รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370010 อนุบาลเพชรบุรี การุณย์  เหรียญบุบผา ครู คศ.2 อนุมัติ
2 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370010 อนุบาลเพชรบุรี จีรนันท์  ทรัพย์อร่าม เจ้าพนักงานพัสดุ อนุมัติ
3 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370033 บ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) ฉวีวรรณ  จิระเพชรอำไพ ครู อนุมัติ
4 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370035 วัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์) พรทิพย์  วงศ์สินอุดม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
5 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370018 วัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) นางนิภาพร  เสียงสนั่น ครู อนุมัติ
6 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370020 วัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) พรศักดิ์  ชุนฬหวานิช ครู อนุมัติ
7 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370019 บ้านดอนยาง นายสุภรณ์  หนองมีทรัพย์ ครู อนุมัติ
8 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370021 บ้านหนองมะขาม นางสุมาลี  พูลทัศน์ ครู อนุมัติ
9 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370012 วัดอินทาราม นางสาวสริลพร   พึ่งเสนาะ ครู อนุมัติ
10 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370026 วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) สุระเชษฐ  ขำเพชร ครู อนุมัติ
11 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370027 บ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) นางนัยนา  ศรีประชา ครู อนุมัติ
12 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370027 บ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) นายบุญเจือ  ผิวเหลือง อนุมัติ
13 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370007 วัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) นางแน่งน้อย  ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
14 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370009 วัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) นายประจิน   ไกรเพชร ครู คศ. 3 โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) อนุมัติ
15 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370013 วัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) นางยุพิน   ศิริเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบันไดทอง(วิเศษศึกษา) อนุมัติ
16 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370037 วัดดอนไก่เตี้ย นางศิวพร  ตาใจ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
17 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370037 วัดดอนไก่เตี้ย สิทธิชัย  เย็นสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
18 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370030 วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) อัจฉรา  เกิดแก้ว ครู อนุมัติ
19 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370039 วัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) นางสายพิรุณ  อัฐนาค ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
20 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370040 บ้านบ่อหวาย นายเทพไท  ศรคำรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหวาย อนุมัติ
21 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370002 บ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์) กันสุดา  สุดช้อย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
22 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370002 บ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์) สุจานาฏ  บุญญโส ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
23 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370003 วัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) นิรุตติ์  จันทร์มั่น ธุรการ อนุมัติ
24 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370003 วัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) อรวรรณ  บัวคลี่ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
25 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370003 วัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) วีริน  หอมหวล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
26 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370005 วังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) นางสาวนภัสนันต์   ฆังคัสสะ ครู อนุมัติ
27 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370004 วัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา) jumnian  duangdech ครู อนุมัติ
28 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370032 วัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร) วรจักร  จอมทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
29 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370016 วัดหนองหว้า (เสธิยสาธร) อิษฏ์นันทน์  ขำเพชร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
30 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370017 บ้านบ่อโพง วสันต์  บรรลือทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อโพง อนุมัติ
31 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370029 บ้านดอนนาลุ่ม วริสญา  พิมพ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
32 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370028 บ้านโตนดน้อย นวพร  มากสอย ครู อนุมัติ
33 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370028 บ้านโตนดน้อย ณัฐณิชา  ขาวสุทธิ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
34 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370022 บ้านบ่อขม ประทุม  พึ่งผล ครู อนุมัติ
35 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370041 บ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) นายสำเนียง  ทองลอย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
36 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370042 บ้านดอนยี่กรอก วรพรรณ  เดชเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
37 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370042 บ้านดอนยี่กรอก ธนพร  เมฆา ครู อนุมัติ
38 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370015 วัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) นางอุทุมพร  วงค์สุวรรณ ครู คศ. 3 โรงเรียนวัดสิงห์ อนุมัติ
39 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370001 วัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง) รัชนี  จันทร์ทับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
40 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370025 บ้านบางกุฬา พเยาว์  สิ่งวี ครู อนุมัติ
41 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370025 บ้านบางกุฬา นางสาววนินทร  ศรนารายณ์ ครู อนุมัติ
42 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370023 หาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) วาสนา  เทียนฟัก ครู อนุมัติ
43 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370024 วัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์) มนเทียร  โตแสง ครู คศ .3 อนุมัติ
44 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370055 บ้านเขาย้อย พรทิพย์  นุเวศวงษ์กมล ครู อนุมัติ
45 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370056 วัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) นายดุสิต  พรประสาท ครู อนุมัติ
46 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370057 วัดยาง (เย็นประชาสรรค์) ศิราภรณ์   อ้อยทอง ครู อนุมัติ
47 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370062 วัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์) ขวัญประภา   แหลมสุข ครูโรงเรียนวัดดอนทราย อนุมัติ
48 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370062 วัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์) รตินันท์  หอมจิตต์ ครูโรงเรียนวัดดอนทราย อนุมัติ
49 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370063 วัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง) นายเทพพิทักษ์  หลักบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตรฯ อนุมัติ
50 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370044 วัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) นายสมพงษ์   ไพรอด ครู อนุมัติ
51 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370043 วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) สุนันทา  รอดนุ่ม ครู อนุมัติ
52 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370043 วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) พันทิพา  ชุ่มแช่ม ครู คศ./ อนุมัติ
53 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370053 วัดหนองส้ม นางพุมเรียง  สุฉันทบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
54 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370054 บ้านสระพัง เยาวภา  ป้อมปราณี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
55 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370047 บ้านหนองชุมพล นายสายัณห์  นาคราช ครู อนุมัติ
56 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370049 บ้านหนองประดู่ น้ำฝน  สัมมาขันธ์ ธูรการ อนุมัติ
57 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370050 ไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) วารุณี  วออ่วม ธุรการ อนุมัติ
58 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370050 ไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) ประไพ  แป้นดวงเนตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
59 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370046 วัดทรงธรรม นายสมพร  โป๊ะเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงธรรม อนุมัติ
60 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370052 บ้านเนินรัก มาณพ  เชิดชำนาญ ครู อนุมัติ
61 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370052 บ้านเนินรัก พัชรินทร์  เนื่องอ้น ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
62 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370048 วัดมณีเลื่อน นางนิอร  โอนประจำ ครู อนุมัติ
63 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370048 วัดมณีเลื่อน สุวิญญา  เชิดชำนาญ ครู อนุมัติ
64 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370064 วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) นายอภิสิทธิ์  ศรีสุวรรณ ครู อนุมัติ
65 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370059 วัดเขาสมอระบัง นางสาว  รวงทอง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง อนุมัติ
66 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370065 วัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์) พีรเทพ  หอมหวล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
67 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370045 วัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) อัจฉรา  วิโนทกะ ครู อนุมัติ
68 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370045 วัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) นางอำพรรัตน์  ดวงมาตพล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
69 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370207 บ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์ นางวิมลรัตน์  วงศ์เวช ครู อนุมัติ
70 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370207 บ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์ พิศมัย  ทองไสว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
71 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370209 บ้านหนองรี ขวัญเรือน  หนองมีทรัพย์ ครู อนุมัติ
72 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370210 บ้านสามเรือน ธีราพร  พวงสว่าง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
73 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370210 บ้านสามเรือน จามรี  ศรีสุขสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
74 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370211 บ้านพุพลู งามพิศ  แจ้งเรือง ครู อนุมัติ
75 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370212 บ้านยางน้ำกลัดใต้ นายณฐกร  วรัญญสาธิต ครู อนุมัติ
76 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370213 บ้านปากรัตน์ วงศกร  ทองมาก ครูโรงเรียนบ้านปากรัตน์ อนุมัติ
77 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370220 บ้านท่าเสลา นายวีระพงศ์  สว่างลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
78 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370219 บ้านลิ้นช้าง ไอยรา  เย็นตั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
79 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370219 บ้านลิ้นช้าง ทิพยรัตน์  นุ่มสวน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
80 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370218 บ้านยางน้ำกลัดเหนือ นางสาวจิรวดี  นาคนคร ครู อนุมัติ
81 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370215 บ้านจะโปรง นายเสถียรพงศ์  ทุมนาหาด ครู อนุมัติ
82 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370215 บ้านจะโปรง เสถียรพงศ์   ทุมนาหาด ครู อนุมัติ
83 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370208 บ้านหนองไผ่ สุชาญ  น้อยนุช ครู อนุมัติ
84 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370217 บ้านไทรงาม นายสุริยา  มนตรีภักดิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม อนุมัติ
85 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370216 บ้านอ่างศิลา โสน  พิมพ์มานะกิจ ครู อนุมัติ
86 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370214 บ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) อัญชลี  สนพลาย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
87 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370178 บ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) ณรงค์ศักดิ์  นาคนคร ครู อนุมัติ
88 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370179 บ้านคลองมอญ นางสาววิไลรักษ์  สุขโต ครูธุรการ อนุมัติ
89 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370181 วัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) นางณิชารีย์  มีศิริ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
90 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370181 วัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) เบญจมาศ  แสนสุข เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อนุมัติ
91 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370180 วัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) สราญทิพย์  เอมโอษฐ ครู อนุมัติ
92 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370182 บ้านเหมืองไทร สิทธิพงศ์   เกรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองไทร อนุมัติ
93 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370198 บ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) นางกรรนิการ์  ระหว่างบ้าน ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
94 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370199 วัดราษฎร์ศรัทธา ขวัญนภา  จงดี ครู อนุมัติ
95 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370201 วัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) นางสาวอัมพวัน  สองสมุทร ครูชำนาญการ อนุมัติ
96 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370202 วัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) กัญจน์พร  ชยวัฒน์โสภณ ครู อนุมัติ
97 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370192 วัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ) รักษิณา  วชิรภูษิต ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
98 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370193 วัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) นางพัณณ์วรา   โชติสถิตย์โภคิน ครูโรงเรียนวัดเขาตะเครา อนุมัติ
99 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370193 วัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) น้ำผึ้ง  ชุ่มแช่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
100 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370194 บ้านทุ่งเฟื้อ (เอมสะอาดอำนวย) อนุโรจน์  คุ้มเสาร์ ครู อนุมัติ
101 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370195 วัดบางลำภู โสภา  เที่ยวหาทรัพย์ ครู อนุมัติ
102 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370196 บ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์) วันเพ็ญ  นักรบ ครูโรงเรียนบ้านบางหอฯ อนุมัติ
103 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370190 บ้านสามแพรก นางธวัลรัตน์  พรทวีทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
104 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370188 วัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) วรวิช  ปิ่นสะอาด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
105 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370186 วัดเกาะแก้ว อำภรรณ  ใจแสน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
106 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370185 วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) ศราวุมิ  ศรีสุขใส ครู อนุมัติ
107 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370175 วัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) อนุศาสน์   ผลห้า ครู อนุมัติ
108 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370176 บ้านแหลม ละออง  แสงภู ครู อนุมัติ
109 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370176 บ้านแหลม นางสาวบงกชรัตน์  ศิวิลัย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
110 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370191 วัดในกลาง พัชรียา  จารีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
111 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370177 มิตรภาพที่ 34 เกศริน  เอี่ยมสะอาด ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
112 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370177 มิตรภาพที่ 34 มัทนา  ทรัพย์ไพบูลย์ ครู อนุมัติ
113 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370203 วัดนอกปากทะเล อุมาภรณ์  สุขศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
114 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370204 บ้านดอนมะขาม ดิลก  ทองคำ ครู อนุมัติ
115 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370205 วัดสมุทรโคดม นางประสาน  กลิ่นอุบล ครู อนุมัติ
116 7601 สพป.เพชรบุรี เขต 1 370206 วัดสมุทรธาราม นางเกษณี  รอดสวัสดิ์ ครู อนุมัติ