รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630155 วัดกาบบัว พิสิษฐ์  ทวีวัฒน์ ครู อนุมัติ
2 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630155 วัดกาบบัว สมชาติ  ศิริโรจน์มหาวงษ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
3 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630156 วัดปากดงท่าศาล กาญจนา  ศรีโมรา ธุรการ อนุมัติ
4 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630156 วัดปากดงท่าศาล ธวัช  เกิดลาภ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
5 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630177 วัดกร่างสามยอด ปริญญา  นาคสัมฤทธิ์ ครู อนุมัติ
6 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630177 วัดกร่างสามยอด สมปอง  ชาลี ครู อนุมัติ
7 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630132 อนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) จิตรกร  โสขุมา ครู อนุมัติ
8 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630133 วัดกำมะเชียร นายณัฐชานนท์  ฐิติภัทราภรณ์ พนักงานราชการครู อนุมัติ
9 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630133 วัดกำมะเชียร นายสถิตย์  วรรักษ์ ครู อนุมัติ
10 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630133 วัดกำมะเชียร มณฑาทิพย์   จงชาญสิทโธ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกำมะเชียร อนุมัติ
11 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630134 วัดเขาพระ ศิริพร  ธูปแจ้ง ครู อนุมัติ
12 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630134 วัดเขาพระ นายสกุณา  ศรีสุข ผู้อำนวยการ อนุมัติ
13 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630149 วัดวังกุลา นางสาวพิมพ์ชนก   ศรีสมพงษ์ ครู คศ 1 อนุมัติ
14 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630178 วัดหนองกรด นางสาวรุ่งไพลิน  มะลิทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
15 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630179 บ้านหนองตาแก้ว จตุพร  อุดม ครู อนุมัติ
16 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630150 วัดสามเอก นายอนันต์  คตสำโรง ครูชำนาญการ อนุมัติ
17 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630150 วัดสามเอก นางวาริน  อนุสนธิ์ ครู อนุมัติ
18 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630141 วัดเดิมบาง สุกัญญา  พิมพะรัตน์ ครู อนุมัติ
19 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630142 วัดท่าเตียน นางสาวศิริวรรณ  สาธุพันธุ์ ครู อนุมัติ
20 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630142 วัดท่าเตียน ศิริเพ็ญ  อยู่ศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
21 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630143 บ้านแหลมสะแก ชรินทร  นาคทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
22 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630143 บ้านแหลมสะแก พัชรินรักษ์  ระมัดตน ครู อนุมัติ
23 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630175 วัดคูเมือง นายสมรักษ์  แย้มศรี ครู อนุมัติ
24 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630176 วัดวุ้งสุทธาวาส นางสาวพรทิพย์  มั่นคง ครู อนุมัติ
25 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630173 วัดกุ่มโคก นางสาวพัชราภรณ์  ประดับมุข ครู อนุมัติ
26 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630173 วัดกุ่มโคก ชูชาติ  พูลสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
27 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630154 บ้านเขาดิน มลทกานต์  พุดเผือก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
28 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630151 วัดนางบวช นายวิชา   สมิงไพร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
29 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630152 วัดวังสำเภาล่ม จันทร์เพ็ญ  เนตรสังข์ ครู อนุมัติ
30 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630165 วัดบ่อกรุ เกื้อชิต  อุยานันท์ ครู อนุมัติ
31 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630170 วัดทุ่งกฐิน อลิษา   สาระยิง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
32 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630167 บ้านลาด พัชรี  ร่วมชาติ ครู อนุมัติ
33 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630146 วัดท่าทอง ศรัณยู  นิติศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
34 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630147 วัดประชุมสงฆ์ รัตนา  อินทรกสิกร ครู อนุมัติ
35 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630144 วัดปากน้ำ นางวารี  โสขุมา ครู อนุมัติ
36 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630145 พัฒนาปากน้ำ กาญนา  สุนันท์ชัย ครู อนุมัติ
37 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630162 วัดป่าสะแก นายวุฒิภูมิ  ไทยทวีหิรัญ ธุรการ อนุมัติ
38 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630157 วัดยางนอน นายคเณศ  คมขำ ครู อนุมัติ
39 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630140 วัดดงพิกุล รุ่งนภา  เยือกเย็น เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
40 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630180 วัดท่ามะนาว ชณัฐศิกานต์  น้อยนวล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
41 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630180 วัดท่ามะนาว รุ่งนภา  เยือกเย็น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
42 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630166 วัดหนองกระทุ่ม หทัยชนก  ภูฆัง ธุรการ อนุมัติ
43 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630166 วัดหนองกระทุ่ม กรณ์ภัสสร  เลิศรุ่งเรืองชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
44 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630168 บ้านหนองนา นางสาวจารุวรรณ  กู้เกียรติกำธร ครู อนุมัติ
45 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630169 บ้านหนองอิงพิง สรวิชญ์  สินสวาท ครู อนุมัติ
46 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630172 บ้านหนองหิน พเยาว์   ชื่นจิต ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
47 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630148 วัดฉวาก นางสาวอาภัสรา   ชาวทำนา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
48 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630138 วัดไทร จิราภรณ์  ลาภมานะ ครู อนุมัติ
49 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630139 บ้านปากดง วิชาดา   ธนูแผลง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
50 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630139 บ้านปากดง เรืองมงคล   สุวรรณ ครู อนุมัติ
51 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630136 วัดหัวเขา อนุสรา   จิตรบรรจง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
52 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630136 วัดหัวเขา สุจิน  เฉยพินิจ ครู อนุมัติ
53 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630136 วัดหัวเขา อนุสรา   จิตรบรรจง ครูธุรการ อนุมัติ
54 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630137 วัดน้ำพุ นายวชิร  น้อยเวช ครู คศ.2 อนุมัติ
55 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630137 วัดน้ำพุ นางสาวเกตุวลี  ช้างดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
56 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630161 วัดดอนตาล นางทองแท้  วงศ์เสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
57 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630161 วัดดอนตาล คมกฤษ  เชี่ยวชาญ ครู อนุมัติ
58 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630159 วัดหัวนา ดลนภา  ฐิตะวรรณ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
59 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630160 วัดอู่ตะเภา นางสาวจันทพร  ทองอร่าม ครู อนุมัติ
60 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630110 บ้านพุน้ำร้อน ธรรมรัตน์  ดิษฐ์สุธรรม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
61 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630110 บ้านพุน้ำร้อน พิมพร  ใจงาม ครู อนุมัติ
62 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630111 บ้านโป่งคอม ยุทธการ  เจียตระกูล รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
63 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630121 บ้านหนองผือ นาตยา  เทียนทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
64 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630121 บ้านหนองผือ ทรรศนีย์  งามยิ่ง ครู อนุมัติ
65 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630122 สวนป่าองค์พระ วราพร  พลเสน ครู อนุมัติ
66 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630129 บ้านวังน้ำเขียว นางสาวสุขฤทัย  ไชโย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
67 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630100 วัดดอนประดู่ จินตนา  รอดวิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
68 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630101 อนุบาลด่านช้าง นางสุภาณี  ทองรอด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
69 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630101 อนุบาลด่านช้าง มานะ  มาเสมอ ครู อนุมัติ
70 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630102 วัดด่านช้าง นายไพโรจน์  ตันวาพิทักษ์ ครู อนุมัติ
71 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630102 วัดด่านช้าง วัญรพ  ฉิมพาลี ครู คศ.2 อนุมัติ
72 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630108 บ้านทุ่งนาตาปิ่น พิสิฐชัย  น้อยศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
73 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630108 บ้านทุ่งนาตาปิ่น ภมร  พลสุธรรม ครู อนุมัติ
74 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630108 บ้านทุ่งนาตาปิ่น สุวิทย์  พรหมโชติ ครู คศ.3 อนุมัติ
75 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630109 วัดหนองเปาะ นายชุมสันต์  จันทร์พ่วง ครูชำนาญการ อนุมัติ
76 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630106 บ้านทับกระดาษ นางประภาศรี  จุดมี ครู อนุมัติ
77 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630107 บ้านหนองกระดี่ นางจันทนา  พลชัย ครู ค.ศ.2 อนุมัติ
78 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630107 บ้านหนองกระดี่ ทองใบ  เมธสาร ครู อนุมัติ
79 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630103 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 นายชัยงค์  พงค์เรืองฤทธิ์ ครู อนุมัติ
80 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630095 บ้านรังงาม นางสาววิไลวรรณ  มาลัย ครู อนุมัติ
81 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630095 บ้านรังงาม ชิดชไม  วงษ์จินดา ครู คศ.1 อนุมัติ
82 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630112 วัดวังคัน อรนงค์  ศรีสังข์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
83 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630112 วัดวังคัน สถาพร  คชเกษตริน ครูชำนาญการ อนุมัติ
84 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630113 วัดทับผึ้งน้อย นางสาวกฤษณา  วัสแสง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
85 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630113 วัดทับผึ้งน้อย พิมพ์พา   จันทรฤกษ์ ครู อนุมัติ
86 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630115 บ้านทับละคร นางสาวสุนิษา  กลิ่นจิ๋ว ครู อนุมัติ
87 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630123 บ้านละว้าวังควาย บุญรอด  พลเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
88 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630123 บ้านละว้าวังควาย นายศรีชัย  กอบกู้ไพบูลย์กิจ ครู อนุมัติ
89 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630125 บ้านวังยาว นายนิพนธ์  ลิ้มไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
90 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630125 บ้านวังยาว จรัญ  อุ่นเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
91 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630126 บ้านห้วยหินดำ พรนิภา  เณรเมือง ครู อนุมัติ
92 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630126 บ้านห้วยหินดำ นางสาวเอมจิตร  พงษ์รื่น ครู อนุมัติ
93 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630127 บ้านกล้วย นางสาวคนึง  เสกสุวงษ์ ครู อนุมัติ
94 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630127 บ้านกล้วย นายเอกพงค์  แก้วสองเมือง ครู อนุมัติ
95 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630094 บ้านหนองอุโลก อนุรักษ์  หนูนุรัตน์ ครู อนุมัติ
96 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630096 ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) นายบุญเรือง  เจริญยิ่ง ครู อนุมัติ
97 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630097 บ้านใหม่กิโล 8 เสาวลักาณ์  บุญประเสริฐ ครู อนุมัติ
98 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630099 บ้านสระบัวก่ำ มลฤดี  จันทร ครู อนุมัติ
99 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630104 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 ณฐมน  ธนเมธาโอฬาร ค.ศ.2 อนุมัติ
100 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630105 บ้านหนองยาว นฤชล  บุญมา ครู อนุมัติ
101 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630105 บ้านหนองยาว นฤมล  อินทร ครู อนุมัติ
102 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630105 บ้านหนองยาว สุปรียา  ป้องป้อม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
103 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630116 วัดกกตาด นางวาทินี  ยศศักดิ์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
104 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630117 บ้านพุบ่องป่าขี นายสำราญ  บุญเกิด ครู อนุมัติ
105 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630117 บ้านพุบ่องป่าขี ณัฐวัฒน์  เหลี่ยมเพ็ชร ครู อนุมัติ
106 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630118 วัดกกเต็น นายสมบัติ  ศรีเอี่ยม ครู อนุมัติ
107 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630119 บ้านกกเชียง นางสาวภรกมล  สุขสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
108 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630119 บ้านกกเชียง ภรกมล  สุขสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
109 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630120 บ้านดงเสลา ลลิตา  สุขรักษ์ ครู อนุมัติ
110 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630120 บ้านดงเสลา คณิตา  พุ่มเพชร์ ครู คศ.1 อนุมัติ
111 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630124 บ้านทุ่งมะกอก ณัฐวัฒน์  หิรัญอุทก ครู อนุมัติ
112 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630128 บ้านไผ่สีทอง นวลจันทร์  ชำนาญศิลป์ ครู อนุมัติ
113 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630130 วัดคอกช้าง นายสมชาย  ลิ้มประจันทร์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
114 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630130 วัดคอกช้าง วาสนา  ปิ่นตุรงค์ ครู อนุมัติ
115 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630339 วัดโคกหม้อ สุขเกษม  ช่ออัญชัญ ครู อนุมัติ
116 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630339 วัดโคกหม้อ บรรพต  ฟักอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
117 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630339 วัดโคกหม้อ รสสุคนธ์  ประทุมทอง เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
118 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630362 บ้านหนองบัวทอง ชฎาภรณ์  กิจเมือง ครู อนุมัติ
119 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630360 วัดบ้านสระ รุจิรัตน์  จันทรัตน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
120 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630347 วัดใหม่สระพลอย เผดิมชัย  มาพันธุ์ ครู อนุมัติ
121 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630361 วัดลาดสิงห์ สุภาพร  กล้าหาญ ครู อนุมัติ
122 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630349 วัดวังหว้า นางนภาพร  เขียวแก้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
123 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630348 วัดวังหิน ลำพอง  พึ่งงาม ครู อนุมัติ
124 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630351 บ้านหนองแขม ธารวิมล  เจริญจามีกร ครู อนุมัติ
125 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630351 บ้านหนองแขม นางสาวขวัญเรือน  พละวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
126 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630350 วัดบางขวาก ณัฐสุรีย์  มณีอินทร์ ครู อนุมัติ
127 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630354 บ้านทุ่งใหญ่ วีระ  เรืองวงศ์ ครู อนุมัติ
128 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630354 บ้านทุ่งใหญ่ ภัทราภรณ์  จันทา ครู อนุมัติ
129 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630353 วัดทุ่งแฝก นางสาววรรณนภา  ทองประสม ครู อนุมัติ
130 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630355 วัดนางพิมพ์ ธนิตา  เหมือนใจ ครู อนุมัติ
131 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630352 วัดวังจิก พิทักษ์  ปิยคุณากร ครู อนุมัติ
132 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630352 วัดวังจิก นางศิริรัตน์  สวนดอกไม้ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
133 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630352 วัดวังจิก นายวรวรรธน์  นวนศรีอ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
134 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630356 วัดสามชุก สุภัค  ฉ่ำช้าง ครู อนุมัติ
135 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630359 วัดคลองขอม นางศิริพันธุ์   จันทรอินทร์ ครู อนุมัติ
136 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630358 อนุบาลสมเด็จพระวันรัต ทรรศนีย์  วรรณชูชัย ธุรการ อนุมัติ
137 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630358 อนุบาลสมเด็จพระวันรัต ณัฐกาญจน์  โพธิ์กลิ่น ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
138 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630357 วัดบ้านทึง ธนาสิริ  เฉื่อยฉ่ำ ครู อนุมัติ
139 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630357 วัดบ้านทึง นางมณฑา  มงคลนิมิตร ครู อนุมัติ
140 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630357 วัดบ้านทึง นางสาวสุนันทินี  ฉิมแป้น ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
141 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630344 วัดโป่งแดง อรธิชา  สว่างศรี ครูชำนาญการ อนุมัติ
142 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630344 วัดโป่งแดง สมยศ  ภูฆัง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
143 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630342 วัดหนองโรง รพีพรรณ  ปานเจริญ ครู อนุมัติ
144 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630342 วัดหนองโรง ขวัญเมือง  สิงห์จุ้ย ครู อนุมัติ
145 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630341 วัดหนองผักนาก ประทีป  ปานเพ็ชร ครู อนุมัติ
146 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630343 วัดหนองไผ่ นางสาวลูกน้ำ  เพชรเจริญ ครู อนุมัติ
147 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630343 วัดหนองไผ่ สิทธิพงษ์  มงคลรัตนาสิทธิ์ ธุรการ อนุมัติ
148 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630345 วัดหนองสังข์ทอง บุญช่วย  ภู่ระหงษ์ ครู อนุมัติ
149 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630336 วัดเนินมหาเชษฐ มัตติกา  จูฉิม ครู อนุมัติ
150 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630337 วัดดอนไร่ SAMAK  PHUANGMALEE ครูโรงเรียนวัดดอนไร่ อนุมัติ
151 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630337 วัดดอนไร่ อภิญญา  สว่างศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
152 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630334 วัดหนองสะเดา นายไพรัช  ศีลาเจริญ ครู อนุมัติ
153 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630335 วัดสุวรรณตะไล อุดมลักษณ์  ศรีพิมานวัฒน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
154 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630335 วัดสุวรรณตะไล นางศศิธร  ชื่นใจชน ครู อนุมัติ
155 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630441 บ้านดงเชือก นายประสงค์  ภูฆัง ครูโรงเรียนบ้านดงเชือก อนุมัติ
156 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630441 บ้านดงเชือก จรัสพร  ไชยเครื่อง ครู อนุมัติ
157 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630439 บ้านสระเตย นิศาลักษณ์  สุบงกช ครู อนุมัติ
158 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630439 บ้านสระเตย นางสาวภูริญา   รอดบาง ครูโรงเรียนบ้านสระเตย อนุมัติ
159 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630440 บ้านแจงงาม กมลมาลย์  สมิงวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
160 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630440 บ้านแจงงาม นายชุมพร  บุราณเดช ครู คศ 3 อนุมัติ
161 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630434 วัดโคกพระ นางนวพร  บุราณเดช ครู อนุมัติ
162 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630425 บ้านทัพตาแทน กชพร  เกิดมณี ครู อนุมัติ
163 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630421 บ้านทัพหลวง ทินกร  วิเศษสุข ครูผู้ช่วย อนุมัติ
164 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630421 บ้านทัพหลวง นางขวัญศิริ  แตงโสภา ครู อนุมัติ
165 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630423 บ้านหนองกระถิน สสมภพ  ตั้งเสรี ครู อนุมัติ
166 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630445 บ้านทุ่งหนองแก้ว นายศักดา  พุ่มประเสริฐ ครู อนุมัติ
167 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630446 บ้านราษฎร์บำรุง นางสาวกมลมาลย์  สมิงวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
168 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630446 บ้านราษฎร์บำรุง นายฤทธิรงค์  โชติวงษ์ ครูธุรการ อนุมัติ
169 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630442 บ้านหนองแหน ดวงแข  สุขประเสริฐ ครู อนุมัติ
170 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630443 บ้านหนองขาม นันทลี  วงษ์นาคเพ็ชร์ ครู อนุมัติ
171 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630444 บ้านหนองห้าง นายยงยุทธ   กุดาศรี ครูชำนาญการ อนุมัติ
172 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630437 บ้านหนองจิกยาว ทรงวิทย์  วัฒนาวงศ์ ครู อนุมัติ
173 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630437 บ้านหนองจิกยาว วสันต์  ระโหฐาน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
174 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630438 บ้านใหม่ไร่อ้อย นายธนาพันธุ์  หมั่นกิจ ครู อนุมัติ
175 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630438 บ้านใหม่ไร่อ้อย นางสาวสุภาพร  อ่อนสอาด คศ.1 อนุมัติ
176 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630435 วัดลำพันบอง บริบูรณ์  ปานกล่ำ ครู อนุมัติ
177 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630433 วัดสามัคคีธรรม ธนาภรณ์  เสือไพร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
178 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630433 วัดสามัคคีธรรม นายสุริน  กุลรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
179 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630433 วัดสามัคคีธรรม ขจร  ดีเสมอ ครู อนุมัติ
180 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630427 บ้านหนองราชวัตร อัจฉรา   แก้วเรือง ครู อนุมัติ
181 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630426 วัดหนองทราย สมหมาย  แพ่งสภา ครู อนุมัติ
182 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630428 บ้านมาบพะยอม ปนัฐฐา  แบขุนทด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
183 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630424 บ้านหนองสำโรง ยุวดี  ศรีวงษ์กฎ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
184 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630424 บ้านหนองสำโรง นายวรวิทย์  สุขศรี ครูชำนาญการ อนุมัติ
185 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630432 อนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) กมลลักษณ์  ภูฆัง ครู อนุมัติ
186 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630430 วัดบัลลังก์ นางสาวพิทยา  บัวหลวง ครู อนุมัติ
187 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630430 วัดบัลลังก์ นายวุฒิศักดิ์  ศรีวรกุลวงศ์ ครู อนุมัติ
188 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630431 วัดดอนสำโรง นายเสรี  แก้วเรือง ครู อนุมัติ
189 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630422 บ้านหนองโก รังสินี  ใจมั่น ครู อนุมัติ
190 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630480 บ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา สุชีวิน  ปั้นสุเทพ ครู อนุมัติ