รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ราชบุรี เขต 2 480190 : บ้านดอนฟักทอง วิภาวรรณ  ทับชม ครู
2 สพป.ราชบุรี เขต 2 480190 : บ้านดอนฟักทอง นายสมชาย  ครุฑใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 สพป.ราชบุรี เขต 2 480175 : อนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ วรรัตน์  บุญตัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
4 สพป.ราชบุรี เขต 2 480175 : อนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ วลัญช์  ขำล้วน ธุรการ
5 สพป.ราชบุรี เขต 2 480176 : วัดสนามไชย นางสาวฐิติมา  บรรเทิง ครู
6 สพป.ราชบุรี เขต 2 480177 : บ้านหนองสลิด คมสันต์  พุกาวรรณ ครู
7 สพป.ราชบุรี เขต 2 480177 : บ้านหนองสลิด นางสาวดวงพร  เหียทอง ครู
8 สพป.ราชบุรี เขต 2 480178 : ชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 นายเอนก  วริกูล ครู
9 สพป.ราชบุรี เขต 2 480178 : ชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 จินตนา  จูงใจ ธุรการ
10 สพป.ราชบุรี เขต 2 480188 : บ้านดอนไผ่ รัชนี  ซุยยะกิจ ครู
11 สพป.ราชบุรี เขต 2 480184 : วัดเวฬุวนาราม สุมณฑา  สายกสิกร ธุรการ
12 สพป.ราชบุรี เขต 2 480184 : วัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  ดำเนินสะดวก รร.
13 สพป.ราชบุรี เขต 2 480166 : ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม กนิษฐา  กุศลสถาพร ครู
14 สพป.ราชบุรี เขต 2 480167 : วัดโชติทายการาม สายสุดา  ตราบดี ครู
15 สพป.ราชบุรี เขต 2 480167 : วัดโชติทายการาม นพดล  จิรธนวรชัย ครู
16 สพป.ราชบุรี เขต 2 480167 : วัดโชติทายการาม ธิดารัตน์  ลี้ไพบูลย์ ครูผู้ช่วย
17 สพป.ราชบุรี เขต 2 480189 : วัดปรกเจริญ นายธัญญพงศ์  เธียรทองอินทร์ ครู
18 สพป.ราชบุรี เขต 2 480189 : วัดปรกเจริญ นางสาวสมพร  เฟื่องฟู ครู
19 สพป.ราชบุรี เขต 2 480189 : วัดปรกเจริญ กมลทิพย์  อุณหะ ธุรการโรงเรียน
20 สพป.ราชบุรี เขต 2 480171 : บ้านรางสีหมอก สมหมาย  พุกาวรรณ ครู
21 สพป.ราชบุรี เขต 2 480170 : วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) วัดอมรญาติสมาคม  ดำเนินสะดวก รร.
22 สพป.ราชบุรี เขต 2 480170 : วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) นายพงษ์เทพ  อ้นทอง ครู
23 สพป.ราชบุรี เขต 2 480170 : วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) นางสาวสุอารี  พูลวงษ์ ครู
24 สพป.ราชบุรี เขต 2 480179 : วัดบัวงาม วัดบัวงาม  ดำเนินสะดวก รร.
25 สพป.ราชบุรี เขต 2 480179 : วัดบัวงาม พจนา  โม่มาลา ครู
26 สพป.ราชบุรี เขต 2 480180 : วัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล) อนุชาติ  ทรัพย์เฮง ครู
27 สพป.ราชบุรี เขต 2 480181 : วัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  ดำเนินสะดวก รร.
28 สพป.ราชบุรี เขต 2 480181 : วัดบ้านไร่ นายพิพัฒน์   นิรนาทกูล ครู
29 สพป.ราชบุรี เขต 2 480181 : วัดบ้านไร่ จำเนียร  พลอยเพชร ครู
30 สพป.ราชบุรี เขต 2 480182 : วัดชาวเหนือ ณัฐพร  นาคเส็ง ธุรการ
31 สพป.ราชบุรี เขต 2 480182 : วัดชาวเหนือ วิสูตร  แทนศรราม รองผู้อำนวยการโรงเรียน
32 สพป.ราชบุรี เขต 2 480182 : วัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  ดำเนินสะดวก รร.
33 สพป.ราชบุรี เขต 2 480182 : วัดชาวเหนือ อาภรณ์  โฆสิตาภา ครู
34 สพป.ราชบุรี เขต 2 480182 : วัดชาวเหนือ อาภรณ์  โฆสิตาภา ครู
35 สพป.ราชบุรี เขต 2 480187 : ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์  ดำเนินสะดวก รร.
36 สพป.ราชบุรี เขต 2 480187 : ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) นายพูนศักดิ์  สงวนไพบูลย์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์
37 สพป.ราชบุรี เขต 2 480187 : ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) อรรถกฤต  พูลทรัพย์ ครู
38 สพป.ราชบุรี เขต 2 480183 : วัดท่าเรือ ภัชชญา  ฉัตรประยูร ครูผู้ช่วย
39 สพป.ราชบุรี เขต 2 480183 : วัดท่าเรือ ณัฐธนัญ  เลิศคำ ครู คศ.2
40 สพป.ราชบุรี เขต 2 480183 : วัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  ดำเนินสะดวก รร.
41 สพป.ราชบุรี เขต 2 480174 : บ้านหนองไก่แก้ว วริศรา  ทิพย์พาวัลย์ ครูธุรการ
42 สพป.ราชบุรี เขต 2 480172 : วัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล) วัดสิดาราม  ดำเนินสะดวก รร.
43 สพป.ราชบุรี เขต 2 480172 : วัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล) นางสุรีรัตน์  วารีนิล ผู้อำนวยการ
44 สพป.ราชบุรี เขต 2 480172 : วัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล) ธีรภัทร์  ศรีสมุทร ครู
45 สพป.ราชบุรี เขต 2 480173 : วัดเนกขัมมาราม อดิศร  สวยนภานุสรณ์ ครู
46 สพป.ราชบุรี เขต 2 480173 : วัดเนกขัมมาราม วิภาวี  คำสุข ครู
47 สพป.ราชบุรี เขต 2 480173 : วัดเนกขัมมาราม วิลาศ  แก่นไร่ ครู
48 สพป.ราชบุรี เขต 2 480185 : วัดอุบลวรรณา นางสาวเขมพัต  แสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
49 สพป.ราชบุรี เขต 2 480185 : วัดอุบลวรรณา นางสาวอัมภิกา  โปต๊ะ เจ้าหน้าที่
50 สพป.ราชบุรี เขต 2 480186 : วัดหลักหกรัตนาราม วัดหลักหกรัตนาราม  ดำเนินสะดวก รร.
51 สพป.ราชบุรี เขต 2 480186 : วัดหลักหกรัตนาราม กมลทิพย์  อุ่นเทียนชัย ครู คศ.2
52 สพป.ราชบุรี เขต 2 480169 : วัดใหม่สี่หมื่น บุญนาค  จันทร์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น
53 สพป.ราชบุรี เขต 2 480169 : วัดใหม่สี่หมื่น หรรษา  พุกรอด ครู
54 สพป.ราชบุรี เขต 2 480168 : วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  ดำเนินสะดวก รร.
55 สพป.ราชบุรี เขต 2 480168 : วัดคูหาสวรรค์ นางสุกัญญา  สวยนภานุสรณ์ ครู
56 สพป.ราชบุรี เขต 2 480168 : วัดคูหาสวรรค์ นางสาวดวงฤทัย  พุ่มทรัพย์ ครูผู้ช่วย
57 สพป.ราชบุรี เขต 2 480168 : วัดคูหาสวรรค์ นางณัฐชยา  แสงเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน
58 สพป.ราชบุรี เขต 2 480081 : วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์๑) วันมหาราช  บ้านโป่ง รร.
59 สพป.ราชบุรี เขต 2 480081 : วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์๑) นายเจษฎา  ชื่นบุญมา ครู คศ1
60 สพป.ราชบุรี เขต 2 480082 : วัดหนองประทุน นางสาวรัตนาภรณ์   สนลอย ครูผู้ช่วย
61 สพป.ราชบุรี เขต 2 480082 : วัดหนองประทุน สุณี  โพธิ์ศรีทอง ครู
62 สพป.ราชบุรี เขต 2 480082 : วัดหนองประทุน ปราณี  ศีลานันท์ ครู
63 สพป.ราชบุรี เขต 2 480082 : วัดหนองประทุน walunch  na bangchang ครู
64 สพป.ราชบุรี เขต 2 480083 : ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) นายสมชาติ  วงศ์วัชรพันธ์ ครู
65 สพป.ราชบุรี เขต 2 480083 : ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) สุมณฑา  พักไพโรจน์ ธุรการ
66 สพป.ราชบุรี เขต 2 480084 : วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) ไพรัชช์  ถิรภัทรพันธ์ ครู
67 สพป.ราชบุรี เขต 2 480084 : วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  บ้านโป่ง รร.
68 สพป.ราชบุรี เขต 2 480084 : วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) นายอนันต์  กรรณแก้ว ครู
69 สพป.ราชบุรี เขต 2 480084 : วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) นางสาวญาดานุช  เอี่ยมสวรรค์ ครูผู้ช่วย
70 สพป.ราชบุรี เขต 2 480085 : วัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล) วัดอ้ออีเขียว  บ้านโป่ง รร.
71 สพป.ราชบุรี เขต 2 480085 : วัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล) อัมพร  โพบางหวาย ครู
72 สพป.ราชบุรี เขต 2 480086 : วัดหนองกลางด่าน ปณิลิน  จันภักดี ครู
73 สพป.ราชบุรี เขต 2 480057 : วัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี) นางสาวจุฑามาศ  บุญยวง ครู
74 สพป.ราชบุรี เขต 2 480058 : วัดสัมมาราม นายวชิรศักดิ์  อินเหี้ยน ธุรการ
75 สพป.ราชบุรี เขต 2 480058 : วัดสัมมาราม ปริยากร  ชินเวช ครู
76 สพป.ราชบุรี เขต 2 480059 : วัดเขาขลุง กัญญา  เอี่ยมคุณธรรม ครูผู้ช่วย
77 สพป.ราชบุรี เขต 2 480060 : บ้านดอนไม้ลาย เชื้อ  กลิ่นเพย ครู
78 สพป.ราชบุรี เขต 2 480061 : บ้านหนองไก่ขัน เจริญ  วรรณศิริ ครู คศ.3
79 สพป.ราชบุรี เขต 2 480061 : บ้านหนองไก่ขัน นางสุทธาสินี  คูเจริญทรัพย์ ครู คศ.1
80 สพป.ราชบุรี เขต 2 480062 : วัดสระสี่มุม นริศ  พันธุ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียน
81 สพป.ราชบุรี เขต 2 480062 : วัดสระสี่มุม ศกล  อินทร์จักร์ ครู คศ.3
82 สพป.ราชบุรี เขต 2 480062 : วัดสระสี่มุม โสภาพรรณ  ภู่ขันเงิน ครู
83 สพป.ราชบุรี เขต 2 480062 : วัดสระสี่มุม อังสนา  ม่วงเงิน ครู
84 สพป.ราชบุรี เขต 2 480062 : วัดสระสี่มุม ธรวิทย์  ฐานธนาฐิติฏ ครู
85 สพป.ราชบุรี เขต 2 480064 : บ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตสกุล) สุพรรณนี  ยวนจิตปิยะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
86 สพป.ราชบุรี เขต 2 480065 : วัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์) นางพเยาว์  ปุญญมาโนชญ์ ครู
87 สพป.ราชบุรี เขต 2 480066 : บ้านห้วยยาง ศรีราชา  บัวเบา ครู
88 สพป.ราชบุรี เขต 2 480066 : บ้านห้วยยาง นายศรีราชา  บัวเบา ครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง
89 สพป.ราชบุรี เขต 2 480066 : บ้านห้วยยาง นายวิทวัส  ทัศนสุวรรณ ครู
90 สพป.ราชบุรี เขต 2 480066 : บ้านห้วยยาง บ้านห้วยยาง  บ้านโป่ง รร.
91 สพป.ราชบุรี เขต 2 480078 : วัดตาล นางสาวศุภิสรา  อนันตภักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
92 สพป.ราชบุรี เขต 2 480078 : วัดตาล นางจิตรา  เอกดำรงกิจ ครู
93 สพป.ราชบุรี เขต 2 480074 : วัดโพธิ์บัลลังก์ สมหมาย  บุญนพ ครูชำนาญการพิเศษ
94 สพป.ราชบุรี เขต 2 480074 : วัดโพธิ์บัลลังก์ วัดโพธิ์บัลลังก์  บ้านโป่ง รร.
95 สพป.ราชบุรี เขต 2 480079 : วัดลำพยอม วัดลำพยอม  บ้านโป่ง รร.
96 สพป.ราชบุรี เขต 2 480079 : วัดลำพยอม นางสาวเจนจิรา  ปัญญา ครู
97 สพป.ราชบุรี เขต 2 480109 : วัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว) นางอัมพวรรณ  ไตรสิทธิวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ
98 สพป.ราชบุรี เขต 2 480109 : วัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว) นางสาวพฤษภาวรรณ  ศิลปวิลาวัณย์ ครู
99 สพป.ราชบุรี เขต 2 480109 : วัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว) วัดอริยวงศาราม  บ้านโป่ง รร.
100 สพป.ราชบุรี เขต 2 480088 : ชุมชนวัดท่าผา นางสาวพิมพ์ชนก  มีอินทร์ ครู
101 สพป.ราชบุรี เขต 2 480088 : ชุมชนวัดท่าผา tapa  bangpong ครู
102 สพป.ราชบุรี เขต 2 480088 : ชุมชนวัดท่าผา นางสาวนิสา  ดอมพรหมมะ ครู
103 สพป.ราชบุรี เขต 2 480089 : วัดโกสินารายน์ สุกานดา  วงศ์คำอินทร์ ครูธุรการ
104 สพป.ราชบุรี เขต 2 480089 : วัดโกสินารายน์ rom  walun ครู
105 สพป.ราชบุรี เขต 2 480090 : วัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง) มนัญชญา  กากะนิก ครู
106 สพป.ราชบุรี เขต 2 480090 : วัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง) วัดดอนเสลา  บ้านโป่ง ครู
107 สพป.ราชบุรี เขต 2 480091 : วัดยางหัก อมรรัตน์  สร้อยแสง ครู
108 สพป.ราชบุรี เขต 2 480091 : วัดยางหัก วัดยางหัก  บ้านโป่ง รร
109 สพป.ราชบุรี เขต 2 480091 : วัดยางหัก สอง  เรืองเลิศ ผู้อำนวยการ
110 สพป.ราชบุรี เขต 2 480087 : วัดบ้านฆ้องน้อย นางสาวสมลักษณ์  ประทุมศิริ ครู โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย
111 สพป.ราชบุรี เขต 2 480087 : วัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  บ้านโป่ง รร.
112 สพป.ราชบุรี เขต 2 480099 : วัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์) นางสาวกรณิศ  ติเยาว์ ครูธุรการ
113 สพป.ราชบุรี เขต 2 480099 : วัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์) วัดใหญ่  บ้านโป่ง รร.
114 สพป.ราชบุรี เขต 2 480097 : วัดตาผา นางฉวีวรรณ  ใจชื้น ครู
115 สพป.ราชบุรี เขต 2 480097 : วัดตาผา นภศมน  ยืนนาน ครู
116 สพป.ราชบุรี เขต 2 480097 : วัดตาผา วัดตาผา  บ้านโป่ง รร.
117 สพป.ราชบุรี เขต 2 480101 : วัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง) ชนิดา  แสงสระคู ครู
118 สพป.ราชบุรี เขต 2 480101 : วัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง) วัดอัมพวนาราม  บ้านโป่ง รร.
119 สพป.ราชบุรี เขต 2 480073 : บ้านหนองคา บ้านหนองคา  บ้านโป่ง รร.
120 สพป.ราชบุรี เขต 2 480073 : บ้านหนองคา นายยงยุทธ  วุฒิมาปกรณ์ ครู
121 สพป.ราชบุรี เขต 2 480071 : วัดม่วง ประไพ  สุวรรณสารคุณ ครู
122 สพป.ราชบุรี เขต 2 480075 : อนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) ประนอม  ทองดี ครู
123 สพป.ราชบุรี เขต 2 480076 : วัดหุบกระทิง เกษมศรี  เกษตรลักษมี ครู
124 สพป.ราชบุรี เขต 2 480076 : วัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  บ้านโป่ง ครู
125 สพป.ราชบุรี เขต 2 480093 : วัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี) นายภูชิต  หงษ์รักษ์ ครู
126 สพป.ราชบุรี เขต 2 480093 : วัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี) สหฤทัย  แสนสม ธุรการ
127 สพป.ราชบุรี เขต 2 480092 : วัดโพธิ์รัตนาราม กาญจนา  ปัตทุมมา เจ้าหน้าที่พัสดุ
128 สพป.ราชบุรี เขต 2 480092 : วัดโพธิ์รัตนาราม นางวัชรี  ศิวิลัย เจ้าหน้าที่พัสดุ
129 สพป.ราชบุรี เขต 2 480092 : วัดโพธิ์รัตนาราม โพธิ์รัตนาราม  บ้านโป่ง ครู
130 สพป.ราชบุรี เขต 2 480094 : วัดลาดบัวขาว ladpoun  komene ครู
131 สพป.ราชบุรี เขต 2 480094 : วัดลาดบัวขาว กรทิพย์  แพไธสงค์ ครูผู้ช่วย
132 สพป.ราชบุรี เขต 2 480098 : วัดหนองหญ้าปล้อง นายบัณฑิต  เสมอดี ครู
133 สพป.ราชบุรี เขต 2 480098 : วัดหนองหญ้าปล้อง วัดหนองหญ้าปล้อง  บ้านโป่ง รร.
134 สพป.ราชบุรี เขต 2 480096 : ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง มนทกานติ  ปัทมจินตธำรง ธุรการ
135 สพป.ราชบุรี เขต 2 480096 : ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง สุนัน  ชื่นชูศรี ครูชำนาญการพิเศษ
136 สพป.ราชบุรี เขต 2 480096 : ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง ธีรวรรณ   สมสุวรรณ ผู้อำนวยการ
137 สพป.ราชบุรี เขต 2 480096 : ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง  บ้านโป่ง รร.
138 สพป.ราชบุรี เขต 2 480106 : วัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) ธนา  นิยะบุญ ครู คศ.2
139 สพป.ราชบุรี เขต 2 480106 : วัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) สุกัญญา  มีงาม ครูผู้ช่วย
140 สพป.ราชบุรี เขต 2 480106 : วัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) วัดหนองกบ  บ้านโป่ง รร.
141 สพป.ราชบุรี เขต 2 480106 : วัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) วราภรณ์  งามชม ครู
142 สพป.ราชบุรี เขต 2 480107 : วัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  บ้านโป่ง รร.
143 สพป.ราชบุรี เขต 2 480107 : วัดหนองปลาดุก อินทิรา   ญาติบรรทุง ครู
144 สพป.ราชบุรี เขต 2 480107 : วัดหนองปลาดุก มิรันตี  ทองสุวรรณ ครูอัตราจ้าง
145 สพป.ราชบุรี เขต 2 480108 : วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์) จิตราวดี  บุญรอด ธุรการ
146 สพป.ราชบุรี เขต 2 480108 : วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์) ชำนาญ  จิตพรหม ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
147 สพป.ราชบุรี เขต 2 480108 : วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์) เกรียงไกร  บุญนิยม ครู
148 สพป.ราชบุรี เขต 2 480069 : วัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล) วิบูล  อ่อนละมูล ครู
149 สพป.ราชบุรี เขต 2 480069 : วัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล) นายวิบูล  อ่อนละมูล ครู คศ.3
150 สพป.ราชบุรี เขต 2 480070 : โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี) นายอภิชาติ  จ้อยเจริญ ครู
151 สพป.ราชบุรี เขต 2 480070 : โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี) ธิดารัตน์  สกุนตทะนิด ครูผู้ช่วย
152 สพป.ราชบุรี เขต 2 480067 : ชุมชนวัดหนองปลาหมอ นางสาวเกศินี  ชูขวัญ เจ้าหน้าที่
153 สพป.ราชบุรี เขต 2 480068 : วัดมาบแค นางวิภา  นกจันทร์ ครู
154 สพป.ราชบุรี เขต 2 480068 : วัดมาบแค นางสาวสาวิตรี  ทับเณร ครู
155 สพป.ราชบุรี เขต 2 480068 : วัดมาบแค วัดมาบแค  บ้านโป่ง รร.
156 สพป.ราชบุรี เขต 2 480102 : วัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) อัจฉริยะ  พัดทอง ครู
157 สพป.ราชบุรี เขต 2 480102 : วัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) เยาวรินทร์   อ่วมพ่วง ครู
158 สพป.ราชบุรี เขต 2 480103 : วัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) น้องนุช  มาลา ครู
159 สพป.ราชบุรี เขต 2 480103 : วัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) สุนิสา  หลีล้วน ธุรการ
160 สพป.ราชบุรี เขต 2 480103 : วัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) ไฉไล  แสงทอง ครู
161 สพป.ราชบุรี เขต 2 480104 : วัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224 กฤษณา  แซ่ฉั่ว ครู
162 สพป.ราชบุรี เขต 2 480105 : บ้านลาดใหญ่ จุไรรัตน์  เฮงฮะสุน ครู คศ.3
163 สพป.ราชบุรี เขต 2 480212 : วัดตากแดด(รอดประชานุกูล) นายประพันธ์  สุขสงวน ครู
164 สพป.ราชบุรี เขต 2 480212 : วัดตากแดด(รอดประชานุกูล) วัดตากแดด  โพธาราม รร.
165 สพป.ราชบุรี เขต 2 480212 : วัดตากแดด(รอดประชานุกูล) วรพจน์  คำทุม ครู
166 สพป.ราชบุรี เขต 2 480213 : วัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์) สุจินดา  จันทร์ทอง ครู
167 สพป.ราชบุรี เขต 2 480216 : วัดดอนพรม วัดดอนพรม  บางแพ รร.
168 สพป.ราชบุรี เขต 2 480216 : วัดดอนพรม นิตยา  แสวงคำ ธุรการ
169 สพป.ราชบุรี เขต 2 480195 : วัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง) นายสมเกียรติ  สุกก่ำ ครู
170 สพป.ราชบุรี เขต 2 480196 : วัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) อรวรรณ  นาเครือ ครูธุรการ
171 สพป.ราชบุรี เขต 2 480196 : วัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) นางสาวจิตรา  ตู๋ปาน ครูอัตราจ้าง
172 สพป.ราชบุรี เขต 2 480199 : วัดตาลเตี้ย นงเยาว์  จูทอง ครู
173 สพป.ราชบุรี เขต 2 480199 : วัดตาลเตี้ย นายสุวัฒน์  แร่อ่อน ครู
174 สพป.ราชบุรี เขต 2 480199 : วัดตาลเตี้ย นางสาวสุภาณี  พงศ์พุทชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
175 สพป.ราชบุรี เขต 2 480199 : วัดตาลเตี้ย วัดตาลเตี้ย  บางแพ รร.
176 สพป.ราชบุรี เขต 2 480215 : วัดดอนสาลี เมตตา  สารีวงค์ ครู
177 สพป.ราชบุรี เขต 2 480193 : อนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) นายพรศักดิ์  ศิริโชติ ครู
178 สพป.ราชบุรี เขต 2 480193 : อนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) อนุบาลบางแพ  บางแพ รร.
179 สพป.ราชบุรี เขต 2 480194 : วัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล) วัดท่าราบ  บางแพ รร.
180 สพป.ราชบุรี เขต 2 480194 : วัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล) นายศุภณัฐ   เกิดช้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ
181 สพป.ราชบุรี เขต 2 480197 : วัดเหนือ วัดเหนือ  บางแพ รร.
182 สพป.ราชบุรี เขต 2 480197 : วัดเหนือ แก้วตา  มีบำรุง ครู
183 สพป.ราชบุรี เขต 2 480198 : วัดดอนเซ่ง ประยุทธ   สิงห์ปรุ ครู คศ.3
184 สพป.ราชบุรี เขต 2 480198 : วัดดอนเซ่ง นายอุทิน  ครองเมือง ครู
185 สพป.ราชบุรี เขต 2 480198 : วัดดอนเซ่ง วัดดอนเซ๋ง  บางแพ รร.
186 สพป.ราชบุรี เขต 2 480200 : บ้านกุ่ม บ้านกุ่ม  บางแพ รร.
187 สพป.ราชบุรี เขต 2 480200 : บ้านกุ่ม สรัญญา   หอมกลิ่น รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
188 สพป.ราชบุรี เขต 2 480211 : วัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  โพธาราม รร.
189 สพป.ราชบุรี เขต 2 480211 : วัดสามัคคีธรรม ธิรศักดิ์  ทองดี ครู
190 สพป.ราชบุรี เขต 2 480210 : ชุมชนวัดใหญ่โพหัก นายชัยรัตน์  เพ็งเหมือน ครูชำนาญการ
191 สพป.ราชบุรี เขต 2 480210 : ชุมชนวัดใหญ่โพหัก นายชินโชติ  ลายไม้ ธุรการ
192 สพป.ราชบุรี เขต 2 480210 : ชุมชนวัดใหญ่โพหัก ชุมชนวัดใหญ่โพหัก  บางแพ รร.
193 สพป.ราชบุรี เขต 2 480201 : ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) ชุมชนวัดกลางวังเย็น  บางแพ รร.
194 สพป.ราชบุรี เขต 2 480201 : ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) รัชฬิการ  โพธิ์วาปี เจ้าหน้าที่ธุรการ
195 สพป.ราชบุรี เขต 2 480201 : ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) ประวิช  จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
196 สพป.ราชบุรี เขต 2 480202 : วัดหนองม่วง แอมวรา  เกียรติศิริ ครู
197 สพป.ราชบุรี เขต 2 480202 : วัดหนองม่วง วัดหนองม่วง  บางแพ รร.
198 สพป.ราชบุรี เขต 2 480205 : วัดหลวง ณัฏญา  สมุทรักษ์ ครูอัตราจ้าง
199 สพป.ราชบุรี เขต 2 480205 : วัดหลวง วัดหลวง  บางแพ รร.
200 สพป.ราชบุรี เขต 2 480205 : วัดหลวง วิทยา  ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
201 สพป.ราชบุรี เขต 2 480208 : วัดหนองเอี่ยน นางลาภิศ  ปานสุวรรณ์ ครู
202 สพป.ราชบุรี เขต 2 480208 : วัดหนองเอี่ยน สุเนตร  ซื่อเหลื่อม ครู คศ.2
203 สพป.ราชบุรี เขต 2 480209 : วัดทำนบ นางสมสุข  มีบำรุง ครู คศ.3
204 สพป.ราชบุรี เขต 2 480204 : วัดบ้านใหม่ มาลี  คำสุข ครูชำนาญการพิเศษ
205 สพป.ราชบุรี เขต 2 480204 : วัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  บางแพ รร.
206 สพป.ราชบุรี เขต 2 480207 : วัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) ณาตยา  ศรีคง ครู
207 สพป.ราชบุรี เขต 2 480206 : วัดแหลมทอง นายอภิรักษ์   ละออง ครูผู้ช่วย
208 สพป.ราชบุรี เขต 2 480206 : วัดแหลมทอง วัดแหลมทอง  บาแงพ รร.
209 สพป.ราชบุรี เขต 2 480203 : วัดหัวโพ นิตยา  คงเทศ ครูธุรการ
210 สพป.ราชบุรี เขต 2 480203 : วัดหัวโพ วัดหัวโพ  บางแพ รร.
211 สพป.ราชบุรี เขต 2 480203 : วัดหัวโพ วัดหัวโพ  บางแพ ครู
212 สพป.ราชบุรี เขต 2 480214 : วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) ปทิตตา  ทองบุญมี ครู คศ.1
213 สพป.ราชบุรี เขต 2 480214 : วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) วรกมล  เจริญผล ครูผู้ช่วย
214 สพป.ราชบุรี เขต 2 480152 : วัดเขาชะงุ้ม วัดเขาชะงุ้ม  โพธาราม รร.
215 สพป.ราชบุรี เขต 2 480152 : วัดเขาชะงุ้ม อภิเชษฐ  เพิ่มโสภา ครู
216 สพป.ราชบุรี เขต 2 480153 : วัดเขาส้ม รุ่งลาวัลย์  พุทธชาติ ครูโรงเรียนวัดเขาส้ม
217 สพป.ราชบุรี เขต 2 480153 : วัดเขาส้ม สุรพงศ์  อึ๊งโพธิ์ ครูผู้ช่วย
218 สพป.ราชบุรี เขต 2 480153 : วัดเขาส้ม วัดเขาส้ม  โพธาราม รร.
219 สพป.ราชบุรี เขต 2 480154 : วัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  โพธาราม รร.
220 สพป.ราชบุรี เขต 2 480154 : วัดหนองมะค่า สมฤทัย  ปิยะภูริวิชญ์กุล ครู
221 สพป.ราชบุรี เขต 2 480154 : วัดหนองมะค่า วรรณนิภา  สบายใจ ครู
222 สพป.ราชบุรี เขต 2 480163 : บ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์) นายปริญญา  รุณรุทธิ์ ครู คศ.3
223 สพป.ราชบุรี เขต 2 480163 : บ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์) บ้านพุลุ้ง  โพธาราม รร.
224 สพป.ราชบุรี เขต 2 480164 : วัดระฆังทอง สมบูรณ์   ศรีเอี่ยมกูล ครู
225 สพป.ราชบุรี เขต 2 480164 : วัดระฆังทอง วัดระฆังทอง  โพธาราม รร.
226 สพป.ราชบุรี เขต 2 480165 : บ้านเขาแหลม นางสุวรรณี  ศิริมา ครู
227 สพป.ราชบุรี เขต 2 480165 : บ้านเขาแหลม บ้านเขาแหลม  โพธาราม รร.
228 สพป.ราชบุรี เขต 2 480165 : บ้านเขาแหลม นางสาวนูรีซัน  เลาะลายู ครูผู้ช่วย
229 สพป.ราชบุรี เขต 2 480127 : วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) วัดจอมปราสาท  โพธาราม รร.
230 สพป.ราชบุรี เขต 2 480127 : วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) นางสาวเกษิณี  เบ็ญจวรรณ ครูผู้ช่วย
231 สพป.ราชบุรี เขต 2 480128 : วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) นางสาวสายพิน  แก้วงามประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
232 สพป.ราชบุรี เขต 2 480128 : วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) นางสาวธัญจิรา  ดวงแก้ว ครู
233 สพป.ราชบุรี เขต 2 480128 : วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) นางสาวธนากานต์  เพ็ญตระกูล ครูผู้ช่วย
234 สพป.ราชบุรี เขต 2 480129 : วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป์) วัดคงคาราม  โพธาราม รร.
235 สพป.ราชบุรี เขต 2 480129 : วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป์) นายอาทิตย์  อยู่ประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ
236 สพป.ราชบุรี เขต 2 480129 : วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป์) กัญญาภรณ์  รักมิตร ครู
237 สพป.ราชบุรี เขต 2 480129 : วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป์) นางสาวบุณยาพร  สนทนา ครูผู้ช่วย
238 สพป.ราชบุรี เขต 2 480130 : ธรรมาธิปไตย ธรรมาธิปไตย  โพธาราม รร.
239 สพป.ราชบุรี เขต 2 480130 : ธรรมาธิปไตย นายสุชาติ  แย้มเกตุ ช่างไม้ ระดับ 4
240 สพป.ราชบุรี เขต 2 480131 : วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค ครูผู้ช่วย
241 สพป.ราชบุรี เขต 2 480132 : บ้านเกาะโพธิ์งาม กาญจนา  บุญณรงค์ ครู
242 สพป.ราชบุรี เขต 2 480132 : บ้านเกาะโพธิ์งาม นายจารึก  อินทวัฒน์ ครู รักษาการ
243 สพป.ราชบุรี เขต 2 480133 : บ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207 สายสุณีย์  เพ็งหนองโพธิ์ ครู
244 สพป.ราชบุรี เขต 2 480134 : ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน จรัญ  โสสว่าง ครู
245 สพป.ราชบุรี เขต 2 480134 : ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน นายมนตรี  อารีกิจ ผู้อำนวยการ
246 สพป.ราชบุรี เขต 2 480134 : ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน ชุมชนวัดเจ็ดเสมีน  โพธาราม รร.
247 สพป.ราชบุรี เขต 2 480135 : วัดสนามชัย ไพโรจน์  อินทวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
248 สพป.ราชบุรี เขต 2 480141 : บ้านหนองสองห้อง นางประวีณา  ดอนโบราณ เจ้าหน้าที่
249 สพป.ราชบุรี เขต 2 480141 : บ้านหนองสองห้อง บ้านหนองสองห้อง  โพธาราม รร.บ้านหนองสองห้อง(อินทปัญญาราษฏรนุกูล)
250 สพป.ราชบุรี เขต 2 480148 : วัดหนองกลางดง นางสาวเกษรินทร์  ช่วยสุข ธุรการโรงเรียน
251 สพป.ราชบุรี เขต 2 480148 : วัดหนองกลางดง จินตนา  เฮงจันทร์ ผู้อำนวยการ
252 สพป.ราชบุรี เขต 2 480116 : วัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) ภัทษวรรณ  เกียรติบุญญาฤทธิ์ ครู
253 สพป.ราชบุรี เขต 2 480116 : วัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) ปิยนุช  มัญญะหงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
254 สพป.ราชบุรี เขต 2 480125 : วัดดอนทราย นางสายพิณ   อินทมาตย์ ครู
255 สพป.ราชบุรี เขต 2 480125 : วัดดอนทราย เรณู  สวัสดี ครู
256 สพป.ราชบุรี เขต 2 480125 : วัดดอนทราย อุมาพร  บรรจงเสนา ณ อยุธยา ครู
257 สพป.ราชบุรี เขต 2 480126 : วัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ) นางวิภา  เหลืองสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดท่ามะขาม
258 สพป.ราชบุรี เขต 2 480126 : วัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ) วัดท่ามะขาม  โพธาราม รร.
259 สพป.ราชบุรี เขต 2 480126 : วัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ) กุลทรัพย์  สายบุตร ครู
260 สพป.ราชบุรี เขต 2 480124 : วัดบางลาน มัลธนา  แก้วสุวรรณ ผู้อำนวยการ
261 สพป.ราชบุรี เขต 2 480147 : วัดช่องพราน วัดช่องพราน  โพธาราม รร.
262 สพป.ราชบุรี เขต 2 480147 : วัดช่องพราน ภิรมย์  โชติแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องพราน
263 สพป.ราชบุรี เขต 2 480147 : วัดช่องพราน วาสนา  โพธารส เจ้าหน้าที่ธุรการ
264 สพป.ราชบุรี เขต 2 480149 : วัดโคกทอง กัลย์ชนิต  ยานุวิริยะกุล ครูผู้ช่วย
265 สพป.ราชบุรี เขต 2 480149 : วัดโคกทอง กุลวดี  มังคลาดุง ครู
266 สพป.ราชบุรี เขต 2 480149 : วัดโคกทอง วัดโคกทอง  โพธาราม รร.
267 สพป.ราชบุรี เขต 2 480151 : วัดเขาพระ วัดเขาพระ  โพธาราม รร.
268 สพป.ราชบุรี เขต 2 480151 : วัดเขาพระ นางนภา  เกาสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
269 สพป.ราชบุรี เขต 2 480142 : วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) กาญจนา  เย็นสรง เจ้าหน้าที่ธุรการ
270 สพป.ราชบุรี เขต 2 480142 : วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) ณัฐธีดาญา  หลวงราม เจ้าหน้าที่ธุรการ
271 สพป.ราชบุรี เขต 2 480143 : วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) วิเชตุ  นาคา ครู
272 สพป.ราชบุรี เขต 2 480143 : วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) จุฑามาศ  รอดพ่วง ครู
273 สพป.ราชบุรี เขต 2 480137 : ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์  โพธาราม รร.
274 สพป.ราชบุรี เขต 2 480137 : ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ มัทรี  มณีคำ ครูผู้ช่วย
275 สพป.ราชบุรี เขต 2 480158 : บ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง) นางสาวนฤมล  น้อยบาง ธุรการ
276 สพป.ราชบุรี เขต 2 480158 : บ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง) ธิดารัตน์  พิชัยวัฒนพร ครูคศ.1
277 สพป.ราชบุรี เขต 2 480158 : บ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง) บ้านเนินม่วง  โพธาราม รร.
278 สพป.ราชบุรี เขต 2 480159 : บ้านหนองตาพุด นางสาวกรณษา  คูณทวี ครู
279 สพป.ราชบุรี เขต 2 480159 : บ้านหนองตาพุด นพรัตน์   แก้วพระจันทร์ ครู
280 สพป.ราชบุรี เขต 2 480159 : บ้านหนองตาพุด มาโนช  สังข์เขียว ครู
281 สพป.ราชบุรี เขต 2 480160 : วัดแก้วฟ้า ทิพาพร  ขันบุตรศรี ธุรการโรงเรียน
282 สพป.ราชบุรี เขต 2 480157 : วัดนางแก้ว นางสาวเสาวรส  แสนแซว ครู
283 สพป.ราชบุรี เขต 2 480145 : วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) นางภคินี  สร้อยสุวรรณ ครู
284 สพป.ราชบุรี เขต 2 480145 : วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) นางสมบูรณ์  ศิริจำปา ครู
285 สพป.ราชบุรี เขต 2 480146 : วัดศรีประชุมชน นางบังอร  สกุลสูงธรรม ครู
286 สพป.ราชบุรี เขต 2 480146 : วัดศรีประชุมชน วัดศรีประชุมชน  โพธาราม รร.
287 สพป.ราชบุรี เขต 2 480123 : วัดบ่อมะกรูด นายบุญส่ง  นามถาวร ข้าราชการครู
288 สพป.ราชบุรี เขต 2 480123 : วัดบ่อมะกรูด วัดบ่อมะกรูด  โพธาราม รร.
289 สพป.ราชบุรี เขต 2 480123 : วัดบ่อมะกรูด นายสุรวุฒิ  บุญสวัสดิ์ ครู
290 สพป.ราชบุรี เขต 2 480121 : วัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ) จิตตรา  แพงแก้ว ครู
291 สพป.ราชบุรี เขต 2 480121 : วัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ) ทรงวุฒิ  ประเสริฐแช่ม ครู
292 สพป.ราชบุรี เขต 2 480122 : วัดดีบอน ธนกร  ยนต์วิสูตร ครู
293 สพป.ราชบุรี เขต 2 480122 : วัดดีบอน ธนาภา  บุญฤทธิ์ ครูธุรการ
294 สพป.ราชบุรี เขต 2 480113 : วัดพระศรีอารย์ (ขันธราษฎร์บำรุง) สุดาภรณ์  บุญณสะ ครู
295 สพป.ราชบุรี เขต 2 480113 : วัดพระศรีอารย์ (ขันธราษฎร์บำรุง) วัดพระศรีอารย์  ดำเนินสะดวก รร.
296 สพป.ราชบุรี เขต 2 480113 : วัดพระศรีอารย์ (ขันธราษฎร์บำรุง) วราภรณ์  เกตตะรังศรี ครู
297 สพป.ราชบุรี เขต 2 480114 : วัดหุบมะกล่ำ วัดหุบมะกล่ำ  โพธาราม รร.
298 สพป.ราชบุรี เขต 2 480114 : วัดหุบมะกล่ำ พรนิภา  ปลัดสิงห์ ครู
299 สพป.ราชบุรี เขต 2 480111 : วัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง) ณัฐวุฒิ  วัชรเสถียร ครู
300 สพป.ราชบุรี เขต 2 480111 : วัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง) ทิพย์พดี  เฮงสมบูรณ์ ครู
301 สพป.ราชบุรี เขต 2 480112 : ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) กนิษฐา  สันติพนากุล ครู
302 สพป.ราชบุรี เขต 2 480117 : ชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา) นายชัยวัฒน์  ทองเฟื่อง ผู้อำนวยการ
303 สพป.ราชบุรี เขต 2 480117 : ชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา) ชุมชนวัดกำแพงใต้  โพธาราม 0
304 สพป.ราชบุรี เขต 2 480118 : วัดหนองอ้อ ราตรี  บุตรเพ็ชร ครูอัตราจ้าง
305 สพป.ราชบุรี เขต 2 480118 : วัดหนองอ้อ วันวิสาข์  พิษณุ ธุรการโรงเรียน
306 สพป.ราชบุรี เขต 2 480119 : อนุบาลโพธาราม ฯ กันต์สิรี  มีหวัง ครู
307 สพป.ราชบุรี เขต 2 480120 : วัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร) วัดบางกะโด  โพธาราม รร.
308 สพป.ราชบุรี เขต 2 480120 : วัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร) รัตนาภรณ์  สิงห์พิทักษ์ ครู
309 สพป.ราชบุรี เขต 2 480120 : วัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร) ไพรัช  อัครพิทักษ์พงศ์ ครู
310 สพป.ราชบุรี เขต 2 480110 : ชุมชนวัดหนองโพ ชุมชนวัดหนองโพ  โพธาราม รร.
311 สพป.ราชบุรี เขต 2 480110 : ชุมชนวัดหนองโพ นางวนิดา  มูลทรัพย์ ธุรการ
312 สพป.ราชบุรี เขต 2 480139 : วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) วัดขนอน  โพธาราม รร.
313 สพป.ราชบุรี เขต 2 480139 : วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) สิริทัศน์  ชำนาญกิจ ครู
314 สพป.ราชบุรี เขต 2 480139 : วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) ชุติมา  สุปันตี ครูผู้ช่วย
315 สพป.ราชบุรี เขต 2 480139 : วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) ธรรมนูญ  แย้มศิริ ครู
316 สพป.ราชบุรี เขต 2 480140 : วัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล) นางปราณี   ตันตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
317 สพป.ราชบุรี เขต 2 480140 : วัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล) ชนกสุดา  พุฒขาว ครู
318 สพป.ราชบุรี เขต 2 480162 : บ้านหนองกวาง(กรป.กลางอุปถัมภ์) นายเดช  นาคาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกวาง(กรป.กลางอุปถัมภ์)
319 สพป.ราชบุรี เขต 2 480162 : บ้านหนองกวาง(กรป.กลางอุปถัมภ์) ชัยวัฒน์  แสงอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน
320 สพป.ราชบุรี เขต 2 480155 : บ้านหนองใยบัว ณัฐวุฒิ   ศรีทอง ครูผู้ช่วย
321 สพป.ราชบุรี เขต 2 480155 : บ้านหนองใยบัว บ้านหนองใยบัว  โพธาราม รร.
322 สพป.ราชบุรี เขต 2 480155 : บ้านหนองใยบัว นายโกสีย์  บุญเรือง ครู
323 สพป.ราชบุรี เขต 2 480156 : บ้านหนองครึม บ้านหนองครึม  โพธาราม รร.
324 สพป.ราชบุรี เขต 2 480156 : บ้านหนองครึม จุไรรัตน์  พะเวก ครูพัสดุ
325 สพป.ราชบุรี เขต 2 480156 : บ้านหนองครึม Terdkiat  Mapratiep School Manager
326 สพป.ราชบุรี เขต 2 480115 : บ้านหนองกระทุ่ม บ้านหนองกระทุ่ม  โพธาราม รร.
327 สพป.ราชบุรี เขต 2 480115 : บ้านหนองกระทุ่ม นายไพทูลย์   บัวแตง ผู้อำนวยการ
328 สพป.ราชบุรี เขต 2 480115 : บ้านหนองกระทุ่ม นางสาวสุรีย์  เสือเฒ่า ครู