รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370077 : นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์๑) อารีย์  ฤทธิ์บัว ธุรการโรงเรียน
2 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370078 : บ้านหุบกะพง รพีพร  ธรรมรัตน์วัฒนา ครู
3 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370079 : บ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) วิไล  ทรัพย์เพิ่ม ครู
4 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370074 : ชาวไร่ ปัทมาภรณ์  ธรรมกถึก เจ้าหน้าที่ธุรการ
5 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370076 : บ้านร่องระกำ ิอักษร  ฐานาพิชัยศักดิ์ ครู
6 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370076 : บ้านร่องระกำ สุภาวรรณ  เทียมถม ครู
7 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370080 : บ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์) พรรณลักษณ์  กลิ่นมณฑา เจ้าหน้าที่ธุรการ
8 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370080 : บ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์) นางสาวสมจิตร  ศิลปสธรรม ครู
9 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370075 : บ้านดอนขุนห้วย นันทวัน  ประสมทรัพย์ ครู
10 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370068 : บ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์) สุริวิภา  บุญรอด เจ้าหน้าที่ธุรการ
11 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370066 : บ้านดอน ชลิดา  จันทฤกษ ครู
12 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370067 : บ้านเนินทราย ชนาธิป  จ๋องาม ธุรการโรงเรียน
13 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370069 : บ้านบางเกตุ เยาวภา  นาเมือง ครู
14 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370069 : บ้านบางเกตุ ประทุมพร  นวลมา เจ้าหน้าที่ธุรการ
15 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370069 : บ้านบางเกตุ นัดดา  หนูแย้ม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
16 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370070 : บ้านบางเก่า สุมาลี  ทองมาลี ครู
17 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370070 : บ้านบางเก่า มณี  อารมณ์ดี ครู
18 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370071 : วัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) นางสาวสุภาพ  บุญประเสริฐ ครู
19 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370071 : วัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) saypin  sinkaset ครู
20 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370087 : บ้านทุ่งขาม สิริพร  บุญทวี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขาม
21 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370087 : บ้านทุ่งขาม วรรณี  สุขแล้ว ครู
22 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370089 : บ้านโป่งแย้ ปานเลขา  ปานรอด เจ้าหน้าที่ธุรการ
23 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370090 : บ้านไร่ใหม่พัฒนา หนึ่งฤทัย  รอดพ้น ครู
24 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370091 : บ้านรางจิก สุวิสา  ศรีหานาม ครูผู้ช่วย
25 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370091 : บ้านรางจิก เอื้อมเดือน  โพธิ์ชัย ครู
26 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370092 : บ้านหนองเขื่อน คันธมาลี  พ่วงลิบ ครู
27 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370081 : วัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จำนง) Tanat  meekaew ครู
28 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370082 : บ้านดอนมะกอก นางสาวบานเย็น  เรืองทับ เจ้าหน้าที่ธุรการ
29 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370086 : บ้านอ่างหิน กนกพร  มูลไทย ครู คศ.3
30 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370072 : บ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) ทิพวรรณ  ม่วงศรี ครู
31 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370072 : บ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) กนกพิชญ์   อรชร ธุรการโรงเรียน
32 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370073 : โรงเรียนวัดหนองศาลาฯ นางสาวกิตติมา  บุญรักษา ครู คศ.1
33 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370088 : บ้านบ่อหลวง พิทักษ์  สุระชาติ ผู้อำนวยการ
34 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370088 : บ้านบ่อหลวง กาญจนา  หูไธสง ครู
35 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370088 : บ้านบ่อหลวง กรณ์สิณี  ฐิติกรประภาพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
36 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370084 : บ้านพุหวาย นายบุญเลิศ  ลบโลกา เจ้าหน้าที่ธุรการ
37 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370085 : บ้านหนองขาม มนัสนันท์  แตงอ่อน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
38 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370138 : บ้านท่ามะริด ปัจฉราพร  ขำทอง ครู
39 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370139 : บ้านทุ่งโป่ง นางสาวนันทิชา   เกิดอู่ม ครู
40 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370139 : บ้านทุ่งโป่ง นางสาวนาฏยา   กลิ่นหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
41 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370136 : บ้านโพรงเข้ พิชชาพร  เนียมเกิด ธุรการ
42 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370140 : บ้านยางชุม พาฝัน  สายทองดี ครู
43 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370135 : บ้านสารเห็ด พนิดา  เจริญยิ่ง ครู
44 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370135 : บ้านสารเห็ด เนาวรัตน์  สวนโคกกรวด ครู
45 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370137 : บ้านหนองเขาอ่อน อรรถพันธ์  ธนูทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
46 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370125 : บ้านเขากระปุก รุจิโรจน์  สวนดอกไม้ ครู
47 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370129 : บ้านโป่งเกตุ บุญญารัสมิ์  ทับจิต ครู
48 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370127 : หนองคอไก่ แถลง  นาโควงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
49 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370127 : หนองคอไก่ นาตยา  นรชาติงาม ครู
50 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370126 : บ้านหนองตาฉาว(จตฺตราษฎร์บำรุง) บุปผา  พวงเดช ครู
51 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370126 : บ้านหนองตาฉาว(จตฺตราษฎร์บำรุง) นางธีรวรรณ  กิจวรวุฒิ ครูผู้ช่วย
52 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370128 : บ้านเขาอ่างแก้ว ศรัณยา  น้อยสง่า ครู
53 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370128 : บ้านเขาอ่างแก้ว มะลิ  ไทยสงฆ์ ครู
54 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370128 : บ้านเขาอ่างแก้ว นางสาวกวิสรา  วรภัทรขจรกุล ครู โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว
55 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370128 : บ้านเขาอ่างแก้ว กวิสรา  วรภัทรขจรกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ
56 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370124 : บ้านหนองโรง สไบทิพย์  คงเจริญ ครู
57 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370124 : บ้านหนองโรง นายประดิษฐ์   สีสุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียน
58 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370124 : บ้านหนองโรง นาย  กีรติ ภุมร ครู
59 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370097 : บ้านสระพระ รมิดา  เจริญทรัพย์ ครูธุรการ
60 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370118 : บ้านหนองขานาง วีระศักดิ์  ศรีสุขใส ผู้อำนวยการ
61 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370118 : บ้านหนองขานาง วีระศักดิ์  ศรีสุขใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขานาง
62 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370117 : เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) นายอธิคม  ชนะจิตต์ เจ้าหน้าที่ธุรกาาร
63 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370116 : วัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) นางสาวปภาวรินทร์  ประพัฒน์ บุคลากรวิทยาศาสตร์
64 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370116 : วัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) นางสาวนนทิยา  ทองทา เจ้าหน้าที่ธุรกาาร
65 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370101 : วัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์) Pramote  deezen ครู
66 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370100 : วัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) สุกัญญา  ทองศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
67 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370100 : วัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) ชัยวัฒน์  พัฒนศิริศักดิ์ ครู
68 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370133 : บ้านท่าไม้รวก นางสาวนิตยา  โชคสงวน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
69 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370133 : บ้านท่าไม้รวก จิณณพัต  ปัญญา ครู
70 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370133 : บ้านท่าไม้รวก เสาวลักษณ์   แสงเต็ม เจ้าหน้าที่ธุรการ
71 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370131 : บ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) ณรงวิทย์  เกิดรอด ครู
72 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370122 : บ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) ชุลีรัตน์  สายัณห์รุจี ครู
73 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370134 : บ้านหนองเตียน ปาริฉัตร  นิลห้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ
74 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370132 : วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) ชุติมา  เฟื่องฟู ครู
75 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370132 : วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) สิริขวัญ  สายประเสริฐ ครู
76 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370132 : วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) นายบุญชู  แก้วชิงดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง
77 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370106 : บ้านท่ากระเทียม ปาณิสรา  เสียงล้ำ ครู
78 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370093 : บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) ระหงษ์   ศาสตราวิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการ
79 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370093 : บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) สรายุทธ  อนันตศิริ ครูชำนาญการพิเศษ
80 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370093 : บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) นายศรชัย  ปั้นร้าย ครู
81 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370095 : บ้านหนองแขม นางสาวจิราพร  สุขโข เจ้าหน้าที่ธุรการ
82 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370098 : วัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103 นางสาวปัทมา  สามพ่วงบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
83 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370094 : บ้านหนองบ้วย ศุภนัจ  คนคล่อง ครู
84 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370096 : สหกรณ์บำรุงวิทย์ ณัฏฐิกา  มุลตองคะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
85 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370096 : สหกรณ์บำรุงวิทย์ เกษศิณี  หล่ำบุตร ครูอัตราจ้าง
86 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370096 : สหกรณ์บำรุงวิทย์ นางสาวศิรประภา  แย้มกล่ำ ครูผู้ช่วย
87 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370096 : สหกรณ์บำรุงวิทย์ นางสาวปัทมา  ชูช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการ
88 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370103 : บ้านหนองน้ำถ่าย สาลี่  เชื้อนิล ครู
89 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370103 : บ้านหนองน้ำถ่าย เปมิกา  เผือกผ่อง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
90 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370107 : ห้วยตะแกะ ประสาท  ศิริเรือง ครู
91 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370104 : วัดเขาปากช่อง วันทนา  เบญจศีล ครู
92 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370121 : วัดท่าเหว วรรณภา  บำรุงพันธ์ ครูผู้ช่วย
93 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370121 : วัดท่าเหว วราวรรณ  ศรีสุขใส ครู
94 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370121 : วัดท่าเหว วิชชุตา  บุญเรือง เจ้าหน้่าที่ธุรการ
95 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370121 : วัดท่าเหว วรางคณา  ศรีสุขใส ครู
96 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370113 : บ้านในดง ฉลอง  อยู่จันทร์ ครู
97 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370113 : บ้านในดง นางสาวนิฐจิรา  อ่อนชุลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
98 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370113 : บ้านในดง นางสาวประทุม  ทนยิ้ม ครูชำนาญการพิเศษ
99 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370112 : บ้านดอนเตาอิฐ เอนก  สมานมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
100 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370112 : บ้านดอนเตาอิฐ CHALIAW  SAENSAMRAN ครู
101 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370115 : วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) ธวัช  เอี่ยมสอาด ครู
102 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370114 : วัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) ประจวบ  ชาญศิริ
103 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370102 : บ้านท่าโล้ Chainarong  Mekbut เจ้าหน้าที่ธุรการ
104 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370120 : วัดวังไคร้ กมลรัตน์  น้อยคำ ครูธุรการ
105 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370120 : วัดวังไคร้ นายวิฒวัฒน์  เกิดวัน ครู
106 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370120 : วัดวังไคร้ นางวันทนา  สังข์สน ครู
107 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370123 : บ้านท่าหัวลบ เบญจรงค์์  เกตุพยัคฆ์ ครูอัตราจ้าง
108 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370119 : บ้านแม่ประจันต์ นาง  กัญทิมา วิริยะสกุล ครู
109 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370119 : บ้านแม่ประจันต์ จิราพร  สีเสม ครูธุรการ
110 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370119 : บ้านแม่ประจันต์ นาง  ยุคลธร ศรีถม ครู
111 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370109 : บ้านหนองเกตุ วิวัฒน์  โกยม ครู
112 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370110 : บ้านหันตะเภา พร้อมกมลภรณ์   สีหอม เจ้าหน้าที่ธุรการ
113 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370110 : บ้านหันตะเภา ทิพย์สุคนธ์  แถมมี ครู
114 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370110 : บ้านหันตะเภา นางสาวอุบลวรรณ  ลาภโพธิ์ทอง ครู
115 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370111 : วัดหนองบัว ดนัย  พิศุทธิ์ภูมิเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
116 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370111 : วัดหนองบัว นายดนัย  พิศุทธิ์ภูมิเลิศ ผู้อำนวยการ
117 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370111 : วัดหนองบัว kodchaporn  mungpraseard ผู้อำนวยการ
118 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370108 : วัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) นางรัชดาภรณ์  ภิรมย์พู่ ครู
119 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370170 : วัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) กรรณิกา  เสืออบ ธุรการ
120 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370171 : วัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์) กรองขวัญ  เกิดจิตต์ ธุรการ
121 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370173 : วัดม่วงงาม เบญจวรรณ  วาดเขียน ธุรการ
122 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370174 : วัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) สายชล  สายน้ำผึ้ง ครู
123 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370144 : วัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) ดารารัตน์   เวชสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
124 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370144 : วัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) นวรัตน์  คงอยู่ ครู
125 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370145 : วัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี) พงษ์สวัสดิ์  อัฐนาค ครู คศ.
126 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370146 : วัดหาดทราย (เรือนมั่นนิรมิต) Wanwimon  Aumnat ครูธรการ
127 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370147 : วัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย) ณัฐกฤตา  ทองชม เจ้าหน้าที่ธุรการ
128 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370147 : วัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย) นรารัตน์  นิยมไทย ครู ชำนาญการพิเศษ
129 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370166 : วัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์) นางสายพิน  อ่วมเนตร ครู
130 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370157 : บ้านดงห้วยหลวง บุบผา  สีสัย ครู
131 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370157 : บ้านดงห้วยหลวง นายพิศูจน์  พููลเสม ครู
132 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370142 : วัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128) นันท์ณภัส  คุ้มพงศ์โชติกุล ครู
133 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370142 : วัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128) ภานุมาศ  โต๊ะฝา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
134 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370143 : วัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) อรนันท์  พูลมงคล ครู
135 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370162 : วัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิตร) นางสาวเพ็ญภิชชา   อิ่มจิตร ธุรการโรงเรียน
136 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370162 : วัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิตร) กันทิมา  รูมิง เจ้าหน้าที่ธุรการ
137 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370162 : วัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิตร) นางสาวนนัฐศิริ  แก้วแจ้ง ครู
138 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370163 : วัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) ณชขวัญ  สุขสำราญ ครู
139 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370163 : วัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) จินตนา  นุภาสันต์ ครูธุรการ
140 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370163 : วัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) นางเพียงใจ  ขำทวี ครู
141 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370164 : บ้านแหลมทอง ณรงค์  จันตรา ครู
142 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370165 : บ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) นางสาวลำเพย  นกน่วม ครู
143 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370165 : บ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) นายบุญเชิด  ชำนิศาสตร์ ครู
144 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370165 : บ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) ออนอุษา  อยู่สนาน ครู
145 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370169 : บ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง) นายสุนทร  พันธ์นก เจ้าหน้าที่ธุรการ
146 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370158 : บ้านหนองไก่เถื่อน นางยุพาพร  พ่อเมือง ครูชำนาญการพิเศษ
147 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370156 : วัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง) นางเพ็ญพิทย์  นาคนคร ครู
148 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370156 : วัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง) นางสาวจารุวรรณ  แสงอยู่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
149 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370159 : วัดวังบัว (ศรสายราษฎร์บำรุง) นางรัศมี  ทับพงษ์ ครู คศ.3
150 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370160 : บ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์) นางนันทนา    จำปาเทศ ครู
151 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370149 : วัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์) สำราญ  สมานมิตร ครู
152 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370161 : วัดหว้า นายสุนทร  ลำพู ครู
153 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370161 : วัดหว้า ปัทมา  ทองนิล ครู
154 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370167 : วัดช่อม่วง นางกัญญารัตน์  ทองแย้ม ครู
155 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370167 : วัดช่อม่วง นางบุญภา  นามปักษา ครู
156 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370168 : บ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) นางสาววารุณี  ดิษฐสุ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ
157 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370155 : บ้านโป่งสลอด เมธินี  ทองปล้อง ครูอัตราจ้าง
158 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370154 : วัดโพธิ์ลอย (เรือนวงศ์ผดุง) ชัชฎา  เอกวงษา ครู
159 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370153 : บ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง) ภคพร  นามทิพย์ ธุรการโรงเรียน
160 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370150 : บ้านพุตุม วชิรวิชญ์  คุ้มพงศ์โชติกุล ครู
161 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370151 : บ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์) รวีวรรณ  คำขาวเหลือง ธุรการ
162 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370151 : บ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์) รวีรวรรณ  คำขาวเหลือง ธุรการโรงเรียน
163 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370151 : บ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์) เสาวภา  แก้วเก้า ครู
164 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370152 : วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) จุฑามาศ  เหลืองอร่าม ครู
165 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370152 : วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) จิตรลดา  บังจิตร์ ครู
166 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370222 : ชลประทานแก่งกระจาน รังสรรค์  บุณยะวัน ผู้อำนวยการ
167 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370223 : บ้านวังนางนวล ปัณฑารีย์  ศรีสวัสดิ์ ครู
168 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370225 : บ้านน้ำทรัพย์ รัตน์อนงค์ธร  อินทร์แย้ม ครูธุรการ
169 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370226 : บ้านต้นเกด อาพิณ  ประดับมุกข์ ครู
170 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370226 : บ้านต้นเกด รสริน  ศิลปศร ครูอัตราจ้าง
171 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370226 : บ้านต้นเกด อรพิณ  ประดับมุกข์ ครู
172 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370227 : บ้านแม่คะเมย นางสาวนันทวัน  สร้อยปทุม ครู
173 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370228 : บ้านพุเข็ม นางสาวเปรมวดี  ถาวรธนทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
174 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370235 : บ้านเขากลิ้ง อุบล  อ่วมอินจันทร์ ครู
175 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370235 : บ้านเขากลิ้ง พัชรา  นานคงแนบ ครูธุรการ
176 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370236 : บ้านหนองหงษ์ มนตรา  ผลศรัทธา ครู
177 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370236 : บ้านหนองหงษ์ นางมนตรา  ผลศรัทธา ครู
178 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370229 : บ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์) อัจฉรา  แสงจินดา ครูธุรการ
179 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370238 : บ้านป่าเด็ง ศิรินิษฐา  ทองบัว ครู
180 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370241 : บ้านมะขามโพรง นายสมจิต  อินทร์เนตร ครู
181 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370241 : บ้านมะขามโพรง นางสาวพรสิริ  ลีแสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
182 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370242 : บ้านห้วยกวางจริง นายสมมา  นทีรัยไทวะ ครู
183 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370242 : บ้านห้วยกวางจริง นางสาวอพิชญา  เขาเอี่ยม ครู
184 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370240 : บ้านหนองมะกอก พัธทนันท์  คะเชนทร ครู
185 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370244 : บ้านหนองสะแก วิภาวินี  แม้นเมฆ ครูธุรการ
186 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370245 : บ้านซ่อง นัฐพงษ์  นกแก้ว ครู
187 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370246 : บ้านทุ่งเคล็ด ณัชนันท์   แจ่มแจ้ง ธุรการ
188 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370234 : บ้านห้วยปลาดุก พิริยะ  นาราช ผู้อำนวยการโรงเรียน
189 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370234 : บ้านห้วยปลาดุก นพมาศ  อุบล ครูผู้ช่วย
190 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370234 : บ้านห้วยปลาดุก ศิริวรรณ  กรกุมปืน ธุรการ
191 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370230 : อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช ธนาวดี  ยนปลัดยศ ครูผู้ช่วย
192 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370230 : อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช นางสาวช่อผกา  อ่อนกลั่น ครู
193 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370230 : อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช ไกรศรี   สีนวล ครู
194 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370230 : อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช วาทิตย์  พูลอาภรณ์ ครู คศ.2
195 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370232 : บ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) ณัฏฐ์รมณ  สุริยศศิธร ครูผู้ช่วย
196 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370232 : บ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) อาทิตยา  โกงกาง ครู
197 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370233 : บ้านหนองปืนแตก นางสาวสุพิชฌาย์  อ่วมนิล เจ้าหน้าที่ธุรการ
198 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370237 : บ้านด่านโง รัชดาพร  ดังสท้าน ครู
199 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370239 : บ้านห้วยไผ่ นายชาญศักดิ์  ทองอินที ครู
200 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370243 : บ้านพุสวรรค์ สกุลรัตน์  นางสาวสกุลรัตน์ พิมพ์นาค พนักงานราชการ