รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020242 บ้านหนองหว้า นายพิชญ์สาคร  พวงเปีย ครู อนุมัติ
2 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020244 บ้านช่องด่าน ธีรศักดิ์  ปานลอยวงค์ ครู อนุมัติ
3 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020245 บ้านวังใหญ่ นางนัดดา  สุคนธมณี ครู อนุมัติ
4 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020247 บ้านหนองเข้ รัชเดช  สายแวว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
5 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020247 บ้านหนองเข้ นางสาวจิราพร  หรพริ้ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
6 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020248 บ้านเขาแดง นางวิไลวรรณ  อุ่นธวงษ์ ครู อนุมัติ
7 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020249 บ้านสามยอด นาฏตยา  ไตรผล ครู อนุมัติ
8 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020240 บ้านหนองเตียน นางเยาวภา  แก่นจันทร์ดา ครู คศ.3 อนุมัติ
9 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020238 บ้านหนองโพธิ์ พัชราวลี   คำเถื่อน ครู อนุมัติ
10 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020239 บ้านบึงหัวแหวน นางปิยนุช  วิเศษสิงห์ ครู คศ.3 อนุมัติ
11 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020235 อนุบาลบ่อพลอย จรรยาพร  จันทรศร ครู อนุมัติ
12 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020236 บ้านหนองย่างช้าง สุมาลี  บุมี ครู อนุมัติ
13 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020237 บ้านท่าว้า นางวรรษมณ  เฉลิมรัตน์มงคล ครู คศ.3 อนุมัติ
14 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020256 บ้านหนองกร่าง ณัฐธิชา   แต้เจริญทรัพย์ ครู อนุมัติ
15 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020257 บ้านหลังเขา นายวรภัทร  ส่องสว่าง ครู คศ.2 อนุมัติ
16 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020259 บ้านหนองหวาย นายวรายุทธ   โมราศิลป์ ครู คศ.1 อนุมัติ
17 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020241 บ้านเสาหงส์ เพ็ญณี  ทำบุญ ครู อนุมัติ
18 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020241 บ้านเสาหงส์ นายกฤษฎา  หวังดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
19 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020241 บ้านเสาหงส์ นายสมบัติ  รามณี ครู อนุมัติ
20 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020232 บ้านวังด้ง นางสาวเนตรนภา  สีเกตุสุข ครู คศ.1 อนุมัติ
21 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020233 บ้านพุพรหม นางสาววิไล  คำสุรันทร์ ครู อนุมัติ
22 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020234 วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) นางณัฎฐาภรณ์  อิษฎานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
23 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020234 วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) ละดาวัลย์   วางที ครู อนุมัติ
24 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020227 บ้านหนองกระทุ่ม อารี  สงคราม ครู อนุมัติ
25 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020228 บ้านหนองกุ่ม อมรา  นกแก้ว ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
26 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020229 วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) นางธันยนันท์  ศิริพันธุ์ ครู คศ.2 อนุมัติ
27 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020230 บ้านรางขาม นางธนิตดา  กล้วยเครือ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
28 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020251 บ้านหนองรี รัศก์จิราภรณ์  อ่อนบรรจง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
29 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020251 บ้านหนองรี ธนัชพร  มาช่วย ครู อนุมัติ
30 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020253 บ้านหนองแกใน นางสาวกมลทิพย์  ฟักแก้ว ครู อนุมัติ
31 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020254 บ้านลําอีซู ศิรินญา  บุญญาน้อย ครู อนุมัติ
32 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020260 บ้านหนองสําโรง นายสุทธิพงษ์  นิ่มนวล พนักงานราชการ อนุมัติ
33 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020260 บ้านหนองสําโรง นายสุทธิพงษ์  นิ่มนวล พนักงานราชการ อนุมัติ
34 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020243 ชุมชนบ้านหลุมรัง นายอุดร  ศรีสุข ครู อนุมัติ
35 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020246 บ้านหนองหมู นางสาวอณิรดา  รู้ประมาณ ครู อนุมัติ
36 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020246 บ้านหนองหมู นางสาวอภิชญา  เอมวงษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
37 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020250 ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลําเหย) นายมานะชัย  ตันสุวรรณ ครู อนุมัติ
38 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020252 บ้านยางสูง นายวัชริศ  เจริญกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
39 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020252 บ้านยางสูง รักพงษ์  คงประกอบ ครู อนุมัติ
40 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020255 บ้านไร่เจริญ ผกามาศ  ทองศรีเมือง ครู อนุมัติ
41 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020297 บ้านน้ำลาด นางสาวจินดา  สุวรรณมิสระ ครู อนุมัติ
42 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020298 บ้านทุ่งกระบ่ำ กาญจนา  วงษ์ทองดี ครู อนุมัติ
43 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020301 หมู่บ้านป่าไม้ อำคา  ดวงจันทร์ ครู อนุมัติ
44 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020303 ราษฎร์บํารุงธรรม รพีนภัส  ยศธนะเพิ่มพูน ครู อนุมัติ
45 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020309 บ้านหนองหวาย นายสุชาติ  พุ่มกระจันทร์ ครู คศ.1 อนุมัติ
46 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020294 อนุบาลวัดเลาขวัญ ชูศรี  ชาญวิทยา ครู อนุมัติ
47 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020294 อนุบาลวัดเลาขวัญ นางปิยนุช  แสนสิงห์ ครู คศ.3 อนุมัติ
48 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020295 บ้านหนองแสลบ นายเอกพงษ์  กองแก้ว ครู อนุมัติ
49 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020296 บ้านพุบอน นางสาวจิราพร  แสงสุข ครู คศ.1 อนุมัติ
50 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020296 บ้านพุบอน นางสาวจิราพร  แสงสุข ครู อนุมัติ
51 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020299 บ้านเขานางสางหัว นนท์  ทองสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
52 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020300 บ้านหนองผือ นางสาวดาว  พุทธา ครู อนุมัติ
53 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020302 บ้านรางพยอม นางมานิดา  สังข์วรรณะ ครู อนุมัติ
54 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020326 บ้านหนองนกแก้ว นายวิโรจน์  วัฒนอินทโรจน์ ครู อนุมัติ
55 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020327 บ้านช่องกลิ้งช่องกรด นางสาวหญิงแข  แสงขำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
56 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020328 บ้านหนองเค็ด นางสาวอัญชลี  ตาลเพชร ครู อนุมัติ
57 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020330 บ้านหนองจั่น วินัย  ศรีวิเชียร ครู อนุมัติ
58 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020325 บ้านหนองไก่เหลือง ปิยนุช  แซ่ด่าน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
59 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020325 บ้านหนองไก่เหลือง นางสาวปิยนุช  แซ่ด่าน ครู อนุมัติ
60 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020319 บ้านหนองประดู่ นางสาวกิ่งกาญ  จงประจันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
61 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020319 บ้านหนองประดู่ นายมานพ  เสือวงษ์ ครู อนุมัติ
62 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020320 บ้านน้ำโจน ศิลป์พิสุทธิ์  พันชะววะนัด ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
63 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020320 บ้านน้ำโจน นายณรงค์  พัดแดง ครู คศ.2 อนุมัติ
64 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020320 บ้านน้ำโจน ณรงค์  พัดแดง ครู อนุมัติ
65 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020321 บ้านตลุงเหนือ นายธวัชชัย  อ่ำสกุล ครู อนุมัติ
66 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020321 บ้านตลุงเหนือ ธวัชชัย  อ่ำสกุล ครู อนุมัติ
67 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020322 บ้านโป่งไหม นายมนูญ  คนสะอาด ครู คศ.3 อนุมัติ
68 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020323 บ้านหนองปรือ นายสมชาย  ศรีสวัสดิ์ ครู คศ.1 อนุมัติ
69 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020324 บ้านหนองตาก้าย นางสาวนภาพร  แซ่จัง ครู อนุมัติ
70 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020333 บ้านหนองปลิง นางสาวพัชรินทร์  ศิวพรมณฑล ครู คศ.1 อนุมัติ
71 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020334 บ้านพรหมณี วันชัย  หมื่นบำรุง ครู อนุมัติ
72 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020334 บ้านพรหมณี นายวันชัย  หมื่นบำรุง ครู อนุมัติ
73 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020317 ประชาพัฒนา นางสาวชุลี  เกตุคง ครู อนุมัติ
74 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020339 บ้านหนองใหญ่ นายชีวกานต์  สายนุช ครู คศ.1 อนุมัติ
75 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020315 บ้านบะลังกา ชรินทร์  อินเทพ ครู อนุมัติ
76 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020315 บ้านบะลังกา นายชรินทร์  อินเทพ ครู อนุมัติ
77 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020335 บ้านหนองกะหนาก นายพิชัย   ทศพรพรหม ครู อนุมัติ
78 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020336 บ้านตรอกสะเดา สุมาลี  ผาสุข ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
79 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020337 บ้านหนองมะสัง นางลัดดาวัลย์  ก๊วยศิริกุล ครู อนุมัติ
80 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020316 บ้านกรับใหญ่ จรัญ  ชนชั่งยา ครู อนุมัติ
81 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020318 บ้านชุมนุมพระ นางวรรณทนา  ด่านปาน ครู คศ.1 อนุมัติ
82 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020318 บ้านชุมนุมพระ นางวรรณทนา   ด่านปาน ครู อนุมัติ
83 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020311 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย สมชาย  อินทรกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
84 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020311 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย เตชิต   ภัทรศรีวงศ์ ครู อนุมัติ
85 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020312 เขาวงพระจันทร์ นาย สุนทร  สอนอิ่ม ครู อนุมัติ
86 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020312 เขาวงพระจันทร์ นายสุนทร  สอนอิ่ม ครู คศ.1 อนุมัติ
87 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020313 บ้านหนองงูเห่า นางประภาพร  ฟักเงิน ครูคศ.1 อนุมัติ
88 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020314 บ้านหนองไผ่ล้อม นางสาวสุวิชา  แสงงาม ครู อนุมัติ
89 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020306 วัดใหม่ภูมิเจริญ ปรีชา  ไกรตะนะ ครู โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ อนุมัติ
90 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020307 บ้านสระเตยพัฒนา อธิกา  หมื่นบำรุง ครู อนุมัติ
91 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020308 บ้านหนองไก่ต่อ เสธินี  ศรีเดช ครู อนุมัติ
92 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020308 บ้านหนองไก่ต่อ จุฑามาศ  สุขสมศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
93 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020310 บ้านหนองม่วง ยลดา  เพ็ชรอาบ ครุผู้ช่วย อนุมัติ
94 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020304 บ้านหนองโสน นางรัตติกาล  กรายไทยสงค์ ครู อนุมัติ
95 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020305 บ้านน้ำคลุ้ง นางสาวสวนัฐ  สุกุลธนาศร ครู อนุมัติ
96 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020405 บ้านหนองผักแว่น นายปิ่นชัย  ปิ่นกุมภีร์ ครู อนุมัติ
97 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020405 บ้านหนองผักแว่น ธนภัค  ืัทับทิมศรี เจ้าหน้าธุรการ อนุมัติ
98 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020407 บ้านเขาหินตั้ง นางสาวอภิญญา  สิงหา ครู คศ.1 อนุมัติ
99 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020408 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) ณัฐตาภรณ์  ศักดี ครู อนุมัติ
100 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020408 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) นายวัฒนา  กาญจนบูรพา ครู อนุมัติ
101 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020409 บ้านเขาแหลม นางสาวน้ำผึ้ง  จินดา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
102 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020401 อนุบาลหนองปรือ นายชลธิศ  ศรีม่วงพงษ์ ครู อนุมัติ
103 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020402 บ้านหนองขอน นายสมเกียรติ  บุญขาว ครู อนุมัติ
104 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020403 บ้านทุ่งโป่ง นางสาวกชพร  เขมะนุเชษฐ์ ครู อนุมัติ
105 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020403 บ้านทุ่งโป่ง นางสาวอาทิตยา  เวชกรณ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
106 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020404 เสรี-สมใจ นายมนูญ  เหล่าปาสี ครู คศ.1 อนุมัติ
107 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020404 เสรี-สมใจ นายเอกลักษณ์  อ่อนสำลี ครู อนุมัติ
108 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020406 บ้านหนองใหญ่ นนทชัย  สุขสำราญ ครู อนุมัติ
109 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020406 บ้านหนองใหญ่ ปิยะธิดา  เศษไธสง ครู อนุมัติ
110 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020415 วัดหนองไม้เอื้อย สุมาภรณ์  เสือทอง ครู อนุมัติ
111 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020416 บ้านเขามุสิ นางสาวสุรีรัตน์   พุมมา ครู อนุมัติ
112 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020417 บ้านหนองสาหร่าย พงษ์ลัดดา   แสงจันทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
113 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020418 บ้านหนองตาเดช ณัฐกรณ์  จิตตาดู ครูผู้ช่วย อนุมัติ
114 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020414 บ้านพยอมงาม นายคุณภัทร์   ธัญญเจริญ ครู อนุมัติ
115 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020412 บ้านหนองขอนเทพพนม นางสาวอรอนงค์  เปี่ยมอยู่สุข ครูผู้ช่วย อนุมัติ
116 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020413 บ้านห้วยหวาย จริญญา  วัฒนธรรม ครู อนุมัติ
117 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020413 บ้านห้วยหวาย นางสาวีรวัลย์  ปักษากนก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
118 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020410 บ้านหนองปลาไหล เพ็ญลักษณฺ์  กำธรธนกาญจน์ ครู อนุมัติ
119 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020410 บ้านหนองปลาไหล วลัญช์รัตน์   จิตมะกล่ำ ครู อนุมัติ
120 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020410 บ้านหนองปลาไหล นายธนัชชา  โพธิกุล ครู คศ.1 อนุมัติ
121 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020411 บ้านหนองแกประชาสรรค์ สุวัน  ดวงจันทร์ ครู อนุมัติ