รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180147 วัดประชานาถ วัลลภ  ขวัญมา ครู อนุมัติ
2 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180147 วัดประชานาถ ณฐดนย์  เย็นใจมา ครู อนุมัติ
3 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180152 วัดสว่างอารมณ์ พิศมัย  ศรนุวัตร ครูชำนาญการ อนุมัติ
4 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180152 วัดสว่างอารมณ์ น.ส.รุ่งนภา  สงวนพานิช ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
5 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180153 วัดโคกพระเจดีย์ เพียงพร  อาราเม ธุรการ อนุมัติ
6 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180153 วัดโคกพระเจดีย์ นายยุทธ  ธรรมพิทักษ์ รอง ผอ.ร.ร. อนุมัติ
7 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180138 วัดงิ้วราย นางสุดารัตน์  วงศ์เจริญ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
8 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180134 บ้านคลองบางกระจัน ธนภัทร  เป้าจัตุรัส ครูผู้ช่วย อนุมัติ
9 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180134 บ้านคลองบางกระจัน นางฉลอง  ภิรมย์อยู่ ครู อนุมัติ
10 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180134 บ้านคลองบางกระจัน จรูญรัตน์  เสนาะคำ ครู อนุมัติ
11 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180150 วัดไทร จิราพร  ตันธนะชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
12 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180150 วัดไทร นางรัชนี  กิ่งนอก รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
13 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180151 คลองทางหลวง นายอนันต์  สะสมทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
14 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180149 วัดท่าตำหนัก สุจินันท์  บริสุทธิ์ ครู อนุมัติ
15 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180149 วัดท่าตำหนัก สิริลักษณ์  แต่งรุ่ง ครูธุรการ อนุมัติ
16 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180155 วัดน้อย อาทิตย์  พันธุกูล ครู อนุมัติ
17 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180148 วัดไทยาวาส ดวงกมล  เหล็งบำรุง ครู เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
18 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180145 วัดกลางบางแก้ว สุกัญญา  สมบัติ ครู อนุมัติ
19 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180146 วัดตุ๊กตา ชัยศิริ   ขันทอง ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
20 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180146 วัดตุ๊กตา วรรณา  พลอยอ่อง ครู อนุมัติ
21 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180133 วัดบางพระ นายสาธิต  ยันตรีสิงห์ ครู อนุมัติ
22 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180133 วัดบางพระ อุไร  ชมมะลิ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
23 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180133 วัดบางพระ ศุภวุฒิ  บัวเจริญ ครู อนุมัติ
24 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180137 วัดกลาง นางจินตนา  ปิ่นเวหา ครู อนุมัติ
25 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180137 วัดกลาง นายบุญเลิศ  วงศืสามี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
26 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180154 วัดบ่อตะกั่ว นางสาวอัญชลี   ศานติกรวาณิชย์ ครู อนุมัติ
27 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180154 วัดบ่อตะกั่ว บุญเต็ม  เจียงวงค์ ครู อนุมัติ
28 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180156 วัดห้วยตะโก นางสาวจมาพร  แก้วพันเดิม ครู คศ.1 อนุมัติ
29 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180136 วัดลานตากฟ้า สุนทรี  พันชน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
30 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180139 วัดพุทธธรรมรังษี นางพรทิพย์  ชัยสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
31 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180142 วัดสัมปทวน นพดล  ล้อทอง ครู อนุมัติ
32 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180142 วัดสัมปทวน ชนัญชิดา  อัตตะกีรติ ธุรการ อนุมัติ
33 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180157 วัดละมุด นายสุริยา  ภัสสรพิสุทธิกุล ครู อนุมัติ
34 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180157 วัดละมุด นายประยูร  ศิริพิน ครู โรงเรียนวัดละมุด อนุมัติ
35 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180158 บ้านลานแหลม สิริหทัย  คตหอย ครูโรงเรียนบ้านลานแหลม อนุมัติ
36 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180158 บ้านลานแหลม นายสมพงษ์  ตะโกดี ครู อนุมัติ
37 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180159 วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) แวว  รัดรอดกิจ ครู อนุมัติ
38 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180159 วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) นางสรวงสุดา  นิติพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
39 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180159 วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) ศิวะภรณ์  แก้วพงษา ครู อนุมัติ
40 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180135 วัดสำโรง ณัฐภัชศร  มูนีกลุ ครูชำนาญการ อนุมัติ
41 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180135 วัดสำโรง สุรีรัตน์  แก้วเขียว ครู อนุมัติ
42 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180164 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ นางรุ่งนภา  คาดการณ์ไกล ครู อนุมัติ
43 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180143 วัดศีรษะทอง นายเจริญ  แก้วมณี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
44 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180143 วัดศีรษะทอง ธีรศักดิ์  มหาสุข ครู อนุมัติ
45 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180144 วัดเสถียรรัตนาราม ธัญลักษณ์  รอดเกิด ธุรการ อนุมัติ
46 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180144 วัดเสถียรรัตนาราม นางเรณู  กระเป๋าทอง ครู คศ.1 อนุมัติ
47 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180141 วัดกลางครูเวียง นายมนัส  รอดเหตุภัย ครู อนุมัติ
48 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180140 วัดกกตาล นงลักษณ์  ช่วยคำ ครู คศ.3 อนุมัติ
49 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180140 วัดกกตาล กรวี  เชาวน์สกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
50 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180132 บ้านห้วยพลู นาตยา  โพธิ์อุบล ครู อนุมัติ
51 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180132 บ้านห้วยพลู เจริญ  สีนาค ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
52 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180163 วัดท้องไทร นางสาววรรณา  บู่สามสาย ครูโรงเรียนวัดท้องไทร อนุมัติ
53 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180160 บ้านห้วยกรด นางสาวพิธาน  โสมกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
54 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180161 วัดโคกเขมา ยุวดี  เกิดโพธิ์ชา ครู อนุมัติ
55 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180161 วัดโคกเขมา นายธนชัย  อินทร์ดิษฐื ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
56 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180161 วัดโคกเขมา ประสงค์  ตั้งธนะวัฒน์ ครู อนุมัติ
57 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180162 วัดทุ่งน้อย นางสาวศจี   เฟื่องบริบูรณ์ ครู อนุมัติ
58 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180162 วัดทุ่งน้อย ดาวสวรรค์  พ่วงสมจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
59 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180184 วัดบางภาษี สงบ  ปกป้อง ครู อนุมัติ
60 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180202 บ้านคลองนกกระทุง ป้อม  ขาวจันทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
61 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180168 วัดลานคา นางสาวอิงครัศม์   ธีระธนิตวงศ์ ธุรการ อนุมัติ
62 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180168 วัดลานคา นันทนา  พรมบุ ครู อนุมัติ
63 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180168 วัดลานคา นางสาวนวลจันทร์  โพธิ์ชัย ครู อนุมัติ
64 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180192 วัดดอนยอ สายฝน  บุมี ครู อนุมัติ
65 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180192 วัดดอนยอ นายสมเกียรติ  แก้วอำไพ ครู อนุมัติ
66 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180193 วัดลาดสะแก นฤมล  รวยดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
67 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180193 วัดลาดสะแก สายฝน  อาสานอก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
68 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180173 วัดไผ่สามตำลึง อุไร  ตาลลักษณ์ ครู อนุมัติ
69 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180204 วัดโพธิ์ วรวิทย์  ตั้นเหลียง ครู อนุมัติ
70 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180204 วัดโพธิ์ เพียงใจ  ทุกข์สูญ ครู อนุมัติ
71 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180205 วัดไผ่จรเข้ นางสาวสุทธภา  เวชวิสุทธิคุณ ครู อนุมัติ
72 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180206 วัดเกษตราราม นางมาเลียม  กสิกวัธน ครู อนุมัติ
73 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180206 วัดเกษตราราม สายฝน  นมนาน ธุรการ อนุมัติ
74 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180203 วัดพระมอพิสัย รุ่งอรุณ  เอมสมบูรณ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
75 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180203 วัดพระมอพิสัย พรพรรณ  ราษฎร์สภา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
76 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180186 บ้านนราภิรมย์ จิตร  ยุติธรรมคุณา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
77 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180187 วัดสว่างอารมณ์ นิภา  ทองไพบูรณ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
78 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180185 วัดนราภิรมย์ สุวรรณา  จินวงษ์โป๊ ครู อนุมัติ
79 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180185 วัดนราภิรมย์ วิโรจน์  หงษ์ลอย รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
80 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180212 วัดนิลเพชร สมชาย  แสงวารินทร์ ครู อนุมัติ
81 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180212 วัดนิลเพชร กรพินธุ์  เตี้ยไทรแก้ว ครู อนุมัติ
82 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180213 วัดบัวปากท่า อรรถวุฒิ  ดีนอก ครู อนุมัติ
83 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180211 บ้านหนองปรงกาญจนา นางสาวปาริชาติ  ไทรทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
84 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180209 วัดบอนใหญ่ ไพริน  กองศรี ธุรการ อนุมัติ
85 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180209 วัดบอนใหญ่ ปรัชญา  กาญจนประดิษฐ์ ครู อนุมัติ
86 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180210 ตลาดเจริญสุข นางสาวศิริพร  วิริยะวิชาชาญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
87 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180210 ตลาดเจริญสุข ประดิษฐ์  ชาวไร่นาค ครู อนุมัติ
88 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180208 วัดบัวหวั่น มิตร  อาจยุทธ์ ครู อนุมัติ
89 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180171 วัดบางไผ่นารถ นางสาวณพัฐกรณ์  เลิศชำนาญสวน ครู อนุมัติ
90 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180171 วัดบางไผ่นารถ วิไล  วาราชะนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
91 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180172 วัดผาสุการาม นางอลิสรา  จันทราช ครู อนุมัติ
92 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180172 วัดผาสุการาม นายพีระวิทย์  ชนะภักดิ์ ผู้บริหาร อนุมัติ
93 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180189 วัดบางปลา พนสณฑ์  ยรรยง ครู อนุมัติ
94 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180190 วัดเกาะแรต เฉลิมพล  พุ่มกุมาร ครู อนุมัติ
95 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180190 วัดเกาะแรต นางศศิกานต์  มะคำแป้น ครู อนุมัติ
96 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180191 ตลาดเกาะแรต นายชนม์ปกรณ์  นันท์ธนสกุล ครู อนุมัติ
97 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180196 วัดรางกำหยาด ประกอบ  ลมูลมอญ ครู อนุมัติ
98 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180196 วัดรางกำหยาด พรศักดิ์  พัดฉวี ครู อนุมัติ
99 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180197 ตลาดรางกระทุ่ม ธันยมัย  อาจหาญ ครู อนุมัติ
100 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180197 ตลาดรางกระทุ่ม ไพรินทร์  ศรีสาหร่าย ครู อนุมัติ
101 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180197 ตลาดรางกระทุ่ม หทัยรัตน์  ใจซื่อกุล ครู อนุมัติ
102 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180197 ตลาดรางกระทุ่ม นางประทิน  ศรีตงกิม ครู อนุมัติ
103 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180198 บ้านรางกระทุ่ม เสาวลักษณ์  บาลลา ธุรการ อนุมัติ
104 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180199 บ้านรางปลาหมอ นายอิทธิพล  ธานินทร์พงศ์ ครู อนุมัติ
105 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180199 บ้านรางปลาหมอ ไพศาล  สงวนจิตต์ ครูธุรการ อนุมัติ
106 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180199 บ้านรางปลาหมอ จรัญญา  ศรีเอี่ยมออง ครู อนุมัติ
107 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180200 บ้านคลองพระมอพิสัย สังวาลย์  มีใจดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
108 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180201 วัดบึงลาดสวาย นายภูวเดช  สว่างวงษ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
109 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180201 วัดบึงลาดสวาย ฐิญาดา  โพธิชัย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
110 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180182 วัดสุขวัฒนาราม siwaporn  sooktago ครู อนุมัติ
111 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180188 ไทยรัฐวิทยา ๔ ภูธนะ  วงษ์บุญตรี ครู คศ.1 อนุมัติ
112 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180195 บ้านหนองปรง นางวิริยา  ธุวภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
113 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180195 บ้านหนองปรง สาวิตรี  โพธิ์ทองนาค ครูธุรการ อนุมัติ
114 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180195 บ้านหนองปรง วิจิตรา  เปี่ยมอยู่ ครู อนุมัติ
115 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180194 วัดเกษมสุริยัมนาจ วิทยา  ศรีโกมล ครู อนุมัติ
116 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180167 บ้านประตูน้ำพระพิมล นายโกวิท  ภิรมย์คำ ครู อนุมัติ
117 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180167 บ้านประตูน้ำพระพิมล อัญชลี  อยู่บริสุทธิ์ ธุรการ อนุมัติ
118 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180165 บ้านบางเลน วิภาดา  แก้วคงคา ครู อนุมัติ
119 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180165 บ้านบางเลน ปฐม  ศิริบุญญา ครู อนุมัติ
120 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180165 บ้านบางเลน นางสาวราตรี  ศรีสังวาลย์ ครู อนุมัติ
121 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180166 บ้านไผ่คอกวัว วิเชียร  รัตนชงค์ ผู้อำนวยการโรงเีรียน อนุมัติ
122 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180166 บ้านไผ่คอกวัว มนัส  คุณานุศาสน์ ครู อนุมัติ
123 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180174 วัดบางหลวง น.ส.สุนิสา  จึงมีผลบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
124 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180174 วัดบางหลวง สรรชัย   วิบูลย์ชาติ ครู อนุมัติ
125 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180175 วัดบางน้อยใน ปาิรชาติ  แก้วมณี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
126 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180176 วัดราษฎร์สามัคคี มลิวัลย์  จันทร์บาง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
127 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180207 บ้านหนองมะม่วง นันทา  มูลทองน้อย ครู อนุมัติ
128 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180169 บ้านไผ่ล้อม นันทพร  เอี่ยมสาหร่าย ครู อนุมัติ
129 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180170 วัดไผ่หูช้าง นายวิรัช  บัวบาน ครู โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง อนุมัติ
130 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180170 วัดไผ่หูช้าง นายเอนก  สุวรรณมุสิทธิ์ ครู อนุมัติ
131 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180181 วัดลำพญา สุจิตร  นามะสัก ครู อนุมัติ
132 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180181 วัดลำพญา กานต์ชนก  สุขนิยม ครู อนุมัติ
133 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180181 วัดลำพญา นภาพร  ศรีสถาพรภิวัฒน์ ครู อนุมัติ
134 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180183 วัดเวฬุวนาราม กรรณิการ์  แป้นกลม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
135 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180183 วัดเวฬุวนาราม นายมานพ  ขาวขำ ครูโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม อนุมัติ
136 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180180 วัดศิลามูล พิศมัย  เณรบำรุง ครู โรงเรียนวัดศิลามูล อนุมัติ
137 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180179 บ้านไผ่หลวง รุ่งอรุณ  สังขาร ครู อนุมัติ
138 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180226 บ้านกระทุ่มล้ม นางจันทิรา  รัตนะ ครู อนุมัติ
139 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180227 บ้านเพลินวัฒนา สุนิสา  เพ่งพินิจ ธุรการ อนุมัติ
140 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180214 วัดปรีดาราม นางเพ็ญศิริ  กอแสนสุข ครู อนุมัติ
141 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180215 บ้านคลองจินดา Virus  Phommarin ครู อนุมัติ
142 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180215 บ้านคลองจินดา อารี  บุญณสะ ครู อนุมัติ
143 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180216 บ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา) นางสาวสุณีย์   เหลือลอยเลิศ ครู อนุมัติ
144 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180217 วัดวังน้ำขาว นันทพร  ขาวใจผ่อง ครู อนุมัติ
145 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180217 วัดวังน้ำขาว นายอนุวัฒน์  ศักดิ์จันทร์ ครู อนุมัติ
146 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180217 วัดวังน้ำขาว นางสาวนวลเพ็ญ  พูวิบูลย์ ครู อนุมัติ
147 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180235 บ้านฉาง นางกนกวรินทร์  ขำเขียว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
148 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180232 วัดบางช้างเหนือ นายศุภชัย  หัวใจเพ็ชร์ ครู อนุมัติ
149 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180234 บ้านดอนทอง เปรม  สวนฟัก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
150 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180234 บ้านดอนทอง ปรารภ  หลงสมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
151 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180249 บ้านคลองใหม่ รวิภาส  โคมากุล ครู อนุมัติ
152 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180221 วัดราษฏร์ศรัทธาราม นายสุเทพ  ลิมปนเวทยานนท์ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม อนุมัติ
153 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180219 หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ นายศักดิ์ดา  ทวีตั๊งตระกูล ครู อนุมัติ
154 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180220 บ้านตากแดด วิสาขะ  แสงสว่าง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
155 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180218 วัดจินดาราม โสภณ  ประภาสุทธิกุล ครู อนุมัติ
156 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180218 วัดจินดาราม นายประพจน์  เอี่ยมจินดา ครู อนุมัติ
157 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180247 วัดทรงคนอง นายยอดชาย  นุตะโร ครู อนุมัติ
158 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180247 วัดทรงคนอง สันทัด  สุวิมล ครู อนุมัติ
159 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180241 วัดท่าข้าม พิมไข่มุก  นวสุธารัตน์ ครู อนุมัติ
160 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180245 บ้านท่าตลาด pittaya  peerawutipan ครู อนุมัติ
161 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180223 วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) นางสาวจารุวรรณ   ภู่ระหงษ์ ครู อนุมัติ
162 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180224 คลองบางกระทึก นางอัจฉรา  โบสุวรรณ ครู อนุมัติ
163 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180230 บ้านหัวอ่าว นางสาวกุลฑรี  พิกุลแกม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
164 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180230 บ้านหัวอ่าว นางคนึงนิตย์  ชิตมีไชย ครูคศ.3 อนุมัติ
165 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180240 วัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) วรางค์  เวชประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
166 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180233 วัดบางช้างใต้ สมบูรณ์  วิริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
167 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180231 บ้านบางม่วง นางสาวดาราทิพย์  มาสมบูรณ์ ครู อนุมัติ
168 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180228 บ้านบางเตย วสวัตติ์  เสรีอัครวัชร์ ครู อนุมัติ
169 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180238 บ้านบางประแดง นางสาวกุลธิดา  อินขาว ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
170 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180238 บ้านบางประแดง นายเพ็ชรชาย  โชคประเสริฐ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
171 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180243 วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม ) นางสาวปวีณา  ฉัตรพัชรภิญโญ ครู อนุมัติ
172 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180243 วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม ) ชญาน์นัทช์   ณะวุฒิ ครู อนุมัติ
173 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180244 วัดเดชานุสรณ์ อนันต์  รัศมี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
174 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180244 วัดเดชานุสรณ์ นายสามารถ  ภูมิอาจ ครู อนุมัติ
175 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180248 วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) นางสาวมนัสนันท์  ปัถวี เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
176 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180248 วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) นางขนิษฐา  ห้วยหงษ์ทอง ครู อนุมัติ
177 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180222 วัดท่าพูด วิมลรัตน์  ยืนยงค์ ธุรการ อนุมัติ
178 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180242 บ้านดงเกตุ ปรเมศ  เพียรความสุข ครู อนุมัติ
179 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180246 วัดหอมเกร็ด นายแมนรัตน์  อินทรโชติ ชำนาญการ อนุมัติ
180 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180246 วัดหอมเกร็ด นางอารีย์  ดีมานพ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
181 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180225 บ้านหอมเกร็ด นายจักรกฤษ  ดอนงาม ผู้อำนวยการ อนุมัติ
182 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180225 บ้านหอมเกร็ด นายเจน  เกิดโพชา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
183 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180225 บ้านหอมเกร็ด สุวิมล  วิมูลชาติ ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
184 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180237 บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ ปริศนา  ทองจีน ครู อนุมัติ
185 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180237 บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ ธัญยธรณ์  อตมวิริยะกรณ์ ครู อนุมัติ
186 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180254 บุณยศรีสวัสดิ์ นาย  ไพบูลย์ วงษ์ปาน ครู อนุมัติ
187 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180255 บ้านคลองสว่างอารมณ์ อรรณพ  ดลวิทยากุล ธุรการ อนุมัติ
188 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180255 บ้านคลองสว่างอารมณ์ นายชินกฤต  วัฒนกู ครู อนุมัติ
189 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180256 วัดมะเกลือ สายทอง  อินทรมณี ครู อนุมัติ
190 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180253 บ้านคลองโยง สังวร  เที่ยงสมพงษ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
191 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180251 บ้านคลองมหาสวัสดิ์ ฐปนพันธ์  เปี่ยมศิริ ครู อนุมัติ
192 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180252 วัดสาลวัน สุภาดา  สันติวรากร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
193 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180250 วัดสุวรรณาราม สมชาย  สุภาพงษ์ ครู คศ.1 อนุมัติ
194 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180257 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ภัคสุดา  แต่งรุ่ง ธุรการ อนุมัติ