รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630065 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ พรรณจรุง  จินตนประเสริฐ ครู อนุมัติ
2 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630066 บ้านนเรศ กมลวรรณ   เกตุแก้ว ครู อนุมัติ
3 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630067 วัดสระศรีเจริญ ขจิต  ทองเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
4 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630078 วัดราษฎรบำรุง ภานุวัฒน์  กล่อมอู่ ครู อนุมัติ
5 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630085 วัดหนองหลอด นายทรงพล  ลือบรรเลง ครู อนุมัติ
6 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630079 บ้านทะเลบก นางอัญชลี  หิรัญอ่อน ครู อนุมัติ
7 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630080 บ้านสระหลวง จรูญ   สุวรรณคง ครู อนุมัติ
8 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630081 บ้านบ่อสำราญ ธิวา  ดิษฐกระจันทร์ ครู อนุมัติ
9 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630082 บ้านหนองแขม สมปอง  แสงฉาย ครู อนุมัติ
10 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630092 บ้านหนองสานแตร กิตติยา  เพ็งพันธ์ ครู อนุมัติ
11 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630068 วัดธัญญวารี ธนวรรณ  ศกุนตนาค ครู อนุมัติ
12 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630076 วัดชีธาราม ณัฐกฤตา   ไทยวงษ์ ครู อนุมัติ
13 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630069 บ้านหนองจิกรากข่า นางสุกัญญา  ชูวงษ์ ครู อนุมัติ
14 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630077 บ้านดงกะเชา เกศินี  พัฒน์ทอง ครู อนุมัติ
15 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630093 วัดหนองแจง บุญจิรา  พุทธิวัย ครู อนุมัติ
16 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630071 บ้านหนองฝ้าย นายรวิวัตน์  จันทร์ขอนแก่น ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
17 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630086 บ้านสระกระโจม สุรินทร์  ศรีบุญเพ็ง ครู อนุมัติ
18 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630087 บ้านยมเบือ สุทัศน์  โชระเวก ครู อนุมัติ
19 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630088 บ้านหนองสลัดได มาลัย  จิ๋วเจริญ ครู อนุมัติ
20 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630089 บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี นางสาวนฤมล  บงพูเขียว ครู อนุมัติ
21 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630090 บ้านหัวเขา ขนิษฐา  สมใจเพ็ง ครู อนุมัติ
22 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630091 บ้านดอนกลาง พรทิชา  ผลทวีทรัพย์ ครู อนุมัติ
23 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630084 บ้านห้วยม้าลอย บุญชู  วงษ์ท่าข้าม ครู อนุมัติ
24 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630083 บ้านโคกหม้อ ฆนรส  ผูกพยนต์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
25 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630070 วัดสระด่าน นางสาวอังคณา  นาคทอง ครู อนุมัติ
26 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630073 วัดบ้านกรวด บรรจง  แหยงกระโทก ครู อนุมัติ
27 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630074 วัดท่ากุ่ม นายอนุชา  ผ้าขาว ครู อนุมัติ
28 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630291 วัดศรีเฉลิมเขต นางสาวสมถวิล  เชียงโย ครูโรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขค อนุมัติ
29 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630292 วัดดอนมะนาว พีระพัฒน์  อนุรักษ์ ครู อนุมัติ
30 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630280 วัดสองพี่น้อง นายสมหวัง  คมขำ ครู อนุมัติ
31 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630281 บ้านโคกงูเห่า อรณิชา  โพธิ์ทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
32 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630295 บ้านบัวขาว อนุชา  นักพรานบุญ ครู อนุมัติ
33 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630296 บ้านหนองวัลย์เปรียง พลภัทร  เพชรรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
34 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630289 วัดทุ่งคอก วิมลรัตน์  วงษ์กัณหา ครู อนุมัติ
35 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630290 วัดทุ่งเข็น หัชญา  สุวรรณดี ครู อนุมัติ
36 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630290 วัดทุ่งเข็น ณัฐกฤตา  เผือกผ่อง ครู อนุมัติ
37 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630293 วัดเทพพิทักษ์ สุรีย์พิชา  เป็นสูงเนิน ครู อนุมัติ
38 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630293 วัดเทพพิทักษ์ ศศิธร  ช่างดำริ ครู อนุมัติ
39 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630294 บ้านโป่ง นรินทร์โชติ  คุรุเกียรติการณ์ ครู อนุมัติ
40 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630288 วัดเนินพระปรางค์ กนกวรรณ  อิ่มรัง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
41 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630323 วัดใหม่นพรัตน์ ยุพา  ธาตรีอุดม ครู อนุมัติ
42 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630301 บ้านหัววัง กานต์รุจิสา  ภากรคุณากร ครู อนุมัติ
43 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630302 บ้านหนองเฝ้า นางไพลิน  ญาติคำ ครู อนุมัติ
44 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630303 บ้านหนองกระดี่ ิอารยา  แก้วบัวดี ครู อนุมัติ
45 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630304 บ้านดอนตำลึง พัชรี  ใจโต ครู อนุมัติ
46 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630297 วัดหัวกลับ จิดาภา  เทพา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
47 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630298 วัดทับกระดาน บุศรินทร์  โพธิ์ทอง ครู อนุมัติ
48 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630299 วัดเวฬุวัน นางไพ  ช่วงชัย ครู อนุมัติ
49 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630300 วัดหนองพันเทา กิตติยา  แก้วสระแสน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
50 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630320 วัดบางสาม ศรีสุดา  คงชาตรี ครู อนุมัติ
51 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630318 วัดสำเภาทอง นางสาว สาวิตรี  ม่วงพรวน ครูชำนาญการ อนุมัติ
52 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630317 บ้านโคก 7 ลูก ศุภัชญา  แสงจันทร์งาม ครู อนุมัติ
53 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630325 วัดใหม่บำรุงธรรม หทัยชนก  ชาวปลายนา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
54 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630313 สองพี่น้อง ณัฐวุฒิ  นันทะไสย ครู อนุมัติ
55 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630315 วัดไชยนาราษฎร์ ฐิติยา  รัตนายน ครู อนุมัติ
56 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630314 วัดท่าข้าม ณัฐฐาพร  ปิ่นแก้ว ครู อนุมัติ
57 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630316 บ้านไผ่ตาโม้ จินดา   ประชุมพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ อนุมัติ
58 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630324 วัดไผ่โรงวัว แพรวพรรณ์  ทองมี ครู อนุมัติ
59 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630276 อนุบาลวัดดงตาล ยิ่งลักษณ์  อินทร์ทองขาว ครู อนุมัติ
60 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630277 วัดท่าจัด หนึ่งฤทัย  พระสุทา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
61 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630322 วัดใหม่พิบูลย์ผล สุกฤตา  สว่างใจธรรม ครู อนุมัติ
62 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630321 วัดทองประดิษฐ์ วุฒิชัย  สวิพันธุ์ ครู อนุมัติ
63 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630327 วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) อัมพวัน  ทรัพย์มาก ครู อนุมัติ
64 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630329 วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) สุชญา  รอดเชียงล้ำ ครู อนุมัติ
65 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630330 วัดสว่างอารมณ์ กัญญา  สูรโรคา ครู อนุมัติ
66 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630331 วัดลาดประทุมทอง สุกัญญา  สนธิเณร ครู อนุมัติ
67 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630332 อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว วันเฉลิม  รูปสูง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
68 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630319 วัดย่านซื่อ รุ่งรัตน์  ช้างป่าดี ครู อนุมัติ
69 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630285 วัดไผ่ขาด บุญนำ  จันทร์โอกุล ครู อนุมัติ
70 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630286 วัดรางกร่าง จารึก  สุขสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
71 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630287 วัดใหม่เพชรรัตน์ หฤทัย  หมอนวดดี ครู อนุมัติ
72 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630306 บ้านหนองโพธิ์ จุฑารัตน์  วิจิตรจันทร์กุล ครู อนุมัติ
73 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630307 บ้านสะพังกร่าง จันดี  จรเข้ ครู อนุมัติ
74 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630305 อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู น้ำเพชร   ผิวงาม ครู อนุมัติ
75 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630305 อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู เบญจพร  กัณฑสังข์ ครู อนุมัติ
76 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630310 บ้านหนองกระทู้ นางสาวชญาน์นันท์    อัครัชพงศ์ ครู อนุมัติ
77 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630312 บ้านหนองจิก อรอริญช์  ฤทธิ์เดช ครู อนุมัติ
78 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630309 วัดพรสวรรค์ ธีระวัฒน์  ต๊ะปาง ครู อนุมัติ
79 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630308 วัดเขาพนมนาง วันดี  หาญกุดเลาะ ครู อนุมัติ
80 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630308 วัดเขาพนมนาง ไพโรจน์  ออระเอี่ยม ครู อนุมัติ
81 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630279 วัดดอนสงวน นางวรรณภา  ธัญญเจริญ ครู อนุมัติ
82 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630282 วัดหัวโพธิ์ ไพลินทร์  ใจแจ้ง ครู อนุมัติ
83 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630282 วัดหัวโพธิ์ ไพลินทร์  ใจแจ้ง ครู อนุมัติ
84 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630284 บ้านประทุนทอง นายครรชิต  ปานมุณี ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
85 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630284 บ้านประทุนทอง คามภีร์  ปัญสมคิด ครู อนุมัติ
86 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630283 วัดท่าไชย(ประชานุกูล) สุริยะ  คนสูงดี ครู อนุมัติ
87 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630278 วัดบางบอน นางสาวขวัญเนตร  พึ่งจะแย้ม ครู อนุมัติ
88 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630370 วัดยางยี่แส นางอารีวัลย์  จำปานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางยี่แส อนุมัติ
89 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630372 วัดสามัคคีธรรม ประสิทธิ์  โพธิ์ทอง ครู อนุมัติ
90 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630373 วัดจันทราวาส มานิตย์  ทิพย์สภาพกุล ครู อนุมัติ
91 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630391 บ้านจรเข้สามพัน พชรวรรษ  มากระจัน ครู อนุมัติ
92 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630392 บ้านเขาชานหมาก นางสาวอริศรา  เมฆฉาย ครู อนุมัติ
93 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630393 วัดปทุมวนาราม พิกุล  ศิริวงค์ ครู อนุมัติ
94 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630393 วัดปทุมวนาราม วรรณวิมล  โพธิ์วิจิตต์ ครู อนุมัติ
95 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630394 บ้านรางโพธิ์ อดิเรก  นิลเปี่ยม ครูชำนาญการ อนุมัติ
96 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630375 วัดโคกยายเกตุ กัลยา  จำปานิล ครู อนุมัติ
97 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630376 พานิชชีวะอุปถัมภ์ นางสาววรวรรณ  บัวมี ครู อนุมัติ
98 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630380 วัดโภคาราม อัญชลี  สมบัติเจริญ ครู อนุมัติ
99 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630381 วัดคีรีรัตนาราม หัทยา  สุดยอด ครู อนุมัติ
100 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630382 วัดสระกร่างเจริญธรรม เอื้อมพร  ค้ำชู ครู อนุมัติ
101 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630417 บ้านเขากำแพง นางถนอมจิตต์  ธรรมวัตร์ ครู อนุมัติ
102 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630417 บ้านเขากำแพง ฐณัชญ์พร  ยิ้มประเสริฐ พนักงานราชการ อนุมัติ
103 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630418 วัดห้วยคู้สามัคคี เรไร  อ๊อกศิริ ครู อนุมัติ
104 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630418 วัดห้วยคู้สามัคคี สุเทพ  ลอยแก้ว ผู้อำนวยการ อนุมัติ
105 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630419 บ้านโป่งพรานอินทร์ นายเสนอ  กลิ่นหอมดี ครู อนุมัติ
106 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630419 บ้านโป่งพรานอินทร์ นางเพียงดาว  กลิ่นหอมดี ครู อนุมัติ
107 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630405 วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) นางสาวจันทร์ทนา  เอกจีน ครู อนุมัติ
108 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630386 วัดจำปา นัดดาว  หลั่งแร่ ครู อนุมัติ
109 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630386 วัดจำปา วีรวรรณ  ละอองบัว ครู อนุมัติ
110 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630387 วัดโพธิ์เขียว พรภัสส์ษา  สินปกรณ์กุล ครู อนุมัติ
111 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630387 วัดโพธิ์เขียว สกุล  กุลวงศ์ ครู อนุมัติ
112 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630388 วัดกกม่วง นายมนูญ  พันธุ์จันทร์ ครู อนุมัติ
113 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630389 บ้านสระบัวทอง วาสนา  อุ่นแก้ว ครู อนุมัติ
114 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630390 บ้านทุ่งดินดำ นางสาวบาหยัน  จามะรี ครู อนุมัติ
115 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630409 วัดศรีสร้อยเพชร ธนิต  ปะริน ครู อนุมัติ
116 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630410 บ้านหัวทำนบ มานะ  ปัญสมคิด ครู อนุมัติ
117 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630408 วัดกลางบ้านดอน นายจักรี  มาช่วย ครู อนุมัติ
118 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630407 วัดยางสว่างอารมณ์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิศา  จันทร์เสียงเย็น ครู อนุมัติ
119 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630416 วัดเขาดีสลัก นางศศินันท์  เสนแก้ว ผู้อำนวยการ อนุมัติ
120 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630414 วัดคีรีเจริญผล นายนิพนธ์  ธรรมจักร ครู อนุมัติ
121 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630383 วัดโพธิ์ทองเจริญ อุดม  คำเรียง ครู อนุมัติ
122 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630384 พลับพลาไชย จินตนา  หงษ์เวียงจันทร์ ครู อนุมัติ
123 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630385 บ้านหนองกุฏิ วิจิตรา  พรมวงษ์ ครู อนุมัติ
124 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630397 วัดใหม่สิทธาวาส นางสาวบังอร  จงสมจิตต์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
125 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630413 บ้านดอนพุทรา หทัยชนก  พรมเพียงช้าง ครู อนุมัติ
126 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630401 วัดสระพังลาน อาลิตา  กาญจน์วราธร ครู อนุมัติ
127 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630402 วัดดอนสุโข มลทิชา  สุขรักษ์ ครู อนุมัติ
128 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630403 วัดนันทวัน นางสาวปวีณา  เสือเขียว ครู อนุมัติ
129 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630404 หรรษาสุจิตต์วิทยา 1 นางสาวชนนิกานต์  แสงทองดี ครู อนุมัติ
130 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630404 หรรษาสุจิตต์วิทยา 1 นางสาวประภา  มะลินิล ครู อนุมัติ
131 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630400 วัดบ่อคู่ นายชัยรัตน์  เนียมอินทร์ ครู อนุมัติ
132 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630398 วัดสระยายโสม ชนิศา  ใจเก่งดี ครู อนุมัติ
133 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630396 วัดใหม่ปทุมสูตร กัญญ์รสา  ทาชาด ครู อนุมัติ
134 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630395 วัดคลองตัน นางสาวเสาวนีย์  สระศรีสม ครู อนุมัติ
135 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630399 วัดหนองยายทรัพย์ วิกาญดา  ปทุมสูติ ครู อนุมัติ
136 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630420 บ้านห้วยหิน นางเกศสุดา  ศรีเหรา ครู อนุมัติ
137 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630378 วัดหนองหลุม กิตติมา  แสนชา ครู อนุมัติ
138 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630378 วัดหนองหลุม เปรมิณทร์  กล้าหาญ ครู อนุมัติ
139 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630379 บ้านหนองแหน อัมพร  เกิดมงคล ครู อนุมัติ
140 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630366 วัดโคกสำโรง นางสาวชลชนก  หนูรอด ผอ อนุมัติ
141 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630366 วัดโคกสำโรง นายศุภกิจ  มาลัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
142 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630368 วัดคอกวัว วิเชียร  เหมลี ผู้อำนวยการ อนุมัติ
143 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630369 วัดคณฑี นายมนตรี  ลิ้มไพบุลย์ศิลป์ ครู อนุมัติ
144 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630377 วัดบ้านหนองโอ่ง นายธวัชชัย  เสสังงาม ครู อนุมัติ
145 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630364 วัดปทุมสราวาส สมร  กลิ่นพุฒซ้อน ครู อนุมัติ
146 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630365 วัดเขาพระ อารี  ขุนจันทร์ดี ครู อนุมัติ
147 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630371 โรงเรียนวัดหนองตาสาม ภณิดา  ตะระวิสิทธิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
148 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630374 วัดช่องลม สุเทพ  นวมทอง ครู อนุมัติ
149 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630363 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ณัฐ  น้อยอุทัย ครู อนุมัติ