รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380203 : ชุมชนบ้านโคกปรง ประมาณ  ตะกรุดแก้ว ครู
2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380203 : ชุมชนบ้านโคกปรง นางอรุณ  ชาติเสนา ครู
3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380204 : บ้านเขายางโปร่ง กมลสรรค์  บุญกว้าง ครู
4 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380205 : บ้านซับอีลุม นางสาววราภรณ์  ทาอุบล ครูผู้ช่วย
5 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380207 : บ้านซับสวัสดิ์ นายเกรยูร  พรมแสง ครู
6 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380210 : บ้านน้ำเดือด นางสาวณัฐฐินันท์  คงเมือง ครู คศ. 2
7 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380196 : บ้านซับน้อย นางสาวรัชนี  นันทา ข้าราชการ
8 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380186 : รัฐประชานุสรณ์ นางสาวพรทนา  พรมนนท์ ครู
9 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380193 : บ้านคลองทราย วนิดา  บุญคล้าย ครู
10 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380193 : บ้านคลองทราย ประภาพร  หล่อปัญญากิจการ ครู
11 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380193 : บ้านคลองทราย junram  phuyiamjit ครู
12 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380194 : บ้านฟุบสะแก kanika  suthapanyo ครู
13 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380185 : บ้านซับสมบูรณ์ ชนินทร์  บุตรคำโชติ ครู
14 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380187 : บ้านโพทะเลประชาสรรค์ ปริญญา  ม่วงแก้ว ครูอัตราจ้าง
15 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380187 : บ้านโพทะเลประชาสรรค์ นายอนุชา  ผารี ครู
16 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380187 : บ้านโพทะเลประชาสรรค์ ธงชัย  ปานวงศ์ ครู
17 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380189 : บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ นางสาวรุ่งทิพย์  สกุลณี ครู
18 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380189 : บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ ชมัยพร  แจ่มหะทัย ครู
19 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380191 : บ้านแสงมณีวิทยา นางวลีพร  ช้างทอง ครู
20 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380152 : บ้านท่าโรง นางสาวขนิษฐา  พงษ์เกษตรกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
21 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380153 : บ้านนาไร่เดียว ลักขณา  น่วมกรุงเจริญ ธุรการ
22 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380153 : บ้านนาไร่เดียว อิงอร  ศิริกาศ ครู
23 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380154 : อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี นายปิยะชาย   ณ วิเชียร ครูชำนาญการพิเศษ
24 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380155 : บ้านทุ่งใหญ่ นางสาวอาภรณ์  ทัตเศษ ครู
25 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380155 : บ้านทุ่งใหญ่ นางสาววิลาวัลย์  อ้นเวียง ครูผู้ช่วย
26 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380155 : บ้านทุ่งใหญ่ ประเกตุ  พุ้ยชัย ครู
27 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380156 : บ้านบุมะกรูด นายกองศรี  กมลคร ครู
28 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380156 : บ้านบุมะกรูด นายกองศรี  กมลคร ครูโรงเรียนบ้านบุมะกรูด
29 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380227 : บ้านมาบสมอสามัคคี somchai  vongsak ครู
30 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380221 : บ้านโคกสำราญ ปราโมทย์  ตะกรุดแก้ว ครู
31 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380221 : บ้านโคกสำราญ สมหญิง  สุวรรณขอด ครูผู้ช่วย
32 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380222 : บ้านไทรงาม สมบุญ  ชูสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
33 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380222 : บ้านไทรงาม นายพิภพ  ยิ้มสาระ ครู
34 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380224 : บ้านคลองบง นายสมบูรณ์  แก้วกัน ครู
35 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380225 : บ้านถ้ำมงคลชัย นายศุภวัฒน์  พุฒินวพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
36 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380220 : บ้านน้ำร้อน สำราญ  สอนจีน ครู
37 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380220 : บ้านน้ำร้อน นายสำราญ  สอนจีน ครู ชำนาญการพิเศษ
38 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380172 : บ้านวังไผ่ เกษร  โคตวงษ์ ครู
39 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380172 : บ้านวังไผ่ โรงเรียนบ้านวังไผ่  สพป.พช.3 ครู
40 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380218 : บ้านหนองสะแก หทัยรัตน์  ใจแพง ครูผู้ช่วย
41 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380214 : บ้านหนองบัวขาว pattana  netket รองผู้อำนวยการ
42 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380215 : บ้านใหม่วิไลวัลย์ ธีรสิทธิ์  กำมา ครู
43 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380216 : บ้านหนองบัวทอง ศราวุธ  ธรรมมัง ครู
44 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380216 : บ้านหนองบัวทอง เอ็ม  อยู่สุข ครู
45 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380217 : บ้านหนองไม้สอ ปวีณา  พวงมะลิ ครู
46 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380217 : บ้านหนองไม้สอ chutima  chaiyavas ครูธุรการ
47 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380217 : บ้านหนองไม้สอ เสรี  ปานเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
48 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380212 : บ้านบ่อรัง นายนัทพงษ์  ฉิมมุจฉา ครูชำนาญพิเศษ
49 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380212 : บ้านบ่อรัง นางสุบัญณี  วงศ์สวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
50 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380213 : บ้านหนองโป่ง วุฒิเชษฐ  หมายชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
51 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380213 : บ้านหนองโป่ง ดวงพร  ณ วิเชียร ครู
52 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380213 : บ้านหนองโป่ง อุดมทรัพย์  วงษ์ตา ครู
53 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380158 : บ้านบึงกระจับ วรรณรี  ทิวพงษ์งาม พนักงานราชการ
54 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380158 : บ้านบึงกระจับ ศุภลักษณ์  ดีรักษา ครูชำนาญการพิเศษ
55 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380157 : บ้านโคกปรือ พิสิษฐ์  ตะกรุดแก้ว ครู
56 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380169 : บ้านพุขาม บุญเลิศ  วันยาสิงห์ ครู
57 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380169 : บ้านพุขาม วิไลวรรณ  เสิกภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษ
58 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380170 : บ้านโคกสง่า สัจจพงษ์  น่วมเจิม ครู
59 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380171 : บ้านหนองกระทุ่ม supat  nakkaew ครู
60 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380182 : บ้านหนองคล้า นางสาวนัททิยา  ขวัญอ่อน ครูอัตราจ้าง
61 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380165 : ชุมชนบ้านพุเตย นายพิชิต  อินตะคำ เจ้าหน้าที่
62 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380165 : ชุมชนบ้านพุเตย วราลักษณ์  แก้วมูล ครู
63 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380165 : ชุมชนบ้านพุเตย rongrong  sopon ครู
64 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380166 : บ้านตะกุดไผ่ นายอภินันท์  ขวัญอ่อน พนักงานราชการ
65 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380166 : บ้านตะกุดไผ่ รัฐพล  โยพันดุง ครู
66 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380173 : บ้านสามัคคีพัฒนา chaiwat  bunyong ผู้อำนวยการโรงเรียน
67 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380174 : บ้านภูน้ำหยด นายนัฐพร   คงอยู่ ครู
68 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380177 : บ้านรวมทรัพย์ ยุทธชัย  ยันต์วิเศษ ครู
69 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380177 : บ้านรวมทรัพย์ อารีย์วรรณ  กันตา ครู
70 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380178 : บ้านพรหมประชาสรรค์ สุรชัย  ทองสถิตย์ ครู
71 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380178 : บ้านพรหมประชาสรรค์ สมฤดี  ลาคำ ครู
72 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380180 : บ้านพระที่นั่ง นางประสิทธิ์  มั่นใจ ครู
73 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380195 : บ้านวังลึก BUTSAKORN  CHOM-UDOM ครู
74 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380195 : บ้านวังลึก สงัด  จันทร์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน
75 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380208 : บ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง นายตรีเนตร์  ยิ้มสว่าง ครู คศ. 3
76 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380206 : บ้านเนินสะอาด นายปุ่น  ส่งสุข ครู
77 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380206 : บ้านเนินสะอาด วราพร  บุญเสริม ครู
78 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380223 : บ้านโคกกรวด hathaikan  nammongkol ครู
79 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380223 : บ้านโคกกรวด นางนุภารัตน์   กุมพล ครูโรงเรียนบ้านโคกกรวด
80 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380226 : บ้านซับตะแบก นุชจรินทร์  เทพจันทร์ ครู
81 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380226 : บ้านซับตะแบก นายชาคริต  โพธิปิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน
82 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380228 : บ้านซับกระโซ่ นางวงเดือน  โตสังข์ ครู
83 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380228 : บ้านซับกระโซ่ นายสมบูรณ์กิจ  บุญมาก ผู้อำนวยการ
84 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380229 : บ้านน้ำอ้อม น้ำทิพย์  พรหมบุญ ครู
85 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380229 : บ้านน้ำอ้อม วารุณี  จันทร์สูง ครู
86 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380179 : บ้านวังน้อย นายอุดม  กุลจรัสเวช ครู
87 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380179 : บ้านวังน้อย คำพา  บุญเรือง ครู
88 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380181 : บ้านวังใหญ่ นางสาวหทัยกานต์  ทองพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
89 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380181 : บ้านวังใหญ่ นายสาคร  ทองจันทนาม ครู ชำนาญการพิเศษ
90 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380192 : บ้านดาดอุดม นางอรพรรณ  ถาวรพันธ์ ครู
91 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380183 : วัลลภานุสรณ์ นางสาววริษฐา   ใจแสน ครู
92 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380183 : วัลลภานุสรณ์ นางสาริกา  ยันต์วิเศษ ครู
93 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380184 : บ้านไทรทอง สุภางค์  สำมะณี ครูผู้ช่วย
94 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380184 : บ้านไทรทอง ดำรงศักดิ์  เพชรรัตน์ ครูผู้ช่วย
95 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380160 : บ้านสระประดู่ นางวาสนา   นุ่มนิ่ม ครูชำนาญการพิเศษ
96 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380160 : บ้านสระประดู่ Mingkwan  Kedjam ครูธุรการ
97 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380167 : บ้านลำนารวย พรพรรณ   จันทร์งาม ครูอัตราจ้าง
98 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380163 : บ้านพรหมยาม จารุวรรณ  ผลปราชญ์ ครู
99 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380164 : บ้านแก่งหินปูน สมพิศ  ประกอบทอง ครู
100 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380164 : บ้านแก่งหินปูน สาหร่าย  ศิริลา ครู
101 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380162 : บ้านเข็มทอง นางนพมาศ  พรมท้าว ครู
102 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380159 : บ้านไร่ตาพุฒ ขนิษฐา  นิติพจน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
103 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380249 : บ้านม่วงชุม นกเล็ก  อยู่สุข ครู
104 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380250 : บ้านคลองกระจังวังไทร สุทัศน์  วิเศษดี ผู็อำนวยการโรงเรียน
105 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380250 : บ้านคลองกระจังวังไทร ชุมพล  สติคราม ครู
106 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380250 : บ้านคลองกระจังวังไทร พรทิพย์  ใจตรงกล้า ครู
107 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380251 : บ้านเขาคลัง ศุภรัตน์  จันทวงษ์ ครู
108 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380251 : บ้านเขาคลัง วนิดา  ไมตรีสวัสดิ์ ครู
109 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380253 : บ้านหนองสรวง นายมานะ  จันทร์รักษา ครู
110 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380253 : บ้านหนองสรวง จีระวรรณ  ทวีวงศ์ ครู
111 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380254 : บ้านเกาะแก้ว นายสุรเดช  จันทร์โชติ ครู
112 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380254 : บ้านเกาะแก้ว นางสาวสมปรารถนา   ติ่งบุญ ครูชำนาญการ
113 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380234 : บ้านคลองดู่ นางสาวจีรนันท์  แก่นเสา ครู
114 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380234 : บ้านคลองดู่ นางจาริยา  แข็งกระบือ ข้าราชการ
115 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380234 : บ้านคลองดู่ นพวรรณ  บรรเลงกลอง ครูผู้ช่วย
116 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380235 : บ้านวังขอน สวาท  สนิทไทย ครู
117 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380236 : บ้านนาสวรรค์ นายสวัสดิ์  โพธิสาร ครู
118 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380236 : บ้านนาสวรรค์ สมจิต  ช่วยบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
119 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380237 : ชุมชนบ้านโคกสะอาด อภิรักษ์  ปิ่นชาลี ครู
120 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380237 : ชุมชนบ้านโคกสะอาด paratsamon  in-eam ครู
121 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380238 : บ้านซับหินเพลิง สมพร  เหมืองสันเทียะ ครูอัตราจ้าง
122 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380239 : บ้านหนองสะแกสี่ รัตติยา  สกุลสิทธิวัฒน์ ครู
123 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380264 : บ้านนาสนุ่น สุพจน์  จำเนียร ครูชำนาญการพิเศษ
124 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380265 : บ้านหนองบัว ณชพล  พันธ์ไธสง ครู
125 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380265 : บ้านหนองบัว อภิสิทธิ์  ดงพะกิจ ครู
126 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380266 : บ้านโคกตะขบ วรรณวิศา  ขำยิ่งเกิด ครู
127 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380266 : บ้านโคกตะขบ กั๊ก  คล้ายใจตรง ครู
128 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380267 : บ้านเนินถาวร นางพรรณทิพา  ภูแข่งหมอก ครู
129 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380267 : บ้านเนินถาวร วงเดือน  ศรีบัวรินทร์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
130 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380267 : บ้านเนินถาวร นายเพลิน  พลขุนทด หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
131 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380268 : บ้านนาน้ำโครม ประเสริฐ  โพธิ์อ้น ครู
132 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380268 : บ้านนาน้ำโครม นางสาวขวัญชนก  โตนาค ครูผู้ช่วย
133 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380268 : บ้านนาน้ำโครม นางสาวชฎาธาร  คุมขุนทด ครูผู้ช่วย
134 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380269 : บ้านจัดสรร มนัชยา  คำมา ครู
135 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380240 : บ้านแควป่าสัก นายเอกอนันต์  ไวยกรรณ์ หัวหน้าจ้าหน้าที่พัสดุ
136 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380244 : บ้านสันติธรรม นางพิณเพชร  กลิ่นพ่วง ครูชำนาญการพิเศษ
137 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380245 : บ้านด่านไทรสามัคคี นางวาสนา  สังขกร ครู
138 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380246 : บ้านหนองหมู จรัญ  ชาวใต้ ครู ชำนาญการพิเศษ
139 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380233 : บ้านท่าไม้ทอง นางเตือนใจ  ตะกรุดโฉม ครู
140 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380233 : บ้านท่าไม้ทอง สมบัติ  ตะกรุดโฉม ครู
141 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380260 : บ้านนาตะกุด สมพงษ์  ไพรสิงห์ ผู้อำนวยการ
142 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380260 : บ้านนาตะกุด นายนิจชัย  บุญแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
143 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380260 : บ้านนาตะกุด นายนิจชัย  บุญแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
144 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380260 : บ้านนาตะกุด เสกสรร  บุญจันทึก ครู
145 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380263 : บ้านศรีเทพน้อย แสงจันทร์  สืบสุนทร ครู
146 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380263 : บ้านศรีเทพน้อย ธารััท  หงษ์โม่ ผู้อำนวยการ
147 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380263 : บ้านศรีเทพน้อย ขนกการ  ระหารนอก ธุรการ
148 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380261 : บ้านโคกสะแกลาด นางสาวชลลดา  สามารถ ครู
149 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380261 : บ้านโคกสะแกลาด วิไล  โพคาทรัพย์ ครู
150 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380261 : บ้านโคกสะแกลาด นายอัษฎาวุธ  พันศรี ธุรการโรงเรียน
151 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380262 : บ้านบึงนาจาน นายชัยชนะ  อินยันญะ ครู
152 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380242 : บ้านหนองจอกวังกำแพง สุมาลี  ก้านขุนทด ครู
153 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380242 : บ้านหนองจอกวังกำแพง ณัฐวิสา  สง่างาม ครูผู้ช่วย
154 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380243 : บ้านร่องหอยพัฒนา ดาวเรือง  พัฒนานุพงษ์ ครู
155 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380243 : บ้านร่องหอยพัฒนา ดาวเรือง  พัฒนานุพงษ์ ครู
156 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380247 : บ้านทุ่งเศรษฐี ชนิดา  ชาอุ่น ครูผู้ช่วย
157 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380248 : บ้านวังขาม นายชาญชัย  ชัชวาลย์ ครูผู้ช่วย
158 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380248 : บ้านวังขาม นางสาวธิดา  กระต่ายเผือก ผู้อำนวยการ
159 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380230 : อนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) กชพรรณ  ไชยกุล ครูชำนาญการพิเษ
160 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380231 : บ้านสระกรวด นภารัตน์  แก้วโสตร์ ครู
161 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380231 : บ้านสระกรวด วรรณา  อ่อนสลุง ครู
162 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380232 : บ้านโคกหิน ชลธิชา  ดำชม ครูผู้ช่วย
163 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380232 : บ้านโคกหิน sinchai  singkaew ครู
164 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380259 : บ้านซับน้อยพัฒนา นิศาวรรณ  ปิ่นทอง เจ้าหน้าที่พัสดุ
165 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380259 : บ้านซับน้อยพัฒนา นายชัยณรงค์  ก้อนวิมล ครู
166 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380255 : บ้านหนองย่างทอย นายนรินทร์   พิณดอน รองผู้อำนวยการโรงเรียน
167 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380255 : บ้านหนองย่างทอย ชญดา  ไชยบุตร ครู
168 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380255 : บ้านหนองย่างทอย หทัยชนก  ดีพังเทียม เจ้าหน้าที่พัสดุ
169 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380256 : บ้านโคกรังน้อย คณาลักษณ์  พืชเงิน ครู
170 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380256 : บ้านโคกรังน้อย นายอักษร   ปลื้มชัย ผู้อำนวยการ
171 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380257 : บ้านรังย้อย สำอาง  โสภา ครู
172 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380257 : บ้านรังย้อย นางสาวธาราลักษณ์  ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรังย้อย
173 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380258 : บ้านด่านเจริญชัย วิภาวัณ  พานิช ครู
174 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380302 : บ้านน้ำเขียว นายสุระ  เพชรพิมูล ครู
175 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380302 : บ้านน้ำเขียว สุระ  เพชรพิมูล ครูชำนาญการพิเศษ
176 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380295 : บ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) วงเดือน  สิงห์โสภา ครู
177 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380295 : บ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) ณัฐภัทร   ยังคำมั่น ครู
178 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380300 : บ้านเนินพัฒนา อาณัติ   อินมานพ ครู
179 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380313 : บ้านท่าด้วง วราภรณ์  ขาวประพันธ์ ครู
180 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380314 : บ้านห้วยตลาด tawalaiporn  kaewsorn ครูผู้ช่วย
181 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380315 : บ้านปางยาง กุลนิษฐ์  ขวัญแน่น ครู
182 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380315 : บ้านปางยาง นางสาวเฉลา  จันทร์แสง ครูโรงเรียนบ้านปางยาง
183 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380316 : บ้านสันเจริญโป่งสะทอน สุวภา  นาอุดม ครู
184 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380317 : บ้านเฉลียงทอง ชนิตตา  ทาชาติ ครูโรงเรียนบ้านเฉลียงทอง
185 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380317 : บ้านเฉลียงทอง ราตรี  เสียงอ่อน ครู
186 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380334 : บ้านเนินคนธา นายวินัย  หน่อนาง ครู
187 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380307 : บ้านท่าสวาย นายธวัชชัย  จีรพงษ์อุดม ครู
188 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380307 : บ้านท่าสวาย นางยุพิน  เค้ามูล ครู
189 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380307 : บ้านท่าสวาย มะลิวัลย์  หนูคำ
190 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380310 : บ้านไร่ขอนยางขวาง ภัชณภา  ดามาพงษ์ ครู
191 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380310 : บ้านไร่ขอนยางขวาง พิชญาภา  สมประสงค์ ครู
192 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380304 : บ้านท่าแดง นายชีพ   แก้วสุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแดง
193 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380304 : บ้านท่าแดง นายปวรัคค์   เที่ยงมาก ครู
194 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380304 : บ้านท่าแดง นายอรรถพงศ์  กองตัน ครู
195 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380305 : บ้านนาทุ่ง ภัสวัลย์ญา  แหยมเจริญ ธุรการโรงเรียน
196 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380305 : บ้านนาทุ่ง นายวุฒิชัย  ขันยศ ครู โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
197 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380306 : บ้านท่าเยี่ยม นางสุปัญญา  โพธิ์หา ครูชำนาญการ
198 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380306 : บ้านท่าเยี่ยม นางบุญทรัพย์  ท้าวเงิน ครู
199 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380277 : บ้านหัวโตก นางสมถวิล  ทองเจริญ ครู
200 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380277 : บ้านหัวโตก สมถวิล  ทองเจริญ ครู
201 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380278 : บ้านนาเฉลียงใต้ วิจิตร  จาดจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน
202 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380280 : บ้านคลองกรวด นางวันเพ็ญ  โพธิ์เหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
203 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380280 : บ้านคลองกรวด นายมานิตย์  กุญแจทอง ครู
204 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380284 : บ้านบ่อไทย นรินทร์  อัตตะชีวะ ครู
205 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380286 : บ้านตีบใต้ จินดารัตน์  สิงห์เส ครู
206 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380289 : บ้านนาวังแหน ยรรวิทย์  ยังคง ครู
207 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380312 : บ้านโคกเจริญ นายสุดเสน่ห์   ฐานะวิจิตร ผู้อำนวยการ
208 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380312 : บ้านโคกเจริญ ประยุทธ  เรือนขำ เจ้าหน้าที่
209 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380312 : บ้านโคกเจริญ นางพชรกมล  แอ๊บบอทท์ ครู
210 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380292 : บ้านซับกระถินทอง นางศมนพรช์  เกิดสิน ครู
211 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380311 : บ้านป่าคาย angkar  suntronwat ครู
212 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380319 : บ้านบัววัฒนา อนันต์  ธิกะ ครู
213 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380319 : บ้านบัววัฒนา นางสาวปราณี  สนุ่นดี ครู
214 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380320 : บ้านไร่เหนือ ชณุตธิดา  บัวเทศ ครู
215 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380321 : บ้านเนินมะค่า นางศิริกันยา  พูลสวัสดิ์ ครู
216 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380322 : บ้านวังอ่าง นายประยุทธ  พวงพุฒิ ครู ชำนาญการพิเศษ
217 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380323 : บ้านซับวารินทร์ กรวิภา  ทองเจริญ ครู
218 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380323 : บ้านซับวารินทร์ นางสาวสุภาพ  จันทร์ชุ่ม ครู
219 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380324 : บ้านลำตาเณร นางสาวอมรรัตน์  คำสุรัน ครู
220 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380325 : ชุมชนบ้านโภชน์ วนิดา   บุญกว้าง ครู
221 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380325 : ชุมชนบ้านโภชน์ อัญชลี  ยายอด ครู
222 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380326 : บ้านโคกคงสมโภชน์ นางจินดารัตน์  ธนาปรีดิ์พงศ์ ครู
223 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380326 : บ้านโคกคงสมโภชน์ jaron  kesornsuriwong ครู
224 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380327 : บ้านซับชมภู นายสุนทร  คุณดี ครู
225 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380328 : บ้านคลองกะโบน นางกัลยา  พงษ์สละ ครูชำนาญการ
226 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380328 : บ้านคลองกะโบน นางกัลยา  พงษ์สละ ครู
227 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380328 : บ้านคลองกะโบน แวววิมล  เพ็งสุขผ่อง ธุรการ
228 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380329 : บ้านเนินสวรรค์ น.ส.วราพร  ตันติบูล ครู
229 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380329 : บ้านเนินสวรรค์ กันย์ยา  คำพา ครู
230 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380330 : บ้านซับเดื่อ นายสิงห์  ศรีสวัสดิ์ ครู
231 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380330 : บ้านซับเดื่อ นายสิงห์  ศรีสวัสดิ์ ครู
232 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380330 : บ้านซับเดื่อ นายชาติชัย  แซ่คำ ครูผู้ช่วย
233 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380331 : บ้านเพชรละคร ปัญญา  แก้วดวงสี ครู
234 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380332 : ชุมชนบ้านท่าเสา จุฑาทิพย์  มืดหล้า ครูชำนาญการพิเศษ
235 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380333 : บ้านสระเกษ นายธงฃัย   กินรีแซ ครู
236 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380336 : บ้านซับตะเคียนทอง นายไพบูลย์  มะโนสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
237 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380336 : บ้านซับตะเคียนทอง ลัมดร  แข็งแรง ครู
238 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380279 : บ้าน กม.30 เสาวลักษณ์  วีระพันธ์ ครู
239 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380274 : บ้านปากตก นายพิพัฒน์  ไผ่แก้ว ครูผู้ช่วย
240 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380275 : บ้านวังเหว นางผดุง  นวมเทียน ครูชำนาญการพิเศษ
241 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380275 : บ้านวังเหว wattanika  champangam ครู
242 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380276 : บ้านนาเฉลียง กฤษณา  คงธนะ ครู
243 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380276 : บ้านนาเฉลียง นางสายยนต์  อินทรพุฒิ ครู
244 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380309 : บ้านกลาง สมคิด  สิงห์ที ครู
245 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380308 : บ้านวังท่าดี ธนพร  กองทิพย์ ครู
246 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380308 : บ้านวังท่าดี นางปาริชาติ  มันตะสูตร ครู
247 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380285 : บ้านวังโบสถ์ สมิชญา  เลิศคอนสาน ครู
248 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380285 : บ้านวังโบสถ์ อัมภาภรณ์  ขัตติยะ ธุรการโรงเรียน
249 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380287 : บ้านตะกุดงาม sirinan  limjeamrungsri ครู
250 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380288 : บ้านสระหมื่นเชียง อัครพนธ์   บุญลือ ครู
251 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380290 : บ้านโคกสง่านาข้าวดอ วันเพ็ญ  ดาราวงศ์ ครู
252 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380291 : บ้านไทรทอง นางสาวกานดา  แพงขะ ครู
253 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380293 : บ้านคลองตะพานหิน ว่าที่พันตรีเรืองยศ   กันภัย ครู
254 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380293 : บ้านคลองตะพานหิน rueangyut  ganpai ครู
255 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380303 : บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ นางจุรี  ปริญญาศรีเศวต ครู
256 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380294 : อนุบาลหนองไผ่ นางสุทฤศยา  จันทร์เวียง ครู
257 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380294 : อนุบาลหนองไผ่ เนตรนภา  จงใจมั่น ครู
258 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380296 : บ้าน กม.35 จีรพันธ์  รักผึ้ง ครู
259 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380296 : บ้าน กม.35 จีรพันธ์  รักผึ้ง ครู
260 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380297 : บ้านคลองยาง นายเสริมศักดิ์  หินสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียน
261 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380297 : บ้านคลองยาง นายเสถียร  นางแย้ม ครู
262 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380298 : บ้านลำพาด นายวินิตร  อำนวยผล ครู
263 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380271 : บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง นางธัญรดี  พรมเทศ ครู
264 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380272 : บ้านปู่จ้าว เกษร  ทองดี ครู
265 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380272 : บ้านปู่จ้าว นายประยูร  มูลณี ครู
266 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380506 : บ้านกันจุ นัฐกาญจน์  ครองเมือง ครู
267 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380506 : บ้านกันจุ saroch  foiythaworn ครู
268 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380507 : บ้านลำตะคร้อ นายเพทาย  โพธิ ครู คศ. 2
269 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380507 : บ้านลำตะคร้อ ชาญชัย  ปลัดเซ็นต์ ครู
270 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380507 : บ้านลำตะคร้อ ชาญณรงค์  ชำนาญกิจ ผอ
271 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380507 : บ้านลำตะคร้อ เกษร ทองติด  ทองติด ครู
272 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380508 : บ้านโคกกรวด เดชา  กลมเกลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
273 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380508 : บ้านโคกกรวด นายวุฒิเดช  ลือกิจ พนักงานราชการ
274 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380508 : บ้านโคกกรวด ทองผาย  ศรีนอก ครูชำนาญการพิเศษ
275 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380509 : บ้านซับบอน นางสิริกร  เด่นดวง ครู
276 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380510 : บ้านหนองพลวง เอ็มอร  วุฒินาคธรรม ครู
277 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380510 : บ้านหนองพลวง นางฐิตินันท์  เตจะวัน ครู
278 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380513 : บ้านโคกสะอาด ไพวรรณ  ดีรักษา ครู
279 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380515 : บ้านราษฎร์เจริญ บุญมี  ค้าสุกร ครู
280 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380521 : บ้านซับไม้แดง นายสมบูรณ์  พรสวัสดิ์ ครู
281 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380521 : บ้านซับไม้แดง เนาวรัตน์  ภูมิจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
282 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380525 : บ้านซับสมพงษ์ นายพุฒิพงษ์  ยอดพีระ ครู
283 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380483 : อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) กนกกร  เจริญศักดิ์ ครู
284 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380483 : อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) เพียงกมล  ภาพสิงห์ ครู
285 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380493 : บ้านตะกรุดหิน saman  nakganok ครู
286 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380524 : บ้านหินดาดน้อย นางรำพึง  แก้วเขียว ครู
287 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380524 : บ้านหินดาดน้อย นางรัชดา  นาคเสน ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
288 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380486 : บ้านบึงสามพัน บุญนาค  ยิ้มปุย ครู
289 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380486 : บ้านบึงสามพัน นางนพรัตน์  นาคหรั่ง ครู
290 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380486 : บ้านบึงสามพัน นายยุทธพร  เบ้าสารี ครู
291 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380486 : บ้านบึงสามพัน เฉลิมพล  แสงบำรุง ครู
292 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380484 : บ้านทรัพย์เกษตร อรุณรัตน์  เม่งพัด ครูชำนาญการพิเศษ
293 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380494 : บ้านราหุล นายประชัน  ตาลสุก ครู
294 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380494 : บ้านราหุล นางสาวศิวพร  ประสิทธิ์นอก ครู
295 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380494 : บ้านราหุล สุพัตรา  เส็งเอี่ยม ครู
296 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380519 : บ้านวังปลา นายประสิทธิ์   โพธิ์สร้อย ครูชำนาญการ
297 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380519 : บ้านวังปลา สุนทรีย์  โพธิ์สร้อย ครู
298 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380520 : บ้านซับสำราญเหนือ ธานินท์  เพ็ญสุริยะ ครู
299 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380516 : บ้านพญาวัง วรรณิศา  จิตรจำ ครู
300 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380516 : บ้านพญาวัง นายวิฑูรย์  พลแสน ครู ชำนาญการ
301 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380517 : บ้านซับสามัคคี นันทพร  กิจสำเร็จ ครู
302 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380517 : บ้านซับสามัคคี ธนารักษ์  ราชจินดา ครู
303 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380518 : บ้านซับสำราญใต้ วิทยา  สุขไมตรี ครู
304 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380518 : บ้านซับสำราญใต้ ภาณุ  เสมอเหมือน ครู
305 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380505 : บ้านเนินสมบูรณ์ phimphitcha  muangsuwan ธุรการโรงเรียน
306 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380501 : ชุมชนบ้านวังพิกุล นิคม  เพชระบูรณิน ครูชำนาญการ
307 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380501 : ชุมชนบ้านวังพิกุล ประชารักษ์  ศรีบรรเทา ครู
308 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380502 : บ้านโป่งบุญเจริญ สาวิตรี  ศรีมาดี ครู
309 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380503 : บ้านห้วยทราย ภาคภูมิ  บัวทอง ครู
310 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380495 : บ้านศรีมงคล จันทรา  ม่านทอง ครูโรงเรียนบ้านศรีมงคล
311 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380495 : บ้านศรีมงคล นายสันติ  หวานฉ่ำ ครูโรงเรียนบ้านศรีมงคล
312 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380496 : บ้านพนมเพชร ธนิต  มงคลวัจน์ ครู
313 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380496 : บ้านพนมเพชร ธนิต  มงคลวัจน์ ครู
314 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380500 : บ้านยางสาว บุษกร  เครืองาม ธุรการ
315 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380511 : บ้านเขาพลวง นายศุภณัฏฐ์  ชุ่มสุวรรณชัย ครูผู้ช่วย
316 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380511 : บ้านเขาพลวง กฤษณะ  พัชนี ครูผู้ช่วย
317 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380511 : บ้านเขาพลวง ภัทราภรณ์  พรมดี ครูผู้ช่วย
318 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380511 : บ้านเขาพลวง Thananuwat  Chuwong ครู
319 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380512 : บ้านสระแก้ว ช่อลัดดา  บุญถาวร ธุรการ
320 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380512 : บ้านสระแก้ว ธนวัฒน์  บุญทิพย์เจริญ ครูผู้ช่วย
321 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380512 : บ้านสระแก้ว สุภชัย  จำเริญศรี ครู
322 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380514 : บ้านวังไลย์ นางเจนจิรา  พั้วป้อง ครูโรงเรียนบ้านวังไลย์
323 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380514 : บ้านวังไลย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุวภา  พันนุรักษ์ ครู
324 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380492 : บ้านคลองตะคร้อ ปราณี  ล่ำข้อ อัตราจ้าง
325 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380492 : บ้านคลองตะคร้อ นิวัติ  บุตรบุญชู ครูชำนาญการพิเศษ
326 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380490 : วัดเขาเจริญธรรม เกล็ดดาว  นนท์สระเกษ ครู
327 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380490 : วัดเขาเจริญธรรม ชัยปราง  วงศา ครู คศ.1
328 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380487 : บ้านหนองแจง นายไตรภพ  เขียวดี ครูชำนาญการพิเศษ
329 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380488 : บ้านหนองชุมแสง นัยนา  สามลทา ครู