รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครปฐม เขต 2 180147 : วัดประชานาถ ณฐดนย์  เย็นใจมา ครู
2 สพป.นครปฐม เขต 2 180147 : วัดประชานาถ วัลลภ  ขวัญมา ครู
3 สพป.นครปฐม เขต 2 180152 : วัดสว่างอารมณ์ พิศมัย  ศรนุวัตร ครูชำนาญการ
4 สพป.นครปฐม เขต 2 180152 : วัดสว่างอารมณ์ น.ส.รุ่งนภา  สงวนพานิช ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
5 สพป.นครปฐม เขต 2 180153 : วัดโคกพระเจดีย์ เพียงพร  อาราเม ธุรการ
6 สพป.นครปฐม เขต 2 180138 : วัดงิ้วราย นางสุดารัตน์  วงศ์เจริญ เจ้าหน้าที่พัสดุ
7 สพป.นครปฐม เขต 2 180134 : บ้านคลองบางกระจัน ธนภัทร  เป้าจัตุรัส ครูผู้ช่วย
8 สพป.นครปฐม เขต 2 180134 : บ้านคลองบางกระจัน จรูญรัตน์  เสนาะคำ ครู
9 สพป.นครปฐม เขต 2 180150 : วัดไทร อรนภา  สดีวงษ์ ครู คศ.2
10 สพป.นครปฐม เขต 2 180150 : วัดไทร นางรัชนี  กิ่งนอก รองผู้อำนวยการ
11 สพป.นครปฐม เขต 2 180151 : คลองทางหลวง นายอนันต์  สะสมทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
12 สพป.นครปฐม เขต 2 180149 : วัดท่าตำหนัก สิริลักษณ์  แต่งรุ่ง ครูธุรการ
13 สพป.นครปฐม เขต 2 180149 : วัดท่าตำหนัก สุจินันท์  บริสุทธิ์ ครู
14 สพป.นครปฐม เขต 2 180155 : วัดน้อย อาทิตย์  พันธุกูล ครู
15 สพป.นครปฐม เขต 2 180148 : วัดไทยาวาส ดวงกมล  เหล็งบำรุง ครู เจ้าหน้าที่พัสดุ
16 สพป.นครปฐม เขต 2 180145 : วัดกลางบางแก้ว สุกัญญา  สมบัติ ครู
17 สพป.นครปฐม เขต 2 180145 : วัดกลางบางแก้ว ศรีประภา  ประดับธรรม ครูธุรการ
18 สพป.นครปฐม เขต 2 180146 : วัดตุ๊กตา เอกชัย  รอดบำรุง ครู
19 สพป.นครปฐม เขต 2 180146 : วัดตุ๊กตา วรรณา  พลอยอ่อง ครู
20 สพป.นครปฐม เขต 2 180133 : วัดบางพระ ศุภวุฒิ  บัวเจริญ ครู
21 สพป.นครปฐม เขต 2 180133 : วัดบางพระ อุไร  ชมมะลิ ผู้อำนวยการ
22 สพป.นครปฐม เขต 2 180133 : วัดบางพระ นายสาธิต  ยันตรีสิงห์ ครู
23 สพป.นครปฐม เขต 2 180137 : วัดกลาง นางจินตนา  ปิ่นเวหา ครู
24 สพป.นครปฐม เขต 2 180154 : วัดบ่อตะกั่ว บุญเต็ม  เจียงวงค์ ครู
25 สพป.นครปฐม เขต 2 180154 : วัดบ่อตะกั่ว นางสาวอัญชลี   ศานติกรวาณิชย์ ครู
26 สพป.นครปฐม เขต 2 180156 : วัดห้วยตะโก นางสาวจมาพร  แก้วพันเดิม ครู คศ.1
27 สพป.นครปฐม เขต 2 180136 : วัดลานตากฟ้า สุนทรี  พันชน ครูชำนาญการพิเศษ
28 สพป.นครปฐม เขต 2 180139 : วัดพุทธธรรมรังษี นางพรทิพย์  ชัยสุวรรณ์ ครู
29 สพป.นครปฐม เขต 2 180142 : วัดสัมปทวน ชนัญชิดา  อัตตะกีรติ ธุรการ
30 สพป.นครปฐม เขต 2 180142 : วัดสัมปทวน นพดล  ล้อทอง ครู
31 สพป.นครปฐม เขต 2 180157 : วัดละมุด นายประยูร  ศิริพิน ครู โรงเรียนวัดละมุด
32 สพป.นครปฐม เขต 2 180157 : วัดละมุด นายสุริยา  ภัสสรพิสุทธิกุล ครู
33 สพป.นครปฐม เขต 2 180158 : บ้านลานแหลม สิริหทัย  คตหอย ครูโรงเรียนบ้านลานแหลม
34 สพป.นครปฐม เขต 2 180159 : วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) นางสรวงสุดา  นิติพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
35 สพป.นครปฐม เขต 2 180159 : วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) ศิวะภรณ์  แก้วพงษา ครู
36 สพป.นครปฐม เขต 2 180159 : วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) แวว  รัดรอดกิจ ครู
37 สพป.นครปฐม เขต 2 180135 : วัดสำโรง วัลยา  พวงสุดรัก ครู
38 สพป.นครปฐม เขต 2 180135 : วัดสำโรง สุรีรัตน์  แก้วเขียว ครู
39 สพป.นครปฐม เขต 2 180164 : โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ นางรุ่งนภา  คาดการณ์ไกล ครู
40 สพป.นครปฐม เขต 2 180143 : วัดศีรษะทอง นายเจริญ  แก้วมณี ครูชำนาญการพิเศษ
41 สพป.นครปฐม เขต 2 180143 : วัดศีรษะทอง ธีรศักดิ์  มหาสุข ครู
42 สพป.นครปฐม เขต 2 180144 : วัดเสถียรรัตนาราม นางเรณู  กระเป๋าทอง ครู คศ.1
43 สพป.นครปฐม เขต 2 180141 : วัดกลางครูเวียง กมลฉัตร  ฮึงวัฒนา ครูผู้ช่วย
44 สพป.นครปฐม เขต 2 180141 : วัดกลางครูเวียง นายมนัส  รอดเหตุภัย ครู
45 สพป.นครปฐม เขต 2 180141 : วัดกลางครูเวียง สชิชา  แซ่เล้า ครู
46 สพป.นครปฐม เขต 2 180140 : วัดกกตาล กรวี  เชาวน์สกุล ครูผู้ช่วย
47 สพป.นครปฐม เขต 2 180140 : วัดกกตาล นงลักษณ์  ช่วยคำ ครู คศ.3
48 สพป.นครปฐม เขต 2 180132 : บ้านห้วยพลู นาตยา  โพธิ์อุบล ครู
49 สพป.นครปฐม เขต 2 180163 : วัดท้องไทร นางสาววรรณา  บู่สามสาย ครูโรงเรียนวัดท้องไทร
50 สพป.นครปฐม เขต 2 180160 : บ้านห้วยกรด นางสาวพิธาน  โสมกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
51 สพป.นครปฐม เขต 2 180161 : วัดโคกเขมา ประสงค์  ตั้งธนะวัฒน์ ครู
52 สพป.นครปฐม เขต 2 180161 : วัดโคกเขมา ยุวดี  เกิดโพธิ์ชา ครู
53 สพป.นครปฐม เขต 2 180161 : วัดโคกเขมา นายธนชัย  อินทร์ดิษฐื ครูอัตราจ้าง
54 สพป.นครปฐม เขต 2 180162 : วัดทุ่งน้อย ดาวสวรรค์  พ่วงสมจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
55 สพป.นครปฐม เขต 2 180162 : วัดทุ่งน้อย นายทานุวัต  ตรีวิทยานันท์ ครู
56 สพป.นครปฐม เขต 2 180184 : วัดบางภาษี สงบ  ปกป้อง ครู
57 สพป.นครปฐม เขต 2 180184 : วัดบางภาษี ธนกฤต  พุฒิเนาวรัตน์ ผู้นำด้านการศึกษา
58 สพป.นครปฐม เขต 2 180202 : บ้านคลองนกกระทุง ป้อม  ขาวจันทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
59 สพป.นครปฐม เขต 2 180168 : วัดลานคา นางสาวอิงครัศม์   ธีระธนิตวงศ์ ธุรการ
60 สพป.นครปฐม เขต 2 180168 : วัดลานคา นางสาวนวลจันทร์  โพธิ์ชัย ครู
61 สพป.นครปฐม เขต 2 180168 : วัดลานคา นันทนา  พรมบุ ครู
62 สพป.นครปฐม เขต 2 180192 : วัดดอนยอ นายสมเกียรติ  แก้วอำไพ ครู
63 สพป.นครปฐม เขต 2 180192 : วัดดอนยอ สายฝน  ใจเร็ว ครู
64 สพป.นครปฐม เขต 2 180193 : วัดลาดสะแก มยุรา  ไชยศรีษะ ธุรการโรงเรียน
65 สพป.นครปฐม เขต 2 180193 : วัดลาดสะแก นางสาวภารดี   เขตแจ่มพันธ์ ครู
66 สพป.นครปฐม เขต 2 180173 : วัดไผ่สามตำลึง อุไร  ตาลลักษณ์ ครู
67 สพป.นครปฐม เขต 2 180204 : วัดโพธิ์ เพียงใจ  ทุกข์สูญ ครู
68 สพป.นครปฐม เขต 2 180204 : วัดโพธิ์ วรวิทย์  ตั้นเหลียง ครู
69 สพป.นครปฐม เขต 2 180205 : วัดไผ่จรเข้ นางสาวสุทธภา  เวชวิสุทธิคุณ ครู
70 สพป.นครปฐม เขต 2 180206 : วัดเกษตราราม วิมล  สวัสดี ครู
71 สพป.นครปฐม เขต 2 180206 : วัดเกษตราราม สายฝน  นมนาน ธุรการ
72 สพป.นครปฐม เขต 2 180206 : วัดเกษตราราม นางมาเลียม  กสิกวัธน ครู
73 สพป.นครปฐม เขต 2 180203 : วัดพระมอพิสัย ปัฌธรรมมา  วะลับ ครู
74 สพป.นครปฐม เขต 2 180203 : วัดพระมอพิสัย พรพรรณ  ราษฎร์สภา เจ้าหน้าที่ธุรการ
75 สพป.นครปฐม เขต 2 180186 : บ้านนราภิรมย์ ธิติมา  ปลายเนตร ครูจ้างสอน
76 สพป.นครปฐม เขต 2 180186 : บ้านนราภิรมย์ จิตร  ยุติธรรมคุณา ผู้อำนวยการ
77 สพป.นครปฐม เขต 2 180187 : วัดสว่างอารมณ์ นิภา  ทองไพบูรณ์ ครู คศ.3
78 สพป.นครปฐม เขต 2 180185 : วัดนราภิรมย์ สุวรรณา  จินวงษ์โป๊ ครู
79 สพป.นครปฐม เขต 2 180185 : วัดนราภิรมย์ จุฬาลักษณ์  เพชรแอง ครูผู้ช่วย
80 สพป.นครปฐม เขต 2 180212 : วัดนิลเพชร กรพินธุ์  เตี้ยไทรแก้ว ครู
81 สพป.นครปฐม เขต 2 180212 : วัดนิลเพชร สมชาย  แสงวารินทร์ ครู
82 สพป.นครปฐม เขต 2 180213 : วัดบัวปากท่า อรรถวุฒิ  ดีนอก ครู
83 สพป.นครปฐม เขต 2 180211 : บ้านหนองปรงกาญจนา นางสาวปาริชาติ  ไทรทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
84 สพป.นครปฐม เขต 2 180209 : วัดบอนใหญ่ ไพริน  กองศรี ธุรการ
85 สพป.นครปฐม เขต 2 180209 : วัดบอนใหญ่ ปรัชญา  กาญจนประดิษฐ์ ครู
86 สพป.นครปฐม เขต 2 180210 : ตลาดเจริญสุข ประดิษฐ์  ชาวไร่นาค ครู
87 สพป.นครปฐม เขต 2 180210 : ตลาดเจริญสุข นางสาวศิริพร  วิริยะวิชาชาญ ครูผู้ช่วย
88 สพป.นครปฐม เขต 2 180208 : วัดบัวหวั่น มิตร  อาจยุทธ์ ครู
89 สพป.นครปฐม เขต 2 180171 : วัดบางไผ่นารถ นางสาวณพัฐกรณ์  เลิศชำนาญสวน ครู
90 สพป.นครปฐม เขต 2 180172 : วัดผาสุการาม นายพีระวิทย์  ชนะภักดิ์ ผู้บริหาร
91 สพป.นครปฐม เขต 2 180172 : วัดผาสุการาม นางอลิสรา  จันทราช ครู
92 สพป.นครปฐม เขต 2 180189 : วัดบางปลา พนสณฑ์  ยรรยง ครู
93 สพป.นครปฐม เขต 2 180190 : วัดเกาะแรต เฉลิมพล  พุ่มกุมาร ครู
94 สพป.นครปฐม เขต 2 180190 : วัดเกาะแรต นางศศิกานต์  มะคำแป้น ครู
95 สพป.นครปฐม เขต 2 180191 : ตลาดเกาะแรต นายชนม์ปกรณ์  นันท์ธนสกุล ครู
96 สพป.นครปฐม เขต 2 180196 : วัดรางกำหยาด นายพรศักดิ์  พัดฉวี ครู
97 สพป.นครปฐม เขต 2 180196 : วัดรางกำหยาด ประกอบ  ลมูลมอญ ครู
98 สพป.นครปฐม เขต 2 180196 : วัดรางกำหยาด พรศักดิ์  พัดฉวี ครู
99 สพป.นครปฐม เขต 2 180197 : ตลาดรางกระทุ่ม ธันยมัย  อาจหาญ ครู
100 สพป.นครปฐม เขต 2 180197 : ตลาดรางกระทุ่ม ไพรินทร์  ศรีสาหร่าย ครู
101 สพป.นครปฐม เขต 2 180198 : บ้านรางกระทุ่ม เสาวลักษณ์  บาลลา ธุรการ
102 สพป.นครปฐม เขต 2 180199 : บ้านรางปลาหมอ จรัญญา  ศรีเอี่ยมออง ครู
103 สพป.นครปฐม เขต 2 180199 : บ้านรางปลาหมอ ไพศาล  สงวนจิตต์ ครูธุรการ
104 สพป.นครปฐม เขต 2 180199 : บ้านรางปลาหมอ นายอิทธิพล  ธานินทร์พงศ์ ครู
105 สพป.นครปฐม เขต 2 180200 : บ้านคลองพระมอพิสัย สังวาลย์  มีใจดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
106 สพป.นครปฐม เขต 2 180201 : วัดบึงลาดสวาย ฐิญาดา  โพธิชัย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
107 สพป.นครปฐม เขต 2 180201 : วัดบึงลาดสวาย นายภูวเดช  สว่างวงษ์ ผู้อำนวยการ
108 สพป.นครปฐม เขต 2 180182 : วัดสุขวัฒนาราม siwaporn  sooktago ครู
109 สพป.นครปฐม เขต 2 180188 : ไทยรัฐวิทยา ๔ ภูธนะ  วงษ์บุญตรี ครู คศ.1
110 สพป.นครปฐม เขต 2 180195 : บ้านหนองปรง สาวิตรี  โพธิ์ทองนาค ครูธุรการ
111 สพป.นครปฐม เขต 2 180195 : บ้านหนองปรง นางวิริยา  ธุวภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
112 สพป.นครปฐม เขต 2 180194 : วัดเกษมสุริยัมนาจ วิทยา  ศรีโกมล ครู
113 สพป.นครปฐม เขต 2 180167 : บ้านประตูน้ำพระพิมล อัญชลี  อยู่บริสุทธิ์ ธุรการ
114 สพป.นครปฐม เขต 2 180167 : บ้านประตูน้ำพระพิมล นายโกวิท  ภิรมย์คำ ครู
115 สพป.นครปฐม เขต 2 180165 : บ้านบางเลน นางสาวราตรี  ศรีสังวาลย์ ครู
116 สพป.นครปฐม เขต 2 180165 : บ้านบางเลน วิภาดา  แก้วคงคา ครู
117 สพป.นครปฐม เขต 2 180165 : บ้านบางเลน ปฐม  ศิริบุญญา ครู
118 สพป.นครปฐม เขต 2 180166 : บ้านไผ่คอกวัว มนัส  คุณานุศาสน์ ครู
119 สพป.นครปฐม เขต 2 180174 : วัดบางหลวง สุทธิเกียรติ  ชาติชำนิ ครูผู้ช่วย
120 สพป.นครปฐม เขต 2 180174 : วัดบางหลวง สรรชัย   วิบูลย์ชาติ ครู
121 สพป.นครปฐม เขต 2 180175 : วัดบางน้อยใน ปาิรชาติ  แก้วมณี เจ้าหน้าที่ธุรการ
122 สพป.นครปฐม เขต 2 180176 : วัดราษฎร์สามัคคี มลิวัลย์  จันทร์บาง ครูผู้ช่วย
123 สพป.นครปฐม เขต 2 180207 : บ้านหนองมะม่วง นันทา  มูลทองน้อย ครู
124 สพป.นครปฐม เขต 2 180169 : บ้านไผ่ล้อม นันทพร  เอี่ยมสาหร่าย ครู
125 สพป.นครปฐม เขต 2 180170 : วัดไผ่หูช้าง นายวิรัช  บัวบาน ครู โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง
126 สพป.นครปฐม เขต 2 180170 : วัดไผ่หูช้าง นายเอนก  สุวรรณมุสิทธิ์ ครู
127 สพป.นครปฐม เขต 2 180181 : วัดลำพญา สุจิตร  นามะสัก ครู
128 สพป.นครปฐม เขต 2 180181 : วัดลำพญา กานต์ชนก  สุขนิยม ครู
129 สพป.นครปฐม เขต 2 180183 : วัดเวฬุวนาราม กรรณิการ์  แป้นกลม ครูผู้ช่วย
130 สพป.นครปฐม เขต 2 180183 : วัดเวฬุวนาราม นายมานพ  ขาวขำ ครูโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
131 สพป.นครปฐม เขต 2 180180 : วัดศิลามูล พิศมัย  เณรบำรุง ครู โรงเรียนวัดศิลามูล
132 สพป.นครปฐม เขต 2 180179 : บ้านไผ่หลวง วันดี  วิมูลชาติ ธุรการโรงเรียน
133 สพป.นครปฐม เขต 2 180226 : บ้านกระทุ่มล้ม นางจันทิรา  รัตนะ ครู
134 สพป.นครปฐม เขต 2 180227 : บ้านเพลินวัฒนา สุนิสา  เพ่งพินิจ ธุรการ
135 สพป.นครปฐม เขต 2 180214 : วัดปรีดาราม ประรินทร์  ครองระวะ ครู
136 สพป.นครปฐม เขต 2 180215 : บ้านคลองจินดา Virus  Phommarin ครู
137 สพป.นครปฐม เขต 2 180215 : บ้านคลองจินดา อารี  บุญณสะ ครู
138 สพป.นครปฐม เขต 2 180216 : บ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา) สุพจน์  สอาดจิตต์ ครู
139 สพป.นครปฐม เขต 2 180216 : บ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา) นางสาวสุณีย์   เหลือลอยเลิศ ครู
140 สพป.นครปฐม เขต 2 180217 : วัดวังน้ำขาว นางสาวนวลเพ็ญ  พูวิบูลย์ ครู
141 สพป.นครปฐม เขต 2 180217 : วัดวังน้ำขาว อัจฉรา  พืชสิงห์ ครู
142 สพป.นครปฐม เขต 2 180217 : วัดวังน้ำขาว นายอนุวัฒน์  ศักดิ์จันทร์ ครู
143 สพป.นครปฐม เขต 2 180217 : วัดวังน้ำขาว นันทพร  ขาวใจผ่อง ครู
144 สพป.นครปฐม เขต 2 180235 : บ้านฉาง นางกนกวรินทร์  ขำเขียว ครูผู้ช่วย
145 สพป.นครปฐม เขต 2 180232 : วัดบางช้างเหนือ นายศุภชัย  หัวใจเพ็ชร์ ครู
146 สพป.นครปฐม เขต 2 180234 : บ้านดอนทอง ปรารภ  หลงสมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
147 สพป.นครปฐม เขต 2 180234 : บ้านดอนทอง สุภาพร  ชัยรัตน์ ครู
148 สพป.นครปฐม เขต 2 180249 : บ้านคลองใหม่ รวิภาส  โคมากุล ครู
149 สพป.นครปฐม เขต 2 180221 : วัดราษฏร์ศรัทธาราม นายสุเทพ  ลิมปนเวทยานนท์ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
150 สพป.นครปฐม เขต 2 180219 : หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ นายศักดิ์ดา  ทวีตั๊งตระกูล ครู
151 สพป.นครปฐม เขต 2 180220 : บ้านตากแดด วิสาขะ  แสงสว่าง ธุรการโรงเรียน
152 สพป.นครปฐม เขต 2 180218 : วัดจินดาราม นายประพจน์  เอี่ยมจินดา ครู
153 สพป.นครปฐม เขต 2 180218 : วัดจินดาราม โสภณ  ประภาสุทธิกุล ครู
154 สพป.นครปฐม เขต 2 180247 : วัดทรงคนอง นายยอดชาย  นุตะโร ครู
155 สพป.นครปฐม เขต 2 180247 : วัดทรงคนอง สันทัด  สุวิมล ครู
156 สพป.นครปฐม เขต 2 180247 : วัดทรงคนอง กมลชนก  แจ่มจำรัส ครูผู้ช่วย
157 สพป.นครปฐม เขต 2 180241 : วัดท่าข้าม พิมไข่มุก  นวสุธารัตน์ ครู
158 สพป.นครปฐม เขต 2 180245 : บ้านท่าตลาด pittaya  peerawutipan ครู
159 สพป.นครปฐม เขต 2 180223 : วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) นางสาวจารุวรรณ   ภู่ระหงษ์ ครู
160 สพป.นครปฐม เขต 2 180224 : คลองบางกระทึก นางอัจฉรา  โบสุวรรณ ครู
161 สพป.นครปฐม เขต 2 180230 : บ้านหัวอ่าว นางสาวกุลฑรี  พิกุลแกม ผู้อำนวยการโรงเรียน
162 สพป.นครปฐม เขต 2 180230 : บ้านหัวอ่าว นางคนึงนิตย์  ชิตมีไชย ครูคศ.3
163 สพป.นครปฐม เขต 2 180240 : วัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วรางค์  เวชประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
164 สพป.นครปฐม เขต 2 180233 : วัดบางช้างใต้ สมบูรณ์  วิริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
165 สพป.นครปฐม เขต 2 180231 : บ้านบางม่วง จันทิพา  เพ่งดี ครูผู้ช่วย
166 สพป.นครปฐม เขต 2 180231 : บ้านบางม่วง นางสาวดาราทิพย์  มาสมบูรณ์ ครู
167 สพป.นครปฐม เขต 2 180228 : บ้านบางเตย วสวัตติ์  เสรีอัครวัชร์ ครู
168 สพป.นครปฐม เขต 2 180238 : บ้านบางประแดง นายเพ็ชรชาย  โชคประเสริฐ ผู้อำนวยการ
169 สพป.นครปฐม เขต 2 180243 : วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม ) ชญาน์นัทช์   ณะวุฒิ ครู
170 สพป.นครปฐม เขต 2 180243 : วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม ) นางสาวปวีณา  ฉัตรพัชรภิญโญ ครู
171 สพป.นครปฐม เขต 2 180244 : วัดเดชานุสรณ์ อนันต์  รัศมี ผู้อำนวยการโรงเรียน
172 สพป.นครปฐม เขต 2 180244 : วัดเดชานุสรณ์ นายสามารถ  ภูมิอาจ ครู
173 สพป.นครปฐม เขต 2 180248 : วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) นางขนิษฐา  ห้วยหงษ์ทอง ครู
174 สพป.นครปฐม เขต 2 180222 : วัดท่าพูด วิมลรัตน์  ยืนยงค์ ธุรการ
175 สพป.นครปฐม เขต 2 180242 : บ้านดงเกตุ ปรเมศ  เพียรความสุข ครู
176 สพป.นครปฐม เขต 2 180246 : วัดหอมเกร็ด นางสาวศรินทิพย์  บู๊ประเสริฐ เจ้าหน้าที่
177 สพป.นครปฐม เขต 2 180246 : วัดหอมเกร็ด นางอารีย์  ดีมานพ ครูชำนาญการพิเศษ
178 สพป.นครปฐม เขต 2 180225 : บ้านหอมเกร็ด นายเจน  เกิดโพชา ผู้อำนวยการโรงเรียน
179 สพป.นครปฐม เขต 2 180225 : บ้านหอมเกร็ด สุวิมล  วิมูลชาติ ครูธุรการโรงเรียน
180 สพป.นครปฐม เขต 2 180237 : บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ ธัญยธรณ์  อตมวิริยะกรณ์ ครู
181 สพป.นครปฐม เขต 2 180237 : บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ ปริศนา  ทองจีน ครู
182 สพป.นครปฐม เขต 2 180254 : บุณยศรีสวัสดิ์ นาย  ไพบูลย์ วงษ์ปาน ครู
183 สพป.นครปฐม เขต 2 180255 : บ้านคลองสว่างอารมณ์ อรรณพ  ดลวิทยากุล ธุรการ
184 สพป.นครปฐม เขต 2 180255 : บ้านคลองสว่างอารมณ์ นายชินกฤต  วัฒนกู ครู
185 สพป.นครปฐม เขต 2 180256 : วัดมะเกลือ สายทอง  อินทรมณี ครู
186 สพป.นครปฐม เขต 2 180253 : บ้านคลองโยง วารี  สวัสดิ์จุ้น ครู
187 สพป.นครปฐม เขต 2 180253 : บ้านคลองโยง สังวร  เที่ยงสมพงษ์ ครู คศ.3
188 สพป.นครปฐม เขต 2 180251 : บ้านคลองมหาสวัสดิ์ ฐปนพันธ์  เปี่ยมศิริ ครู
189 สพป.นครปฐม เขต 2 180251 : บ้านคลองมหาสวัสดิ์ นางสาวพลอยรุ้ง  ทองทับทิม เจ้าหน้าที่พัสดุ
190 สพป.นครปฐม เขต 2 180252 : วัดสาลวัน ชนาภา  จีนคร้าม ครูผู้ช่วย
191 สพป.นครปฐม เขต 2 180252 : วัดสาลวัน สุภาดา  สันติวรากร ครูผู้ช่วย
192 สพป.นครปฐม เขต 2 180250 : วัดสุวรรณาราม สมชาย  สุภาพงษ์ ครู คศ.1
193 สพป.นครปฐม เขต 2 180257 : พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ปัทวี  ศรีลาชัย เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
194 สพป.นครปฐม เขต 2 180257 : พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ภัคสุดา  แต่งรุ่ง ธุรการ