รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020214 บ้านวังใหญ่ นางสาวรัชติยากร  สกุลณี ครูชำนาญการ อนุมัติ
2 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020214 บ้านวังใหญ่ ยุพาวดี  สายสมบูรณ์ ครู คศ.1 อนุมัติ
3 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020215 บ้านพุม่วง-พุพง นางเพชลดา  ศรีรัตนพร ครู อนุมัติ
4 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020223 บ้านหาดงิ้ว นางสาววินนตา  บูชาทิม ครู อนุมัติ
5 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020224 บ้านพุเตย นางสาวภัทรชนก  มั่นคง ครูคศ.1 อนุมัติ
6 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020201 อนุบาลไทรโยค นายรณชัย  ทองงามขำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
7 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020202 บ้านพุองกะ นางสาวสุพรรณี  ยืนยง ครูคศ.2 อนุมัติ
8 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020202 บ้านพุองกะ น้ำเพชร  บุญศรี ครูชำนาญการ อนุมัติ
9 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020207 พุทธวิมุติวิทยา นางสาวณิชาภัทร  ครุธวงษ์ ครู อนุมัติ
10 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020207 พุทธวิมุติวิทยา สุกัญญา  มาช่วย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
11 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020213 บ้านช่องแคบ ว่าที่ ร.ต.ชวลิต  คงมีผล ครู อนุมัติ
12 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020221 บ้านทุ่งก้างย่าง นายจรรยา  น้าสุวรรณ ครู อนุมัติ
13 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020221 บ้านทุ่งก้างย่าง ช่อกาญจน์  คงจินดา ครู อนุมัติ
14 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020222 บ้านแก่งประลอม นภัสวรรณ  พรหมบุตร ครู อนุมัติ
15 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020225 ไทรโยคใหญ่ นางสาวฐิติรัตน์  เดชเจริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคใหญ่ อนุมัติ
16 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020225 ไทรโยคใหญ่ นางนฤมล  นกเผือก ครู อนุมัติ
17 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020225 ไทรโยคใหญ่ โกวิทย์  น้อยวิจิตร์ ครู อนุมัติ
18 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020226 วัดใหม่ดงสัก มณีรักษ์  รงค์ฤทธิไกร ครู อนุมัติ
19 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020218 บ้านท่าทุ่งนา นางสาวธัญมาศ  จำปาแก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
20 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020218 บ้านท่าทุ่งนา นางเพลินพิศ  ทรัพประเสริฐ ครู อนุมัติ
21 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020219 บ้านแก่งจอ กมลฉัตร  คิ้วศิริ ครู อนุมัติ
22 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020219 บ้านแก่งจอ นพรัตน์  ภักดีวงษ์ ครู คศ 1 อนุมัติ
23 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020220 บ้านถ้ำดาวดึงส์ jarun  srimack ครู อนุมัติ
24 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020216 บ้านบ้องตี้ จินดาพร  แรมวงษ์ ครู อนุมัติ
25 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020446 ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง นางสาวน้ำอ้อย   มากบุญมา ครู อนุมัติ
26 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020217 บ้านเขาสามชั้น สุภารัตน์  บุญน่วม ครู อนุมัติ
27 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020217 บ้านเขาสามชั้น สุกัลยา  เต็งสุวรรณ ครู อนุมัติ
28 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020217 บ้านเขาสามชั้น นางสาวนรัญภรณ์   ดาวเจริญพร ครู อนุมัติ
29 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020210 หลุงกัง ระเบียบ  จิณะแสน ครู อนุมัติ
30 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020211 สามัคคีธรรมานุสรณ์ นายเกริกฤทธิ์  จันรุน ครู อนุมัติ
31 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020211 สามัคคีธรรมานุสรณ์ นายมะนบ  งามเจริญ ครู อนุมัติ
32 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020193 บ้านหนองขอน สกลรัตน์  หมั่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
33 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020208 บ้านวังโพธิ์ ปิยะมาศ  รอดสูง ครู อนุมัติ
34 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020209 บ้านลุ่มผึ้ง นางกิ่งแก้ว  ประดับวงศ์ ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
35 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020209 บ้านลุ่มผึ้ง ปริญญา  ประชากุล ครู อนุมัติ
36 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020206 บ้านแก่งระเบิด รัตนกร  พรมวังขวา ครู อนุมัติ
37 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020212 บ้านเขาช้าง นางสาววัลยา  บุญไชย ครู อนุมัติ
38 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020203 บ้านเขาพัง นายเริงฤทธิ์   ดีสวาท ผ.อ.ร.ร บ้านเขาพัง อนุมัติ
39 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020203 บ้านเขาพัง นางณัฐชยา   แตงเจริญ ครู อนุมัติ
40 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020203 บ้านเขาพัง ภาสกร  รมย์ฤดี ครู อนุมัติ
41 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020204 บ้านสารวัตร นันทวรรณ์  เหลืองเอี่ยม ครู อนุมัติ
42 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020205 บ้านวังกระแจะ naowarat  sessomboon อนุมัติ
43 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020205 บ้านวังกระแจะ วราภรณ์  ฤทธิ์เดช ครูธุรการ อนุมัติ
44 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020200 สมาคมไทย-ออสเตรเลียน นางสาวรัชนี  กิจสอ ครู อนุมัติ
45 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020194 บ้านท่ามะเดื่อ สิทธิชัย  พิมพ์ใหญ่ ครู อนุมัติ
46 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020195 บ้านหินดาด นายอนุศักดิ์  แร่มี ครู อนุมัติ
47 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020195 บ้านหินดาด นายสมนึก  ประทีป ครู อนุมัติ
48 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020196 บ้านยางโทน นายอลงกรณ์  แทนออมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
49 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020197 บ้านทุ่งเรือโกลน นางพัชรียา   บุศยอำคา ครู อนุมัติ
50 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020198 บ้านหนองปลาซิว สุติมา  อินธนู ครู อนุมัติ
51 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020198 บ้านหนองปลาซิว นายเฉลิมพล  นาแซง ครู อนุมัติ
52 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020199 บ้านห้วยกะทะทอง phetcharat  yooyatmak ครู อนุมัติ
53 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020199 บ้านห้วยกะทะทอง ไพทูรย์  เขียวแก่ ครู อนุมัติ
54 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020191 บ้านพุปลู นางสาวสมปอง  ยังอยู่ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
55 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020191 บ้านพุปลู นางจิราวรรณ  อรัญสาร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
56 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020192 บ้านท่าตาเสือ สมร  ศิลธรรม ธุรการ อนุมัติ
57 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020192 บ้านท่าตาเสือ Aksornnan  Manorom ครู อนุมัติ
58 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020188 บ้านวังสิงห์ นางสาวพรศิริ  ชมภูธวัช ครู อนุมัติ
59 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020189 บ้านหนองปรือ นางอรณิดา   โพธิ์ทอง ธุรการ อนุมัติ
60 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020190 วัดปากกิเลน มยุรี  ปัตธิมากร ครู อนุมัติ
61 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020190 วัดปากกิเลน อวิรุทธ์  ห้วยหงษ์ทอง ครู อนุมัติ
62 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020090 บ้านห้วยเสือ นายสิขรินทร์  เครือน้อย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
63 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020091 วัดป่าถ้ำภูเตย คำพี  เสนา ครู อนุมัติ
64 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020087 บ้านเกริงกระเวีย นายสาธิต  ศรีจันทร์ ครู อนุมัติ
65 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020088 บ้านทุ่งเสือโทน สุรเชษฐ์  พลฉวี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
66 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020089 บ้านเหมืองสองท่อ วิไลลักษณ์  บุญสวน ครู คศ.1 อนุมัติ
67 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020062 อนุบาลทองผาภูมิ อนุกูล  จ๊อกจ๋อง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
68 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020062 อนุบาลทองผาภูมิ มิ่งขวัญ  กัณหา ครู อนุมัติ
69 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020062 อนุบาลทองผาภูมิ กิตติพัทธ์  จงจินากูล ครู อนุมัติ
70 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020062 อนุบาลทองผาภูมิ ณัชปภา  นิธิศไชยชาญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
71 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020063 วัดปรังกาสี ยงยุทธ  หงษ์สุพรรณ ครู อนุมัติ
72 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020064 บ้านจันเดย์ เกศฤทัย  คำษร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
73 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020064 บ้านจันเดย์ นายอดิศร  คชินทร ครู อนุมัติ
74 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020065 บ้านเสาหงษ์ เอกชัย  ธีรวงษ์ไพบูลย์ ครู อนุมัติ
75 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020066 บ้านอูล่อง ทวารัตน์  อ่อนวงษ์ ครู อนุมัติ
76 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020067 บ้านหินแหลม สุพัตรา  คล้ายชู ครูผู้ช่วย อนุมัติ
77 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020067 บ้านหินแหลม ตุลารัตน์  มุ่ยเผือก ครู อนุมัติ
78 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020083 เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กิตติมา  ธรรมวิรักษ์ ครู อนุมัติ
79 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020073 บ้านลิ่นถิ่น ปริษา  เจิมนาค ครู อนุมัติ
80 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020074 บ้านนามกุย พยนต์  สุขเกษม ครูชำนาญการ อนุมัติ
81 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020075 บ้านหนองเจริญ นางสาวบุปผา  ทองผาโศภา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
82 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020075 บ้านหนองเจริญ สุชีรา  สู้ภัยพาล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
83 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020075 บ้านหนองเจริญ จันสุดา  บุตรดี ครู อนุมัติ
84 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020068 บ้านดินโส นายอัครเดช  สาราโรจน์ ครู อนุมัติ
85 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020069 บ้านป่าไม้สะพานลาว สุรินทร์  อ่วมเจริญ ครู อนุมัติ
86 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020069 บ้านป่าไม้สะพานลาว สุรินทร์  อ่วมเจริญ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
87 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020082 บ้านท่ามะเดื่อ นางสาวดวงกมล  สุริยะวงษา ครู อนุมัติ
88 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020082 บ้านท่ามะเดื่อ รัตนา  สีชมไชย ครู คศ.1 อนุมัติ
89 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020084 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ นางนริศรา  นวลมะ ครู อนุมัติ
90 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020085 บ้านไร่ป้า กัมปนาท  ด้วงสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ป้า อนุมัติ
91 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020078 บ้านไร่ นิรันดร์  แสงดา ครู อนุมัติ
92 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020079 บ้านประจําไม้ นางสุภาณี  กาวินำ ครู อนุมัติ
93 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020079 บ้านประจําไม้ กนกดาว  มีทา ธุรการ อนุมัติ
94 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020080 บ้านห้วยเขย่ง นางมะลิ  แก้วใหญ่ ครูชำนาญการ อนุมัติ
95 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020080 บ้านห้วยเขย่ง นางสาวประฤดี  ศรีวรสาร ครู อนุมัติ
96 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020081 บ้านปากลําปิล็อก Supareuk  Juno ครู อนุมัติ
97 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020081 บ้านปากลําปิล็อก อรรถนพ  ขูศรี ครู อนุมัติ
98 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020086 คุรุสภา pattana  jan-o ครู อนุมัติ
99 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020076 บ้านวังผาตาด ณรงค์ศักดิ์  พรมเสนา ธุรการ อนุมัติ
100 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020077 บ้านดงโคร่ง สุภาพ  ใจพรมเมือง ครู อนุมัติ
101 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020072 วัดหินดาด ศรัณย์ภัทร  บัวรับพร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
102 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020072 วัดหินดาด ธรรมธร  กองเงิน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
103 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020070 บ้านหินดาด pinaporn  sombutdee ครู อนุมัติ
104 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020070 บ้านหินดาด นายจรัญ  ชุมพล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
105 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020371 บ้านท่าดินแดง ดวงใจ  ศรีเมฆ ครู อนุมัติ
106 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020369 บ้านยางขาว อชิยาภรณ์  จิตรเจริญ ครู คศ.1 อนุมัติ
107 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020369 บ้านยางขาว นายธานินทร์  อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
108 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020370 บ้านหินตั้ง เพ็ญประภา  ขำเมธา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
109 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020370 บ้านหินตั้ง ทวีชัย  ทองปาน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
110 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020368 บ้านกองม่องทะ นายสมศักดิ์  ภักดิภูมิโชตสกุล ครู อนุมัติ
111 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020367 บ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ สมบูรณ์  สาลี ครู อนุมัติ
112 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020361 บ้านซองกาเรีย นายวิสูตร  ศรีสุข ครู อนุมัติ
113 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020362 อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) เพ็ญจันทร์  สีมา ครู อนุมัติ
114 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020363 วัดวังก์วิเวการาม ณัฐนันท์  ศาลางาม ครู อนุมัติ
115 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020363 วัดวังก์วิเวการาม นายญาณวิทย์  สร้อยจิตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
116 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020363 วัดวังก์วิเวการาม นายกิตติศักดิ์  นุชนุ่ม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
117 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020364 บ้านห้วยมาลัย กฤตศิลป์  สังขนิธิ ครู คศ.2 อนุมัติ
118 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020365 บ้านใหม่พัฒนา บุญมี  เหมกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
119 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020365 บ้านใหม่พัฒนา นางสาวจิรัฐิติกายต์  เขตรจัตุรัส ครูผู้ช่วย อนุมัติ
120 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020366 บ้านห้วยกบ อันติกา  จันทร์เอี่ยมผ่อง ครู อนุมัติ
121 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020366 บ้านห้วยกบ มลธิชา  หล้าบ้านโพน ครู คศ.1 อนุมัติ
122 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020366 บ้านห้วยกบ เบญจมาศ  วัยนิพิฐพงษ์ ครู อนุมัติ