รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280024 บ้านหนองกก ชัชวาล  เฮงเจริญสิญจ์ ครู อนุมัติ
2 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280025 บ้านทุ่งเคล็ด สุนันท์  ลัดดาวัลย์ หัวหน้าพัสดุ อนุมัติ
3 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280025 บ้านทุ่งเคล็ด อุไรวรรณ  เดชช้อย ครูคศ.3 อนุมัติ
4 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280030 ด่านสิงขร นางสาวณฐวรรณ  ลิปปานนท์ ครู อนุมัติ
5 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280030 ด่านสิงขร กัมพล  หิรัญวงศ์ ผอ.ร.ร. อนุมัติ
6 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280031 อุดมราชภักดี จารุวรรณ  สวยพริ้ง ครู อนุมัติ
7 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280032 บ้านทางหวาย วริษา  สิทธิคง พนักงานราชการ อนุมัติ
8 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280033 บ้านหนองหิน สุจิตรา  ช่วยเชื้อ รักษาราชการแทนผอ.ร.ร. อนุมัติ
9 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280033 บ้านหนองหิน ธรรมธร  เทพทิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน อนุมัติ
10 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280033 บ้านหนองหิน นายธาดา  ตาตะนุต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
11 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280034 บ้านคลองวาฬ อารีย์วรรณ  โชติช่วง ครูชำนาญการ อนุมัติ
12 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280034 บ้านคลองวาฬ วิพัชรา  เทพสุรินทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
13 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280034 บ้านคลองวาฬ ศิริรุ่ง  หทัยรัตนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
14 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280035 บ้านหว้ากอ (มิตรภาพที่72) เพ็ญพักตร์  อิ่มงาม ครู อนุมัติ
15 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280036 บ้านห้วยใหญ่ ภานุพงษ์  ยอดปรีดา ผอ.ร.ร. อนุมัติ
16 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280036 บ้านห้วยใหญ่ นางสาวทิพยาภรณ์  หะเทศ ครูผู้ชวย อนุมัติ
17 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280036 บ้านห้วยใหญ่ นางสาวกัญชลิกา  วลัยเพชร พนักงานราชการ อนุมัติ
18 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280037 เศรษฐพานิชวิทยา อรอุมา  สวัสดี ครู อนุมัติ
19 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280038 พัฒนาประชานุเคราะห์ ทชาศรี  ศุขะพันธุ์ ครุผู้ช่วย อนุมัติ
20 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280038 พัฒนาประชานุเคราะห์ วีระ  รุ่งแจ้ง ผอ.ร.ร. อนุมัติ
21 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280038 พัฒนาประชานุเคราะห์ สุกัญญา   ชนะชัย เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
22 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280039 บ้านห้วยน้ำพุ กาญจนา  ชัยวิมล เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
23 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280039 บ้านห้วยน้ำพุ วิเศษ  ศรเพชร ผอ.ร.ร. อนุมัติ
24 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280040 ประชารังสรรค์ นางสาวรุ่งนภา  สมาลีย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
25 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280040 ประชารังสรรค์ สามารถ  หอมชื่น ผอ.ร.ร. อนุมัติ
26 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280001 วัดปากคลองเกลียว วันเพ็ญ  อินเสวียด ครู อนุมัติ
27 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280001 วัดปากคลองเกลียว โกลัญญา  บัวงาม ครูธุรการ อนุมัติ
28 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280001 วัดปากคลองเกลียว อดุลย์  กลิ่นนิรัญ ผอ.ร.ร. อนุมัติ
29 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280002 บ้านท่าฝาง นายพิภพ  บุญประกอบพร ครู คศ.3 อนุมัติ
30 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280004 วัดบ่อนอก(ทองวิทยา) จรี  วัชรวงษ์ ผอ.ร.ร. อนุมัติ
31 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280004 วัดบ่อนอก(ทองวิทยา) นายสุรวุฒิ    เกียรติบำรุง ครู อนุมัติ
32 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280005 บ้านคอกช้าง ปิยะกุล  อรรถวุฒิกุล ผอ.ร.ร. อนุมัติ
33 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280005 บ้านคอกช้าง นางสาวณัฐศิริ  กิตติพันธ์ ครู อนุมัติ
34 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280006 บ้านหนองปุหลก สมพร  เหรียญประดับ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
35 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280007 บ้านยุบพริก โสภี  สูงยิ่ง ครู อนุมัติ
36 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280008 บ้านคลองชายธง ประทีป  ทับเนียม ครู อนุมัติ
37 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280009 ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ สุพัตรา  เกียรติบำรุง ครู อนุมัติ
38 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280028 อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) คงศักดิ์  ศิริอาภรณ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
39 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280028 อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) ลำยอง  เรืองฤทธิ์ ครู อนุมัติ
40 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280014 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ นายโอฬาร  ศรีสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
41 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280014 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ นายฉัตรชัย  เผื่อนโชติ ครูโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ อนุมัติ
42 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280021 ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ บุญส่ง  ล้อแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
43 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280021 ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ กาญจนา  ทัพใหญ่ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
44 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280011 บ้านบึง สุชาดา   บัวบาง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
45 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280011 บ้านบึง ketsara  sutthaphan ครู อนุมัติ
46 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280012 บ้านคั่นกระได นางสาวพจนารถ   เจียมจิตร ครู อนุมัติ
47 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280013 บ้านอ่าวน้อย ภิรมย์รักษ์  น้อยจิตต์ ผอ.ร.ร. อนุมัติ
48 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280013 บ้านอ่าวน้อย nichakorn  buntham ลูกจ้่าง อนุมัติ
49 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280022 บ้านหนองเสือ อดุลย์  ศรีกระจิบ ผอ.ร.ร. อนุมัติ
50 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280022 บ้านหนองเสือ อิสระพงษ์   ศรีวงษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
51 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280029 เนินแก้ววิทยาคาร นางสาวอัญชลี  เจียมโพธิ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
52 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280015 บ้านย่านซื่อ จุฑารัตน์  สายสกล ครู อนุมัติ
53 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280016 ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) เจริญศักดิ์  ศรีทอง ผอ.ร.ร. อนุมัติ
54 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280016 ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) สุกัลยา  สำราญรมย์ ครู อนุมัติ
55 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280016 ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) กิตติมา  เย็นกาย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
56 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280017 สามัคคีร่วมจิต อรทัย  ทินวงศ์ ผอ.ร.ร. อนุมัติ
57 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280017 สามัคคีร่วมจิต ถาวร  อรชุน ครู อนุมัติ
58 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280018 วังมะเดื่อ ชลิต  เหรียญประดับ ครู อนุมัติ
59 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280018 วังมะเดื่อ รุจิรัตน์  ฉายแสง ครู อนุมัติ
60 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280019 ประชาบูรณะวิทยา สมชาย  ทศเจริญ ผอ.ร.ร. อนุมัติ
61 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280020 หาดสนุกราษฏร์บำรุง นายพิศิษฐ์  รอดทิม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
62 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280082 บ้านพุตะแบก เฌอมาร์ศ  ลูกอินทร์ ผอ.ร.ร. อนุมัติ
63 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280082 บ้านพุตะแบก Supaporn  Sukpanitkul ครู อนุมัติ
64 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280083 วัดทุ่งกลาง พิมลพรรณ  วงศ์ทิม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
65 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280083 วัดทุ่งกลาง นางอุทุมพร  โตเอี่ยม ครู อนุมัติ
66 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280084 บ้านดอนใจดี กาญจน์จิรา  ไพศาลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
67 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280085 บ้านมะเดื่อทอง นิพัทธา  จัดภัย ครู อนุมัติ
68 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280085 บ้านมะเดื่อทอง กิตติ  กรยืนยง ผอ.ร.ร. อนุมัติ
69 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280087 วัดนาหูกวาง สุปิยา  สุกนุ่น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
70 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280087 วัดนาหูกวาง สมโชค  สุทธิเมธานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
71 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280088 วัดนาล้อม นางสาวหทัยรัตน์  เกตุจันทร์ พนักงานราชการ อนุมัติ
72 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280088 วัดนาล้อม นางอุมาพร   อุนารัตน์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
73 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280077 วัดทุ่งประดู่ ไพบูลย์  ลิ้มพัธยาเนตร์ ผอ.ร.ร. อนุมัติ
74 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280077 วัดทุ่งประดู่ อุษณีย์  บางม่วง ครูโรงเรียนวัดทุ่งประดู่ อนุมัติ
75 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280078 อนุบาลทับสะแก สุชาติ  กาญจนาประดิษฐ์ ผอ.ร.ร. อนุมัติ
76 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280079 บ้านดอนทราย นายขจร   เชื้อทอง ครูชำนาญการ อนุมัติ
77 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280080 ประชาราษฏร์บำรุง ยรรยงค์  ณ บางช้าง ครู อนุมัติ
78 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280081 สมาคมเลขานุการสตรี 2 ปาริตา  จันทร์กระจ่าง ครู อนุมัติ
79 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280081 สมาคมเลขานุการสตรี 2 นางสาวฐานิตา  น้ำทิพย์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
80 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280086 บ้านเหมืองแร่ จุไร  พันธรักษ์ ครู อนุมัติ
81 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280086 บ้านเหมืองแร่ ทัศนีย์  พรมสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ อนุมัติ
82 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280089 บ้านทุ่งตาแก้ว สุนันท์  ประสพผล ผอ.ร.ร. อนุมัติ
83 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280090 อ่างทองพัฒนา สุภาพรรณ  จูสวย ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองพัฒนา อนุมัติ
84 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280074 บ้านไร่ใน ฤดี  สว่างโลก ครู อนุมัติ
85 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280074 บ้านไร่ใน นางสาวจิรประภา  บัวพันนา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
86 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280075 บ้านหินเทิน มาโนช  ธูปหอม ครู อนุมัติ
87 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280075 บ้านหินเทิน ภาวิณี  ศรีประเสริฐ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
88 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280075 บ้านหินเทิน วิจิตตรา  ยาย่อ พนักงานราชการ อนุมัติ
89 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280070 บ้านเนินดินแดง สุจิรา  ช้างดำ ผอ.ร.ร. อนุมัติ
90 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280070 บ้านเนินดินแดง วิภาดา  เกื้อรอด ครู อนุมัติ
91 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280071 ประชาพิทักษ์ supap  homtua ครู อนุมัติ
92 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280071 ประชาพิทักษ์ ภิรมย์  โมรา ผอ.ร.ร. อนุมัติ
93 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280072 บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 กาญจนา  คงอ่วม ธุรการ อนุมัติ
94 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280072 บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 เอกภพ  กลำพบุตร ผอ.ร.ร. อนุมัติ
95 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280072 บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 นายณรงค์  ศรีสว่าง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
96 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280073 บ้านทุ่งยาว ภาวิณี   บุญมีสง่า ครู อนุมัติ
97 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280073 บ้านทุ่งยาว เมธา  ศรีกำเหนิด ผุ้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
98 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280091 บ้านอ่างทอง สุนทร  ทองสมุทร ผอ.ร.ร. อนุมัติ
99 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280091 บ้านอ่างทอง กชวรรณ  พิททิสิทธิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
100 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280091 บ้านอ่างทอง กีรติ  เลื่อนสูงเรนิน พนักงานราชการ อนุมัติ
101 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280092 บ้านสีดางาม วันวิษา  ลิ้มไล้ ครู อนุมัติ
102 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280093 บ้านวังยาง พิชญา  ดวงมาลา ครู อนุมัติ
103 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280093 บ้านวังยาง สุรียา  บุญหนัก พนักงานราชการ อนุมัติ
104 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280093 บ้านวังยาง สุรวุฒิ  จูสวย ผอ.ร.ร. อนุมัติ
105 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280093 บ้านวังยาง ขนิษฐา  มีชัย คศ.2 อนุมัติ
106 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280093 บ้านวังยาง กิ่งแก้ว  แก้วทิพย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
107 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280094 วัดหนองหอย พีระ  รวดเร็ว ผอ.ร.ร. อนุมัติ
108 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280094 วัดหนองหอย กิตตินันทน์  ธานีรัตน์ ครู อนุมัติ
109 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280096 บ้านหนองมะค่า ธนะสิน  ชูจันทร์ ผอ.ร.ร. อนุมัติ
110 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280113 บ้านห้วยทรายขาว supaporn  muanpet ครู อนุมัติ
111 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280113 บ้านห้วยทรายขาว ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณวิสา  บุญช่วย ครู อนุมัติ
112 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280114 บ้านดอนทอง กรรณิกา  แก้วเล็ก ครู อนุมัติ
113 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280115 วัดนาผักขวง นายอำนาจ  จำนงค์รัตน์ ครู อนุมัติ
114 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280115 วัดนาผักขวง นางสาวแพรวเพชร  ทบพักตร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
115 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280116 บ้านถ้ำเขาน้อย พนิดา  รัตนภรณ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
116 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280116 บ้านถ้ำเขาน้อย มนัสนันท์  ฉัตรบดินทร์กุล ครูธุรการ อนุมัติ
117 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280116 บ้านถ้ำเขาน้อย นางเพ็ญจันทร์  ปานประเสริญ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
118 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280117 บ้านดอนสง่า เปรมวดีย์  เลิศปาน ครู อนุมัติ
119 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280126 อนุบาลบางสะพาน นพนันท์  พุ่มคุ้ม ครู อนุมัติ
120 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280110 ไตรกิตทัตตานนท์ สมคิด  วุฒิชาติเกรียงไกร ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
121 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280110 ไตรกิตทัตตานนท์ นายปรีชา   สมจิตร์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
122 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280110 ไตรกิตทัตตานนท์ นพดล  ส่วนน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
123 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280111 บ้านดงไม้งาม อรอนงค์  แดงนุ้ย ครู อนุมัติ
124 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280111 บ้านดงไม้งาม saipin  muangnok ครู อนุมัติ
125 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280111 บ้านดงไม้งาม ธนัตถ์กานต์  นิธิปิยโชติสกุล ผอ.ร.ร. อนุมัติ
126 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280106 บ้านมรสวบ นางสาวฐิติกร  จักรแก้ว ครู อนุมัติ
127 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280107 บ้านเขามัน กชนิช  สอิงทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
128 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280107 บ้านเขามัน มาริน  ฟักเถื่อน ครู อนุมัติ
129 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280108 สมาคมเลขานุการสตรี 1 นางนิภาภรณ์  วงศ์สวัสดิ์ ครู อนุมัติ
130 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280108 สมาคมเลขานุการสตรี 1 นางสาววันเพ็ญ  แ้ก้วเกตุ ครูชำนาญการ อนุมัติ
131 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280109 บ้านหนองจันทร์ ภิญญ์ธิดา  เล็กประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ อนุมัติ
132 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280109 บ้านหนองจันทร์ นายมงคล  บุญมาก รักษาราชการแทนผอ.ร.ร. อนุมัติ
133 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280104 บ้านยางเขา อโนชา  จิระรัตน์พิศาล ครู อนุมัติ
134 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280104 บ้านยางเขา หวานใจ  ชมเชย ครู อนุมัติ
135 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280104 บ้านยางเขา นางสาวอรวรรณ  สุขสมบัติ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
136 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280105 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศุทธินี  หอกกิ่ง ครูธุรการ อนุมัติ
137 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280130 บ้านวังยาว นางสุพิมล  แก้วฉวี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
138 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280130 บ้านวังยาว นางธนันทน์ญา  เรียนรู้ ครูชำนาญการ อนุมัติ
139 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280131 บ้านทองมงคล ณัฐพล  ทรัพย์สมจิตร ครู อนุมัติ
140 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280131 บ้านทองมงคล นายกรีธา  นามทิพย์ ครู อนุมัติ
141 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280132 บ้านราษฏร์ประสงค์ เตือนใจ  ครุฑไชยันต์ ผอ.ร.ร. อนุมัติ
142 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280132 บ้านราษฏร์ประสงค์ คนึงนิจ  วรรณวงษา ครู อนุมัติ
143 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280133 บ้านธรรมรัตน์ วันเพ็ญ  เพ็ชรพรรณ ครู อนุมัติ
144 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280137 บ้านในล็อค วันวิสาข์  พรหมรักษา ครูชำนาญการ อนุมัติ
145 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280102 วัดธงชัยธรรมจักร สุชาดา  อินมี ครูโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร อนุมัติ
146 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280102 วัดธงชัยธรรมจักร บุญศักดิ์  พัฒราช ผอ.ร.ร. อนุมัติ
147 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280103 วัดดอนยาง จุฑาทิพย์  อิทธิศุภเศรษฐ์ ผอ.ร.ร. อนุมัติ
148 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280103 วัดดอนยาง รสริน  สุดอาลัย ครู โรงเรียนวัดดอนยาง อนุมัติ
149 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280103 วัดดอนยาง วันวิสาข์  อินพิรุด ครู อนุมัติ
150 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280098 บ้านหนองมงคล ดวงดาว  ศรีธรรมราช ครู โรงเรียนบ้านหนองมงคล อนุมัติ
151 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280098 บ้านหนองมงคล นิพล  พื้นผา ผอ.ร.ร. อนุมัติ
152 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280099 บ้านดอนสูง ชตินนท์  แย้มวจี ครู อนุมัติ
153 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280099 บ้านดอนสูง สิรภัทร  พูลสมบัติ ครูธุรการ อนุมัติ
154 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280101 บ้านหนองระแวง สกนธ์พรรณ  การัณย์สุข รักษาการผอ.ร.ร. อนุมัติ
155 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280101 บ้านหนองระแวง ศิริพร  บุญเทียม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
156 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280097 วัดถ้ำคีรีวงศ์ มิญญ์ชนก  ปรางละออ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
157 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280097 วัดถ้ำคีรีวงศ์ อิศราพร   แจวเจริญ ครู อนุมัติ
158 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280097 วัดถ้ำคีรีวงศ์ วันทนา  งามเนตร ครู อนุมัติ
159 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280121 บ้านหินกอง ศิรินญา  นิมาลา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
160 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280122 บ้านชะม่วง ณัฐพงศ์  เส็งดอนไพร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
161 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280122 บ้านชะม่วง นันทการ์  สุนทรโอวาท รักษาการฯโรงเรียนบ้านชะม่วง อนุมัติ
162 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280122 บ้านชะม่วง นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
163 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280123 บ้านสวนหลวง นางถนอมศรี  ถือพุดซา ครู อนุมัติ
164 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280123 บ้านสวนหลวง สุนทรี  ศรีทัศน์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
165 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280125 บ้านห้วยแก้ว มัณฑณา  ม่วงศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
166 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280125 บ้านห้วยแก้ว จักรี  ทรัพย์หอม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว อนุมัติ
167 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280124 บางสะพาน นายสุมล  เรืองวงศ์ ครู อนุมัติ
168 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280124 บางสะพาน นายธีระวัฒน์  คงแก้ว ครู อนุมัติ
169 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280124 บางสะพาน ว่าที่ร้อยตรีเสรี  สุขกันตะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
170 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280118 บ้านท่าขาม สุรศักดิ์  สายนาค ผอ.ร.ร. อนุมัติ
171 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280118 บ้านท่าขาม สุชาดา  ปลอยปลา ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
172 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280118 บ้านท่าขาม อรจิรา  หมอนทอง ครู อนุมัติ
173 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280100 บ้านดอนสำราญ นางสาวเดือนเพ็ญ   ครือเครือ ครู อนุมัติ
174 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280100 บ้านดอนสำราญ อดุลย์  กุณาฑลต์ รักษาราชการแทน ผอ.ร.ร. อนุมัติ
175 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280112 บ้านอ่าวยาง นางสาวจุฬาลักษณ์  เกตุโสระ ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
176 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280135 บ้านคลองลอย สุธีรดา  สุขมาก ครู อนุมัติ
177 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280135 บ้านคลองลอย นายจรูญ  เคหา ครู อนุมัติ
178 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280135 บ้านคลองลอย พัชรี  นามศรี รก.ผอ.ร.ร. อนุมัติ
179 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280127 บ้านวังน้ำเขียว ฑาสิมาศ  จันทร์ประทับ ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
180 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280127 บ้านวังน้ำเขียว นางอรุณฉาย  วิฑูรย์พันธ์ ครู อนุมัติ
181 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280127 บ้านวังน้ำเขียว อุดรรักษ์  คำลุน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
182 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280134 ธนาคารออมสิน เฉลิมเกียรติ  แย้มพราย ผอ.ร.ร. อนุมัติ
183 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280128 บ้านทุ่งเชือก niran  deesanan ครู อนุมัติ
184 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280129 บ้านดอนสำนัก nuethong  wachirakitkosol ครู อนุมัติ
185 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280129 บ้านดอนสำนัก รชต  เฟื่องสุวรรณ ครู อนุมัติ
186 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280198 มูลนิธิศึกษา จรณธพงศ์  วุฒิพงศ์วรากร ผอ.ร.ร. อนุมัติ
187 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280198 มูลนิธิศึกษา นางสาวชัชนู  ทองสังข์ ครู อนุมัติ
188 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280198 มูลนิธิศึกษา ปวีณา  ชูสุวรรณ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
189 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280199 บ้านไร่บนสามัคคี เอกราช  ล้อแก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
190 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280199 บ้านไร่บนสามัคคี สุรพล  ณ วันจันทร์ ผอ.ร.ร. อนุมัติ
191 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280199 บ้านไร่บนสามัคคี นางอภัสสร   ฉิ่งเล็ก ครูคศ.1 อนุมัติ
192 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280200 บ้านบางเจริญ วัชรินทร์  ศรีสวัสดิ์ ผอ.ร.ร. อนุมัติ
193 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280200 บ้านบางเจริญ พชร  บำรุงดอน ครู อนุมัติ
194 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280200 บ้านบางเจริญ นายวิชัย  ศรีรัตนะวิไล เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
195 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280201 บ้านทองอินทร์ นางสาวซัลมา  หมัดโส๊ะ ครู อนุมัติ
196 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280201 บ้านทองอินทร์ นายอดุลย์  แสนสิบ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
197 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280201 บ้านทองอินทร์ สรสิชา  พรามน้อย รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รร. อนุมัติ
198 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280201 บ้านทองอินทร์ โสภณ  เลียดทอง ครู อนุมัติ
199 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280201 บ้านทองอินทร์ นางสาวจารุณี  ปิ่นแก้ว ครู อนุมัติ
200 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280202 บ้านช้างเผือก อรชร  หะรังษี ครู อนุมัติ
201 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280196 บ้านไชยราช ศศิกาญจน์   ฉายแสงเดือน ครู อนุมัติ
202 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280196 บ้านไชยราช นางจรัสศรี  ชัยหา ชำนาญการ อนุมัติ
203 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280196 บ้านไชยราช บุญมา  พ่วงสำราญ ผอ.ร.ร. อนุมัติ
204 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280197 อนุบาลบางสะพานน้อย สมชาย  ช่วยชูหนู ผอ.ร.ร. อนุมัติ
205 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280197 อนุบาลบางสะพานน้อย บุญเหลือ  วงษ์คลัง ครู ชำนาญการ อนุมัติ
206 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280206 บ้านบางเบิด นิธิ  พวงเดช ผอ.ร.ร. อนุมัติ
207 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280206 บ้านบางเบิด กฤษณา  แก้วเกิด ครู อนุมัติ
208 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280206 บ้านบางเบิด วรางคณา  สิงยะเมือง ครู อนุมัติ
209 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280207 บ้านฝั่งแดง นายอสิต  สืบสาย ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
210 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280207 บ้านฝั่งแดง เอก  อดุลย์อารยะรังษี ผอ.ร.ร. อนุมัติ
211 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280207 บ้านฝั่งแดง วาสนา  สายเส็ง เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
212 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280207 บ้านฝั่งแดง อสิต  สืบสาย ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
213 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280207 บ้านฝั่งแดง นางสาวอำพร   จันทร์แจ้ง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
214 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280208 วัดกำมะเสน ชินกฤษกา  คำรินทร์ ครู อนุมัติ
215 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280208 วัดกำมะเสน นางสาวเปี่ยมสุข  ไหมทอง ครู อนุมัติ
216 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280208 วัดกำมะเสน นัฐวุฒิ  แก้วศรี ผอ.ร.ร. อนุมัติ
217 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280193 บ้านห้วยสัก คณิศร   อาจสุวรรณ ครู อนุมัติ
218 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280193 บ้านห้วยสัก นางศิภาพร  เอี๊ยะเซ้ง ครู อนุมัติ
219 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280194 บ้านทุ่งสีเสียด ธงชัย  ทะเลมอญ ครู อนุมัติ
220 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280194 บ้านทุ่งสีเสียด พรพิมล  บัวผดุง ครู อนุมัติ
221 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280195 บ้านทรายทอง นางสาวอรัญญา  บุ่งเสน่ห์ ครูคศ.1 อนุมัติ
222 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280195 บ้านทรายทอง อรวรรณ  ศรนุวัตร ครูโรงเรียนบ้านทรายทอง อนุมัติ
223 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280189 บ้านหนองฆ้อง อรจิรา  ชุ่มชื่น ครู อนุมัติ
224 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280189 บ้านหนองฆ้อง ขวัญจิตร  เกิดหาญ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
225 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280189 บ้านหนองฆ้อง สุกัญญา  ปัตเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
226 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280190 บ้านทุ่งไทร อนุสรา  บุญเกษ ครู คศ๑ อนุมัติ
227 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280190 บ้านทุ่งไทร ดนัยรัตน์  ธนันทา ครู คศ.2 อนุมัติ
228 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280186 บ้านบางสะพานน้อย สุวัฒน์  ตรีหัตถ์ ผอ.ร.ร. อนุมัติ
229 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280186 บ้านบางสะพานน้อย นางสาวสุปรียา  ตรีหัตถ์ ครู อนุมัติ
230 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280187 วัดดอนตะเคียน อนุธิดา  โตมอญ ครู อนุมัติ
231 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280187 วัดดอนตะเคียน นภา  ศรีสุขไสย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
232 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280188 บ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์) ฐิตินันท์  พัฒน์ทอง ธุรการ อนุมัติ
233 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280188 บ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์) มัลลิกา  แซ่อึ้ง ครูชำนาญการ อนุมัติ
234 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280188 บ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์) นายสุเทพ   เขียวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง(ราษฎร์อุปกรณ์) อนุมัติ
235 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280191 บ้านทุ่งกะโตน จเร  พวงเดช ผอ.ร.ร. อนุมัติ
236 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280191 บ้านทุ่งกะโตน นายณัฏฐ์วรัตม์  เลิศแล้ว ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
237 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280191 บ้านทุ่งกะโตน สุพรรษา  แสนคำ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
238 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280191 บ้านทุ่งกะโตน ดวงพร  การะเกตุ ครูธุรการ อนุมัติ
239 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280192 บ้านหนองห้วยฝาด ผกาพันธ์  มกรางกูร ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
240 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280192 บ้านหนองห้วยฝาด จตุรานน  เกิดพร้อม ผอ.ร.ร. อนุมัติ
241 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280204 วัดเขาราษฎร์บำรุง นางสาวกรรณิการ์  ทองแท่งใหญ่ ครู คศ.1 อนุมัติ
242 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280204 วัดเขาราษฎร์บำรุง บวร  วสุนธรารัตน์ ผอ.ร.ร. อนุมัติ
243 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280205 บ้านปากแพรก usa  chuenwises ครู อนุมัติ