รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ราชบุรี เขต 1 480031 : วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) พิมพ์วิภา  บำรุงทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุราการ
2 สพป.ราชบุรี เขต 1 480031 : วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) โสภี  สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 สพป.ราชบุรี เขต 1 480032 : วัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) นางจันทร์จิรา  แก้วกัญญา ครู
4 สพป.ราชบุรี เขต 1 480033 : วัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) สราญรัตน์  เกตุกุญชร ครู
5 สพป.ราชบุรี เขต 1 480036 : วัดโสดาประดิษฐาราม สุนทรี  วัฒนสุนทร ครู
6 สพป.ราชบุรี เขต 1 480049 : วัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) บงกช  ศิริคำ ครู
7 สพป.ราชบุรี เขต 1 480049 : วัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) นางสาวลักขณา   โพธเดชขจร ครูผู้ช่วย
8 สพป.ราชบุรี เขต 1 480051 : วัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล) นางสาวปรานอม  เอี้ยงกุญชร ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 สพป.ราชบุรี เขต 1 480051 : วัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล) นางสาวปรานอม  เอี้ยงกุญชร ผู้อำนวยการ
10 สพป.ราชบุรี เขต 1 480052 : วัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ) อทิตยา  แสงพันธ์ ครูผู้ช่วย
11 สพป.ราชบุรี เขต 1 480052 : วัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ) นายสมพงษ์  สัยเขียนวงษ์ ผอ.รร.
12 สพป.ราชบุรี เขต 1 480053 : วัดเหนือวน ปัญจมาศ  ท่วมเพ็ชร ครูผู้ช่วย
13 สพป.ราชบุรี เขต 1 480053 : วัดเหนือวน อภินันท์  เลิศกรุณา ผู้อำนวยการ
14 สพป.ราชบุรี เขต 1 480055 : จันทคามวิทยา เพ็ญศิริ  รังสิมันต์ ธุรการ
15 สพป.ราชบุรี เขต 1 480004 : วัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) นฤพร  อรรถสิทธิ์ ครูผู้ช่วย
16 สพป.ราชบุรี เขต 1 480005 : ชุมชนวัดคูบัว สุดา  บุรณศิริ ครู
17 สพป.ราชบุรี เขต 1 480006 : วัดบ้านโพธิ์ นางสุพรรณี  แพสอาด ครู
18 สพป.ราชบุรี เขต 1 480007 : วัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี) นายเอกพจน์  คงธนรำไพ ครูอัตราจ้าง
19 สพป.ราชบุรี เขต 1 480007 : วัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี) วิภา  วงษ์ปาน ครู
20 สพป.ราชบุรี เขต 1 480041 : วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) นางสาวนิภาวรรณ  รามศรี ครูผู้ช่วย
21 สพป.ราชบุรี เขต 1 480041 : วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) สุวรรณา  เจริญภักดี ครู
22 สพป.ราชบุรี เขต 1 480011 : วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช) นภัสนันท์  พุทธชาติ ครู คศ.1
23 สพป.ราชบุรี เขต 1 480012 : วัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) นางณัฐมณฑน์  โคตรพัฒน์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
24 สพป.ราชบุรี เขต 1 480016 : วัดเขางูสันติธรรม วิทยา  คงสอน ครู
25 สพป.ราชบุรี เขต 1 480016 : วัดเขางูสันติธรรม ฑิลิตา  สาคะรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
26 สพป.ราชบุรี เขต 1 480040 : วัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) ชนัดดา  ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
27 สพป.ราชบุรี เขต 1 480040 : วัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) แพรวผกาย  แก้วสว่าง ธุรการ
28 สพป.ราชบุรี เขต 1 480025 : วัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) พิทักษ์  คำแคว่น ครูจ้าง
29 สพป.ราชบุรี เขต 1 480026 : วัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์) วนัสญา  พิศาลปัญญา ครู อันดับ คศ.2
30 สพป.ราชบุรี เขต 1 480027 : วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) ปรียาภรณ์  สุวรรณวงค์ บุคลากรวิทยาศาสตร์
31 สพป.ราชบุรี เขต 1 480027 : วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) วรรณา  นาคทับ ครู
32 สพป.ราชบุรี เขต 1 480009 : วัดทุ่งหญ้าคมบาง เสาวนีย์  แววอาราม เจ้าหน้าที่ธุรการ
33 สพป.ราชบุรี เขต 1 480010 : วัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล) ถาวร  นราแก้ว ครู
34 สพป.ราชบุรี เขต 1 480045 : วัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง) กฤติยา  พลอยเรียง ผู้อำนวยการโรงเรียน
35 สพป.ราชบุรี เขต 1 480021 : บ้านหนองนางแพรว พัชรี  ราชเจริญ ครู
36 สพป.ราชบุรี เขต 1 480022 : บ้านชัฎเจริญ นางสาวชุติมณฑน์  อาจโยธี ครู
37 สพป.ราชบุรี เขต 1 480022 : บ้านชัฎเจริญ จารุณี  ดินเขต ครูธุรการ
38 สพป.ราชบุรี เขต 1 480015 : วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) เสาวลักษณ์  สุขบรม ครู
39 สพป.ราชบุรี เขต 1 480015 : วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) ปาริชาติ  บานบุรี ครู
40 สพป.ราชบุรี เขต 1 480015 : วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) สุวรรณี  ศรีมณี ครู
41 สพป.ราชบุรี เขต 1 480046 : วัดอัมพวัน ทองสิน   ช่างเสียง ครู
42 สพป.ราชบุรี เขต 1 480046 : วัดอัมพวัน อัจฉรา  เสวตามร ครู
43 สพป.ราชบุรี เขต 1 480047 : วัดพเนินพลู วิยะดา  พลายด้วง ครู
44 สพป.ราชบุรี เขต 1 480047 : วัดพเนินพลู กนกวรรณ  ซื่อจริง ครู
45 สพป.ราชบุรี เขต 1 480048 : วัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) นิพนธ์  ภิรมย์แก้ว ครู
46 สพป.ราชบุรี เขต 1 480056 : วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม สุรัตน์  แววจันทร์ ครู
47 สพป.ราชบุรี เขต 1 480029 : วัดท้ายเมือง นางสาววัลภา  อังกุรวิโรจน์ ครู
48 สพป.ราชบุรี เขต 1 480029 : วัดท้ายเมือง ศิลป์ชัย  เจิดสกุล ครู
49 สพป.ราชบุรี เขต 1 480043 : วัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) สุอรกานต์  ดิษฐพันธุ์ ครู
50 สพป.ราชบุรี เขต 1 480043 : วัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) จุฑามาศ  กันติ๊บ ครู
51 สพป.ราชบุรี เขต 1 480042 : วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม สุนิตา  สุบินยัง ครู
52 สพป.ราชบุรี เขต 1 480038 : วัดบางกระ วันทนีย์  หลิวเจริญกุล ครูผู้ช่วย
53 สพป.ราชบุรี เขต 1 480039 : วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา จินดา  ลามพัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
54 สพป.ราชบุรี เขต 1 480039 : วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา มยุรา  คล่องแคล่ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา
55 สพป.ราชบุรี เขต 1 480035 : บ้านเขากรวด ปวริศา  สุรารักษ์ ธุรการ
56 สพป.ราชบุรี เขต 1 480024 : อนุบาลราชบุรี ภาวรินทร์  รัศมีกอบกุล ครู
57 สพป.ราชบุรี เขต 1 480024 : อนุบาลราชบุรี ภาวรินทร์  รัศมีกอบกุล ครู
58 สพป.ราชบุรี เขต 1 480023 : วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ชลลดา  จารุภา ครู
59 สพป.ราชบุรี เขต 1 480028 : วัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล) นางขวัญจิตต์  ภูมิวงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
60 สพป.ราชบุรี เขต 1 480028 : วัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล) ศศิวิมล  สิงห์โตศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
61 สพป.ราชบุรี เขต 1 480013 : วัดเขาถ้ำกุญชร รวินทร์นิภา  ฉายประเสริฐศรี ครูผู้ช่วย
62 สพป.ราชบุรี เขต 1 480014 : วัดห้วยไผ่ กริศรา  ชะแลวรรณ ครู
63 สพป.ราชบุรี เขต 1 480014 : วัดห้วยไผ่ นางสาวกรภัทร  วงษ์ปาน ครู
64 สพป.ราชบุรี เขต 1 480008 : วัดอรุณรัตนคีรี นายมีศักดิ์  สุภานิล ครู
65 สพป.ราชบุรี เขต 1 480008 : วัดอรุณรัตนคีรี โชติวิทย์  วุฒิภาพ ครู
66 สพป.ราชบุรี เขต 1 480008 : วัดอรุณรัตนคีรี วันดี  อ่อนละมูล ครู
67 สพป.ราชบุรี เขต 1 480018 : บ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12) นางสาวปิยะฉัตร   ณ รังษี ครูผู้ช่วย
68 สพป.ราชบุรี เขต 1 480019 : วัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) อรวรรณ  เนาว์รุ่งโรจน์ ครู
69 สพป.ราชบุรี เขต 1 480019 : วัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) นางสาวชยาน์  โตวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)
70 สพป.ราชบุรี เขต 1 480020 : วัดหนองตาหลวง เมธี  จันทร์แม้น ครูผู้ช่วย
71 สพป.ราชบุรี เขต 1 480020 : วัดหนองตาหลวง สานอารีย์  อินทร์ชำนาญ ผอ.รร.
72 สพป.ราชบุรี เขต 1 480003 : วัดโพธิ์ดก ชนัตถ์  สาภักดี ครู
73 สพป.ราชบุรี เขต 1 480003 : วัดโพธิ์ดก นางสาวอาจารี  บุญซื่อ ครูผู้ช่วย
74 สพป.ราชบุรี เขต 1 480001 : วัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) บุษกร  ประทุมมี ครู
75 สพป.ราชบุรี เขต 1 480002 : อนุบาลเมืองราชบุรี นายทันทิตย์  ชอบธรรม ครู
76 สพป.ราชบุรี เขต 1 480002 : อนุบาลเมืองราชบุรี สุภาพร  จันทาขุ่ม ครู คศ.2
77 สพป.ราชบุรี เขต 1 480283 : บ้านหนองกระทุ่ม อภิรดี  พูลตาล ครู
78 สพป.ราชบุรี เขต 1 480301 : มหาราช๗ บุญทิวา  อบเชย ครูผู้ช่วย
79 สพป.ราชบุรี เขต 1 480302 : บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง สุณิสา  จะเซิน ครูผู้ช่วย
80 สพป.ราชบุรี เขต 1 480302 : บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง อรรชลา  ศรัทธาผล ครูชำนาญการพิเศษ
81 สพป.ราชบุรี เขต 1 480303 : บ้านหนองปากชัฎ อาทิตยา  อินทจร ครู
82 สพป.ราชบุรี เขต 1 480303 : บ้านหนองปากชัฎ รักชนก  คชชา ครู
83 สพป.ราชบุรี เขต 1 480304 : บ้านรางเฆ่ ยุวดี  อินธิแสง ครู
84 สพป.ราชบุรี เขต 1 480305 : บ้านพุตะเคียน ว่าที่ ร.ท.อรรถพล  ห้วยกรุด ครู
85 สพป.ราชบุรี เขต 1 480305 : บ้านพุตะเคียน นางสาวมลทิรา  บุษราคัมกุล ครู
86 สพป.ราชบุรี เขต 1 480305 : บ้านพุตะเคียน พรณิชา  ทองดี ครูผู้ช่วย
87 สพป.ราชบุรี เขต 1 480306 : บ้านทุ่งแฝก นางสาวพัชรี  ซิ้มเล่มกิม ครู
88 สพป.ราชบุรี เขต 1 480307 : บ้านสันดอน กนกกร  คาบุตร ครูผู้ช่วย
89 สพป.ราชบุรี เขต 1 480307 : บ้านสันดอน นายเดชา  ศรัทธาผล ครู
90 สพป.ราชบุรี เขต 1 480308 : บ้านทุ่งแจง ธนธร  บุญธานี ครู
91 สพป.ราชบุรี เขต 1 480308 : บ้านทุ่งแจง ปรัชญา  ปราโมทย์ ครู
92 สพป.ราชบุรี เขต 1 480300 : บ้านวังปลา นายเขมภูมิ  ประพันธ์พจน์ ครู
93 สพป.ราชบุรี เขต 1 480300 : บ้านวังปลา นางสาวศรวณีย์  ไผ่ล้อม ครูอัตราจ้าง
94 สพป.ราชบุรี เขต 1 480281 : บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) รัตนวรรณ  พรรุ่งเรืองกุล ครู
95 สพป.ราชบุรี เขต 1 480281 : บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ชมัยภรณ์  เพชรเทียนชัย ครู
96 สพป.ราชบุรี เขต 1 480281 : บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ยุพา  สมบูรณ์แก้ว ครู
97 สพป.ราชบุรี เขต 1 480282 : วันครู 2503 (บ้านหนองบัว) รจนพร  การะเกตุ ครู
98 สพป.ราชบุรี เขต 1 480282 : วันครู 2503 (บ้านหนองบัว) ธรรนยพร  เกตุศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
99 สพป.ราชบุรี เขต 1 480277 : อนุบาลจอมบึง วันเฉลิม   ไพรศิลป์ ครู
100 สพป.ราชบุรี เขต 1 480277 : อนุบาลจอมบึง สุนทร  อุ่นตา ครู
101 สพป.ราชบุรี เขต 1 480277 : อนุบาลจอมบึง นางสาวเอราวัณ  โพธิสารสกุล ครู
102 สพป.ราชบุรี เขต 1 480278 : บ้านรางม่วง เสาวนา  จันทรศรี ครู
103 สพป.ราชบุรี เขต 1 480279 : บ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) นางพนัชญา   ชะนะชัย ครู
104 สพป.ราชบุรี เขต 1 480279 : บ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) ศรีเวียง  อุ่นภักดิ์ ครู
105 สพป.ราชบุรี เขต 1 480280 : บ้านหนองขนาก สำเริง  ทองลิ่ม ครู คศ.1
106 สพป.ราชบุรี เขต 1 480293 : วัดด่านทับตะโก ชาตรี  มณีนพรัตน์ ธุรการ
107 สพป.ราชบุรี เขต 1 480294 : บ้านห้วยท่าช้าง นางอัญชรีย์  นิโกรธา ครู
108 สพป.ราชบุรี เขต 1 480295 : ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) นางสาวปานจิตต์  สาระเห็ด ครูผู้ช่วย
109 สพป.ราชบุรี เขต 1 480295 : ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) นายพีระวัฒน์  โพธิ์จำเริญ ครูผู้ช่วย
110 สพป.ราชบุรี เขต 1 480296 : บ้านหนองสีนวล ณัฐทิชา  สุกแก้ว ครู
111 สพป.ราชบุรี เขต 1 480296 : บ้านหนองสีนวล นางสุพิดา  ยอดประสิทธิ์ ครู
112 สพป.ราชบุรี เขต 1 480299 : บ้านหุบพริก วิเชียร  ประทุมศิลป์ ครู
113 สพป.ราชบุรี เขต 1 480299 : บ้านหุบพริก ไพเราะ  อนวัชชสุข ครู
114 สพป.ราชบุรี เขต 1 480297 : บ้านโกรกสิงขร จีรศักดิ์  เงินบุตรโคตร ครูผู้ช่วย
115 สพป.ราชบุรี เขต 1 480297 : บ้านโกรกสิงขร วรยุทธ  ทิพยานนท์ ครูผู้ช่วย
116 สพป.ราชบุรี เขต 1 480284 : บ้านหนองศาลเจ้า นางสาวนุชซัยนี  สง่าบ้านโคก ครู
117 สพป.ราชบุรี เขต 1 480284 : บ้านหนองศาลเจ้า วรวุธ  ฉันธรอาภรณ์ ครู คศ.1
118 สพป.ราชบุรี เขต 1 480287 : บ้านหนองปรือ อภิญญา  ชวนะเกรียงไกร ครู
119 สพป.ราชบุรี เขต 1 480287 : บ้านหนองปรือ อำไพ  พันธุ์โชติ ครู
120 สพป.ราชบุรี เขต 1 480288 : บ้านเบิกไพร ญาณิศา  พุกท่าไม้ ครู
121 สพป.ราชบุรี เขต 1 480288 : บ้านเบิกไพร นายยุทธนา  ชาลี เจ้าหน้าที่พัสดุ
122 สพป.ราชบุรี เขต 1 480273 : วัดสูงเนินราษฎรบำรุง จันทนา  มาประเทียบ ครู
123 สพป.ราชบุรี เขต 1 480274 : บ้านหนองตาเนิด นางสาวสาวิตรี  พรอนันต์จำเริญ ครู
124 สพป.ราชบุรี เขต 1 480274 : บ้านหนองตาเนิด นายจรัญ   สายหมี ครู
125 สพป.ราชบุรี เขต 1 480275 : บ้านหนองไผ่ ศรีไพร  ศิริวงศ์ ครู
126 สพป.ราชบุรี เขต 1 480275 : บ้านหนองไผ่ นางสาวเนตรนภา  กะลาม ครูผู้ช่วย
127 สพป.ราชบุรี เขต 1 480276 : บ้านพุแค นารินทร์  ทองลิ่ม ครูชำนาญการ
128 สพป.ราชบุรี เขต 1 480269 : วัดเขาปิ่นทอง อารีย์รัตน์  เนื้อแตงเย็น ครูผู้ช่วย
129 สพป.ราชบุรี เขต 1 480269 : วัดเขาปิ่นทอง นางสุพจนีย์  แก่นทับทิม ครูชำนาญการพิเศษ
130 สพป.ราชบุรี เขต 1 480269 : วัดเขาปิ่นทอง นางสาวธมลกัญ  ลาเคน เจ้าหน้าที่ธุรการ
131 สพป.ราชบุรี เขต 1 480270 : วัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) เกษร  รุ่งเรือง ครู
132 สพป.ราชบุรี เขต 1 480272 : บ้านห้วยยาง ศิวาพร  ขาวสะอาด ครู
133 สพป.ราชบุรี เขต 1 480272 : บ้านห้วยยาง prayong  meknaka ครู
134 สพป.ราชบุรี เขต 1 480289 : วัดชัฏใหญ่ นายอดิสร  ริ้วบางยาง ครูผู้ช่วย
135 สพป.ราชบุรี เขต 1 480290 : ชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง) วรวิทย์  บุญเพ็ญ ครู
136 สพป.ราชบุรี เขต 1 480286 : บ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) นายปัญญาพล  ข้อร่วมคิด ครู
137 สพป.ราชบุรี เขต 1 480291 : วัดหนองบัวค่าย นางสาววรรณี  ตัณฑกุลนินาท ครู
138 สพป.ราชบุรี เขต 1 480292 : บ้านหนองนกกะเรียน สุภาพร  ชนะมาร ครูผู้ช่วย
139 สพป.ราชบุรี เขต 1 480292 : บ้านหนองนกกะเรียน นางอรพิมล  คำสีแก้ว ครู
140 สพป.ราชบุรี เขต 1 480317 : รุจิรพัฒน์ นายสมบูรณ์  สิทธิทองจันทร์ ครูผู้ช่วย
141 สพป.ราชบุรี เขต 1 480317 : รุจิรพัฒน์ ขนิษฐา  สาภูงา ครู
142 สพป.ราชบุรี เขต 1 480319 : บ้านท่ามะขาม อัญชัญ  บุญยะวาศรี ครู คศ.2
143 สพป.ราชบุรี เขต 1 480319 : บ้านท่ามะขาม นางศุภัทรา  สุคนธปฏิภาค ครู
144 สพป.ราชบุรี เขต 1 480320 : บ้านสวนผึ้ง สมโชค  ปัญญาวรพงศ์ ครู
145 สพป.ราชบุรี เขต 1 480323 : กลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) รัฐภูมิ  จีนขาวขำ ครู
146 สพป.ราชบุรี เขต 1 480333 : บ้านมะขามเอน นางสาววราภรณ์  สกุลวิวรรธน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
147 สพป.ราชบุรี เขต 1 480335 : วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ อรวรรณ  วิเศษโกสิน ครูผู้ช่วย
148 สพป.ราชบุรี เขต 1 480335 : วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ นางสาวคณิศรา  เกษมราษฎร์ ครู
149 สพป.ราชบุรี เขต 1 480336 : วัดเขาไก่แจ้ สมชาย   ศิริเอก ครู
150 สพป.ราชบุรี เขต 1 480336 : วัดเขาไก่แจ้ ชาญณรงค์  แก้วมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน
151 สพป.ราชบุรี เขต 1 480337 : สมนึกวิทิศวรการ อาภาพร  แสงประสิทธิ์ ครู
152 สพป.ราชบุรี เขต 1 480337 : สมนึกวิทิศวรการ อำนาจ  ศรีดอนไผ่ ครู
153 สพป.ราชบุรี เขต 1 480326 : บ้านชัฎหนองหมี จันทร์จิรา  บัวล่า ครู
154 สพป.ราชบุรี เขต 1 480326 : บ้านชัฎหนองหมี พินธุ์  บานบุรี ครู
155 สพป.ราชบุรี เขต 1 480334 : บ้านหนองขาม นางสาวปณิตา  ศิลารักษ์ ครู
156 สพป.ราชบุรี เขต 1 480334 : บ้านหนองขาม อภิชา  ชัยมงคล ครู
157 สพป.ราชบุรี เขต 1 480325 : บ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์) นางอรจิรา  ประเสริฐ ครู
158 สพป.ราชบุรี เขต 1 480325 : บ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์) ิสุวนันท์  สุวนันท์ ใจมุ่ง ครูธุรการ
159 สพป.ราชบุรี เขต 1 480327 : บ้านกล้วย สุภัทรา  ภมร ผู้อำนวยการโรงเรียน
160 สพป.ราชบุรี เขต 1 480327 : บ้านกล้วย นายเฉลิมศักดิ์  เพชรประดับ ครู
161 สพป.ราชบุรี เขต 1 480328 : บ้านทุ่งศาลา ละมัย  บุญยัง ครู คศ.3
162 สพป.ราชบุรี เขต 1 480332 : อนุบาลสวนผึ้ง ยุทธพล  พงค์พุทธชาติ ครู
163 สพป.ราชบุรี เขต 1 480324 : ธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 รสา  สำเภาเงิน ครู
164 สพป.ราชบุรี เขต 1 480316 : บ้านห้วยผาก นางสาวนภาลัย  พรมปาน ครูผู้ช่วย
165 สพป.ราชบุรี เขต 1 480318 : สินแร่สยาม พรนภา  อู๋ทอง ครู
166 สพป.ราชบุรี เขต 1 480322 : บ้านตะโกล่าง จารุวรรณ  ตรีสาทร ครู คศ.1
167 สพป.ราชบุรี เขต 1 480322 : บ้านตะโกล่าง เอกวิน  ปรางงาม ครู
168 สพป.ราชบุรี เขต 1 480329 : ชุมชนบ้านบ่อ นางกุลมาศ  แย้มเกษร ครู
169 สพป.ราชบุรี เขต 1 480330 : วัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) นิภา  นิลบดี คร
170 สพป.ราชบุรี เขต 1 480224 : วัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์) ทีปกร  โสมล ครู
171 สพป.ราชบุรี เขต 1 480225 : บ้านเขาถ้ำ จิตตรามาส  ศรีแสนตอ ครูผู้ช่วย
172 สพป.ราชบุรี เขต 1 480226 : บ้านเขาอีส้าน จรรยา  ดำดี ครู
173 สพป.ราชบุรี เขต 1 480226 : บ้านเขาอีส้าน รัชนี  เพ็ชรนิธิ ครู
174 สพป.ราชบุรี เขต 1 480227 : บ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) ผกาวัลย์  บัณฑิต ครูผู้ช่วย
175 สพป.ราชบุรี เขต 1 480246 : บ้านไพรสะเดา ปริญา  ศิริโต เจ้าหน้าที่ธุรการ
176 สพป.ราชบุรี เขต 1 480252 : บ้านเขาถ่าน สร้อยมณี  หัสมี ครู
177 สพป.ราชบุรี เขต 1 480252 : บ้านเขาถ่าน กมลรัตน์  ศรีสุวรรณ พนักงานราชการ
178 สพป.ราชบุรี เขต 1 480239 : ชุมชนวัดทุ่งหลวง ธนา  คงอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน
179 สพป.ราชบุรี เขต 1 480239 : ชุมชนวัดทุ่งหลวง ดวงหทัย  อินทนิล ครู
180 สพป.ราชบุรี เขต 1 480240 : บ้านพุคาย รัตนาภรณ์  อุสาหะ ครู
181 สพป.ราชบุรี เขต 1 480240 : บ้านพุคาย นางสุนีย์  เขียวมา ครู
182 สพป.ราชบุรี เขต 1 480241 : บ้านหนองน้ำใส นายวิเชียร  ทองน้อย ผู้อำนวยการสถานศึกษา
183 สพป.ราชบุรี เขต 1 480241 : บ้านหนองน้ำใส ภวิกา  ปวินธาดา ครูผู้ช่วย
184 สพป.ราชบุรี เขต 1 480242 : วัดสันติการาม พุทธินทร์  พรหมมุสิก ครูโรงเรียนวัดสันติการาม
185 สพป.ราชบุรี เขต 1 480242 : วัดสันติการาม อนันต์ภา  เกษรบัว ครู โรงเรียนวัดสันติการาม
186 สพป.ราชบุรี เขต 1 480243 : บ้านเขาพระเอก ศุภาพิชญ์  แย้มปลื้ม ครู
187 สพป.ราชบุรี เขต 1 480244 : บ้านหนองไผ่ นางสาวเนตรนภา  มงคลทวีรักษ์ ครู
188 สพป.ราชบุรี เขต 1 480245 : วัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) ภัทรลัณชญ์  อุ่นทา ธุรการโรงเรียน
189 สพป.ราชบุรี เขต 1 480259 : บ้านหนองวัวดำ นางสาวกุลธิดา  ฉลองขวัญ ครู
190 สพป.ราชบุรี เขต 1 480223 : วัดวิมลมรรคาราม นายปรีชา  ทุติยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
191 สพป.ราชบุรี เขต 1 480223 : วัดวิมลมรรคาราม ปภัสสร  ศรีสุข ครูอัตราจ้าง
192 สพป.ราชบุรี เขต 1 480237 : วัดหนองบัว นางเพ็ญวลัยภรณ์  นาธานซอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
193 สพป.ราชบุรี เขต 1 480237 : วัดหนองบัว สุนิษา  ส่องแสง ครูผู้ช่วย
194 สพป.ราชบุรี เขต 1 480238 : บ้านบ่อตะคร้อ สุพัฒนา  สามชูศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ
195 สพป.ราชบุรี เขต 1 480217 : อนุบาลปากท่อ ฉันท์ธิชา  ศิริรัมย์ ธุรการ
196 สพป.ราชบุรี เขต 1 480218 : วัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) อัญชลี  ปานคลาย ครู
197 สพป.ราชบุรี เขต 1 480218 : วัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) มิลตรา  เจียมจำรัส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
198 สพป.ราชบุรี เขต 1 480219 : วัดโคกพระเจริญ สุคนธวา  ธรรมาลักษณ์ ครู
199 สพป.ราชบุรี เขต 1 480219 : วัดโคกพระเจริญ อัญชลี  สำรวมจิตร์ ครูอัตตราจ้าง
200 สพป.ราชบุรี เขต 1 480231 : ไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ) ภภัสสร  แพรสายทอง ครู
201 สพป.ราชบุรี เขต 1 480232 : วัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ นฤมน  อ้นทนะกูล ธุรการ
202 สพป.ราชบุรี เขต 1 480268 : บ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) ชลฎา  อุดแสน ครูผู้ช่วย
203 สพป.ราชบุรี เขต 1 480266 : บ้านห้วยศาลา แสงเดือน  สีสว่าง ครู
204 สพป.ราชบุรี เขต 1 480267 : บ้านแม่ประจัน นางสาวกัลย์สุดา  สวนเศรษฐ ครูผู้ช่วย
205 สพป.ราชบุรี เขต 1 480267 : บ้านแม่ประจัน นายสหรัฐ  ทิมพานทอง ครู
206 สพป.ราชบุรี เขต 1 480262 : บ้านท่ายาง ขวัญจิตร  สมรวย ครู
207 สพป.ราชบุรี เขต 1 480263 : บ้านหินสี นางสาวรัตติยา  ใจมุ่ง ครู คศ.1
208 สพป.ราชบุรี เขต 1 480264 : บ้านยางคู่ กรรณิการ์  กลิ่นหอม ครู
209 สพป.ราชบุรี เขต 1 480265 : สีวะรา กิ่งรัก  จบศรี ครู
210 สพป.ราชบุรี เขต 1 480265 : สีวะรา กชกมล  กลัดน้อย ครู
211 สพป.ราชบุรี เขต 1 480261 : บ้านไทรงาม นายคมสัน  วงศ์วายุรักษ์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
212 สพป.ราชบุรี เขต 1 480229 : วัดสว่างอารมณ์ ศศิวิมล  บุญช่วย ครูชำนาญการพิเศษ
213 สพป.ราชบุรี เขต 1 480229 : วัดสว่างอารมณ์ พิทยพันธ์  พวงเดช ครูผู้ช่วย
214 สพป.ราชบุรี เขต 1 480248 : บ้านมณีลอย ศิริลดา  รสชุ่ม ครูผู้ช่วย
215 สพป.ราชบุรี เขต 1 480248 : บ้านมณีลอย สมบูรณ์  ภูเจริญชัยกิจ ครู
216 สพป.ราชบุรี เขต 1 480228 : วัดวังมะนาว วรรณี  แท่นเครือ ครูผู้ช่วย
217 สพป.ราชบุรี เขต 1 480220 : วัดยางงาม อรัญญา  ทนนานนท์ ครู
218 สพป.ราชบุรี เขต 1 480221 : วัดหัวป่า สมศรี  กลิ่นอำไพ ครู
219 สพป.ราชบุรี เขต 1 480222 : วัดวันดาว อังคณา  นิติเศรษฐ ครูธุรการ
220 สพป.ราชบุรี เขต 1 480222 : วัดวันดาว สุภัทรา  ช่วยบำรุง ครู
221 สพป.ราชบุรี เขต 1 480234 : บ้านเขาช้าง กาญจนา  เศวตกาญจน์ ครู
222 สพป.ราชบุรี เขต 1 480235 : วัดราษฎร์สมานฉันท์ ปริณา  ครุธงาม ครู
223 สพป.ราชบุรี เขต 1 480236 : วัดโพธิศรี นางสาวภครัชต์  สีสำลี ครูผู้ช่วย
224 สพป.ราชบุรี เขต 1 480236 : วัดโพธิศรี สถาพร  กรีธาธร ผู้อำนวยการโรงเรียน
225 สพป.ราชบุรี เขต 1 480230 : วัดพิบูลวนาราม อุบล  ประถมยา ครู
226 สพป.ราชบุรี เขต 1 480230 : วัดพิบูลวนาราม นางสาวรัชนี  อร่ามเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการ
227 สพป.ราชบุรี เขต 1 480251 : บ้านหนองลังกา ธีรพร  เลาหอนันต์ชัย ครู
228 สพป.ราชบุรี เขต 1 480251 : บ้านหนองลังกา รัตนาภรณ์  กิ่งสามี ครู
229 สพป.ราชบุรี เขต 1 480249 : บ้านหัวเขาจีน กัญญาภัค  หวังห้องกลาง ครู
230 สพป.ราชบุรี เขต 1 480250 : บ้านพุเกตุ วันเพ็ญ  เสือเฒ่า ครู
231 สพป.ราชบุรี เขต 1 480247 : บ้านห้วยยางโทน นางสาวปราณีต  ธรรมโลกา ครู
232 สพป.ราชบุรี เขต 1 480253 : บ้านโป่ง สุดารัตน์  มงคลทวีรักษ์ อัตราจ้าง
233 สพป.ราชบุรี เขต 1 480254 : บ้านอ่างหิน กษมา  แวมง ครูผู้ช่วย
234 สพป.ราชบุรี เขต 1 480254 : บ้านอ่างหิน นฤมล  คเชนทร ครูชำนาญการพิเศษ
235 สพป.ราชบุรี เขต 1 480257 : บ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 อรนุช  โพหิรัญ ครูผู้ช่วย
236 สพป.ราชบุรี เขต 1 480313 : วัดเวียงทุน นายอานนท์  มงคลลักษมี ครูอัตราจ้าง
237 สพป.ราชบุรี เขต 1 480314 : วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) กุลยารัตน์  บุญยัง คศ.1
238 สพป.ราชบุรี เขต 1 480315 : บ้านปากสระ เสรี  เลิศประเสริฐพันธ์ ผู้อำนวยการ
239 สพป.ราชบุรี เขต 1 480311 : จรูญศรีวิทยาประชานุกูล ชุติมา  จันทร์ทิพย์ ครูอัตราจ้าง
240 สพป.ราชบุรี เขต 1 480309 : อนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) นิตยา  จงเจริญ ครู
241 สพป.ราชบุรี เขต 1 480309 : อนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) นางสาวดาลัด  แย้มเกษร ครู
242 สพป.ราชบุรี เขต 1 480310 : วัดศรัทธาราษฎร์ ปฐมวรี  เจียมเจริญ ครูอัตรจ้าง
243 สพป.ราชบุรี เขต 1 480347 : บ้านลำพระ กิติมา  พรมรัตน์ ครู
244 สพป.ราชบุรี เขต 1 480349 : อนุบาลบ้านคา นายคมกฤต  สมบูรณ์ ครู
245 สพป.ราชบุรี เขต 1 480350 : บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) อดิศักดิ์  นำระน ครู
246 สพป.ราชบุรี เขต 1 480350 : บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ไพรินทร์  ทองดอนพุ่ม ครูผู้ช่วย
247 สพป.ราชบุรี เขต 1 480351 : บ้านโป่งเจ็ด นายกัณณพัทธ์  ภูวิศธนาศิษฐ์ ครูธุรการ
248 สพป.ราชบุรี เขต 1 480351 : บ้านโป่งเจ็ด นายสุพจน์  เจริญสุข ครู
249 สพป.ราชบุรี เขต 1 480354 : ประชาพัฒนาวิทย์ นิศากร  โพธิ์ประสิทธิ์ ครู
250 สพป.ราชบุรี เขต 1 480354 : ประชาพัฒนาวิทย์ โสวัฒน์  เหลาธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
251 สพป.ราชบุรี เขต 1 480357 : บ้านเก่าต้นมะค่า นางอัญชิษฐา  คำแก้ว ครู
252 สพป.ราชบุรี เขต 1 480357 : บ้านเก่าต้นมะค่า พนาวรรณ  โตวเจียว ครูผู้ช่วย
253 สพป.ราชบุรี เขต 1 480357 : บ้านเก่าต้นมะค่า ชัยยันต์  ใจมุ่ง ครู คศ.1
254 สพป.ราชบุรี เขต 1 480339 : บ้านโป่งกระทิงบน นางสาวพัชรินทร์  อโลภะตานนท์ ครู
255 สพป.ราชบุรี เขต 1 480339 : บ้านโป่งกระทิงบน ณฐมน  บัวจันทร์ ครู
256 สพป.ราชบุรี เขต 1 480340 : บ้านโป่งกระทิงล่าง กฤตวิทย์  ศาลยาชีวิน ครูผู้ช่วย
257 สพป.ราชบุรี เขต 1 480341 : โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน (สาขาบ้านพุหิน) ปรียานุช  เจียมโพธิ์ ครูผู้ช่วย
258 สพป.ราชบุรี เขต 1 480342 : บ้านพุบอนบน ทรงชัย  นครจันทร์ ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
259 สพป.ราชบุรี เขต 1 480343 : บ้านร่องเจริญ พรทิพย์  แสงประสาท ครู
260 สพป.ราชบุรี เขต 1 480344 : น้ำตกห้วยสวนพลู นางพวงรัตน์  วิระนะ ครู คศ.2
261 สพป.ราชบุรี เขต 1 480345 : โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน ภคพร   ใจงาม ครูผู้ช่วย
262 สพป.ราชบุรี เขต 1 480356 : บ้านหนองโก พชรพร  แสงภักดี ครูผู้ช่วย
263 สพป.ราชบุรี เขต 1 480348 : วัดหนองพันจันทร์ ลั่นทม  ขวัญชัยรัตนภูมิ ครู
264 สพป.ราชบุรี เขต 1 480352 : วัดยอดสุวรรณคีรี เจษฎ์ธัช  คำแก้ว ครู
265 สพป.ราชบุรี เขต 1 480352 : วัดยอดสุวรรณคีรี สิวลี  มินสาคร ครู
266 สพป.ราชบุรี เขต 1 480353 : บ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) เอกศิษฐ์  เอกสิริไพศาล ครู
267 สพป.ราชบุรี เขต 1 480355 : วัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) บุษบา  ฤทธิสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
268 สพป.ราชบุรี เขต 1 480355 : วัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) นายนรากร   คำโสภา ครู