รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480190 บ้านดอนฟักทอง นายสมชาย  ครุฑใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
2 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480190 บ้านดอนฟักทอง วิภาวรรณ  ทับชม ครู อนุมัติ
3 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480175 อนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ วรรัตน์  บุญตัน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
4 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480176 วัดสนามไชย นางสาวฐิติมา  บรรเทิง ครู อนุมัติ
5 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480177 บ้านหนองสลิด คมสันต์  พุกาวรรณ ครู อนุมัติ
6 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480177 บ้านหนองสลิด นางสาวดวงพร  เหียทอง ครู อนุมัติ
7 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480178 ชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 นายเอนก  วริกูล ครู อนุมัติ
8 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480178 ชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 จินตนา  จูงใจ ธุรการ อนุมัติ
9 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480188 บ้านดอนไผ่ รัชนี  ซุยยะกิจ ครู อนุมัติ
10 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480184 วัดเวฬุวนาราม สุมณฑา  สายกสิกร ธุรการ อนุมัติ
11 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480184 วัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  ดำเนินสะดวก รร. อนุมัติ
12 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480166 ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม  ดำเนินสะดวก รร. อนุมัติ
13 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480166 ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม กนิษฐา  กุศลสถาพร ครู อนุมัติ
14 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480166 ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม นางเพ็ญยุ  ไม่รู้จบ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
15 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480166 ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม นางกนิษฐา  กุศลสถาพร ครู อนุมัติ
16 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480167 วัดโชติทายการาม ธิดารัตน์  ลี้ไพบูลย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
17 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480167 วัดโชติทายการาม สายสุดา  ตราบดี ครู อนุมัติ
18 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480189 วัดปรกเจริญ กมลทิพย์  อุณหะ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
19 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480189 วัดปรกเจริญ นายธัญญพงศ์  เธียรทองอินทร์ ครู อนุมัติ
20 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480189 วัดปรกเจริญ นางสาวสมพร  เฟื่องฟู ครู อนุมัติ
21 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480189 วัดปรกเจริญ วัดปรกเจริญ  ดำเนินสะดวก รร. อนุมัติ
22 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480171 บ้านรางสีหมอก บ้านรางสีหมอก  ดำเนินสะดวก รร. อนุมัติ
23 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480171 บ้านรางสีหมอก นายชัชชัย  อินทเนตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
24 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480170 วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) วัดอมรญาติสมาคม  ดำเนินสะดวก รร. อนุมัติ
25 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480170 วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) พิรุณ  ชำเลีย ครู อนุมัติ
26 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480170 วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) นางสาวสุอารี  พูลวงษ์ ครู อนุมัติ
27 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480179 วัดบัวงาม วัดบัวงาม  ดำเนินสะดวก รร. อนุมัติ
28 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480179 วัดบัวงาม พจนา  โม่มาลา ครู อนุมัติ
29 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480180 วัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล) อนุชาติ  ทรัพย์เฮง ครู อนุมัติ
30 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480181 วัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  ดำเนินสะดวก รร. อนุมัติ
31 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480181 วัดบ้านไร่ จำเนียร  พลอยเพชร ครู อนุมัติ
32 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480182 วัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  ดำเนินสะดวก รร. อนุมัติ
33 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480182 วัดชาวเหนือ วิสูตร  แทนศรราม รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
34 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480182 วัดชาวเหนือ ณัฐพร  นาคเส็ง ธุรการ อนุมัติ
35 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480182 วัดชาวเหนือ อาภรณ์  โฆสิตาภา ครู อนุมัติ
36 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480187 ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) นายพูนศักดิ์  สงวนไพบูลย์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ อนุมัติ
37 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480187 ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) อรรถกฤต  พูลทรัพย์ ครู อนุมัติ
38 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480187 ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์  ดำเนินสะดวก รร. อนุมัติ
39 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480183 วัดท่าเรือ ณัฐธนัญ  เลิศคำ ครู คศ.2 อนุมัติ
40 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480183 วัดท่าเรือ ภัชชญา  ฉัตรประยูร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
41 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480183 วัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  ดำเนินสะดวก รร. อนุมัติ
42 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480174 บ้านหนองไก่แก้ว วริศรา  ทิพย์พาวัลย์ ครูธุรการ อนุมัติ
43 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480172 วัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล) นางสุรีรัตน์  วารีนิล ผู้อำนวยการ อนุมัติ
44 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480172 วัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล) วัดสิดาราม  ดำเนินสะดวก รร. อนุมัติ
45 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480173 วัดเนกขัมมาราม วิภาวี  คำสุข ครู อนุมัติ
46 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480173 วัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  ดำเนินสะดวก รร. อนุมัติ
47 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480185 วัดอุบลวรรณา นางสาวอัมภิกา  โปต๊ะ เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
48 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480185 วัดอุบลวรรณา นางสาวเขมพัต  แสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
49 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480186 วัดหลักหกรัตนาราม วัดหลักหกรัตนาราม  ดำเนินสะดวก รร. อนุมัติ
50 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480186 วัดหลักหกรัตนาราม กมลทิพย์  อุ่นเทียนชัย ครู คศ.1 อนุมัติ
51 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480169 วัดใหม่สี่หมื่น หรรษา  พุกรอด ครู อนุมัติ
52 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480169 วัดใหม่สี่หมื่น บุญนาค  จันทร์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น อนุมัติ
53 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480168 วัดคูหาสวรรค์ นางสาวดวงฤทัย  พุ่มทรัพย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
54 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480168 วัดคูหาสวรรค์ นางสุกัญญา  สวยนภานุสรณ์ ครู อนุมัติ
55 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480168 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  ดำเนินสะดวก รร. อนุมัติ
56 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480081 วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์) นายเจษฎา  ชื่นบุญมา ครู คศ1 อนุมัติ
57 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480081 วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์) วันมหาราช  บ้านโป่ง รร. อนุมัติ
58 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480082 วัดหนองประทุน walunch  na bangchang ครู อนุมัติ
59 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480082 วัดหนองประทุน สุณี  โพธิ์ศรีทอง ครู อนุมัติ
60 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480082 วัดหนองประทุน ปราณี  ศีลานันท์ ครู อนุมัติ
61 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480083 ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) สุมณฑา  พักไพโรจน์ ธุรการ อนุมัติ
62 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480083 ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) นายสมชาติ  วงศ์วัชรพันธ์ ครู อนุมัติ
63 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480084 วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) นายอนันต์  กรรณแก้ว ครู อนุมัติ
64 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480084 วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) ไพรัชช์  ถิรภัทรพันธ์ ครู อนุมัติ
65 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480084 วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) นางสาวญาดานุช  เอี่ยมสวรรค์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
66 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480084 วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  บ้านโป่ง รร. อนุมัติ
67 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480085 วัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล) วัดอ้ออีเขียว  บ้านโป่ง รร. อนุมัติ
68 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480085 วัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล) อัมพร  โพบางหวาย ครู อนุมัติ
69 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480086 วัดหนองกลางด่าน ปณิลิน  จันภักดี ครู อนุมัติ
70 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480057 วัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี) นางสาวจุฑามาศ  บุญยวง ครู อนุมัติ
71 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480058 วัดสัมมาราม นายวชิรศักดิ์  อินเหี้ยน ธุรการ อนุมัติ
72 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480058 วัดสัมมาราม ปริยากร  ชินเวช ครู อนุมัติ
73 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480059 วัดเขาขลุง กัญญา  เอี่ยมคุณธรรม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
74 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480060 บ้านดอนไม้ลาย เชื้อ  กลิ่นเพย ครู อนุมัติ
75 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480061 บ้านหนองไก่ขัน นางสุทธาสินี  คูเจริญทรัพย์ ครู คศ.1 อนุมัติ
76 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480061 บ้านหนองไก่ขัน เจริญ  วรรณศิริ ครู คศ.3 อนุมัติ
77 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480062 วัดสระสี่มุม ศกล  อินทร์จักร์ ครู คศ.3 อนุมัติ
78 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480062 วัดสระสี่มุม ธรวิทย์  ฐานธนาฐิติฏ ครู อนุมัติ
79 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480065 วัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์) นายประเทือง  โม่มาลา ครู อนุมัติ
80 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480066 บ้านห้วยยาง นายวิทวัส  ทัศนสุวรรณ ครู อนุมัติ
81 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480066 บ้านห้วยยาง บ้านห้วยยาง  บ้านโป่ง รร. อนุมัติ
82 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480066 บ้านห้วยยาง นายศรีราชา  บัวเบา ครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง อนุมัติ
83 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480066 บ้านห้วยยาง ศรีราชา  บัวเบา ครู อนุมัติ
84 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480078 วัดตาล นายณัฐพล  ธรรมชาติ ธุรการโรงเรียนวัดตาล อนุมัติ
85 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480078 วัดตาล วัดตาล  บ้านโป่ง รร. อนุมัติ
86 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480078 วัดตาล นางจิตรา  เอกดำรงกิจ ครู อนุมัติ
87 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480074 วัดโพธิ์บัลลังก์ สมหมาย  บุญนพ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
88 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480074 วัดโพธิ์บัลลังก์ วัดโพธิ์บัลลังก์  บ้านโป่ง รร. อนุมัติ
89 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480079 วัดลำพยอม วัดลำพยอม  บ้านโป่ง รร. อนุมัติ
90 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480109 วัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว) วัดอริยวงศาราม  บ้านโป่ง รร. อนุมัติ
91 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480109 วัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว) นางอัมพวรรณ  ไตรสิทธิวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
92 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480088 ชุมชนวัดท่าผา tapa  bangpong ครู อนุมัติ
93 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480088 ชุมชนวัดท่าผา นางสาวนิสา  ดอมพรหมมะ ครู อนุมัติ
94 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480089 วัดโกสินารายน์ สุกานดา  วงศ์คำอินทร์ ครูธุรการ อนุมัติ
95 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480089 วัดโกสินารายน์ rom  walun ครู อนุมัติ
96 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480090 วัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง) มนัญชญา  กากะนิก ครู อนุมัติ
97 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480090 วัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง) วัดดอนเสลา  บ้านโป่ง ครู อนุมัติ
98 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480090 วัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง) วัฒนา  ร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
99 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480091 วัดยางหัก วัดยางหัก  บ้านโป่ง รร อนุมัติ
100 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480091 วัดยางหัก อมรรัตน์  สร้อยแสง ครู อนุมัติ
101 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480091 วัดยางหัก สอง  เรืองเลิศ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
102 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480087 วัดบ้านฆ้องน้อย นางสาวสมลักษณ์  ประทุมศิริ ครู โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย อนุมัติ
103 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480087 วัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  บ้านโป่ง รร. อนุมัติ
104 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480100 วัดหัวหิน นางสาววงเดือน  นพรวีพร ครู คศ.1 อนุมัติ
105 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480100 วัดหัวหิน วัดหัวหิน  บ้านโป่ง รร. อนุมัติ
106 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480099 วัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์) วัดใหญ่  บ้านโป่ง รร. อนุมัติ
107 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480099 วัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์) นางสาวกรณิศ  ติเยาว์ ครูธุรการ อนุมัติ
108 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480097 วัดตาผา วัดตาผา  บ้านโป่ง รร. อนุมัติ
109 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480097 วัดตาผา นภศมน  ยืนนาน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
110 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480101 วัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง) ชนิดา  แสงสระคู ครู อนุมัติ
111 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480101 วัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง) วัดอัมพวนาราม  บ้านโป่ง รร. อนุมัติ
112 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480073 บ้านหนองคา บ้านหนองคา  บ้านโป่ง รร. อนุมัติ
113 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480073 บ้านหนองคา นายยงยุทธ  วุฒิมาปกรณ์ ครู อนุมัติ
114 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480071 วัดม่วง ประไพ  สุวรรณสารคุณ ครู อนุมัติ
115 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480075 อนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) นายมานพ  โรจนกุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
116 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480076 วัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  บ้านโป่ง ครู อนุมัติ
117 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480076 วัดหุบกระทิง เกษมศรี  เกษตรลักษมี ครู อนุมัติ
118 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480093 วัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี) นายภูชิต  หงษ์รักษ์ ครู อนุมัติ
119 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480092 วัดโพธิ์รัตนาราม โพธิ์รัตนาราม  บ้านโป่ง ครู อนุมัติ
120 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480092 วัดโพธิ์รัตนาราม กาญจนา  ปัตทุมมา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
121 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480092 วัดโพธิ์รัตนาราม นางวัชรี  ศิวิลัย เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
122 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480094 วัดลาดบัวขาว ladpoun  komene ครู อนุมัติ
123 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480094 วัดลาดบัวขาว กรทิพย์  แพไธสงค์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
124 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480098 วัดหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  บ้านโป่ง รร. อนุมัติ
125 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480098 วัดหนองหญ้าปล้อง นายบัณฑิต  เสมอดี ครู อนุมัติ
126 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480096 ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง มนทกานติ  ปัทมจินตธำรง ธุรการ อนุมัติ
127 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480096 ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง สุนัน  ชื่นชูศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
128 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480096 ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง  บ้านโป่ง รร. อนุมัติ
129 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480096 ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง ธีรวรรณ   สมสุวรรณ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
130 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480106 วัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) สุกัญญา  มีงาม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
131 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480106 วัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) ธนา  นิยะบุญ ครู คศ.2 อนุมัติ
132 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480106 วัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) วัดหนองกบ  บ้านโป่ง รร. อนุมัติ
133 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480107 วัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  บ้านโป่ง รร. อนุมัติ
134 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480107 วัดหนองปลาดุก อินทิรา   ญาติบรรทุง ครู อนุมัติ
135 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480108 วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์) จิตราวดี  บุญรอด ธุรการ อนุมัติ
136 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480108 วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์) ชำนาญ  จิตพรหม ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
137 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480069 วัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล) นายวิบูล  อ่อนละมูล ครู คศ.3 อนุมัติ
138 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480069 วัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล) วิบูล  อ่อนละมูล ครู อนุมัติ
139 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480070 โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี) นายอภิชาติ  จ้อยเจริญ ครู อนุมัติ
140 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480067 ชุมชนวัดหนองปลาหมอ นางสาวเกศินี  ชูขวัญ เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
141 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480068 วัดมาบแค นางวิภา  นกจันทร์ ครู อนุมัติ
142 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480068 วัดมาบแค วัดมาบแค  บ้านโป่ง รร. อนุมัติ
143 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480102 วัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) อัจฉริยะ  พัดทอง ครู อนุมัติ
144 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480103 วัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) ไฉไล  แสงทอง ครู อนุมัติ
145 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480103 วัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) สุนิสา  หลีล้วน ธุรการ อนุมัติ
146 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480103 วัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) น้องนุช  มาลา ครู อนุมัติ
147 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480104 วัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224 กฤษณา  แซ่ฉั่ว ครู อนุมัติ
148 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480105 บ้านลาดใหญ่ จุไรรัตน์  เฮงฮะสุน ครู คศ.3 อนุมัติ
149 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480212 วัดตากแดด(รอดประชานุกูล) วรพจน์  คำทุม ครู อนุมัติ
150 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480212 วัดตากแดด(รอดประชานุกูล) นายประพันธ์  สุขสงวน ครู อนุมัติ
151 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480212 วัดตากแดด(รอดประชานุกูล) วัดตากแดด  โพธาราม รร. อนุมัติ
152 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480213 วัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์) สุจินดา  จันทร์ทอง ครู อนุมัติ
153 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480216 วัดดอนพรม นิตยา  แสวงคำ ธุรการ อนุมัติ
154 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480216 วัดดอนพรม วัดดอนพรม  บางแพ รร. อนุมัติ
155 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480195 วัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง) นายสมเกียรติ  สุกก่ำ ครู อนุมัติ
156 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480196 วัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) วัดดอนใหญ่  บางแพ รร. อนุมัติ
157 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480196 วัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) อรวรรณ  นาเครือ ครูธุรการ อนุมัติ
158 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480196 วัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) นางสาวจิตรา  ตู๋ปาน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
159 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480199 วัดตาลเตี้ย นายสุวัฒน์  แร่อ่อน ครู อนุมัติ
160 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480199 วัดตาลเตี้ย วัดตาลเตี้ย  บางแพ รร. อนุมัติ
161 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480199 วัดตาลเตี้ย นงเยาว์  จูทอง ครู อนุมัติ
162 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480215 วัดดอนสาลี เมตตา  สารีวงค์ ครู อนุมัติ
163 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480193 อนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) นายพรศักดิ์  ศิริโชติ ครู อนุมัติ
164 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480193 อนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) อนุบาลบางแพ  บางแพ รร. อนุมัติ
165 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480194 วัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล) วัดท่าราบ  บางแพ รร. อนุมัติ
166 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480194 วัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล) นายศุภณัฐ   เกิดช้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
167 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480197 วัดเหนือ วัดเหนือ  บางแพ รร. อนุมัติ
168 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480197 วัดเหนือ แก้วตา  มีบำรุง ครู อนุมัติ
169 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480198 วัดดอนเซ่ง ประยุทธ   สิงห์ปรุ ครู คศ.3 อนุมัติ
170 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480198 วัดดอนเซ่ง นายอุทิน  ครองเมือง ครู อนุมัติ
171 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480198 วัดดอนเซ่ง วัดดอนเซ๋ง  บางแพ รร. อนุมัติ
172 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480200 บ้านกุ่ม บ้านกุ่ม  บางแพ รร. อนุมัติ
173 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480200 บ้านกุ่ม สรัญญา   หอมกลิ่น รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
174 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480211 วัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  โพธาราม รร. อนุมัติ
175 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480211 วัดสามัคคีธรรม นางสาวสุพรรณ์  แดงอำ ครู อนุมัติ
176 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480210 ชุมชนวัดใหญ่โพหัก ชุมชนวัดใหญ่โพหัก  บางแพ รร. อนุมัติ
177 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480210 ชุมชนวัดใหญ่โพหัก นายชินโชติ  ลายไม้ ธุรการ อนุมัติ
178 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480201 ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) ชุมชนวัดกลางวังเย็น  บางแพ รร. อนุมัติ
179 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480201 ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) ประวิช  จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
180 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480201 ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) รัชฬิการ  โพธิ์วาปี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
181 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480202 วัดหนองม่วง วัดหนองม่วง  บางแพ รร. อนุมัติ
182 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480205 วัดหลวง ณัฏญา  สมุทรักษ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
183 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480205 วัดหลวง วัดหลวง  บางแพ รร. อนุมัติ
184 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480205 วัดหลวง วิทยา  ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
185 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480208 วัดหนองเอี่ยน สุเนตร  ซื่อเหลื่อม ครู คศ.2 อนุมัติ
186 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480208 วัดหนองเอี่ยน นางลาภิศ  ปานสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
187 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480208 วัดหนองเอี่ยน วัดหนองเอี่ยน  บางแพ รร. อนุมัติ
188 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480209 วัดทำนบ นางสมสุข  มีบำรุง ครู คศ.3 อนุมัติ
189 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480204 วัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  บางแพ รร. อนุมัติ
190 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480204 วัดบ้านใหม่ มาลี  คำสุข ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
191 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480207 วัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) ณาตยา  ศรีคง ครู อนุมัติ
192 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480206 วัดแหลมทอง วัดแหลมทอง  บาแงพ รร. อนุมัติ
193 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480206 วัดแหลมทอง นายอภิรักษ์   ละออง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
194 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480203 วัดหัวโพ วัดหัวโพ  บางแพ รร. อนุมัติ
195 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480203 วัดหัวโพ วัดหัวโพ  บางแพ ครู อนุมัติ
196 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480203 วัดหัวโพ นิตยา  คงเทศ ครูธุรการ อนุมัติ
197 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480214 วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) วรกมล  เจริญผล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
198 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480152 วัดเขาชะงุ้ม อภิเชษฐ  เพิ่มโสภา ครู อนุมัติ
199 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480152 วัดเขาชะงุ้ม วัดเขาชะงุ้ม  โพธาราม รร. อนุมัติ
200 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480153 วัดเขาส้ม วัดเขาส้ม  โพธาราม รร. อนุมัติ
201 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480153 วัดเขาส้ม สุรพงศ์  อึ๊งโพธิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
202 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480153 วัดเขาส้ม รุ่งลาวัลย์  พุทธชาติ ครูโรงเรียนวัดเขาส้ม อนุมัติ
203 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480154 วัดหนองมะค่า สมฤทัย  ปิยะภูริวิชญ์กุล ครู อนุมัติ
204 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480154 วัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  โพธาราม รร. อนุมัติ
205 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480154 วัดหนองมะค่า วรรณนิภา  สบายใจ ครู อนุมัติ
206 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480163 บ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์) บ้านพุลุ้ง  โพธาราม รร. อนุมัติ
207 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480163 บ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์) นายปริญญา  รุณรุทธิ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
208 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480164 วัดระฆังทอง วัดระฆังทอง  โพธาราม รร. อนุมัติ
209 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480164 วัดระฆังทอง สมบูรณ์   ศรีเอี่ยมกูล ครู อนุมัติ
210 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480165 บ้านเขาแหลม บ้านเขาแหลม  โพธาราม รร. อนุมัติ
211 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480165 บ้านเขาแหลม นางสุวรรณี  ศิริมา ครู อนุมัติ
212 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480127 วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) วลัยภรณ์  โพธิ์ขำ ครู อนุมัติ
213 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480127 วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) วัดจอมปราสาท  โพธาราม รร. อนุมัติ
214 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480128 วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) นางสาวธัญจิรา  ดวงแก้ว ครู อนุมัติ
215 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480129 วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) กัญญาภรณ์  รักมิตร ครู อนุมัติ
216 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480129 วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) วัดคงคาราม  โพธาราม รร. อนุมัติ
217 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480129 วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) นายอาทิตย์  อยู่ประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
218 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480129 วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) นางสาวบุณยาพร  สนทนา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
219 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480130 ธรรมาธิปไตย นายสุชาติ  แย้มเกตุ ช่างไม้ ระดับ 4 อนุมัติ
220 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480130 ธรรมาธิปไตย ธรรมาธิปไตย  โพธาราม รร. อนุมัติ
221 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480131 วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค ครูผู้ช่วย อนุมัติ
222 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480132 บ้านเกาะโพธิ์งาม นายจารึก  อินทวัฒน์ ครู รักษาการ อนุมัติ
223 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480132 บ้านเกาะโพธิ์งาม กาญจนา  บุญณรงค์ ครู อนุมัติ
224 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480133 บ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207 สายสุณีย์  เพ็งหนองโพธิ์ ครู อนุมัติ
225 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480134 ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน นายมนตรี  อารีกิจ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
226 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480134 ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน ชุมชนวัดเจ็ดเสมีน  โพธาราม รร. อนุมัติ
227 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480135 วัดสนามชัย ชมพูนุช  ภู่ระหงษ์ ครูโรงเรียนวัดสนามชัย อนุมัติ
228 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480135 วัดสนามชัย นางสาวนันท์นิชา   ทับสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
229 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480141 บ้านหนองสองห้อง นางประวีณา  ดอนโบราณ เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
230 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480141 บ้านหนองสองห้อง บ้านหนองสองห้อง  โพธาราม รร.บ้านหนองสองห้อง(อินทปัญญาราษฏรนุกูล) อนุมัติ
231 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480148 วัดหนองกลางดง นางสาวเกษรินทร์  ช่วยสุข ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
232 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480116 วัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) ปิยนุช  มัญญะหงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
233 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480116 วัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) ภัทษวรรณ  เกียรติบุญญาฤทธิ์ ครู อนุมัติ
234 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480125 วัดดอนทราย อุมาพร  บรรจงเสนา ณ อยุธยา ครู อนุมัติ
235 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480125 วัดดอนทราย นางสายพิณ   อินทมาตย์ ครู อนุมัติ
236 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480125 วัดดอนทราย เรณู  สวัสดี ครู อนุมัติ
237 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480126 วัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ) กุลทรัพย์  สายบุตร ครู อนุมัติ
238 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480126 วัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ) นางวิภา  เหลืองสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดท่ามะขาม อนุมัติ
239 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480126 วัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ) วัดท่ามะขาม  โพธาราม รร. อนุมัติ
240 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480124 วัดบางลาน มัลธนา  แก้วสุวรรณ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
241 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480147 วัดช่องพราน ภิรมย์  โชติแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องพราน อนุมัติ
242 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480147 วัดช่องพราน วัดช่องพราน  โพธาราม รร. อนุมัติ
243 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480147 วัดช่องพราน วาสนา  โพธารส เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
244 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480149 วัดโคกทอง วัดโคกทอง  โพธาราม รร. อนุมัติ
245 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480149 วัดโคกทอง กุลวดี  มังคลาดุง ครู อนุมัติ
246 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480151 วัดเขาพระ วัดเขาพระ  โพธาราม รร. อนุมัติ
247 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480151 วัดเขาพระ นางนภา  เกาสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
248 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480142 วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) ณัฐธีดาญา  หลวงราม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
249 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480143 วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) จุฑามาศ  รอดพ่วง ครู อนุมัติ
250 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480143 วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) วิเชตุ  นาคา ครู อนุมัติ
251 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480137 ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ มัทรี  มณีคำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
252 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480137 ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์  โพธาราม รร. อนุมัติ
253 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480158 บ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง) ธิดารัตน์  พิชัยวัฒนพร ครูคศ.1 อนุมัติ
254 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480158 บ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง) บ้านเนินม่วง  โพธาราม รร. อนุมัติ
255 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480158 บ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง) นางสาวนฤมล  น้อยบาง ธุรการ อนุมัติ
256 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480159 บ้านหนองตาพุด บ้านหนองตาพุด  โพธาราม รร. อนุมัติ
257 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480159 บ้านหนองตาพุด มาโนช  สังข์เขียว ครู อนุมัติ
258 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480160 วัดแก้วฟ้า ทิพาพร  ขันบุตรศรี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
259 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480157 วัดนางแก้ว นางสาวเสาวรส  แสนแซว ครู อนุมัติ
260 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480145 วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) นางสมบูรณ์  ศิริจำปา ครู อนุมัติ
261 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480145 วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) นางภคินี  สร้อยสุวรรณ ครู อนุมัติ
262 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480146 วัดศรีประชุมชน วัดศรีประชุมชน  โพธาราม รร. อนุมัติ
263 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480146 วัดศรีประชุมชน นางบังอร  สกุลสูงธรรม ครู อนุมัติ
264 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480123 วัดบ่อมะกรูด นายสุรวุฒิ  บุญสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
265 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480123 วัดบ่อมะกรูด วัดบ่อมะกรูด  โพธาราม รร. อนุมัติ
266 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480121 วัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ) วัดบ้านฆ้อง  โพธาราม รร. อนุมัติ
267 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480121 วัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ) จิตตรา  แพงแก้ว ครู อนุมัติ
268 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480121 วัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ) สมจินตนา  แสงทอง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
269 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480122 วัดดีบอน ธนกร  ยนต์วิสูตร ครู อนุมัติ
270 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480113 วัดพระศรีอารย์ สุดาภรณ์  บุญณสะ ครู อนุมัติ
271 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480113 วัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  ดำเนินสะดวก รร. อนุมัติ
272 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480113 วัดพระศรีอารย์ วราภรณ์  เกตตะรังศรี ครู อนุมัติ
273 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480114 วัดหุบมะกล่ำ พรนิภา  ปลัดสิงห์ ครู อนุมัติ
274 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480114 วัดหุบมะกล่ำ วัดหุบมะกล่ำ  โพธาราม รร. อนุมัติ
275 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480111 วัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง) ณัฐวุฒิ  วัชรเสถียร ครู อนุมัติ
276 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480112 ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) กนิษฐา  สันติพนากุล ครู อนุมัติ
277 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480117 ชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา) นายชัยวัฒน์  ทองเฟื่อง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
278 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480117 ชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา) ชุมชนวัดกำแพงใต้  โพธาราม 0 อนุมัติ
279 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480118 วัดหนองอ้อ วัดหนองอ้อ  โพธาราม รร. อนุมัติ
280 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480118 วัดหนองอ้อ วันวิสาข์  พิษณุ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
281 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480118 วัดหนองอ้อ นางสงกรานต์  มณีดำ ครู อนุมัติ
282 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480119 อนุบาลโพธาราม ฯ กันต์สิรี  มีหวัง ครู อนุมัติ
283 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480120 วัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร) วัดบางกะโด  โพธาราม รร. อนุมัติ
284 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480120 วัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร) รัตนาภรณ์  สิงห์พิทักษ์ ครู อนุมัติ
285 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480120 วัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร) ไพรัช  อัครพิทักษ์พงศ์ ครู อนุมัติ
286 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480110 ชุมชนวัดหนองโพ ชุมชนวัดหนองโพ  โพธาราม รร. อนุมัติ
287 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480110 ชุมชนวัดหนองโพ นางวนิดา  มูลทรัพย์ ธุรการ อนุมัติ
288 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480139 วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) วัดขนอน  โพธาราม รร. อนุมัติ
289 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480139 วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) ธรรมนูญ  แย้มศิริ ครู อนุมัติ
290 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480139 วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) สิริทัศน์  ชำนาญกิจ ครู อนุมัติ
291 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480140 วัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล) ชนกสุดา  พุฒขาว ครู อนุมัติ
292 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480140 วัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล) นางปราณี   ตันตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
293 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480162 บ้านหนองกวาง ชัยวัฒน์  แสงอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
294 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480155 บ้านหนองใยบัว นายโกสีย์  บุญเรือง ครู อนุมัติ
295 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480155 บ้านหนองใยบัว บ้านหนองใยบัว  โพธาราม รร. อนุมัติ
296 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480155 บ้านหนองใยบัว ณัฐวุฒิ   ศรีทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
297 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480156 บ้านหนองครึม จุไรรัตน์  พะเวก ครูพัสดุ อนุมัติ
298 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480156 บ้านหนองครึม Terdkiat  Mapratiep School Manager อนุมัติ
299 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480156 บ้านหนองครึม บ้านหนองครึม  โพธาราม รร. อนุมัติ
300 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480115 บ้านหนองกระทุ่ม นายไพทูลย์   บัวแตง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
301 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480115 บ้านหนองกระทุ่ม บ้านหนองกระทุ่ม  โพธาราม รร. อนุมัติ
302 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480115 บ้านหนองกระทุ่ม นางสาวสุรีย์  เสือเฒ่า ครู อนุมัติ