รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020037 บ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) สิริกร  ศรีธรรม ครู อนุมัติ
2 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020038 บ้านแก่งหลวง นางสาวภัณฑิลา   ววณา ครู อนุมัติ
3 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020039 วัดถ้ำมังกรทอง นงลักษณ์   กลิ่นหอม ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
4 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020010 วัดท่าน้ำตื้น ภิรดา  ทิพยดี ครู อนุมัติ
5 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020010 วัดท่าน้ำตื้น ปาวรีย์  บุณยปรรณานนท์ ครู อนุมัติ
6 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020011 ท่าพะเนียดกุญชร สุวารี  จรเขตต์ ครู อนุมัติ
7 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020014 บ้านหนองสองตอน โฉมเฉลา  ศรีสนาม ครู อนุมัติ
8 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020036 บ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) สุพัตรา  นรดี ครู อนุมัติ
9 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020036 บ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) สิบเอกกฤชณรงค์  สุภาพ ครูชำนาญการ อนุมัติ
10 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020033 บ้านทับศิลา มาโณชญ์  เหลืองเอี่ยม ครู อนุมัติ
11 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020033 บ้านทับศิลา สุขราศี  จันทร์ปุ่น ครู อนุมัติ
12 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020028 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) ฏฤณภพ  ผู้แสนสะอาด ครู อนุมัติ
13 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020003 บ้านหัวหิน นางสาวสายฝน  แก้วจันทร์ ครู อนุมัติ
14 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020003 บ้านหัวหิน นายอรรถชัย  รักราษฎร์ ครูโรงเรียนบ้านหัวหิน อนุมัติ
15 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020004 วัดบ้านยาง อรวรรณ  ไก่แก้ว ครู อนุมัติ
16 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020005 วัดท่ามะขาม สุธาสินี  แจ้งนภา ครู อนุมัติ
17 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020054 พัฒน์พงศ์ นายเชาวกิจ  เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ ครู อนุมัติ
18 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020055 บ้านห้วยน้ำขาว ชัยวัฒน์  ล่ายสกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
19 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020056 หนองบ้านเก่าสามัคคี สาวิตรี   บุญเลิศ ครู คศ.2 อนุมัติ
20 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020057 บ้านตะเคียนงาม สุณิสา  หมื่นปราบ ครู อนุมัติ
21 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020057 บ้านตะเคียนงาม นันทณา  ทองแดง ครู อนุมัติ
22 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020059 บ้านทุ่งศาลา กฤตยาณี  ลำทะแย ครู อนุมัติ
23 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020046 วัดบ้านเก่า ก้องศักดิ์  เขียวลือ ครู อนุมัติ
24 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020050 วัดพุน้อย นางทิพวรรณ  ชุ่มเพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
25 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020445 ตชด.บ้านประตูด่าน ทิพวรรณ  ศรท้วม ครู อนุมัติ
26 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020008 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม กมลชนก  วันแก้ว ครู อนุมัติ
27 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020008 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางสาวชฎารมย์  สุทธิอภิวัฒน์ ครู คศ.1 อนุมัติ
28 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020007 อนุบาลกาญจนบุรี รณศักดิ์  เนียมกัน ครู อนุมัติ
29 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020007 อนุบาลกาญจนบุรี ชุกฤตา  เทศพันธ์ ครู อนุมัติ
30 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020002 บ้านหัวนา มยุรี  แดงเจริญ ครู อนุมัติ
31 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020001 บ้านวังสารภี นางสาววิภาวี  จงสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
32 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020001 บ้านวังสารภี ธนวิทย์   ทองกวาว ครู อนุมัติ
33 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020019 วัดทุ่งลาดหญ้า ลาดหญ้าวิทยา สุนันทนา  พลอามาตย์ ครู อนุมัติ
34 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020019 วัดทุ่งลาดหญ้า ลาดหญ้าวิทยา นายกฤษกรณ์  วงศ์สิทธิพิศาล ครู ชำนาญการ อนุมัติ
35 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020020 วัดกาญจนบุรีเก่า วีณา  วงษ์พาณิช ครู อนุมัติ
36 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020020 วัดกาญจนบุรีเก่า นายสุทธิพร   ดาวเรือง ครู อนุมัติ
37 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020022 บ้านท่าหวี เรณู  สำแดงฤทธิ์ ครู อนุมัติ
38 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020023 บ้านจันอุย นางสาวพรณภา  พูนทอง ครู อนุมัติ
39 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020025 บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) จันทร  บุญวะระ ครู อนุมัติ
40 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020021 บ้านทุ่งนานางหรอก ชฎารัตน์  ถือแก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
41 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020021 บ้านทุ่งนานางหรอก ไปรยา  เย็นสรง ครู อนุมัติ
42 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020026 บ้านหนองสามพราน ดวงพร  นิลน้ำเพ็ชร ครูธุรการ อนุมัติ
43 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020026 บ้านหนองสามพราน พิศมัย  พรหมสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสามพราน อนุมัติ
44 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020030 บ้านท่ามะนาว อุไรวรรณ  วิบูลกิจ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
45 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020027 บ้านวังด้ง อรวรรณ์  เยสูงเนิน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
46 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020027 บ้านวังด้ง พิสมัย  ตุติ ครู อนุมัติ
47 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020034 บ้านท่าทุ่ม จินตนา  ธนะฤกษ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าทุ่ม อนุมัติ
48 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020034 บ้านท่าทุ่ม นางสาวขนิษฐา  คำเวียงจันทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
49 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020031 บ้านท่าโป่ง นางทิพวรรณ   พรนภาเจริญ ครู อนุมัติ
50 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020031 บ้านท่าโป่ง มนต์ชัย  จันทร์เทพ ธุรการ อนุมัติ
51 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020032 บ้านหนองหอย นางนฤมล   บัวหลวงงาม ครู ค.ศ. 3 อนุมัติ
52 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020032 บ้านหนองหอย นันทวีัน  ทองคำ ครู อนุมัติ
53 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020035 วัดเขาน้อย ธิภาวรรณ  ทิพย์เอม ธุรการ อนุมัติ
54 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020052 บ้านนากาญจน์ จันทรา  เกตุจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
55 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020052 บ้านนากาญจน์ วิชาญ  อินทกูล ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
56 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020053 บ้านดงยาง พัชรี  กิติกาญจน์ ครู อนุมัติ
57 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020047 บ้านวังตะเคียน นางวาสนา  เอี่ยมจริง ครู อนุมัติ
58 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020047 บ้านวังตะเคียน กัญญา  มั่นคง ครุ อนุมัติ
59 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020048 บ้านหนองกลางพง นางสุนีย์   อมาตยกุล ครู อนุมัติ
60 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020048 บ้านหนองกลางพง วรวิทย์  อัคราภิชาต ครูธุรการ อนุมัติ
61 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020049 ลุ่มโป่งเสี้ยว วรวรรณ  สมจิตต์ ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
62 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020049 ลุ่มโป่งเสี้ยว พรพรรณ  ตวันคำ ครู อนุมัติ
63 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020009 วัดศรีอุปลาราม ธนพัฒน์  เมฆเคลื่อน ครู อนุมัติ
64 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020016 บ้านพุประดู่ อุษณีย์  ศรีนวล ครู อนุมัติ
65 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020016 บ้านพุประดู่ พนิดา  สำเร็จ ครู อนุมัติ
66 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020017 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี นายเอกพงษ์  ใจชาญสุขกิจ ครูชำนาญการ อนุมัติ
67 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020017 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี นางปณีตา  ตะพังพินิจการ ครู อนุมัติ
68 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020012 บ้านหนองบัว วาสนา  พุตติ ครู อนุมัติ
69 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020012 บ้านหนองบัว ณัฐพัชร์  มากบุญมา พนักงานราชการ อนุมัติ
70 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020013 บ้านพุเลียบ ขนิษฐา  ทองเปราะ พนักงานราชการ อนุมัติ
71 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020045 บ้านทุ่งนาคราช ธีรเศรษฐ์  ดวงแข ครู คศ.1 อนุมัติ
72 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020006 บ้านเขาปูน นางเรณู  แก้วการไร่ ครู อนุมัติ
73 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020006 บ้านเขาปูน สุวรรณา  เจิมจรุง ครู อนุมัติ
74 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020040 บ้านวังปลาหมู นายพิทักษ์   วัดจินดา ครูผู้สอน อนุมัติ
75 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020040 บ้านวังปลาหมู ขนิษฐา  ปูชณียพันธ์ ครู อนุมัติ
76 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020041 บ้านวังลาน นางสาวประพาพร   ยศวิชัย ครู อนุมัติ
77 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020042 วัดไทยวิวัฒนาราม ไตรรัตน์  ทองรัตนภาค ครู อนุมัติ
78 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020106 บ้านถ้ำ นางศุภลักษณ์  ศรีสุข ครู ค.ศ.2 อนุมัติ
79 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020106 บ้านถ้ำ ธีมาพร  สังข์เงิน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
80 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020107 บ้านดอนคราม รัตนา  กุุ่มพรม ครู อนุมัติ
81 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020107 บ้านดอนคราม นงนภัส   สุขเกษม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
82 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020108 วัดหนองตะโก นายประกอบ  พัดชื่น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
83 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020108 วัดหนองตะโก บุญชอบ  บุญบำรุง ครู อนุมัติ
84 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020109 บ้านห้วยน้ำโจน วรรณเพ็ญ  เหมือนคล้าย ครู อนุมัติ
85 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020109 บ้านห้วยน้ำโจน สุพัตรา  สุไตทอน ครู อนุมัติ
86 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020121 วัดท่าตะคร้อ ภัทรมาศ  ศรีนิล ครู อนุมัติ
87 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020099 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง วิไลวรรณ  สมบูรณ์ทวี ครู อนุมัติ
88 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020100 อนุบาลท่าม่วง รมย์รวินทร์  เอกจิตร ครู อนุมัติ
89 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020098 วัดท่าล้อ ปฐมพงศ์   เด่นดวงใจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
90 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020098 วัดท่าล้อ ภสมน  แก้วพลอย ครูธุรการ อนุมัติ
91 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020101 เขาดินวิทยาคาร บุศยรินทร์  ฟักช้าง ครู อนุมัติ
92 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020101 เขาดินวิทยาคาร สาวิตรี  ไพศาล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
93 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020096 วัดศรีสุวรรณาราม วศิณ  อยู่สุข พนักงานราชการ อนุมัติ
94 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020096 วัดศรีสุวรรณาราม ธันวา  ทรัพย์ธนภูมิ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
95 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020097 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ มณฑา  ต้นโพธิ์ ครู อนุมัติ
96 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020097 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ ผกาวัลย์  สุขเพิ่ม ครู อนุมัติ
97 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020124 บ้านหนองมงคล ปราโมทย์  อินทร์ศวร ครู อนุมัติ
98 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020131 บ้านหนองน้ำขุ่น นางนวพรรณ  สายลุน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
99 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020104 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) สุรพล  พละศักดิ์ ครู อนุมัติ
100 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020112 บ้านสระเศรษฐี กฤติยาณี  เพ่งพินิจ ครู อนุมัติ
101 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020112 บ้านสระเศรษฐี อำนวย  กลิ่นหอม ครู อนุมัติ
102 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020122 วัดลําสำรอง ช่อทิพธัญญา  กลิ่นเกษร ครู อนุมัติ
103 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020122 วัดลําสำรอง กิตติยาณี  ตั้งใจ ครู อนุมัติ
104 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020123 บ้านรางสะเดา นางสาวทิพวรรณ  เหมือนอ้อย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
105 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020123 บ้านรางสะเดา กิติญานันท์  ครูทอง ครู อนุมัติ
106 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020120 ตลาดสํารอง มนต์ชัย  เฉลิมนิรันดร์ ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
107 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020120 ตลาดสํารอง จำเริญ  ทองศักดิ์ ครู อนุมัติ
108 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020125 วัดหนองพังตรุ ตรีรัตน์  นะรา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
109 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020126 บ้านห้วยไร่ วาสนา  ทองเปลง ครู อนุมัติ
110 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020126 บ้านห้วยไร่ อุบล  ช้อยเครือ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
111 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020127 บ้านหนองเป็ด ปราณี  นาคขำ ครู อนุมัติ
112 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020127 บ้านหนองเป็ด สุรีรัตน์  เรืองสิริวโรดม ครู อนุมัติ
113 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020105 วัดม่วงชุม กชพรรณ  คุ้นเคย ครู อนุมัติ
114 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020103 วัดชุกพี้ สุวิทย์  ปริสุวรรณ ครู อนุมัติ
115 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020110 วัดขุนไทยธาราราม น.ส.อุไร  นันทศาสนศักดิ์ ครู คศ.2 อนุมัติ
116 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020110 วัดขุนไทยธาราราม ภัทรศยา  ธนภัทรวาทิน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
117 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020111 บ้านรางสาลี่ นายประเทือง  สระแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
118 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020134 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม มาลี  อุดมวงศ์ศิริ ครู คศ.2 อนุมัติ
119 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020113 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) ขนิษฐา  ครุฑเหิร ครู อนุมัติ
120 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020113 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) คนึงนิตย์  พิทักคีรี ครู อนุมัติ
121 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020114 วัดวังขนายทายิการาม เสรี  จันทร์เจือจุน ผอ.โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม อนุมัติ
122 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020102 บ้านหนองตาบ่ง อภิญญา  แก้วประเสริฐ ครู อนุมัติ
123 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020102 บ้านหนองตาบ่ง อุทุมพร  นิลหยก ครู อนุมัติ
124 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020116 วัดวังศาลา นายนเรศ  พนานุสรณ์ศิลป์ ครู อนุมัติ
125 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020117 วัดหนองเสือ นางวณิชย์ชยา  โพชะเรือง ครู คศ 3 อนุมัติ
126 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020118 บ้านหนองสะแก วิสุตตา  สุวรรณ์ ครู อนุมัติ
127 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020119 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม อนงค์รัตน์  มากมีทรัพย์ ครู อนุมัติ
128 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020094 บ้านรางจิก สรัญญา  พฤฑฒิกุล ครู อนุมัติ
129 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020092 วัดอินทาราม นวิสา  สารีวงษ์ ครู อนุมัติ
130 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020092 วัดอินทาราม นายพงษ์วินิส  สุขเผือก ธุรการ อนุมัติ
131 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020093 บ้านห้วยตลุง กมลทิพย์  ลิ้มพันทอง ครู อนุมัติ
132 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020093 บ้านห้วยตลุง นายอมร  มูลเเก้ว ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
133 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020128 วัดหนองตะครอง นวพล  ศิลาแรง ครู อนุมัติ
134 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020135 บ้านโกรกตารอด นางสุภาว์   หอมสุด ครู คศ 2 อนุมัติ
135 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020135 บ้านโกรกตารอด สามารถ  พราหมสุภา ครู อนุมัติ
136 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020129 ดิศกุล รัชช์สิทธิ์  ทิพยาลัย ครู อนุมัติ
137 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020129 ดิศกุล พฤกษา  จันทร์เรือง ครู อนุมัติ
138 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020130 บ้านหนองอีเห็น โกวิทย์  สุธาพจน์ ครู อนุมัติ
139 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020130 บ้านหนองอีเห็น นายสมชัย  เสร็จกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
140 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020132 บ้านหนองสองห้อง นางขนิษฐา  เกตุแดง ครู อนุมัติ
141 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020388 วัดยางเกาะ ภณิษา  ศรีเหรา ครู อนุมัติ
142 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020388 วัดยางเกาะ สรภพ  สุทธิรักษ์ ครู อนุมัติ
143 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020389 บ้านกลอนโด นายชาญชัย  สุทธิรักษ์ ครู อนุมัติ
144 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020389 บ้านกลอนโด นางสาวลัดดา  ศรีสดใส ครูผู้ช่วย อนุมัติ
145 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020391 วัดหนองบัว นางสาวขนิษฐา  จิตเที่ยง ครู อนุมัติ
146 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020391 วัดหนองบัว นางสาวขวัญนภา  จันทรวัฒน์ ครู อนุมัติ
147 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020392 บ้านแหลมทอง ณัฎฐนิช  จิณแพทย์ ครู อนุมัติ
148 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020392 บ้านแหลมทอง natcha  thammachat ครู อนุมัติ
149 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020393 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า นายสุเทพ  กาญจนพุทธกร ครู อนุมัติ
150 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020393 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า นายภูมิพันธุ์  พิณพาทย์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
151 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020393 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า จีเรียง  บุญสม ครู อนุมัติ
152 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020394 วัดจรเข้เผือก นางสาวบุญธรรม  ฝอยทอง ครู โรงเรียนวัดจรเข้เผือก อนุมัติ
153 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020394 วัดจรเข้เผือก ศิราพร  นาคปาน ครู อนุมัติ
154 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020395 บ้านท่ามะเฟือง นิตยา  บุญส่ง ครู อนุมัติ
155 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020395 บ้านท่ามะเฟือง นางธาราภรณ์   วงษ์เทศ ครู อนุมัติ
156 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020396 บ้านท่าเสด็จ วิรงรอง  อินทร์แก้ว ครู อนุมัติ
157 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020396 บ้านท่าเสด็จ สุทาทิพย์  บุญรอด ครู คศ๒ อนุมัติ
158 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020397 วัดถ้ำอ่างหิน นางฉวีวรรณ  หงษ์พงษ์ ครู อนุมัติ
159 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020398 บ้านหนองหญ้าปล้อง ฤทธิชัย  สุวพานิช ครู อนุมัติ
160 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020398 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางสาวบุญอิ่ม  สุขนิ่ม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
161 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020399 บ้านหนองกวาง นางสุกัญญา  บรรจงรักษา ครูชำนาญการ อนุมัติ
162 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020399 บ้านหนองกวาง วรภัสศา  สำเภาทอง ครู อนุมัติ
163 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020400 บ้านทุ่งยาว อริสา  สุวรรณฉิม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
164 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020383 บ้านหนองโสน ธันยรัศมิ์  วิเศษสิงห์ ครู อนุมัติ
165 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020383 บ้านหนองโสน อารีย์  พวทอง ครู อนุมัติ
166 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020385 บ้านไทรทอง สมหญิง  อินสว่าง พนักงานราชการ อนุมัติ
167 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020386 บ้านโป่งโก วรรณา  ศรีแก้ว ครู อนุมัติ
168 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020387 บ้านท่ามะไฟ รสริน  สบายยิ่ง ครู อนุมัติ
169 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020387 บ้านท่ามะไฟ ลดาพัฒน์  พงศ์จิระเสฎฐ ครู อนุมัติ
170 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020384 บ้านเนินไพร วัชราภรณ์  บัตจัตุรัส ครูผู้ช่วย อนุมัติ
171 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020375 บ้านหนองหิน ปัทมา  เจนอภิธรรม ครูจ้างสอน อนุมัติ
172 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020376 บ้านหนองปล้อง กมลรัตน์  ชื่นรอด ครู อนุมัติ
173 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020377 บ้านท่าแย้ รุ่งทิวา  ขยันทำ ครู อนุมัติ
174 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020377 บ้านท่าแย้ สิทธิพงษ์171  มนุษย์จันทร์ ครู อนุมัติ
175 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020381 บ้านท่าพุ นราฤทธิ์  ทิศกระโทก ครู อนุมัติ
176 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020381 บ้านท่าพุ ณภัทร  ศิริมั่ว ครูคศ.2 อนุมัติ
177 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020372 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย กชกร  วิมลพันธ์ ครู อนุมัติ
178 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020372 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย นายอนุพร  มงคลศักดิ์สกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
179 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020374 ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) รุ่งฤดี  โฆษพงศา ครู อนุมัติ
180 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020374 ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) ผกาภรณ์  ดวงพิมาย ครู อนุมัติ
181 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020373 บ้านหนองไผ่ นางสาวนภัสพร  ทองพราย ครู อนุมัติ
182 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020380 บ้านหนองปากดง นางสาวอรทัย  บุญเส็ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
183 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020380 บ้านหนองปากดง จรูญ  สมศักดิ์ ครู อนุมัติ
184 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020378 บ้านหินแด้น นางปทุม  นิ่มเจริญ ครู อนุมัติ
185 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020378 บ้านหินแด้น นายจิรัฎฐ์  ฉัตรคล่องแคล่ว ครู คศ.1 อนุมัติ
186 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020378 บ้านหินแด้น นางสาวยุวธิดา  ทองดอนเอ ครู อนุมัติ
187 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020133 จํารูญเนติศาสตร์ ชูติรัตน์  ประดิษฐเวคิน ครู อนุมัติ
188 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020357 บ้านน้ำพุ นายวิชา  ลำใยขจี ครู คศ.2 อนุมัติ
189 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020357 บ้านน้ำพุ กรทิพย์  ลำใยศิริ ครูโรงเรียนบ้านน้ำพุ อนุมัติ
190 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020360 บ้านสามหลัง นางสาวณัฐธีรา  ปฐวีพนาสณท์ ครูโรงเรียนบ้านสามหลัง อนุมัติ
191 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020360 บ้านสามหลัง นางสาวมณีรัตน์   ปานหว่าง ธุรการโรงเรียนบ้านสามหลัง อนุมัติ
192 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020342 บ้านดงเสลา นายนันทยุทธ  หนูนันท์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
193 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020347 บ้านโป่งหวาย สุธีชา  ธีระมิตร ครูโรงเรียนบ้านโป่งหวาย อนุมัติ
194 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020352 บ้านพุน้ำเปรี้ยว Phongsaen  Onyim ครู อนุมัติ
195 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020352 บ้านพุน้ำเปรี้ยว อดุลย์  ยุมังกูร ครู อนุมัติ
196 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020353 บ้านท่าสนุ่น เกหลง  ใหมทอง ครู อนุมัติ
197 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020353 บ้านท่าสนุ่น สมใจ   คุณากรดุษิต ครู อนุมัติ
198 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020356 บ้านบนเขาแก่งเรียง ณัฐพงศ์  แก้วสะอาด ครูชำนาญการ อนุมัติ
199 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020356 บ้านบนเขาแก่งเรียง นายธีระเทพ  วัจนะ ครู อนุมัติ
200 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020348 ชุมชนบ้านท่ากระดาน ดวงใจ  โพธิ์ขาว ครู อนุมัติ
201 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020348 ชุมชนบ้านท่ากระดาน นายพัทธดล  บุญรอดดวง ครู อนุมัติ
202 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020349 บ้านหม่องกระแทะ อิทธิพล  สุขทวี ครู อนุมัติ
203 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020354 บ้านเจ้าเณร ดวงพร   สมใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
204 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020354 บ้านเจ้าเณร เยาวรัตน์  แสนพินิจ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
205 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020345 วัดถ้ำองจุ กฤตคม  สมจันทร์ ครู อนุมัติ
206 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020345 วัดถ้ำองจุ สาธิต  นาสวนตระกูล ครู อนุมัติ
207 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020346 บ้านองหลุ ประวิทย์  เถกิงกิจ ครู อนุมัติ
208 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020346 บ้านองหลุ อำนาจ  กองแพง ครู อนุมัติ
209 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020341 บ้านปากนาสวน สุทธิดา  ทำดี ครู อนุมัติ
210 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020343 บ้านองสิต สุชีรา  รุ่งมณีกิจเจริญ ครู อนุมัติ
211 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020343 บ้านองสิต เอกสิทธิ์  ภุมรินทร์ ครู อนุมัติ
212 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020343 บ้านองสิต นางธฐมน  วิเชียร ธุรการ อนุมัติ
213 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020344 บ้านนาสวน นายพิศนุ  ตองแก้ว ครู อนุมัติ
214 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020344 บ้านนาสวน ศิริพร  พื้นผา ครู อนุมัติ
215 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020344 บ้านนาสวน อำนวย  คดพะเนาว์ ครู อนุมัติ
216 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020358 บ้านน้ำมุด ยุทธ์  อนันต์ชัยลิขิต ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
217 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020359 บ้านต้นมะพร้าว นิตยา  สำเนียงสูง ครู อนุมัติ
218 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020350 อนุบาลศรีสวัสดิ์ วลัยพร  ดอกนาค พนักงานราชการ อนุมัติ
219 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020350 อนุบาลศรีสวัสดิ์ สุวจี  หงษ์เวียงจันทร์ ครู อนุมัติ
220 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020350 อนุบาลศรีสวัสดิ์ อักษรินทร์  ชัยอัครพันธุ์ ครู อนุมัติ
221 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020351 บ้านทุ่งนา นางอรุณ  แก้วบัวดี ครู อนุมัติ
222 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020351 บ้านทุ่งนา อารีย์ลักษณ์  วิทยา ครู อนุมัติ