รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630065 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สมศักดิ์  หิรัญอ่อน ครู อนุมัติ
2 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630065 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ นางพรรณจรุง   จินคนประเสริฐ ครู อนุมัติ
3 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630065 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วิบูลย์  มากสอน ครู อนุมัติ
4 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630066 บ้านนเรศ กมลวรรณ  เกตุแก้ว ครู อนุมัติ
5 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630067 วัดสระศรีเจริญ ขจิต  ทองเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
6 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630067 วัดสระศรีเจริญ นายเสวก  พีรพรพิศาล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
7 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630078 วัดราษฎรบำรุง ณรงค์  โอสธีรกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
8 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630078 วัดราษฎรบำรุง นางวรรณา  อิ่มรส ครูชำนาญการพิดเศษ อนุมัติ
9 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630085 วัดหนองหลอด นายสมปอง  สุภาภา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
10 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630085 วัดหนองหลอด ธวัช  ธูสรานนท์ ครู อนุมัติ
11 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630079 บ้านทะเลบก นางอัญชลี  หิรัญอ่อน ครู อนุมัติ
12 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630079 บ้านทะเลบก นางสาว อุษณีย์   จริตพันธุ์ ครู อนุมัติ
13 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630080 บ้านสระหลวง จรูย  สุวรรณคง ครู อนุมัติ
14 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630081 บ้านบ่อสำราญ นายธิวา  ดิษฐกระจันทร์ ครู อนุมัติ
15 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630082 บ้านหนองแขม สมปอง  แสงฉาย ครู อนุมัติ
16 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630092 บ้านหนองสานแตร กิตติยา  เพ็งพันธ์ ครู อนุมัติ
17 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630068 วัดธัญญวารี ธนวรรณ  ศกุนตนาค ครู อนุมัติ
18 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630068 วัดธัญญวารี นายชาญ  สุขรักษ์ ครู อนุมัติ
19 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630076 วัดชีธาราม จิรภา  ภิรมกาญจนศักดิ์ ครู อนุมัติ
20 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630076 วัดชีธาราม ณัฐกฤตา   ไทยวงษ์ ครู อนุมัติ
21 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630069 บ้านหนองจิกรากข่า รุ่งนภา  เมฆอากาศ ครู อนุมัติ
22 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630077 บ้านดงกะเชา นายมงคล  ไทยานันท์ ครู อนุมัติ
23 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630093 วัดหนองแจง เกษม  ก้องแดนไพร ครู อนุมัติ
24 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630093 วัดหนองแจง boonjira  puttiwaiy ครู อนุมัติ
25 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630071 บ้านหนองฝ้าย นางสาวเมทินี  สุขสม ครู อนุมัติ
26 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630086 บ้านสระกระโจม ดิเรก  ภักดีนิพนธ์ ครู อนุมัติ
27 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630086 บ้านสระกระโจม นายสุรินทร์  ศรีบุญเพ็ง ครู อนุมัติ
28 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630087 บ้านยมเบือ นางสุทัศน์  โชระเวก ครู อนุมัติ
29 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630088 บ้านหนองสลัดได วิลัยพร  ศรีฉ่ำ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
30 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630088 บ้านหนองสลัดได นางมาลัย  จิ๋วเจริญ ครู อนุมัติ
31 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630089 บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี นฤมล  บงพูเขียว ครู อนุมัติ
32 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630089 บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี น.ส.อนงค์  โพธิืไพจิตร ครูผุ้ช่วย อนุมัติ
33 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630090 บ้านหัวเขา เกตุวรางค์  รัตนวัน ครู อนุมัติ
34 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630090 บ้านหัวเขา พิมพ์พร  อ่อนวิมล ครู อนุมัติ
35 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630091 บ้านดอนกลาง นายเกรียงศักดิ์  โกลากุล ครู อนุมัติ
36 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630091 บ้านดอนกลาง นางสาวพรทิชา  ผลทวีทรัพย์ ครู อนุมัติ
37 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630084 บ้านห้วยม้าลอย บุญชู  วงษ์ท่าข้าม ครูโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย อนุมัติ
38 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630084 บ้านห้วยม้าลอย มนูญ  แจ่มแจ้ง ครู อนุมัติ
39 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630083 บ้านโคกหม้อ ทองอยู่  พรหมทอง ครู อนุมัติ
40 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630083 บ้านโคกหม้อ ฆนรส  ผูกพยนต์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
41 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630070 วัดสระด่าน สุพัตรา  มะลิอ่อง ครูธุรการ อนุมัติ
42 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630070 วัดสระด่าน นางวิมลภา  ไขแสงทอง ครู อนุมัติ
43 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630073 วัดบ้านกรวด น้ำอ้อย  อ้นเงิน ครูธุรการ อนุมัติ
44 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630073 วัดบ้านกรวด บรรจง  แหยงกระโทก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
45 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630074 วัดท่ากุ่ม นายอนุชา  ผ้าขาว ครู อนุมัติ
46 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630291 วัดศรีเฉลิมเขต Chalerm  Chamchoy ครู อนุมัติ
47 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630291 วัดศรีเฉลิมเขต นางสาวประภา  อิ่มสมบัติ ครู อนุมัติ
48 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630292 วัดดอนมะนาว นายสุชาต  เยื้องทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
49 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630280 วัดสองพี่น้อง ปรานอม  สุขเกษม ครู อนุมัติ
50 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630280 วัดสองพี่น้อง นายสมหวัง  คมขำ ครู อนุมัติ
51 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630281 บ้านโคกงูเห่า สำเนา  กมลสัจจะ ครู อนุมัติ
52 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630295 บ้านบัวขาว นายอนุชา  นักพรานบุญ ครู อนุมัติ
53 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630296 บ้านหนองวัลย์เปรียง นายศิริ  ไทยทวี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
54 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630296 บ้านหนองวัลย์เปรียง พลภัทร  เพชรรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
55 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630289 วัดทุ่งคอก วิมลรัตน์  วงษ์กัณหา หัวหน้าเจ้าหน้าที่ อนุมัติ
56 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630290 วัดทุ่งเข็น นายอิทธิศักดิ์  คุรุเกียรติการณ์ ครู อนุมัติ
57 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630290 วัดทุ่งเข็น หัชญา  สุวรรณดี ครู อนุมัติ
58 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630293 วัดเทพพิทักษ์ ศศิธร  ช่างดำริ ครู อนุมัติ
59 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630294 บ้านโป่ง กนกวรรณ  สุวรรณดี ครูโรงเรียนบ้านโป่ง อนุมัติ
60 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630288 วัดเนินพระปรางค์ นิยม  ศรีสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
61 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630323 วัดใหม่นพรัตน์ ยุพา  ธาตรีอุดม ครู อนุมัติ
62 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630301 บ้านหัววัง นางสาวเกศมณี   พรเลิศเกษมสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
63 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630301 บ้านหัววัง รุ่งทิวา  ระวังไพร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
64 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630302 บ้านหนองเฝ้า ไพลิน  ญาติคำ ครู อนุมัติ
65 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630303 บ้านหนองกระดี่ ว่าที่ร.ต.ชูศักดิ์  สุขวงศ์ ครู อนุมัติ
66 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630303 บ้านหนองกระดี่ นายภัทรพงษ์  อินสว่าง ครู อนุมัติ
67 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630304 บ้านดอนตำลึง พัชรี  ใจโต ครู อนุมัติ
68 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630304 บ้านดอนตำลึง พิรุณรักษ์  กระจ่างโลก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
69 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630297 วัดหัวกลับ นุชสรา  บุญเลิศ ครู คศ.1 อนุมัติ
70 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630297 วัดหัวกลับ ฉลาก  ม่วงลัพธ์ ครูธุรการ อนุมัติ
71 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630297 วัดหัวกลับ จิดาภา  เทพา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
72 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630298 วัดทับกระดาน บุศรินทร์  โพธิ์ทอง ครู อนุมัติ
73 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630298 วัดทับกระดาน นางสาวอมรรัตน์  เขียวเซ็น ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
74 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630299 วัดเวฬุวัน ไพ  ช่วงชัย ครู อนุมัติ
75 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630300 วัดหนองพันเทา นายเอกบรินทร์  ชูช่าง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
76 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630300 วัดหนองพันเทา นางสาวกิตติยา  แก้วสระแสน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
77 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630320 วัดบางสาม ศรีสุดา  คงชาตรี ครู อนุมัติ
78 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630318 วัดสำเภาทอง นางอรุณี  ม่วงพรวน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
79 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630318 วัดสำเภาทอง นางสาวสาวิตรี   ม่วงพรวน ครู อนุมัติ
80 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630317 บ้านโคก 7 ลูก ศุภัชญา  แสงจันทร์งาม ครู อนุมัติ
81 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630325 วัดใหม่บำรุงธรรม จิราพร  ภิญญภาค เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
82 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630313 สองพี่น้อง ณัฐวุฒิ  นันทะไสย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
83 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630313 สองพี่น้อง ณัฐหทัย  ธัญรดีนันทยศ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
84 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630315 วัดไชยนาราษฎร์ สิริจินดา  แก้วมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
85 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630315 วัดไชยนาราษฎร์ ฐิติยา  รัตนายน ครู อนุมัติ
86 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630314 วัดท่าข้าม นางณัฐฐาพร   ปิ่นแก้ว ครู อนุมัติ
87 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630314 วัดท่าข้าม วราภรณ์  ศรีแจ่มดี ครูธุรการ อนุมัติ
88 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630316 บ้านไผ่ตาโม้ จินดา  ประชุมพันธุ์ ครู อนุมัติ
89 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630324 วัดไผ่โรงวัว สุรัตน์  คำหอมรื่น ครู อนุมัติ
90 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630276 อนุบาลวัดดงตาล ยิ่งลักษณ์  อินทร์ทองขาว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
91 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630276 อนุบาลวัดดงตาล นางวันดี  ชาวนาฟาง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
92 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630277 วัดท่าจัด นางหนึ่งฤทัย   พระสุทา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
93 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630277 วัดท่าจัด ปราณี  มนต์ประสิทธิ์ชัย ครู อนุมัติ
94 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630322 วัดใหม่พิบูลย์ผล นายสำเนา  ชูประพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
95 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630322 วัดใหม่พิบูลย์ผล สุกฤตา  สว่างใจธรรม ครู อนุมัติ
96 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630321 วัดทองประดิษฐ์ วุฒิชัย  สวิพันธุ์ ครู อนุมัติ
97 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630321 วัดทองประดิษฐ์ นายสัมฤทธิ์  ผิวบัวคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
98 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630327 วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ชบาร์  โพธิกุล ครู อนุมัติ
99 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630327 วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ขวัญชัย  ผลิเจริญสุข ครู อนุมัติ
100 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630329 วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) สุชญา  รอดเชียงล้ำ ครู อนุมัติ
101 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630330 วัดสว่างอารมณ์ กัญญา  สูรโรคา ครู อนุมัติ
102 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630330 วัดสว่างอารมณ์ นายวิโรจน์  อยู่วนิชชานนท์ ครู อนุมัติ
103 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630331 วัดลาดประทุมทอง สุกัญญา  สนธิเณร ครู อนุมัติ
104 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630332 อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว นางสาวศุภรักษ์   จำปาสัก ครู อนุมัติ
105 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630332 อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว มนตรี  ไทรด้วง ครู อนุมัติ
106 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630319 วัดย่านซื่อ รุ่งรัตน์  ช้างป่าดี ครู อนุมัติ
107 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630285 วัดไผ่ขาด นายบุญนำ   จันทร์โอกุล ครู อนุมัติ
108 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630286 วัดรางกร่าง จารึก  สุขสวัสดิ์ ครู คศ.1 อนุมัติ
109 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630287 วัดใหม่เพชรรัตน์ สุจินต์  รอดโรคา ครู อนุมัติ
110 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630287 วัดใหม่เพชรรัตน์ หฤทัย  หมอนวดดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
111 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630306 บ้านหนองโพธิ์ สมาน  ขาวจันทร์แย้ม ครู อนุมัติ
112 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630307 บ้านสะพังกร่าง จันดี  จรเข้ ครู อนุมัติ
113 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630307 บ้านสะพังกร่าง นางศรีนาถ   ศรัทธาผล ครู อนุมัติ
114 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630305 อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู นางสาวดาวรุ่ง  มั่นคงดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
115 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630305 อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู นางน้ำเพชร   ผิวงาม ครู อนุมัติ
116 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630310 บ้านหนองกระทู้ นางสาวชญานันท์  อัครัชพงค์ ครู อนุมัติ
117 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630312 บ้านหนองจิก อรอริญช์  ฤทธิ์เดช ครู อนุมัติ
118 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630312 บ้านหนองจิก กาญจนา  ม่วงลัพธ์ ครู อนุมัติ
119 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630309 วัดพรสวรรค์ คมกริช  สังขรัตน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
120 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630308 วัดเขาพนมนาง ชลดา  สวยค้าข้าว ครู อนุมัติ
121 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630279 วัดดอนสงวน วรรณภา  ธัญญเจริญ ครู อนุมัติ
122 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630279 วัดดอนสงวน วรัญภร  ขยันคิด ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
123 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630282 วัดหัวโพธิ์ ศักดิ์ชัย  พิมนิสัย ผู้อำนวยการ อนุมัติ
124 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630284 บ้านประทุนทอง ครรชิต  ปานมุณี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
125 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630283 วัดท่าไชย(ประชานุกูล) สุริยะ  คนสูงดี ครู อนุมัติ
126 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630278 วัดบางบอน นางสาวขวัญเนตร  พึ่งจะแย้ม ครู อนุมัติ
127 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630278 วัดบางบอน เจติยา  ดากระบุตร ครู อนุมัติ
128 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630370 วัดยางยี่แส ประภัสสร  แจ้งโพธิ์ ครู อนุมัติ
129 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630372 วัดสามัคคีธรรม นายประสิทธิ์  โพธิ์ทอง ครู อนุมัติ
130 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630372 วัดสามัคคีธรรม นางยุพิน  พงษ์เพ็ง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
131 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630373 วัดจันทราวาส นางมานิตย์  ทิพย์สภาพกุล ครู อนุมัติ
132 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630373 วัดจันทราวาส นางสุวรรณา  มากระจัน ครู อนุมัติ
133 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630391 บ้านจรเข้สามพัน นายพชรวรรษ  มากระจัน ครู อนุมัติ
134 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630392 บ้านเขาชานหมาก อมรรัตน์  ชุมนุมเพชรทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
135 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630392 บ้านเขาชานหมาก นางพัฒนีพร  ทองลิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก อนุมัติ
136 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630393 วัดปทุมวนาราม นางสาววรรณวิมล  โพธิ์วิจิตต์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
137 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630394 บ้านรางโพธิ์ สุวัฒนา  วรรณา ครู อนุมัติ
138 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630375 วัดโคกยายเกตุ กัลยา  จำปานิล ครู อนุมัติ
139 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630376 พานิชชีวะอุปถัมภ์ วรวรรณ  บัวมี ครู อนุมัติ
140 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630376 พานิชชีวะอุปถัมภ์ วรรณา    พิทักษ์วงศ์ ครู อนุมัติ
141 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630380 วัดโภคาราม อัญชลี  สมบัติเจริญ ครู อนุมัติ
142 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630380 วัดโภคาราม จรัสศรี  ตระกูลวัฒนา ครู อนุมัติ
143 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630381 วัดคีรีรัตนาราม เพทาย  แผนสมบูรณ์ ครู อนุมัติ
144 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630381 วัดคีรีรัตนาราม หัทยา  สุดยอด ครู อนุมัติ
145 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630381 วัดคีรีรัตนาราม ธวัช  กรุดมณี ผู้อำนวยการ อนุมัติ
146 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630382 วัดสระกร่างเจริญธรรม ธัญญาลักษณ์  หงษ์เวียงจันทร์ ครูธุรการ อนุมัติ
147 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630382 วัดสระกร่างเจริญธรรม เอื้อมพร  ค้ำชู ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
148 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630417 บ้านเขากำแพง นางถนอมจิตต์  ธรรมวัตร์ ครู อนุมัติ
149 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630417 บ้านเขากำแพง ฐณัชญ์พร  ยิ้มประเสริฐ พนักงานราชการ อนุมัติ
150 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630418 วัดห้วยคู้สามัคคี เรไร  อ๊อกศิริ ครู อนุมัติ
151 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630419 บ้านโป่งพรานอินทร์ เสนอ  กลิ่นหอมดี ครูชำนาญการ อนุมัติ
152 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630419 บ้านโป่งพรานอินทร์ เสนอ   กลิ่นหอมดี ครู อนุมัติ
153 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630419 บ้านโป่งพรานอินทร์ นางอารีวัลย์   จำปานิล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
154 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630405 วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) นางจันทร์ทนา  เก็กฮั้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
155 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630386 วัดจำปา อนิวัตธิ์  กาญจน์วราธร ครู อนุมัติ
156 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630387 วัดโพธิ์เขียว ฉวีวรรณ   พลอยสุกใส ครู อนุมัติ
157 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630387 วัดโพธิ์เขียว พรภัสส์ษา  สินปกรณ์กุล ครู อนุมัติ
158 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630388 วัดกกม่วง นายสมหมาย  แก้วมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
159 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630388 วัดกกม่วง มนูญ  พันธ์ุจันทร์ ครู อนุมัติ
160 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630389 บ้านสระบัวทอง ทอง  อ้วนเจริญ ครู อนุมัติ
161 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630390 บ้านทุ่งดินดำ บาหยัน  จามะรี ครู อนุมัติ
162 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630390 บ้านทุ่งดินดำ น.ส.มณีนุช  ดอกกะถิน ครู อนุมัติ
163 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630409 วัดศรีสร้อยเพชร นางรััชฎา  พงษ์ประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
164 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630409 วัดศรีสร้อยเพชร สุรเดช  พลนำ ครู อนุมัติ
165 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630410 บ้านหัวทำนบ นายมานะ  ปัญสมคิด ครู อนุมัติ
166 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630408 วัดกลางบ้านดอน ภัทรจารินทร์  เพชรดำดี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
167 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630408 วัดกลางบ้านดอน ธวัลพร  ไฝเพชร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
168 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630407 วัดยางสว่างอารมณ์ ว่าที่ร.ต.หญิงวรรณิศา  จันทร์เสียงเย็น ครู อนุมัติ
169 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630416 วัดเขาดีสลัก นางศศินันท์  เสนแก้ว ผู้อำนวนการ อนุมัติ
170 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630414 วัดคีรีเจริญผล นายนิพนธ์  ธรรมจักร ครู อนุมัติ
171 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630383 วัดโพธิ์ทองเจริญ อุดม   คำเรียง ครู อนุมัติ
172 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630384 พลับพลาไชย จินตนา  หงษ์เวียงจันทร์ ครู อนุมัติ
173 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630385 บ้านหนองกุฏิ Nutthaporn  Sangpoo ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
174 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630397 วัดใหม่สิทธาวาส นางสาวบังอร  จงสมจิตต์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
175 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630397 วัดใหม่สิทธาวาส บังอร  จงสมจิตต์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
176 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630413 บ้านดอนพุทรา หทัยชนก  พรมเพียงช้าง ครู อนุมัติ
177 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630413 บ้านดอนพุทรา วิทยา  พรมเพียงช้าง ครู อนุมัติ
178 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630401 วัดสระพังลาน นายสมควร  ยอยรู้รอบ ครู อนุมัติ
179 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630402 วัดดอนสุโข ปริศนา  ปัญสิงห์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
180 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630402 วัดดอนสุโข มลทิชา  สุขรักษ์ ครู อนุมัติ
181 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630403 วัดนันทวัน ศิริพรรณ  ยอยรู้รอบ ครูคศ.2 อนุมัติ
182 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630403 วัดนันทวัน นางสาวปวีณา  เสือเขียว ครู อนุมัติ
183 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630404 หรรษาสุจิตต์วิทยา 1 นางสาวศุภาพร    ผิวงาม ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
184 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630404 หรรษาสุจิตต์วิทยา 1 นางสาวประภา  มะลินิล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
185 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630400 วัดบ่อคู่ ตระกูล  แผนสมบูรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
186 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630400 วัดบ่อคู่ นายชัยรัตน์  เนียมอินทร์ ครู อนุมัติ
187 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630398 วัดสระยายโสม ชนิศา  ใจเก่งดี ครู อนุมัติ
188 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630396 วัดใหม่ปทุมสูตร กัญญ์รสา  ทาชาด ครู อนุมัติ
189 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630395 วัดคลองตัน พิชยา  แร่เพชร อนุมัติ
190 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630395 วัดคลองตัน นางเสาวนีย์  ศุภรัตน์ ครู อนุมัติ
191 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630399 วัดหนองยายทรัพย์ อาภรณ์  นรัญดา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
192 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630399 วัดหนองยายทรัพย์ ชุฒิณี  หอมสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
193 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630399 วัดหนองยายทรัพย์ ชุฒิณี  หอมสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
194 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630420 บ้านห้วยหิน เกศสุดา  ศรีเหรา ครู อนุมัติ
195 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630378 วัดหนองหลุม นายเจษฎา  ตาลเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
196 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630379 บ้านหนองแหน อัมพร  เกิดมงคล ครู อนุมัติ
197 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630366 วัดโคกสำโรง นางสาวชลชนก  หนูรอด ผอ อนุมัติ
198 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630368 วัดคอกวัว นายวิเชียร  เหมลี ผู้อำนวยการ อนุมัติ
199 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630369 วัดคณฑี นายมนตรี  ลิ้มไพบูลย์ศิลป์ ครู อนุมัติ
200 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630377 วัดบ้านหนองโอ่ง นายธวัชชัย  เสสังงาม ครู อนุมัติ
201 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630364 วัดปทุมสราวาส สมร กลิ่นพุฒซ้อน  กลิ่นพุฒซ้อน ครู อนุมัติ
202 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630364 วัดปทุมสราวาส Panu  Laephet ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
203 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630365 วัดเขาพระ นายอารี  ขุนจันทร์ดี ครู อนุมัติ
204 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630371 โรงเรียนวัดหนองตาสาม นพธีร์รัฐ  พันธุ์หงษ์ ครู อนุมัติ
205 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630371 โรงเรียนวัดหนองตาสาม ภูวดล  ภูฆัง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
206 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630374 วัดช่องลม สุเทพ  นวมทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
207 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630363 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ณัฐ  น้องอุทัย ครู อนุมัติ