รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630155 : วัดกาบบัว พิสิษฐ์  ทวีวัฒน์ ครู
2 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630156 : วัดปากดงท่าศาล ธวัช  เกิดลาภ ครูชำนาญการพิเศษ
3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630156 : วัดปากดงท่าศาล กาญจนา  ศรีโมรา ธุรการ
4 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630177 : วัดกร่างสามยอด ปริญญา  นาคสัมฤทธิ์ ครู
5 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630177 : วัดกร่างสามยอด สมปอง  ชาลี ครู
6 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630132 : อนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) จิตรกร  โสขุมา ครู
7 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630133 : วัดกำมะเชียร มณฑาทิพย์   จงชาญสิทโธ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกำมะเชียร
8 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630133 : วัดกำมะเชียร นายณัฐชานนท์  ฐิติภัทราภรณ์ พนักงานราชการครู
9 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630133 : วัดกำมะเชียร นายสถิตย์  วรรักษ์ ครู
10 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630134 : วัดเขาพระ นายสกุณา  ศรีสุข ผู้อำนวยการ
11 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630134 : วัดเขาพระ ศิริพร  ธูปแจ้ง ครู
12 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630134 : วัดเขาพระ นางสาวจุฑามาศ  รุจิรตานนท์ ครู
13 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630149 : วัดวังกุลา นางสาวพิมพ์ชนก   ศรีสมพงษ์ ครู คศ 1
14 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630178 : วัดหนองกรด นางสาวรุ่งไพลิน  มะลิทอง ครูผู้ช่วย
15 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630179 : บ้านหนองตาแก้ว จตุพร  อุดม ครู
16 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630150 : วัดสามเอก นายอนันต์  คตสำโรง ครูชำนาญการ
17 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630150 : วัดสามเอก นางวาริน  อนุสนธิ์ ครู
18 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630141 : วัดเดิมบาง สุกัญญา  พิมพะรัตน์ ครู
19 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630142 : วัดท่าเตียน ศิริเพ็ญ  อยู่ศรี ครูผู้ช่วย
20 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630142 : วัดท่าเตียน นางสาวศิริวรรณ  สาธุพันธุ์ ครู
21 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630143 : บ้านแหลมสะแก พัชรินรักษ์  ระมัดตน ครู
22 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630143 : บ้านแหลมสะแก ชรินทร  นาคทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
23 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630175 : วัดคูเมือง นายสมรักษ์  แย้มศรี ครู
24 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630176 : วัดวุ้งสุทธาวาส นางสาวพรทิพย์  มั่นคง ครู
25 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630173 : วัดกุ่มโคก นางสาวพัชราภรณ์  ประดับมุข ครู
26 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630173 : วัดกุ่มโคก ชูชาติ  พูลสวัสดิ์ ครู
27 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630154 : บ้านเขาดิน มลทกานต์  พุดเผือก ครูผู้ช่วย
28 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630151 : วัดนางบวช นายวิชา   สมิงไพร ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630152 : วัดวังสำเภาล่ม จันทร์เพ็ญ  เนตรสังข์ ครู
30 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630165 : วัดบ่อกรุ เกื้อชิต  อุยานันท์ ครู
31 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630170 : วัดทุ่งกฐิน อลิษา   สาระยิง ครูผู้ช่วย
32 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630167 : บ้านลาด พัชรี  ร่วมชาติ ครู
33 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630146 : วัดท่าทอง ศรัณยู  นิติศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน
34 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630147 : วัดประชุมสงฆ์ รัตนา  อินทรกสิกร ครู
35 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630144 : วัดปากน้ำ นางวารี  โสขุมา ครู
36 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630145 : พัฒนาปากน้ำ กาญนา  สุนันท์ชัย ครู
37 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630162 : วัดป่าสะแก นายวุฒิภูมิ  ไทยทวีหิรัญ ธุรการ
38 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630157 : วัดยางนอน นายคเณศ  คมขำ ครู
39 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630140 : วัดดงพิกุล รุ่งนภา  เยือกเย็น เจ้าหน้าที่ธุรการ
40 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630180 : วัดท่ามะนาว ชณัฐศิกานต์  น้อยนวล ครูผู้ช่วย
41 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630180 : วัดท่ามะนาว รุ่งนภา  เยือกเย็น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
42 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630166 : วัดหนองกระทุ่ม หทัยชนก  ภูฆัง ธุรการ
43 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630166 : วัดหนองกระทุ่ม กรณ์ภัสสร  เลิศรุ่งเรืองชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
44 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630168 : บ้านหนองนา นางสาวจารุวรรณ  กู้เกียรติกำธร ครู
45 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630169 : บ้านหนองอิงพิง สรวิชญ์  สินสวาท ครู
46 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630172 : บ้านหนองหิน พเยาว์   ชื่นจิต ครูชำนาญการพิเศษ
47 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630148 : วัดฉวาก นางสาวอาภัสรา   ชาวทำนา ครูผู้ช่วย
48 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630138 : วัดไทร จิราภรณ์  ลาภมานะ ครู
49 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630139 : บ้านปากดง วิชาดา   ธนูแผลง ธุรการโรงเรียน
50 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630139 : บ้านปากดง เรืองมงคล   สุวรรณ ครู
51 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630136 : วัดหัวเขา อนุสรา   จิตรบรรจง ธุรการโรงเรียน
52 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630136 : วัดหัวเขา สุจิน  เฉยพินิจ ครู
53 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630136 : วัดหัวเขา อนุสรา   จิตรบรรจง ครูธุรการ
54 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630137 : วัดน้ำพุ นางสาวเกตุวลี  ช้างดี ครู
55 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630137 : วัดน้ำพุ นายวชิร  น้อยเวช ครู คศ.2
56 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630161 : วัดดอนตาล คมกฤษ  เชี่ยวชาญ ครู
57 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630161 : วัดดอนตาล นางทองแท้  วงศ์เสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
58 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630159 : วัดหัวนา ดลนภา  ฐิตะวรรณ ครูผู้ช่วย
59 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630160 : วัดอู่ตะเภา นางสาวจันทพร  ทองอร่าม ครู
60 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630110 : บ้านพุน้ำร้อน ธรรมรัตน์  ดิษฐ์สุธรรม ครูผู้ช่วย
61 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630110 : บ้านพุน้ำร้อน พิมพร  ใจงาม ครู
62 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630111 : บ้านโป่งคอม ยุทธการ  เจียตระกูล รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
63 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630121 : บ้านหนองผือ นาตยา  เทียนทอง ครูผู้ช่วย
64 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630121 : บ้านหนองผือ ทรรศนีย์  งามยิ่ง ครู
65 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630122 : สวนป่าองค์พระ วราพร  พลเสน ครู
66 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630129 : บ้านวังน้ำเขียว นางสาวสุขฤทัย  ไชโย ครูผู้ช่วย
67 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630100 : วัดดอนประดู่ จินตนา  รอดวิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
68 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630101 : อนุบาลด่านช้าง มานะ  มาเสมอ ครู
69 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630101 : อนุบาลด่านช้าง นางสุภาณี  ทองรอด ครูชำนาญการพิเศษ
70 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630102 : วัดด่านช้าง นายไพโรจน์  ตันวาพิทักษ์ ครู
71 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630102 : วัดด่านช้าง วัญรพ  ฉิมพาลี ครู คศ.2
72 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630108 : บ้านทุ่งนาตาปิ่น ภมร  พลสุธรรม ครู
73 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630108 : บ้านทุ่งนาตาปิ่น ประเวช  เมืองเชียงหวาน ครู
74 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630108 : บ้านทุ่งนาตาปิ่น สุวิทย์  พรหมโชติ ครู คศ.3
75 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630108 : บ้านทุ่งนาตาปิ่น พิสิฐชัย  น้อยศรี ครูผู้ช่วย
76 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630109 : วัดหนองเปาะ นายชุมสันต์  จันทร์พ่วง ครูชำนาญการ
77 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630106 : บ้านทับกระดาษ นางประภาศรี  จุดมี ครู
78 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630107 : บ้านหนองกระดี่ ทองใบ  เมธสาร ครู
79 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630103 : นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 นายชัยงค์  พงค์เรืองฤทธิ์ ครู
80 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630095 : บ้านรังงาม ชิดชไม  วงษ์จินดา ครู คศ.1
81 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630095 : บ้านรังงาม นางสาววิไลวรรณ  มาลัย ครู
82 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630112 : วัดวังคัน สถาพร  คชเกษตริน ครูชำนาญการ
83 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630112 : วัดวังคัน อรนงค์  ศรีสังข์ ครูผู้ช่วย
84 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630113 : วัดทับผึ้งน้อย พิมพ์พา   จันทรฤกษ์ ครู
85 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630113 : วัดทับผึ้งน้อย นางสาวกฤษณา  วัสแสง ธุรการโรงเรียน
86 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630115 : บ้านทับละคร นางสาวสุนิษา  กลิ่นจิ๋ว ครู
87 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630123 : บ้านละว้าวังควาย นางสาศิริพร  ศรีอุบล ครู
88 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630123 : บ้านละว้าวังควาย บุญรอด  พลเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน
89 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630123 : บ้านละว้าวังควาย นายศรีชัย  กอบกู้ไพบูลย์กิจ ครู
90 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630125 : บ้านวังยาว นายนิพนธ์  ลิ้มไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
91 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630125 : บ้านวังยาว จรัญ  อุ่นเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียน
92 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630126 : บ้านห้วยหินดำ พรนิภา  เณรเมือง ครู
93 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630126 : บ้านห้วยหินดำ นางสาวเอมจิตร  พงษ์รื่น ครู
94 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630127 : บ้านกล้วย นางสาวคนึง  เสกสุวงษ์ ครู
95 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630127 : บ้านกล้วย นายเอกพงค์  แก้วสองเมือง ครู
96 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630094 : บ้านหนองอุโลก อนุรักษ์  หนูนุรัตน์ ครู
97 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630096 : ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) นายบุญเรือง  เจริญยิ่ง ครู
98 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630097 : บ้านใหม่กิโล 8 เสาวลักาณ์  บุญประเสริฐ ครู
99 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630099 : บ้านสระบัวก่ำ มลฤดี  จันทร ครู
100 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630104 : นิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 ณฐมน  ธนเมธาโอฬาร ค.ศ.2
101 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630105 : บ้านหนองยาว สุปรียา  ป้องป้อม ครูผู้ช่วย
102 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630105 : บ้านหนองยาว นฤชล  บุญมา ครู
103 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630105 : บ้านหนองยาว นฤมล  อินทร ครู
104 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630116 : วัดกกตาด นางวาทินี  ยศศักดิ์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ
105 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630117 : บ้านพุบ่องป่าขี นายสำราญ  บุญเกิด ครู
106 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630117 : บ้านพุบ่องป่าขี ณัฐวัฒน์  เหลี่ยมเพ็ชร ครู
107 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630118 : วัดกกเต็น นายสมบัติ  ศรีเอี่ยม ครู
108 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630119 : บ้านกกเชียง นางสาวภรกมล  สุขสวัสดิ์ ครู
109 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630119 : บ้านกกเชียง ภรกมล  สุขสวัสดิ์ ครู
110 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630120 : บ้านดงเสลา คณิตา  พุ่มเพชร์ ครู คศ.1
111 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630120 : บ้านดงเสลา ลลิตา  สุขรักษ์ ครู
112 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630124 : บ้านทุ่งมะกอก ณัฐวัฒน์  หิรัญอุทก ครู
113 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630128 : บ้านไผ่สีทอง นวลจันทร์  ชำนาญศิลป์ ครู
114 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630130 : วัดคอกช้าง นายสมชาย  ลิ้มประจันทร์ ผู้อำนวยการ
115 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630130 : วัดคอกช้าง วาสนา  ปิ่นตุรงค์ ครู
116 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630339 : วัดโคกหม้อ สุขเกษม  ช่ออัญชัญ ครู
117 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630339 : วัดโคกหม้อ บรรพต  ฟักอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
118 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630339 : วัดโคกหม้อ รสสุคนธ์  ประทุมทอง เจ้าหน้าที่พัสดุ
119 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630362 : บ้านหนองบัวทอง ชฎาภรณ์  กิจเมือง ครู
120 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630360 : วัดบ้านสระ รุจิรัตน์  จันทรัตน์ ครู คศ.1
121 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630347 : วัดใหม่สระพลอย เผดิมชัย  มาพันธุ์ ครู
122 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630361 : วัดลาดสิงห์ สุภาพร  กล้าหาญ ครู
123 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630349 : วัดวังหว้า นางนภาพร  เขียวแก้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ
124 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630348 : วัดวังหิน ลำพอง  พึ่งงาม ครู
125 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630351 : บ้านหนองแขม ธารวิมล  เจริญจามีกร ครู
126 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630351 : บ้านหนองแขม นางสาวขวัญเรือน  พละวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
127 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630350 : วัดบางขวาก ณัฐสุรีย์  มณีอินทร์ ครู
128 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630354 : บ้านทุ่งใหญ่ ภัทราภรณ์  จันทา ครู
129 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630354 : บ้านทุ่งใหญ่ วีระ  เรืองวงศ์ ครู
130 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630353 : วัดทุ่งแฝก นางสาววรรณนภา  ทองประสม ครู
131 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630355 : วัดนางพิมพ์ ธนิตา  เหมือนใจ ครู
132 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630352 : วัดวังจิก พิทักษ์  ปิยคุณากร ครู
133 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630352 : วัดวังจิก นางศิริรัตน์  สวนดอกไม้ ครูชำนาญการพิเศษ
134 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630352 : วัดวังจิก นายวรวรรธน์  นวนศรีอ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
135 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630356 : วัดสามชุก สุภัค  ฉ่ำช้าง ครู
136 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630359 : วัดคลองขอม นางศิริพันธุ์   จันทรอินทร์ ครู
137 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630358 : อนุบาลสมเด็จพระวันรัต ทรรศนีย์  วรรณชูชัย ธุรการ
138 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630358 : อนุบาลสมเด็จพระวันรัต ณัฐกาญจน์  โพธิ์กลิ่น ธุรการโรงเรียน
139 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630357 : วัดบ้านทึง นางสาวสุนันทินี  ฉิมแป้น ธุรการโรงเรียน
140 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630357 : วัดบ้านทึง ธนาสิริ  เฉื่อยฉ่ำ ครู
141 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630357 : วัดบ้านทึง นางมณฑา  มงคลนิมิตร ครู
142 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630344 : วัดโป่งแดง สมยศ  ภูฆัง ผู้อำนวยการ
143 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630344 : วัดโป่งแดง อรธิชา  สว่างศรี ครูชำนาญการ
144 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630342 : วัดหนองโรง รพีพรรณ  ปานเจริญ ครู
145 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630342 : วัดหนองโรง ขวัญเมือง  สิงห์จุ้ย ครู
146 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630341 : วัดหนองผักนาก ประทีป  ปานเพ็ชร ครู
147 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630343 : วัดหนองไผ่ สิทธิพงษ์  มงคลรัตนาสิทธิ์ ธุรการ
148 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630343 : วัดหนองไผ่ นางสาวลูกน้ำ  เพชรเจริญ ครู
149 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630345 : วัดหนองสังข์ทอง บุญช่วย  ภู่ระหงษ์ ครู
150 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630336 : วัดเนินมหาเชษฐ มัตติกา  จูฉิม ครู
151 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630337 : วัดดอนไร่ อภิญญา  สว่างศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
152 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630337 : วัดดอนไร่ SAMAK  PHUANGMALEE ครูโรงเรียนวัดดอนไร่
153 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630334 : วัดหนองสะเดา นายไพรัช  ศีลาเจริญ ครู
154 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630335 : วัดสุวรรณตะไล อุดมลักษณ์  ศรีพิมานวัฒน ครูผู้ช่วย
155 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630335 : วัดสุวรรณตะไล นางศศิธร  ชื่นใจชน ครู
156 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630441 : บ้านดงเชือก นายประสงค์  ภูฆัง ครูโรงเรียนบ้านดงเชือก
157 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630441 : บ้านดงเชือก จรัสพร  ไชยเครื่อง ครู
158 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630439 : บ้านสระเตย นางสาวภูริญา   รอดบาง ครูโรงเรียนบ้านสระเตย
159 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630439 : บ้านสระเตย นิศาลักษณ์  สุบงกช ครู
160 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630440 : บ้านแจงงาม กมลมาลย์  สมิงวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
161 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630440 : บ้านแจงงาม นายชุมพร  บุราณเดช ครู คศ 3
162 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630434 : วัดโคกพระ นางนวพร  บุราณเดช ครู
163 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630425 : บ้านทัพตาแทน กชพร  เกิดมณี ครู
164 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630421 : บ้านทัพหลวง นางขวัญศิริ  แตงโสภา ครู
165 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630421 : บ้านทัพหลวง ทินกร  วิเศษสุข ครูผู้ช่วย
166 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630445 : บ้านทุ่งหนองแก้ว นายศักดา  พุ่มประเสริฐ ครู
167 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630446 : บ้านราษฎร์บำรุง นางสาวกมลมาลย์  สมิงวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
168 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630446 : บ้านราษฎร์บำรุง นายฤทธิรงค์  โชติวงษ์ ครูธุรการ
169 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630442 : บ้านหนองแหน ดวงแข  สุขประเสริฐ ครู
170 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630443 : บ้านหนองขาม นันทลี  วงษ์นาคเพ็ชร์ ครู
171 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630444 : บ้านหนองห้าง นายยงยุทธ   กุดาศรี ครูชำนาญการ
172 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630437 : บ้านหนองจิกยาว ทรงวิทย์  วัฒนาวงศ์ ครู
173 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630437 : บ้านหนองจิกยาว วสันต์  ระโหฐาน ธุรการโรงเรียน
174 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630438 : บ้านใหม่ไร่อ้อย นางสาวสุภาพร  อ่อนสอาด คศ.1
175 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630438 : บ้านใหม่ไร่อ้อย นายธนาพันธุ์  หมั่นกิจ ครู
176 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630435 : วัดลำพันบอง บริบูรณ์  ปานกล่ำ ครู
177 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630433 : วัดสามัคคีธรรม ธนาภรณ์  เสือไพร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
178 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630433 : วัดสามัคคีธรรม นายสุริน  กุลรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
179 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630433 : วัดสามัคคีธรรม ขจร  ดีเสมอ ครู
180 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630427 : บ้านหนองราชวัตร อัจฉรา   แก้วเรือง ครู
181 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630426 : วัดหนองทราย สมหมาย  แพ่งสภา ครู
182 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630428 : บ้านมาบพะยอม ปนัฐฐา  แบขุนทด ครูผู้ช่วย
183 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630424 : บ้านหนองสำโรง ยุวดี  ศรีวงษ์กฎ ครูผู้ช่วย
184 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630424 : บ้านหนองสำโรง นายวรวิทย์  สุขศรี ครูชำนาญการ
185 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630432 : อนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) กมลลักษณ์  ภูฆัง ครู
186 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630430 : วัดบัลลังก์ นางสาวพิทยา  บัวหลวง ครู
187 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630430 : วัดบัลลังก์ นายวุฒิศักดิ์  ศรีวรกุลวงศ์ ครู
188 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630431 : วัดดอนสำโรง นายเสรี  แก้วเรือง ครู
189 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630422 : บ้านหนองโก รังสินี  ใจมั่น ครู
190 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630480 : บ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา สุชีวิน  ปั้นสุเทพ ครู