รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180001 วัดดอนยายหอม ว่าที่ร้อยโทวัฒนสิน  กลมเกลียว ครู อนุมัติ
2 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180002 วัดดอนขนาก นางสาวกัญญามาศ  น้อยพันธ์ ครู คศ.1 อนุมัติ
3 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180047 วัดตาก้อง นายวีรพงษ์  ภาษามณตรี ครู อนุมัติ
4 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180048 บ้านมาบแค ทิพย์ถนอม  คนยงค์ ครู อนุมัติ
5 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180048 บ้านมาบแค ทิพย์ถนอม  คนยงค์ ครู อนุมัติ
6 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180041 วัดเกาะวังไทร นายวัฒนา  ผ่องอำไพ ครู อนุมัติ
7 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180032 วัดทัพหลวง วัชรินทร์  ทองคำ ครูธุรการ อนุมัติ
8 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180033 วัดม่วงตารศ ฐานิตา  ประสาร ครูธุรการ อนุมัติ
9 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180034 วัดทุ่งรี ทีรชาต  ขวัญดี ครู อนุมัติ
10 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180044 บ้านทุ่งน้อย สรรณชัย  ธาราพรหม ครู อนุมัติ
11 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180045 บ้านลำท่าโพ วิลาพร  บุณยายน ครู อนุมัติ
12 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180003 วัดธรรมศาลา ศุภษา  บุญวงษ์ ครู อนุมัติ
13 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180003 วัดธรรมศาลา สุภิดา  เจนประเสริฐ ครู อนุมัติ
14 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180004 บ้านต้นสำโรง ภารดี  เอี่ยมศรีเพ็ง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
15 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180051 บ้านนาสร้าง สถิตย์  สะอาดเอี่ยม ครู ค.ศ. 3 อนุมัติ
16 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180042 บ้านบ่อพลับ ยุทธยา  จิรัญดร ครู อนุมัติ
17 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180043 หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ วีรวัฒน์  นาคโสมกุล ครู ค.ศ.2 อนุมัติ
18 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180007 วัดดอนเสาเกียด พรพิมล  อิ่มเจริญยุทธ ครูชำนาญการ อนุมัติ
19 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180009 วัดบางแขม สมพล  พิพัฒน์ฐิติกร ครู อนุมัติ
20 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180010 วัดลาดปลาเค้า นัทธมน  ช้างแก้ว ธุรการ อนุมัติ
21 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180030 บ้านคลองยาง อำภา  นาญาติ ครู อนุมัติ
22 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180027 วัดบ้านยาง ลักขณา  ทูลยอดพันธุ์ ครู อนุมัติ
23 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180028 บ้านหนองกะโดน สุชณะ  บ่อคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองกะโดน อนุมัติ
24 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180029 บ้านคอวัง ภารดี  ทูลยอดพันธุ์ ครู อนุมัติ
25 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180008 วัดพระปฐมเจดีย์ ณัฐชานันท์  โตอาจ ครูธุรการ อนุมัติ
26 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180008 วัดพระปฐมเจดีย์ เบญจมาศ  สุขวัฒนากรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
27 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180039 อนุบาลนครปฐม นภีสี  กันทัด ครู อนุมัติ
28 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180046 วัดไผ่ล้อม นางสาวอุษณิษา  บุญชู เจ้าหน้าที่พัสดุุ อนุมัติ
29 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180040 วัดพระประโทณเจดีย์ เอกอมร  สกุลวรรณวงศ์ ครู อนุมัติ
30 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180026 วัดหว้าเอน นางปลิดา  ศรีสง่า ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
31 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180023 วัดโพรงมะเดื่อ นิทัศน์  เดชมาก ครู อนุมัติ
32 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180023 วัดโพรงมะเดื่อ นรินทร์  มูลศักดิ์ ครู อนุมัติ
33 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180024 วัดหุบรัก พรรษา  ฉัตรพุฒิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
34 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180024 วัดหุบรัก นายสุรพัฒน์  มากกลิ่น ครูชำนาญการ อนุมัติ
35 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180025 วัดศรีวิสารวาจา นางปรารถนา  สมัคราษฏร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
36 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180049 วัดพะเนียงแตก เศกสันติ์  เสย์ ครู อนุมัติ
37 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180011 บ้านลำพยา kasem  punyapreecharsiri ครู อนุมัติ
38 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180012 บ้านหนองหิน จิรวิทย์  มาสิกะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
39 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180012 บ้านหนองหิน สายใจ  สร้อยแสง ครู อนุมัติ
40 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180035 วัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) นัยธิชา  จิรบวรสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
41 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180014 วัดวังเย็น นายชูชาติ  ทองสุข ครู อนุมัติ
42 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180022 บ้านไร่ต้นสำโรง นายสมบัติ  บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
43 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180052 บ้านหนองขาหยั่ง นางสาวระพีร์  ขำสาคร ครู อนุมัติ
44 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180021 วัดใหม่ดอนทราย จอมใจ  วงษ์สวรรค์ ครู อนุมัติ
45 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180021 วัดใหม่ดอนทราย นิกูล  ใจงาม ครู อนุมัติ
46 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180015 วัดสระกะเทียม อิชยา  ปิ่นกุมภีร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
47 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180016 วัดลาดหญ้าแพรก นายสุเชษฐ์  พึ่งไร่ทอง ครู อนุมัติ
48 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180019 วัดรางปลาหมอ สมบูรณ์  บุญธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
49 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180020 วัดใหม่ห้วยลึก สงวนวงค์  ดาฉาว ครูจ้างสอน อนุมัติ
50 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180020 วัดใหม่ห้วยลึก จิรวรรณ  พรมมา ครู คศ.1 อนุมัติ
51 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180005 วัดสามควายเผือก ปนัสยา  รัชตคุณ ุธุรการโรงเรียน อนุมัติ
52 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180005 วัดสามควายเผือก ไพศาล  ศรีจันทร์โฉม ครู อนุมัติ
53 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180005 วัดสามควายเผือก นายชัยณรงค์  ยงยิ่งเชาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
54 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180006 บ้านรางมะเดื่อ วชิระ   ก้อนในเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
55 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180031 บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) มัตติกา  มณีวุฒิวรสกุล ครู อนุมัติ
56 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180038 บ้านหนองแก นายอุภัย  เสือสีห์ ครู อนุมัติ
57 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180038 บ้านหนองแก ปรัชชา  อินทร์มา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
58 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180017 วัดหนองดินแดง นางสาวอัจฉรา  เพ็งทา ครู อนุมัติ
59 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180018 วัดหนองเสือ นายวิโรจน์  ผิวงาม ครู อนุมัติ
60 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180037 บ้านทุ่งหัวพรหม จิรวรรณ  ประภานาวิน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
61 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180036 วัดทัพยายท้าว นางจรัส  ทองนวล ผอ.รร. อนุมัติ
62 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180013 บ้านหนองปากโลง ธัญดา  ปราถน์วิทยา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
63 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180091 วัดโพธิ์งาม กฤษณี  ธารสวิง ครู อนุมัติ
64 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180092 วัดทะเลบก อุบลรัตน์  ศรีแสง ครุ อนุมัติ
65 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180093 ประถมฐานบินกำแพงแสน อรวรรณ  เจริญธรรมรักษา ครู อนุมัติ
66 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180093 ประถมฐานบินกำแพงแสน ศราวดี  ม่วงสด รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
67 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180054 อนุบาลกำแพงแสน นางสาวปิยาภรณ์  รัตนากรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
68 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180067 วัดทุ่งกระพังโหม อรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
69 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180059 วัดบ่อน้ำจืด สมัย  สระทองพรม ครู อนุมัติ
70 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180060 บ้านดอนทอง สารวรรณ  บัวเจก ครูธุรการ อนุมัติ
71 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180058 วัดสระพัง สุวิมล  หุบชะบา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
72 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180089 วัดหนองปลาไหล ประกอบ  กมประสาร ครู อนุมัติ
73 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180053 อินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง) อรวรรณ  ไกรวิจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
74 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180086 บ้านห้วยขวาง นรินทร์  เีเลี้ยงอำนวย ครู คศ.๒ อนุมัติ
75 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180087 บ้านรางอีเม้ย อาทิตยา  กุหลาบแก้ว ครู อนุมัติ
76 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180082 บ้านอ้อกระทิง ผกามาส  งอกเสมอ ครู อนุมัติ
77 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180083 วัดสองห้อง นางวิเศษ   อารยะจารุ ครู อนุมัติ
78 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180083 วัดสองห้อง สิทธิกร  มาลัย ครู อนุมัติ
79 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180083 วัดสองห้อง นางทิพย์วรรณ  นะวากาศ ครู อนุมัติ
80 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180084 วัดลาดหญ้าไทร ขวัญใจ  ทองยอดเกรื่อง ครู อนุมัติ
81 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180085 บ้านสระน้ำส้ม นางปฏิญญา  บุญส่ง ข้าราชครู อนุมัติ
82 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180075 บ้านหลักเมตร เกศสุดา  ทองคงหาญ ครู อนุมัติ
83 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180078 วัดปลักไม้ลาย นางสาวเสาวนีย์  เจริญผล ครู อนุมัติ
84 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180078 วัดปลักไม้ลาย สุกัญญา  คูวิจิตรจารุ ครู อนุมัติ
85 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180088 บ้านหนองขาม นางสาวทิพวรรณ  ไข่แก้ว ครู คศ.2 อนุมัติ
86 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180098 บ้านบ่อน้ำพุ ปรีชญา  ศรีสงคราม ครูธุรการ อนุมัติ
87 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180101 เมืองเก่ากำแพงแสน ชลธิชา  จันทร์อณุภาธาดา ครู คศ.1 อนุมัติ
88 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180104 บ้านหนองไม้งาม พันทิพย์  เมืองนก ครู อนุมัติ
89 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180104 บ้านหนองไม้งาม พาฝัน  ทองมณโฑ ครู อนุมัติ
90 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180069 วัดหนองศาลา นายชุมพล  พันธุ์ภักดี ครู โรงเรียนวัดหนองศาลา อนุมัติ
91 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180071 บ้านหนองกร่าง หฤทชญา  จันทศร ครู คศ.1 อนุมัติ
92 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180072 บ้านห้วยรางเกตุ นางสาวสุทิศา  พลอยแดง ครู อนุมัติ
93 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180072 บ้านห้วยรางเกตุ เอมมิกา  ปั้นหยัด ธุรการ อนุมัติ
94 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180073 วัดไร่แตงทอง นางพัชรา  วีรกีรติ ครู อนุมัติ
95 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180073 วัดไร่แตงทอง นางสาวรัดเกล้า  นามใจ ครูธุรการ อนุมัติ
96 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180074 วัดหนองจิก นางพรสุณี  หงษ์ลอย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
97 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180081 วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล อนัญญา  กิ่งทัพหลวง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
98 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180079 บ้านอ้อกระทุง ไพรัตน์  แจ่มกระจ่าง พี่เลี้ยงผู้ดูแลนักเรียน อนุมัติ
99 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180080 วัดห้วยผักชี จีรฉัตร  นวลเนาว์ ครู อนุมัติ
100 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180100 วัดประชาราษฎร์บำรุง นางสาวกีรติ  มณฑาสุวรรณ ครูธุรการ อนุมัติ
101 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180103 บ้านห้วยด้วน นายปริวัฒน์  แบงเพชร ครู อนุมัติ
102 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180090 บ้านดอนซาก ธัญญารัตน์  แก้วประเสริฐ ธุรการ อนุมัติ
103 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180057 บ้านคลองตัน อัจฉรา  เพ็งทา ครู อนุมัติ
104 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180055 วัดวังน้ำเขียว อดุลย์  ทองลิ้ม ครู อนุมัติ
105 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180055 วัดวังน้ำเขียว ทัศน์ลักษณ์  ิอติวงศ์ธาดา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
106 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180061 บ้านหนองพงนก สมจิตร  ดอนหงษ์ไพร รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
107 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180062 วัดสระสี่มุม สุกัญญา  เวชรัตน์ ครู อนุมัติ
108 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180097 บ้านสามัคคี มินตรา  สระทองอุ่น ครู อนุมัติ
109 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180064 วัดราษฎร์วราราม นายวชิรพงศ์  ชูเลิศ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
110 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180065 บ้านหนองพงเล็ก สรไกร  แก้วชัยภูมิ ครู อนุมัติ
111 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180063 วัดดอนเตาอิฐ ดวงใจ  มีศรีสุข ครู อนุมัติ
112 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180070 บ้านหนองเขมร นายณรงค์  สมบูรณ์โชคดี ครู อนุมัติ
113 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180068 วัดหนองกระทุ่ม ดุษฎี  ศรีจำปา ครู อนุมัติ
114 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180094 วัดห้วยม่วง พงษ์ศักดิ์  ดอนขันไพร ครู อนุมัติ
115 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180095 วัดปทุมทองสุทธาราม อำนาจ  หงษ์ทอง ครู อนุมัติ
116 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180096 วัดท่าเสา นายรัตนวิทย์  รอบคอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
117 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180102 บ้านบัวแดง สิทธา  ยันตรีสิงห์ ครู อนุมัติ
118 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180102 บ้านบัวแดง นางสาวสิริจรรยา  จิ๋วหนองโพธิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
119 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180099 วัดกำแพงแสน นางพิศมัย  ถิ่นน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกำแพงแสน อนุมัติ
120 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180076 บ้านหนองโสน ทวี  เมืองนก ครู อนุมัติ
121 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180076 บ้านหนองโสน นางสาวกาญจนา  สุขเนตร ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
122 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180077 วัดหนองโพธิ์ ดวงสุดา  คำกองแก้ว ครู อนุมัติ
123 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180077 วัดหนองโพธิ์ ปนัดดาพร  ช่วงอรุณ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
124 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180126 ละเอียดอุปถัมภ์ นนท์ธวัช  ผลภัทร์วีรกุล ครู อนุมัติ
125 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180112 บ้านหัวถนน นายสรายุทธ  วารินทร์ใหล ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
126 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180130 วัดสระสี่เหลี่ยม ณัฐิกา  สุริยาวงษ์ ครู อนุมัติ
127 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180129 วัดสุขวราราม อชิสญา  ไชยเทพ ครู อนุมัติ
128 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180122 วัดบ้านหลวง ฐิติกาญจน์  พันธ์การุ่ง ครู อนุมัติ
129 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180123 วัดหนองกระพี้ นายสุทัศน์  เสรีเผ่าวงษ์ ครูโรงเรียนวัดหนองกระพี้ อนุมัติ
130 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180111 วัดลำลูกบัว เสาวนีย์  ชาญช่าง ครู อนุมัติ
131 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180107 บ้านแหลมกะเจา สุนทรี  ทองธานี ครู อนุมัติ
132 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180113 วัดลำเหย เอกชัย  ค้าผล ครู อนุมัติ
133 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180114 วัดทุ่งสีหลง อนุสรา  เดชเพิ่ม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
134 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180115 บ้านใหม่ pinit  chayawat ครู อนุมัติ
135 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180116 บ้านรางมูก ฉันทนา  ภุมมา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
136 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180116 บ้านรางมูก พิไลพร   ว่องวิชชาบูรณ์ ครู อนุมัติ
137 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180108 วัดแหลมมะเกลือ พนิดา  ปฐมพรวิวัฒน์ ครู อนุมัติ
138 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180109 วัดตะโกสูง นายธนพงศ์  สังข์ทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
139 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180109 วัดตะโกสูง นายภาณุวัชร  แก้วพงษา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
140 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180106 วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สันทนา  ศรีไพรบัว ครู อนุมัติ
141 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180127 วัดทุ่งผักกูด อำนวย  บุญเปรี้ยว ครู อนุมัติ
142 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180128 วัดกงลาด นางสาวนันทยา  นวนกลางดอน ครู อนุมัติ
143 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180120 วัดห้วยพระ นายนเรช  ไพบูลย์ ครู อนุมัติ
144 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180117 วัดเลาเต่า สุกัญญา  กิมพิทักษ์ ธุรการ อนุมัติ
145 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180118 วัดทุ่งพิชัย กุลชาลี  มะโนดี ครู อนุมัติ
146 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180119 บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) พัชรี  จันทร์คณาโชค ครู อนุมัติ