รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280054 : บ้านหนองกระทิง ณฐพล  หนูน้อย ครู
2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280055 : วัดกุยบุรี ศศิพร  ศิวารักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280055 : วัดกุยบุรี นางรัตติยา  จันทะนันท์ ครู คศ.1
4 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280056 : อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) นางเมตตา  สายชล รองผู้อำนวยการ
5 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280056 : อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) ธนู  ชุมภูแก้ว ครู
6 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280057 : บ้านบน พัดชา  เชื้อสิงห์ ครูอัตราจ้าง
7 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280046 : บ้านหนองหมู นางสาวสมควร  เพ็ชรประดับ ครู
8 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280068 : บ้านหนองเตาปูน สุชาติ  ขวัญเมืองแก้ว ครู
9 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280068 : บ้านหนองเตาปูน นายพนม   เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280069 : บ้านหนองบัว ชไมพร  นรารัตน์วันชัย ครูอัตราจ้าง
11 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280069 : บ้านหนองบัว สุวัฒน์  งามขำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
12 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280061 : บ้านปากเหมือง ปุณิกา  ไชยมณี ครู
13 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280063 : บ้านเขาแดง สมควร  รัชตวิมล ผู้อำนวยการสถานศึกษา
14 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280063 : บ้านเขาแดง นายภาณุวัฒน์  อิ่มเจริญ ครู
15 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280064 : วัดทุ่งน้อย นางสาวสุคลทิพย์  หุ่นเก่า ครู
16 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280065 : วัดดอนยายหนู กนกวรรณ  พรมสะอาด ครู
17 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280065 : วัดดอนยายหนู สมพิศ  งามสุด ครู
18 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280066 : บ้านดอนบ่อกุ่ม นางสาวอารีรัตน์  จับจัด ครู
19 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280067 : บ้านดอนมะขาม นางภาวนา  พรมสะอาด ครู
20 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280041 : สามแยกป่าถล่ม ทรรศน์วรรณ  นาคโต เจ้าหน้าที่ธุรการ
21 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280041 : สามแยกป่าถล่ม นายสายชล  นาคทิพย์วรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
22 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280041 : สามแยกป่าถล่ม เอมอร  ลำภา ผู้อำนวยการ
23 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280042 : บ้านป่าถล่ม รุจิรดา  เวทยนุกูล ครู
24 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280042 : บ้านป่าถล่ม จิตรลดา  ประดิษฐ์ศิริงาม ครู
25 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280043 : บ้านสามกระทาย ไพศาล  ประดิษฐ์ศิริงาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
26 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280043 : บ้านสามกระทาย จิราภรณ์  คีรีนิล ครู
27 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280044 : บ้านดอนกลาง จินดารัตน์  รักษายศ ครู
28 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280044 : บ้านดอนกลาง นางทิตติญา  ชาญวารินทร์ ครู
29 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280045 : บ้านสำโหรง บุญลือ  จันทร์ชูกลิ่น ครู
30 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280045 : บ้านสำโหรง รัตน์ฐาภัทร  หุ่นงาม ครูโรงเรียนบ้านสำโหรง
31 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280047 : บ้านรวมไทย นายพอพล  คีรีนิล ครูธุรการ
32 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280047 : บ้านรวมไทย นายสมจิตต์  วงษ์วรุณ รองผอ.รร
33 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280048 : บ้านโป่งกะสัง สิริกร  บุญเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียน
34 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280053 : บ้านหนองเกด นางสาวสาพิตี  ข้อออ ครูผู้ช่วย
35 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280053 : บ้านหนองเกด สมปอง  บุญเกิด ครู
36 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280049 : บ้านยางชุม นายโชคอนันต์  อุตสียา ครูผู้ช่วย
37 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280050 : ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ นายสนิท  มิตพันธ์ ครู
38 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280050 : ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ โสภณ  ชื่นจิตต์ ครู
39 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280051 : บ้านไร่บน บุญล้อม  คงสุคนธ์ ธุรการโรงเรียน
40 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280052 : บ้านหาดขาม ประนม  พงศ์ไพศาลศรี ครู
41 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280152 : ชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา อรรถฤทธิ์  สาลี ครู
42 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280145 : บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) นางสุชัญญา  ชิวปรีชา รองผู้อำนวยการ
43 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280159 : บ้านหนองกา นางสาวเกษราภรณ์  แต่ผลประเสริฐ ครู
44 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280159 : บ้านหนองกา นายปัญญา  ลิ้มเทียมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
45 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280160 : วัดนาห้วย Watinee  Mainoy ครู
46 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280138 : อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) สุพัตรา   ศรีเที่ยงตรง ครูชำนาญการพิเศษ
47 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280155 : บ้านปากน้ำปราณ พจนีย์  แสงศรีจันทร์ ครู
48 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280155 : บ้านปากน้ำปราณ ขวัญจิตร์  คลังนาค เจ้าหน้าที่
49 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280157 : บ้านปรือน้อย นางสาวอรชุมา  ใจหมั่น ครู
50 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280157 : บ้านปรือน้อย นางจุไร  ต้นเถา รองผู้อำนวยการ
51 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280139 : บ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158 พรรณี  สังข์ทอง ครู
52 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280140 : บ้านหนองหอย ธนีญา  พลายงาม ครู
53 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280141 : บ้านวังยาว กรรณิกา  เอี่ยมสะอาด ครู
54 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280141 : บ้านวังยาว ธงชัย  เกตุย้อย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
55 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280151 : ชลประทานปราณบุรี พัชราภา   ภักดีเจริญ ครู
56 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280149 : บ้านห้วยพลับ จินดาภรณ์  แซ่จัง ครูอัตราจ้าง
57 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280149 : บ้านห้วยพลับ อุษา  บัวด้วง ครู
58 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280149 : บ้านห้วยพลับ ณัชรินทร์  ศิริพากุล ครูอัตราจ้าง
59 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280150 : บ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) ศรีสุภา  ศรีวิฑูรย์ ครูชำนาญการ
60 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280147 : บ้านหนองยิงหมี สิริพัชร  ภู่ทวี เจ้าหน้าที่ธุรการ
61 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280147 : บ้านหนองยิงหมี นายสมคิด   สดสะอาด ครูชำนาญการ
62 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280148 : บ้านหนองตาเย็น นายปวีณ์  เกาะแก้ว ครู
63 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280168 : บ้านห้วยมงคล นางสาวยุภาวรรณ  หลายชั้น ครู
64 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280170 : บ้านวังข่อย นายกำพู  คงแถวทอง ครู
65 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280171 : บ้านหนองไผ่ นางสาวรักชนก  เทียนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
66 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280162 : บ้านหนองพรานพุก สุนีย์  เกิดแย้ม ครู
67 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280164 : บ้านทุ่งยาว จักรกฤษณ์  ฉัตรไธสง ครู
68 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280165 : บ้านทับใต้ สุอรรัตน์  พรายแก้ว ครู
69 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280165 : บ้านทับใต้ จิรพันธ์  สายสร้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียน
70 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280181 : บ้านห้วยไคร้ ธารัณดา   จันทร์แก้ว ครู
71 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280181 : บ้านห้วยไคร้ ประภัสสร  เหลืองสุวรรณ ครูผู้ช่วย
72 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280181 : บ้านห้วยไคร้ นายพงษ์ศักดิ์  สาลีกงชัย ผู้อำนวยการ
73 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280175 : บ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร นายอภิชาต  ธิมาชัย ครู คศ.1
74 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280173 : บ้านเนินพยอม ภรณ์ชนก  ชัยหา ครู
75 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280176 : บ้านหนองพลับ พลพรรธน์  พลสระคู ครูผู้ช่วย
76 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280179 : บ้านหนองกระทุ่ม กามีละห์  มะเละสุสะยะ ครูผู้ช่วย
77 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280179 : บ้านหนองกระทุ่ม นายกัมปนาท  กลิ่นเพย ครูชำนาญการ
78 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280174 : โรตารี่กรุงเทพ นางสาวพาขวัญ  กอวชิรพันธ์ ครู
79 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280180 : บ้านคอกช้างพัฒนา สุพัตรา  แสงอรุณ ครู
80 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280180 : บ้านคอกช้างพัฒนา Thunyapone  chongdee ครู
81 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280182 : บ้านห้วยไทรงาม ภัทราภรณ์  ปินลุม ครูธุรการ
82 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280182 : บ้านห้วยไทรงาม นางนันท์นภัส  รองพินิจ ครู
83 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280183 : วไลย ภัทรานิษฐ์  เกษแก้ว ครู
84 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280183 : วไลย นางสาวสุกัญญา  จิตพลีชีพ ครู
85 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280183 : วไลย พนอตา  แสงแก้ว ครู
86 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280183 : วไลย อุไรวรรณ  หงษ์วิเศษ ครู
87 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280184 : ละเมาะ วนิดา  ครุฑกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
88 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280178 : อานันท์ นางสาวขวัญใจ  สมสา ครูผู้ช่วย
89 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280169 : บ้านหนองซอ ศิราภรณ์  สีดอกบวบ ครู
90 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280169 : บ้านหนองซอ นายสนอง  อ่วมอิ่ม ครู ชำนาญการ
91 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280172 : บ้านหนองคร้า นางภัทรจิตร  แซ่จิว ครูชำนาญการ
92 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280161 : อนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน) ธนพร  สารมี ครู
93 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280163 : บ้านวังโบสถ์ ช่อทิพย์  ช้างเผือก ครู
94 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280163 : บ้านวังโบสถ์ นางสาวมลฤดี  ศรีลิพิน ครู
95 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280166 : บ้านหนองเหียง นางบุญเรือน  รักขิตเลขา ครูชำนาญการพิเศษ
96 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280166 : บ้านหนองเหียง นลินรัตน์   หงษ์ทอง ครูผู้ช่วย
97 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280167 : บ้านหนองตะเภา นันท์นภัส  ศรีพรหมทอง ครู คศ.1
98 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280167 : บ้านหนองตะเภา นายเกรียงศักดิ์  รสเจริญ ครู
99 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280223 : บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด ณัชพร  ช่วยรอด ครู
100 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280224 : บ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) นางสาวจิรัตน์  สัตย์ประกอบ ครู
101 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280228 : บ้านหนองน้ำกลัด มาลี  เบ็ญจกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด
102 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280228 : บ้านหนองน้ำกลัด นายพิทยา  ถาวงษ์กลาง ครู
103 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280233 : บ้านหนองจิก นางสาวพชกร  เด่นจารุกูล ครู
104 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280234 : อนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก) สมเกียรติ  โคมเมือง ครู
105 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280235 : บ้านเกาะไผ่ เทียนชัย  ธรรมเที่ยงธรรม ครู
106 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280236 : บ้านสิบสองหุ้น ญาธิป   กรรณสูตร ผู้บริหารโรงเรียน
107 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280236 : บ้านสิบสองหุ้น ปวิชญา  คล้ายแก้ว ครูธุรการ
108 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280237 : บ้านหนองไทร นายเกษม  ม่วงนาค คร คศ.3
109 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280237 : บ้านหนองไทร นางรจนา  เกตุเตี้ย ครู
110 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280238 : บ้านนาวัลเปรียง จีระวรรณ  จันทร์ชูกลิ่น ครูผู้ช่วย
111 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280238 : บ้านนาวัลเปรียง ณรัณกร  เชื้อชาติ ครู
112 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280230 : บ้านศาลาลัย วรรณา  เขียวอิ่ม ครู
113 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280230 : บ้านศาลาลัย มานัส  หินชีระนัน ครู
114 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280229 : บ้านหนองเป่าปี่ ศิรินันท์  จีนพก ครู
115 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280227 : บ้านเนินกรวด นางชนิดา  ยอดสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน
116 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280227 : บ้านเนินกรวด นฤมล  สวัสดิผล เจ้าหน้าที่ธุรการ
117 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280226 : บ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) สุภาวดี  เอียดสี ครู
118 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280226 : บ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) นายสมบัติ  สองสี ผู้อำนวยการโรงเรียน
119 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280217 : บ้านลาดวิถี ภาวิณี  สุขสบาย ครูชำนาญการ
120 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280217 : บ้านลาดวิถี นฤมล  ทรงแสง ครู
121 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280217 : บ้านลาดวิถี นางสาวนวลจันทร์  มีศรีสุข ธุรการโรงเรียน
122 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280217 : บ้านลาดวิถี นฤมล  ทรงแสง ครู
123 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280218 : บ้านหนองคาง มัทนา  ธนันทา ครูผู้ช่วย
124 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280219 : บ้านเกาะนาน้อย นางสาวกิตติมา  กฤตานุสาร ครู
125 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280219 : บ้านเกาะนาน้อย ไพริน  พรหมม่วง ครู
126 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280220 : บ้านหนองหญ้าปล้อง ดลนภา  เกิดแก่น ครู
127 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280221 : บ้านเขาโป่ง สุรัตน์  บุญขจาย ครู
128 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280222 : วัดเกษตรกันทราราม วริศรา  นวมนิ่ม ครูผู้ช่วย
129 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280222 : วัดเกษตรกันทราราม จิรานุช  เคี่ยการ ครู
130 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280214 : บ้านบางปู วริษฎา  ธนาธีร์กุล ครู
131 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280216 : บ้านใหม่ นางสาวนงลักษณ์  ธรรมเนียม ครูอัตราจ้าง
132 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280210 : บ้านพุน้อย สมคิด  รุ่งมณี ครู
133 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280211 : บ้านพุใหญ่ ทัศนีย์  หูทิพย์ ครู
134 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280212 : บ้านหนองข้าวเหนียว เฉลิมเกียรติ  สมัครรบ ผู้บริหาร
135 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280212 : บ้านหนองข้าวเหนียว สิริมาส  เขียวไปรเวช ครู
136 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280213 : บ้านหัวตาลแถว ณัฐพงษ์  โหมดสกุล ครู
137 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280259 : นเรศวรห้วยผึ้ง ฐิติมา  แกมไทย ครูผู้ช่วย