รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020167 วัดเขาสามสิบหาบ อาทิตย์  โยมด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ อนุมัติ
2 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020167 วัดเขาสามสิบหาบ สันทัด  พลเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
3 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020167 วัดเขาสามสิบหาบ วัลลภ  มัชวงค์ ครู คศ.3 อนุมัติ
4 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020168 บ้านหนองหิน ปภาวริน  เลิศอาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน อนุมัติ
5 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020168 บ้านหนองหิน สุนิตา  ฉัตรทอง ครู คศ.1 อนุมัติ
6 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020168 บ้านหนองหิน นางสาวลัลนา  ช้างกรุด ครู อนุมัติ
7 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020169 บ้านเขาช่อง เรียม  สุขขี ครู อนุมัติ
8 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020155 วัดเขาใหญ่ ญานี  สอสอาด ครู อนุมัติ
9 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020155 วัดเขาใหญ่ นายประภาส  ทองมีสิทธิ์ ครู อนุมัติ
10 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020156 บ้านชายธูป ชลิต  ย้อยดี ครู อนุมัติ
11 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020156 บ้านชายธูป นางสุมาลี  นุทกาญจนกุล ครู อนุมัติ
12 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020158 วัดเขาตะพั้น นางเตือนใจ  อุณยเกียรติ ครู อนุมัติ
13 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020158 วัดเขาตะพั้น วิชัย  เอี่ยมชื่น ครู อนุมัติ
14 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020159 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ นายอิทธิกร  อินต๊ะปัญญา ครูชำนาญการ อนุมัติ
15 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020159 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ วีรศรุต  พลนิรันดร์ เจ้าหน้าทีู่ธุรการ อนุมัติ
16 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020160 วัดดอนขมิ้น นางสุพิชฌาย์  สุทธิศิริธนชิต ครู อนุมัติ
17 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020141 วัดทุ่งมะกรูด นายฉัตรชัย  พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
18 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020141 วัดทุ่งมะกรูด ชัยวัฒน์  แสงน้อย ครู อนุมัติ
19 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020142 บ้านทุ่งประทุน sribungorn  janda ครู อนุมัติ
20 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020142 บ้านทุ่งประทุน ทิพรัตน์  จันทนา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
21 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020142 บ้านทุ่งประทุน สุทธิโรจน์  มาลัย ธุรการ อนุมัติ
22 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020146 วัดดอนชะเอม ไพริน  นาคเจริญ ครู อนุมัติ
23 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020187 บ้านบึงวิทยา วรรษฑีระ  ปานบุตร ครูโรงเรียนบ้านบึงวิทยา อนุมัติ
24 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020145 บ้านหนองตาแพ่ง นายสมปอง  ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
25 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020147 บ้านรางกระต่าย อรอนงค์  ระงับพิศษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
26 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020148 บ้านหนองตาคง นางสุวิมล  บุญแตง ครูชำนาญการ อนุมัติ
27 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020149 วัดตะคร้ำเอน viruch  swangarun ครู อนุมัติ
28 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020150 วัดสำนักคร้อ จิรศักดิ์  นิยมศักดิ์ ครู อนุมัติ
29 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020138 บ้านหนองลาน นายยุทธนา  เหงี่ยมจุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
30 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020136 บ้านท่ามะกา CHANIDA  KLANBOOS ครู อนุมัติ
31 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020137 วัดคร้อพนัน นางสาวสุภัค  วงษ์จู ครูชำนาญการ อนุมัติ
32 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020137 วัดคร้อพนัน นางภคอร  โยธาคุณาธร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
33 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020140 วัดกระต่ายเต้น นางกมลวรรณ  ชัยมณี ครู อนุมัติ
34 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020144 วัดท่าเรือ"อุตสาหะวิทยาคาร" ณัฐพร  ศักดิ์ศรี ครู อนุมัติ
35 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020143 วัดใหม่เจริญผล รมณีย์  เรียบเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
36 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020143 วัดใหม่เจริญผล ธัญวรรณ  เวชวงศ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
37 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020154 ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ นางสาวสิรินาถ  แดงปลาด ธุรการ อนุมัติ
38 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020157 วัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) นางราตรี  เกิดมี ครู อนุมัติ
39 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020152 เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) กัญญาณัฐฐ์  ศรีเคลือบ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
40 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020152 เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) นางสาวสุริสา   ผ่องใส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
41 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020152 เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) นายนภภูมิ   พรมแดน ผู้อำนวยการ อนุมัติ
42 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020151 วัดดงสัก สุปราณี  รัตนสุภา ครู อนุมัติ
43 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020151 วัดดงสัก นางลภัสวีณ์  ห่อทองเลิศวัฒนา ครู อนุมัติ
44 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020181 วัดพระแท่นดงรัง พรรณรัตน์  ธิติมาธัญญากุล ครู อนุมัติ
45 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020185 บ้านดอนรัก นายนิพนธ์  กิมน้อย ครู อนุมัติ
46 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020165 บ้านหนองกรด นางสาวอชิรญา  หาดี ธุรการ อนุมัติ
47 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020161 วัดห้วยตะเคียน สุจิตรา  มีจำรัส ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
48 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020161 วัดห้วยตะเคียน นางสาวกมลวัลย์  บุญจันทร์ ครู อนุมัติ
49 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020162 วัดหนองโรง นางสาวสุภาวดี  พรายศรี ธุรการ อนุมัติ
50 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020162 วัดหนองโรง สมเพชร  จันทะจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
51 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020162 วัดหนองโรง นายจิรวัฒน์  สุขจดิษฐ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
52 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020163 วัดเขาสะพายแร้ง นางเรขา  เสลาหลัก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
53 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020163 วัดเขาสะพายแร้ง นายประสาท  สิงเสวก ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
54 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020164 วัดสนามแย้ ศิริชัย  โพธิ์พันธ์ ครู อนุมัติ
55 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020173 บ้านดอนเขว้า นางสาวพึงใจ   ฉัตรแถม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
56 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020173 บ้านดอนเขว้า นางสาวพัณณิตา   สุขจิตต์ ครู คศ.1 อนุมัติ
57 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020170 วัดหนองพลับ นางเบญจวรรณ  สุคันธา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
58 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020170 วัดหนองพลับ เสาวนีย์  พรมแดน ครู อนุมัติ
59 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020171 วัดท่ากระทุ่ม นางสาวศุภญดา  อาจคงหาญ ครู อนุมัติ
60 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020171 วัดท่ากระทุ่ม นางสาวพิชญ์สิณี  สุนันท์พงษ์ ครู คศ.1 อนุมัติ
61 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020172 วัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) นางสุณีย์  สุทธิสินทอง ครู อนุมัติ
62 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020182 วัดหนองลาน นายสุภาค  ตันติดุสิตา ครู อนุมัติ
63 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020179 บ้านจันทร์ลาดวิทยา ทวีศักดิ์  กลั่นดี ครู อนุมัติ
64 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020183 วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 ชีวรัตน์   พลบำรุง ครู อนุมัติ
65 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020183 วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 นางสาวกาญจนา  ยางสวย ครู อนุมัติ
66 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020180 วัดหนองไม้แก่น นายชลิตร์  ตันเรืองศรี ผู้อำนวยการ อนุมัติ
67 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020180 วัดหนองไม้แก่น ธนิส  ชินะตังกูร ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
68 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020166 วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" อัมรา  ทิพย์จันทร์ ครู อนุมัติ
69 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020177 บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ สุรีรัตน์  แรงครุฑ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
70 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020178 ประชาวิทยาคาร อานุช  ศรสินชัย ครู อนุมัติ
71 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020175 บ้านดอนตาลเสี้ยน สมศักดิ์  สะพลอย ครู อนุมัติ
72 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020176 บ้านอุโลกสี่หมื่น เตือนจิตร์  คะเชนชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
73 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020176 บ้านอุโลกสี่หมื่น ปุณยวีร์  มิลินเจริญไชย ธุรการ อนุมัติ
74 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020276 วัดดอนเจดีย์ โสภณ  พงษ์ไพบุลย์ ข้ราชการ ครู อนุมัติ
75 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020276 วัดดอนเจดีย์ ทวีศักดิ์  เตี่ยวขุ้ย ครูธุรการ อนุมัติ
76 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020276 วัดดอนเจดีย์ ทวี  ศรีธร ข้าราชการครู อนุมัติ
77 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020278 วัดบ้านน้อย นางปวีณา  มณีนิล ข้าราชการครู อนุมัติ
78 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020278 วัดบ้านน้อย นายนพดล  เมนะคงคา ข้าราชการครู อนุมัติ
79 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020265 วัดสาลวนาราม สุปรียา  อยู่เต็มสุข ครูผู้ช่วย อนุมัติ
80 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020265 วัดสาลวนาราม นายณัฐสิทธิ์   ชุนสุดา ครูโรงเรียนวัดสาลวนาราม อนุมัติ
81 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020266 บ้านบ่อหว้า นางปุณยนุช  นราแก้ว ครู อนุมัติ
82 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020267 บ้านหนองโพธิ์ ธีรวัต  เตี้ยทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
83 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020267 บ้านหนองโพธิ์ ปาณิสรา   จงเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
84 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020267 บ้านหนองโพธิ์ KANNIKA  LAOWPASEE ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
85 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020262 บ้านดอนมะขาม นพสรวง  ประเสริฐลาภ ครู อนุมัติ
86 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020269 วัดทุ่งสมอ นฤพงษ์  จันทร์แย้ม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
87 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020269 วัดทุ่งสมอ นายจามร  วรรณากาญจน์ ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
88 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020277 บ้านดอนสระ ฐากูร  คำมะนาง ครู อนุมัติ
89 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020261 วัดบ้านทวน นางบุบผา  วรรณศิริ ครู ร.ร.วัดบ้านทวน อนุมัติ
90 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020261 วัดบ้านทวน วรรณา  ชนะดวงใจ ครู อนุมัติ
91 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020261 วัดบ้านทวน นางอนุชสรา  จันทร์อนัตน์ ครู โรงเรียนวัดบ้านทวน อนุมัติ
92 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020282 วัดพังตรุ bandit  khongkhuan ครู อนุมัติ
93 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020282 วัดพังตรุ บัณพิต  คงควร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
94 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020284 บ้านบ่อระแหง ชูศักดิ์  กอธงทอง ครู อนุมัติ
95 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020285 บ้านโป่งกูป สมหวัง  บุญส่ง ครู อนุมัติ
96 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020287 บ้านกระเจา สังคม  เบญพาด ครู อนุมัติ
97 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020288 วัดเบญพาด สิริภา  กล่อมแสง ครู อนุมัติ
98 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020289 อนุบาลพนมทวน soontharee  chinnaphan ครู อนุมัติ
99 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020290 บ้านโคราช อรุณี  พรหมชาติ ครู อนุมัติ
100 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020290 บ้านโคราช นางสาวนันท์นัทธฉัตร  ศรีวิเศษ ครู อนุมัติ
101 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020291 บ้านดอนเตาอิฐ นางสาววิภา  จันทร์แย้ม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
102 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020292 บ้านหนองจอก นางสาววัชรา  แก้วประชา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
103 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020293 บ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 นางพลินี  โพธาราม ครู อนุมัติ
104 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020268 วัดห้วยสะพาน นายอุบล  แผนกุล ครูชำนาญการ อนุมัติ
105 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020268 วัดห้วยสะพาน ทับทิม  รื่นสำราญ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
106 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020274 วัดนาพระยา นางวันเพ็ญ   การะภักดี ครูโรงเรียนวัดนาพระยา อนุมัติ
107 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020275 บ้านรางยอม นางสาววันดี  ช้างเขียว ครูโรงเรียนบ้านรางยอม อนุมัติ
108 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020271 บ้านห้วยด้วน น.ส.นงลักษณ์  นพวงศ์ ณ อยุธยา ครูโรงเรียนบ้านห้วยด้วน อนุมัติ
109 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020272 บ้านวังรัก รุ่งนรินทร์  สุกใส ครู อนุมัติ
110 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020273 บ้านหลุมหิน สมาน  สีสังข์งาม ผู้อำนสยการสถานศึกษา อนุมัติ
111 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020273 บ้านหลุมหิน Somchai  Doungmorgot ครู อนุมัติ
112 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020280 บ้านหนองขุย นางสาวสุภาพันธ์  พันธุ์พักดี ครู อนุมัติ
113 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020281 บ้านสระลุมพุก พิชชาภา  เอกวิบูลย์ ครู อนุมัติ
114 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020281 บ้านสระลุมพุก อมรรัตน์  กระต่าย ครู อนุมัติ
115 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020283 เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) ขวัญข้าว  ยิ้มเยี่ยมสุข ครู อนุมัติ
116 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020438 วัดดอนแสลบ ณัฐพล  จันทร์แย้ม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
117 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020438 วัดดอนแสลบ สุพจน์  ศิลปชัย ครู อนุมัติ
118 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020438 วัดดอนแสลบ อรทัย  รัตนฤทธิยาภรณ์ ครู อนุมัติ
119 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020438 วัดดอนแสลบ นายทิวา  ศรีสมบูรณ์ ครู อนุมัติ
120 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020441 วัดเขารักษ์ พรเพ็ญ   บรรลือศักดิ์ ครู อนุมัติ
121 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020442 บ้านตลุง ศิรินภา  สืบเผ่า ครู อนุมัติ
122 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020442 บ้านตลุง บุษบา  เที่ยงธรรม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
123 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020442 บ้านตลุง อารีรัตน์  ศิริฟอง ครู อนุมัติ
124 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020443 บ้านพนมนาง นางสาวดารารัตน์  พรหมทัตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
125 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020443 บ้านพนมนาง พนิดา  อ่ำอ่อน ครู อนุมัติ
126 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020444 บ้านหนองนางเลิ้ง นางสาวสิรินธร  พรมชาติ ครู อนุมัติ
127 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020444 บ้านหนองนางเลิ้ง วัชรี  ทองดีเลิศ ครู อนุมัติ
128 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020420 บ้านวังไผ่ warunya  kitkaeo ครู อนุมัติ
129 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020421 บ้านหนองตายอด นางสาหร่าย  เย็นใจ ครู ค.ศ. 2 อนุมัติ
130 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020431 บ้านนาใหม่ นางวิชิตา  เชื้อวงศ์ ครู อนุมัติ
131 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020437 บ้านไผ่สี สายชล  สุกใส ครู อนุมัติ
132 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020437 บ้านไผ่สี พรชัย  เมฆพยับ ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
133 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020437 บ้านไผ่สี สุฌาณี  ดำรงค์ฤทธิ์ ครู อนุมัติ
134 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020435 บ้านห้วยยาง เฉลิมพงศ์  วงศ์ประกายศรี ครู อนุมัติ
135 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020436 บ้านสระจันทอง กิจจา  ศรีเหรา ครู อนุมัติ
136 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020436 บ้านสระจันทอง ธเนศ  อิสระเสนีย์ ครู อนุมัติ
137 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020430 วัดสระลงเรือ วิชิต  เพ็ชรปานกัน ครู อนุมัติ
138 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020430 วัดสระลงเรือ โพธิกุล  ไชยมงคล ครู อนุมัติ
139 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020432 บ้านหนองเจริญสุข นางสาวจริญญา  เสริมทรัพย์ ครู อนุมัติ
140 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020434 บ้านห้วยลึก นางภัคญา  ใจกล้า ครู อนุมัติ
141 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020425 บ้านเขาศาลา ราตรี  ชูเชิดมงคลกุล ครู อนุมัติ
142 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020428 บ้านทัพพระยา นายศักดิ์ชาย  ผิวสุข ครู อนุมัติ
143 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020428 บ้านทัพพระยา นายประทีป  คลองน้อย ครู อนุมัติ
144 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020429 บ้านเขากรวด ลำแพน   อรุณพันธุ์วิสุทธิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
145 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020429 บ้านเขากรวด กนกพรรณ  สุทธิ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
146 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020419 อนุบาลห้วยกระเจา คณิตา  มีลาภ ครู อนุมัติ
147 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020419 อนุบาลห้วยกระเจา นายประสิทธิชัย   หมดทุกข์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
148 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020422 บ้านซ่อง นุชรดี  บำรุงเขต ครู อนุมัติ
149 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020423 บ้านไพรงาม Woranika  Petpankan ครู อนุมัติ