รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370077 นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์๑) อำพร  เจรจา ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
2 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370077 นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์๑) อารีย์  ฤทธิ์บัว ธุรการ อนุมัติ
3 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370078 บ้านหุบกะพง ฉลวย  เอี่ยมขจร ครู อนุมัติ
4 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370079 บ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) วิไล  ทรัพย์เพิ่ม ครู อนุมัติ
5 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370074 ชาวไร่ ปัทมาภรณ์  ธรรมกถึก เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
6 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370076 บ้านร่องระกำ ิอักษร  ฐานาพิชัยศักดิ์ ครู อนุมัติ
7 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370076 บ้านร่องระกำ สุภาวรรณ  เทียมถม ครู อนุมัติ
8 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370080 บ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์) พรรณลักษณ์  กลิ่นมณฑา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
9 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370080 บ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์) นางสาวสมจิตร  ศิลปสธรรม ครู อนุมัติ
10 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370075 บ้านดอนขุนห้วย นันทวัน  ประสมทรัพย์ ครู อนุมัติ
11 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370075 บ้านดอนขุนห้วย เสาวณีย์  พ่วงทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
12 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370075 บ้านดอนขุนห้วย นายณรงค์  คงวัฒนา ครู ชำนาญการ อนุมัติ
13 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370075 บ้านดอนขุนห้วย ชนกนาถ  แหยมโต ครู อนุมัติ
14 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370068 บ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์) อุบล  เรืองทับ ครู อนุมัติ
15 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370068 บ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์) ธวัชชัย  สาครสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
16 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370066 บ้านดอน ชลิดา  จันทฤกษ ครู อนุมัติ
17 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370067 บ้านเนินทราย ศิรินันท์  บัวเจริญ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
18 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370069 บ้านบางเกตุ นัดดา  หนูแย้ม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
19 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370069 บ้านบางเกตุ เยาวภา  นาเมือง ครู อนุมัติ
20 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370069 บ้านบางเกตุ ประทุมพร  นวลมา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
21 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370070 บ้านบางเก่า สุมาลี  ทองมาลี ครู อนุมัติ
22 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370070 บ้านบางเก่า มณี  อารมณ์ดี ครู อนุมัติ
23 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370071 วัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) saypin  sinkaset ครู อนุมัติ
24 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370071 วัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) นางสาวสุภาพ  บุญประเสริฐ ครู อนุมัติ
25 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370087 บ้านทุ่งขาม วรรณี  สุขแล้ว ครู อนุมัติ
26 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370087 บ้านทุ่งขาม สิริพร  บุญทวี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขาม อนุมัติ
27 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370089 บ้านโป่งแย้ นายไพศาล  พัฒนศิริศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านโป่งแย้ อนุมัติ
28 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370089 บ้านโป่งแย้ เรณู  พัฒนศิริศักดิ์ ครู อนุมัติ
29 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370090 บ้านไร่ใหม่พัฒนา หนึ่งฤทัย  รอดพ้น ครู อนุมัติ
30 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370091 บ้านรางจิก เอื้อมเดือน  โพธิ์ชัย ครู อนุมัติ
31 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370091 บ้านรางจิก สุวิสา  ศรีหานาม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
32 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370092 บ้านหนองเขื่อน ชุติณี  พยัคเวช ครู อนุมัติ
33 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370092 บ้านหนองเขื่อน ปตินา  หอมวงษ์ ครูช่วยสอน อนุมัติ
34 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370092 บ้านหนองเขื่อน นายสิน   พุ่มผะกา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
35 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370092 บ้านหนองเขื่อน คันธมาลี  พ่วงลิบ ครู อนุมัติ
36 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370081 วัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จำนง) Tanat  meekaew ครู อนุมัติ
37 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370082 บ้านดอนมะกอก นายประจวบ  กุญแจทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมะกอก อนุมัติ
38 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370086 บ้านอ่างหิน กนกพร  มูลไทย ครู คศ.3 อนุมัติ
39 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370072 บ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) ทิพวรรณ  ม่วงศรี ครู อนุมัติ
40 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370072 บ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) กนกพิชญ์   อรชร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
41 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370073 โรงเรียนวัดหนองศาลาฯ นางสาวกิตติมา  บุญรักษา ครู คศ.1 อนุมัติ
42 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370088 บ้านบ่อหลวง พิทักษ์  สุระชาติ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
43 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370088 บ้านบ่อหลวง กาญจนา  หูไธสง ครู อนุมัติ
44 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370088 บ้านบ่อหลวง ไอยรา  แสงทอง ครู อนุมัติ
45 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370084 บ้านพุหวาย บรรจบ  เมฆหมอก ครู อนุมัติ
46 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370085 บ้านหนองขาม มนัสนันท์  แตงอ่อน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
47 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370085 บ้านหนองขาม ปลิวัลย์  นาเมือง ครู อนุมัติ
48 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370138 บ้านท่ามะริด ปัจฉราพร  ขำทอง ครู อนุมัติ
49 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370139 บ้านทุ่งโป่ง นางสาวนันทิชา   เกิดอู่ม ครู อนุมัติ
50 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370139 บ้านทุ่งโป่ง นางสาวนาฏยา   กลิ่นหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง อนุมัติ
51 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370136 บ้านโพรงเข้ ยุพา   ทองจีน ครู อนุมัติ
52 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370140 บ้านยางชุม พาฝัน  สายทองดี ครู อนุมัติ
53 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370135 บ้านสารเห็ด เนาวรัตน์  สวนโคกกรวด ครู อนุมัติ
54 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370135 บ้านสารเห็ด พนิดา  เจริญยิ่ง ครู อนุมัติ
55 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370137 บ้านหนองเขาอ่อน อรรถพันธ์  ธนูทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
56 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370125 บ้านเขากระปุก ชัญญานุช  มุ่งดี ครู อนุมัติ
57 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370125 บ้านเขากระปุก นายรุจิโรจน์  สวนดอกไม้ ครู อนุมัติ
58 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370125 บ้านเขากระปุก สุพล  จิรประเสริฐวงศ์ ครู อนุมัติ
59 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370129 บ้านโป่งเกตุ บุญญารัสมิ์  ทับจิต ครู อนุมัติ
60 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370127 หนองคอไก่ แถลง  นาโควงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
61 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370127 หนองคอไก่ นาตยา  นรชาติงาม ครู อนุมัติ
62 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370126 บ้านหนองตาฉาว(จตฺตราษฎร์บำรุง) บุปผา  พวงเดช ครู อนุมัติ
63 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370126 บ้านหนองตาฉาว(จตฺตราษฎร์บำรุง) นางธีรวรรณ  กิจวรวุฒิ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
64 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370128 บ้านเขาอ่างแก้ว มะลิ  ไทยสงฆ์ ครู อนุมัติ
65 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370128 บ้านเขาอ่างแก้ว นางสาวกวิสรา  วรภัทรขจรกุล ครู โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว อนุมัติ
66 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370128 บ้านเขาอ่างแก้ว กวิสรา  วรภัทรขจรกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
67 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370128 บ้านเขาอ่างแก้ว ศรัณยา  น้อยสง่า ครู อนุมัติ
68 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370124 บ้านหนองโรง นาย  กีรติ ภุมร ครู อนุมัติ
69 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370124 บ้านหนองโรง นายประดิษฐ์   สีสุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
70 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370124 บ้านหนองโรง สไบทิพย์  คงเจริญ ครู อนุมัติ
71 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370097 บ้านสระพระ รมิดา  เจริญทรัพย์ ครูธุรการ อนุมัติ
72 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370118 บ้านหนองขานาง วีระศักดิ์  ศรีสุขใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขานาง อนุมัติ
73 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370118 บ้านหนองขานาง วีระศักดิ์  ศรีสุขใส ผู้อำนวยการ อนุมัติ
74 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370117 เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) นายอธิคม  ชนะจิตต์ เจ้าหน้าที่ธุรกาาร อนุมัติ
75 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370116 วัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) นางสาวนนทิยา  ทองทา เจ้าหน้าที่ธุรกาาร อนุมัติ
76 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370116 วัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) นางสาวปภาวรินทร์  ประพัฒน์ บุคลากรวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
77 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370101 วัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์) Pramote  deezen ครู อนุมัติ
78 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370100 วัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) ชัยวัฒน์  พัฒนศิริศักดิ์ ครู อนุมัติ
79 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370133 บ้านท่าไม้รวก จิณณพัต  ปัญญา ครู อนุมัติ
80 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370133 บ้านท่าไม้รวก นางสาวนิตยา  โชคสงวน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
81 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370131 บ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) ระเบียบ  ปิ่นทอง ครู อนุมัติ
82 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370122 บ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) ชุลีรัตน์  สายัณห์รุจี ครู อนุมัติ
83 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370134 บ้านหนองเตียน นางสาวกมลรัตน์  น้อยคำ ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
84 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370132 วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) สิริขวัญ  สายประเสริฐ ครู อนุมัติ
85 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370132 วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) นายบุญชู  แก้วชิงดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง อนุมัติ
86 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370132 วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) ชุติมา  เฟื่องฟู ครู อนุมัติ
87 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370106 บ้านท่ากระเทียม ปาณิสรา  เสียงล้ำ ครู อนุมัติ
88 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370093 บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) สรายุทธ  อนันตศิริ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
89 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370093 บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) นายศรชัย  ปั้นร้าย ครู อนุมัติ
90 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370093 บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) ระหงษ์   ศาสตราวิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
91 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370095 บ้านหนองแขม นางกุหลาบ  พิทักษ์วงษ์ ครู อนุมัติ
92 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370095 บ้านหนองแขม สุรชาติ  พันธุ์ชาติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
93 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370098 วัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103 ศิริวรรณา   อุทัยธรรม ครูธุรการ อนุมัติ
94 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370094 บ้านหนองบ้วย ศุภนัจ  คนคล่อง ครู อนุมัติ
95 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370096 สหกรณ์บำรุงวิทย์ ณัฏฐิกา  มุลตองคะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
96 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370096 สหกรณ์บำรุงวิทย์ เกษศิณี  หล่ำบุตร ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
97 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370096 สหกรณ์บำรุงวิทย์ นางสาวศิรประภา  แย้มกล่ำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
98 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370103 บ้านหนองน้ำถ่าย สาลี่  เชื้อนิล ครู อนุมัติ
99 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370103 บ้านหนองน้ำถ่าย เปมิกา  เผือกผ่อง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
100 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370107 ห้วยตะแกะ ประสาท  ศิริเรือง ครู อนุมัติ
101 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370104 วัดเขาปากช่อง วันทนา  เบญจศีล ครู อนุมัติ
102 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370121 วัดท่าเหว วรรณภา  บำรุงพันธ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
103 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370121 วัดท่าเหว วราวรรณ  ศรีสุขใส ครู อนุมัติ
104 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370121 วัดท่าเหว วรางคณา  ศรีสุขใส ครู อนุมัติ
105 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370113 บ้านในดง นางสาวนิฐจิรา  อ่อนชุลี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
106 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370113 บ้านในดง ฉลอง  อยู่จันทร์ ครู อนุมัติ
107 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370113 บ้านในดง นางสาวประทุม  ทนยิ้ม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
108 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370112 บ้านดอนเตาอิฐ เอนก  สมานมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
109 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370112 บ้านดอนเตาอิฐ CHALIAW  SAENSAMRAN ครู อนุมัติ
110 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370115 วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) นางสมพิศ  เอี่ยมสอาด ครู อนุมัติ
111 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370115 วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) ธวัช  เอี่ยมสอาด ครู อนุมัติ
112 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370115 วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) ธวัช  เอี่ยมสอาด ครู อนุมัติ
113 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370114 วัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) ประจวบ  ชาญศิริ อนุมัติ
114 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370102 บ้านท่าโล้ Chainarong  Mekbut เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
115 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370120 วัดวังไคร้ ลำใย  ทองคำ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
116 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370120 วัดวังไคร้ นางวันทนา  สังข์สน ครู อนุมัติ
117 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370123 บ้านท่าหัวลบ เปมิกา  เผือกผ่อง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
118 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370123 บ้านท่าหัวลบ เบญจรงค์์  เกตุพยัคฆ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
119 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370119 บ้านแม่ประจันต์ จิราพร  สีเสม ครูธุรการ อนุมัติ
120 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370119 บ้านแม่ประจันต์ นาง  กัญทิมา วิริยะสกุล ครู อนุมัติ
121 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370119 บ้านแม่ประจันต์ นาง  ยุคลธร ศรีถม ครู อนุมัติ
122 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370109 บ้านหนองเกตุ วิวัฒน์  โกยม ครู อนุมัติ
123 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370110 บ้านหันตะเภา ทิพย์สุคนธ์  แถมมี ครู อนุมัติ
124 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370110 บ้านหันตะเภา นางสาวอุบลวรรณ  ลาภโพธิ์ทอง ครู อนุมัติ
125 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370110 บ้านหันตะเภา พร้อมกมลภรณ์   สีหอม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
126 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370111 วัดหนองบัว นายดนัย  พิศุทธิ์ภูมิเลิศ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
127 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370111 วัดหนองบัว ดนัย  พิศุทธิ์ภูมิเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
128 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370111 วัดหนองบัว kodchaporn  mungpraseard ผู้อำนวยการ อนุมัติ
129 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370108 วัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) นางรัชดาภรณ์  ภิรมย์พู่ ครู อนุมัติ
130 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370170 วัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) เสาวนีย์  โพธิ์ศิริ ครู อนุมัติ
131 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370170 วัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) เบญจนาฏ   ใจบุญ ครู อนุมัติ
132 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370171 วัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์) เฉลิมศักดิ์  เฉลิมทอง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
133 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370171 วัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์) กุลธิดา   พิมพ์สว่าง เจ้าหน้าที่ธุระการ อนุมัติ
134 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370173 วัดม่วงงาม รุ่งรวี  เบญจศีล บุคลากรคณิตศาสตร์ อนุมัติ
135 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370174 วัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) สายชล  สายน้ำผึ้ง ครู อนุมัติ
136 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370174 วัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) อรวรรณ  เกตุรัตน์ ครู อนุมัติ
137 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370144 วัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) นวรัตน์  คงอยู่ ครู อนุมัติ
138 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370144 วัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) ดารารัตน์   เวชสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
139 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370145 วัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี) สุวรรณี  ฮั่วจั่น ครู อนุมัติ
140 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370146 วัดหาดทราย (เรือนมั่นนิรมิต) Wanwimon  Aumnat ครูธรการ อนุมัติ
141 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370147 วัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย) ณัฐกฤตา  ทองชม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
142 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370147 วัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย) นรารัตน์  นิยมไทย ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
143 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370166 วัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์) นางสายพิน  อ่วมเนตร ครู อนุมัติ
144 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370157 บ้านดงห้วยหลวง นายพิศูจน์  พููลเสม ครู อนุมัติ
145 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370157 บ้านดงห้วยหลวง บุบผา  สีสัย ครู อนุมัติ
146 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370142 วัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128) นันท์ณภัส  คุ้มพงศ์โชติกุล ครู อนุมัติ
147 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370142 วัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128) ภานุมาศ  โต๊ะฝา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
148 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370143 วัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) อรนันท์  พูลมงคล ครู อนุมัติ
149 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370162 วัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิตร) นางสาวเพ็ญภิชชา   อิ่มจิตร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
150 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370162 วัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิตร) นางสาวนนัฐศิริ  แก้วแจ้ง ครู อนุมัติ
151 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370162 วัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิตร) กันทิมา  รูมิง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
152 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370163 วัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) ณชขวัญ  สุขสำราญ ครู อนุมัติ
153 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370163 วัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) จินตนา  นุภาสันต์ ครูธุรการ อนุมัติ
154 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370163 วัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) นางเพียงใจ  ขำทวี ครู อนุมัติ
155 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370164 บ้านแหลมทอง ณรงค์  จันตรา ครู อนุมัติ
156 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370165 บ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) นางสาวลำเพย  นกน่วม ครู อนุมัติ
157 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370165 บ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) ออนอุษา  อยู่สนาน ครู อนุมัติ
158 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370165 บ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) นายบุญเชิด  ชำนิศาสตร์ ครู อนุมัติ
159 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370169 บ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง) นางสาววารุณี  ดิษฐสุ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
160 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370158 บ้านหนองไก่เถื่อน นางยุพาพร  พ่อเมือง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
161 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370156 วัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง) นางเพ็ญพิทย์  นาคนคร ครู อนุมัติ
162 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370156 วัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง) นางสมหญิง  ชัยจินดา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
163 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370159 วัดวังบัว (ศรสายราษฎร์บำรุง) นางรัศมี  ทับพงษ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
164 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370160 บ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์) นางนันทนา    จำปาเทศ ครู อนุมัติ
165 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370149 วัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์) สำราญ  สมานมิตร ครู อนุมัติ
166 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370161 วัดหว้า นายสุนทร  ลำพู ครู อนุมัติ
167 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370161 วัดหว้า ปัทมา  ทองนิล ครู อนุมัติ
168 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370167 วัดช่อม่วง นางบุญภา  นามปักษา ครู อนุมัติ
169 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370167 วัดช่อม่วง นางกัญญารัตน์  ทองแย้ม ครู อนุมัติ
170 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370168 บ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) อุดม  วงค์พราหมณ์ ครู อนุมัติ
171 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370155 บ้านโป่งสลอด นางบุญส่ง  น้อยอยู่ ครู อนุมัติ
172 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370154 วัดโพธิ์ลอย (เรือนวงศ์ผดุง) ชัชฎา  เอกวงษา ครู อนุมัติ
173 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370153 บ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง) นายผิน  คงสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
174 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370150 บ้านพุตุม วชิรวิชญ์  คุ้มพงศ์โชติกุล ครู อนุมัติ
175 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370151 บ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์) รวีรวรรณ  คำขาวเหลือง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
176 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370151 บ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์) เสาวภา  แก้วเก้า ครู อนุมัติ
177 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370151 บ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์) รวีวรรณ  คำขาวเหลือง ธุรการ อนุมัติ
178 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370152 วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) จุฑามาศ  เหลืองอร่าม ครู อนุมัติ
179 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370152 วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) จิตรลดา  บังจิตร์ ครู อนุมัติ
180 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370222 ชลประทานแก่งกระจาน รังสรรค์  บุณยะวัน ผู้อำนวยการ อนุมัติ
181 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370223 บ้านวังนางนวล สายฝน  แตงโสภา ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
182 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370223 บ้านวังนางนวล พจณีย์  ฟักทอง ครู อนุมัติ
183 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370223 บ้านวังนางนวล พจณีย์  ฟักทอง ครู อนุมัติ
184 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370223 บ้านวังนางนวล รัชพล  ทับทิม ครู อนุมัติ
185 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370224 บ้านตะเคียนงาม สุพิชฌาย์  อ่วมนิล ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
186 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370225 บ้านน้ำทรัพย์ สายฝน  วอนยิน ครู อนุมัติ
187 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370225 บ้านน้ำทรัพย์ ปิยวรรณ  สวามิภักดิ์ ครู อนุมัติ
188 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370225 บ้านน้ำทรัพย์ ปิยวรรณ  สวามิภักดิ์ ครู อนุมัติ
189 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370226 บ้านต้นเกด รสริน  ศิลปศร ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
190 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370226 บ้านต้นเกด อรพิณ  ประดับมุกข์ ครู อนุมัติ
191 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370226 บ้านต้นเกด อาพิณ  ประดับมุกข์ ครู อนุมัติ
192 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370227 บ้านแม่คะเมย นางสาวนันทวัน  สร้อยปทุม ครู อนุมัติ
193 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370228 บ้านพุเข็ม นางสาวเปรมวดี  ถาวรธนทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
194 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370235 บ้านเขากลิ้ง พัชรา  นานคงแนบ ครูธุรการ อนุมัติ
195 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370235 บ้านเขากลิ้ง อุบล  อ่วมอินจันทร์ ครู อนุมัติ
196 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370236 บ้านหนองหงษ์ มนตรา  ผลศรัทธา ครู อนุมัติ
197 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370236 บ้านหนองหงษ์ นางมนตรา  ผลศรัทธา ครู อนุมัติ
198 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370229 บ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์) นฤทัย  จันทร์เหมือน ผู้อำนวยการ อนุมัติ
199 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370229 บ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์) กัลญา  สืบพราหมณ์ ธุรการ อนุมัติ
200 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370229 บ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์) วิรงรอง  ชูผล ครู อนุมัติ
201 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370238 บ้านป่าเด็ง ศิรินิษฐา  ทองบัว ครู อนุมัติ
202 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370241 บ้านมะขามโพรง นางสาวพรสิริ  ลีแสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
203 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370241 บ้านมะขามโพรง นายสมจิต  อินทร์เนตร ครู อนุมัติ
204 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370242 บ้านห้วยกวางจริง นางสาวอพิชญา  เขาเอี่ยม ครู อนุมัติ
205 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370242 บ้านห้วยกวางจริง นายสมมา  นทีรัยไทวะ ครู อนุมัติ
206 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370240 บ้านหนองมะกอก พัธทนันท์  คะเชรทร์ ครู อนุมัติ
207 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370240 บ้านหนองมะกอก สมหมาย  อ่วมอินจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
208 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370244 บ้านหนองสะแก นางกฤษณา  สุขรักษา ครู อนุมัติ
209 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370245 บ้านซ่อง นัฐพงษ์  นกแก้ว ครู อนุมัติ
210 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370246 บ้านทุ่งเคล็ด กมลรัตน์  สุ่นศรี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
211 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370246 บ้านทุ่งเคล็ด นายสัญญา  เล็กบำรุง ครูชำนาญการ อนุมัติ
212 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370246 บ้านทุ่งเคล็ด นางสาวทิพปภา   กวดทันเทียะ พนักงานราชการ อนุมัติ
213 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370234 บ้านห้วยปลาดุก พิริยะ  นาราช ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
214 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370234 บ้านห้วยปลาดุก ศิริวรรณ  กรกุมปืน ธุรการ อนุมัติ
215 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370234 บ้านห้วยปลาดุก นพมาศ  อุบล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
216 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370230 อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช นางสาวช่อผกา  อ่อนกลั่น ครู อนุมัติ
217 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370230 อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช วาทิตย์  พูลอาภรณ์ ครู คศ.2 อนุมัติ
218 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370230 อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช ไกรศรี   สีนวล ครู อนุมัติ
219 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370230 อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช ธนาวดี  ยนปลัดยศ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
220 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370232 บ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) ณัฏฐ์รมณ  สุริยศศิธร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
221 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370232 บ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) อาทิตยา  โกงกาง ครู อนุมัติ
222 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370233 บ้านหนองปืนแตก ธีระชัย  พวงน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
223 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370233 บ้านหนองปืนแตก นางสาวจารุวรรณ  แสงอยู่ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
224 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370237 บ้านด่านโง รัชดาพร  ดังสท้าน ครู อนุมัติ
225 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370239 บ้านห้วยไผ่ ธันยภรณ์  มะพุก ครู อนุมัติ
226 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370239 บ้านห้วยไผ่ นายชาญศักดิ์  ทองอินที ครู อนุมัติ
227 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370243 บ้านพุสวรรค์ สกุลรัตน์  นางสาวสกุลรัตน์ พิมพ์นาค พนักงานราชการ อนุมัติ