รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครปฐม เขต 1 180001 : วัดดอนยายหอม ว่าที่ร้อยโทวัฒนสิน  กลมเกลียว ครู
2 สพป.นครปฐม เขต 1 180001 : วัดดอนยายหอม สันติ  หอมทวีโชค ครู
3 สพป.นครปฐม เขต 1 180002 : วัดดอนขนาก นางสาวกัญญามาศ  น้อยพันธ์ ครู คศ.1
4 สพป.นครปฐม เขต 1 180047 : วัดตาก้อง นายวีรพงษ์  ภาษามณตรี ครู
5 สพป.นครปฐม เขต 1 180048 : บ้านมาบแค ทิพย์ถนอม  คนยงค์ ครู
6 สพป.นครปฐม เขต 1 180041 : วัดเกาะวังไทร นายวัฒนา  ผ่องอำไพ ครู
7 สพป.นครปฐม เขต 1 180032 : วัดทัพหลวง วัชรินทร์  ทองคำ ครูธุรการ
8 สพป.นครปฐม เขต 1 180033 : วัดม่วงตารศ ฐานิตา  ประสาร ครูธุรการ
9 สพป.นครปฐม เขต 1 180034 : วัดทุ่งรี ทีรชาต  ขวัญดี ครู
10 สพป.นครปฐม เขต 1 180034 : วัดทุ่งรี นางณฤดี    โกยกอบเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 สพป.นครปฐม เขต 1 180044 : บ้านทุ่งน้อย สรรณชัย  ธาราพรหม ครู
12 สพป.นครปฐม เขต 1 180045 : บ้านลำท่าโพ วิลาพร  บุณยายน ครู
13 สพป.นครปฐม เขต 1 180003 : วัดธรรมศาลา ศุภษา  บุญวงษ์ ครู
14 สพป.นครปฐม เขต 1 180003 : วัดธรรมศาลา สุภิดา  เจนประเสริฐ ครู
15 สพป.นครปฐม เขต 1 180004 : บ้านต้นสำโรง ภารดี  เอี่ยมศรีเพ็ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
16 สพป.นครปฐม เขต 1 180051 : บ้านนาสร้าง อภิราวรรณ  ทิมซ้อน ธุรการ
17 สพป.นครปฐม เขต 1 180051 : บ้านนาสร้าง สถิตย์  สะอาดเอี่ยม ครู ค.ศ. 3
18 สพป.นครปฐม เขต 1 180043 : หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ วีรวัฒน์  นาคโสมกุล ครู ค.ศ.2
19 สพป.นครปฐม เขต 1 180007 : วัดดอนเสาเกียด พรพิมล  อิ่มเจริญยุทธ ครูชำนาญการ
20 สพป.นครปฐม เขต 1 180009 : วัดบางแขม นางสาวพุฒชาติ   ผมหอม ครู
21 สพป.นครปฐม เขต 1 180010 : วัดลาดปลาเค้า นัทธมน  ช้างแก้ว ธุรการ
22 สพป.นครปฐม เขต 1 180030 : บ้านคลองยาง อำภา  นาญาติ ครู
23 สพป.นครปฐม เขต 1 180027 : วัดบ้านยาง บุญถิ่น  ล่ำสัน ผุ้อำนวยการโรงเรียน
24 สพป.นครปฐม เขต 1 180027 : วัดบ้านยาง ลักขณา  ทูลยอดพันธุ์ ครู
25 สพป.นครปฐม เขต 1 180028 : บ้านหนองกะโดน สุชณะ  บ่อคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองกะโดน
26 สพป.นครปฐม เขต 1 180029 : บ้านคอวัง ภารดี  ทูลยอดพันธุ์ ครู
27 สพป.นครปฐม เขต 1 180008 : วัดพระปฐมเจดีย์ ณัฐชานันท์  โตอาจ ครูธุรการ
28 สพป.นครปฐม เขต 1 180008 : วัดพระปฐมเจดีย์ เบญจมาศ  สุขวัฒนากรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
29 สพป.นครปฐม เขต 1 180039 : อนุบาลนครปฐม นภีสี  กันทัด ครู
30 สพป.นครปฐม เขต 1 180046 : วัดไผ่ล้อม นางสาวอุษณิษา  บุญชู เจ้าหน้าที่พัสดุุ
31 สพป.นครปฐม เขต 1 180040 : วัดพระประโทณเจดีย์ เอกอมร  สกุลวรรณวงศ์ ครู
32 สพป.นครปฐม เขต 1 180026 : วัดหว้าเอน นางปลิดา  ศรีสง่า ครู ชำนาญการพิเศษ
33 สพป.นครปฐม เขต 1 180023 : วัดโพรงมะเดื่อ นรินทร์  มูลศักดิ์ ครู
34 สพป.นครปฐม เขต 1 180023 : วัดโพรงมะเดื่อ นิทัศน์  เดชมาก ครู
35 สพป.นครปฐม เขต 1 180024 : วัดหุบรัก นายสุรพัฒน์  มากกลิ่น ครูชำนาญการ
36 สพป.นครปฐม เขต 1 180024 : วัดหุบรัก พรรษา  ฉัตรพุฒิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
37 สพป.นครปฐม เขต 1 180025 : วัดศรีวิสารวาจา นางปรารถนา  สมัคราษฏร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
38 สพป.นครปฐม เขต 1 180049 : วัดพะเนียงแตก เศกสันติ์  เสย์ ครู
39 สพป.นครปฐม เขต 1 180049 : วัดพะเนียงแตก เศกสันติ์  เสย์ ครู
40 สพป.นครปฐม เขต 1 180011 : บ้านลำพยา kasem  punyapreecharsiri ครู
41 สพป.นครปฐม เขต 1 180012 : บ้านหนองหิน สายใจ  สร้อยแสง ครู
42 สพป.นครปฐม เขต 1 180012 : บ้านหนองหิน จิรวิทย์  มาสิกะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
43 สพป.นครปฐม เขต 1 180035 : วัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) นัยธิชา  จิรบวรสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
44 สพป.นครปฐม เขต 1 180014 : วัดวังเย็น นายชูชาติ  ทองสุข ครู
45 สพป.นครปฐม เขต 1 180022 : บ้านไร่ต้นสำโรง นายสมบัติ  บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียน
46 สพป.นครปฐม เขต 1 180052 : บ้านหนองขาหยั่ง นางสาวระพีร์  ขำสาคร ครู
47 สพป.นครปฐม เขต 1 180052 : บ้านหนองขาหยั่ง นายวิชาญ  บุญช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการ
48 สพป.นครปฐม เขต 1 180021 : วัดใหม่ดอนทราย จอมใจ  วงษ์สวรรค์ ครู
49 สพป.นครปฐม เขต 1 180015 : วัดสระกะเทียม อิชยา  ปิ่นกุมภีร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
50 สพป.นครปฐม เขต 1 180016 : วัดลาดหญ้าแพรก นายสุเชษฐ์  พึ่งไร่ทอง ครู
51 สพป.นครปฐม เขต 1 180019 : วัดรางปลาหมอ บุญเตือน  แพรอัตร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรางปลาหมอ
52 สพป.นครปฐม เขต 1 180019 : วัดรางปลาหมอ สมบูรณ์  บุญธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
53 สพป.นครปฐม เขต 1 180020 : วัดใหม่ห้วยลึก จิรวรรณ  พรมมา ครู คศ.1
54 สพป.นครปฐม เขต 1 180020 : วัดใหม่ห้วยลึก สงวนวงค์  ดาฉาว ครูจ้างสอน
55 สพป.นครปฐม เขต 1 180005 : วัดสามควายเผือก ไพศาล  ศรีจันทร์โฉม ครู
56 สพป.นครปฐม เขต 1 180005 : วัดสามควายเผือก ปนัสยา  รัชตคุณ ุธุรการโรงเรียน
57 สพป.นครปฐม เขต 1 180005 : วัดสามควายเผือก นายชัยณรงค์  ยงยิ่งเชาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
58 สพป.นครปฐม เขต 1 180006 : บ้านรางมะเดื่อ วชิระ   ก้อนในเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
59 สพป.นครปฐม เขต 1 180031 : บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) มัตติกา  มณีวุฒิวรสกุล ครู
60 สพป.นครปฐม เขต 1 180017 : วัดหนองดินแดง นางสาวอัจฉรา  เพ็งทา ครู
61 สพป.นครปฐม เขต 1 180018 : วัดหนองเสือ นายวิโรจน์  ผิวงาม ครู
62 สพป.นครปฐม เขต 1 180037 : บ้านทุ่งหัวพรหม นายเจษฎา  เมฆะสุวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
63 สพป.นครปฐม เขต 1 180036 : วัดทัพยายท้าว จำเนียร  เล็กสุมา ครู
64 สพป.นครปฐม เขต 1 180013 : บ้านหนองปากโลง ธัญดา  ปราถน์วิทยา เจ้าหน้าที่ธุรการ
65 สพป.นครปฐม เขต 1 180091 : วัดโพธิ์งาม กฤษณี  ธารสวิง ครู
66 สพป.นครปฐม เขต 1 180092 : วัดทะเลบก อุบลรัตน์  ศรีแสง ครุ
67 สพป.นครปฐม เขต 1 180093 : ประถมฐานบินกำแพงแสน สุทิศา   สนธิ ครู
68 สพป.นครปฐม เขต 1 180093 : ประถมฐานบินกำแพงแสน ศราวดี  ม่วงสด รองผู้อำนวยการ
69 สพป.นครปฐม เขต 1 180093 : ประถมฐานบินกำแพงแสน อรวรรณ  เจริญธรรมรักษา ครู
70 สพป.นครปฐม เขต 1 180054 : อนุบาลกำแพงแสน นางสาวปิยาภรณ์  รัตนากรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
71 สพป.นครปฐม เขต 1 180054 : อนุบาลกำแพงแสน ศิรินทิพย์  ชีวกุล ครู
72 สพป.นครปฐม เขต 1 180067 : วัดทุ่งกระพังโหม วิรากานต์  วิไลประเสริฐ ครู
73 สพป.นครปฐม เขต 1 180067 : วัดทุ่งกระพังโหม นางสาวช่อผกา  นามวัน ครู
74 สพป.นครปฐม เขต 1 180059 : วัดบ่อน้ำจืด สมัย  สระทองพรม ครู
75 สพป.นครปฐม เขต 1 180060 : บ้านดอนทอง สารวรรณ  บัวเจก ครูธุรการ
76 สพป.นครปฐม เขต 1 180060 : บ้านดอนทอง นางสาวพรรณทิภา  สุวรรณเจริญ ครู
77 สพป.นครปฐม เขต 1 180058 : วัดสระพัง สุวิมล  หุบชะบา เจ้าหน้าที่ธุรการ
78 สพป.นครปฐม เขต 1 180089 : วัดหนองปลาไหล ประกอบ  กมประสาร ครู
79 สพป.นครปฐม เขต 1 180089 : วัดหนองปลาไหล นิติพัฒน์  ชูอรุณ ครู
80 สพป.นครปฐม เขต 1 180053 : อินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง) อรวรรณ  ไกรวิจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
81 สพป.นครปฐม เขต 1 180086 : บ้านห้วยขวาง นางสาวมยุรี  ปะวะโก ครู
82 สพป.นครปฐม เขต 1 180086 : บ้านห้วยขวาง นรินทร์  เีเลี้ยงอำนวย ครู คศ.๒
83 สพป.นครปฐม เขต 1 180087 : บ้านรางอีเม้ย อาทิตยา  กุหลาบแก้ว ครู
84 สพป.นครปฐม เขต 1 180082 : บ้านอ้อกระทิง ณพัฐธิกา  ซิ่วเกษร ครู
85 สพป.นครปฐม เขต 1 180082 : บ้านอ้อกระทิง ผกามาส  งอกเสมอ ครู
86 สพป.นครปฐม เขต 1 180083 : วัดสองห้อง นางวิเศษ   อารยะจารุ ครู
87 สพป.นครปฐม เขต 1 180083 : วัดสองห้อง สิทธิกร  มาลัย ครู
88 สพป.นครปฐม เขต 1 180083 : วัดสองห้อง นางทิพย์วรรณ  นะวากาศ ครู
89 สพป.นครปฐม เขต 1 180084 : วัดลาดหญ้าไทร ขวัญใจ  ทองยอดเกรื่อง ครู
90 สพป.นครปฐม เขต 1 180085 : บ้านสระน้ำส้ม กุสุมา  ห้วยหงษ์ทอง ครู
91 สพป.นครปฐม เขต 1 180085 : บ้านสระน้ำส้ม นางปฏิญญา  บุญส่ง ข้าราชครู
92 สพป.นครปฐม เขต 1 180075 : บ้านหลักเมตร เกศสุดา  ทองคงหาญ ครู
93 สพป.นครปฐม เขต 1 180078 : วัดปลักไม้ลาย สุกัญญา  คูวิจิตรจารุ ครู
94 สพป.นครปฐม เขต 1 180078 : วัดปลักไม้ลาย นางสาวเสาวนีย์  เจริญผล ครู
95 สพป.นครปฐม เขต 1 180088 : บ้านหนองขาม นางสาวทิพวรรณ  ไข่แก้ว ครู คศ.2
96 สพป.นครปฐม เขต 1 180098 : บ้านบ่อน้ำพุ ปรีชญา  ศรีสงคราม ครูธุรการ
97 สพป.นครปฐม เขต 1 180098 : บ้านบ่อน้ำพุ ธิญดา  โชติรุจิธนกุล ครู
98 สพป.นครปฐม เขต 1 180101 : เมืองเก่ากำแพงแสน ชลธิชา  จันทร์อณุภาธาดา ครู คศ.1
99 สพป.นครปฐม เขต 1 180066 : วัดนิยมธรรมวราราม สุเมศ  กุลศิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
100 สพป.นครปฐม เขต 1 180104 : บ้านหนองไม้งาม พันทิพย์  เมืองนก ครู
101 สพป.นครปฐม เขต 1 180104 : บ้านหนองไม้งาม นิษฐกานต์  จันทรานนท์ ครู
102 สพป.นครปฐม เขต 1 180069 : วัดหนองศาลา นายชุมพล  พันธุ์ภักดี ครู โรงเรียนวัดหนองศาลา
103 สพป.นครปฐม เขต 1 180071 : บ้านหนองกร่าง พจมาน  เหล่าศรีรัตนา ูครู
104 สพป.นครปฐม เขต 1 180071 : บ้านหนองกร่าง หฤทชญา  จันทศร ครู คศ.1
105 สพป.นครปฐม เขต 1 180072 : บ้านห้วยรางเกตุ เอมมิกา  ปั้นหยัด ธุรการ
106 สพป.นครปฐม เขต 1 180072 : บ้านห้วยรางเกตุ นางสาวสุทิศา  พลอยแดง ครู
107 สพป.นครปฐม เขต 1 180073 : วัดไร่แตงทอง ภัทรวดี  ยอดศรีทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
108 สพป.นครปฐม เขต 1 180073 : วัดไร่แตงทอง นางสาวรัดเกล้า  นามใจ ครูธุรการ
109 สพป.นครปฐม เขต 1 180073 : วัดไร่แตงทอง นางพัชรา  วีรกีรติ ครู
110 สพป.นครปฐม เขต 1 180074 : วัดหนองจิก นางพรสุณี  หงษ์ลอย ผู้อำนวยการโรงเรียน
111 สพป.นครปฐม เขต 1 180081 : วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล อนัญญา  กิ่งทัพหลวง เจ้าหน้าที่ธุรการ
112 สพป.นครปฐม เขต 1 180081 : วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล สุกาญจนา  แก้วขาว ครู
113 สพป.นครปฐม เขต 1 180079 : บ้านอ้อกระทุง ไพรัตน์  แจ่มกระจ่าง พี่เลี้ยงผู้ดูแลนักเรียน
114 สพป.นครปฐม เขต 1 180080 : วัดห้วยผักชี จีรฉัตร  นวลเนาว์ ครู
115 สพป.นครปฐม เขต 1 180080 : วัดห้วยผักชี มณีกาญจน์  เทียมเมือง ครูอัตราจ้าง
116 สพป.นครปฐม เขต 1 180100 : วัดประชาราษฎร์บำรุง นางสาวกีรติ  มณฑาสุวรรณ ครูธุรการ
117 สพป.นครปฐม เขต 1 180100 : วัดประชาราษฎร์บำรุง นพวรรณ  บุญยัง ครู
118 สพป.นครปฐม เขต 1 180103 : บ้านห้วยด้วน นายปริวัฒน์  แบงเพชร ครู
119 สพป.นครปฐม เขต 1 180090 : บ้านดอนซาก นางสาวอัจฉรา  หนูนันท์ ครูโรงเรียนบ้านดอนซาก
120 สพป.นครปฐม เขต 1 180090 : บ้านดอนซาก ธัญญารัตน์  แก้วประเสริฐ ธุรการ
121 สพป.นครปฐม เขต 1 180057 : บ้านคลองตัน อัจฉรา  เพ็งทา ครู
122 สพป.นครปฐม เขต 1 180057 : บ้านคลองตัน นางชุลีพร  วัฒนาวงค์ ครู
123 สพป.นครปฐม เขต 1 180055 : วัดวังน้ำเขียว ทัศน์ลักษณ์  อติวงศ์ธาดา เจ้าหน้าที่ธุรการ
124 สพป.นครปฐม เขต 1 180055 : วัดวังน้ำเขียว อดุลย์  ทองลิ้ม ครู
125 สพป.นครปฐม เขต 1 180061 : บ้านหนองพงนก บัญชา  อินทพรหม ครู
126 สพป.นครปฐม เขต 1 180061 : บ้านหนองพงนก จารุวรรณ์  พัฒน์ไทยสงค์ ครู
127 สพป.นครปฐม เขต 1 180062 : วัดสระสี่มุม สุกัญญา  เวชรัตน์ ครู
128 สพป.นครปฐม เขต 1 180097 : บ้านสามัคคี มินตรา  สระทองอุ่น ครู
129 สพป.นครปฐม เขต 1 180064 : วัดราษฎร์วราราม นายวชิรพงศ์  ชูเลิศ ธุรการโรงเรียน
130 สพป.นครปฐม เขต 1 180065 : บ้านหนองพงเล็ก สรไกร  แก้วชัยภูมิ ครู
131 สพป.นครปฐม เขต 1 180063 : วัดดอนเตาอิฐ ดวงใจ  มีศรีสุข ครู
132 สพป.นครปฐม เขต 1 180070 : บ้านหนองเขมร นายณรงค์  สมบูรณ์โชคดี ครู
133 สพป.นครปฐม เขต 1 180068 : วัดหนองกระทุ่ม ดุษฎี  ศรีจำปา ครู
134 สพป.นครปฐม เขต 1 180068 : วัดหนองกระทุ่ม นางสาวพรรณิกา  ลูกรัก ครู
135 สพป.นครปฐม เขต 1 180094 : วัดห้วยม่วง พงษ์ศักดิ์  ดอนขันไพร ครู
136 สพป.นครปฐม เขต 1 180095 : วัดปทุมทองสุทธาราม นงค์ลักษณ์  วงษ์งาม ครู
137 สพป.นครปฐม เขต 1 180095 : วัดปทุมทองสุทธาราม อำนาจ  หงษ์ทอง ครู
138 สพป.นครปฐม เขต 1 180096 : วัดท่าเสา นายรัตนวิทย์  รอบคอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ
139 สพป.นครปฐม เขต 1 180102 : บ้านบัวแดง นางสาวสิริจรรยา  จิ๋วหนองโพธิ์ ครูผู้ช่วย
140 สพป.นครปฐม เขต 1 180099 : วัดกำแพงแสน นางพิศมัย  ถิ่นน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกำแพงแสน
141 สพป.นครปฐม เขต 1 180076 : บ้านหนองโสน นางสาวกาญจนา  สุขเนตร ครูอัตราจ้าง
142 สพป.นครปฐม เขต 1 180076 : บ้านหนองโสน ทวี  เมืองนก ครู
143 สพป.นครปฐม เขต 1 180077 : วัดหนองโพธิ์ ดวงสุดา  คำกองแก้ว ครู
144 สพป.นครปฐม เขต 1 180077 : วัดหนองโพธิ์ ปนัดดาพร  ช่วงอรุณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
145 สพป.นครปฐม เขต 1 180077 : วัดหนองโพธิ์ อัศศิริ  แสนกันคำ ครู
146 สพป.นครปฐม เขต 1 180126 : ละเอียดอุปถัมภ์ นนท์ธวัช  ผลภัทร์วีรกุล ครู
147 สพป.นครปฐม เขต 1 180112 : บ้านหัวถนน สรนันท์  อุ่นกาศ ครู
148 สพป.นครปฐม เขต 1 180112 : บ้านหัวถนน นายสรายุทธ  วารินทร์ใหล ธุรการโรงเรียน
149 สพป.นครปฐม เขต 1 180130 : วัดสระสี่เหลี่ยม ณัฐิกา  สุริยาวงษ์ ครู
150 สพป.นครปฐม เขต 1 180129 : วัดสุขวราราม อชิสญา  ไชยเทพ ครู
151 สพป.นครปฐม เขต 1 180122 : วัดบ้านหลวง นางสาวกุลนิษฐ์  ขันตีสา ครู
152 สพป.นครปฐม เขต 1 180122 : วัดบ้านหลวง ฐิติกาญจน์  พันธ์การุ่ง ครู
153 สพป.นครปฐม เขต 1 180123 : วัดหนองกระพี้ นายสุทัศน์  เสรีเผ่าวงษ์ ครูโรงเรียนวัดหนองกระพี้
154 สพป.นครปฐม เขต 1 180111 : วัดลำลูกบัว เสาวนีย์  ชาญช่าง ครู
155 สพป.นครปฐม เขต 1 180107 : บ้านแหลมกะเจา สุนทรี  ทองธานี ครู
156 สพป.นครปฐม เขต 1 180113 : วัดลำเหย เอกชัย  ค้าผล ครู
157 สพป.นครปฐม เขต 1 180114 : วัดทุ่งสีหลง อนุสรา  เดชเพิ่ม ธุรการโรงเรียน
158 สพป.นครปฐม เขต 1 180115 : บ้านใหม่ พีรญา  ศิริมาตร์พรชัย ธุรการ
159 สพป.นครปฐม เขต 1 180115 : บ้านใหม่ pinit  chayawat ครู
160 สพป.นครปฐม เขต 1 180116 : บ้านรางมูก พิไลพร   ว่องวิชชาบูรณ์ ครู
161 สพป.นครปฐม เขต 1 180108 : วัดแหลมมะเกลือ พนิดา  ปฐมพรวิวัฒน์ ครู
162 สพป.นครปฐม เขต 1 180109 : วัดตะโกสูง นายภาณุวัชร  แก้วพงษา ผู้อำนวยการ
163 สพป.นครปฐม เขต 1 180109 : วัดตะโกสูง นายธนพงศ์  สังข์ทอง ครูผู้ช่วย
164 สพป.นครปฐม เขต 1 180106 : วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สันทนา  ศรีไพรบัว ครู
165 สพป.นครปฐม เขต 1 180127 : วัดทุ่งผักกูด อำนวย  บุญเปรี้ยว ครู
166 สพป.นครปฐม เขต 1 180128 : วัดกงลาด นางสาวนันทยา  นวนกลางดอน ครู
167 สพป.นครปฐม เขต 1 180128 : วัดกงลาด วรรณนิษา  ต้นสิงห์ ครูผู้ช่วย
168 สพป.นครปฐม เขต 1 180120 : วัดห้วยพระ นายนเรช  ไพบูลย์ ครู
169 สพป.นครปฐม เขต 1 180121 : บ้านแจงงาม ธนัญญา  แต้มรุ่งเรือง ครู
170 สพป.นครปฐม เขต 1 180117 : วัดเลาเต่า สุกัญญา  กิมพิทักษ์ ธุรการ
171 สพป.นครปฐม เขต 1 180118 : วัดทุ่งพิชัย กุลชาลี  มะโนดี ครู
172 สพป.นครปฐม เขต 1 180119 : บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) พัชรี  จันทร์คณาโชค ครู