รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020242 : บ้านหนองหว้า นายพิชญ์สาคร  พวงเปีย ครู
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020244 : บ้านช่องด่าน ธีรศักดิ์  ปานลอยวงค์ ครู
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020245 : บ้านวังใหญ่ นางนัดดา  สุคนธมณี ครู
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020247 : บ้านหนองเข้ รัชเดช  สายแวว ครูผู้ช่วย
5 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020247 : บ้านหนองเข้ นางสาวจิราพร  หรพริ้ง ครูผู้ช่วย
6 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020248 : บ้านเขาแดง นางวิไลวรรณ  อุ่นธวงษ์ ครู
7 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020249 : บ้านสามยอด นาฏตยา  ไตรผล ครู
8 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020240 : บ้านหนองเตียน นางสาวเพชรไพลิน  ชุ่มชื่น ครูผู้ช่วย
9 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020240 : บ้านหนองเตียน นางเยาวภา  แก่นจันทร์ดา ครู คศ.3
10 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020238 : บ้านหนองโพธิ์ พัชราวลี   คำเถื่อน ครู
11 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020239 : บ้านบึงหัวแหวน นางสาวเรณู  น้อยพันธุ์ ครู
12 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020239 : บ้านบึงหัวแหวน นางปิยนุช  วิเศษสิงห์ ครู คศ.3
13 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020235 : อนุบาลบ่อพลอย เพ็ญเดือน  สุธาไทยารักษ์ ครู
14 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020236 : บ้านหนองย่างช้าง สุมาลี  บุมี ครู
15 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020237 : บ้านท่าว้า นางวรรษมณ  เฉลิมรัตน์มงคล ครู คศ.3
16 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020256 : บ้านหนองกร่าง ณัฐธิชา   แต้เจริญทรัพย์ ครู
17 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020257 : บ้านหลังเขา นายวรภัทร  ส่องสว่าง ครู คศ.2
18 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020259 : บ้านหนองหวาย นายวรายุทธ   โมราศิลป์ ครู คศ.1
19 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020241 : บ้านเสาหงส์ เพ็ญณี  ทำบุญ ครู
20 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020241 : บ้านเสาหงส์ นายกฤษฎา  หวังดี ครูผู้ช่วย
21 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020241 : บ้านเสาหงส์ นายสมบัติ  รามณี ครู
22 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020232 : บ้านวังด้ง ลินดา  รัตนเนตร ครูผู้ช่วย
23 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020232 : บ้านวังด้ง สมหญิง  จริยา ครูผู้ช่วย
24 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020232 : บ้านวังด้ง มาลินี  ใจกล้า ครู
25 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020233 : บ้านพุพรหม นางสาววิไล  คำสุรันทร์ ครู
26 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020234 : วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) ณัฏฐาภรณ์  อิษฎานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
27 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020234 : วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) นางสาวสิรินทรา  สุทำ ครู
28 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020227 : บ้านหนองกระทุ่ม อารี  สงคราม ครู
29 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020228 : บ้านหนองกุ่ม อมรา  นกแก้ว ครูพี่เลี้ยง
30 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020229 : วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) นางธันยนันท์  ศิริพันธุ์ ครู คศ.2
31 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020230 : บ้านรางขาม นางธนิตดา  กล้วยเครือ ครูชำนาญการพิเศษ
32 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020251 : บ้านหนองรี ธนัชพร  มาช่วย ครู
33 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020251 : บ้านหนองรี รัศก์จิราภรณ์  อ่อนบรรจง ครูผู้ช่วย
34 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020253 : บ้านหนองแกใน นางสาวกมลทิพย์  ฟักแก้ว ครู
35 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020254 : บ้านลําอีซู ศิรินญา  บุญญาน้อย ครู
36 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020260 : บ้านหนองสําโรง นายสุทธิพงษ์  นิ่มนวล พนักงานราชการ
37 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020260 : บ้านหนองสําโรง นายสุทธิพงษ์  นิ่มนวล พนักงานราชการ
38 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020243 : ชุมชนบ้านหลุมรัง นายอุดร  ศรีสุข ครู
39 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020246 : บ้านหนองหมู นางสาวอภิชญา  เอมวงษ์ ครูผู้ช่วย
40 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020246 : บ้านหนองหมู ศศิมา  ปลั่งกลาง ครูผู้ช่วย
41 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020246 : บ้านหนองหมู นางสาวอณิรดา  รู้ประมาณ ครู
42 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020250 : ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลําเหย) นายมานะชัย  ตันสุวรรณ ครู
43 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020252 : บ้านยางสูง นายวัชริศ  เจริญกุล ครูผู้ช่วย
44 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020252 : บ้านยางสูง รักพงษ์  คงประกอบ ครู
45 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020255 : บ้านไร่เจริญ ธนภร  ศรีวิจิตร ครู
46 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020297 : บ้านน้ำลาด นางสาวจินดา  สุวรรณมิสระ ครู
47 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020298 : บ้านทุ่งกระบ่ำ สุมิตรา  บุญช่วย ึครูผู้ช่วย
48 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020301 : หมู่บ้านป่าไม้ อำคา  ดวงจันทร์ ครู
49 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020303 : ราษฎร์บํารุงธรรม รพีนภัส  ยศธนะเพิ่มพูน ครู
50 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020309 : บ้านหนองหวาย นายสุชาติ  พุ่มกระจันทร์ ครู คศ.1
51 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020294 : อนุบาลวัดเลาขวัญ นางปิยนุช  แสนสิงห์ ครู คศ.3
52 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020294 : อนุบาลวัดเลาขวัญ ชูศรี  ชาญวิทยา ครู
53 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020295 : บ้านหนองแสลบ นายเอกพงษ์  กองแก้ว ครู
54 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020296 : บ้านพุบอน นางสาวจิราพร  แสงสุข ครู คศ.1
55 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020296 : บ้านพุบอน นางสาวจิราพร  แสงสุข ครู
56 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020299 : บ้านเขานางสางหัว นนท์  ทองสวัสดิ์ ครู
57 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020299 : บ้านเขานางสางหัว ยศพล  ศรีทอง ครู
58 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020300 : บ้านหนองผือ นางสาวดาว  พุทธา ครู
59 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020302 : บ้านรางพยอม นางมานิดา  สังข์วรรณะ ครู
60 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020326 : บ้านหนองนกแก้ว ภณิดา  ขวัญใจสกุล ครู
61 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020326 : บ้านหนองนกแก้ว โชติรส  สังข์ทอง ครู
62 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020326 : บ้านหนองนกแก้ว ชลลดา  เทพเทียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
63 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020327 : บ้านช่องกลิ้งช่องกรด นางสาวหญิงแข  แสงขำ ครูผู้ช่วย
64 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020328 : บ้านหนองเค็ด นางสาวอัญชลี  ตาลเพชร ครู
65 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020330 : บ้านหนองจั่น วินัย  ศรีวิเชียร ครู
66 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020325 : บ้านหนองไก่เหลือง ปิยนุช  แซ่ด่าน ครูอัตราจ้าง
67 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020325 : บ้านหนองไก่เหลือง นางสาวปิยนุช  แซ่ด่าน ครู
68 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020319 : บ้านหนองประดู่ นางสาวกิ่งกาญ  จงประจันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
69 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020319 : บ้านหนองประดู่ นายมานพ  เสือวงษ์ ครู
70 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020320 : บ้านน้ำโจน ศิลป์พิสุทธิ์  พันชะววะนัด ผู้อำนวยการโรงเรียน
71 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020320 : บ้านน้ำโจน ณรงค์  พัดแดง ครู
72 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020321 : บ้านตลุงเหนือ ธวัชชัย  อ่ำสกุล ครู
73 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020322 : บ้านโป่งไหม นายมนูญ  คนสะอาด ครู คศ.3
74 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020323 : บ้านหนองปรือ นายสมชาย  ศรีสวัสดิ์ ครู คศ.1
75 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020324 : บ้านหนองตาก้าย นางสาวนภาพร  แซ่จัง ครู
76 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020333 : บ้านหนองปลิง นางสาวพัชรินทร์  ศิวพรมณฑล ครู คศ.1
77 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020334 : บ้านพรหมณี วันชัย  หมื่นบำรุง ครู
78 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020334 : บ้านพรหมณี นายวันชัย  หมื่นบำรุง ครู
79 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020317 : ประชาพัฒนา นางสาวชุลี  เกตุคง ครู
80 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020339 : บ้านหนองใหญ่ ฐิติมา  แซ่ตัน ครูผู้ช่วย
81 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020339 : บ้านหนองใหญ่ นายชีวกานต์  สายนุช ครู คศ.1
82 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020315 : บ้านบะลังกา พิทยา  แสงพราย ครูผู้ช่วย
83 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020315 : บ้านบะลังกา ชรินทร์  อินเทพ ครู
84 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020335 : บ้านหนองกะหนาก นายพิชัย   ทศพรพรหม ครู
85 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020336 : บ้านตรอกสะเดา ณัฐพล  ปัญบุญมี ครูผู้ช่วย
86 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020337 : บ้านหนองมะสัง ธิดารัตน์  พรมจรูญ ครู
87 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020337 : บ้านหนองมะสัง นางลัดดาวัลย์  ก๊วยศิริกุล ครู
88 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020316 : บ้านกรับใหญ่ จรัญ  ชนชั่งยา ครู
89 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020318 : บ้านชุมนุมพระ นางวรรณทนา  ด่านปาน ครู คศ.1
90 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020318 : บ้านชุมนุมพระ นางวรรณทนา   ด่านปาน ครู
91 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020311 : ชุมชนบ้านหนองฝ้าย เตชิต   ภัทรศรีวงศ์ ครู
92 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020311 : ชุมชนบ้านหนองฝ้าย สมชาย  อินทรกุล ครูผู้ช่วย
93 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020312 : เขาวงพระจันทร์ ปิยะรัตน์  รัตนบุญมีกุล ครู
94 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020313 : บ้านหนองงูเห่า นายธวัชชัย  สัสดีทอง หัวหน้าเจ้าหน้าพัสดุ
95 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020313 : บ้านหนองงูเห่า นางประภาพร  ฟักเงิน ครูคศ.1
96 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020314 : บ้านหนองไผ่ล้อม ศิริกัญญา  แสงธาดา ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
97 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020314 : บ้านหนองไผ่ล้อม นางสาวสุวิชา  แสงงาม ครู
98 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020306 : วัดใหม่ภูมิเจริญ ปรีชา  ไกรตะนะ ครู โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ
99 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020306 : วัดใหม่ภูมิเจริญ นฤมล  ทองงาม ครูผู้ช่วย
100 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020307 : บ้านสระเตยพัฒนา อธิกา  หมื่นบำรุง ครู
101 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020308 : บ้านหนองไก่ต่อ วิภาพรรณ  โพธิ์ไพจิต ครูผู้ช่วย
102 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020308 : บ้านหนองไก่ต่อ เสธินี  ศรีเดช ครู
103 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020308 : บ้านหนองไก่ต่อ จุฑามาศ  สุขสมศรี ครูผู้ช่วย
104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020310 : บ้านหนองม่วง ยลดา  เพ็ชรอาบ ครุผู้ช่วย
105 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020304 : บ้านหนองโสน นางรัตติกาล  กรายไทยสงค์ ครู
106 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020305 : บ้านน้ำคลุ้ง นางสาวสวนัฐ  สุกุลธนาศร ครู
107 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020405 : บ้านหนองผักแว่น นายปิ่นชัย  ปิ่นกุมภีร์ ครู
108 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020405 : บ้านหนองผักแว่น ธนภัค  ืัทับทิมศรี เจ้าหน้าธุรการ
109 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020407 : บ้านเขาหินตั้ง นางสาวอภิญญา  สิงหา ครู คศ.1
110 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020408 : ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) ณัฐตาภรณ์  ศักดี ครู
111 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020408 : ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) นายวัฒนา  กาญจนบูรพา ครู
112 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020409 : บ้านเขาแหลม นางสาวน้ำผึ้ง  จินดา ครูผู้ช่วย
113 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020401 : อนุบาลหนองปรือ นายชลธิศ  ศรีม่วงพงษ์ ครู
114 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020402 : บ้านหนองขอน นายปิตินันท์  ศรีประเสริฐ ครูผู้ช่วย
115 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020403 : บ้านทุ่งโป่ง นางสาววันทนีย์  คล้ายเอี่ยม ครูผู้ช่วย
116 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020403 : บ้านทุ่งโป่ง นางสาวอาทิตยา  เวชกรณ์ ครูผู้ช่วย
117 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020403 : บ้านทุ่งโป่ง นางสาวกชพร  เขมะนุเชษฐ์ ครู
118 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020404 : เสรี-สมใจ สุพัชชา  เที่ยงธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ
119 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020406 : บ้านหนองใหญ่ นนทชัย  สุขสำราญ ครู
120 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020406 : บ้านหนองใหญ่ ปิยะธิดา  เศษไธสง ครู
121 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020415 : วัดหนองไม้เอื้อย สุมาภรณ์  เสือทอง ครู
122 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020416 : บ้านเขามุสิ นางสาวสุรีรัตน์   พุมมา ครู
123 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020417 : บ้านหนองสาหร่าย พงษ์ลัดดา   แสงจันทร์ ครูผู้ช่วย
124 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020418 : บ้านหนองตาเดช ณัฐกรณ์  จิตตาดู ครูผู้ช่วย
125 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020414 : บ้านพยอมงาม นางสาวสร้อยทอง  ชัยรัตน์ ครู
126 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020412 : บ้านหนองขอนเทพพนม นางสาวพรพรรณ  เเซ่โง้ว พนักงานราชการ
127 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020413 : บ้านห้วยหวาย จริญญา  วัฒนธรรม ครู
128 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020413 : บ้านห้วยหวาย นางสาวีรวัลย์  ปักษากนก ครูผู้ช่วย
129 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020410 : บ้านหนองปลาไหล นายธนัชชา  โพธิกุล ครู คศ.1
130 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020410 : บ้านหนองปลาไหล วลัญช์รัตน์   จิตมะกล่ำ ครู
131 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020410 : บ้านหนองปลาไหล เพ็ญลักษณฺ์  กำธรธนกาญจน์ ครู
132 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020411 : บ้านหนองแกประชาสรรค์ สุวัน  ดวงจันทร์ ครู
133 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020411 : บ้านหนองแกประชาสรรค์ กัณฐิมา  กาฬสินธุ์ ครูผู้ช่วย