รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 7401 สพป.สมุทรสาคร 590044 วัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ ) นางสาวประภัสสร  จิราภิญโญ ครู อนุมัติ
2 7401 สพป.สมุทรสาคร 590044 วัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ ) นายกิตติชนม์  บุญเพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
3 7401 สพป.สมุทรสาคร 590046 บ้านชายทะเลกาหลง เกียรติศักดิ์   เริงชัยภูมิ รก.ผอ รร บ้่านชายทะเลกาหลง อนุมัติ
4 7401 สพป.สมุทรสาคร 590033 วัดราษฎร์รังสรรค์ kridsana  saengtubtim ครู ค.ศ.2 อนุมัติ
5 7401 สพป.สมุทรสาคร 590033 วัดราษฎร์รังสรรค์ นายสุรชัย  ทวีชาติ ครูอันดับคศ1 อนุมัติ
6 7401 สพป.สมุทรสาคร 590033 วัดราษฎร์รังสรรค์ นายสมชาย  ไชยดิษฐ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
7 7401 สพป.สมุทรสาคร 590037 วัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สุทธิวรรณ  สุธรรมชัย ครู คศ.2 อนุมัติ
8 7401 สพป.สมุทรสาคร 590038 วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) suwikran  kamuang ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
9 7401 สพป.สมุทรสาคร 590030 บ้านสันดาบ นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไฝงาม ครู อนุมัติ
10 7401 สพป.สมุทรสาคร 590032 บ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 ประจักษ์  สินทะเกิด ครู อนุมัติ
11 7401 สพป.สมุทรสาคร 590027 สหกรณ์นิคมเกลือ nuttisa  rodtusna ธุรการ อนุมัติ
12 7401 สพป.สมุทรสาคร 590053 วัดชัยมงคล นางสาวพรรทิพา   ขำชม ธุรการ อนุมัติ
13 7401 สพป.สมุทรสาคร 590054 วัดน่วมกานนท์ วันเพ็ญ  คุณพิริยะทวี ครู อนุมัติ
14 7401 สพป.สมุทรสาคร 590022 วัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บํารุง) นายศักดาวุฒิ  พิมพะปะตัง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
15 7401 สพป.สมุทรสาคร 590012 หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ รัชนี   ศิริบูรณ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
16 7401 สพป.สมุทรสาคร 590006 วัดใหญ่จอมปราสาท สมศักดิ์  ขำสาคร ครู อนุมัติ
17 7401 สพป.สมุทรสาคร 590005 วัดศรีเมือง นางสาวสกาวรัตน์  แสงสุตา ครู คศ.1 อนุมัติ
18 7401 สพป.สมุทรสาคร 590023 บ้านยกกระบัตร นางสุชาดา  มนต์พลับ ครู คศ 1 อนุมัติ
19 7401 สพป.สมุทรสาคร 590023 บ้านยกกระบัตร จีระศักดิ์  สมศรี ครู อนุมัติ
20 7401 สพป.สมุทรสาคร 590003 วัดคลองครุ Kwandarun  Thongsuk ครู อนุมัติ
21 7401 สพป.สมุทรสาคร 590047 บ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์) ผุสดี  ทองบ้านเกาะ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
22 7401 สพป.สมุทรสาคร 590047 บ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์) นางสาวบุญสม  แก้วพิจิตร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
23 7401 สพป.สมุทรสาคร 590048 วัดปัจจันตาราม บงกช  ดอกเตย ครู อนุมัติ
24 7401 สพป.สมุทรสาคร 590049 วัดราษฎร์ธรรมาราม ชนิกานต์  ท้วมสมบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
25 7401 สพป.สมุทรสาคร 590001 วัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) นางสาวศุภลักษณ์  จิตรสมบุญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
26 7401 สพป.สมุทรสาคร 590001 วัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) กัญญาณัฐ  มากเพ็ง ครู อนุมัติ
27 7401 สพป.สมุทรสาคร 590002 บ้านบางปิ้ง นายสุรัตชัย  บุบผาดี ครู ๕ศ.1 อนุมัติ
28 7401 สพป.สมุทรสาคร 590008 เทพนรรัตน์ ประพันธ์  สูงต่ำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
29 7401 สพป.สมุทรสาคร 590008 เทพนรรัตน์ นายรชตพล  มีชั้นช่วง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
30 7401 สพป.สมุทรสาคร 590013 วัดเจริญสุขาราม นายสุเชษฐ์  มีรักษา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
31 7401 สพป.สมุทรสาคร 590014 บ้านชายทะเลบางกระเจ้า สมจิตต์  เกิดชำนาญ ครู คศ.2 อนุมัติ
32 7401 สพป.สมุทรสาคร 590055 วัดบางกระเจ้า นายไพฑูรย์  หินโน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
33 7401 สพป.สมุทรสาคร 590056 วัดวิสุทธาราม นางบุญสม   กิจธนะสาธร ครู อนุมัติ
34 7401 สพป.สมุทรสาคร 590059 บ้านคลองซื่อ นางสาววัลยา  โพธิ์ฉัตร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
35 7401 สพป.สมุทรสาคร 590041 เมืองสมุทรสาคร นายสุดเขต  โชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
36 7401 สพป.สมุทรสาคร 590042 วัดบางพลี นางชัชจิรา  พรมสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
37 7401 สพป.สมุทรสาคร 590058 วัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม) วิไล   จันทร์ชนะ ครู อนุมัติ
38 7401 สพป.สมุทรสาคร 590043 วัดเกตุมดีศรีวราราม นิทัศน์  เกตุเจริญ ครู อนุมัติ
39 7401 สพป.สมุทรสาคร 590043 วัดเกตุมดีศรีวราราม นิทัศน์  เกตุเจริญ ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม อนุมัติ
40 7401 สพป.สมุทรสาคร 590036 บ้านหนองหาดใหญ่ นายณัฐวุฒิ   จันทร์เต็มดวง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
41 7401 สพป.สมุทรสาคร 590034 บ้านบางนํ้าจืด เกียรติกูล  เหล่ากอดี ครู อนุมัติ
42 7401 สพป.สมุทรสาคร 590035 วัดโพธิ์แจ้ นางสาวพิมพ์ไพรัช  เหมกุล ครู อนุมัติ
43 7401 สพป.สมุทรสาคร 590025 วัดสามัคคีศรัทธาราม sunisa  srijaruen ครู อนุมัติ
44 7401 สพป.สมุทรสาคร 590026 วัดศรีสุทธาราม ท้ศนีย์  รอดทัศนา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
45 7401 สพป.สมุทรสาคร 590009 วัดบางหญ้าแพรก มลฤดี  เกิดมี ครูคศ.1 อนุมัติ
46 7401 สพป.สมุทรสาคร 590009 วัดบางหญ้าแพรก กิตติภณ   นาคลา ครู อนุมัติ
47 7401 สพป.สมุทรสาคร 590010 สมุทรมณีรัตน์ เรณู  ฉิมพาลี ครู อนุมัติ
48 7401 สพป.สมุทรสาคร 590017 วัดบางปลา ศิริขวัญ  อินทร์พิมพ์ ครู อนุมัติ
49 7401 สพป.สมุทรสาคร 590018 บ้านอ้อมโรงหีบ นายณัฎฐกร  สุขนิล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
50 7401 สพป.สมุทรสาคร 590019 วัดพันธุวงษ์ วรายุทธ์  จันทร์งาม ครู อนุมัติ
51 7401 สพป.สมุทรสาคร 590019 วัดพันธุวงษ์ เกษร  สุทธิ ครู อนุมัติ
52 7401 สพป.สมุทรสาคร 590020 วัดศิริมงคล นางสาววิภาดา  สมนาค ครูธุรการ อนุมัติ
53 7401 สพป.สมุทรสาคร 590021 วัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์) สุภัคสิริ  จารวัธน์ ครู อนุมัติ
54 7401 สพป.สมุทรสาคร 590050 วัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง) ศิริมณฑา  ขุนศิริ ครู อนุมัติ
55 7401 สพป.สมุทรสาคร 590050 วัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง) เสาวลักษณ์  เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
56 7401 สพป.สมุทรสาคร 590052 วัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) นายไพวัลย์  คนเพียร ครู คศ.1 อนุมัติ
57 7401 สพป.สมุทรสาคร 590015 วัดกระซ้าขาว วรากรณ์  วงษ์วรรณ ครู อนุมัติ
58 7401 สพป.สมุทรสาคร 590015 วัดกระซ้าขาว นางเดือนเพ็ญ  พันธุ์ธนูวงษ์ ครู คศ.2 อนุมัติ
59 7401 สพป.สมุทรสาคร 590028 สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล กิตติ  ประเสริฐสม ครู อนุมัติ
60 7401 สพป.สมุทรสาคร 590029 บ้านโคก ณิชนันทน์  สังข์ทอง ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
61 7401 สพป.สมุทรสาคร 590029 บ้านโคก อมรทิพย์  แสนทวีสุข ครู อนุมัติ
62 7401 สพป.สมุทรสาคร 590039 วัดบ้านไร่(ประชานุกูล) จุฬาลักษณ์  ก๊กสมบูรณ์ ครูธุรการ อนุมัติ
63 7401 สพป.สมุทรสาคร 590039 วัดบ้านไร่(ประชานุกูล) น้ำทิพย์  พรมศรี ครู อนุมัติ
64 7401 สพป.สมุทรสาคร 590016 เอกชัย รุ่งนภา  แสนวิโลหา ครู คศ.1 อนุมัติ
65 7401 สพป.สมุทรสาคร 590016 เอกชัย นายสมควร   วิเศษศิริ รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
66 7401 สพป.สมุทรสาคร 590024 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม ตรีนุช  พงษ์ฉาย ครู อนุมัติ
67 7401 สพป.สมุทรสาคร 590024 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม บุษราพร  จรดล ครู อนุมัติ
68 7401 สพป.สมุทรสาคร 590007 อนุบาลสมุทรสาคร สุรีลักษณ์  สุภาโชค พนักงานราชการ อนุมัติ
69 7401 สพป.สมุทรสาคร 590007 อนุบาลสมุทรสาคร จิระดา  ปานอยู่ ครู อนุมัติ
70 7401 สพป.สมุทรสาคร 590072 บ้านคลองกระทุ่มแบน นายสุชาติ  เติมสายทอง ครู คศ.2 อนุมัติ
71 7401 สพป.สมุทรสาคร 590063 วัดราษฎร์บํารุง อำภา  สุขสราญ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
72 7401 สพป.สมุทรสาคร 590070 บ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร นางสาวจันทิมา  อุปละ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
73 7401 สพป.สมุทรสาคร 590071 วัดสุวรรณรัตนาราม วัชราภรณ์  จันทร์เต็มดวง ครู อนุมัติ
74 7401 สพป.สมุทรสาคร 590071 วัดสุวรรณรัตนาราม นายสุคนธ์  พลัดเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม อนุมัติ
75 7401 สพป.สมุทรสาคร 590073 บ้านดอนไก่ดี กิติยา  โสภาพันธ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
76 7401 สพป.สมุทรสาคร 590073 บ้านดอนไก่ดี นายพรเทพ   คิดประเสริฐ ธุรการ อนุมัติ
77 7401 สพป.สมุทรสาคร 590062 วัดนางสาว นางอุไรวรรณ  แย้มละออ ครู อนุมัติ
78 7401 สพป.สมุทรสาคร 590065 บ้านท้องคุ้ง วรัทยา  พ่อค้า ครูธุรการ อนุมัติ
79 7401 สพป.สมุทรสาคร 590066 บ้านปลายคลองน้อย สุรศักดิ์  ธนวัตถาภรณ์ ครู อนุมัติ
80 7401 สพป.สมุทรสาคร 590064 วัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) สุมลฑา  ทองพาศน์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
81 7401 สพป.สมุทรสาคร 590074 วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) อาทิตา  วรสุทธิ์พิศาล ครู คศ.1 อนุมัติ
82 7401 สพป.สมุทรสาคร 590075 วัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร) แสงเดือน  รอดรัตนาทูล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
83 7401 สพป.สมุทรสาคร 590076 วัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร) นางรัตนา  ปุจฉาการ ครู อนุมัติ
84 7401 สพป.สมุทรสาคร 590067 บ้านสวนหลวง ศุภชัย  สวนดี ครู อนุมัติ
85 7401 สพป.สมุทรสาคร 590068 วัดใหม่หนองพะอง อุไรวรรณ  ฟักฉิม ครู อนุมัติ
86 7401 สพป.สมุทรสาคร 590077 วัดหนองนกไข่ ศิรินภา  แก้วผาทรัพย์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
87 7401 สพป.สมุทรสาคร 590077 วัดหนองนกไข่ นางสาวนพมาศ   ตันตระกูล ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
88 7401 สพป.สมุทรสาคร 590078 วังนกไข่ ประสิทธิ์  ธูปหอม ครู อนุมัติ
89 7401 สพป.สมุทรสาคร 590061 บ้านคลองแค ประเสริฐ  พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู อนุมัติ
90 7401 สพป.สมุทรสาคร 590060 วัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) นายวีระชัย  ศรีกุศล ครู คศ. 1 อนุมัติ
91 7401 สพป.สมุทรสาคร 590060 วัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) นุชนาฎ  เฉยบำรุง ครู คศ.1 อนุมัติ
92 7401 สพป.สมุทรสาคร 590097 วัดคลองตันราษฎร์บํารุง นางสาวศิมันตรา  เกตุแก้ว ครู อนุมัติ
93 7401 สพป.สมุทรสาคร 590099 บ้านคลองตัน นางสาวธิดารัตน์  รัศมี ครู อนุมัติ
94 7401 สพป.สมุทรสาคร 590098 บ้านรางสายบัว นายประจวบ  ดิษฐเอม ครู อนุมัติ
95 7401 สพป.สมุทรสาคร 590102 วัดเจ็ดริ้ว นายสายชล  ชื่นภิรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ้็ดริ้ว(สาครกิจโกศล) อนุมัติ
96 7401 สพป.สมุทรสาคร 590102 วัดเจ็ดริ้ว สุณิษา  พจน์สมพงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
97 7401 สพป.สมุทรสาคร 590103 วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ ขวัญฤทัย  ลิ้มอิ่ม ครู อนุมัติ
98 7401 สพป.สมุทรสาคร 590096 ไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) นายสาย  มีดี ครู อนุมัติ
99 7401 สพป.สมุทรสาคร 590095 วัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์) ชัชฎา  หวานชะเอม ครู อนุมัติ
100 7401 สพป.สมุทรสาคร 590095 วัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์) นางจุฑาธิป  โพธิ์ร่มไทร ึครู อนุมัติ
101 7401 สพป.สมุทรสาคร 590094 ทํานบแพ้ว นางสาวสมมาทย์  เกาเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
102 7401 สพป.สมุทรสาคร 590084 วัดโรงเข้ สุรเจตน์  ทิมพิทักษ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
103 7401 สพป.สมุทรสาคร 590085 หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ สายพิณ  คชหาญ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
104 7401 สพป.สมุทรสาคร 590085 หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ ปิยาพัชร  บุญเหลือ ครู อนุมัติ
105 7401 สพป.สมุทรสาคร 590086 โรงเรียนวัดธรรมโชติ นายศิวพร  รัตนละออ ครู คศ.2 อนุมัติ
106 7401 สพป.สมุทรสาคร 590104 วัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์) นายลำพูล  สุพรรณ์คำ ครู อนุมัติ
107 7401 สพป.สมุทรสาคร 590104 วัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์) นายประพนธ์  เทียนซ้อน ครู อนุมัติ
108 7401 สพป.สมุทรสาคร 590105 บ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย) nittaya  yuprasirt ครู อนุมัติ
109 7401 สพป.สมุทรสาคร 590106 บ้านคลองสําโรง ยศศักดิ์  อุ่นไทยแท้ ครูธุรการ อนุมัติ
110 7401 สพป.สมุทรสาคร 590093 วัดดอนโฆสิตาราม ณัฐพงศ์  ชนะสุข ครูผู้ช่วย อนุมัติ
111 7401 สพป.สมุทรสาคร 590093 วัดดอนโฆสิตาราม ปนิดา  จันทร์พ่วง ครู อนุมัติ
112 7401 สพป.สมุทรสาคร 590091 วัดหนองบัว เสน่ห์  แตงทอง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
113 7401 สพป.สมุทรสาคร 590081 บ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ) saowaluk  samnaing ครู อนุมัติ
114 7401 สพป.สมุทรสาคร 590082 วัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) นางสาวจิราภรณ์  ภูอุดม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
115 7401 สพป.สมุทรสาคร 590082 วัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) นายวิเชียร   เชื้อทองคำงาม ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
116 7401 สพป.สมุทรสาคร 590101 วัดกระโจมทอง ดารารัตน์  เกตุรวม ครู ชำนาญการ อนุมัติ
117 7401 สพป.สมุทรสาคร 590100 วัดหลักสองราษฎร์บํารุง นัทธ์หทัย  ธรรมสังวาลย์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
118 7401 สพป.สมุทรสาคร 590088 อนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) นายวิทยา  พิทักษ์เนติกุล ครู คศ.1 อนุมัติ
119 7401 สพป.สมุทรสาคร 590088 อนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) ชีวว์ฒน์  พวงบุษบา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
120 7401 สพป.สมุทรสาคร 590089 บ้านวังจรเข้ นงนุช  แท่นนิล ครู อนุมัติ
121 7401 สพป.สมุทรสาคร 590090 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม มนทกานติ  รุธิรบริสุทธิ์ ครู คศ.2 อนุมัติ
122 7401 สพป.สมุทรสาคร 590110 บ้านเจริญสุข นางอำพรรัตน์  สุนทรชื่น ครู คศ.2 อนุมัติ
123 7401 สพป.สมุทรสาคร 590107 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ดำรงศักดิ์  วงศ์ทะเล ครู อนุมัติ
124 7401 สพป.สมุทรสาคร 590107 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ วราภรณ์  เสาร์โพธิ์งาม ครู อนุมัติ
125 7401 สพป.สมุทรสาคร 590108 วัดธัญญารามราษฎร์บํารุง นายชัยสิทธิ์  ฝุ่นเงิน ผู้อำนวยการ อนุมัติ
126 7401 สพป.สมุทรสาคร 590109 บ้านคลองหลวง ศิริวรรณ  จันทร์กระจ่าง คศ.1 อนุมัติ