รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 7401 สพป.สมุทรสาคร 590044 วัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ ) นางสาวประภัสสร  จิราภิญโญ ครู อนุมัติ
2 7401 สพป.สมุทรสาคร 590045 วัดนาขวาง วรุณรัตน์  คุ้มแสง ครู อนุมัติ
3 7401 สพป.สมุทรสาคร 590046 บ้านชายทะเลกาหลง ธนภร  สุขวงค์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
4 7401 สพป.สมุทรสาคร 590033 วัดราษฎร์รังสรรค์ นายสมชาย  ไชยดิษฐ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
5 7401 สพป.สมุทรสาคร 590033 วัดราษฎร์รังสรรค์ นายสุรชัย  ทวีชาติ ครูอันดับคศ1 อนุมัติ
6 7401 สพป.สมุทรสาคร 590033 วัดราษฎร์รังสรรค์ kridsana  saengtubtim ครู ค.ศ.2 อนุมัติ
7 7401 สพป.สมุทรสาคร 590038 วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) suwikran  kamuang ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
8 7401 สพป.สมุทรสาคร 590030 บ้านสันดาบ นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไฝงาม ครู อนุมัติ
9 7401 สพป.สมุทรสาคร 590032 บ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 นายธนกฤต  แง่พรหม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
10 7401 สพป.สมุทรสาคร 590027 สหกรณ์นิคมเกลือ nuttisa  rodtusna ธุรการ อนุมัติ
11 7401 สพป.สมุทรสาคร 590053 วัดชัยมงคล หิรัญ  บุตรสิงห์ ครู อนุมัติ
12 7401 สพป.สมุทรสาคร 590054 วัดน่วมกานนท์ วันเพ็ญ  คุณพิริยะทวี ครู อนุมัติ
13 7401 สพป.สมุทรสาคร 590022 วัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บํารุง) นายศักดาวุฒิ  พิมพะปะตัง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
14 7401 สพป.สมุทรสาคร 590022 วัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บํารุง) วรินทรา  ภัทรสิริกร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
15 7401 สพป.สมุทรสาคร 590011 วัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) ณรงค์  เนตรลา ครู อนุมัติ
16 7401 สพป.สมุทรสาคร 590012 หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ จิราภรณ์  อ่อนสีทา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
17 7401 สพป.สมุทรสาคร 590006 วัดใหญ่จอมปราสาท นายประสิทธิ์  กานดา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
18 7401 สพป.สมุทรสาคร 590006 วัดใหญ่จอมปราสาท สมศักดิ์  ขำสาคร ครู อนุมัติ
19 7401 สพป.สมุทรสาคร 590004 บ้านท่าทราย(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์) นายอนุชา   วิริยะกุล ครู อนุมัติ
20 7401 สพป.สมุทรสาคร 590005 วัดศรีเมือง นางสาวสกาวรัตน์  แสงสุตา ครู คศ.1 อนุมัติ
21 7401 สพป.สมุทรสาคร 590005 วัดศรีเมือง สุภพร  พรหมศักดิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
22 7401 สพป.สมุทรสาคร 590023 บ้านยกกระบัตร นางสุชาดา  มนต์พลับ ครู คศ 1 อนุมัติ
23 7401 สพป.สมุทรสาคร 590023 บ้านยกกระบัตร รังษี  เฮงกิจเจริญ ครู อนุมัติ
24 7401 สพป.สมุทรสาคร 590003 วัดคลองครุ Kwandarun  Thongsuk ครู อนุมัติ
25 7401 สพป.สมุทรสาคร 590047 บ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์) ลูกศร  เติมธะนะศักดิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
26 7401 สพป.สมุทรสาคร 590047 บ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์) นางสาวบุญสม  แก้วพิจิตร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
27 7401 สพป.สมุทรสาคร 590047 บ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์) ผุสดี  ทองบ้านเกาะ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
28 7401 สพป.สมุทรสาคร 590048 วัดปัจจันตาราม บงกช  ดอกเตย ครู อนุมัติ
29 7401 สพป.สมุทรสาคร 590049 วัดราษฎร์ธรรมาราม ชนิกานต์  ท้วมสมบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
30 7401 สพป.สมุทรสาคร 590002 บ้านบางปิ้ง นายสุรัตชัย  บุบผาดี ครู ๕ศ.1 อนุมัติ
31 7401 สพป.สมุทรสาคร 590008 เทพนรรัตน์ ประพันธ์  ศิริปัญญาศักดิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
32 7401 สพป.สมุทรสาคร 590013 วัดเจริญสุขาราม ดวงเดือน  เตียกุลทอง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
33 7401 สพป.สมุทรสาคร 590013 วัดเจริญสุขาราม นายสุเชษฐ์  มีรักษา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
34 7401 สพป.สมุทรสาคร 590014 บ้านชายทะเลบางกระเจ้า สมจิตต์  เกิดชำนาญ ครู คศ.2 อนุมัติ
35 7401 สพป.สมุทรสาคร 590014 บ้านชายทะเลบางกระเจ้า นางสาวปวีณา  กลั่นสกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
36 7401 สพป.สมุทรสาคร 590055 วัดบางกระเจ้า นริศรา  เข็มงาม ครู อนุมัติ
37 7401 สพป.สมุทรสาคร 590056 วัดวิสุทธาราม นางสาวสุธิตา  สารมิตร ครู อนุมัติ
38 7401 สพป.สมุทรสาคร 590056 วัดวิสุทธาราม นางบุญสม   กิจธนะสาธร ครู อนุมัติ
39 7401 สพป.สมุทรสาคร 590059 บ้านคลองซื่อ ปิยพัชร์  ประจงจัด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
40 7401 สพป.สมุทรสาคร 590041 เมืองสมุทรสาคร สุภัทรา  จังหวะ ครู อนุมัติ
41 7401 สพป.สมุทรสาคร 590042 วัดบางพลี วิศรุต  วุ่นเหลี่ยม ครู อนุมัติ
42 7401 สพป.สมุทรสาคร 590058 วัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม) วิไล   จันทร์ชนะ ครู อนุมัติ
43 7401 สพป.สมุทรสาคร 590043 วัดเกตุมดีศรีวราราม นิทัศน์  เกตุเจริญ ครู อนุมัติ
44 7401 สพป.สมุทรสาคร 590036 บ้านหนองหาดใหญ่ มณีรัตน์  ปรางค์ทอง ครู อนุมัติ
45 7401 สพป.สมุทรสาคร 590034 บ้านบางนํ้าจืด ยุรนันท์  นันโท พนักงานธุรการ อนุมัติ
46 7401 สพป.สมุทรสาคร 590035 วัดโพธิ์แจ้ สรายุทธ  สุขเกษม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
47 7401 สพป.สมุทรสาคร 590025 วัดสามัคคีศรัทธาราม sunisa  srijaruen ครู อนุมัติ
48 7401 สพป.สมุทรสาคร 590025 วัดสามัคคีศรัทธาราม วันทนีย์  ศรีอุทารวงศ์ ครู อนุมัติ
49 7401 สพป.สมุทรสาคร 590026 วัดศรีสุทธาราม ไพฑูรย์  หินโน ครู อนุมัติ
50 7401 สพป.สมุทรสาคร 590026 วัดศรีสุทธาราม ท้ศนีย์  รอดทัศนา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
51 7401 สพป.สมุทรสาคร 590026 วัดศรีสุทธาราม พงศ์ธร  สามงามน้อย ครู อนุมัติ
52 7401 สพป.สมุทรสาคร 590009 วัดบางหญ้าแพรก มลฤดี  เกิดมี ครูคศ.1 อนุมัติ
53 7401 สพป.สมุทรสาคร 590010 สมุทรมณีรัตน์ ภทพร  ชาวหญ้าแพรก ครู อนุมัติ
54 7401 สพป.สมุทรสาคร 590017 วัดบางปลา วัลย์ลิกา  อินทร์คำ ครู อนุมัติ
55 7401 สพป.สมุทรสาคร 590017 วัดบางปลา ศิริขวัญ  อินทร์พิมพ์ ครู อนุมัติ
56 7401 สพป.สมุทรสาคร 590018 บ้านอ้อมโรงหีบ นายณัฎฐกร  สุขนิล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
57 7401 สพป.สมุทรสาคร 590018 บ้านอ้อมโรงหีบ นพดล  แจบ้านเกาะ ครู อนุมัติ
58 7401 สพป.สมุทรสาคร 590019 วัดพันธุวงษ์ นวิยา  ด้วงเพียร ครู อนุมัติ
59 7401 สพป.สมุทรสาคร 590020 วัดศิริมงคล นางสาววิภาดา  สมนาค ครูธุรการ อนุมัติ
60 7401 สพป.สมุทรสาคร 590020 วัดศิริมงคล นาตยา  หงษา ครูชำนาญการ อนุมัติ
61 7401 สพป.สมุทรสาคร 590021 วัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์) กรกนก  พวงผ่อง ครู อนุมัติ
62 7401 สพป.สมุทรสาคร 590021 วัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์) สุภัคสิริ  จารวัธน์ ครู อนุมัติ
63 7401 สพป.สมุทรสาคร 590050 วัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง) ศิริมณฑา  ขุนศิริ ครู อนุมัติ
64 7401 สพป.สมุทรสาคร 590050 วัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง) เสาวลักษณ์  เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
65 7401 สพป.สมุทรสาคร 590051 วัดใต้บ้านบ่อ นางสาวปวีณา  นาต๊ะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
66 7401 สพป.สมุทรสาคร 590052 วัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) นายไพวัลย์  คนเพียร ครู คศ.1 อนุมัติ
67 7401 สพป.สมุทรสาคร 590052 วัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) นางสาวขนิษฐา  สุขธูป ครูโรงเรียนวัดบางขุด อนุมัติ
68 7401 สพป.สมุทรสาคร 590015 วัดกระซ้าขาว วรากรณ์  วงษ์วรรณ ครู อนุมัติ
69 7401 สพป.สมุทรสาคร 590015 วัดกระซ้าขาว นางเดือนเพ็ญ  พันธุ์ธนูวงษ์ ครู คศ.2 อนุมัติ
70 7401 สพป.สมุทรสาคร 590028 สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล กิตติ  ประเสริฐสม ครู อนุมัติ
71 7401 สพป.สมุทรสาคร 590029 บ้านโคก ณิชนันทน์  ชนกกุล ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
72 7401 สพป.สมุทรสาคร 590039 วัดบ้านไร่(ประชานุกูล) น้ำทิพย์  พรมศรี ครู อนุมัติ
73 7401 สพป.สมุทรสาคร 590016 เอกชัย รุ่งนภา  แสนวิโลหา ครู คศ.1 อนุมัติ
74 7401 สพป.สมุทรสาคร 590024 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม ตรีนุช  พงษ์ฉาย ครู อนุมัติ
75 7401 สพป.สมุทรสาคร 590007 อนุบาลสมุทรสาคร สุรีลักษณ์  สุภาโชค พนักงานราชการ อนุมัติ
76 7401 สพป.สมุทรสาคร 590072 บ้านคลองกระทุ่มแบน พงศ์พัชรา  เนตรขำ ครู อนุมัติ
77 7401 สพป.สมุทรสาคร 590063 วัดราษฎร์บํารุง นางสาวญาวีรินจน์  ทองสุขเจริญ ครู อนุมัติ
78 7401 สพป.สมุทรสาคร 590070 บ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร นางสาวจันทิมา  อุปละ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
79 7401 สพป.สมุทรสาคร 590071 วัดสุวรรณรัตนาราม วัชราภรณ์  จันทร์เต็มดวง ครู อนุมัติ
80 7401 สพป.สมุทรสาคร 590071 วัดสุวรรณรัตนาราม นายสุคนธ์  พลัดเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม อนุมัติ
81 7401 สพป.สมุทรสาคร 590073 บ้านดอนไก่ดี นายพรเทพ  คิดประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
82 7401 สพป.สมุทรสาคร 590069 วัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง อรกาญจน์  น้อยเจริญ ธุรการ อนุมัติ
83 7401 สพป.สมุทรสาคร 590062 วัดนางสาว นางอุไรวรรณ  แย้มละออ ครู อนุมัติ
84 7401 สพป.สมุทรสาคร 590065 บ้านท้องคุ้ง วรัทยา  พ่อค้า ครูธุรการ อนุมัติ
85 7401 สพป.สมุทรสาคร 590066 บ้านปลายคลองน้อย นุชศรา  สายสุวรรณะ ครู อนุมัติ
86 7401 สพป.สมุทรสาคร 590064 วัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) สุมลฑา  ทองพาศน์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
87 7401 สพป.สมุทรสาคร 590074 วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) นายยศธนา  พรมมาโอม ครู อนุมัติ
88 7401 สพป.สมุทรสาคร 590074 วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) อาทิตา  วรสุทธิ์พิศาล ครู คศ.1 อนุมัติ
89 7401 สพป.สมุทรสาคร 590075 วัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร) วีรยุทธ  โลดทนงค์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
90 7401 สพป.สมุทรสาคร 590076 วัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร) นางสาวสิริพร  เฮี้ยนชาศรี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
91 7401 สพป.สมุทรสาคร 590067 บ้านสวนหลวง วลัยรัตน์  ลุนนี ครู อนุมัติ
92 7401 สพป.สมุทรสาคร 590068 วัดใหม่หนองพะอง นางสาวอภิวดี  ผิวขำ ครูธุรการ อนุมัติ
93 7401 สพป.สมุทรสาคร 590077 วัดหนองนกไข่ ศิรินภา  แก้วผาทรัพย์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
94 7401 สพป.สมุทรสาคร 590077 วัดหนองนกไข่ นงค์นุช  ไชยโชติ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
95 7401 สพป.สมุทรสาคร 590077 วัดหนองนกไข่ นางสาวนพมาศ   ตันตระกูล ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
96 7401 สพป.สมุทรสาคร 590078 วังนกไข่ ประสิทธิ์  ธูปหอม ครู อนุมัติ
97 7401 สพป.สมุทรสาคร 590061 บ้านคลองแค นางสาววาสนา  แพงเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
98 7401 สพป.สมุทรสาคร 590061 บ้านคลองแค ประเสริฐ  พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู อนุมัติ
99 7401 สพป.สมุทรสาคร 590060 วัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) นุชนาฎ  เฉยบำรุง ครู คศ.1 อนุมัติ
100 7401 สพป.สมุทรสาคร 590060 วัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) นางสาวนิภา  ศรีทองคำ ครู อนุมัติ
101 7401 สพป.สมุทรสาคร 590097 วัดคลองตันราษฎร์บํารุง นางสาววรรณิภา  ภู่ทอง ครู อนุมัติ
102 7401 สพป.สมุทรสาคร 590097 วัดคลองตันราษฎร์บํารุง นางสาวศิมันตรา  เกตุแก้ว ครู อนุมัติ
103 7401 สพป.สมุทรสาคร 590099 บ้านคลองตัน นางสาวธิดารัตน์  รัศมี ครู อนุมัติ
104 7401 สพป.สมุทรสาคร 590098 บ้านรางสายบัว นายประจวบ  ดิษฐเอม ครู อนุมัติ
105 7401 สพป.สมุทรสาคร 590102 วัดเจ็ดริ้ว สุณิษา  พจน์สมพงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
106 7401 สพป.สมุทรสาคร 590102 วัดเจ็ดริ้ว นายสายชล  ชื่นภิรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ้็ดริ้ว(สาครกิจโกศล) อนุมัติ
107 7401 สพป.สมุทรสาคร 590103 วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ ขวัญฤทัย  ลิ้มอิ่ม ครู อนุมัติ
108 7401 สพป.สมุทรสาคร 590096 ไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) สกุลเดช  เชิงปรอด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
109 7401 สพป.สมุทรสาคร 590095 วัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์) นายธนภัทร์  โพธิ์ร่มไทร ครู อนุมัติ
110 7401 สพป.สมุทรสาคร 590095 วัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์) ชัชฎา  หวานชะเอม ครู อนุมัติ
111 7401 สพป.สมุทรสาคร 590094 ทํานบแพ้ว นางสาวสมมาทย์  เกาเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
112 7401 สพป.สมุทรสาคร 590084 วัดโรงเข้ สุรเจตน์  ทิมพิทักษ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
113 7401 สพป.สมุทรสาคร 590086 โรงเรียนวัดธรรมโชติ ศรายุทธ์  นิลเลี่ยม ครู อนุมัติ
114 7401 สพป.สมุทรสาคร 590086 โรงเรียนวัดธรรมโชติ บุษยมาศ  ขุนทองจับ ครู อนุมัติ
115 7401 สพป.สมุทรสาคร 590086 โรงเรียนวัดธรรมโชติ นายศิวพร  รัตนละออ ครู คศ.2 อนุมัติ
116 7401 สพป.สมุทรสาคร 590087 บ้านโรงเข้ นางสาวสุพัตรา  ปัญญาสวรรค์ ธุรการ อนุมัติ
117 7401 สพป.สมุทรสาคร 590104 วัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์) นายลำพูล  สุพรรณ์คำ ครู อนุมัติ
118 7401 สพป.สมุทรสาคร 590105 บ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย) nittaya  yuprasirt ครู อนุมัติ
119 7401 สพป.สมุทรสาคร 590106 บ้านคลองสําโรง ธวัขขัย  พลนิกาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสำโรง อนุมัติ
120 7401 สพป.สมุทรสาคร 590093 วัดดอนโฆสิตาราม ปนิดา  จันทร์พ่วง ครู อนุมัติ
121 7401 สพป.สมุทรสาคร 590093 วัดดอนโฆสิตาราม ประดิษฐ์ชัย  สมนึก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
122 7401 สพป.สมุทรสาคร 590093 วัดดอนโฆสิตาราม สมศรี  ศรีอ่อน ครูชำนาญการ อนุมัติ
123 7401 สพป.สมุทรสาคร 590091 วัดหนองบัว เสน่ห์  แตงทอง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
124 7401 สพป.สมุทรสาคร 590091 วัดหนองบัว นางสาวพัฑรา  ตรีพงษ์ศิลป์ ครูธุรการ อนุมัติ
125 7401 สพป.สมุทรสาคร 590081 บ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ) นิภา  แซ่เฮ้ง ครู อนุมัติ
126 7401 สพป.สมุทรสาคร 590081 บ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ) ณัฐพล  เจนการ ครู อนุมัติ
127 7401 สพป.สมุทรสาคร 590082 วัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) อุไรวรรณ  วันทา ครูวิทยฐานะชำนาญพิเศษ อนุมัติ
128 7401 สพป.สมุทรสาคร 590082 วัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) อุไรวรรณ  วันทา ครู อนุมัติ
129 7401 สพป.สมุทรสาคร 590082 วัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) นางสาวจิราภรณ์  ภูอุดม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
130 7401 สพป.สมุทรสาคร 590101 วัดกระโจมทอง ดารารัตน์  เกตุรวม ครู ชำนาญการ อนุมัติ
131 7401 สพป.สมุทรสาคร 590100 วัดหลักสองราษฎร์บํารุง นัทธ์หทัย  ธรรมสังวาลย์ ครู อนุมัติ
132 7401 สพป.สมุทรสาคร 590088 อนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) นายวิทยา  พิทักษ์เนติกุล ครู คศ.1 อนุมัติ
133 7401 สพป.สมุทรสาคร 590088 อนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) ชีวว์ฒน์  พวงบุษบา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
134 7401 สพป.สมุทรสาคร 590089 บ้านวังจรเข้ ภริตา  การะภาพ ครู อนุมัติ
135 7401 สพป.สมุทรสาคร 590090 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม มนทกานติ  รุธิรบริสุทธิ์ ครู คศ.2 อนุมัติ
136 7401 สพป.สมุทรสาคร 590110 บ้านเจริญสุข นางอำพรรัตน์  สุนทรชื่น ครู คศ.2 อนุมัติ
137 7401 สพป.สมุทรสาคร 590107 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ วราภรณ์  เสาร์โพธิ์งาม ครู อนุมัติ
138 7401 สพป.สมุทรสาคร 590107 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ดำรงศักดิ์  วงศ์ทะเล ครู อนุมัติ
139 7401 สพป.สมุทรสาคร 590108 วัดธัญญารามราษฎร์บํารุง นงเยาวลักษณ์  คงใจดี ครู อนุมัติ
140 7401 สพป.สมุทรสาคร 590109 บ้านคลองหลวง ศิริวรรณ  จันทร์กระจ่าง คศ.1 อนุมัติ
141 7401 สพป.สมุทรสาคร 590109 บ้านคลองหลวง นางสาวเยาวพา  อารีรัตน์ ครู อนุมัติ
142 7401 สพป.สมุทรสาคร 590109 บ้านคลองหลวง นายนิธิภัศ  แซ่เตีย ครูธุรการ อนุมัติ