รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580034 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) นายวรพจน์  แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
2 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580010 วัดคลองโคน นลินทิพย์  แจ้งกระจ่าง ธุรการ อนุมัติ
3 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580011 วัดธรรมประสิทธิ์ นางสาวสาระพี  เจริญคำ ครู อนุมัติ
4 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580035 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) นายภานรินทร์  ปุ๊กน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
5 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580025 บ้านคลองบางกก ธรรมชาติ  มีรักษา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
6 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580025 บ้านคลองบางกก นางสาว กรรณิการ์  คงนาม หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
7 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580029 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) sirikron  tailek ครู อนุมัติ
8 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580021 วัดลาดเป้ง ปิยะนันท์  ขุนทวี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
9 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580021 วัดลาดเป้ง สุมนชาติ  แสงคำ ครู อนุมัติ
10 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580021 วัดลาดเป้ง แก้วสุดา  ปรียานนท์ ครูโรงเรียนวัดลาดเป้ง อนุมัติ
11 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580001 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) วิวรรธน์  โตเหมือน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
12 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580004 บ้านบางบ่อ นายณฐนน  แก้วกันจร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
13 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580016 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) นางสาวสุกันดา  ศรีสุวรรณ ครู อนุมัติ
14 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580014 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) นางสาวจิดาภา  โหงวเจริญพร ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบางขันแตก อนุมัติ
15 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580012 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) นางภัทรนันท์  เกิดช้าง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
16 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580013 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง) บัณฑิตา  สิทธิพงศากุล ครู อนุมัติ
17 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580008 วัดศรัทธาธรรม ฺbharabhat  Chobhavaris ครู อนุมัติ
18 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580008 วัดศรัทธาธรรม สิริลักษณ์  อินทรบุตร ครู อนุมัติ
19 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580006 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) นางกรรณิกา  สว่างจิตต์ ครูค.ศ.1 อนุมัติ
20 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580003 บ้านฉู่ฉี่ สิริรัชต์  แก้วงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
21 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580031 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) นายเอกลักษณ์  ขาวนวล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
22 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580031 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) นันทิช  จันทร์ชมเชย ครู อนุมัติ
23 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580032 วัดจันทร์เจริญสุข นางสาวอัญชลี  ฉมังหัตถพงศ์ ครู อนุมัติ
24 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580033 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) วรัญญา  สกุลเอื้อ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
25 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580033 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) นายนิวัช  ทองชุม ครู อนุมัติ
26 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580038 วัดโรงธรรม(มิตรภาพที่ 70) ศิริพร  อ่องมะลิ ผุ้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
27 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580020 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) ณิชาภา  จันแดง ครู อนุมัติ
28 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580017 เมืองสมุทรสงคราม วิรันตรี  โตวัฒนา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
29 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580017 เมืองสมุทรสงคราม แสงอุทัย  วันทวีสิน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
30 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580030 อนุบาลสมุทรสงคราม นางพรสวรรค์  โฆษิตจินดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
31 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580028 บ้านลาดใหญ่สามัคคี นางสาวสุธาสินี  สุดโต ธุรการ อนุมัติ
32 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580018 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) นางสาววาสนา   กมูลลึก เจ้าหน้าที่ธุรการโรเรียน อนุมัติ
33 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580018 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) ชุติมา  รัตนบรรยงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
34 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580018 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) ยุวลี  เลิศรัตน์พัฒนา พัสดุ อนุมัติ
35 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580019 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) ลักษณา  จันทร์ศรี ครู อนุมัติ
36 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580023 วัดสวนแก้ว นางสาวนาราภัทร  เสงี่ยมศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
37 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580024 บ้านเขตเมือง สตรีรัตน์  รักษ์จันทร์ เจ้าหน้าที่การเงิน อนุมัติ
38 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580024 บ้านเขตเมือง นางสาวนัคสวรรย์  ศรีจันทร์ ผอ อนุมัติ
39 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580026 บ้านตะวันจาก กมลวรรณ  พงษ์นิรันดร ครู อนุมัติ
40 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580027 บ้านลาดใหญ่ นางสมพร  ศรีสำอางค์ ครู อนุมัติ
41 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580007 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) ณัฐรดา  บัวทอง ครู อนุมัติ
42 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580007 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) วราพร  แสงกร ครู อนุมัติ
43 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580041 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) ภทรพร  อักษรศิริโอภาส ธุรการ อนุมัติ
44 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580041 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) nipon  pimonekaksorn ครู อนุมัติ
45 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580041 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) นางสาวศิริวรรณ  สดคมขำ ครู อนุมัติ
46 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580046 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) อุดม  อรุณราช ผุ้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
47 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580046 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) ศรัณย์  อสัตถพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
48 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580059 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) อาพันธ์ชนก  สวนจันทร์ ครู อนุมัติ
49 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580059 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) กฤษณา  แสงสกุล ครู อนุมัติ
50 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580061 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) ชาลิสา  บุราณรมย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
51 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580061 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) นางพรนรินทร์  ปราถนาดี ครู คศ.1 อนุมัติ
52 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580063 ศาลจ้าวอาม้า เบญจางค์  มหาดไทย ครู อนุมัติ
53 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580063 ศาลจ้าวอาม้า วรลักษณ์  นิตยธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
54 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580057 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) ษุภาดา  ลือสัตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
55 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580057 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) ปุญญนุช  แสงอุทัย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
56 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580058 วัดตะโหนดราย(พรหมสวัสดิ์สาทร) นางทิพย์วรรณ  โชคอำนวย ครู คศ.3 รักษาราชการแทน อนุมัติ
57 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580058 วัดตะโหนดราย(พรหมสวัสดิ์สาทร) เพ็ญศรี  แพรสี ครู อนุมัติ
58 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580047 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) พันธู์ทิพย์  มีนคร ค.ศ.2 อนุมัติ
59 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580047 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) ศุภชัย  เรืองตระกูล ครู คศ.3 อนุมัติ
60 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580051 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) นายสมชาย  บุญครอง ครู อนุมัติ
61 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580051 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) นางสาวปัญจมา  หวังสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
62 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรัตน์) supranee  chuenchompoo เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
63 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580040 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) อุบลรัตน์  คุณนะ ครู อนุมัติ
64 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580049 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) nattapat  chomnanruk ครูผู้ช่วย อนุมัติ
65 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) ชนัดดา  คล้ายสุข ครู อนุมัติ
66 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580052 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) ชุติกาญจน์  รองทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
67 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580053 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) วรรณธิษา  นวลเอียด ครู อนุมัติ
68 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580062 บ้านยายแพง(พิศผ่องประชานุสรณ์) นางเรวดี  ทรงแสง ครู อนุมัติ
69 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580039 วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) รุ่งรัตน์   อ่องมะลิ ครู อนุมัติ
70 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580074 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อารณี สมมาก  สมมาก ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
71 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580087 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) นายชัยรัตน์  สันธนภัทรพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
72 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580089 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) นางสุชาดา  นิลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมณีสรรค์ อนุมัติ
73 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580089 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) นายสถาพร  สวัสดี ครูชำนาญการ อนุมัติ
74 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580091 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) เขมณิช  เขมาเมทินี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
75 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580094 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) นายประสาร   นาคะเต ครู อนุมัติ
76 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580083 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) สุวณี  รัตนศรีศุภกานต์ ครู อนุมัติ
77 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580083 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) โสภา  สายทองคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
78 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580084 วัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์) นางสุภาภร  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
79 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580084 วัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์) นายวัชรินทร์  บุญเลิศ ครู อนุมัติ
80 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580093 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) นายพิชัย  จันทร์รอด ครู อนุมัติ
81 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580068 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) นายสมคิด  เบญจรัส ครู อนุมัติ
82 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580069 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ณัฐยา  ปานเคลือบ ธุรการ อนุมัติ
83 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580069 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง สมชาย  ศรชัย ครู อนุมัติ
84 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580070 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) นางอนงค์   อรุณราช ผู้อำนวยการ อนุมัติ
85 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580065 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) นางนวพร  อาจเอื้อม ครู อนุมัติ
86 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580065 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) รุ่งฤดี  นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
87 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580078 บ้านคลองสมบูรณ์ วรรณะ  พุ่มพวง ครูโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ อนุมัติ
88 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580081 บ้านแพรกหนามแดง เสกสรร  สวนสำราญ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง อนุมัติ
89 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580067 บ้านต้นลำแพน วัสนันท์  หิรัญพต เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
90 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580066 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) นางสาวสุกัญญา  ทองวารี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
91 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580064 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) เดชา  บุญชู ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
92 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580079 จตุวัฎมหาราชานุสรณ์ นางสาวปานหทัย  ละมัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
93 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580080 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) สุพัตรา  โพธิพระ ธรุการ อนุมัติ
94 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580080 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) ชุติมา  ภักดีเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
95 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580075 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ คำพร  พรมทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
96 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580075 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปุณฑริกา  นิลพัฒน์ ครู คศ.1 อนุมัติ
97 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580092 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) นางเพ็ญรุ่ง   กิจจาวรอาภรณ์ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
98 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580092 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อวัศยา  ภมร ธุรการ อนุมัติ
99 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580095 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) นางนพรัตน์  นวมสุวรรณ ครู อนุมัติ
100 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580073 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) สาลินี  หรุ่นรอด เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
101 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580071 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) นางสาวสุธาสินี  ตุ้มนิลกาล ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
102 7501 สพป.สมุทรสงคราม 580071 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) นางสาวกานพิชชา  คงพัฒน์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ