินันท์  เตจะวัน ครู อนุมัติ
275 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380510 บ้านหนองพลวง เอ็มอร  วุฒินาคธรรม ครู อนุมัติ
276 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380513 บ้านโคกสะอาด ไพวรรณ  ดีรักษา ครู อนุมัติ
277 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380515 บ้านราษฎร์เจริญ บุญมี  ค้าสุกร ครู อนุมัติ
278 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380521 บ้านซับไม้แดง เนาวรัตน์  ภูมิจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
279 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380521 บ้านซับไม้แดง นายสมบูรณ์  พรสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
280 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380525 บ้านซับสมพงษ์ นายพุฒิพงษ์  ยอดพีระ ครู อนุมัติ
281 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380483 อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) กนกกร  เจริญศักดิ์ ครู อนุมัติ
282 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380483 อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) เพียงกมล  ภาพสิงห์ ครู อนุมัติ
283 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380493 บ้านตะกรุดหิน saman  nakganok ครู อนุมัติ
284 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380524 บ้านหินดาดน้อย นางรำพึง  แก้วเขียว ครู อนุมัติ
285 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380524 บ้านหินดาดน้อย นางรัชดา  นาคเสน ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
286 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380486 บ้านบึงสามพัน นางนพรัตน์  นาคหรั่ง ครู อนุมัติ
287 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380486 บ้านบึงสามพัน นายยุทธพร  เบ้าสารี ครู อนุมัติ
288 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380486 บ้านบึงสามพัน บุญนาค  ยิ้มปุย ครู อนุมัติ
289 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380486 บ้านบึงสามพัน เฉลิมพล  แสงบำรุง ครู อนุมัติ
290 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380484 บ้านทรัพย์เกษตร นายสุวิทย์  ดีวัน ครูชำนาญการ อนุมัติ
291 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380494 บ้านราหุล นางสาวศิวพร  ประสิทธิ์นอก ครู อนุมัติ
292 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380494 บ้านราหุล สุพัตรา  เส็งเอี่ยม ครู อนุมัติ
293 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380494 บ้านราหุล นายประชัน  ตาลสุก ครู อนุมัติ
294 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380519 บ้านวังปลา นายประสิทธิ์   โพธิ์สร้อย ครูชำนาญการ อนุมัติ
295 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380519 บ้านวังปลา สุนทรีย์  โพธิ์สร้อย ครู อนุมัติ
296 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380520 บ้านซับสำราญเหนือ ธานินท์  เพ็ญสุริยะ ครู อนุมัติ
297 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380516 บ้านพญาวัง นายวิฑูรย์  พลแสน ครู ชำนาญการ อนุมัติ
298 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380516 บ้านพญาวัง วรรณิศา  จิตรจำ ครู อนุมัติ
299 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380517 บ้านซับสามัคคี ธนารักษ์  ราชจินดา ครู อนุมัติ
300 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380517 บ้านซับสามัคคี นันทพร  กิจสำเร็จ ครู อนุมัติ
301 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380518 บ้านซับสำราญใต้ วิทยา  สุขไมตรี ครู อนุมัติ
302 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380518 บ้านซับสำราญใต้ ภาณุ  เสมอเหมือน ครู อนุมัติ
303 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380505 บ้านเนินสมบูรณ์ phimphitcha  muangsuwan ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
304 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380501 ชุมชนบ้านวังพิกุล นิคม  เพชระบูรณิน ครูชำนาญการ อนุมัติ
305 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380501 ชุมชนบ้านวังพิกุล ประชารักษ์  ศรีบรรเทา ครู อนุมัติ
306 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380502 บ้านโป่งบุญเจริญ สาวิตรี  ศรีมาดี ครู อนุมัติ
307 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380503 บ้านห้วยทราย ภาคภูมิ  บัวทอง ครู อนุมัติ
308 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380495 บ้านศรีมงคล จันทรา  ม่านทอง ครูโรงเรียนบ้านศรีมงคล อนุมัติ
309 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380495 บ้านศรีมงคล นายสันติ  หวานฉ่ำ ครูโรงเรียนบ้านศรีมงคล อนุมัติ
310 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380496 บ้านพนมเพชร ธนิต  มงคลวัจน์ ครู อนุมัติ
311 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380496 บ้านพนมเพชร ธนิต  มงคลวัจน์ ครู อนุมัติ
312 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380500 บ้านยางสาว บุษกร  เครืองาม ธุรการ อนุมัติ
313 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380511 บ้านเขาพลวง ภัทราภรณ์  พรมดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
314 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380511 บ้านเขาพลวง Thananuwat  Chuwong ครู อนุมัติ
315 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380511 บ้านเขาพลวง นายศุภณัฏฐ์  ชุ่มสุวรรณชัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
316 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380511 บ้านเขาพลวง กฤษณะ  พัชนี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
317 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380512 บ้านสระแก้ว สุภชัย  จำเริญศรี ครู อนุมัติ
318 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380512 บ้านสระแก้ว ธนวัฒน์  บุญทิพย์เจริญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
319 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380512 บ้านสระแก้ว ช่อลัดดา  บุญถาวร ธุรการ อนุมัติ
320 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380514 บ้านวังไลย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุวภา  พันนุรักษ์ ครู อนุมัติ
321 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380514 บ้านวังไลย์ นางเจนจิรา  พั้วป้อง ครูโรงเรียนบ้านวังไลย์ อนุมัติ
322 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380492 บ้านคลองตะคร้อ ปราณี  ล่ำข้อ อัตราจ้าง อนุมัติ
323 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380492 บ้านคลองตะคร้อ นิวัติ  บุตรบุญชู ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
324 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380490 วัดเขาเจริญธรรม ชัยปราง  วงศา ครู คศ.1 อนุมัติ
325 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380490 วัดเขาเจริญธรรม เกล็ดดาว  นนท์สระเกษ ครู อนุมัติ
326 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380487 บ้านหนองแจง นายไตรภพ  เขียวดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
327 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380488 บ้านหนองชุมแสง นัยนา  สามลทา ครู อนุมัติ