รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630011 วัดโคกโคเฒ่า น้ำฝน  ปิ่นทองนอก ครู อนุมัติ
2 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630012 วัดหน่อสุวรรณ นางสาวหทัยวรัทย์  ศิรินันทวิทยา ครู อนุมัติ
3 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630013 วัดนิเวศน์ธรรมาราม กานต์นารี  ป่างพรม ครู อนุมัติ
4 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630014 วัดวังพระนอน วัฒนา  มีสกุล ครู อนุมัติ
5 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630015 วัดพันตำลึง ธิดารัตน์  แผนสมบูรณ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
6 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630039 วัดอู่ยา ธารทิพย์  วงษ์พันธ์ตรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
7 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630039 วัดอู่ยา ธาวิน   เรืองวิศษ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
8 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630039 วัดอู่ยา นายอดุลย์  พลายจั่น ผู้อำนวยการ อนุมัติ
9 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630009 วัดดอนตาล ชดา  กุลชาติวัฒนา ครู อนุมัติ
10 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630010 วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม วลัยพรรณ  บุญมี ครู อนุมัติ
11 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630017 วัดดอนโพธิ์ทอง ยุทธพงษ์  ตันประเสริฐ ครู อนุมัติ
12 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630017 วัดดอนโพธิ์ทอง อชิรกาญณ์  ดอกไม้ ครูชำนาญการ อนุมัติ
13 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630018 วัดไตรรัตนาราม อารีย์เนตร  มุสิกภูมิ ครู อนุมัติ
14 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630018 วัดไตรรัตนาราม ณิชาภา  คงเมือง ครู อนุมัติ
15 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630040 วัดอุทุมพราราม ปริญญา  อารีชม ครู อนุมัติ
16 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630048 วัดใหม่รัตนเจดีย์ Usa  Puaknang ครู อนุมัติ
17 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630032 วัดลาดตาล นายเกษมศักดิ์  โพธิกุล ครู อนุมัติ
18 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630033 วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ มาลี  สงวนพันธ์ ครู อนุมัติ
19 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630033 วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ หทัยมาตุ  คงสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
20 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630056 วัดสกุณปักษี นางสาวรวีวรรณ  ลำวิไล ครู อนุมัติ
21 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630056 วัดสกุณปักษี นายอำนาจ  กฤษณชาญดี ครู อนุมัติ
22 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630057 วัดสามทอง ประภักดิ์   หงษ์ศรีลา ครู อนุมัติ
23 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630058 วัดสุวรรณนาคี นิตยา  ดอกกะถิน ครู อนุมัติ
24 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630059 เมืองสุพรรณบุรี นันทวัน  เพชรประเสริฐพร ครู อนุมัติ
25 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630060 อินทร์ศรัทธาราษฎร์ ศรีประไพ  เส็งหลวง ครู อนุมัติ
26 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630061 วัดสระประทุม จุฬาลักษณ์  ปู้ทอง ครู อนุมัติ
27 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630023 วัดแก้ว ราตรี  มาลาทิพย์ ครู อนุมัติ
28 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630023 วัดแก้ว ไพศาล  โกพัฒน์ตา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
29 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630026 สุพรรณภูมิ สัมพันธ์  ลือขจร ครู อนุมัติ
30 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630026 สุพรรณภูมิ จรรยา  ทองสินธุ์ ครู อนุมัติ
31 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630005 อนุบาลสุพรรณบุรี นางราตรี  รักพงษ์ ครู อนุมัติ
32 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630022 วัดมเหยงคณ์ หทัยรัตน์  อัปการัตน์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
33 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630021 วัดคันทด มนัส  ทองแย้ม ครู อนุมัติ
34 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630016 บ้านบางกุ้ง สยุมพร  บึกขุนทด ครู อนุมัติ
35 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630016 บ้านบางกุ้ง นางดรุณี  บุตรพันธ์ ครู อนุมัติ
36 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630037 วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก นางสมบัติ  จันทรวงศ์ ครู อนุมัติ
37 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630037 วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก นางสาวอรอนงค์  เปี่ยมอยู่สุข เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
38 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630038 วัดศีรษะเกษ นายสมบูรณ์  ยิ่งบุญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
39 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630038 วัดศีรษะเกษ นางสาวสุภัสสร   สุดแก้ว ครู อนุมัติ
40 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630034 วัดประชุมชน ณรงค์เกียรติ  กุลกะดี ครู อนุมัติ
41 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630035 วัดโพธิ์ท่าทราย นายณัฐวุฒิ  ขันตี ครู อนุมัติ
42 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630036 วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก พัชรี  อู่อรุณ ครู อนุมัติ
43 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630006 วัดไผ่ขวาง นางสาวภูมิใจ  พึ่งเจริญ ครูจ้างสอน อนุมัติ
44 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630007 วัดดอนกลาง นายจำนง  คำด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
45 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630008 บ้านรางกะทุ่ม นายชาลี  ทิวาวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
46 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630030 วัดสว่างอารมณ์ ธันวรัตน์  โพธิ์ศรีทอง ครู อนุมัติ
47 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630030 วัดสว่างอารมณ์ นพรัตน์  โยธาวงศ์ ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อนุมัติ
48 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630031 วัดพิหารแดง นายวิสูตร   สุดมุข ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
49 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630031 วัดพิหารแดง นายวศิน  คชาวงษ์ ครู อนุมัติ
50 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630027 วัดวรจันทร์ ทัศนีย์  วิบูลย์ผล ครู อนุมัติ
51 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630027 วัดวรจันทร์ พัชญธิดา  ปาจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
52 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630028 วัดวังกุ่ม พรนภา  โพธิ์ศรี ครู อนุมัติ
53 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630029 วัดพร้าว ประจวบ  อ้นพงษ์ ครู อนุมัติ
54 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630019 อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ วิไลพรรณ  รักชื่น ธุรการ อนุมัติ
55 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630045 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นายจักร์กรี  สุดวิลัย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
56 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630046 วัดพระธาตุ ชลิตา  แก้วจิว ครู อนุมัติ
57 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630047 วัดลาดกระจับ ธนชาต  ธนวีรเทศ ครู อนุมัติ
58 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630055 วัดจำปี ดวงเดือน  สนธิเณร ครู อนุมัติ
59 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630062 วัดหนองโสน นางสาวจีราพร  มีเจริญสุข ครู อนุมัติ
60 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630062 วัดหนองโสน นายวิรังสันต์  วิเชียร ครู อนุมัติ
61 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630063 บ้านหนองขาม เกียรติพงษ์  กะลำพัก ผุุ้บริหาร อนุมัติ
62 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630063 บ้านหนองขาม นางสร้อยสวรรค์  อำภาวงษ์ ครู อนุมัติ
63 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630064 วัดสำนักตะฆ่า ดวงกมล  จำปาทอง ครู คศ.1 อนุมัติ
64 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630002 บ้านดอนโพ สมาน  สุขชุ่ม ครู อนุมัติ
65 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630002 บ้านดอนโพ วาธิน  ยิบพิกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
66 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630001 บรรหารแจ่มใสวิทยา 4 นางมยุรี  อนันต์ธนสาร ตรู อนุมัติ
67 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630001 บรรหารแจ่มใสวิทยา 4 นางเกษณี  ศรีโสภา ครู อนุมัติ
68 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630049 บ้านท่าเสด็จ พนิดา  ชูขุนนำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
69 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630049 บ้านท่าเสด็จ รัตนา  ธาดา ครู อนุมัติ
70 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630050 วัดเขาดิน นายวิเชียร  สง่างาม ครู อนุมัติ
71 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630050 วัดเขาดิน นางสาวสุฑามาศ  อ่ำบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
72 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630050 วัดเขาดิน นงเยาว์  โพธิ์รัง ครู อนุมัติ
73 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630054 บ้านหนองปรือ นางสุวดี  เกาะสมบัติ ครูคศ.2 อนุมัติ
74 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630054 บ้านหนองปรือ บุญชู  ดีน้อย ครู อนุมัติ
75 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630052 วัดสามัคคีธรรม นางสาวอารีย์  บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม อนุมัติ
76 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630052 วัดสามัคคีธรรม ดิลก  สุขอารมย์ ครู อนุมัติ
77 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630053 บ้านหนองบอน นางประภารัตน์  สง่างาม ครูโรงเรียนบ้านหนองบอน อนุมัติ
78 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630043 วัดไผ่ลูกนก ยุภา   ชีพนุรัตน์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
79 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630044 บ้านไผ่แปลกแม่ นางสาวแสงสุรีย์  สุวรรณยากุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
80 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630041 วัดสวนแตง นพธีร์รัฐ  เอ็งนิธิธารา ครู อนุมัติ
81 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630041 วัดสวนแตง นางอรุณี  ทมทิแสง ครู อนุมัติ
82 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630041 วัดสวนแตง อรพินธุ์  โสมภีร์ ครู อนุมัติ
83 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630042 วัดสังฆจายเถร นายประยงค์  อิ่มสุดสำราญ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
84 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630199 กฤษณา ศรินทร  คำเกลี้ยง ครู อนุมัติ
85 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630199 กฤษณา สุภิตา  หงษ์โต ครู อนุมัติ
86 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630201 วัดโคกโพธิ์ ดิเรก   เกิดวิชัย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
87 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630201 วัดโคกโพธิ์ นางสุนันทา   น้ำใจดี ครู อนุมัติ
88 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630202 วัดบางเลน นายดิศักดิ์  อันฐาเชษ ครู อนุมัติ
89 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630182 วัดปากคลองกุ่ม สุภัสจิรา  วงษ์มาดิษฐ์ ครู อนุมัติ
90 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630183 บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย) ณรงค์  โพธิ์ประดิษฐ์ ครู อนุมัติ
91 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630196 วัดลานคา ธิดารัตน์  ชูประพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
92 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630184 วัดจระเข้ใหญ่ นิตยา  นาคะเสนีย์ ครู อนุมัติ
93 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630203 วัดดารา นงเยาว์  ลือขจร ครู คศ.1 อนุมัติ
94 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630203 วัดดารา นางนงเยาว์  สุนทรวิภาค ครู อนุมัติ
95 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630204 วัดชีปะขาว นางเนาวรัตน์   แสงสว่าง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
96 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630205 บางปลาม้า ประดับ  ใจชาญสุขกิจ ครู อนุมัติ
97 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630205 บางปลาม้า sunanta  ditkrachan ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
98 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630205 บางปลาม้า ดวงตา  ศรีวิเชียร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
99 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630185 วัดศาลาท่าทราย นางโสภิญ  บุญธรรม ครู อนุมัติ
100 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630186 วัดลำบัว ศิริวรรณ  หมอยาดี ธุรการ อนุมัติ
101 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630186 วัดลำบัว สริมน  หมอยาดี ครู อนุมัติ
102 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630187 บ้านโพธิ์ศรี สมศักดิ์  ปาจรียพงษ์ ครู อนุมัติ
103 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630181 อนุบาลวัดสวนหงส์ นางอภิรดี  คำแก้ว ครู อนุมัติ
104 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630190 วัดบ้านหมี่ อุษา   อำพันทอง ครู อนุมัติ
105 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630190 วัดบ้านหมี่ ธิดารัตน์  ศิริพัฒน์ ครู อนุมัติ
106 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630192 วัดเสาธง นางนันติยา  เจริญนำ ครูโรงเรียนวัดเสาธง อนุมัติ
107 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630193 วัดโพธิ์ศรี ธนิดา  อำพันทองปภากุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
108 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630193 วัดโพธิ์ศรี สิริเพ็ญ  สายนุช ครู อนุมัติ
109 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630214 บางแม่หม้าย นายสามารถ  ทับทิมดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
110 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630215 วัดบางใหญ่ ปราโมทย์  สุวรรณเวก ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
111 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630215 วัดบางใหญ่ นางสาวสำอางค์  พราพงษ์ ครู อนุมัติ
112 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630220 บ้านรางทอง ชาติชาย  พิทักษ์วงศ์ ครู อนุมัติ
113 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630239 วัดดอนกระเบื้อง พรกมล  สุมงคล ครู อนุมัติ
114 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630216 วัดศุขเกษม จีรศักดิ์  ทองประดิษฐ์ ครู อนุมัติ
115 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630216 วัดศุขเกษม นางสาวอารีย์  เรือนทอง ครู อนุมัติ
116 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630221 วัดป่าพฤกษ์ จิตตรา  ใจดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
117 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630221 วัดป่าพฤกษ์ สุวรรณา   ทาผาสุข ครู อนุมัติ
118 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630207 วัดช่องลม วีระยุทธ  สีปิ่นเป้า ครู อนุมัติ
119 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630208 วัดราษฎร์บำรุง ปริญญา  ปานอุทัย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
120 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630208 วัดราษฎร์บำรุง ปัณฑิตา  อ่อนกล่ำผล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
121 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630222 วัดโบสถ์ นายเสน่ห์  พลายยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ อนุมัติ
122 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630222 วัดโบสถ์ เพ็ญณี  ทู้ไพเราะ ครู อนุมัติ
123 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630223 วัดสุขเกษม นายปรีชา  ศิริสมบูรณ์เวช ผู้อำนวยการ อนุมัติ
124 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630224 วัดตปะโยคาราม โรงเรียน  วัดตปะโยคาราม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
125 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630224 วัดตปะโยคาราม ราตรี  หะยาจันทา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
126 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630225 วัดตะลุ่ม นางเพ็ญศรี  ประทุมรุ่ง ครู อนุมัติ
127 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630226 วัดไผ่มุ้ง รัตน์มณี  พันที ครู อนุมัติ
128 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630226 วัดไผ่มุ้ง ปาจรีรัตน์  อิงคะวะระ ครู อนุมัติ
129 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630227 วัดวังน้ำเย็น บำเพ็ญ  ใช้บางยาง ครู อนุมัติ
130 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630227 วัดวังน้ำเย็น ศักดิ์ศิลป์  ปฏิสันเนติ ครู อนุมัติ
131 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630197 วัดโพธิ์ตะควน เฉลา  แก้วสุวรรณ ครู อนุมัติ
132 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630197 วัดโพธิ์ตะควน ณัฐธิฌา   โพธิ์ไพจิตร ครู อนุมัติ
133 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630218 วัดสังโฆสิตาราม นายทองสุข  จันทรังษี ครู อนุมัติ
134 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630219 วัดดาว นางสาวนิรดา   เจนเขตรการ ครูชำนาญการ อนุมัติ
135 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630232 วัดดอนตาจีน สมพิศ  ทองพิลา ครู อนุมัติ
136 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630233 วัดคูบัว วิลา  มณีอินทร์ ครู อนุมัติ
137 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630229 วัดดอนขาด นายประเยื้อน  สุนา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
138 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630229 วัดดอนขาด นายสุภาพ  ทองพิลา ธุรการ อนุมัติ
139 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630230 วัดดอนไข่เต่า พิจิตรพรรณ  แป้นแอ้น ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
140 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630234 วัดไผ่เดี่ยว นายจรูญ  อดทนดี ครู อนุมัติ
141 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630234 วัดไผ่เดี่ยว นางบุณยนุช  ทองสัมฤทธิ์ ครู อนุมัติ
142 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630234 วัดไผ่เดี่ยว นางพิสมัย  ศรีโปฎก ครู อนุมัติ
143 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630236 วัดบางจิก เจติยา  ดากระบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางจิก อนุมัติ
144 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630209 วัดสาลี พรทิพย์  เจริญผล ครู อนุมัติ
145 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630210 วัดลาดน้ำขาว นางประทุม  กรุดเนียม ครู อนุมัติ
146 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630210 วัดลาดน้ำขาว นายสนอง   สังข์สุวรรณ ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
147 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630211 วัดบึงคา เรณู  ไตรโยธี ครู อนุมัติ
148 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630212 วัดเสาธงทอง ธัญณภัสส์  ถานี ครู อนุมัติ
149 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630213 วัดทรงกระเทียม กันต์กนิษฐ์   สัตบุศย์ ครู อนุมัติ
150 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630213 วัดทรงกระเทียม ชเวชช์  ดวงจันทร์ ครู อนุมัติ
151 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630206 วัดองครักษ์ ศิวพร  ไตรเพียร ครู อนุมัติ
152 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630188 วัดคลองโมง นายประยงค์  มีชะนะ ครู อนุมัติ
153 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630189 วัดกระทุ่มทอง นากิตติพงษ์   เชื้อเล็ก ครู อนุมัติ
154 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630189 วัดกระทุ่มทอง วันเพ็ญ  สง่าแสง ครู อนุมัติ
155 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630189 วัดกระทุ่มทอง วาสนา  อรัญญิก พนักงานราชการ อนุมัติ
156 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630252 วัดห้วยสุวรรณวนาราม กฤษฎา  ทรัพย์ขำ ครู อนุมัติ
157 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630252 วัดห้วยสุวรรณวนาราม เกณิกา  สุริวงษ์ ครู อนุมัติ
158 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630252 วัดห้วยสุวรรณวนาราม นายอธิวัฒน์  นราประวัติพงศ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
159 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630253 วัดดอนสุทธาวาส ประดิษฐ์   ฉิวเฉื่อย ครู อนุมัติ
160 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630253 วัดดอนสุทธาวาส นายประยุทธ  เหมือนแก้ว ครู อนุมัติ
161 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630254 วัดโพธิ์นฤมิตร นายปฐมพงศ์   คงสว่าง ครู อนุมัติ
162 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630254 วัดโพธิ์นฤมิตร สมใจ  แก้วกำเนิด ครู ค.ศ. 1 อนุมัติ
163 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630254 วัดโพธิ์นฤมิตร ศิวพร  เรือนไทย ครู อนุมัติ
164 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630255 วัดสามจุ่น ศศิธร  ดอกไม้ขาว ครู อนุมัติ
165 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630264 บ้านหนองเพียน นางสาวปราณี  โตยะบุตร ครู อนุมัติ
166 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630240 วัดบ้านกล้วย เรณู  น้ำขาว ครู อนุมัติ
167 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630241 วัดปู่เจ้า นางสิริลักษณ์  ขุนอ่อน ครู คศ.2 อนุมัติ
168 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630241 วัดปู่เจ้า นางพิมพรรณ  มัจฉา ครู อนุมัติ
169 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630242 วัดดอนบุบผาราม วันวิสาข์  เลี้ยวไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
170 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630242 วัดดอนบุบผาราม อำไพ  พลเสน ครู อนุมัติ
171 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630243 วัดบ้านกร่าง ชัยรัตน์  พุ่มเพชร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
172 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630243 วัดบ้านกร่าง กิรณา  นูมหันต์ ครู อนุมัติ
173 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630256 บ้านคลองชะอม นายเถลิงศักดิ์  นาคสมพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองชะอม อนุมัติ
174 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630257 บ้านหนองสรวง นายสวัสดิ์  สมบูรณ์ดี ครู อนุมัติ
175 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630274 วัดป่าพระเจ้า นายชวลิต  อ่อนวิมล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
176 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630275 บ้านรางหางม้า ชญานิศา  ท้วมทวยหาญ ครู อนุมัติ
177 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630275 บ้านรางหางม้า จริยา  เซ็งแซ่ ครูธุรการ อนุมัติ
178 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630275 บ้านรางหางม้า นางสาวอังคณา   งามขำ ครู อนุมัติ
179 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630261 วัดเทพสุธาวาส ชูศรี  พลอยสุกใส ครู อนุมัติ
180 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630261 วัดเทพสุธาวาส นางสาวจิตติมา  ชาวอุทัย ครู อนุมัติ
181 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630262 วัดเสาธงทอง นางสมถวิล  เกล็ดจีน ครู อนุมัติ
182 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630262 วัดเสาธงทอง เบญจมาศ  ตังเจริญ ครู อนุมัติ
183 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630259 วัดวังพลับเหนือ นายชูเกียรติ  เนตรจอมไพร ครู อนุมัติ
184 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630260 วัดวังพลับใต้ พัชรินทร์   เจริญลาภตระกูล ครู อนุมัติ
185 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630250 วัดเถรพลาย ประชุม  แจ่มทับทิม ครู อนุมัติ
186 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630250 วัดเถรพลาย นริศรา  เพชรทอง ครู อนุมัติ
187 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630251 วัดปลายนา เพชรัตน์  ขอพึ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
188 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630251 วัดปลายนา นายโกเมศ  พลเสน ครู อนุมัติ
189 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630248 บ้านห้วยเจริญ สไบทิพย์  ปั้นหว่าง ครู อนุมัติ
190 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630249 วัดพังม่วง ประทีป  กล้าหาญ ครู อนุมัติ
191 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630270 วัดบรรไดทอง เรวดี  ศรีดอกไม้ ครููชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
192 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630273 วัดไก่เตี้ย คนึงนิจ  ประสาทศิลป์ ครูโรงเรียนวัดไก่เตี้ย อนุมัติ
193 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630271 บ้านหนองจิก นายพัฒนา  ศรีดอกไม้ ครููชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
194 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630272 วัดสัปรสเทศ นางสาวสุธารัตน์  ศรีวิเชียร เจ้นหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
195 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630246 วัดเกาะ นเรศ  นาควงษ์ ครู อนุมัติ
196 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630244 บ้านคลองชะโด กมลชัย  พลายเพ็ชร์ ครู อนุมัติ
197 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630245 วัดดงขี้เหล็ก สุนิสา  นามโชติ ครู อนุมัติ
198 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630265 วัดลาดปลาเค้า อัมพร  วงษ์ดี ครู อนุมัติ
199 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630266 วัดม่วงเจริญผล เรวัต  สุวรรณพานิช ครู อนุมัติ
200 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630268 อนุบาลศรีประจันต์ นางสาวอัญชลี  เกิดปัญญา ครู อนุมัติ
201 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630269 วัดยาง พจนาถ  เบ้าจันทร์ ครู อนุมัติ