รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480031 วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) โสภี  สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
2 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480031 วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) พิมพ์วิภา  บำรุงทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุราการ อนุมัติ
3 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480032 วัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) นางจันทร์จิรา  แก้วกัญญา ครู อนุมัติ
4 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480033 วัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) สราญรัตน์  เกตุกุญชร ครู อนุมัติ
5 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480036 วัดโสดาประดิษฐาราม สุนทรี  วัฒนสุนทร ครู อนุมัติ
6 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480049 วัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) บงกช  ศิริคำ ครู อนุมัติ
7 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480049 วัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) นางสาวลักขณา   โพธเดชขจร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
8 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480051 วัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล) นางสาวปรานอม  เอี้ยงกุญชร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
9 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480051 วัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล) นางสาวปรานอม  เอี้ยงกุญชร ผู้อำนวยการ อนุมัติ
10 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480052 วัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ) นายสมพงษ์  สัยเขียนวงษ์ ผอ.รร. อนุมัติ
11 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480053 วัดเหนือวน อภินันท์  เลิศกรุณา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
12 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480053 วัดเหนือวน ปัญจมาศ  ท่วมเพ็ชร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
13 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480055 จันทคามวิทยา เพ็ญศิริ  รังสิมันต์ ธุรการ อนุมัติ
14 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480004 วัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) นฤพร  อรรถสิทธิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
15 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480005 ชุมชนวัดคูบัว สุดา  บุรณศิริ ครู อนุมัติ
16 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480006 วัดบ้านโพธิ์ นางสุพรรณี  แพสอาด ครู อนุมัติ
17 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480007 วัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี) วิภา  วงษ์ปาน ครู อนุมัติ
18 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480007 วัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี) นายเอกพจน์  คงธนรำไพ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
19 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480041 วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) สุวรรณา  เจริญภักดี ครู อนุมัติ
20 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480011 วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช) นภัสนันท์  พุทธชาติ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
21 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480011 วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช) กัลยา  ภู่ทอง ครู อนุมัติ
22 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480012 วัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) นางณัฐมณฑน์  โคตรพัฒน์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
23 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480016 วัดเขางูสันติธรรม วิทยา  คงสอน ครู อนุมัติ
24 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480040 วัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) ชนัดดา  ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
25 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480040 วัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) ศศิวิมล  สิงห์โตศรี ธุรการ อนุมัติ
26 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480025 วัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) พิทักษ์  คำแคว่น ครูจ้าง อนุมัติ
27 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480026 วัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์) วนัสญา  พิศาลปัญญา ครู อันดับ คศ.2 อนุมัติ
28 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480027 วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) วรรณา  นาคทับ ครู อนุมัติ
29 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480009 วัดทุ่งหญ้าคมบาง ปฐม  ชยาภิวัฒน์ ครู อนุมัติ
30 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480010 วัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล) ถาวร  นราแก้ว ครู อนุมัติ
31 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480045 วัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง) กฤติยา  พลอยเรียง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
32 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480021 บ้านหนองนางแพรว นายสุขเกษม  ทนุวัฒนพงศ์ ผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติ
33 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480022 บ้านชัฎเจริญ จารุณี  ดินเขต ครูธุรการ อนุมัติ
34 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480022 บ้านชัฎเจริญ นางสาวชุติมณฑน์  อาจโยธี ครู อนุมัติ
35 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480015 วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) ปาริชาติ  บานบุรี ครู อนุมัติ
36 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480015 วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) สุวรรณี  ศรีมณี ครู อนุมัติ
37 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480015 วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) เสาวลักษณ์  สุขบรม ครู อนุมัติ
38 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480046 วัดอัมพวัน ทองสิน   ช่างเสียง ครู อนุมัติ
39 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480046 วัดอัมพวัน อัจฉรา  เสวตามร ครู อนุมัติ
40 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480047 วัดพเนินพลู กนกวรรณ  ซื่อจริง ครู อนุมัติ
41 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480047 วัดพเนินพลู วิยะดา  พลายด้วง ครู อนุมัติ
42 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480048 วัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) นิพนธ์  ภิรมย์แก้ว ครู อนุมัติ
43 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480056 วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม สุรัตน์  แววจันทร์ ครู อนุมัติ
44 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480029 วัดท้ายเมือง ศิลป์ชัย  เจิดสกุล ครู อนุมัติ
45 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480029 วัดท้ายเมือง นางสาววัลภา  อังกุรวิโรจน์ ครู อนุมัติ
46 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480043 วัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) จุฑามาศ  กันติ๊บ ครู อนุมัติ
47 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480042 วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม นายสุเทพ  คำกลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
48 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480042 วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม สุนิตา  สุบินยัง ครู อนุมัติ
49 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480038 วัดบางกระ วันทนีย์  หลิวเจริญกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
50 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480038 วัดบางกระ ดวงพร  เกลี้ยงปราณีต อัตราจ้าง อนุมัติ
51 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480039 วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา มยุรา  คล่องแคล่ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
52 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480035 บ้านเขากรวด ปวริศา  สุรารักษ์ ธุรการ อนุมัติ
53 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480024 อนุบาลราชบุรี ภาวรินทร์  รัศมีกอบกุล ครู อนุมัติ
54 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480024 อนุบาลราชบุรี ภาวรินทร์  รัศมีกอบกุล ครู อนุมัติ
55 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480023 วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ชลลดา  จารุภา ครู อนุมัติ
56 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480028 วัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล) นางขวัญจิตต์  ภูมิวงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
57 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480013 วัดเขาถ้ำกุญชร รวินทร์นิภา  ฉายประเสริฐศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
58 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480014 วัดห้วยไผ่ นางสาวกรภัทร  วงษ์ปาน ครู อนุมัติ
59 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480014 วัดห้วยไผ่ วันชัย  แดงใหญ่ ครู อนุมัติ
60 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480008 วัดอรุณรัตนคีรี วันดี  อ่อนละมูล ครู อนุมัติ
61 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480008 วัดอรุณรัตนคีรี โชติวิทย์  วุฒิภาพ ครู อนุมัติ
62 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480008 วัดอรุณรัตนคีรี นายมีศักดิ์  สุภานิล ครู อนุมัติ
63 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480018 บ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12) นางสาวปิยะฉัตร   ณ รังษี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
64 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480019 วัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) อรวรรณ  เนาว์รุ่งโรจน์ ครู อนุมัติ
65 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480019 วัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) นางสาวชยาน์  โตวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) อนุมัติ
66 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480020 วัดหนองตาหลวง สานอารีย์  อินทร์ชำนาญ ผอ.รร. อนุมัติ
67 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480003 วัดโพธิ์ดก ชนัตถ์  สาภักดี ครู อนุมัติ
68 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480003 วัดโพธิ์ดก นางสาวอาจารี  บุญซื่อ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
69 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480001 วัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) บุษกร  ประทุมมี ครู อนุมัติ
70 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480002 อนุบาลเมืองราชบุรี สุภาพร  จันทาขุ่ม ครู คศ.2 อนุมัติ
71 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480002 อนุบาลเมืองราชบุรี นายทันทิตย์  ชอบธรรม ครู อนุมัติ
72 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480283 บ้านหนองกระทุ่ม อภิรดี  พูลตาล ครู อนุมัติ
73 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480301 มหาราช๗ บุญทิวา  อบเชย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
74 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480302 บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง อรรชลา  ศรัทธาผล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
75 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480303 บ้านหนองปากชัฎ รักชนก  คชชา ครู อนุมัติ
76 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480304 บ้านรางเฆ่ ยุวดี  อินธิแสง ครู อนุมัติ
77 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480305 บ้านพุตะเคียน ว่าที่ ร.ท.อรรถพล  ห้วยกรุด ครู อนุมัติ
78 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480305 บ้านพุตะเคียน นางสาวมลทิรา  บุษราคัมกุล ครู อนุมัติ
79 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480306 บ้านทุ่งแฝก นางสาวพัชรี  ซิ้มเล่มกิม ครู อนุมัติ
80 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480307 บ้านสันดอน กนกกร  คาบุตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
81 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480307 บ้านสันดอน นายเดชา  ศรัทธาผล ครู อนุมัติ
82 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480308 บ้านทุ่งแจง อารีรัตน์  แพงยา ครู อนุมัติ
83 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480308 บ้านทุ่งแจง ปรัชญา  ปราโมทย์ ครู อนุมัติ
84 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480300 บ้านวังปลา นายเขมภูมิ  ประพันธ์พจน์ ครู อนุมัติ
85 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480281 บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ชมัยภรณ์  เพชรเทียนชัย ครู อนุมัติ
86 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480281 บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) รัตนวรรณ  พรรุ่งเรืองกุล ครู อนุมัติ
87 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480282 วันครู 2503 (บ้านหนองบัว) รจนพร  การะเกตุ ครู อนุมัติ
88 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480277 อนุบาลจอมบึง สุนทร  อุ่นตา ครู อนุมัติ
89 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480277 อนุบาลจอมบึง วันเฉลิม   ไพรศิลป์ ครู อนุมัติ
90 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480278 บ้านรางม่วง เสาวนา  จันทรศรี ครู อนุมัติ
91 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480279 บ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) นางพนัชญา   ชะนะชัย ครู อนุมัติ
92 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480279 บ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) กฤศฌณ  กองแก้ว (ุ้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
93 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480280 บ้านหนองขนาก สำเริง  ทองลิ่ม ครู คศ.1 อนุมัติ
94 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480293 วัดด่านทับตะโก ชาตรี  มณีนพรัตน์ ธุรการ อนุมัติ
95 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480294 บ้านห้วยท่าช้าง นางอัญชรีย์  นิโกรธา ครู อนุมัติ
96 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480295 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) นางสาวพิมพ์รักข์  สามคุ้มพิมพ์ ครู อนุมัติ
97 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480295 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) อนันตยา  หล่อพิมพ์ ครู อนุมัติ
98 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480296 บ้านหนองสีนวล นางสุพิดา  ยอดประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
99 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480299 บ้านหุบพริก วิเชียร  ประทุมศิลป์ ครู อนุมัติ
100 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480299 บ้านหุบพริก ไพเราะ  อนวัชชสุข ครู อนุมัติ
101 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480297 บ้านโกรกสิงขร จีรศักดิ์  เงินบุตรโคตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
102 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480297 บ้านโกรกสิงขร วรยุทธ  ทิพยานนท์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
103 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480284 บ้านหนองศาลเจ้า วรวุธ  ฉันธรอาภรณ์ ครู คศ.1 อนุมัติ
104 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480284 บ้านหนองศาลเจ้า นางสาวนุชซัยนี  สง่าบ้านโคก ครู อนุมัติ
105 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480287 บ้านหนองปรือ อำไพ  พันธุ์โชติ ครู อนุมัติ
106 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480288 บ้านเบิกไพร ญาณิศา  พุกท่าไม้ ครู อนุมัติ
107 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480288 บ้านเบิกไพร นายยุทธนา  ชาลี เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
108 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480273 วัดสูงเนินราษฎรบำรุง จันทนา  มาประเทียบ ครู อนุมัติ
109 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480274 บ้านหนองตาเนิด นายจรัญ   สายหมี ครู อนุมัติ
110 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480275 บ้านหนองไผ่ นางสาวเนตรนภา  กะลาม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
111 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480275 บ้านหนองไผ่ ศรีไพร  ศิริวงศ์ ครู อนุมัติ
112 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480276 บ้านพุแค นารินทร์  ทองลิ่ม ครูชำนาญการ อนุมัติ
113 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480269 วัดเขาปิ่นทอง นางสุพจนีย์  แก่นทับทิม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
114 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480269 วัดเขาปิ่นทอง อารีย์รัตน์  เนื้อแตงเย็น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
115 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480270 วัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) เกษร  รุ่งเรือง ครู อนุมัติ
116 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480270 วัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) เกษร  รุ่งเรือง ครู อนุมัติ
117 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480272 บ้านห้วยยาง ศิวาพร  ขาวสะอาด ครู อนุมัติ
118 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480272 บ้านห้วยยาง prayong  meknaka ครู อนุมัติ
119 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480289 วัดชัฏใหญ่ นายอดิสร  ริ้วบางยาง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
120 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480290 ชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง) วรวิทย์  บุญเพ็ญ ครู อนุมัติ
121 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480286 บ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) นายปัญญาพล  ข้อร่วมคิด ครู อนุมัติ
122 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480291 วัดหนองบัวค่าย นางสาววรรณี  ตัณฑกุลนินาท ครู อนุมัติ
123 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480292 บ้านหนองนกกะเรียน สุวิมล  เหลือลมัย ครู อนุมัติ
124 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480292 บ้านหนองนกกะเรียน นางอรพิมล  คำสีแก้ว ครู อนุมัติ
125 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480317 รุจิรพัฒน์ ขนิษฐา  สาภูงา ครู อนุมัติ
126 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480317 รุจิรพัฒน์ นายสมบูรณ์  สิทธิทองจันทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
127 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480319 บ้านท่ามะขาม อัญชัญ  บุญยะวาศรี ครู คศ.2 อนุมัติ
128 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480320 บ้านสวนผึ้ง สมโชค  ปัญญาวรพงศ์ ครู อนุมัติ
129 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480323 กลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) รัฐภูมิ  จีนขาวขำ ครู อนุมัติ
130 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480333 บ้านมะขามเอน นางสาววราภรณ์  สกุลวิวรรธน์ ครูวิทยฐานะชำนาญการ อนุมัติ
131 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480335 วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ นางสาวคณิศรา  เกษมราษฎร์ ครู อนุมัติ
132 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480335 วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ นายจรูญ  บุญคุ้ม ครูวิทยฐานะชำนาญการ อนุมัติ
133 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480336 วัดเขาไก่แจ้ สมชาย   ศิริเอก ครู อนุมัติ
134 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480336 วัดเขาไก่แจ้ ชาญณรงค์  แก้วมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
135 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480337 สมนึกวิทิศวรการ อาภาพร  แสงประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
136 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480337 สมนึกวิทิศวรการ อำนาจ  ศรีดอนไผ่ ครู อนุมัติ
137 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480326 บ้านชัฎหนองหมี พินธุ์  บานบุรี ครู อนุมัติ
138 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480334 บ้านหนองขาม นางสาวปณิตา  ศิลารักษ์ ครู อนุมัติ
139 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480334 บ้านหนองขาม อภิชา  ชัยมงคล ครู อนุมัติ
140 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480325 บ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์) นางอรจิรา  ประเสริฐ ครู อนุมัติ
141 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480327 บ้านกล้วย สุภัทรา  ภมร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
142 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480328 บ้านทุ่งศาลา ละมัย  บุญยัง ครู คศ.3 อนุมัติ
143 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480332 อนุบาลสวนผึ้ง ยุทธพล  พงค์พุทธชาติ ครู อนุมัติ
144 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480324 ธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 รสา  สำเภาเงิน ครู อนุมัติ
145 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480316 บ้านห้วยผาก นางสาวนภาลัย  พรมปาน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
146 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480318 สินแร่สยาม พรนภา  อู๋ทอง ครู อนุมัติ
147 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480322 บ้านตะโกล่าง เอกวิน  ปรางงาม ครู อนุมัติ
148 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480322 บ้านตะโกล่าง จารุวรรณ  ตรีสาทร ครู คศ.1 อนุมัติ
149 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480329 ชุมชนบ้านบ่อ นางกุลมาศ  แย้มเกษร ครู อนุมัติ
150 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480330 วัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) นิภา  นิลบดี คร อนุมัติ
151 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480224 วัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์) ทีปกร  โสมล ครู อนุมัติ
152 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480225 บ้านเขาถ้ำ จิตตรามาส  ศรีแสนตอ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
153 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480226 บ้านเขาอีส้าน รัชนี  เพ็ชรนิธิ ครู อนุมัติ
154 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480226 บ้านเขาอีส้าน จรรยา  ดำดี ครู อนุมัติ
155 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480227 บ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) ผกาวัลย์  บัณฑิต ครูผู้ช่วย อนุมัติ
156 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480246 บ้านไพรสะเดา นายเอกชัย  สังข์ประเสริฐ ครู อนุมัติ
157 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480252 บ้านเขาถ่าน สร้อยมณี  หัสมี ครู อนุมัติ
158 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480239 ชุมชนวัดทุ่งหลวง ดวงหทัย  อินทนิล ครู อนุมัติ
159 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480239 ชุมชนวัดทุ่งหลวง ธนา  คงอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
160 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480240 บ้านพุคาย รัตนาภรณ์  อุสาหะ ครู อนุมัติ
161 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480241 บ้านหนองน้ำใส ภวิกา  ปวินธาดา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
162 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480241 บ้านหนองน้ำใส นายวิเชียร  ทองน้อย ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
163 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480242 วัดสันติการาม จตุพร  วิวัฒนพงศ์เพชร ครู อนุมัติ
164 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480243 บ้านเขาพระเอก ศุภาพิชญ์  แย้มปลื้ม ครู อนุมัติ
165 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480244 บ้านหนองไผ่ มญชุ์ปริยา  ทองประเสริฐ ครู อนุมัติ
166 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480245 วัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) ภัทรลัณชญ์  อุ่นทา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
167 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480245 วัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) นายสมเดช  อินทนิล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
168 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480259 บ้านหนองวัวดำ นางสาวกุลธิดา  ฉลองขวัญ ครู อนุมัติ
169 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480223 วัดวิมลมรรคาราม ปภัสสร  ศรีสุข ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
170 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480223 วัดวิมลมรรคาราม นายปรีชา  ทุติยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
171 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480237 วัดหนองบัว สุนิษา  ส่องแสง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
172 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480237 วัดหนองบัว นางเพ็ญวลัยภรณ์  นาธานซอน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
173 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480238 บ้านบ่อตะคร้อ สุพัฒนา  สามชูศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
174 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480217 อนุบาลปากท่อ ฉันท์ธิชา  ศิริรัมย์ ธุรการ อนุมัติ
175 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480218 วัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) อัญชลี  ปานคลาย ครู อนุมัติ
176 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480218 วัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) มิลตรา  เจียมจำรัส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
177 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480219 วัดโคกพระเจริญ สุคนธวา  ธรรมาลักษณ์ ครู อนุมัติ
178 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480231 ไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ) ภภัสสร  แพรสายทอง ครู อนุมัติ
179 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480232 วัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ พิมานมาศ  ยอดพฤกษา ครู อนุมัติ
180 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480268 บ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) ชลฎา  อุดแสน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
181 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480266 บ้านห้วยศาลา แสงเดือน  สีสว่าง ครู อนุมัติ
182 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480267 บ้านแม่ประจัน นายสหรัฐ  ทิมพานทอง ครู อนุมัติ
183 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480267 บ้านแม่ประจัน นางสาวกัลย์สุดา  สวนเศรษฐ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
184 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480262 บ้านท่ายาง ขวัญจิตร  สมรวย ครู อนุมัติ
185 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480263 บ้านหินสี นางสาวรัตติยา  ใจมุ่ง ครู คศ.1 อนุมัติ
186 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480264 บ้านยางคู่ กรรณิการ์  กลิ่นหอม ครู อนุมัติ
187 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480265 สีวะรา กิ่งรัก  จบศรี ครู อนุมัติ
188 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480261 บ้านไทรงาม นายคมสัน  วงศ์วายุรักษ์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
189 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480229 วัดสว่างอารมณ์ ศศิวิมล  บุญช่วย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
190 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480229 วัดสว่างอารมณ์ พิทยพันธ์  พวงเดช ครูผู้ช่วย อนุมัติ
191 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480248 บ้านมณีลอย สมบูรณ์  ภูเจริญชัยกิจ ครู อนุมัติ
192 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480228 วัดวังมะนาว วรรณี  แท่นเครือ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
193 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480220 วัดยางงาม อรัญญา  ทนนานนท์ ครู อนุมัติ
194 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480221 วัดหัวป่า สมศรี  กลิ่นอำไพ ครู อนุมัติ
195 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480222 วัดวันดาว สุภัทรา  ช่วยบำรุง ครู อนุมัติ
196 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480234 บ้านเขาช้าง กาญจนา  เศวตกาญจน์ ครู อนุมัติ
197 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480235 วัดราษฎร์สมานฉันท์ ปริณา  ครุธงาม ครู อนุมัติ
198 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480236 วัดโพธิศรี นางสาวภครัชต์  สีสำลี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
199 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480236 วัดโพธิศรี สถาพร  กรีธาธร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
200 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480230 วัดพิบูลวนาราม อุบล  ประถมยา ครู อนุมัติ
201 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480230 วัดพิบูลวนาราม นางสาวรัชนี  อร่ามเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
202 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480251 บ้านหนองลังกา รัตนาภรณ์  กิ่งสามี ครู อนุมัติ
203 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480249 บ้านหัวเขาจีน กัญญาภัค  หวังห้องกลาง ครู อนุมัติ
204 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480250 บ้านพุเกตุ วันเพ็ญ  เสือเฒ่า ครู อนุมัติ
205 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480247 บ้านห้วยยางโทน นางสาวปราณีต  ธรรมโลกา ครู อนุมัติ
206 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480253 บ้านโป่ง สุดารัตน์  มงคลทวีรักษ์ อัตราจ้าง อนุมัติ
207 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480254 บ้านอ่างหิน นฤมล  คเชนทร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
208 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480254 บ้านอ่างหิน กษมา  แวมง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
209 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480257 บ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 อรนุช  โพหิรัญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
210 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480313 วัดเวียงทุน นายอานนท์  มงคลลักษมี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
211 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480314 วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) กุลยารัตน์  บุญยัง คศ.1 อนุมัติ
212 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480315 บ้านปากสระ เสรี  เลิศประเสริฐพันธ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
213 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480311 จรูญศรีวิทยาประชานุกูล ชุติมา  จันทร์ทิพย์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
214 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480309 อนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) นิตยา  จงเจริญ ครู อนุมัติ
215 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480310 วัดศรัทธาราษฎร์ นายปรีชา  บุญรัชกุล ครู อนุมัติ
216 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480347 บ้านลำพระ อภิสิทธิ์  อุไรวาท ครูผู้ช่วย อนุมัติ
217 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480349 อนุบาลบ้านคา นายคมกฤต  สมบูรณ์ ครู อนุมัติ
218 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480349 อนุบาลบ้านคา วารุณี  สงวนพงษ์ ครู อนุมัติ
219 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480350 บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) อดิศักดิ์  นำระน ครู อนุมัติ
220 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480350 บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ไพรินทร์  ทองดอนพุ่ม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
221 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480351 บ้านโป่งเจ็ด นายสุพจน์  เจริญสุข ครู อนุมัติ
222 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480354 ประชาพัฒนาวิทย์ นิศากร  โพธิ์ประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
223 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480354 ประชาพัฒนาวิทย์ โสวัฒน์  เหลาธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
224 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480357 บ้านเก่าต้นมะค่า ชัยยันต์  ใจมุ่ง ครู คศ.1 อนุมัติ
225 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480357 บ้านเก่าต้นมะค่า นางอัญชิษฐา  คำแก้ว ครู อนุมัติ
226 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480339 บ้านโป่งกระทิงบน ณฐมน  บัวจันทร์ ครู อนุมัติ
227 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480339 บ้านโป่งกระทิงบน นางสาวพัชรินทร์  อโลภะตานนท์ ครู อนุมัติ
228 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480340 บ้านโป่งกระทิงล่าง ภทรษร  มหาสินธ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
229 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480341 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน (สาขาบ้านพุหิน) ปรียานุช  เจียมโพธิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
230 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480342 บ้านพุบอนบน ทรงชัย  นครจันทร์ ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
231 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480343 บ้านร่องเจริญ พรทิพย์  แสงประสาท ครู อนุมัติ
232 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480344 น้ำตกห้วยสวนพลู นางพวงรัตน์  วิระนะ ครู คศ.2 อนุมัติ
233 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480345 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน ภคพร   ใจงาม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
234 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480356 บ้านหนองโก พชรพร  แสงภักดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
235 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480348 วัดหนองพันจันทร์ ลั่นทม  ขวัญชัยรัตนภูมิ ครู อนุมัติ
236 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480352 วัดยอดสุวรรณคีรี เจษฎ์ธัช  คำแก้ว ครู อนุมัติ
237 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480352 วัดยอดสุวรรณคีรี ศักดา  ทองฮะสุน ครู อนุมัติ
238 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480353 บ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) เอกศิษฐ์  เอกสิริไพศาล ครู อนุมัติ
239 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480355 วัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) นายนรากร   คำโสภา ครู อนุมัติ
240 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480355 วัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) บุษบา  ฤทธิสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ