รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020037 บ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) ณัฐณิชา  ฤทธิ์รุ่ง ครู อนุมัติ
2 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020038 บ้านแก่งหลวง นางสาวภัณฑิลา   ววณา ครู อนุมัติ
3 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020039 วัดถ้ำมังกรทอง นงลักษณ์   กลิ่นหอม ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
4 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020039 วัดถ้ำมังกรทอง เนตรดาว  โพธิ์สุวรรณ ครู อนุมัติ
5 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020010 วัดท่าน้ำตื้น ปาวรีย์  บุณยปรรณานนท์ ครู อนุมัติ
6 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020010 วัดท่าน้ำตื้น ภิรดา  ทิพยดี ครู อนุมัติ
7 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020011 ท่าพะเนียดกุญชร Suwaree   Chorakate ครู อนุมัติ
8 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020014 บ้านหนองสองตอน Sirithana  Klinsukhom ครู อนุมัติ
9 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020036 บ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) สุพัตรา  นรดี ครู อนุมัติ
10 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020033 บ้านทับศิลา มาโณชญ์  เหลืองเอี่ยม ครู อนุมัติ
11 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020033 บ้านทับศิลา พูลศักดิ์  พ่อบุตรดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
12 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020033 บ้านทับศิลา สุขราศี  จันทร์ปุ่น ครู อนุมัติ
13 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020028 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) ฏฤณภพ  ผู้แสนสะอาด ครู อนุมัติ
14 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020003 บ้านหัวหิน วัชรินทร์  สำเนียงงาม ครู อนุมัติ
15 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020003 บ้านหัวหิน นายอรรถชัย  รักราษฎร์ ครูโรงเรียนบ้านหัวหิน อนุมัติ
16 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020004 วัดบ้านยาง yupin  jinnapat ครู อนุมัติ
17 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020004 วัดบ้านยาง อรวรรณ  ไก่แก้ว ครู อนุมัติ
18 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020005 วัดท่ามะขาม นางจริยา  วิสุทธิประภานนท์ ครูคศ.2 อนุมัติ
19 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020005 วัดท่ามะขาม สุธาสินี  แจ้งนภา ครู อนุมัติ
20 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020054 พัฒน์พงศ์ นายเชาวกิจ  เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ ครู อนุมัติ
21 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020054 พัฒน์พงศ์ ยุวดี  สีทองสุก ครู อนุมัติ
22 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020055 บ้านห้วยน้ำขาว ภรธิดา  ชัยรัตน์ ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
23 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020056 หนองบ้านเก่าสามัคคี สาวิตรี  บุญเลิศ ครู คศ.1 อนุมัติ
24 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020057 บ้านตะเคียนงาม สุณิสา  หมื่นปราบ ครู อนุมัติ
25 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020057 บ้านตะเคียนงาม ณัฐนันท์  กลั่นบุศย์ ผอ.โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม อนุมัติ
26 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020059 บ้านทุ่งศาลา กฤตยาณี  ลำทะแย ครู อนุมัติ
27 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020046 วัดบ้านเก่า Punya  Boonyang ครู อนุมัติ
28 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020046 วัดบ้านเก่า ก้องศักดิ์  เขียวลือ ครู อนุมัติ
29 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020046 วัดบ้านเก่า RATANA  SOMJITT ครู อนุมัติ
30 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020050 วัดพุน้อย นางทิพวรรณ  ชุ่มเพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
31 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020050 วัดพุน้อย สมศักดิ์  ทับภู ครู อนุมัติ
32 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020445 ตชด.บ้านประตูด่าน ทิพวรรณ  ศรท้วม ครู อนุมัติ
33 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020445 ตชด.บ้านประตูด่าน นางสาวสุพัตรา  ขันทอง ครู อนุมัติ
34 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020008 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางสาวชฎารมย์  สุทธิอภิวัฒน์ ครู คศ.1 อนุมัติ
35 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020008 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พิทักษ์  แสงคำ ครู อนุมัติ
36 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020008 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางสาวยุวดี  ปั้นงา ครู อนุมัติ
37 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020007 อนุบาลกาญจนบุรี wirat  areerob รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
38 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020007 อนุบาลกาญจนบุรี ชุกฤตา  เทศพันธ์ ครู อนุมัติ
39 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020002 บ้านหัวนา มยุรี  แดงเจริญ ครู อนุมัติ
40 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020001 บ้านวังสารภี นางสาววิภาวี  จงสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
41 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020001 บ้านวังสารภี นางสุภา  กลัวผิด ครูโรงเรียนบ้านวังสารภี อนุมัติ
42 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020019 วัดทุ่งลาดหญ้า ลาดหญ้าวิทยา นางศิริธร  เทศสาลี ครู อนุมัติ
43 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020019 วัดทุ่งลาดหญ้า ลาดหญ้าวิทยา นายกฤษกรณ์  วงศ์สิทธิพิศาล ครู ชำนาญการ อนุมัติ
44 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020020 วัดกาญจนบุรีเก่า นายสุทธิพร   ดาวเรือง ครู อนุมัติ
45 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020020 วัดกาญจนบุรีเก่า วีณา  วงษ์พาณิช ครู อนุมัติ
46 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020022 บ้านท่าหวี กมลวรรณ  ศรีละมูล ผอ.โรงเรียนบ้านท่าหวี อนุมัติ
47 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020023 บ้านจันอุย นางสาวพรณภา  พูนทอง ครู อนุมัติ
48 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020023 บ้านจันอุย พีรฉัตร  น้อยเคียง ผอ.โรงเรียนบ้านจันอุย อนุมัติ
49 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020025 บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) จันทร  บุญวะระ ครู อนุมัติ
50 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020021 บ้านทุ่งนานางหรอก นางณัฏฐิมา  แคนสังข์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
51 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020021 บ้านทุ่งนานางหรอก ไปรยา  เย็นสรง ครู อนุมัติ
52 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020026 บ้านหนองสามพราน พิศมัย  พรหมสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสามพราน อนุมัติ
53 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020030 บ้านท่ามะนาว อุไรวรรณ  วิบูลกิจ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
54 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020027 บ้านวังด้ง พิสมัย  ตุติ ครู อนุมัติ
55 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020027 บ้านวังด้ง อรวรรณ์  เยสูงเนิน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
56 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020027 บ้านวังด้ง นายสิทธิพล  ปานกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
57 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020034 บ้านท่าทุ่ม chintana  Tanalurg ครู อนุมัติ
58 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020034 บ้านท่าทุ่ม นางสาวขนิษฐา  คำเวียงจันทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
59 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020031 บ้านท่าโป่ง มนต์ชัย  จันทร์เทพ ธุรการ อนุมัติ
60 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020031 บ้านท่าโป่ง นางทิพวรรณ   พรนภาเจริญ ครู อนุมัติ
61 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020031 บ้านท่าโป่ง panuwat  budeolee ครู อนุมัติ
62 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020032 บ้านหนองหอย นันทวีัน  ทองคำ ครู อนุมัติ
63 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020032 บ้านหนองหอย นางนฤมล   บัวหลวงงาม ครู ค.ศ. 3 อนุมัติ
64 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020035 วัดเขาน้อย ธิภาวรรณ  ทิพย์เอม ธุรการ อนุมัติ
65 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020035 วัดเขาน้อย จินตนา  พัฒนามาศ คร฿ อนุมัติ
66 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020052 บ้านนากาญจน์ วิชาญ  อินทกูล ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
67 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020052 บ้านนากาญจน์ นายวิชาญ  อินทกูล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
68 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020052 บ้านนากาญจน์ เบญจมาศ  นุ่มวัฒนะ ครู อนุมัติ
69 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020053 บ้านดงยาง นิลวรรณ  เกษมโศธน์ ครู อนุมัติ
70 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020047 บ้านวังตะเคียน กัญญา  มั่นคง ครุ อนุมัติ
71 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020047 บ้านวังตะเคียน สมบัติ  เหลืองแดง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
72 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020048 บ้านหนองกลางพง นางสุนีย์   อมาตยกุล ครู อนุมัติ
73 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020048 บ้านหนองกลางพง พรศิริ  มีจั่นเพ็ชร ครู อนุมัติ
74 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020049 ลุ่มโป่งเสี้ยว พรพรรณ  ตวันคำ ครู อนุมัติ
75 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020049 ลุ่มโป่งเสี้ยว อุมาลัย  ทรัพย์จรัสเเสง ครูคศ.1 อนุมัติ
76 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020051 บ้านวังเย็น วีรชาติ  พ้นภัย ครู อนุมัติ
77 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020051 บ้านวังเย็น นายยืนยง  นินายชอบ ครูชำนาญการ อนุมัติ
78 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020009 วัดศรีอุปลาราม tanapat  makklaun ครู อนุมัติ
79 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020016 บ้านพุประดู่ พนิดา  สำเร็จ ครู อนุมัติ
80 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020016 บ้านพุประดู่ อุษณีย์  ศรีนวล ครู อนุมัติ
81 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020017 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี นางปณีตา  ตะพังพินิจการ ครู อนุมัติ
82 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020017 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี นางรัศมี  แสนแก้ว ครู อนุมัติ
83 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020012 บ้านหนองบัว ณัฐพัชร์  มากบุญมา พนักงานราชการ อนุมัติ
84 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020013 บ้านพุเลียบ นายนพดล  แน่นอุดร เจ้าหน้าที่เทคโนโลยี อนุมัติ
85 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020013 บ้านพุเลียบ ขนิษฐา  ทองเปราะ พนักงานราชการ อนุมัติ
86 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020045 บ้านทุ่งนาคราช ธีรเศรษฐ์  ดวงแข ครู คศ.1 อนุมัติ
87 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020006 บ้านเขาปูน นางเรณู  แก้วการไร่ ครู อนุมัติ
88 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020006 บ้านเขาปูน สุวรรณา  เจิมจรุง ครู อนุมัติ
89 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020040 บ้านวังปลาหมู นราศักดิ์  ชมดารา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
90 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020040 บ้านวังปลาหมู ขนิษฐา  ปูชณียพันธ์ ครู อนุมัติ
91 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020041 บ้านวังลาน วาสนา  อิ่มประไพ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
92 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020042 วัดไทยวิวัฒนาราม ไตรรัตน์  ทองรัตนภาค ครู อนุมัติ
93 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020106 บ้านถ้ำ ธีมาพร  สังข์เงิน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
94 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020106 บ้านถ้ำ นางศุภลักษณ์  ศรีสุข ครู ค.ศ.2 อนุมัติ
95 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020106 บ้านถ้ำ กรณิกา  คงอ้น ครู อนุมัติ
96 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020107 บ้านดอนคราม รัตนา  กุุ่มพรม ครู อนุมัติ
97 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020108 วัดหนองตะโก บุญชอบ  บุญบำรุง ครู อนุมัติ
98 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020108 วัดหนองตะโก นายประกอบ  พัดชื่น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
99 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020109 บ้านห้วยน้ำโจน สุพัตรา  สุไตทอน ครู อนุมัติ
100 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020109 บ้านห้วยน้ำโจน วรรณเพ็ญ  เหมือนคล้าย ครู อนุมัติ
101 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020109 บ้านห้วยน้ำโจน วรรณี  คงชุม ครู ค.ศ.3 ร.ร.บ้านห้วยน้ำโจน อนุมัติ
102 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020121 วัดท่าตะคร้อ ภัทรมาศ  ศรีนิล ครู อนุมัติ
103 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020099 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง วิไลวรรณ  สมบูรณ์ทวี ครู อนุมัติ
104 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020100 อนุบาลท่าม่วง สันติ  ตะพัง ครู คศ.3 อนุมัติ
105 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020098 วัดท่าล้อ ภสมน  แก้วพลอย ครูธุรการ อนุมัติ
106 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020101 เขาดินวิทยาคาร สาวิตรี  ไพศาล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
107 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020101 เขาดินวิทยาคาร บุศยรินทร์  ฟักช้าง ครู อนุมัติ
108 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020096 วัดศรีสุวรรณาราม วศิณ  อยู่สุข พนักงานราชการ อนุมัติ
109 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020097 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ มณฑา  ต้นโพธิ์ ครู อนุมัติ
110 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020097 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ นายเสนาะ  แก้วเรือง ครู อนุมัติ
111 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020124 บ้านหนองมงคล บุญชัย  ช่วงชัย ผอ.โรงเรียนบ้านหนองมงคล อนุมัติ
112 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020124 บ้านหนองมงคล ปราโมทย์  อินทร์ศวร ครู อนุมัติ
113 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020124 บ้านหนองมงคล นายปราโมทย์  อินทร์ศวร ครู อนุมัติ
114 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020131 บ้านหนองน้ำขุ่น ภสมน  แก้วพลอย ครู อนุมัติ
115 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020131 บ้านหนองน้ำขุ่น นางนวพรรณ  สายลุน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
116 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020104 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) สุรพล  พละศักดิ์ ครู อนุมัติ
117 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020112 บ้านสระเศรษฐี กฤติยาณี  เพ่งพินิจ ครู อนุมัติ
118 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020112 บ้านสระเศรษฐี ฺBenchawan  Phiraphan Admin อนุมัติ
119 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020122 วัดลําสำรอง อนงค์นาถ  เชยโต ครูธุรการ อนุมัติ
120 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020123 บ้านรางสะเดา กิติญานันท์  ครูทอง ครู อนุมัติ
121 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020120 ตลาดสํารอง มนต์ชัย  เฉลิมนิรันดร์ ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
122 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020120 ตลาดสํารอง จำเริญ  ทองศักดิ์ ครู อนุมัติ
123 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020125 วัดหนองพังตรุ ตรีรัตน์  นะรา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
124 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020125 วัดหนองพังตรุ sangduen  thaithanan ครู อนุมัติ
125 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020126 บ้านห้วยไร่ วาสนา  ทองเปลง ครู อนุมัติ
126 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020126 บ้านห้วยไร่ อุบล  ช้อยเครือ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
127 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020127 บ้านหนองเป็ด ปราณี  นาคขำ ครู อนุมัติ
128 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020105 วัดม่วงชุม ชลหทัย  คุ้นเคย ครู อนุมัติ
129 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020103 วัดชุกพี้ สุวิทย์  ปริสุวรรณ ครู อนุมัติ
130 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020110 วัดขุนไทยธาราราม น.ส.อุไร  นันทศาสนศักดิ์ ครู คศ.2 อนุมัติ
131 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020110 วัดขุนไทยธาราราม อัชฉรา  เกตุสง่า ครู อนุมัติ
132 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020111 บ้านรางสาลี่ pachrung  bunthoutook ครู อนุมัติ
133 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020111 บ้านรางสาลี่ นายประเทือง  สระแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
134 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020134 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม มาลี  อุดมวงศ์ศิริ ครู คศ.2 อนุมัติ
135 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020113 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) ขนิษฐา  ครุฑเหิร ครู อนุมัติ
136 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020113 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) จารุวรรณ  วงษ์เทวา ผอ.โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่ อนุมัติ
137 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020113 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) คนึงนิตย์  พิทักคีรี ครู อนุมัติ
138 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020114 วัดวังขนายทายิการาม เสรี  จันทร์เจือจุน ผอ.โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม อนุมัติ
139 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020102 บ้านหนองตาบ่ง อภิญญา  แก้วประเสริฐ ครู อนุมัติ
140 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020102 บ้านหนองตาบ่ง อุทุมพร  นิลหยก ครู อนุมัติ
141 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020116 วัดวังศาลา นายนเรศ  พนานุสรณ์ศิลป์ ครู อนุมัติ
142 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020116 วัดวังศาลา warate  pananusornsil ครู อนุมัติ
143 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020117 วัดหนองเสือ นางวณิชย์ชยา  โพชะเรือง ครู คศ 3 อนุมัติ
144 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020118 บ้านหนองสะแก วิสุตตา  สุวรรณ์ ครู อนุมัติ
145 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020119 วัดโพธิ์ศรีสุขาราม อนงค์รัตน์  มากมีทรัพย์ ครู อนุมัติ
146 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020094 บ้านรางจิก สรัญญา  พฤฑฒิกุล ครู อนุมัติ
147 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020092 วัดอินทาราม อารีา  สุขเผือก ครู อนุมัติ
148 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020092 วัดอินทาราม นายพงษ์วินิส  สุขเผือก ธุรการ อนุมัติ
149 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020093 บ้านห้วยตลุง กมลทิพย์  ลิ้มพันทอง ครู อนุมัติ
150 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020093 บ้านห้วยตลุง นายอมร  มูลเเก้ว ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
151 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020128 วัดหนองตะครอง นวพล  ศิลาแรง ครู อนุมัติ
152 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020135 บ้านโกรกตารอด นางสุภาว์   หอมสุด ครู คศ 2 อนุมัติ
153 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020135 บ้านโกรกตารอด สามารถ  พราหมสุภา ครู อนุมัติ
154 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020129 ดิศกุล รัชช์สิทธิ์  ทิพยาลัย ครู อนุมัติ
155 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020129 ดิศกุล อนุสรา  เกตุแก้ว ครู อนุมัติ
156 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020130 บ้านหนองอีเห็น โกวิทย์  สุธาพจน์ ครู อนุมัติ
157 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020130 บ้านหนองอีเห็น นายสมชัย  เสร็จกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
158 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020132 บ้านหนองสองห้อง นางขนิษฐา  เกตุแดง ครู อนุมัติ
159 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020388 วัดยางเกาะ นายประยูร  อนันต๊ะ ครู อนุมัติ
160 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020389 บ้านกลอนโด นายชาญชัย  สุทธิรักษ์ ครู อนุมัติ
161 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020389 บ้านกลอนโด สุปราณี  มงคล ครู อนุมัติ
162 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020391 วัดหนองบัว นายบรรฑูรย์  ถ้วยทอง ครู อนุมัติ
163 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020391 วัดหนองบัว นางสาวขวัญนภา  จันทรวัฒน์ ครู อนุมัติ
164 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020391 วัดหนองบัว นางสาวขนิษฐา  จิตเที่ยง ครู อนุมัติ
165 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020392 บ้านแหลมทอง natcha  thammachat ครู อนุมัติ
166 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020392 บ้านแหลมทอง ประไพ  สมุทวณิช ครู อนุมัติ
167 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020393 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า นายสุเทพ  กาญจนพุทธกร ครู อนุมัติ
168 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020394 วัดจรเข้เผือก นางสาวบุญธรรม  ฝอยทอง ครู โรงเรียนวัดจรเข้เผือก อนุมัติ
169 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020394 วัดจรเข้เผือก ศิราพร  นาคปาน ครู อนุมัติ
170 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020395 บ้านท่ามะเฟือง นางธาราภรณ์   วงษ์เทศ ครู อนุมัติ
171 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020395 บ้านท่ามะเฟือง อำนวย  ธรรมรังษี ครู อนุมัติ
172 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020396 บ้านท่าเสด็จ วิรงรอง  อินทร์แก้ว ครู อนุมัติ
173 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020396 บ้านท่าเสด็จ สุทาทิพย์  บุญรอด ครู คศ๒ อนุมัติ
174 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020396 บ้านท่าเสด็จ นางสาววรรณา  คำสีเขียว ครูคศ.1 อนุมัติ
175 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020397 วัดถ้ำอ่างหิน พินิจ  ลิขิตวัฒนกิจ ผอ.โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน อนุมัติ
176 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020397 วัดถ้ำอ่างหิน นางฉวีวรรณ  หงษ์พงษ์ ครู อนุมัติ
177 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020398 บ้านหนองหญ้าปล้อง อารีย์  หลักศิลา ครู อนุมัติ
178 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020398 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางสาวบุญอิ่ม  สุขนิ่ม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
179 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020398 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางสาวณัฐธมนพัณณ์  ไชยปรุง ครู อนุมัติ
180 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020398 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางสาวกนกวรรณ  สอบไธสง ครู อนุมัติ
181 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020399 บ้านหนองกวาง วรภัสศา  สำเภาทอง ครู อนุมัติ
182 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020399 บ้านหนองกวาง นางสุกัญญา  บรรจงรักษา ครูชำนาญการ อนุมัติ
183 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020400 บ้านทุ่งยาว ทัธนา  กาญจนบุรางกูร ครู อนุมัติ
184 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020383 บ้านหนองโสน อารีย์  พวทอง ครู อนุมัติ
185 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020383 บ้านหนองโสน ธันยรัศมิ์  วิเศษสิงห์ ครู อนุมัติ
186 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020385 บ้านไทรทอง สมหญิง  อินสว่าง พนักงานราชการ อนุมัติ
187 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020386 บ้านโป่งโก วรรณา  ศรีแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
188 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020386 บ้านโป่งโก วรรณา  ศรีแก้ว ครู อนุมัติ
189 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020387 บ้านท่ามะไฟ รสริน  สบายยิ่ง ครู อนุมัติ
190 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020384 บ้านเนินไพร สุธีรา  ธีระมิตร ครู อนุมัติ
191 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020384 บ้านเนินไพร วัชราภรณ์  บัตจัตุรัส ครูผู้ช่วย อนุมัติ
192 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020375 บ้านหนองหิน ปัทมา  เจนอภิธรรม ครูจ้างสอน อนุมัติ
193 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020376 บ้านหนองปล้อง กมลรัตน์  ชื่นรอด ครู อนุมัติ
194 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020377 บ้านท่าแย้ สิทธิพงษ์171  มนุษย์จันทร์ ครู อนุมัติ
195 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020381 บ้านท่าพุ นราฤทธิ์  ทิศกระโทก ครู อนุมัติ
196 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020381 บ้านท่าพุ ณภัทร  ศิริมั่ว ครูคศ.2 อนุมัติ
197 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020372 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย นายอนุพร  มงคลศักดิ์สกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
198 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020372 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย กชกร  วิมลพันธ์ ครู อนุมัติ
199 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020374 ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) ศรายุทธ  ล้อมพงษ์ ครู อนุมัติ
200 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020374 ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) รุ่งฤดี  โฆษพงศา ครู อนุมัติ
201 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020373 บ้านหนองไผ่ นางสาวอัมพร  ศรีทอง ครูชำนาญการ อนุมัติ
202 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020373 บ้านหนองไผ่ มลภา  อุไทยธุราทร ครู อนุมัติ
203 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020373 บ้านหนองไผ่ นางสาวนภัสพร  ทองพราย ครู อนุมัติ
204 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020380 บ้านหนองปากดง จรูญ  สมศักดิ์ ครู อนุมัติ
205 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020380 บ้านหนองปากดง นางสาวอรทัย  บุญเส็ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
206 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020378 บ้านหินแด้น นายจิรัฎฐ์  ฉัตรคล่องแคล่ว ครู คศ.1 อนุมัติ
207 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020378 บ้านหินแด้น นางปทุม  นิ่มเจริญ ครู อนุมัติ
208 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020378 บ้านหินแด้น นางสาวยุวธิดา  ทองดอนเอ ครู อนุมัติ
209 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020133 จํารูญเนติศาสตร์ สิทธิศักดิ์  แ่ก่งสนตอ ครู อนุมัติ
210 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020133 จํารูญเนติศาสตร์ ชูติรัตน์  ประดิษฐเวคิน ครู อนุมัติ
211 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020357 บ้านน้ำพุ กรทิพย์  ลำใยศิริ ครูโรงเรียนบ้านน้ำพุ อนุมัติ
212 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020357 บ้านน้ำพุ นายวิชา  ลำใยขจี ครู คศ.2 อนุมัติ
213 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020360 บ้านสามหลัง วิชา  ใจดี ครู อนุมัติ
214 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020342 บ้านดงเสลา นายนันทยุทธ  หนูนันท์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
215 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020347 บ้านโป่งหวาย ผุสชา  เนตรแก้ว ครู อนุมัติ
216 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020347 บ้านโป่งหวาย กิตติมา  อุดมสินค้า ครูผู้ช่วย อนุมัติ
217 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020352 บ้านพุน้ำเปรี้ยว อดุลย์  ยุมังกูร ครู อนุมัติ
218 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020352 บ้านพุน้ำเปรี้ยว Phongsaen  Onyim ครู อนุมัติ
219 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020353 บ้านท่าสนุ่น สมใจ   คุณากรดุษิต ครู อนุมัติ
220 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020353 บ้านท่าสนุ่น เกหลง  ใหมทอง ครู อนุมัติ
221 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020353 บ้านท่าสนุ่น ณปภัช  สถิตยานุรักษ์ ครู อนุมัติ
222 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020356 บ้านบนเขาแก่งเรียง นายธีระเทพ  วัจนะ ครู อนุมัติ
223 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020356 บ้านบนเขาแก่งเรียง ณัฐพงศ์  แก้วสะอาด ครูชำนาญการ อนุมัติ
224 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020348 ชุมชนบ้านท่ากระดาน อรพรรณ  ไวยิ่งยุทธ ครู อนุมัติ
225 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020348 ชุมชนบ้านท่ากระดาน ดวงใจ  โพธิ์ขาว ครู อนุมัติ
226 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020349 บ้านหม่องกระแทะ อิทธิพล  สุขทวี ครู อนุมัติ
227 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020354 บ้านเจ้าเณร เยาวรัตน์  แสนพินิจ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
228 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020354 บ้านเจ้าเณร ดวงพร   สมใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
229 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020345 วัดถ้ำองจุ สาธิต  นาสวนตระกูล ครู อนุมัติ
230 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020345 วัดถ้ำองจุ กฤตคม  สมจันทร์ ครู อนุมัติ
231 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020346 บ้านองหลุ ประวิทย์  เถกิงกิจ ครู อนุมัติ
232 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020341 บ้านปากนาสวน เอกราช  ไก่แก้ว ครู อนุมัติ
233 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020343 บ้านองสิต สุชีรา  รุ่งมณีกิจเจริญ ครู อนุมัติ
234 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020343 บ้านองสิต นางธฐมน  วิเชียร ธุรการ อนุมัติ
235 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020344 บ้านนาสวน อำนวย  คดพะเนาว์ ครู อนุมัติ
236 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020344 บ้านนาสวน นางสาวจันทิมา  สวัสดิ์ดารา ครู อนุมัติ
237 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020344 บ้านนาสวน นายพิศนุ  ตองแก้ว ครู อนุมัติ
238 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020358 บ้านน้ำมุด ยุทธ์  อนันต์ชัยลิขิต ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
239 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020359 บ้านต้นมะพร้าว นิตยา  สำเนียงสูง ครู อนุมัติ
240 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020350 อนุบาลศรีสวัสดิ์ วลัยพร  ดอกนาค พนักงานราชการ อนุมัติ
241 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020350 อนุบาลศรีสวัสดิ์ สุวจี  หงษ์เวียงจันทร์ ครู อนุมัติ
242 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020350 อนุบาลศรีสวัสดิ์ อักษรินทร์  ชัยอัครพันธุ์ ครู อนุมัติ
243 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020351 บ้านทุ่งนา นางอรุณ  แก้วบัวดี ครู อนุมัติ
244 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020351 บ้านทุ่งนา อารีย์ลักษณ์  วิทยา ครู อนุมัติ
245 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020351 บ้านทุ่งนา บรรหาร   เชื้อทอง ครู อนุมัติ