รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280024 : บ้านหนองกก ชัชวาล  เฮงเจริญสิญจ์ ครู
2 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280025 : บ้านทุ่งเคล็ด สุนันท์  ลัดดาวัลย์ หัวหน้าพัสดุ
3 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280025 : บ้านทุ่งเคล็ด กิตติยา  เพียรเสมอ ครู
4 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280025 : บ้านทุ่งเคล็ด อุไรวรรณ  เดชช้อย ครูคศ.3
5 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280030 : ด่านสิงขร กัมพล  หิรัญวงศ์ ผอ.ร.ร.
6 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280030 : ด่านสิงขร นางสาวณฐวรรณ  ลิปปานนท์ ครู
7 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280030 : ด่านสิงขร พิมพ์ชนก  พิมพ์ชนก สังวร ครู
8 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280031 : อุดมราชภักดี จารุวรรณ  สวยพริ้ง ครู
9 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280032 : บ้านทางหวาย ชมพูนุช  วันชนะ ครูธุรการ
10 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280032 : บ้านทางหวาย วริษา  สิทธิคง พนักงานราชการ
11 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280033 : บ้านหนองหิน สุจิตรา  ช่วยเชื้อ รักษาราชการแทนผอ.ร.ร.
12 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280033 : บ้านหนองหิน นางสาวขวัญใจ  โทวรรณา ครู
13 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280033 : บ้านหนองหิน ธรรมธร  เทพทิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน
14 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280034 : บ้านคลองวาฬ อารีย์วรรณ  โชติช่วง ครูชำนาญการ
15 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280034 : บ้านคลองวาฬ วิพัชรา  เทพสุรินทร์ ครูผู้ช่วย
16 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280035 : บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 เพ็ญพักตร์  อิ่มงาม ครู
17 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280035 : บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 นางสาวเกตุศริน  ถนอมเกตุ ครูผู้ช่วย
18 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280036 : บ้านห้วยใหญ่ นางสาวทิพยาภรณ์  หะเทศ ครูผู้ชวย
19 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280036 : บ้านห้วยใหญ่ ภานุพงษ์  ยอดปรีดา ผอ.ร.ร.
20 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280036 : บ้านห้วยใหญ่ นางสาวกัญชลิกา  วลัยเพชร พนักงานราชการ
21 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280036 : บ้านห้วยใหญ่ นางสาวสิริลักษณ์  มหาวัตร์ ครูธุรการ
22 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280037 : เศรษฐพานิชวิทยา ประภาพร  จิตติบำรุงรักษ์ ครู
23 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280037 : เศรษฐพานิชวิทยา อรอุมา  สวัสดี ครู
24 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280038 : พัฒนาประชานุเคราะห์ ภัชมาน  วรินทรเวช ครู
25 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280038 : พัฒนาประชานุเคราะห์ ทชาศรี  ศุขะพันธุ์ ครุผู้ช่วย
26 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280039 : บ้านห้วยน้ำพุ กัณฑ์นณัฏฐ์  จึบเจือ ครู
27 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280039 : บ้านห้วยน้ำพุ วิเศษ  ศรเพชร ผอ.ร.ร.
28 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280039 : บ้านห้วยน้ำพุ กาญจนา  ชัยวิมล เจ้าหน้าที่
29 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280040 : ประชารังสรรค์ สามารถ  หอมชื่น ผอ.ร.ร.
30 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280040 : ประชารังสรรค์ นางสาวรุ่งนภา  สมาลีย์ ครู
31 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280001 : วัดปากคลองเกลียว วันเพ็ญ  อินเสวียด ครู
32 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280001 : วัดปากคลองเกลียว โกลัญญา  บัวงาม ครูธุรการ
33 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280002 : บ้านท่าฝาง นายพิภพ  บุญประกอบพร ครู คศ.3
34 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280004 : วัดบ่อนอก(ทองวิทยา) นายสุรวุฒิ    เกียรติบำรุง ครู
35 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280004 : วัดบ่อนอก(ทองวิทยา) จรี  วัชรวงษ์ ผอ.ร.ร.
36 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280005 : บ้านคอกช้าง นางสาวณัฐศิริ  กิตติพันธ์ ครู
37 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280005 : บ้านคอกช้าง ปิยะกุล  อรรถวุฒิกุล ผอ.ร.ร.
38 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280005 : บ้านคอกช้าง พิษณุ  บุญศรี ครู
39 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280006 : บ้านหนองปุหลก สมพร  เหรียญประดับ ครูชำนาญการพิเศษ
40 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280006 : บ้านหนองปุหลก กิตติยา   เหรียญประดับ ครู
41 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280007 : บ้านยุบพริก โสภี  สูงยิ่ง ครู
42 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280008 : บ้านคลองชายธง ประทีป  ทับเนียม ครู
43 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280009 : ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ มณีกานต์  เผือกขจี เจ้าหน้าที่ธุรการ
44 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280028 : อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) คงศักดิ์  ศิริอาภรณ์ ครูชำนาญการ
45 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280028 : อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) ลำยอง  เรืองฤทธิ์ ครู
46 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280028 : อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) ศุภราช  แซ่ลี้ ครู
47 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280014 : อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ นายฉัตรชัย  เผื่อนโชติ ครูโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
48 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280014 : อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ภาคินี  มานะแท้ ครู
49 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280021 : ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ กาญจนา  ทัพใหญ่ ครูผู้ช่วย
50 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280011 : บ้านบึง ketsara  sutthaphan ครู
51 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280011 : บ้านบึง สุชาดา   บัวบาง ครู
52 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280012 : บ้านคั่นกระได นางสาวพจนารถ   เจียมจิตร ครู
53 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280012 : บ้านคั่นกระได เนตรนภิส  ลอยบ้านแพ้ว ครู
54 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280013 : บ้านอ่าวน้อย nichakorn  buntham ลูกจ้่าง
55 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280013 : บ้านอ่าวน้อย ปภังกร  เงาะลำดวน ผู้อำนวยการโรงเรียน
56 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280022 : บ้านหนองเสือ อิสระพงษ์   ศรีวงษ์ ครูผู้ช่วย
57 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280022 : บ้านหนองเสือ ว่าที่ร.ต.อิสระพงษ์   ศรีวงษ์ ครู
58 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280022 : บ้านหนองเสือ อดุลย์  ศรีกระจิบ ผอ.ร.ร.
59 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280029 : เนินแก้ววิทยาคาร นางสาวอัญชลี  เจียมโพธิ์ ครูอัตราจ้าง
60 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280015 : บ้านย่านซื่อ จุฑารัตน์  สายสกล ครู
61 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280016 : ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) สุกัลยา  สำราญรมย์ ครู
62 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280016 : ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) กิตติมา  เย็นกาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
63 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280017 : สามัคคีร่วมจิต ถาวร  อรชุน ครู
64 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280017 : สามัคคีร่วมจิต อรทัย  ทินวงศ์ ผอ.ร.ร.
65 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280017 : สามัคคีร่วมจิต นายวสันต์  สุกร ครู
66 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280018 : วังมะเดื่อ ชลิต  เหรียญประดับ ครู
67 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280018 : วังมะเดื่อ รุจิรัตน์  ฉายแสง ครู
68 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280018 : วังมะเดื่อ นายโอฬาร  ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
69 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280019 : ประชาบูรณะวิทยา กนกวรรณ  อยู่พิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
70 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280019 : ประชาบูรณะวิทยา สมชาย  ทศเจริญ ผอ.ร.ร.
71 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280020 : หาดสนุกราษฏร์บำรุง นายพิศิษฐ์  รอดทิม ครู ชำนาญการพิเศษ
72 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280082 : บ้านพุตะแบก เฌอมาร์ศ  ลูกอินทร์ ผอ.ร.ร.
73 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280082 : บ้านพุตะแบก Supaporn  Sukpanitkul ครู
74 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280083 : วัดทุ่งกลาง นางอุทุมพร  โตเอี่ยม ครู
75 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280083 : วัดทุ่งกลาง พิมลพรรณ  วงศ์ทิม ผู้อำนวยการโรงเรียน
76 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280084 : บ้านดอนใจดี กาญจน์จิรา  ไพศาลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
77 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280085 : บ้านมะเดื่อทอง กิตติ  กรยืนยง ผอ.ร.ร.
78 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280085 : บ้านมะเดื่อทอง วลัยลักษณ์  หลงทองอยู่ ธุรการ
79 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280085 : บ้านมะเดื่อทอง นิพัทธา  จัดภัย ครู
80 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280087 : วัดนาหูกวาง สุปิยา  สุกนุ่น ครูผู้ช่วย
81 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280088 : วัดนาล้อม นางอุมาพร   อุนารัตน์ ครูชำนาญการ
82 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280088 : วัดนาล้อม นางสาวหทัยรัตน์  เกตุจันทร์ พนักงานราชการ
83 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280077 : วัดทุ่งประดู่ ไพบูลย์  ลิ้มพัธยาเนตร์ ผอ.ร.ร.
84 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280077 : วัดทุ่งประดู่ อุษณีย์  บางม่วง ครูโรงเรียนวัดทุ่งประดู่
85 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280078 : อนุบาลทับสะแก ศุทธิณี  ทรัพย์มาก ธุรการ
86 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280078 : อนุบาลทับสะแก วิษณุ  ชาวนาหว่าน ครู
87 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280078 : อนุบาลทับสะแก สุชาติ  กาญจนาประดิษฐ์ ผอ.ร.ร.
88 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280079 : บ้านดอนทราย นายขจร   เชื้อทอง ครูชำนาญการ
89 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280079 : บ้านดอนทราย พุธวิภา  หวสไกร ครู ผู้สอน
90 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280080 : ประชาราษฏร์บำรุง ยรรยงค์  ณ บางช้าง ครู
91 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280081 : สมาคมเลขานุการสตรี 2 อรอินทุ์  จิตติ ครูผู้ช่วย
92 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280081 : สมาคมเลขานุการสตรี 2 ปาริตา  จันทร์กระจ่าง ครู
93 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280081 : สมาคมเลขานุการสตรี 2 สุภาพร  วาฤกษ์ดี ครูผู้ช่วย
94 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280086 : บ้านเหมืองแร่ ธีรพงษ์  น้อยประเสริฐ ธุรการโรงเรียน
95 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280086 : บ้านเหมืองแร่ ทัศนีย์  พรมสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแร่
96 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280086 : บ้านเหมืองแร่ จุไร  พันธรักษ์ ครู
97 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280089 : บ้านทุ่งตาแก้ว สุนันท์  ประสพผล ผอ.ร.ร.
98 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280090 : อ่างทองพัฒนา สุภาพรรณ  จูสวย ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองพัฒนา
99 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280074 : บ้านไร่ใน นางสาวจิรประภา  บัวพันนา ครูผู้ช่วย
100 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280074 : บ้านไร่ใน ฤดี  สว่างโลก ครู
101 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280075 : บ้านหินเทิน วิจิตตรา  ยาย่อ พนักงานราชการ
102 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280075 : บ้านหินเทิน ภาวิณี  ศรีประเสริฐ ครูผู้ช่วย
103 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280075 : บ้านหินเทิน มาโนช  ธูปหอม ครู
104 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280070 : บ้านเนินดินแดง วิภาดา  เกื้อรอด ครู
105 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280070 : บ้านเนินดินแดง สุจิรา  ช้างดำ ผอ.ร.ร.
106 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280071 : ประชาพิทักษ์ นางสาวสายชล  ซุ่นบวบ เจ้าหน้าที่พัสดุ
107 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280071 : ประชาพิทักษ์ สุวนันท์  ศิลศร ธุรการ
108 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280071 : ประชาพิทักษ์ ภิรมย์  โมรา ผอ.ร.ร.
109 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280071 : ประชาพิทักษ์ supap  homtua ครู
110 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280072 : บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 กรรนิการ์  หมูแฮม ธุรการโรงเรียน
111 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280072 : บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 นายณรงค์  ศรีสว่าง ครูชำนาญการพิเศษ
112 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280072 : บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 เอกภพ  กลำพบุตร ผอ.ร.ร.
113 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280073 : บ้านทุ่งยาว ภาวิณี   บุญมีสง่า ครู
114 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280073 : บ้านทุ่งยาว เมธา  ศรีกำเหนิด ผุ้อำนวยการสถานศึกษา
115 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280091 : บ้านอ่างทอง นางสาวพันธ์ทิพย์  จันทะแก้ว ครูผู้ช่วย
116 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280091 : บ้านอ่างทอง กีรติ  เลื่อนสูงเรนิน พนักงานราชการ
117 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280091 : บ้านอ่างทอง กชวรรณ  พิททิสิทธิ์ ครูผู้ช่วย
118 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280091 : บ้านอ่างทอง นางสาวนูรีฮัน  เจ๊ะดอเล๊าะ ครู
119 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280092 : บ้านสีดางาม วันวิษา  ลิ้มไล้ ครู
120 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280093 : บ้านวังยาง พิชญา  ดวงมาลา ครู
121 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280093 : บ้านวังยาง สุรียา  บุญหนัก พนักงานราชการ
122 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280093 : บ้านวังยาง กิ่งแก้ว  แก้วทิพย์ ครูผู้ช่วย
123 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280093 : บ้านวังยาง ขนิษฐา  มีชัย คศ.2
124 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280093 : บ้านวังยาง สุรวุฒิ  จูสวย ผอ.ร.ร.
125 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280094 : วัดหนองหอย พีระ  รวดเร็ว ผอ.ร.ร.
126 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280096 : บ้านหนองมะค่า นางสาวนัตติมาพร  จันทร์โชติ ครู
127 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280096 : บ้านหนองมะค่า นายมานัส  สมมิตร ครู
128 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280113 : บ้านห้วยทรายขาว ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณวิสา  บุญช่วย ครู
129 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280113 : บ้านห้วยทรายขาว อัจฉรา   พละกลาง ครู
130 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280114 : บ้านดอนทอง มนัสนันท์  ฉัตรบดินทร์กุล ครูธุรการ
131 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280115 : วัดนาผักขวง นางสาวแพรวเพชร  ทบพักตร์ ครูผู้ช่วย
132 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280115 : วัดนาผักขวง นายอำนาจ  จำนงค์รัตน์ ครู
133 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280116 : บ้านถ้ำเขาน้อย นางเพ็ญจันทร์  ปานประเสริญ ครู ชำนาญการ
134 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280116 : บ้านถ้ำเขาน้อย พนิดา  รัตนภรณ์ ครู ค.ศ.1
135 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280116 : บ้านถ้ำเขาน้อย ปารณัท  ทองขวัญ ธุรการ
136 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280117 : บ้านดอนสง่า เปรมวดีย์  เลิศปาน ครู
137 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280117 : บ้านดอนสง่า สุภาภรณ์  ธุระธร ครู
138 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280126 : อนุบาลบางสะพาน นพนันท์  พุ่มคุ้ม ครู
139 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280110 : ไตรกิตทัตตานนท์ สมคิด  วุฒิชาติเกรียงไกร ครูอัตราจ้าง
140 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280110 : ไตรกิตทัตตานนท์ นายปรีชา   สมจิตร์ ครู ชำนาญการพิเศษ
141 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280110 : ไตรกิตทัตตานนท์ นพดล  ส่วนน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน
142 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280111 : บ้านดงไม้งาม ธนัตถ์กานต์  นิธิปิยโชติสกุล ผอ.ร.ร.
143 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280111 : บ้านดงไม้งาม saipin  muangnok ครู
144 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280111 : บ้านดงไม้งาม อรอนงค์  แดงนุ้ย ครู
145 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280106 : บ้านมรสวบ นางสาวฐิติกร  จักรแก้ว ครู
146 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280107 : บ้านเขามัน นางสาวธัญญุตา  เอี่ยมสว่าง ครู
147 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280107 : บ้านเขามัน มาริน  ฟักเถื่อน ครู
148 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280107 : บ้านเขามัน กชนิช  สอิงทอง ครู
149 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280108 : สมาคมเลขานุการสตรี 1 นางนิภาภรณ์  วงศ์สวัสดิ์ ครู
150 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280108 : สมาคมเลขานุการสตรี 1 นางสาววันเพ็ญ  แ้ก้วเกตุ ครูชำนาญการ
151 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280109 : บ้านหนองจันทร์ ภิญญ์ธิดา  เล็กประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านหนองจันทร์
152 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280109 : บ้านหนองจันทร์ นายมงคล  บุญมาก รักษาราชการแทนผอ.ร.ร.
153 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280104 : บ้านยางเขา หวานใจ  ชมเชย ครู
154 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280104 : บ้านยางเขา นางสาวอรวรรณ  สุขสมบัติ ครูอัตราจ้าง
155 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280104 : บ้านยางเขา อโนชา  จิระรัตน์พิศาล ครู
156 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280104 : บ้านยางเขา เบญจภรณ์  สิงห์สี ธุรการ
157 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280105 : บ้านหนองหญ้าปล้อง เบญจวรรณ  รวดเร็ว พนักงานราชการ
158 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280130 : บ้านวังยาว นางสุพิมล  แก้วฉวี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน
159 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280130 : บ้านวังยาว ธนันทน์ญา  เรียนรู้ ครูชำนาญการพิเสษ
160 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280131 : บ้านทองมงคล นายกรีธา  นามทิพย์ ครู
161 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280131 : บ้านทองมงคล ณัฐพล  ทรัพย์สมจิตร ครู
162 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280132 : บ้านราษฏร์ประสงค์ นางมาลัย  อินทร์จุฬ ครู
163 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280132 : บ้านราษฏร์ประสงค์ เตือนใจ  ครุฑไชยันต์ ผอ.ร.ร.
164 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280133 : บ้านธรรมรัตน์ วันเพ็ญ  เพ็ชรพรรณ ครู
165 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280137 : บ้านในล็อค วันวิสาข์  พรหมรักษา ครูชำนาญการ
166 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280102 : วัดธงชัยธรรมจักร สุชาดา  อินมี ครูโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร
167 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280102 : วัดธงชัยธรรมจักร บุญศักดิ์  พัฒราช ผอ.ร.ร.
168 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280103 : วัดดอนยาง รสริน  สุดอาลัย ครู โรงเรียนวัดดอนยาง
169 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280103 : วัดดอนยาง วันวิสาข์  อินพิรุด ครู
170 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280103 : วัดดอนยาง จุฑาทิพย์  อิทธิศุภเศรษฐ์ ผอ.ร.ร.
171 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280098 : บ้านหนองมงคล นิพล  พื้นผา ผอ.ร.ร.
172 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280098 : บ้านหนองมงคล ดวงดาว  ศรีธรรมราช ครู โรงเรียนบ้านหนองมงคล
173 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280099 : บ้านดอนสูง ลัดาวรรณ   ปักษา ธุรการ
174 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280101 : บ้านหนองระแวง อาภาทิพย์  คะเณย์ ครูผู้ช่วย
175 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280101 : บ้านหนองระแวง สกนธ์พรรณ  การัณย์สุข รักษาการผอ.ร.ร.
176 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280101 : บ้านหนองระแวง ศิริพร  บุญเทียม ครูผู้ช่วย
177 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280097 : วัดถ้ำคีรีวงศ์ มิญญ์ชนก  ปรางละออ ผู้อำนวยการโรงเรียน
178 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280097 : วัดถ้ำคีรีวงศ์ วันทนา  งามเนตร ครู
179 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280097 : วัดถ้ำคีรีวงศ์ อิศราพร   แจวเจริญ ครู
180 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280121 : บ้านหินกอง ศิรินญา  นิมาลา ครูผู้ช่วย
181 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280122 : บ้านชะม่วง ณัฐพงศ์  เส็งดอนไพร ครูผู้ช่วย
182 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280122 : บ้านชะม่วง มณิกานต์  บุญมีมา ครูธุรการ
183 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280122 : บ้านชะม่วง นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ
184 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280122 : บ้านชะม่วง นันทการ์  สุนทรโอวาท รักษาการฯโรงเรียนบ้านชะม่วง
185 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280123 : บ้านสวนหลวง สุนทรี  ศรีทัศน์ ครูชำนาญการพิเศษ
186 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280123 : บ้านสวนหลวง นางถนอมศรี  ถือพุดซา ครู
187 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280123 : บ้านสวนหลวง นางฐิติรัตน์  คำสระ ครูผู้ช่วย
188 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280125 : บ้านห้วยแก้ว จักรี  ทรัพย์หอม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
189 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280125 : บ้านห้วยแก้ว มัณฑณา  ม่วงศรี ครูผู้ช่วย
190 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280124 : บางสะพาน นายธีระวัฒน์  คงแก้ว ครู
191 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280124 : บางสะพาน ว่าที่ร้อยตรีเสรี  สุขกันตะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
192 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280118 : บ้านท่าขาม อรจิรา  หมอนทอง ครู
193 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280118 : บ้านท่าขาม สุชาดา  ปลอยปลา ครูธุรการโรงเรียน
194 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280118 : บ้านท่าขาม สุรศักดิ์  สายนาค ผอ.ร.ร.
195 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280100 : บ้านดอนสำราญ นางสาวเดือนเพ็ญ   ครือเครือ ครู
196 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280100 : บ้านดอนสำราญ อดุลย์  กุณาฑลต์ รักษาราชการแทน ผอ.ร.ร.
197 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280100 : บ้านดอนสำราญ พัชริญา  สุวรรณประเสริฐ ครู
198 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280112 : บ้านอ่าวยาง เฉลิมเดช เกษมสุขไพศาล  เกษมสุขไพศาล ครูผู้ช่วย
199 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280112 : บ้านอ่าวยาง นางสาวจุฬาลักษณ์  เกตุโสระ ครู ค.ศ.1
200 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280135 : บ้านคลองลอย นายจรูญ  เคหา ครู
201 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280135 : บ้านคลองลอย สุธีรดา  สุขมาก ครู
202 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280135 : บ้านคลองลอย พัชรี  นามศรี รก.ผอ.ร.ร.
203 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280127 : บ้านวังน้ำเขียว ฑาสิมาศ  จันทร์ประทับ ครูธุรการโรงเรียน
204 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280127 : บ้านวังน้ำเขียว นางอรุณฉาย  วิฑูรย์พันธ์ ครู
205 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280127 : บ้านวังน้ำเขียว อุดรรักษ์  คำลุน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
206 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280134 : ธนาคารออมสิน เฉลิมเกียรติ  แย้มพราย ผอ.ร.ร.
207 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280134 : ธนาคารออมสิน นางสาววารุณี   วงละคร ครู
208 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280128 : บ้านทุ่งเชือก niran  deesanan ครู
209 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280129 : บ้านดอนสำนัก รชต  เฟื่องสุวรรณ ครู
210 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280129 : บ้านดอนสำนัก nuethong  wachirakitkosol ครู
211 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280198 : มูลนิธิศึกษา จรณธพงศ์  วุฒิพงศ์วรากร ผอ.ร.ร.
212 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280198 : มูลนิธิศึกษา นางสาวชัชนู  ทองสังข์ ครู
213 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280198 : มูลนิธิศึกษา ปวีณา  ชูสุวรรณ เจ้าหน้าที่พัสดุ
214 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280199 : บ้านไร่บนสามัคคี บุญรัตน์  สิทธิสร ครูผู้ช่วย
215 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280199 : บ้านไร่บนสามัคคี สุรพล  ณ วันจันทร์ ผอ.ร.ร.
216 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280199 : บ้านไร่บนสามัคคี เอกราช  ล้อแก้ว ครูผู้ช่วย
217 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280200 : บ้านบางเจริญ พชร  บำรุงดอน ครู
218 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280200 : บ้านบางเจริญ ธนิพรรณ  ศรีไตรรัตน์ ครู
219 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280200 : บ้านบางเจริญ นายวิชัย  ศรีรัตนะวิไล เจ้าหน้าที่พัสดุ
220 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280201 : บ้านทองอินทร์ นางสาวซัลมา  หมัดโส๊ะ ครู
221 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280201 : บ้านทองอินทร์ นางสาวจารุณี  ปิ่นแก้ว ครู
222 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280201 : บ้านทองอินทร์ สรสิชา  พรามน้อย รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รร.
223 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280201 : บ้านทองอินทร์ นายอดุลย์  แสนสิบ ครูผู้ช่วย
224 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280202 : บ้านช้างเผือก อรชร  หะรังษี ครู
225 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280196 : บ้านไชยราช นายพูลศักดิ์    พราหมณ์สงฆ์ ครู
226 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280196 : บ้านไชยราช ศศิกาญจน์   ฉายแสงเดือน ครู
227 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280196 : บ้านไชยราช นางจรัสศรี  ชัยหา ชำนาญการ
228 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280197 : อนุบาลบางสะพานน้อย บุญเหลือ  วงษ์คลัง ครู ชำนาญการ
229 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280197 : อนุบาลบางสะพานน้อย สมชาย  ช่วยชูหนู ผอ.ร.ร.
230 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280206 : บ้านบางเบิด กฤษณา  แก้วเกิด ครู
231 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280206 : บ้านบางเบิด วรางคณา  สิงยะเมือง ครู
232 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280206 : บ้านบางเบิด นิธิ  พวงเดช ผอ.ร.ร.
233 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280207 : บ้านฝั่งแดง อสิต  สืบสาย ครูธุรการโรงเรียน
234 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280207 : บ้านฝั่งแดง นางสาวอำพร   จันทร์แจ้ง ธุรการโรงเรียน
235 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280207 : บ้านฝั่งแดง เอก  อดุลย์อารยะรังษี ผอ.ร.ร.
236 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280207 : บ้านฝั่งแดง วาสนา  สายเส็ง เจ้าหน้าที่
237 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280208 : วัดกำมะเสน นางสาวเปี่ยมสุข  ไหมทอง ครู
238 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280208 : วัดกำมะเสน มณฑกาญจน์  เพชรชุม ธุรการโรงเรียน
239 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280208 : วัดกำมะเสน ชินกฤษกา  คำรินทร์ ครู
240 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280193 : บ้านห้วยสัก นิธิภัทร์  บุญเกิด ครูผู้ช่วย
241 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280193 : บ้านห้วยสัก นางศิภาพร  เอี๊ยะเซ้ง ครู
242 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280194 : บ้านทุ่งสีเสียด ธงชัย  ทะเลมอญ ครู
243 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280194 : บ้านทุ่งสีเสียด พรพิมล  บัวผดุง ครู
244 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280195 : บ้านทรายทอง อรวรรณ  ศรนุวัตร ครูโรงเรียนบ้านทรายทอง
245 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280195 : บ้านทรายทอง นางสาวอรัญญา  บุ่งเสน่ห์ ครูคศ.1
246 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280189 : บ้านหนองฆ้อง สุกัญญา  ปัตเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียน
247 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280189 : บ้านหนองฆ้อง นายสุรศักดิ์  วิเวก ครู
248 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280189 : บ้านหนองฆ้อง สุทธาสินี  แตงโสภา เจ้าหน้าที่ธุรการ
249 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280189 : บ้านหนองฆ้อง ขวัญจิตร  เกิดหาญ ครูชำนาญการพิเศษ
250 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280189 : บ้านหนองฆ้อง อรจิรา  ชุ่มชื่น ครู
251 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280190 : บ้านทุ่งไทร ดนัยรัตน์  ธนันทา ครู คศ.2
252 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280190 : บ้านทุ่งไทร อนุสรา  บุญเกษ ครู คศ๑
253 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280186 : บ้านบางสะพานน้อย นางสาวสุปรียา  ตรีหัตถ์ ครู
254 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280187 : วัดดอนตะเคียน นภา  ศรีสุขไสย ครูผู้ช่วย
255 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280187 : วัดดอนตะเคียน อนุธิดา  โตมอญ ครู
256 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280187 : วัดดอนตะเคียน สิริมา   แดงรักษา เจ้าหน้าที่ธุรการ
257 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280188 : บ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์) ฐิตินันท์  พัฒน์ทอง ธุรการ
258 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280188 : บ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์) มัลลิกา  แซ่อึ้ง ครูชำนาญการ
259 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280191 : บ้านทุ่งกะโตน ดวงพร  การะเกตุ ครูธุรการ
260 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280191 : บ้านทุ่งกะโตน สุพรรษา  แสนคำ ครูอัตราจ้าง
261 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280191 : บ้านทุ่งกะโตน จเร  พวงเดช ผอ.ร.ร.
262 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280191 : บ้านทุ่งกะโตน นายณัฏฐ์วรัตม์  เลิศแล้ว ครูอัตราจ้าง
263 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280192 : บ้านหนองห้วยฝาด ผกาพันธ์  มกรางกูร ครู ค.ศ.1
264 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280192 : บ้านหนองห้วยฝาด จตุรานน  เกิดพร้อม ผอ.ร.ร.
265 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280204 : วัดเขาราษฎร์บำรุง เพ็ญนภา  สุขสำราญ ธุรการ
266 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280205 : บ้านปากแพรก usa  chuenwises ครู