รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280054 บ้านหนองกระทิง ณฐพล  หนูน้อย ครู อนุมัติ
2 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280055 วัดกุยบุรี ศศิพร  ศิวารักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
3 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280055 วัดกุยบุรี นางรัตติยา  จันทะนันท์ ครู คศ.1 อนุมัติ
4 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280056 อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) นางเมตตา  สายชล รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
5 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280056 อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) ธนู  ชุมภูแก้ว ครู อนุมัติ
6 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280057 บ้านบน พัดชา  เชื้อสิงห์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
7 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280046 บ้านหนองหมู นางสาวสมควร  เพ็ชรประดับ ครู อนุมัติ
8 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280068 บ้านหนองเตาปูน สุชาติ  ขวัญเมืองแก้ว ครู อนุมัติ
9 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280068 บ้านหนองเตาปูน นายพนม   เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
10 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280069 บ้านหนองบัว ชไมพร  นรารัตน์วันชัย ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
11 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280069 บ้านหนองบัว สุวัฒน์  งามขำ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
12 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280061 บ้านปากเหมือง ปุณิกา  ไชยมณี ครู อนุมัติ
13 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280063 บ้านเขาแดง สมควร  รัชตวิมล ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
14 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280063 บ้านเขาแดง นายภาณุวัฒน์  อิ่มเจริญ ครู อนุมัติ
15 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280064 วัดทุ่งน้อย นางสาวสุคลทิพย์  หุ่นเก่า ครู อนุมัติ
16 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280065 วัดดอนยายหนู กนกวรรณ  พรมสะอาด ครู อนุมัติ
17 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280065 วัดดอนยายหนู สมพิศ  งามสุด ครู อนุมัติ
18 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280066 บ้านดอนบ่อกุ่ม นางสาวอารีรัตน์  จับจัด ครู อนุมัติ
19 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280067 บ้านดอนมะขาม นางภาวนา  พรมสะอาด ครู อนุมัติ
20 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280041 สามแยกป่าถล่ม นายสายชล  นาคทิพย์วรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
21 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280041 สามแยกป่าถล่ม เอมอร  ลำภา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
22 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280042 บ้านป่าถล่ม รุจิรดา  เวทยนุกูล ครู อนุมัติ
23 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280042 บ้านป่าถล่ม จิตรลดา  ประดิษฐ์ศิริงาม ครู อนุมัติ
24 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280043 บ้านสามกระทาย จิราภรณ์  คีรีนิล ครู อนุมัติ
25 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280043 บ้านสามกระทาย ไพศาล  ประดิษฐ์ศิริงาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
26 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280044 บ้านดอนกลาง นางทิตติญา  ชาญวารินทร์ ครู อนุมัติ
27 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280044 บ้านดอนกลาง จินดารัตน์  รักษายศ ครู อนุมัติ
28 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280045 บ้านสำโหรง บุญลือ  จันทร์ชูกลิ่น ครู อนุมัติ
29 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280045 บ้านสำโหรง รัตน์ฐาภัทร  หุ่นงาม ครูโรงเรียนบ้านสำโหรง อนุมัติ
30 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280047 บ้านรวมไทย นายพอพล  คีรีนิล ครูธุรการ อนุมัติ
31 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280047 บ้านรวมไทย นายสมจิตต์  วงษ์วรุณ รองผอ.รร อนุมัติ
32 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280048 บ้านโป่งกะสัง สิริกร  บุญเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
33 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280053 บ้านหนองเกด นางสาวสาพิตี  ข้อออ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
34 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280053 บ้านหนองเกด สมปอง  บุญเกิด ครู อนุมัติ
35 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280049 บ้านยางชุม นายโชคอนันต์  อุตสียา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
36 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280050 ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ นายสนิท  มิตพันธ์ ครู อนุมัติ
37 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280050 ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ โสภณ  ชื่นจิตต์ ครู อนุมัติ
38 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280051 บ้านไร่บน บุญล้อม  คงสุคนธ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
39 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280052 บ้านหาดขาม ประนม  พงศ์ไพศาลศรี ครู อนุมัติ
40 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280152 ชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา อรรถฤทธิ์  สาลี ครู อนุมัติ
41 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280145 บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) นางสุชัญญา  ชิวปรีชา รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
42 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280159 บ้านหนองกา นางสาวเกษราภรณ์  แต่ผลประเสริฐ ครู อนุมัติ
43 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280159 บ้านหนองกา นายปัญญา  ลิ้มเทียมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
44 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280160 วัดนาห้วย Watinee  Mainoy ครู อนุมัติ
45 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280138 อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) สุพัตรา   ศรีเที่ยงตรง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
46 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280155 บ้านปากน้ำปราณ พจนีย์  แสงศรีจันทร์ ครู อนุมัติ
47 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280155 บ้านปากน้ำปราณ ขวัญจิตร์  คลังนาค เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
48 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280157 บ้านปรือน้อย นางสาวอรชุมา  ใจหมั่น ครู อนุมัติ
49 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280157 บ้านปรือน้อย นางจุไร  ต้นเถา รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
50 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280139 บ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158 พรรณี  สังข์ทอง ครู อนุมัติ
51 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280139 บ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158 นายศาล  เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฎร์บำรุง)มิตรภาพที่ 158 อนุมัติ
52 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280140 บ้านหนองหอย ธนีญา  พลายงาม ครู อนุมัติ
53 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280141 บ้านวังยาว กรรณิกา  เอี่ยมสะอาด ครู อนุมัติ
54 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280141 บ้านวังยาว ธงชัย  เกตุย้อย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
55 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280151 ชลประทานปราณบุรี พัชราภา   ภักดีเจริญ ครู อนุมัติ
56 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280149 บ้านห้วยพลับ ณัชรินทร์  ศิริพากุล ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
57 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280149 บ้านห้วยพลับ จินดาภรณ์  แซ่จัง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
58 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280149 บ้านห้วยพลับ อุษา  บัวด้วง ครู อนุมัติ
59 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280150 บ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) ศรีสุภา  ศรีวิฑูรย์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
60 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280147 บ้านหนองยิงหมี สิริพัชร  ภู่ทวี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
61 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280147 บ้านหนองยิงหมี นายสมคิด   สดสะอาด ครูชำนาญการ อนุมัติ
62 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280148 บ้านหนองตาเย็น นายปวีณ์  เกาะแก้ว ครู อนุมัติ
63 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280168 บ้านห้วยมงคล นางสาวยุภาวรรณ  หลายชั้น ครู อนุมัติ
64 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280170 บ้านวังข่อย นายกำพู  คงแถวทอง ครู อนุมัติ
65 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280171 บ้านหนองไผ่ นางสาวรักชนก  เทียนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
66 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280162 บ้านหนองพรานพุก สุนีย์  เกิดแย้ม ครู อนุมัติ
67 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280164 บ้านทุ่งยาว จักรกฤษณ์  ฉัตรไธสง ครู อนุมัติ
68 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280165 บ้านทับใต้ จิรพันธ์  สายสร้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
69 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280165 บ้านทับใต้ สุอรรัตน์  พรายแก้ว ครู อนุมัติ
70 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280181 บ้านห้วยไคร้ ธารัณดา   จันทร์แก้ว ครู อนุมัติ
71 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280181 บ้านห้วยไคร้ ประภัสสร  เหลืองสุวรรณ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
72 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280181 บ้านห้วยไคร้ นายพงษ์ศักดิ์  สาลีกงชัย ผู้อำนวยการ อนุมัติ
73 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280175 บ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร นายอภิชาต  ธิมาชัย ครู คศ.1 อนุมัติ
74 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280173 บ้านเนินพยอม ภรณ์ชนก  ชัยหา ครู อนุมัติ
75 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280176 บ้านหนองพลับ พลพรรธน์  พลสระคู ครูผู้ช่วย อนุมัติ
76 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280179 บ้านหนองกระทุ่ม กามีละห์  มะเละสุสะยะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
77 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280179 บ้านหนองกระทุ่ม นายกัมปนาท  กลิ่นเพย ครูชำนาญการ อนุมัติ
78 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280174 โรตารี่กรุงเทพ นางสาวพาขวัญ  กอวชิรพันธ์ ครู อนุมัติ
79 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280180 บ้านคอกช้างพัฒนา สุพัตรา  แสงอรุณ ครู อนุมัติ
80 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280180 บ้านคอกช้างพัฒนา Thunyapone  chongdee ครู อนุมัติ
81 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280182 บ้านห้วยไทรงาม นางนันท์นภัส  รองพินิจ ครู อนุมัติ
82 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280182 บ้านห้วยไทรงาม ภัทราภรณ์  ปินลุม ครูธุรการ อนุมัติ
83 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280183 วไลย ภัทรานิษฐ์  เกษแก้ว ครู อนุมัติ
84 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280183 วไลย นางสาวสุกัญญา  จิตพลีชีพ ครู อนุมัติ
85 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280183 วไลย อุไรวรรณ  หงษ์วิเศษ ครู อนุมัติ
86 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280184 ละเมาะ วนิดา  ครุฑกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
87 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280178 อานันท์ นางสาวขวัญใจ  สมสา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
88 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280169 บ้านหนองซอ นายสนอง  อ่วมอิ่ม ครู ชำนาญการ อนุมัติ
89 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280169 บ้านหนองซอ ศิราภรณ์  สีดอกบวบ ครู อนุมัติ
90 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280172 บ้านหนองคร้า นางภัทรจิตร  แซ่จิว ครูชำนาญการ อนุมัติ
91 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280161 อนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน) ธนพร  สารมี ครู อนุมัติ
92 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280163 บ้านวังโบสถ์ ช่อทิพย์  ช้างเผือก ครู อนุมัติ
93 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280166 บ้านหนองเหียง นางบุญเรือน  รักขิตเลขา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
94 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280166 บ้านหนองเหียง นลินรัตน์   หงษ์ทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
95 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280167 บ้านหนองตะเภา นันท์นภัส  ศรีพรหมทอง ครู คศ.1 อนุมัติ
96 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280167 บ้านหนองตะเภา นายเกรียงศักดิ์  รสเจริญ ครู อนุมัติ
97 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280223 บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด ณัชพร  ช่วยรอด ครู อนุมัติ
98 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280224 บ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) นางสาวจิรัตน์  สัตย์ประกอบ ครู อนุมัติ
99 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280228 บ้านหนองน้ำกลัด มาลี  เบ็ญจกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด อนุมัติ
100 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280228 บ้านหนองน้ำกลัด นายพิทยา  ถาวงษ์กลาง ครู อนุมัติ
101 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280233 บ้านหนองจิก นางสาวพชกร  เด่นจารุกูล ครู อนุมัติ
102 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280234 อนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก) สมเกียรติ  โคมเมือง ครู อนุมัติ
103 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280235 บ้านเกาะไผ่ เทียนชัย  ธรรมเที่ยงธรรม ครู อนุมัติ
104 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280236 บ้านสิบสองหุ้น ปวิชญา  คล้ายแก้ว ครูธุรการ อนุมัติ
105 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280236 บ้านสิบสองหุ้น ญาธิป   กรรณสูตร ผู้บริหารโรงเรียน อนุมัติ
106 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280237 บ้านหนองไทร นางรจนา  เกตุเตี้ย ครู อนุมัติ
107 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280237 บ้านหนองไทร นายเกษม  ม่วงนาค คร คศ.3 อนุมัติ
108 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280238 บ้านนาวัลเปรียง จีระวรรณ  จันทร์ชูกลิ่น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
109 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280238 บ้านนาวัลเปรียง ณรัณกร  เชื้อชาติ ครู อนุมัติ
110 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280230 บ้านศาลาลัย วรรณา  เขียวอิ่ม ครู อนุมัติ
111 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280230 บ้านศาลาลัย มานัส  หินชีระนัน ครู อนุมัติ
112 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280229 บ้านหนองเป่าปี่ ศิรินันท์  จีนพก ครู อนุมัติ
113 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280227 บ้านเนินกรวด นางชนิดา  ยอดสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
114 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280227 บ้านเนินกรวด นฤมล  สวัสดิผล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
115 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280226 บ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) สุภาวดี  เอียดสี ครู อนุมัติ
116 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280226 บ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) นายสมบัติ  สองสี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
117 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280217 บ้านลาดวิถี นางสาวนวลจันทร์  มีศรีสุข ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
118 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280217 บ้านลาดวิถี นฤมล  ทรงแสง ครู อนุมัติ
119 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280217 บ้านลาดวิถี ภาวิณี  สุขสบาย ครูชำนาญการ อนุมัติ
120 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280218 บ้านหนองคาง มัทนา  ธนันทา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
121 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280219 บ้านเกาะนาน้อย นางสาวกิตติมา  กฤตานุสาร ครู อนุมัติ
122 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280219 บ้านเกาะนาน้อย ไพริน  พรหมม่วง ครู อนุมัติ
123 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280220 บ้านหนองหญ้าปล้อง ดลนภา  เกิดแก่น ครู อนุมัติ
124 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280221 บ้านเขาโป่ง สุรัตน์  บุญขจาย ครู อนุมัติ
125 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280222 วัดเกษตรกันทราราม วริศรา  นวมนิ่ม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
126 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280222 วัดเกษตรกันทราราม จิรานุช  เคี่ยการ ครู อนุมัติ
127 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280214 บ้านบางปู วริษฎา  ธนาธีร์กุล ครู อนุมัติ
128 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280216 บ้านใหม่ นางสาวนงลักษณ์  ธรรมเนียม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
129 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280210 บ้านพุน้อย สมคิด  รุ่งมณี ครู อนุมัติ
130 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280211 บ้านพุใหญ่ ทัศนีย์  หูทิพย์ ครู อนุมัติ
131 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280212 บ้านหนองข้าวเหนียว สิริมาส  เขียวไปรเวช ครู อนุมัติ
132 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280212 บ้านหนองข้าวเหนียว เฉลิมเกียรติ  สมัครรบ ผู้บริหาร อนุมัติ
133 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280213 บ้านหัวตาลแถว ณัฐพงษ์  โหมดสกุล ครู อนุมัติ
134 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280259 นเรศวรห้วยผึ้ง ฐิติมา  แกมไทย ครูผู้ช่วย อนุมัติ