รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020037 : บ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) สิริกร  ศรีธรรม ครู
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020038 : บ้านแก่งหลวง นางสาวภัณฑิลา   ววณา ครู
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020039 : วัดถ้ำมังกรทอง นงลักษณ์   กลิ่นหอม ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020010 : วัดท่าน้ำตื้น ภิรดา  ทิพยดี ครู
5 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020010 : วัดท่าน้ำตื้น ปาวรีย์  บุณยปรรณานนท์ ครู
6 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020011 : ท่าพะเนียดกุญชร สุวารี  จรเขตต์ ครู
7 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020014 : บ้านหนองสองตอน โฉมเฉลา  ศรีสนาม ครู
8 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020036 : บ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) สิบเอกกฤชณรงค์  สุภาพ ครูชำนาญการ
9 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020036 : บ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) สุพัตรา  นรดี ครู
10 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020033 : บ้านทับศิลา สุขราศี  จันทร์ปุ่น ครู
11 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020033 : บ้านทับศิลา มาโณชญ์  เหลืองเอี่ยม ครู
12 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020028 : บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) ฏฤณภพ  ผู้แสนสะอาด ครู
13 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020003 : บ้านหัวหิน นายอรรถชัย  รักราษฎร์ ครูโรงเรียนบ้านหัวหิน
14 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020003 : บ้านหัวหิน นางสาวสายฝน  แก้วจันทร์ ครู
15 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020004 : วัดบ้านยาง อรวรรณ  ไก่แก้ว ครู
16 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020005 : วัดท่ามะขาม สุธาสินี  แจ้งนภา ครู
17 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020054 : พัฒน์พงศ์ นายเชาวกิจ  เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ ครู
18 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020055 : บ้านห้วยน้ำขาว ชัยวัฒน์  ล่ายสกุล ครูผู้ช่วย
19 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020056 : หนองบ้านเก่าสามัคคี สาวิตรี   บุญเลิศ ครู คศ.2
20 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020057 : บ้านตะเคียนงาม นันทณา  ทองแดง ครู
21 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020057 : บ้านตะเคียนงาม สุณิสา  หมื่นปราบ ครู
22 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020059 : บ้านทุ่งศาลา กฤตยาณี  ลำทะแย ครู
23 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020046 : วัดบ้านเก่า ก้องศักดิ์  เขียวลือ ครู
24 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020050 : วัดพุน้อย นางทิพวรรณ  ชุ่มเพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020445 : ตชด.บ้านประตูด่าน ทิพวรรณ  ศรท้วม ครู
26 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020008 : อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางสาวชฎารมย์  สุทธิอภิวัฒน์ ครู คศ.1
27 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020008 : อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม กมลชนก  วันแก้ว ครู
28 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020007 : อนุบาลกาญจนบุรี รณศักดิ์  เนียมกัน ครู
29 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020007 : อนุบาลกาญจนบุรี ชุกฤตา  เทศพันธ์ ครู
30 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020002 : บ้านหัวนา มยุรี  แดงเจริญ ครู
31 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020001 : บ้านวังสารภี นางสาววิภาวี  จงสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
32 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020001 : บ้านวังสารภี ธนวิทย์   ทองกวาว ครู
33 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020019 : วัดทุ่งลาดหญ้า ลาดหญ้าวิทยา นายกฤษกรณ์  วงศ์สิทธิพิศาล ครู ชำนาญการ
34 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020019 : วัดทุ่งลาดหญ้า ลาดหญ้าวิทยา สุนันทนา  พลอามาตย์ ครู
35 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020020 : วัดกาญจนบุรีเก่า วีณา  วงษ์พาณิช ครู
36 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020020 : วัดกาญจนบุรีเก่า นายสุทธิพร   ดาวเรือง ครู
37 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020022 : บ้านท่าหวี เรณู  สำแดงฤทธิ์ ครู
38 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020023 : บ้านจันอุย นางสาวพรณภา  พูนทอง ครู
39 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020025 : บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) จันทร  บุญวะระ ครู
40 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020021 : บ้านทุ่งนานางหรอก ไปรยา  เย็นสรง ครู
41 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020021 : บ้านทุ่งนานางหรอก ชฎารัตน์  ถือแก้ว ครูผู้ช่วย
42 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020026 : บ้านหนองสามพราน ดวงพร  นิลน้ำเพ็ชร ครูธุรการ
43 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020026 : บ้านหนองสามพราน พิศมัย  พรหมสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสามพราน
44 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020030 : บ้านท่ามะนาว อุไรวรรณ  วิบูลกิจ ครูชำนาญการพิเศษ
45 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020027 : บ้านวังด้ง อรวรรณ์  เยสูงเนิน ครูชำนาญการพิเศษ
46 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020027 : บ้านวังด้ง พิสมัย  ตุติ ครู
47 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020034 : บ้านท่าทุ่ม จินตนา  ธนะฤกษ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าทุ่ม
48 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020034 : บ้านท่าทุ่ม นางสาวขนิษฐา  คำเวียงจันทร์ ครูผู้ช่วย
49 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020031 : บ้านท่าโป่ง นางทิพวรรณ   พรนภาเจริญ ครู
50 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020031 : บ้านท่าโป่ง มนต์ชัย  จันทร์เทพ ธุรการ
51 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020032 : บ้านหนองหอย นางนฤมล   บัวหลวงงาม ครู ค.ศ. 3
52 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020032 : บ้านหนองหอย นันทวีัน  ทองคำ ครู
53 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020035 : วัดเขาน้อย ธิภาวรรณ  ทิพย์เอม ธุรการ
54 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020052 : บ้านนากาญจน์ จันทรา  เกตุจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
55 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020052 : บ้านนากาญจน์ วิชาญ  อินทกูล ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
56 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020053 : บ้านดงยาง พัชรี  กิติกาญจน์ ครู
57 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020047 : บ้านวังตะเคียน นางวาสนา  เอี่ยมจริง ครู
58 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020047 : บ้านวังตะเคียน กัญญา  มั่นคง ครุ
59 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020048 : บ้านหนองกลางพง นางสุนีย์   อมาตยกุล ครู
60 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020048 : บ้านหนองกลางพง วรวิทย์  อัคราภิชาต ครูธุรการ
61 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020049 : ลุ่มโป่งเสี้ยว วรวรรณ  สมจิตต์ ครูพี่เลี้ยง
62 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020049 : ลุ่มโป่งเสี้ยว พรพรรณ  ตวันคำ ครู
63 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020009 : วัดศรีอุปลาราม ธนพัฒน์  เมฆเคลื่อน ครู
64 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020016 : บ้านพุประดู่ อุษณีย์  ศรีนวล ครู
65 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020016 : บ้านพุประดู่ พนิดา  สำเร็จ ครู
66 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020017 : สมาคมนักเรียนเก่าราชินี นางปณีตา  ตะพังพินิจการ ครู
67 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020017 : สมาคมนักเรียนเก่าราชินี นายเอกพงษ์  ใจชาญสุขกิจ ครูชำนาญการ
68 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020012 : บ้านหนองบัว ณัฐพัชร์  มากบุญมา พนักงานราชการ
69 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020012 : บ้านหนองบัว วาสนา  พุตติ ครู
70 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020013 : บ้านพุเลียบ ขนิษฐา  ทองเปราะ พนักงานราชการ
71 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020045 : บ้านทุ่งนาคราช ธีรเศรษฐ์  ดวงแข ครู คศ.1
72 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020006 : บ้านเขาปูน นางเรณู  แก้วการไร่ ครู
73 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020006 : บ้านเขาปูน สุวรรณา  เจิมจรุง ครู
74 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020040 : บ้านวังปลาหมู นายพิทักษ์   วัดจินดา ครูผู้สอน
75 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020040 : บ้านวังปลาหมู ขนิษฐา  ปูชณียพันธ์ ครู
76 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020041 : บ้านวังลาน นางสาวประพาพร   ยศวิชัย ครู
77 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020042 : วัดไทยวิวัฒนาราม ไตรรัตน์  ทองรัตนภาค ครู
78 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020106 : บ้านถ้ำ นางศุภลักษณ์  ศรีสุข ครู ค.ศ.2
79 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020106 : บ้านถ้ำ ธีมาพร  สังข์เงิน ครูชำนาญการพิเศษ
80 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020107 : บ้านดอนคราม นงนภัส   สุขเกษม ธุรการโรงเรียน
81 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020107 : บ้านดอนคราม รัตนา  กุุ่มพรม ครู
82 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020108 : วัดหนองตะโก บุญชอบ  บุญบำรุง ครู
83 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020108 : วัดหนองตะโก นายประกอบ  พัดชื่น ครูผู้ช่วย
84 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020109 : บ้านห้วยน้ำโจน สุพัตรา  สุไตทอน ครู
85 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020109 : บ้านห้วยน้ำโจน วรรณเพ็ญ  เหมือนคล้าย ครู
86 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020121 : วัดท่าตะคร้อ ภัทรมาศ  ศรีนิล ครู
87 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020099 : วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง วิไลวรรณ  สมบูรณ์ทวี ครู
88 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020100 : อนุบาลท่าม่วง รมย์รวินทร์  เอกจิตร ครู
89 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020098 : วัดท่าล้อ ปฐมพงศ์   เด่นดวงใจ ครูผู้ช่วย
90 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020098 : วัดท่าล้อ ภสมน  แก้วพลอย ครูธุรการ
91 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020101 : เขาดินวิทยาคาร บุศยรินทร์  ฟักช้าง ครู
92 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020101 : เขาดินวิทยาคาร สาวิตรี  ไพศาล ครูชำนาญการพิเศษ
93 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020096 : วัดศรีสุวรรณาราม ธันวา  ทรัพย์ธนภูมิ ครูผู้ช่วย
94 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020096 : วัดศรีสุวรรณาราม วศิณ  อยู่สุข พนักงานราชการ
95 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020097 : วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ ผกาวัลย์  สุขเพิ่ม ครู
96 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020097 : วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ มณฑา  ต้นโพธิ์ ครู
97 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020124 : บ้านหนองมงคล ปราโมทย์  อินทร์ศวร ครู
98 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020131 : บ้านหนองน้ำขุ่น นางนวพรรณ  สายลุน ครูชำนาญการพิเศษ
99 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020104 : บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) สุรพล  พละศักดิ์ ครู
100 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020112 : บ้านสระเศรษฐี อำนวย  กลิ่นหอม ครู
101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020112 : บ้านสระเศรษฐี กฤติยาณี  เพ่งพินิจ ครู
102 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020122 : วัดลําสำรอง กิตติยาณี  ตั้งใจ ครู
103 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020122 : วัดลําสำรอง พรสิริ  รักบ่อพลับ เจ้าหน้าที่ธุรการ
104 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020123 : บ้านรางสะเดา กิติญานันท์  ครูทอง ครู
105 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020123 : บ้านรางสะเดา นางสาวทิพวรรณ  เหมือนอ้อย ครูผู้ช่วย
106 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020120 : ตลาดสํารอง จำเริญ  ทองศักดิ์ ครู
107 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020120 : ตลาดสํารอง มนต์ชัย  เฉลิมนิรันดร์ ครูพี่เลี้ยง
108 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020125 : วัดหนองพังตรุ ตรีรัตน์  นะรา ครูผู้ช่วย
109 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020126 : บ้านห้วยไร่ วาสนา  ทองเปลง ครู
110 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020126 : บ้านห้วยไร่ อุบล  ช้อยเครือ ครูชำนาญการพิเศษ
111 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020127 : บ้านหนองเป็ด ปราณี  นาคขำ ครู
112 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020127 : บ้านหนองเป็ด สุรีรัตน์  เรืองสิริวโรดม ครู
113 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020105 : วัดม่วงชุม กชพรรณ  คุ้นเคย ครู
114 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020103 : วัดชุกพี้ สุวิทย์  ปริสุวรรณ ครู
115 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020110 : วัดขุนไทยธาราราม ภัทรศยา  ธนภัทรวาทิน ครูผู้ช่วย
116 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020110 : วัดขุนไทยธาราราม น.ส.อุไร  นันทศาสนศักดิ์ ครู คศ.2
117 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020111 : บ้านรางสาลี่ นายประเทือง  สระแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
118 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020134 : วัดสระกลอยสามัคคีธรรม มาลี  อุดมวงศ์ศิริ ครู คศ.2
119 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020113 : บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) คนึงนิตย์  พิทักคีรี ครู
120 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020113 : บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) ขนิษฐา  ครุฑเหิร ครู
121 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020114 : วัดวังขนายทายิการาม เสรี  จันทร์เจือจุน ผอ.โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
122 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020102 : บ้านหนองตาบ่ง อุทุมพร  นิลหยก ครู
123 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020102 : บ้านหนองตาบ่ง อภิญญา  แก้วประเสริฐ ครู
124 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020116 : วัดวังศาลา นายนเรศ  พนานุสรณ์ศิลป์ ครู
125 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020117 : วัดหนองเสือ นางวณิชย์ชยา  โพชะเรือง ครู คศ 3
126 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020118 : บ้านหนองสะแก วิสุตตา  สุวรรณ์ ครู
127 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020119 : วัดโพธิ์ศรีสุขาราม อนงค์รัตน์  มากมีทรัพย์ ครู
128 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020094 : บ้านรางจิก สรัญญา  พฤฑฒิกุล ครู
129 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020092 : วัดอินทาราม นวิสา  สารีวงษ์ ครู
130 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020092 : วัดอินทาราม นายพงษ์วินิส  สุขเผือก ธุรการ
131 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020093 : บ้านห้วยตลุง กมลทิพย์  ลิ้มพันทอง ครู
132 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020093 : บ้านห้วยตลุง นายอมร  มูลเเก้ว ครู ค.ศ.3
133 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020128 : วัดหนองตะครอง นวพล  ศิลาแรง ครู
134 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020135 : บ้านโกรกตารอด นางสุภาว์   หอมสุด ครู คศ 2
135 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020135 : บ้านโกรกตารอด สามารถ  พราหมสุภา ครู
136 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020129 : ดิศกุล รัชช์สิทธิ์  ทิพยาลัย ครู
137 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020129 : ดิศกุล พฤกษา  จันทร์เรือง ครู
138 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020130 : บ้านหนองอีเห็น นายสมชัย  เสร็จกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
139 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020130 : บ้านหนองอีเห็น โกวิทย์  สุธาพจน์ ครู
140 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020132 : บ้านหนองสองห้อง นางขนิษฐา  เกตุแดง ครู
141 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020388 : วัดยางเกาะ สรภพ  สุทธิรักษ์ ครู
142 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020388 : วัดยางเกาะ ภณิษา  ศรีเหรา ครู
143 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020389 : บ้านกลอนโด นายชาญชัย  สุทธิรักษ์ ครู
144 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020389 : บ้านกลอนโด นางสาวลัดดา  ศรีสดใส ครูผู้ช่วย
145 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020391 : วัดหนองบัว นางสาวขวัญนภา  จันทรวัฒน์ ครู
146 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020391 : วัดหนองบัว นางสาวขนิษฐา  จิตเที่ยง ครู
147 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020392 : บ้านแหลมทอง natcha  thammachat ครู
148 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020392 : บ้านแหลมทอง ณัฎฐนิช  จิณแพทย์ ครู
149 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020393 : บ้านทุ่งมะขามเฒ่า นายภูมิพันธุ์  พิณพาทย์ ธุรการโรงเรียน
150 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020393 : บ้านทุ่งมะขามเฒ่า จีเรียง  บุญสม ครู
151 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020393 : บ้านทุ่งมะขามเฒ่า นายสุเทพ  กาญจนพุทธกร ครู
152 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020394 : วัดจรเข้เผือก นางสาวบุญธรรม  ฝอยทอง ครู โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
153 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020394 : วัดจรเข้เผือก ศิราพร  นาคปาน ครู
154 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020395 : บ้านท่ามะเฟือง นางธาราภรณ์   วงษ์เทศ ครู
155 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020395 : บ้านท่ามะเฟือง นิตยา  บุญส่ง ครู
156 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020396 : บ้านท่าเสด็จ วิรงรอง  อินทร์แก้ว ครู
157 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020396 : บ้านท่าเสด็จ สุทาทิพย์  บุญรอด ครู คศ๒
158 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020397 : วัดถ้ำอ่างหิน นางฉวีวรรณ  หงษ์พงษ์ ครู
159 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020398 : บ้านหนองหญ้าปล้อง นางสาวบุญอิ่ม  สุขนิ่ม ครูผู้ช่วย
160 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020398 : บ้านหนองหญ้าปล้อง ฤทธิชัย  สุวพานิช ครู
161 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020399 : บ้านหนองกวาง วรภัสศา  สำเภาทอง ครู
162 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020399 : บ้านหนองกวาง นางสุกัญญา  บรรจงรักษา ครูชำนาญการ
163 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020400 : บ้านทุ่งยาว อริสา  สุวรรณฉิม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
164 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020400 : บ้านทุ่งยาว นางสาวสุนิสา  เปรมปรีดิ์ ธุรการ
165 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020383 : บ้านหนองโสน ธันยรัศมิ์  วิเศษสิงห์ ครู
166 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020383 : บ้านหนองโสน อารีย์  พวทอง ครู
167 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020385 : บ้านไทรทอง สมหญิง  อินสว่าง พนักงานราชการ
168 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020386 : บ้านโป่งโก วรรณา  ศรีแก้ว ครู
169 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020387 : บ้านท่ามะไฟ ลดาพัฒน์  พงศ์จิระเสฎฐ ครู
170 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020387 : บ้านท่ามะไฟ รสริน  สบายยิ่ง ครู
171 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020384 : บ้านเนินไพร วัชราภรณ์  บัตจัตุรัส ครูผู้ช่วย
172 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020375 : บ้านหนองหิน ปัทมา  เจนอภิธรรม ครูจ้างสอน
173 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020376 : บ้านหนองปล้อง กมลรัตน์  ชื่นรอด ครู
174 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020377 : บ้านท่าแย้ สิทธิพงษ์171  มนุษย์จันทร์ ครู
175 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020377 : บ้านท่าแย้ รุ่งทิวา  ขยันทำ ครู
176 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020381 : บ้านท่าพุ นราฤทธิ์  ทิศกระโทก ครู
177 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020381 : บ้านท่าพุ ณภัทร  ศิริมั่ว ครูคศ.2
178 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020372 : อนุบาลด่านมะขามเตี้ย นายอนุพร  มงคลศักดิ์สกุล ครูผู้ช่วย
179 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020372 : อนุบาลด่านมะขามเตี้ย กชกร  วิมลพันธ์ ครู
180 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020374 : ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) รุ่งฤดี  โฆษพงศา ครู
181 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020374 : ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) ผกาภรณ์  ดวงพิมาย ครู
182 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020373 : บ้านหนองไผ่ นางสาวนภัสพร  ทองพราย ครู
183 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020380 : บ้านหนองปากดง นางสุพัตรา  แสงอรุณ ครูโรงเรียนบ้านหนองปากดง
184 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020380 : บ้านหนองปากดง นางสาวอรทัย  บุญเส็ง ครูผู้ช่วย
185 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020378 : บ้านหินแด้น นายจิรัฎฐ์  ฉัตรคล่องแคล่ว ครู คศ.1
186 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020378 : บ้านหินแด้น นางปทุม  นิ่มเจริญ ครู
187 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020378 : บ้านหินแด้น นางสาวยุวธิดา  ทองดอนเอ ครู
188 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020133 : จํารูญเนติศาสตร์ ชูติรัตน์  ประดิษฐเวคิน ครู
189 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020357 : บ้านน้ำพุ กรทิพย์  ลำใยศิริ ครูโรงเรียนบ้านน้ำพุ
190 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020357 : บ้านน้ำพุ นายวิชา  ลำใยขจี ครู คศ.2
191 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020360 : บ้านสามหลัง นางสาวมณีรัตน์   ปานหว่าง ธุรการโรงเรียนบ้านสามหลัง
192 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020360 : บ้านสามหลัง นางสาวณัฐธีรา  ปฐวีพนาสณท์ ครูโรงเรียนบ้านสามหลัง
193 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020342 : บ้านดงเสลา นายนันทยุทธ  หนูนันท์ ครูชำนาญการ
194 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020347 : บ้านโป่งหวาย สุธีชา  ธีระมิตร ครูโรงเรียนบ้านโป่งหวาย
195 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020352 : บ้านพุน้ำเปรี้ยว อดุลย์  ยุมังกูร ครู
196 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020352 : บ้านพุน้ำเปรี้ยว Phongsaen  Onyim ครู
197 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020353 : บ้านท่าสนุ่น เกหลง  ใหมทอง ครู
198 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020353 : บ้านท่าสนุ่น สมใจ   คุณากรดุษิต ครู
199 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020356 : บ้านบนเขาแก่งเรียง ณัฐพงศ์  แก้วสะอาด ครูชำนาญการ
200 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020356 : บ้านบนเขาแก่งเรียง นายธีระเทพ  วัจนะ ครู
201 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020348 : ชุมชนบ้านท่ากระดาน ดวงใจ  โพธิ์ขาว ครู
202 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020348 : ชุมชนบ้านท่ากระดาน นายพัทธดล  บุญรอดดวง ครู
203 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020349 : บ้านหม่องกระแทะ อิทธิพล  สุขทวี ครู
204 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020354 : บ้านเจ้าเณร เยาวรัตน์  แสนพินิจ ครูชำนาญการพิเศษ
205 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020354 : บ้านเจ้าเณร ดวงพร   สมใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
206 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020345 : วัดถ้ำองจุ กฤตคม  สมจันทร์ ครู
207 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020345 : วัดถ้ำองจุ สาธิต  นาสวนตระกูล ครู
208 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020346 : บ้านองหลุ อำนาจ  กองแพง ครู
209 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020346 : บ้านองหลุ ประวิทย์  เถกิงกิจ ครู
210 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020341 : บ้านปากนาสวน สุทธิดา  ทำดี ครู
211 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020343 : บ้านองสิต นางธฐมน  วิเชียร ธุรการ
212 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020343 : บ้านองสิต เอกสิทธิ์  ภุมรินทร์ ครู
213 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020343 : บ้านองสิต สุชีรา  รุ่งมณีกิจเจริญ ครู
214 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020344 : บ้านนาสวน อำนวย  คดพะเนาว์ ครู
215 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020344 : บ้านนาสวน ศิริพร  พื้นผา ครู
216 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020344 : บ้านนาสวน นายพิศนุ  ตองแก้ว ครู
217 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020358 : บ้านน้ำมุด ยุทธ์  อนันต์ชัยลิขิต ผู้อำนวยการโรงเรียน
218 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020359 : บ้านต้นมะพร้าว นิตยา  สำเนียงสูง ครู
219 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020350 : อนุบาลศรีสวัสดิ์ สุวจี  หงษ์เวียงจันทร์ ครู
220 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020350 : อนุบาลศรีสวัสดิ์ อักษรินทร์  ชัยอัครพันธุ์ ครู
221 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020350 : อนุบาลศรีสวัสดิ์ วลัยพร  ดอกนาค พนักงานราชการ
222 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020351 : บ้านทุ่งนา อารีย์ลักษณ์  วิทยา ครู
223 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020351 : บ้านทุ่งนา นางอรุณ  แก้วบัวดี ครู