รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020167 : วัดเขาสามสิบหาบ สันทัด  พลเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020167 : วัดเขาสามสิบหาบ กกก  ฟฟฟ กกกก
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020167 : วัดเขาสามสิบหาบ วัลลภ  มัชวงค์ ครู คศ.3
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020167 : วัดเขาสามสิบหาบ อาทิตย์  โยมด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
5 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020168 : บ้านหนองหิน ปภาวริน  เลิศอาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน
6 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020168 : บ้านหนองหิน สุนิตา  ฉัตรทอง ครู คศ.1
7 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020168 : บ้านหนองหิน นางสาวลัลนา  ช้างกรุด ครู
8 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020168 : บ้านหนองหิน นายจักรกฤษ  สวัสดิ์มงคล ครู
9 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020169 : บ้านเขาช่อง นางวงศ์จันทร์  รุ่งกลิ่น ครู
10 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020169 : บ้านเขาช่อง เรียม  สุขขี ครู
11 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020169 : บ้านเขาช่อง นวินดา  กลั่นดี ธุรการโรงเรียน
12 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020155 : วัดเขาใหญ่ กันทิมา  บุตรศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
13 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020155 : วัดเขาใหญ่ ญานี  สอสอาด ครู
14 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020155 : วัดเขาใหญ่ นายประภาส  ทองมีสิทธิ์ ครู
15 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020156 : บ้านชายธูป นางสุมาลี  นุทกาญจนกุล ครู
16 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020156 : บ้านชายธูป ชลิต  ย้อยดี ครู
17 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020158 : วัดเขาตะพั้น อักษรินทร์  มิลินเจริญไชย เจ้าหน้าที่ธุรการ
18 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020158 : วัดเขาตะพั้น นางเตือนใจ  อุณยเกียรติ ครู
19 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020158 : วัดเขาตะพั้น วิชัย  เอี่ยมชื่น ครู
20 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020159 : อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ นายอิทธิกร  อินต๊ะปัญญา ครูชำนาญการ
21 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020159 : อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ วีรศรุต  พลนิรันดร์ เจ้าหน้าทีู่ธุรการ
22 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020160 : วัดดอนขมิ้น นางสุพิชฌาย์  สุทธิศิริธนชิต ครู
23 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020141 : วัดทุ่งมะกรูด นายฉัตรชัย  พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020141 : วัดทุ่งมะกรูด ชัยวัฒน์  แสงน้อย ครู
25 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020142 : บ้านทุ่งประทุน นางกุลทรัพย์  เวชตรียานนท์ ครู
26 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020142 : บ้านทุ่งประทุน sribungorn  janda ครู
27 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020142 : บ้านทุ่งประทุน สุทธิโรจน์  มาลัย ธุรการ
28 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020146 : วัดดอนชะเอม ไพริน  นาคเจริญ ครู
29 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020187 : บ้านบึงวิทยา วรรษฑีระ  ปานบุตร ครูโรงเรียนบ้านบึงวิทยา
30 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020145 : บ้านหนองตาแพ่ง นายสมปอง  ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
31 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020145 : บ้านหนองตาแพ่ง นางสาวณฑมน  ชุนประเสริฐ ครู
32 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020147 : บ้านรางกระต่าย อรอนงค์  ระงับพิศษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
33 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020147 : บ้านรางกระต่าย ขวัญตา  มีพันธ์ศรี ครู
34 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020148 : บ้านหนองตาคง นางสุวิมล  บุญแตง ครูชำนาญการ
35 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020149 : วัดตะคร้ำเอน viruch  swangarun ครู
36 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020150 : วัดสำนักคร้อ จิรศักดิ์  นิยมศักดิ์ ครู
37 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020138 : บ้านหนองลาน วัชระ  คล้ายทอง ครู
38 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020138 : บ้านหนองลาน นายยุทธนา  เหงี่ยมจุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
39 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020136 : บ้านท่ามะกา CHANIDA  KLANBOOS ครู
40 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020137 : วัดคร้อพนัน นางสาวสุภัค  วงษ์จู ครูชำนาญการ
41 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020137 : วัดคร้อพนัน นางภคอร  โยธาคุณาธร ครูชำนาญการพิเศษ
42 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020140 : วัดกระต่ายเต้น นางกมลวรรณ  ชัยมณี ครู
43 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020144 : วัดท่าเรือ"อุตสาหะวิทยาคาร" ณัฐพร  ศักดิ์ศรี ครู
44 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020143 : วัดใหม่เจริญผล รมณีย์  เรียบเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ
45 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020143 : วัดใหม่เจริญผล ธัญวรรณ  เวชวงศ์ ครูผู้ช่วย
46 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020153 : บ้านท่าพะเนียง จุฬาลักษณ์  ประทุมวงษ์ ธุรการ
47 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020153 : บ้านท่าพะเนียง อนุศาสตร์  ธำงโชติ ธุรการ
48 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020154 : ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ นางสาวสิรินาถ  แดงปลาด ธุรการ
49 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020157 : วัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) นางราตรี  เกิดมี ครู
50 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020157 : วัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) จตุพร  เชยสาคร ครู
51 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020152 : เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) กัญญาณัฐฐ์  ศรีเคลือบ ครูผู้ช่วย
52 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020152 : เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) นางสาวสุริสา   ผ่องใส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
53 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020152 : เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) นายนภภูมิ   พรมแดน ผู้อำนวยการ
54 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020151 : วัดดงสัก สุปราณี  รัตนสุภา ครู
55 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020151 : วัดดงสัก นางลภัสวีณ์  ห่อทองเลิศวัฒนา ครู
56 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020181 : วัดพระแท่นดงรัง พรรณรัตน์  ธิติมาธัญญากุล ครู
57 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020184 : บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร วรรณณิภา  นิลวงษ์ ครู
58 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020185 : บ้านดอนรัก พัชรี  ใจดีเฉย ครูผู้ช่วย
59 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020185 : บ้านดอนรัก นายนิพนธ์  กิมน้อย ครู
60 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020165 : บ้านหนองกรด นางสาวอชิรญา  หาดี ธุรการ
61 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020161 : วัดห้วยตะเคียน สุจิตรา  มีจำรัส ผู้อำนวยการโรงเรียน
62 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020161 : วัดห้วยตะเคียน นางสาวกมลวัลย์  บุญจันทร์ ครู
63 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020162 : วัดหนองโรง นางสาวสุภาวดี  พรายศรี ธุรการ
64 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020162 : วัดหนองโรง สมเพชร  จันทะจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
65 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020162 : วัดหนองโรง นายจิรวัฒน์  สุขจดิษฐ์ ครูชำนาญการ
66 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020163 : วัดเขาสะพายแร้ง นางเรขา  เสลาหลัก ครูชำนาญการพิเศษ
67 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020163 : วัดเขาสะพายแร้ง นายประสาท  สิงเสวก ผู้อำนวยการโรงเรียน
68 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020164 : วัดสนามแย้ ศิริชัย  โพธิ์พันธ์ ครู
69 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020173 : บ้านดอนเขว้า นางสาวพัณณิตา   สุขจิตต์ ครู คศ.1
70 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020173 : บ้านดอนเขว้า เดือนรุ่ง  ห้วยหงษ์ทอง ครู
71 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020173 : บ้านดอนเขว้า นางสาวพึงใจ   ฉัตรแถม ครู ชำนาญการพิเศษ
72 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020170 : วัดหนองพลับ เสาวนีย์  พรมแดน ครู
73 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020170 : วัดหนองพลับ นางเบญจวรรณ  สุคันธา ครูชำนาญการพิเศษ
74 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020171 : วัดท่ากระทุ่ม นางสาวพิชญ์สิณี  สุนันท์พงษ์ ครู คศ.1
75 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020171 : วัดท่ากระทุ่ม นางสาวศุภญดา  อาจคงหาญ ครู
76 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020172 : วัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) นางสุณีย์  สุทธิสินทอง ครู
77 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020182 : วัดหนองลาน นายสุภาค  ตันติดุสิตา ครู
78 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020179 : บ้านจันทร์ลาดวิทยา ทวีศักดิ์  กลั่นดี ครู
79 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020183 : วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 ชีวรัตน์   พลบำรุง ครู
80 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020183 : วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 นางสาวกาญจนา  ยางสวย ครู
81 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020180 : วัดหนองไม้แก่น นายชลิตร์  ตันเรืองศรี ผู้อำนวยการ
82 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020180 : วัดหนองไม้แก่น ธนิส  ชินะตังกูร ครู ค.ศ.1
83 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020180 : วัดหนองไม้แก่น ดารุณี  เพ็งน้อย ครููผู้ช่วย
84 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020166 : วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" พิไลวรรณ  นาคบัว ครูผู้ช่วย
85 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020166 : วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" อัมรา  ทิพย์จันทร์ ครู
86 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020177 : บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ ไพริน  แสงคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
87 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020178 : ประชาวิทยาคาร สุรีรัตน์  แรงครุฑ เจ้าหน้าที่ธุรการ
88 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020178 : ประชาวิทยาคาร อานุช  ศรสินชัย ครู
89 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020175 : บ้านดอนตาลเสี้ยน สมศักดิ์  สะพลอย ครู
90 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020175 : บ้านดอนตาลเสี้ยน ขนิษฐา  โพธิ์เงิน ธุรการโรงเรียน
91 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020176 : บ้านอุโลกสี่หมื่น อรวรรณ  ผิวเกลี้ยง ครู
92 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020176 : บ้านอุโลกสี่หมื่น เตือนจิตร์  คะเชนชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
93 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020176 : บ้านอุโลกสี่หมื่น ปุณยวีร์  มิลินเจริญไชย ธุรการ
94 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020276 : วัดดอนเจดีย์ ทวีศักดิ์  เตี่ยวขุ้ย ครูธุรการ
95 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020276 : วัดดอนเจดีย์ ทวี  ศรีธร ข้าราชการครู
96 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020276 : วัดดอนเจดีย์ โสภณ  พงษ์ไพบุลย์ ข้ราชการ ครู
97 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020278 : วัดบ้านน้อย นางปวีณา  มณีนิล ข้าราชการครู
98 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020278 : วัดบ้านน้อย นายนพดล  เมนะคงคา ข้าราชการครู
99 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020265 : วัดสาลวนาราม สุปรียา  อยู่เต็มสุข ครูผู้ช่วย
100 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020265 : วัดสาลวนาราม นายณัฐสิทธิ์   ชุนสุดา ครูโรงเรียนวัดสาลวนาราม
101 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020266 : บ้านบ่อหว้า นางปุณยนุช  นราแก้ว ครู
102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020267 : บ้านหนองโพธิ์ ธีรวัต  เตี้ยทอง ครูผู้ช่วย
103 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020267 : บ้านหนองโพธิ์ ปาณิสรา   จงเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
104 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020267 : บ้านหนองโพธิ์ ธนิษฐา  อาษากิจ ธุรการโรงเรียน
105 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020267 : บ้านหนองโพธิ์ KANNIKA  LAOWPASEE ธุรการโรงเรียน
106 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020262 : บ้านดอนมะขาม นพสรวง  ประเสริฐลาภ ครู
107 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020269 : วัดทุ่งสมอ นฤพงษ์  จันทร์แย้ม ธุรการโรงเรียน
108 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020269 : วัดทุ่งสมอ นายจามร  วรรณากาญจน์ ครู ค.ศ.1
109 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020277 : บ้านดอนสระ ฐากูร  คำมะนาง ครู
110 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020261 : วัดบ้านทวน นางบุบผา  วรรณศิริ ครู ร.ร.วัดบ้านทวน
111 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020261 : วัดบ้านทวน วรรณา  ชนะดวงใจ ครู
112 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020261 : วัดบ้านทวน นางอนุชสรา  จันทร์อนัตน์ ครู โรงเรียนวัดบ้านทวน
113 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020282 : วัดพังตรุ นิพัทธิ์  จันทร์ประทัศน์ ธุรการโรงเรียน
114 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020282 : วัดพังตรุ bandit  khongkhuan ครู
115 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020282 : วัดพังตรุ บัณพิต  คงควร ครูชำนาญการพิเศษ
116 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020284 : บ้านบ่อระแหง ชูศักดิ์  กอธงทอง ครู
117 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020285 : บ้านโป่งกูป มัลลิกา  กาญจนอภิรักษ์ ครู
118 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020285 : บ้านโป่งกูป สมหวัง  บุญส่ง ครู
119 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020287 : บ้านกระเจา สังคม  เบญพาด ครู
120 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020288 : วัดเบญพาด สิริภา  กล่อมแสง ครู
121 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020289 : อนุบาลพนมทวน soontharee  chinnaphan ครู
122 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020289 : อนุบาลพนมทวน นางสาวปานทิพ  เสริมสุข ครู
123 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020290 : บ้านโคราช นางสาวนันท์นัทธฉัตร  ศรีวิเศษ ครู
124 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020290 : บ้านโคราช อรุณี  พรหมชาติ ครู
125 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020291 : บ้านดอนเตาอิฐ นางสาววิภา  จันทร์แย้ม ครูผู้ช่วย
126 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020292 : บ้านหนองจอก นางสาววัชรา  แก้วประชา ครูผู้ช่วย
127 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020293 : บ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 นางพลินี  โพธาราม ครู
128 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020268 : วัดห้วยสะพาน นายอุบล  แผนกุล ครูชำนาญการ
129 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020268 : วัดห้วยสะพาน ทับทิม  รื่นสำราญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
130 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020274 : วัดนาพระยา นางวันเพ็ญ   การะภักดี ครูโรงเรียนวัดนาพระยา
131 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020275 : บ้านรางยอม นางสาววันดี  ช้างเขียว ครูโรงเรียนบ้านรางยอม
132 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020271 : บ้านห้วยด้วน น.ส.นงลักษณ์  นพวงศ์ ณ อยุธยา ครูโรงเรียนบ้านห้วยด้วน
133 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020272 : บ้านวังรัก รุ่งนรินทร์  สุกใส ครู
134 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020273 : บ้านหลุมหิน สมาน  สีสังข์งาม ผู้อำนสยการสถานศึกษา
135 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020273 : บ้านหลุมหิน Somchai  Doungmorgot ครู
136 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020280 : บ้านหนองขุย นางสาวสุภาพันธ์  พันธุ์พักดี ครู
137 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020281 : บ้านสระลุมพุก เกศญา  แก้ววิชิต ครู
138 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020281 : บ้านสระลุมพุก พิชชาภา  เอกวิบูลย์ ครู
139 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020281 : บ้านสระลุมพุก อมรรัตน์  กระต่าย ครู
140 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020283 : เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) ขวัญข้าว  ยิ้มเยี่ยมสุข ครู
141 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020283 : เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) ฐิติมา  แสงทองดี ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต
142 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020438 : วัดดอนแสลบ นายทิวา  ศรีสมบูรณ์ ครู
143 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020438 : วัดดอนแสลบ ณัฐพล  จันทร์แย้ม ครูผู้ช่วย
144 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020438 : วัดดอนแสลบ อรทัย  รัตนฤทธิยาภรณ์ ครู
145 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020438 : วัดดอนแสลบ สุพจน์  ศิลปชัย ครู
146 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020440 : วัดหนองปลิง นายไพศาล  แสวงหา ครู
147 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020441 : วัดเขารักษ์ พรเพ็ญ   บรรลือศักดิ์ ครู
148 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020442 : บ้านตลุง อารีรัตน์  ศิริฟอง ครู
149 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020442 : บ้านตลุง ศิรินภา  สืบเผ่า ครู
150 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020442 : บ้านตลุง บุษบา  เที่ยงธรรม ครูผู้ช่วย
151 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020443 : บ้านพนมนาง นางสาวดารารัตน์  พรหมทัตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
152 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020443 : บ้านพนมนาง พนิดา  อ่ำอ่อน ครู
153 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020444 : บ้านหนองนางเลิ้ง นางสาวสิรินธร  พรมชาติ ครู
154 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020444 : บ้านหนองนางเลิ้ง วัชรี  ทองดีเลิศ ครู
155 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020420 : บ้านวังไผ่ warunya  kitkaeo ครู
156 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020420 : บ้านวังไผ่ กฤษณะ  แก้วโสภณ ครู
157 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020421 : บ้านหนองตายอด นางสาหร่าย  เย็นใจ ครู ค.ศ. 2
158 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020426 : บ้านอ่างหิน ราเชนทร์  ไอยรารัตน์ ครู
159 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020431 : บ้านนาใหม่ นางวิชิตา  เชื้อวงศ์ ครู
160 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020437 : บ้านไผ่สี นางสาวพัชรี  หลักเพ็ช ครู
161 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020437 : บ้านไผ่สี สุฌาณี  ดำรงค์ฤทธิ์ ครู
162 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020437 : บ้านไผ่สี สายชล  สุกใส ครู
163 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020437 : บ้านไผ่สี พรชัย  เมฆพยับ ครู ค.ศ.1
164 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020435 : บ้านห้วยยาง เฉลิมพงศ์  วงศ์ประกายศรี ครู
165 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020436 : บ้านสระจันทอง กิจจา  ศรีเหรา ครู
166 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020436 : บ้านสระจันทอง ธเนศ  อิสระเสนีย์ ครู
167 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020430 : วัดสระลงเรือ โพธิกุล  ไชยมงคล ครู
168 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020430 : วัดสระลงเรือ วิชิต  เพ็ชรปานกัน ครู
169 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020432 : บ้านหนองเจริญสุข นางสาวจริญญา  เสริมทรัพย์ ครู
170 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020433 : เมตตาจิตต กิตติพันธ์   เมฆอุตส่าห์ ครูผู้ช่วย
171 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020434 : บ้านห้วยลึก นางภัคญา  ใจกล้า ครู
172 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020425 : บ้านเขาศาลา บรรจง   ชูเชิดมงคลกุล ครู
173 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020425 : บ้านเขาศาลา ราตรี  ชูเชิดมงคลกุล ครู
174 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020427 : บ้านทุ่งมังกะหร่า นางมนิดา  ขลิบเงิน ครู
175 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020428 : บ้านทัพพระยา นายศักดิ์ชาย  ผิวสุข ครู
176 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020428 : บ้านทัพพระยา นายประทีป  คลองน้อย ครู
177 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020429 : บ้านเขากรวด ลำแพน   อรุณพันธุ์วิสุทธิ์ ครูผู้ช่วย
178 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020429 : บ้านเขากรวด กนกพรรณ  สุทธิ ครูผู้ช่วย
179 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020419 : อนุบาลห้วยกระเจา คณิตา  มีลาภ ครู
180 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020419 : อนุบาลห้วยกระเจา นายประสิทธิชัย   หมดทุกข์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
181 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020419 : อนุบาลห้วยกระเจา สุรชัย  แก้วรุณคำ ครู
182 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020422 : บ้านซ่อง นุชรดี  บำรุงเขต ครู
183 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020423 : บ้านไพรงาม Woranika  Petpankan ครู